Ned /

Ether-paradigma

==== G.W.F. Hegel: is: Het zuivere kennen van zichzelf is het absolute anders zijn, deze ether als zodanig, is de grondslag en het terrein van de wetenschap of is het weten in het algemeen. Het begin van de filosofie veronderstelt of eist dat het bewustzijn zich in dit element bevindt.

Max Plank (1858 – 1947): Bewustzijn is de basis. Materie is een afgeleide van bewustzijn.

Jan Börger: De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voorzich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.

Martin Heidegger: De filosofie is aan haar eind. En wie neemt nu de plaats van de filosofie in? De cybernetica. Of de vrome die zich openstelt? Maar dat is geen filosofie meer. Wat is het dan? Het andere denken noem ik het.

Voor een waarlijk vreugdevol en heilzaam menselijk werk om te gedijen, moet de mens in staat zijn op te klimmen vanuit de diepten van zijn aarding thuis tot in de ether.

De ether van Martin Heidegger staat hier voor de vrije lucht van de hoge hemelen, het open bereik van de geest. Het 5e element Ether is niet nieuw, maar werd al 350 jaar v.Chr. voor het eerst door Plato (427 - 347 v.Chr.) in zijn boek “Timaeus” aan de hand van de vijf Platonische lichamen beschreven (E i V, p. 63). Het kompaskwadrant is op de driehoek van Pythagoras en de vijf Platonische lichamen geënt. Het 5e element van de Grieken verbindt de 4 elementen Vuur, Lucht, Water en Aarde.

De menselijke psyche (antahkarana) fungeert als schakel tussen de binnenwereld en de buitenwereld, het innerlijke universum en het universum. Het Ether-paradigma maakt het mogelijk om op het grenzeloze bewustzijn grip te krijgen.

Het Ether-paradigma laat net als de levensboom en het enneagram zien dat het goede nieuws is dat er een zelfreinigend, een zelfregulerend vermogen in het systeem zit ingebakken. Het gaat er om in het denken dogmatismen en persoonlijke meningen te signaleren. De unificatietheorie? komt alleen een stapje verder wanneer we het denken in vaste patronen leren los te laten, dus door de schijnwaarheden in het leven, de ingebakken clichés te demystificeren.

Daniel Ofman beoogt met zijn boek ‘Bezieling en Kwaliteit in Organisaties' aan de zelfkennis van managers een nuttige bijdrage te leveren. Om de complexe werkelijkheid te verklaren is aanvankelijk het kernkwadrant van Daniel Ofman gebruikt. Het kernkwadrant van Daniel Ofman toont de wisselwerking tussen twee polen, het brengt één duade in beeld. Het kernkwadrant wordt gebruikt om de essentie van ons bestaan, de complementariteit tussen volmaaktheid en onvolmaaktheid (positieve en negatieve as), het principe van het vrouwelijke en het mannelijke, van het begin tot het einde, alfa en omega, de zwaartekracht van aantrekken en afstoten weer te geven.

Roger Penrose Roger Penrose vat een zwart gat, het absolute niets waar de tijd stil moet staan, op als een lokaal einde van de wereld. Penrose omschrijft de geboorte van ons universum als een uniek verschijnsel waarin de wetten van de fysica niet langer gelden. M.C. Escher heeft zijn bekende litho’s Waterval, respectievelijk Klimmen en Dalen op de triangel van Penrose gebaseerd.

====

5Ddenkraam

Met behulp van het kompaskwadrant laten we zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden. In het kernkwadrant toont de positieve as 1./2., geduldige daadkracht, de eenheid der tegendelen. Volledige balans duidt op volmaaktheid. De negatieve as geeft een conflictueuze breuklijn aan. Geleidelijk is er op basis van het kernkwadrant van Daniel Ofman een nieuw model, het kompaskwadrant ontstaan. Het 5e element Ether laat zien dat het gaat om de samenhang, de wisselwerking tussen in principe steeds vier elementen. Om het 5e element toe te lichten wordt het kompaskwadrant en de systeemleer gebruikt. Bij het Ether-paradigma gaat het om de juiste transformatie tussen de binnenwereld en de buitenwereld en vice versa.

