musicbutton

 

 

POLITIEK

 


Politiek Programma

Programma voor een
Doelbewust Mensenrechten Identiteits Bestuur
Missie: het vormen van een wereldregering en nationale regering die samenwerkt met alle overige lokale, regionale, nationale en continentale politieke en religieuze stromingen terwille van een algemeen behartigen van de mensenrechten met respect voor alle individuele identiteiten van de civiele status en de beroeps-oriëntatie (status-oriëntatie). Hierin worden alle leeftijdsgroepen en sociale klassen gerespecteerd op een zodanige wijze dat iedere (wereld)burger in het beleid is inbegrepen.

Het beleidsplan bestaat uit vier hoofdsecties met ieder vier subsecties die overeenkomen met de status-oriëntatie kenmerken van de (beleids)persoon en burger in kwestie.

Dit programma, ontwikkeld door De Orde van de Tijd (zie discussie), werd op 23 Sept. 2002 integraal overgenomen door de PvdM, de Partij van de Mensenrechten.

Wilt u n.a.v. het onderstaande programma iets opmerken of ter discussie stellen, ga naar de Discussie-pagina.

 

Bestudeer ook het Filognostisch Manifest

N.B. onderstaande beleidsplannen vormen slechts een eerste aanzet. Ze staan open voor verdere discussie en zijn onderhevig aan verandering. De onderstaande versie is van 23 Sept. 2002.

 

 


Hoofdsectie: Arbeid / de KameradenSubafdeling:

 

'De Bekende'; sport en recreatie

 

- Verbod handhaven en wetenschappelijk verantwoord blijven controleren op farmaceutisch misbruik in de sport.

- Subsidieregelingen internationale sportevenementen.

- Bevorderen van de sport in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder.

- Verbod op roken in alle horecagelegenheden m.u.v. speciale vergunningen voor 'rooklokalen'.

- Opbouwen van een nieuw soort voetbalspel. (zoals cricket t.o.v. baseball)

- Restrictief beleid voor samenscholingen bij sportmanifestaties.

 

'De Partner'; arbeid en werkgelegenheid

 

- Ondersteuning kleinschalige projecten en 'winstvrije' ondernemingen.

- Vrijstellingen van SVM-ers (zie 'de gezel') van controleplichten. (bekrachtigen van medewerking aan een open samenleving)

- Rijksondersteuning voor ontwikkeling, fabricage en gebruik van tempometers. (ontmoedigen van gebruik klassieke standaardklokken)

- Het monitoren van vrijwilligerswerk ter verdere financiële compensatie: (graduele professionalisering en ontwikkelen economische verantwoordelijkheid, zowel als het ondersteunen van non-profit services.)

 

'De Gezel': lonen/prijzen financiën en economie

 

- Er moet altijd zoveel belasting geheven worden als noodzakelijk is voor de uitvoering van het democratisch overeengekomen beleid en niet meer (vermijden overheidstekorten).

- Opheffen van vestzak/broekzak regelingen op basisinkomens en extra uitkeringen.

- Werken aan een digitale wereldmunteenheid.

- Terugdringen topsalarissen overheid. Financieel aanmoedigen van kantoor stabiliteit. (stabiliseren relatie met de burger)

- Verantwoordingsplicht investeringsplan voor alle privékapitaal boven de E 100.000 (koppelen van kapitaal en verantwoordelijkheid)

- Bevorderen van digitaal betalen (subsidiëren chipknip, opbouwen digitale economie)

- Opbouwen van 'status van medewerking' (SVM-ers) van burgers die zich digitaal laten kontroleren (voor hen automatische belastingheffingen)

 

'De Oudere': vrijwilligerswerk / uitkeringen, basisinkomen

 

- Basisinkomen zonder sollicitatieplicht of plicht tot inschrijving arbeidsbureau voor iedere Nederlander (recht op voeding, kleding, onderdak en deelname aan sociaal verkeer).

