Rapport Eenheid in Verscheidenheid

INHOUD

Triade en Tetrade Bijlage 39

1. Inleiding

Martin Heidegger:
‘De filosofie is aan haar eind. En wie neemt nu de plaats van de filosofie in?De cybernetica. Of de vrome die zich openstelt? Maar dat is geen filosofie meer. Wat is het dan? Het andere denken noem ik het.’

'Voor een waarlijk vreugdevol en heilzaam menselijk werk om te gedijen, moet de mens in staat zijn op te klimmen vanuit de diepten van zijn aarding thuis tot in de ether. Ether staat hier voor de vrije lucht van de hoge hemelen, het open bereik van de geest.'

Om de complexe werkelijkheid te verklaren is aanvankelijk het kernkwadrant van Daniel Ofman (bijlage 40) gebruikt. Op basis van het kernkwadrant zijn veel verschillende gezichtspunten gerubriceerd en onder een noemer gebracht. We gaan, net als Ken Wilber, uit van de drie-eenheid ‘differentiatie, integratie en eenheid’. De eenheid, de synthese ontstaat door de wisselwerking tussen geest en materie, tussen het spirituele en het materiële.

De manifesten van de atheïst Herman Philipse en de theïst Willem Ouweneel op Internet laten zien dat beide partijen diametraal tegenover elkaar staan. Veelzeggend is dat geen van beide al een doorslaggevend bewijs heeft gevonden. Doordat de mens tot bewustzijn is gekomen heeft hij goed en kwaad leren onderscheiden. Elke religie richt zich in principe op eenheid in verscheidenheid. Het betekent nog niet dat de ene religie niet superieur kan zijn aan de andere, maar woorden zijn nog geen daden. Het latijnse woord religare betekent verbinden, het materiële met het geestelijke, het zichtbare met het onzichtbare, de aarde met de hemel. Theosofie biedt een brug tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld, tussen religie en wetenschap. Beide werelden kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. De leringen van de theosofie zijn niet gebaseerd op geloof maar op kennis. Theosofie verklaart zowel het wat (religie), het waarom (filosofie), als het hoe (wetenschap). Het waarom is vanuit een inductieve, intuïtieve benadering beantwoord.

Met behulp van het kompaskwadrant worden de contouren van een nieuw paradigma, 5D uitgewerkt. Het kompaskwadrant toont een inductieve, causale benadering. Uiteindelijk mond deze uit in de vraag wat is ‘Ruimte en Tijd’ of hoe kijkt de wetenschappelijke wereld tegen dit fenomeen aan? Het paradigma van de ‘menselijke veiligheid’ van Ruud Lubbers (Volkskrant 1 november 2007) sluit op 5D aan. Dit paradigma legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van ieder mens om te streven naar binding tussen mensen, culturen, volkeren, zelfs economieën en ideeën (p. 34).

De basis van elk leerproces is: ‘Wat’ moeten we aan ‘Wie’, ’Wanneer’ en ‘Hoe’ leren, en ‘Waarom’ vinden we dat? Wanneer we theosofie praktisch willen gaan toepassen gaat het om een andere vraag tussen het wat en hoe, namelijk het wanneer? Dit rapport legt op het wanneer, op het besturingssysteem, de wederzijdse wisselwerking tussen hardware en software de nadruk. De 4e sleutel staat in het centrum. De sleutels 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de ziel vertoont een symbolische dynamiek zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen. De ziel, de menselijke psyche verbindt het verleden met de toekomst en vice versa. Tegenover de symbolische orde staat de diabolische uitzichtloze wereld. Vijand denken plaatst vaak superieur tegenover inferieur. Je wordt niet superieur door de ander als inferieur te zien.

Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels weerspiegelen zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden.

Om de werking van de 4e sleutel te verklaren wordt van de systeemleer gebruik gemaakt. Besturing vindt op een hoger cq. lager aggregatieniveau, top down versus bottom up, plaats. De systeemleer belicht de 4e dimensie, de beweging. Om grote schommelingen te vermijden is een consequente feed forward besturing gewenst. Het en-en, het non-dualistisch denken in plaats van het of-of denken komt centraal te staan. De huidige politiek is te veel op brandjes blussen ingesteld.

Wat betreft ‘Ruimte en Tijd’ zijn met name de beschouwingen van Antonie Börger (1892 - 1971) bijzonder interessant. Vademecum Wijsgerige Ideeën’, Ruimte en Tijd (www.nikhef.nl/~a17/boeken/boek.html). Bij de vraag van het waarom laten de zeven wijsheidssleutels van de theosofie een natuurlijke, eeuwige kringloop zien. Op aarde komt de kringloop in de vier seizoenen tot uitdrukking. In bijlage 39 zijn belangrijke innovaties vermeld die onze huidige maatschappij in sterke mate hebben beïnvloed. De zeven wijsheidssleutels, de Delen I t/m VII van dit rapport, laten zien hoe probleem en oplossing met elkaar zijn verbonden. De wisselwerking tussen individu en groep komt in de delen IV t/m V ter sprake. De bijlagen zijn op basis van het modulair construeren van deelsystemen samengesteld. Specifieke thema’s en gezichtspunten worden in de bijlagen nader toegelicht. Door het nieuwe paradigma, dit verklaringsmodel toe te passen leren we de wereld om ons heen steeds beter begrijpen. De methode is in de loop van het onderzoek ontstaan.

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Nederlands | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.