Daniel Ofman Kernkwadrant: 4Ddenkraam: 
    VoedingskrachtSamenwerkingskracht
1. Geduld >>>>3. Passiviteit  4. Zij-kant ----2. Wij-kant
||  ||
4. Drammerigheid <<<<2. Daadkracht  1. Ik-kant ----3. Het-kant
    BeeldkrachtVormkracht

Daniel Ofman, oprichter van Kern Konsult, laat in het kernkwadrant slechts een kant van de medaille zien. In het 4Ddenkraam van Kern Konsult, de creatielemniscaat wordt echter wel beide kanten van de medaille getoond. Ofman laat in zijn boek zien hoe de creatielemniscaat, de vier perspectieven beeldkracht, samenwerkingskracht, vormkracht en voedingskracht met elkaar verbindt. Een plaatje van de creatielemniscaat wordt getoond, wanneer we op zijn website kiezen voor Wat we doen. Ken Wilber laat met zijn vier kwadranten ook beide kanten zien. Dit model illustreert de binnenkant versus de buitenkant van zowel het individu als het collectief.

Pythagoras: Blavatsky 'E i V', p. 54, 87: Ken Wilber Vier kwadranten:
MonadeTriade7e Chakra5e ChakraUiterlijk/Collectief ----Innerlijk/Collectief
1. Vuur ----3. Lucht7. Âtma ----5. Manas4. Sociaal2. Cultureel, Centaur
||||||
4. Aarde ---2. Water4b. Hogere Kama ----6. Buddhi1. Innerlijk/Individueel ----3. Uiterlijk/Individueel
TetradeDuade4e Chakra6e ChakraIntentioneelGedragsmatig

5e element Ether, snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4.

Het middelste kompaskwadrant begint met de hartchakra. De psyche verbindt het lagere Kama, lagere begeerten en hartstochten met het hogere Kama. Chakra’s tonen de energetische werkelijkheid. Bezieling leidt tot een hoger trillingsniveau of vibratie en draagt aan een veiliger wereld bij. De onveiligheid die we om ons heen zien, vormen een directe weerspiegeling van het collectieve bewustzijn. Authentieke persoonlijkheden, kunstenaars, creatieve mensen vibreren op de hogere chakraniveaus. De 5e chakra staat voor communicatie en creativiteit.

De verticale as (E i V, p. 87) van het kompaskwadrant staat voor het verticale bewustzijn. Het slaat op het bewustwordingsproces, de synergie die tot stand komt door de wisselwerking tussen de chakra’s. De chakra`s vormen de verbindingsschakels tussen de ons omringende energie en de energiebanen in ons lichaam. Voor het bereiken van evenwicht speelt de 6e chakra, het beheerscentrum van de hypothalamus en de hypofyse een belangrijke rol: Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn. Je bent Meester over je geest.

De publicatie De waarheid opnieuw gedefinieerd: Hegel laat zien hoe het reflexieve, verticale mechanisme werkt.

Wellicht vormt de 6e Chakra de sleutel voor het tijdsbesef, van het reflexieve mechanisme. De hypothalamus, het centrale regelcentrum voor het autonoom zenuwstelsel maakt gebruik van twee complementaire zenuwstelsels. Het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel, die een regulerende, reflexieve werking hebben. Beide zenuwstelsels sturen het functioneren van een groot aantal onbewust plaatsvindende functies in ons lichaam. De zenuwstelsels maken reflexieve emoties van eustress of distress, reacties van vechten of vluchten mogelijk. Het tegengestelde parasympathische zenuwstelsel bevordert de gezondheid via herstel en rust na inspanning en heeft een homeostatische functie en zorgt zodoende voor psychisch of lichamelijk evenwicht.

De essentie zwaartekracht heeft met reflectie, het terugkoppelingsmechanisme van de oerenergie, de levenskracht te maken. Het terugkoppelingsmechanisme maakt het onderscheid tussen verleden en toekomst mogelijk. Het zorgt voor de cyclus, het maakt de cirkel rond.