- Hulpfinancieringen bij vrijwilligersprojekten.

- Gelijkschakelen burgerrechten van alle inkomensgroepen (je huis niet moeten opeten met terugval op een basisinkomen.)

- Onverkort basisinkomen in geval van samenwonen (stimuleren samenwoningsprojekten, bevorderen van algemene samenbewoning en sociale cohesie; maar een partner mag wel het verschaffen van het basisinkomen als formeel werkgever overnemen).

 


Hoofdsectie: Verschaffing / de HandelarenSubafdeling:

 

'De Assistent'; onderhoud / verkeer en waterstaat

 

- Sluitend beleid onderhoud rijksgebouwen.

- Afdoende gelden voor monumentenzorg.

- Kwaliteits- en prijsbewaking weg en waterbouw.

- Tijdig signaleren en verhelpen van mogelijke calamiteiten in het waterbeleid, dijkverzwaring e.d.

- Bevorderen/onderzoeken alternatieve automotoren zonder fossiele brandstof.

- Sluitende subsidieregelingen openbaar vervoer, inclusief het taxibedrijf, zodat privévervoer ontmoedigd wordt!

 

'De Manager': volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

 

- Terugdringen van alle hoogbouw en bevorderen van woonerven en vrijstaande (ook huur-)woningen (grond terugwinnen van terugdringen vleesproduktie)

- Centrale afvalinzamelingspunten per wijk, afschaffen van de OTTO-bakkenkultuur.

- Strengere eisen woningbouw op geluidshinder en isolatie. Subsidies voor opwaarderen slechte woningen.

- Op peil houden huurwoningen bestand.

- Recht op een rustige studeerkamer voor academisch gevormden, een atelierruimte voor kunstenaars of een oefenruimte voor musici bij huren in de sociale woningbouw (aanmoedigen zelfstandig ondernemen in die sectoren). Algemeen moet een persoon kunnen beschikken over een woonkamer, een slaapkamer en een hobbykamer.

- Voldoende woonruimte voor eerstejaars studenten. (studenten woningen).

 

'De Direkteur': handel, buitenlandse zaken, ontwikkelingshulp,

 

- Werken aan internationale referenties als een europees volkslied en een betere UN-vlag.

- Algemeen instellen van de regel der non-repressieve vooruitgang; nieuwe systemen mogen niet zonder meer oude systemen verdringen (aanvaarden evolutionaire complicatie, bewaken van back-up systemen)

- Bevorderen van internationale samenwerking op alle hiergenoemde beleidsmaatregelen.

- Reciprook vreemdelingenbeleid (bilaterale verdragen voor uniforme regeling van verblijf- en arbeidsvergunningen en uitwisselingsprogramma's voor studenten/arbeidskrachten)

- Optimalisering Internationale samenwerking vluchtelingenopvang, ziektebestrijding, economische ontwikkelingsprojekten, rampenondersteuning, misdaadbestrijding en vredeshandhaving.

 

'De Commissaris': landbouw, veeteelt, natuur en milieu

 

- Zuivere lucht en zuiver water is een burgerrecht en mag niet commercieel worden geëxploiteerd.

- Handhaven progressief milieubeleid, inclusief internationale samenwerking en opsporen milieu-overtreders.

- Omhakken bomen zonder vergunning verboden bij meer dan 15 cm dikte.

- Inenten dieren verplicht stellen. (geen massamoorden meer bij epidemieën)

- Geen rijksondersteuning visserij, handhaving vangstbeperkingen ter bescherming van de visstand.

- Verbod op recreatieve jacht, ook op particulier terrein.

- Bevorderen ecologische projecten.

- Bevorderen van landbouw en melkhouderij ten nadele van de vleesproduktie.

- Verbod op ketting- en/of erfhonden (honden moeten worden uitgelaten).

- Import exotische dieren verbieden (m.u.v. dierentuinen).

