Rapport Eenheid in Verscheidenheid

INHOUD

Triade en Tetrade Bijlage 39

1.2 Samenvatting

Christian Vandekerkhove:
“Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.”

Op internet (, kies onder juni 2007, nr. 2, klik pdf-version) staat het proefschrift “Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch? sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling” door Christian Vandekerkhove, Promotor: Prof. Dr. Hans Gerding. In ‘Het Witte Lotusblad’ (Belgische Theosofische Vereniging vzw, Loge Witte Lotus) zijn twee artikelen van Christian Vandekerkhove over Rudolf Steiner verschenen (website: wittelotusbelgium.spaces.live.com, kies: Nieuwsbrief nr. mei 2007 en juni 2007). De Nieuwsbrief van juni 2007 bevat de bovenaangehaalde eindconclusie die op mijn rapport aansluit.

Het kompaskwadrant biedt een kader om scherper aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk hebben. 5D biedt een handvat voor het creëren van eenheid in verscheidenheid, en een basis voor een pluriforme samenleving.

Bijlage 48 laat, aan de hand van het ingenieuze, reflexieve model “Macrokosmos = Microkosmos” van de esoterie, zien dat Kama, voertuig 4 de schakel is tussen de binnenwereld en de buitenwereld, de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld. Bewustzijnsontwikkeling vindt op de grenslijn tussen binnen en buiten plaats. De keuze-vrijheid die we hebben ligt als het ware op deze grenslijn verborgen. Maar vrijheid houdt ook in dat je voor je eigen handelen verantwoordelijk bent. Vrijheid zit nog steeds in onszelf. Het nu is niet meer dan een imaginaire grens, die de toekomst van het verleden scheidt. Het mysterie van het leven zit in deze dimensie verborgen. Het nu is al sinds Aristoteles een illusie.

Het holistische denken laat de verbindende schakel, het andere denken zien. De verbindende schakel, de ziel tussen geest en lichaam, geeft een nieuwe kijk op de verborgen blauwdruk, het drievoudige evolutieplan (p. 97). De beschavingstransformatie die in het holos tijdperk plaats vindt bouwt op eerdere transformaties voort.

Kompaskwadrant:Aanzicht:Filognosie?:
Ruimte Immateriële as1. Segulier en RegulierFilosofie en EthiekWetenschap en Filosofie
Materie Materiële as2. Bottom up en Top downPsychologie en SociologieSpiritualiteit en Analyse
Tijd Verticale as3. Analyse en OntwerpWetenschap en PolitiekPolitiek en Persoonlijk
Kompaskwadrant: Aanzicht:Innovaties:Principes:Ethiek:
4. LemniscaatZo binnen, Zo buiten Unificatie
3. Verticale asWetenschap en PolitiekWisselwerkingDuurzaamheidBroederschapIntegratie
2. Immateriële asFilosofie en EthiekWatKerk en StaatVrijheidRechtvaardigheid
1. Materiële asPsychologie en SociologieHoeDemocratieGelijkheidGelijkheid

De doorsnede van het kompaskwadrant komt met die van de filognosie overeen. Dezelfde thema’s worden gerepresenteerd.

Dit rapport ondersteunt de visie van Ervin Laszlo met betrekking tot het Akasha-veld. Het biedt de basis voor ‘de integrale theorie van alles’, de unificatietheorie. In aansluiting op de filognosie, wordt voor het ‘allesverbindende informatieveld’ aan de term ether (rapport p. 58: psi-vermogens) de voorkeur gegeven. Dit rapport wil aantonen dat de holos-beschaving gecreëerd kan worden door de absolute waarheid, de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen.

Met behulp van het kompaskwadrant laten we zien dat het dialectische bewustzijn, zowel Micro als Macro, het beste op de éne werkelijkheid aansluit. De éne, natuurlijke werkelijkheid bestaat uit twee universele tegengestelde, complementaire aspecten (www.thecomplementarynature.com), die samen door de wisselwerking synthese kunnen vormen. Zelf heb ik het liever over Creative Design. De natuur zit vol creativiteit en vernieuwing.

Het 5D paradigma berust op psychologische, sociologische en filosofische (Delen IV t/m VII) gezichtspunten. Bij het 5D-concept gaat het om de juiste transformatie tussen binnen en buiten en vice versa. De ziel, de schakel tussen geest en lichaam staat daarbij voorop. Bij de individuele kant gaat het om de zelfkennis. De grote leraren van de mensheid, zoals Christus, Boeddha, Plato en Confucius, hebben over ethiek eigenlijk hetzelfde gedacht ‘Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet van de Profeten’.

