Purāna

Purāna betekent vertelling; achttien zeer oude boeken over de geschiedenis van deze planeet en andere planeten (er zijn ook achttien u p a - p u r ā n a's, kleinere purāna's).

- De vertellingen; achttien zeer oude boeken of bijbels, zes over V i s h n u, zes over S' i v a en zes over B r a h m ā, die de (vedische) geschiedenissen van de relatie van de mensheid met de verschillende gedaanten van God en hun werelden bevatten. De Vishnu-purāna het S'r ī m a d B h ā g a v a t a m of ookwel de Bhāgavata Purāna of de Paramahamsa Samhita genoemd, geldt als de belangrijkste (zie ook 12.7: 23-24, 12.13: 4-9, i t i h ā s a, v e d a).

Schepping, secundaire schepping, de dynastieėn van de koningen, hun handelingen en de regeerperioden van de M a n u's zijn de vijf kenmerken van iedere Purāna (Amarkhasa). ====

De zes Vishnu Purāna's zijn:

1. S'rīmad Bhāgavatam Purāna (18.000 verzen) heeft vanwege zijn prachtige presentatie, een hoge positie verworven in de Sanskriet literatuur. Het bevat verhalen die betrekking hebben op de verschillende incarnaties van Heer V i s h n u en grotendeels handelen over het leven en spel van Heer K r i s h n a.
2. Vishnu Purāna (23.000 verzen) bestaat uit vijf delen. Het eerste deel beschrijft de schepping van het universum, p r a l a y a, en het karnen van de oceaan. Het tweede deel bevat de geografische (aardrijkskundige) beschrijving van de aarde verdeeld in zeven eilanden. Het derde deel beschrijft het ontstaan van het B h o e d d h i s m e. Het vierde deel bevat een beschrijving van de bevolking op de aarde vanaf het begin. Het vijfde deel is geheel gewijd aan het leven en activiteiten van Heer K r i s h n a: (Verhalen over allerlei toegewijden; beschrijving van het v a r n ā s ' r a m a - s y s t e e m; De zes a n g a's (delen, ledematen) van de V e d a; een beschrijving van K a l i - y u g a; een beschrijving van het Sveta Varāha K a l p a; Vishnu dharmotara en V a r ā h a K a l p a).
3. De Nāradiya of Nārada Purāna (25.000 verzen) is een v a i s h n a v a Purāna, gepresenteerd in een stijl die een tweespraak weergeeft tussen N ā r a d a en S a n a t - k u m ā r a. Deze purāna bevat een gedetailleerde omschrijving van belangrijke bedevaartplaatsen (een volledig overzicht; het beschrijft Jagannātha Puri, Dvārakā, Badrinatha, etc.).
4. Padma Purāna (55.000 verzen). Bestaat uit vijf delen. In het eerste deel legt de wijze P u l a s t y a de essentie van de religie uit aan B h ī s h m a. Het tweede deel bevat een beschrijving van de aarde. Het derde deel bevat verhalen over de schepping en een geografische beschrijving van India. In het vierde deel wordt het leven van Heer R ā m a beschreven. Essentiėle kennis betreffende religie wordt besproken in het vijfde deel in een tweegesprek tussen Heer S' i v a en P ā r v a t ī (behelst de heerlijkheid van het S'rīmad Bhāgavatam; de verhalen over Heer R ā m a, J a g a n n a t h a, M a t s y a, E k ā d a s 'ī, B h r i g u, etc.).
5. De Varāha Purāna (24.000 verzen) vertelt het verhaal van de redding van de aarde door de a v a t ā r V a r ā h a (zwijn-incarnatie van Heer V i s h n u ). (Beschrijft verschillende vrata's; manieren van aanbidding, en het zich houden aan geloften; ook de heerlijkheden van Heer V i s h n u).
6. De Garuda Purāna (19.000 verzen) verhaalt over Heer V i s h n u die Zijn drager-adelaar G a r u d a instrueert over de subtiliteit van religie en het leven. Naast minder diepgaande verhalen over religie en moraal, bevat deze Purāna ook beschrijvingen over diamanten juwelen en manieren om de beste kwaliteit van juwelen vast te stellen (heeft als onderwerp de B h a g a v a d - g ī t ā; reļncarnatie; vishnu-sahāsra nama; en beschrijving van Tarsya K a l p a).

====

De zes Brahmā Purāna's zijn:

1. De Vāmana Purāna (10.000 verzen) is in zijn geheel gewijd aan de V ā m a n a a v a t ā r a (dwerg incarnatie) van Heer V i s h n u, verslag doend in een tweespraak tussen de wijze P u l a s t y a en de toegewijde N ā r a d a Muni.
2. De Mārkandeya Purāna (9.000 verzen) begint met een vraag, gesteld door de wijze Jaimini. In antwoord op deze vraag legt de wijze M ā r k a n d e y a uit wat de aard is van deze purāna (Verhalen over Heer R ā m a en Heer K r i s h n a).
3. Brahmā Purāna (10.000 verzen) Deze purāna bestaat uit twee delen: de Purva Bhāga en de Uttar Bhāga. De Purva Bhāga bevat verhalen over de schepping en beschrijvingen van Heer R ā m a en Heer K r i s h n a. De Uttar Bhāga bevat een gedetailleerde beschrijving van Purushottama Tīrtha, het meest beroemd onder alle heilige plaatsen.
4. Brahma Vaivarta Purāna (18.000 verzen). Deze purāna bestaat uit vier delen. Het eerste deel bevat het scheppingsverhaal. Het tweede deel verhaalt over goden en godinnen. Het derde deel bevat vertellingen in verband staand met heer G a n e s h a. In het vierde deel wordt verhaald over het leven en activiteiten van Heer K r i s h n a (Over de roem en spel en vermaak van R ā d h ā en K r i s h n a ).
5. Brahmānda Purāna (12.000 verzen). Het is de laatste van de achttien purāna's. Deze purāna is nu beschikbaar in aparte onderdelen; er schijnt geen verband te bestaan tussen de onderdelen. Voorheen behelsde deze purāna ook de Ādhyatma Ramāyana (beschrijft v e d a n g a's en de Adi K a l p a).
6. Bhavishya Purāna (14.500 verzen). Deze purāna bestaat uit vijf delen (parva's). Het eerste deel geeft een omschrijving van de schepping. Het tweede, derde en vierde deel bevatten gedetailleerde beschrijvingen van respectievelijk heer S' i v a, Heer V i s h n u en S ū r y a. In het vijfde deel wordt een beschrijving van de hemelen gegeven (Over de glorie van de toegewijde dienst; voorspelling van Heer C a i t a n y a).

====

De zes S'iva Purāna's zijn:

1. Skanda Purāna (81.100 verzen). Het is de grootste purāna. Hoofdzakelijk gewijd aan K ā r t i k e y a (S k a n d a), de zoon van heer S' i v a en P ā r v a t ī. Daarnaast bevat het ook veel verhalen over heer S' i v a en veel heilige pelgrimsoorden, bijna allen hoofdzakelijk gewijd aan S' i v a.
2. S'iva Mahāpurāna (24.000 verzen). Dit is ook een enorme verzameling verhalen hoofdzakelijk gewijd aan het leven en activiteiten van heer S' i v a. Deze purāna is verdeeld in zeven s a m h i t ā 's, die tezamen meer dan 24.000 verzen (stanza's) bevatten.
3. Kūrma Purāna (17.000 verzen) De Heer Zelf heeft deze purāna vertelt aan N ā r a d a in Zijn schilpad-incarnatie. N ā r a d a vertelde het aan Sūtaji die het op zijn beurt vertelde aan een groep bijeengekomen wijzen (Bevat het gesprek tussen Heer K r i s h n a en de Zonnegod - genoemd in de B h a g a v a d G ī t ā; D h a n v a n t a r i; en beschrijft de L a k s h m ī K a l p a).
4. De Matsya Purāna (14.000 verzen) gaat over de Vis-incarnatie van Heer V i s h n u en het behoud van M a n u en de zaden van al het leven tijdens de vernietiging (p r a l a y a) door de M a t s y a a v a t ā r a (Over het bouwen van tempels; beschrijft de V ā m a n a en V a r ā h a K a l p a's).
5. De Linga Purāna (11.000 verzen). Het predikwerk over de glorie van Heer S' i v a en L i n g a verering (p u j a) is het hoofd-onderwerp van deze purāna. Deze purāna in twee delen, bevat verhalen over de schepping van het universum, de origine van de l i n g a, van de V e d a's, heer B r a h m ā, Heer V i s h n u etc. (Over de heerlijkheid van Heer N r i s i m h a d e v a; J a n ā r d h a n a; het verhaal van A m b a r ī s h a M a h ā r ā j a en de heerlijkheid van de G ā y a t r ī).
6. De Agni Purāna (15.400 verzen) is toegewijd aan A g n i (de god van het vuur). In deze purāna doet A g n i het predikwerk aan de wijze V a s i s h t h h a. Het bevat de beschrijving van verschillende incarnaties van de Heer, Heer R ā m a en Heer K r i s h n a alsook van de aarde en de sterren (Over de Salagrama; beschrijft de Isana K a l p a ).

(zie ook urday.com en alt.hindu).

====

Er zijn ook tien kenmerken van een purāna:

- De schepping (van dit universum, sarga),
- de daaropvolgende schepping (van verschillende werelden en wezens, visarga),
- de handhaving (het onderhoud, de vritti of sthāna)
- en bescherming (de rakshā of poshana van de levende wezens),
- de tijdperken van heersen (m a n v a n t a r a's van de verschillende M a n u's),
- de dynastieėn (vams'a's),
- de vertellingen over hen (vams'a-anucaritam),
- de vernietiging (van verschillende aard, p r a l a y a of samsthā),
- de motivatie (van het individuele of hetu)
- en de allerhoogste toevlucht (van de Fortuinlijke of apās'raya), (zie 2.1o: 1 en 12.7: 9-10).

- S' r ī l a J ī v a G o s v ā m ī heeft hierbij duidelijk gemaakt dat de tien belangrijkste onderwerpen van het S' r ī m a d - B h ā g a v a t a m terug te vinden zijn in ieder van de tien C a n t o's. Men moet niet proberen ieder van de tien toe te wijzen tot één C a n t o apart. Noch moet het S' r ī m a d - B h ā g a v a t a m kunstmatig worden uitgelegd om te bewijzen dat het in opeenvolging die onderwerpen behandelt. Het is eenvoudigweg zo dat alle aspecten van kennis belangrijk voor menselijke wezens, samengevat in de tien categorieėn hierboven vermeld, worden besproken met wisselende graden van nadruk en analyse door het hele S' r ī m a d - B h ā g a v a t a m heen [pp. 12.7: 9-10].

Categorie: Lexicon


Deze pagina werd sedert 8 jan. 2008 keer bekeken.