- Rijkssubsidies dierenopvang.

- Bescherming oude koeien en andere oude zoogdieren.

- Strengere restricties in gebruik van proefdieren, aanscherpen wet op de dierenbescherming in overleg met de vrije organisaties en bedrijven.

 


Hoofdsectie: Bestuur / de AmbtenarenSubafdeling:

 

'De Held'; opvoeding / jeugdzaken en sociaal werk

 

- Bijscholingsprojecten allochtonen. analfabeten, daklozen en andere behoeftigen.

- Integratieprojecten probleemjongeren.

- Bevorderen van persoonlijke begeleiding bij leer- en studiemoeilijkheden.

- Bevorderen van algemene tweetaligheid met Engels als tweede taal.

- Taal en inburgerings-kursussen niet verplicht, maar wel aangemoedigd.

- Optimaal gedifferentieerde studiepakketten. (op naar maatwerk in het onderwijs)

- Maximale universitaire studieduur van vier jaar. (maximaal studeren tot het 21e levensjaar)

- Landelijke vergoedingen openbaar vervoer studenten.

- Inkomenskompensaties voor opgroeiende kinderen ongeacht het inkomen (bevorderen van kapitale verantwoordelijkheid).

- Bevorderen private kinderopvang door de ouders zelf (bevorderen gezinssystemen).

- Sluitende regeling voor studiefinancieringen naar inkomen en doorstromen van studenten naar de arbeidsmarkt.

- Systematische opvang voor wegloopjongeren, tienermoeders, drugsverslaafden en sexuele probleemgevallen.

 

'De Leider': Binnenlandse zaken / veiligheid, media

 

- Instellen van FCO en tempometers voor alle overheidsinstellingen (met een verbod dus op het wettelijk verplichten ervan).

- Afschaffen wettelijke identificatieplicht (op naar een politiek waarbij dat niet nodig is).

- Democratiseren van het onbekende fenomenen beleid (rijksonderzoek en beleid onbekende fenomenen; UFO's, graancirkels etc.).

- Geen reclame meer op publieke zenders t.v. en radio; goede financiering publieke zenders.

- Afschaffing wettelijke tijdregeling van Nederland ongeacht mening EU. (burgerrecht op temporele zelfbeschikking).

- Afbouwen van rijksklokken / publieke tijdmelding (private temporaliteit van de overheids- en institutionele agenda's).

- Overheidssteun voor jong gehuwden, bevorderen van het burgerlijk huwelijk (gratis trouwringen, hulp bij huisvesting, wittebroodsregeling)

- Terugdringen van alle politieke partijen ten gunste van een, via departementale herindeling, ontwikkelde publieks representatie van de zestien statusoriëntaties met de bijbehorende inspraak en beklag procedures bij ambtelijke besluitvorming (departementale democratie contra partij-democratie). Implementatie van dit idee naar model van deze Doelbewust Identiteits Bestuur-indeling

 

'De Politicus': defensie en justitie

 

- Wettelijke bescherming vrijwilligerswerk.

- Preventie commercieel opsluitingsbeleid (geen winstmotieven gevangenis-industrie)

- Gedetineerden die andere gedetineerden sexueel misbruiken niet samen in één cel met anderen.

- Verbod op nachtverlichting in cellen (infrarood toezicht wel toegestaan).

- Passief (read-only) internetgebruik voor opgeslotenen.

- Terugdringen economische motieven justitieel personeel.

- Optimaliseren studiefaciliteiten opgeslotenen.

- Uitzenden/uitleveren van criminele buitenlanders. Niet het uitleveren van criminele Nederlanders maar het overnemen van buitenlandse recherche en preventie.

- Niet meer blauw op straat, maar bevorderen van burger participatie en kwaliteit van de openbare orde.

- Blijvend verbod op vuurwapenbezit, strengere controles op wapentuig en gebruik ervan in schietverenigingen.