Het model van Ken Wilber laat duidelijker zien dat alles in het universum aan natuurwetten is gebonden. Het kompaskwadrant is ontstaan door aan het 4Ddenkraam van Daniel Ofman en Ken Wilber een derde as, de verticale dimensie toe te voegen. 5D bevat zowel een verfijning als een bredere context van het 4Ddenkraam. Het paradigma brengt de wisselwerking tussen de vier kwadranten in het model van Ken Wilber tot uitdrukking. De materiële werkelijkheid is een manifestatie van de wisselwerking van vier elementen, de immateriële Ether (Atma – Buddhi – Manas; Akasha; antimaterie?), de meest absolute kracht. Het Ether-paradigma staat diametraal tegenover het materiële paradigma van de snaartheorie.

Naast Ether worden verwante begrippen als nulpuntveld, prana, levenskracht, anima mundi, wereldziel, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, ki, Chi, kundalini, psi-vermogens, Akasha-veld, Z.P.F., vril en tachyon-energie gebruikt. Voor bijzonderheden over Ether en de andere begrippen wordt verwezen naar:

  • René Meijer: boek De Ether Bestaat! Lees de inleidingen bij de secties en de synopsis die tezamen het boek vormen De Ether Bestaat!.
  • Anna Lemkow: boek ‘Het Heelheid Principe’. Hoofdstuk 6, p. 150 bevat een fragment uit het boek ‘Evolution: The grand synthesis’ van Ervin László: . Hoofdstuk 10 DE PSI-VERMOGENS: DE RELATIE TUSSEN BINNEN EN BUITEN. Het boek ‘Het heelheid Principe’ geeft in mijn optiek een moderne versie van de Geheime Leer.
  • H.P. Blavatsky: De Geheime Leer deel I, p. 46: (1.) Het ABSOLUTE, het Parabrahm van de Vedantaleer of de ene Werkelijkheid, SAT, dat zoals Hegel zegt, zowel het absolute Zijn als Niet-zijn is. Het zijn van het nu staat tussen het niet-zijn van verleden en toekomst. Hegel brengt de werking van de geest, van het bewustzijn in zijn werk Phänomenologie des Geistes (Fenomenologie van de geest) of zie fenomenologie van de geest tot uitdrukking.
  • Jan Wicherink: boek ‘Ontheemde Zielen Ontwaken’. HOOFDSTUK 6 in het boek gaat uitgebreid over ETHERVIBRATIES; p. 180 toont de met de lemniscaat vergelijkbare torus.
  • Ervin Laszlo, ‘Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn’. Voor het 5e element gebruikt Ervin Laszlo op p. 7 van zijn nieuwe boek het begrip Akasha. In de esoterie is Akasha het 7e element of de eenheid Atma – Buddhi – Manas. Dit schept wel enige verwarring.
  • Bart Land: Het nulpuntveld is een fundamenteel veld dat alles met alles verbindt en coherentie (samenhang) schept: in de kosmos, in de wereld van de levende organismen en zelfs in het domein van de geest en het bewustzijn.
  • Het rapport Eenheid in Verscheidenheid Op de eerste bladzijde van het rapport onder Download doc-format kan het complete rapport worden geraadpleegd. Het rapport ‘E i V’ belicht het 5Ddenkraam vanuit de esoterische invalshoek. Het Ether-paradigma legt de nadruk op feedforward besturing. In deze benadering vormt de filosofie van Hegel, met name de wereldgeest een onmisbaar ingrediënt. Het nu verbindt verleden en toekomst, het zijn met het niet-zijn, het bewuste met het onbewuste, het weten met het niet-weten, logos met mythos, het schept enerzijds kansen, maar kan er ook voor zorgen dat we in een valkuil terecht komen. Creativiteit ontstaat wanneer de in het verleden opgebouwde conditioneringen weer worden afgebroken.

====

Communicatie

Laozi: : Hij die weet spreekt niet, hij die spreekt weet niet.

Marcus Tullius Cicero: Want zonder kritiek is er geen discussie.

Het Socratisch gesprek.

Paul Watzlawick Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil.

De basis voor iedere communicatie zijn de door Paul Watzlawick opgestelde vijf axioma’s. Plato omschrijft denken als een geluidloos tweegesprek, dat de mens met zich zelf voert. Voor Hannah Arendt is de bron of kern van het denken de dialoog met zichzelf. Voor de innerlijke dialoog gebruikt Hannah Arendt de omschrijvingen: ‘geluidloze dialoog tussen mij en mijzelf’, ‘geestelijke tweespraak’, ‘innerlijk gesprek, waarin ik zelf de gesprekspartner ben’, ‘praten met en luisteren naar mezelf’, ‘meditatief denken’.