Effectieve communicatie, succesvolle interactie ontstaat wanneer tussen spreken en luisteren balans wordt gecreëerd. Om van elkaar te kunnen leren, moeten we elkaar eerst leren te begrijpen (Ouspensky, p. 11).
Anna Lemkow, ‘Een naschrift over de samenhang tussen Religie, eeuwige Wijsbegeerte, Wetenschap en Samenleving’: Ieder van ons is zowel het produkt van een lange evolutionaire reis als een zelforganiserende, zelfevoluerende deelnemer aan het onophoudelijke proces van ontwikkeling. Sommigen hebben dat ontwikkelingsproces een Goddelijk Plan genoemd – een Goddelijk Plan dat onbepaald is wat betreft de gedetailleerde uitvoering ervan maar niet in zijn aard en richting. De westerse cultuur heeft individuele vrijheid bovenaan staan, maar vrijheid met welk doel? Ons verkeerde idee van vrijheid is dat vrijheid bestaat in de ongelimiteerde bevrediging van persoonlijke behoeften. Dit type ‘vrijheid’ leidt in werkelijkheid tot diepgaande onvrede, en komt in feite neer op gebondenheid aan de behoefte aan genot. Vrijheid kan vanzelfsprekend niet aan iemand worden geschonken, al helemaal niet door regeringen. Vrijheid betekent het vermogen om te kiezen, maar keuzen moeten gebaseerd zijn op kennis. Ieder individu moet dus een mate van vrijheid verwerven door de hogere wetten van zijn of haar aard te volgen en tot uitdrukking te brengen. Want, zoals we eerder betoogden, vrijheid en noodzakelijkheid of wetmatigheid vormen een paar van onafscheidelijke polariteiten. Het toppunt van vrijheid, dat in de religieuze tradities onder verschillende namen bekend staat – zoals verlichting, bevrijding, nirvana, moksha, satori – wordt beschreven als een ervaring waarin de betrokkene zich verbonden voelt met alle andere wezens en met alles wat bestaat. Het is een toestand waarin degene die de ervaring heeft zijn of haar lot gelijkstelt aan dat van anderen.

Willem Schulte Nordholt laat in zijn boek ‘Mens tussen hemel en aarde’ zien dat de mens nog niet zo gemakkelijk van de geschiedenis leert. Maar is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Dit rapport wil aantonen dat het wiel al is uitgevonden en dat het wel nuttig kan zijn van de geschiedenis te leren. Mentaliteitsverandering kan alleen wat worden als we fouten durven maken, ze ruiterlijk toegeven en ervan leren.

Solide, sterke ego’s durven hun fouten toe te geven. Grote ego’s geven externe omstandigheden de schuld. Dit geldt top down en bottom up, dus zowel voor de bestuurlijke elite als voor de man cq. vrouw in de straat.

Kiezen we voor integrale verhoging van de kwaliteit of van de kwantiteit? Door de sterk toegenomen hoeveelheid informatie wordt het lastiger waarheid van onwaarheid te onderscheiden. Het gaat er om te leren vraagstukken vanuit een breder perspectief te benaderen. Bewustzijnsverruiming verhoogt de levenskwaliteit. Gedragsverandering treedt op wanneer het kwartje valt. Bij kwantiteit gaat het om bewustzijnsvernauwing. Nadruk op kwantiteit leidt uiteindelijk tot ‘Big Brother’, een door de omgeving gestuurd robotgedrag. Het is wenselijk dat het onderwijs aan dit mechanisme, aan het leren interpreteren meer aandacht besteed.

De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. De WRR reflecteert op macroniveau.

WRR en het tegengeluid
Peter Scholten, ‘De WRR is van groot belang voor het debat’, Volkskrant 19 oktober 2007: De ironie van veel kritiek op de WRR is dat deze kritiek uitgaat van een achterhaald beeld van ‘de wetenschap’. Enerzijds wordt de WRR regelmatig verweten zich te veel met politiek te bemoeien in haar keuze voor een bepaald perspectief op het integratievraagstuk. Dit ‘politiek perspectief’ zou bovendien herhaaldelijk zijn veranderd; waar het rechten en plichten-verhaal van het rapport uit 1989 werd gezien als ‘rechts’, worden de recente rapporten gezien als uitgeproken ‘links’. Anderzijds zou de wetenschap ‘objectieve waarheden’ moeten aanleveren; maar wetenschappelijke kennis wordt voortdurend gerelativeerd, zeker wanneer het weerbarstige problemen betreft als integratie. Het idee dat het integratievraagstuk ‘maakbaar’ zou zijn met behulp van voldoende onderzoek zou toch inmidels verworpen moeten zijn in zowel politiek als wetenschap.

Een belangrijk deel van de problemen die we nu signaleren hebben we mede door het afschaffen van checks & balances zelf gecreëerd. De vraag dringt zich op welke debacles moeten zich voordoen voordat echt actie wordt ondernomen. Met name het vrijblijvende Nieuwe Leren draagt niet aan het oplossen van het integratievraagstuk bij. Het gaat er juist om dat de jeugd echt leert waar het in het leven om draait. Deze kennis moet dan wel top down worden aangeboden.

In de Miljoenennoata staat dat het beleid voor de opgave staat om voorwaarden te scheppen voor het welzijn van komende generaties. 5D gaat er vanuit dat wetenschap en politiek de randvoorwaarden voor het macrokader bepalen waarbinnen het individu zijn mogelijkheden kan benutten. Daartoe is het wel van belang dat met beide zijden van de medaille rekening wordt gehouden. Het vervolg van deze inleiding geeft een indruk van het model. De essentie van het verhaal is dat we de slinger steeds opnieuw te ver laten doorschieten. Slimmer zou zijn met het verborgen mechanisme, de blauwdruk rekening te houden. De blauwdruk berust op het principe we oogsten wat we zaaien. Dit geldt zowel voor de korte als de langere termijn. 

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Nederlands | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.