- Terugdringen van opsluiting in gevangenissen ten voordele van electronische kontroles op aanwezigheid.

- Algemeen beschikbaar stellen van stil alarm melders, cameratoezicht in gevaarlijke stadsgebieden.

- Gelijkschakelen van de rechten en plichten van de adel en burgerij. (inperking eliterechten, m.n. financieel. Koningin moet belasting betalen en ook verantwoording afleggen voor haar inkomensbeheer boven de 100.000 ¤).

- Herziening van het erfrecht ter wille van een betere generatieoverdracht van kapitaal en goederenbeheer.

- Bestrijden elitaire rechtspraak (kwaliteitsbewaking pro deo- advocatuur)

- Terugdringen van (kosten op) alle wapensystemen, minimaliseren van krijgsmachten en herdefiniëren van hun taken in de richting van ondersteunen bij ecologische projecten, rampenbestrijdingen e.d.

 

'De Adviseur': medische/paramedische zorg, ouderen, thuiszorg, drugspolitiek

 

- Verbod op vleesprodukten voeding bedlegerige patiënten en gehandicapten.

- Verbod op politieke gemotiveerde tijdbepalingen in de intramurale zorg; invoering tempometers en FCO.

- Verbod op arbeidsduur overschrijdingen van meer dan 20% (beter weinig goed dan veel verkeerd).

- Inschakelen en faciliteren buitenregionale of buitenlandse hulp bij ondercapaciteit.

- Inperken ambtelijke bestuursorganen voor de gezondheidszorg, (helpende handen zijn meer waard).

- Regionale helicopters EHBO; optimaliseren ambulance capaciteit.

- Sluitend financieel beleid paramedische zorg.

- Rationaliseren van prijsbeleid farmaceutische industrie. (economie mag gezondheidsstreven, ook internationaal niet in de weg staan)

- Verhalen van ziektekosten op risicogedrag (extra heffingen op b.v. eigen gemotoriseerd vervoer, alcoholprodukten, sigaretten, produkten van de sexindustrie m.u.v. condooms, vlees, maar geen heffing op suikerprodukten)

- Volledige dekking alle ziektenkosten van alle Nederlanders naar een inkomensprogressief premiebeleid; inclusief vergoedingen gehandicapten.

 


Hoofdsectie: Begeleiding / de IntellectuelenSubafdeling:

 

'De leerling'; onderwijs en wetenschap

 

- Vrije toegang van afgestudeerden tot curricula van hun eigen studie ongeacht de universiteit.

- Bevorderen van algemene zelfstandige adviespraktijk van alle academici. (rijksfinanciering van receptie/praktijk/studie ruimten).

- Publicatieplicht professoren verschuiven naar het (vrij toegankelijk) Internet.

- Afschaffen van alle collegegelden en andere heffingen op verplicht en hoger onderwijs.

- Recht op onderwijs voor alle leeftijden en vrije inzage op internet van alle leerboeken gebruikt aan overheidsinstellingen.

- Ondersteuning voor extra-universitair academisch onderzoek.

- Bemiddelaars tussen universitaire en vrije academici ter bevordering van promotieonderzoeken.

 

'De Raadgever': geestelijke gezondheidszorg; dak- en thuislozen

 

- Bevorderen seculiere geestelijke gezondheidszorg in medische settingen.

- Benadrukken sociaal/temporeel gedragsbeleid in inrichtingen en terugdringen intramurale biochemische benaderingen.

- Optimaliseren en ondersteunen van een zelfstandige eerste lijns geestelijke gezondheidszorg (ondersteunen vrije vestiging ongeacht paradigmatische voorkeur).

- Bevorderen (maar niet legaal verplichten) van het bewustzijn van de tweede en derde tijdorde (maan en sterrenstelsel).

- Alle geestelijke gezondheidszorg meegefinancierd in de medische zorg.

- Systematische opvang voor alle dak en thuislozen, wegloopjongeren, verslaafden en psychiatrische patiënten ('overheid des heils'-projekten).