Bij het ‘’Ken uzelve’’ gaat om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen. Reflectie wordt vruchtbaar als zij de dialoog bevordert. In de zelfcommunicatie trekt de mens zich terug uit de wereld, waardoor hij de mogelijkheid krijgt om zijn eigen leven en dat van de wereld in hun beperkingen en mogelijkheden te overzien. Taal creëert zijn eigen werkelijkheid. Duidelijke taal wordt vaak ontweken. Heldere standpunten betekenen per definitie polarisatie.

Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns (1981).

Hoe niet te spreken?

Frans E.J. Gieles plaats in zijn publicatie Goed communiceren het communiceren van hart tot hart centraal. In zijn publicatie Gnosis: vrijgekomen kennis die vrij kan maken trekt Gieles tot slot de conclusie: We kunnen vrede met onszelf hebben, gelijktijdig anderen accepteren zoals ze zijn – zelfs als die anderen moslim of christen zijn, of homo of nog erger - en zo bijdragen aan de vrede. Niet met het zwaard maar met het woord van kennis en begrip: gnosis.

====

Persoonlijkheid en Cultuuroverdracht

Aristoteles: Als de mens al zijn innerlijke talenten op de juiste wijze heeft ontplooid, zijn intellectuele eigenschappen, en zijn karaktertrekken, dan heeft hij het goede leven bereikt en is hij gelukkig.

Goethe Niet leeftijd of materieel bezit bepaalt iemands geluk, maar diens persoonlijkheid.

Plato was een van de eersten die wees op de universele betekenis van het begrip mimesis, imitatie. Plato ging er al vanuit dat wat aan ons verschijnt niet meer is dan een afspiegeling van een zuiverder en stabieler ideële werkelijkheid. Plato stelt in zijn boek Phaidon dat er een andere, tijdloze wereld van ideeën is. Volgens Plato zijn er ‘hogere’ en ‘lagere’ Ideeën. De Idee van een individueel ding is lager dan de Idee van een groep dingen. Elke weergave van de werkelijkheid begint met een model. Een bekend conceptueel schema van Plato is de metafoor van de grot. De allegorie van de grot brengt de ‘andere wereld’ van Plato tot uitdrukking. De hoogste ideeën zijn die van Waarheid, Goedheid en Schoonheid. Deze zijn nagenoeg identiek. Want wanneer iets Waar is, dan is het automatisch Goed en Schoon. Iets wat onwaar is, is een illusie en kan daarom ook niet mooi of goed zijn. Waarheid bestaat bij de gratie van onwaarheid, goed bij de gratie van kwaad. De hamvraag blijft hoe gaan we om met goed en kwaad, waarheid en onwaarheid, schoonheid en lelijkheid?

Door de dingen vanuit een hoger abstractieniveau te benaderen bevrijdt de mens zich van concrete zaken. Ons bewustzijn, onze werkelijkeid maakt eigenlijk alleen maar een kopie, een afbeelding van een kopie van de werkelijkheid (de Idee). Op deze wijze krijg je een klasse van klassen van dingen. Met het meta-niveau vergroot de mens zijn vermogen tot beheersing van de werkelijkheid. Het meta-nivea wordt door feedforward besturing mogelijk gemaakt.

Wanneer we het denken van Plato op een organisatie loslaten dan is het idee van een enkel individu lager dan het idee van een verzameling van individuen in het algemeen, een collectief.

Geert Hofstede past voor het typeren van een cultuur de dimensie ‘Collectivisme versus Individualisme’ toe. Elk collectief bestaat uit een verzameling mensen, maar voor elk type collectief gelden vaak weer bijzondere gedragsregels. Er bestaat een zekere overeenkomst tussen de Big Five (persoonlijkheidsdimensies) en de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede, boek ‘Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen’. Van de vijf centrale persoonlijkheidsdimensies is het mogelijk kompaskwadranten uit te werken (E i V, p. 94).

