Rapport Eenheid in Verscheidenheid

INHOUD

Triade en Tetrade Bijlage 39

1.1 Conclusies en Aanbevelingen

Baruch Spinoza: 'Toch kan de natuur niet worden weerstreefd en behoudt ze haar vaste en onveranderlijke orde'.

Nietzsche’s gedachte over de eeuwige wederkeer heeft op de blauwdruk van het leven, het metacybernetische leerproces betrekking. We kunnen ons lot niet ontlopen (Amor fati), wel is het mogelijk bewust richting te geven aan ons leven. De mens wikt en God beschikt. Het reflexieve bewustzijn zorgt voor de eeuwige wederkeer, de feedback. Het maakt leven mogelijk. Spinoza wees er al op dat de natuur is zoals ze is. De zin van leven is te aanvaarden, er bewust voor te kiezen dat de dingen zijn zoals ze zijn, de wereld is zoals ze is. De stelling wordt in dit rapport verdedigd dat een duurzame samenleving mogelijk is door met beide zijde van de medaille rekening te houden. Synthese ontstaat door these + antithese.

Een aanzet wordt gegeven om de link die er tussen het enneagram en de levensboom bestaat te belichten. Geleidelijk is er echter op basis van het kernkwadrant een nieuwe doorsnede, het kompaskwadrant ontstaan.

Met behulp van het kompaskwadrant laten we zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden. Het kompaskwadrant laat de schakel zien tussen de levensboom en het enneagram.

Dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen komt tot uitdrukking in de microkosmos is een weerspiegeling van de macrokosmos (‘Zo boven, zo beneden; Zo beneden, zo boven’ of ‘Zo binnen, zo buiten; Zo buiten, zo binnen’). Op aarde zal een perpetuum mobile nooit worden gevonden, cq. kunnen worden gecreëerd.

Al is dan volgens Ilya Prigogine de evolutie onomkeerbaar er wordt van uitgegaan dat het mogelijk moet zijn door creativethink zelfordening positief te beïnvloeden en de evolutie daarmee op een hoger plan te brengen.

Door de werkelijkheid verkeert te interpreteren kom je niet tot goede oplossingen. Omdat de snaartheorie slechts de materiële kant behandelt mag niet worden verwacht dat deze theorie over de éne werkelijkheid uitsluitsel geeft. Door alleen beide kanten, de fysica en de metafysica, van de werkelijkheid te belichten komt de unificatietheorie een stapje verder. Het betekent wel dat het nuttig is om de drie beginselen van de theosofie in de beschouwingen te betrekken.

Het rapport Eenheid in Verscheidenheid gaat ervan uit dat de unificatietheorie het kader voor de hoofdroute (hoofdstuk 7.4.2) bevat. De volgens Hegel éne, universele werkelijkheid, het absolute Zijn en het Niet-zijn, blijft echter eeuwig onveranderlijk. Een ding is zeker een perpetuum mobile zal op aarde niet worden uitgevonden. Er valt te verwachten dat het debat over ‘Evolutietheorie en Intelligent design’ op 1 : 1 eindigt namelijk in het midden. Zelf heb ik het liever over Creative Design. De natuur zit vol creativiteit en vernieuwing. De trage mammoettanker waarop we ons bevinden vaart op de automatische piloot. Er is te veel intellectuele vrijblijvendheid. Het is nuttig om toch op basis van de huidige kennis en technologieën een begin te maken om de koers te veranderen. Nieuwe technologische doorbraken op het terrein van de energievoorziening laten zich moeilijk voorspellen. Anderzijds is het ook moeilijk nauwkeurig de effecten van de opwarming in te schatten.

Het wordt inmiddels wetenschappelijk onderkent dat het klimaat mede door kooldioxide uitstoot verandert. Hoe lang zal het nog duren voordat de wisselwerking tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld, wetenschappelijk wordt onderkend? Het westerse denken heeft onvoldoende oog voor de geestelijke wereld. Grote schommelingen kunnen worden vermeden door een solide en evenwichtig ego te ontwikkelen. Voor het 5D paradigma geldt dat het onderkennen van het probleem, tevens de oplossingsrichting aangeeft.

Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk hebben is het mogelijk aan de onderlinge consensus, aan de eenheid in verscheidenheid, aan een culturele trendbreuk, aan de overlevingsstrategie op aarde een steentje bij te dragen. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.

De kenniseconomie moet uiteindelijk tot duurzame ontwikkeling leiden. Om de continuïteit van het leven te waarborgen is meer aandacht voor natuurbehoud nodig. Daarvoor is het nodig dat veel schotten worden afgebroken. Probleem en oplossing nauwer met elkaar in verband worden gebracht. Het 5D paradigma verdient meer wetenschappelijke aandacht.

De quintessens van het verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een hoofdroute, er maar een primair leerproces is. Met het inzicht dat ether biedt is het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen. Voor dit inzicht wordt de term 5D-concept, 5D gebruikt. Het geeft aan op welke wijze synthese kan worden bereikt. Het accent in dit rapport licht niet op het systeemdenken, de levenscycli zelf, maar op het 5e element ether, de evolutiecyclus, de blauwdruk achter de levenscycli. De teloorgang van de materiële wereld kan door de geestelijke wereld worden opgelost.

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Nederlands | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.