- Verhalen van maatschappelijke kosten van het gokwezen en de drank-industie op het gokwezen en drankwezen zelf.

- Plaatsen van alle druggebruik onder medisch toezicht (b.v. hash op recept met psychosociale kontrole).

 

'De Kluizenaars': informatie-cultuur en kennis-beheer

 

- Nadere bezinning op onbenutte patenten.

- Werken aan digitale stembussen en overig digitaal verkeer ter bevordering burgerparticipatie in de besluitvorming.

- Terugdringen van de copyrightwetgeving van 50 naar 10 jaar. (een schrijver heeft slechts tien jaar het copyrecht op zijn geschriften en andere kultuurprodukten (gelijkheid van toegang tot kennis van algemeen kultureel belang)

- Bevorderen digitaal thuiswerken.

- Digitale Openbare Bibliotheek gefinancierd door het Rijk (m.i.v. naslagwerken) (algemeen recht op informatie).

- Rijksservers met tot max. 250 MB serverruimte voor iedere Nederlander voor opslag van te archiveren en via internet toegankelijk gedigitaliseerd persoonlijk (copyrighted) materiaal; mag slechts 1 keer per jaar worden bijgewerkt om providers niet te benadelen.

- Zoveel mogelijk digitaliseren van alle overheidstaken.

 

'De Geestelijken': cultureel/religieuze integratie minderheden/emancipatie

 

- Koppelen van subsidies voor theaterprodukties aan FCO (stimuleren van respect voor de Orde van de Tijd)

- Landelijke kortingsregeling Theatertoegang voor alle basisinkomens (recht op deelname publieke voorstellingen).

- Subsidiëren kunstenaars/projekten en bevorderen van een goede regelmaat en orde daarin.

- Rijksondersteuning voor alle ideële projekten.

- Algeheel bevorderen van culturele en religieuze samenwerkingsprojecten.

- Afschaffen van voorkeursbehandelingen voor minderheden en vrouwen (m.u.v. zwangerschaps-regelingen) (verbod op positieve discriminatie).

- Grieven signaleren en de wind uit de zeilen halen bij minderheden door terugkoppeling naar Binnenlandse Zaken. (serieus nemen van reële bestuursvoorstellen van anders denkenden).________

*Tempometers: klokken die gelijk staan met de middag aangeduid door een zonnewijzer (zie ook ontwerp).
** FCO: Full Calendar of Order ofwel de volledige kalender van orde: een kalender met de maanfasen als signaaldagen om niet te werken en met z.g. cakradagen om vrije (vakantie-)dagen van socialiseren en studie te vieren. Cakradagen zijn die dagen die je krijgt als je de indeling van de maan transponeert naar een zonnejaar. (zie FCO en Cakrakalender van de Orde van de Tijd).
*** SVM: Status van medewerking; d.w.z. een burger die het de regering toestaat electronisch zijn bankrekening, kredietpositie, beleggingen overig bezit en andere persoonsgegevens te checken zodat die burger minder of geen formulieren meer hoeft in te vullen voor belastingen en uitkeringen e.d.. Deze status houdt een sociaal kontrakt in dat te allen tijde kan worden opgezegd door beide partijen.
**** Statusoriëntatie-kenmerken: een indeling van de bevolking in zestien identiteitsgroepen gebaseerd op de vier leeftijdsgroepen, t.w. de studenten, de jong volwassenen, de middelbaren en de ouderen en de vier beroepsgroepen van de werknemers, de werkgevers, de bestuurders & militairen en de intellectuelen & de geestelijkheid (zie afbeelding en The Game of Order).

 © Copyright Filognostische Associatie; publicatie elders alleen met toestemming.


 

Zie verder ook o.a.:
Filognostisch Manifest
Verklaring van de Rechten van de Mens 
    
Een Kleine Filosofie van de Vereniging