Ervin Laszlo geeft op p. 145 van zijn boek CHAOSPUNT aggregatieniveaus van verschillende biologische systemen. De systemen op het hoogste niveau hebben als kenmerk, de grootste complexiteit gemeen. Ervin Laszlo vergelijkt complexe systemen met de kruiskatalytische systemen van Ilya Prigogine .

De quintessens van het verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een hoofdroute, er maar een primair leerproces is. Met het inzicht dat ether biedt is het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen. Voor dit inzicht wordt ook de term 5Ddenkraam (5D-concept) gebruikt. Het geeft aan op welke wijze synthese kan worden bereikt. Het accent licht in het rapport ‘E i V’ niet specifiek op het systeemdenken, de levenscycli op aarde, maar op het 5e element, de blauwdruk achter de levenscycli. De teloorgang van de materiële wereld kan door de geestelijke wereld worden opgelost. Het 5e element maakt het bewustzijn van het bewustzijn, het meta-bewustzijn, het kosmisch bewustzijn (E i V, p. 55, 83) zichtbaar.

Er wordt in het rapport E i V vanuit gegaan dat alleen door beide kanten, de fysica en de metafysica, van de werkelijkheid te belichten de unificatietheorie? een stapje verder komt. Het antwoord van de levenswetenschappers hoe het bewustzijn en het meta-bewustzijn precies werken zal daarom nog wel even op zich laten wachten.

Voor het Ether-paradigma geldt dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’. Het paradigma gaat er vanuit dat alles met elkaar samenhangt. Alles is tegelijkertijd in het NU aanwezig. Tot nu toe is gebleken dat door verschillende disciplines met behulp van het kompaskwadrant te belichten en te verbinden er een consistent geheel ontstaat. Het ReflexiefBewustzijn laat zien dat er niets nieuws onder de zon is, alleen in de loop van de tijd verschuiven de accenten.

Bij het reflexief bewustzijn gaat het om de ander als spiegel. Wouter Bos geeft in de Volkskrant van 7 februari 2008 onder de kop ‘Wie met iedereen solidair is, is met niemand solidair’ zijn reactie op de Den Uyl lezing over linkse politiek. Jan Pronk (politicus) hield deze lezing op 17 december 2007. Wouter Bos gaat er vanuit dat insluiting en uitsluiting bij elkaar horen. Wouter Bos ziet slechts een kant, de materiële kant van de medaille. Jan Pronk acht de stelling ‘Wie met iedereen solidair is, is met niemand solidair’ in strijd met de sociaal democratische beginselen. Pronk vindt dat de PvdA? het oor te veel laat hangen naar de middenklasse en dat de prioriteit verschoven moet worden naar de onderklasse. Wouter Bos trekt tot slot de conclusie: Omdat de samenleving steeds diverser wordt, zou hier wel eens de grootste uitdaging voor de sociaal-democratie in de komende jaren kunnen liggen.

Naar aanleiding van de Den Uyllezing schrijft Hans Wassink tot slot in zijn column in de Volkskrant van 9 februari 2008 over het verfoeide kapitalisme van Bos: Ondernemers, gedraag u een beetje! Leg uit wat u gepresteerd heeft voor uw geld. Want anders krijgt u te maken met ‘nationalistische en protectionistische reflexen’ bij de ‘verliezers van de globalisering’. Met andere woorden, dan krijgt u te maken met Geert Wilders en Jan Marijnissen in plaats van met mij, Wouter Bos. De kapitalisten zijn gewaarschuwd.

De kernvraag is hoe bereik je het juiste evenwicht, wat werkt productief en wat werkt contraproductief? De realist Wouter Bos staat met zijn solidariteit is geen free lunch tegenover de idealist Jan Pronk. Tegenover het verdienen van Bos staat het dienen van Pronk. In het denken van Bos staat het voor wat hoort wat, het marktdenken centraal. Tegenover het welbegrepen eigenbelang van Bos staat de welbegrepen solidariteit van Pronk. Het is in Nederland nog niet zo heel lang geleden dat zusters van een congregatie alleen voor hun zielenheil in een ziekenhuis werkten.

====

Zie ook:

====

Externe Links

Categorie: Basispagina's | Nederlands | Definities | Auteurs: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 10 jan. 2008 keer bekeken.