Rapport Eenheid in Verscheidenheid

INHOUD

Triade en Tetrade Bijlage 39

Triade en tetrade

Attach:tetradetriade.jpg Δ We spreken van Triade (synthese in drieën) en Tetrade, de complementering van de drievoud met een vierde tegengestelde. Zo is er dan van de drievoudigheid een viervoudigheid. ==== Klassieke indelingen


Mythos en Theos

De Heilige Drie-eenheid

De Drie-eenheid die in 325 op het Concilie van Nicaea officieel is vastgesteld laat het absolute zien:
(bijlage 82)

  • God - Heilige geest - Zoon > Satan <br>

De klassieke triade van het Christendom geeft als tegenstelling Satan te zien. In het Oude Testament is er sprake van:

  • Wijze > Goddeloze - Rechtvaardige > Dwaas

De weg tussen wijs en rechtvaardig brengt heil en het kiezen tussen dwaas of goddeloos cq. goddeloze dwaas brengt onheil. Zo zien we in de H. Schrift de drieëenheid in samenhang met de tetrade van de dualistische strijdvraag tussen het goed en kwaad van de kennis en de traagheid (zie geaardheden?).

Logos

Gottfried Wilhelm Leibniz''' (1646 – 1716).

Gottfried Leibnitz formuleerde de drie uitgangspunten van de Verlichting:

  • Autonomie vd esthetiek - Universaliteit vd moraal - Objectiviteit vd wetenschap > Het Unieke

Het unieke vormt in de tetrade met deze drievoud de tegenstelling van de uniciteit van het informeel persoonlijke dat staat tegenover de formele categorieên van Leibniz. (zie ook discussie) ====

Triaden in de Moderne Geschiedenis en hun complement

Attach:trinity-chr.jpg Δ|Christelijk symbool van de <br>drie-eenheid

Charles Montesquieu (1689 - 1755)

Montesquieu sprak van een driedeling van de staatsmacht: de Trias politica:

  • Wetgevende macht - Uitvoerende macht - Rechtsprekende macht > 4e Macht

En er is een vierde macht: de macht van de burgerlijke zelfbeheersing in filognosie?. Die relativeert de staatsmachten en maakt ze minder dwingend. Wanneer iedereen zich netjes aan de wet houdt ontstaat er op aarde net als in de hemel een volmaakte werkelijkheid?. Dit wordt ook door de weegschaal van Vrouwe Justitia, de godin der gerechtigheid, uitgedrukt. Er is bij volledige balans van de weegschaal geen zwaard, geen straf nodig.

Dialectische triade van Hegel (1770 – 1831):

  • Natuur (objectieve geest) - Geest (absolute geest) - Logica (subjectieve geest) > Het Relatieve

Het geestelijke? bij Hegel is uiteindelijk in de tetrade relatief. Daartegenover staat dus de werkelijkheid? van het brahman: de vereniging? zonder illusie? van de binnen- en de buitenwereld. Dan pas is is het geestelijke? werkelijk absoluut, want dan is het allesomvattend.

In 1789 klonk de leuze vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse Revolutie

(bijlage 100)
* Vrijheid - Gelijkheid - Broederschap > Ongelijkheid<br> Het vechten voor de 'heilige' drie van de Revolutie leidde, door het mislukken van de tijdhervoming? die ons met de natuur gelijk zou maken, tot de ongelijkheid van de gepolitiseerde materialistische standaardtijd? van de nepotistische democratie die is gebaseerd op nevenmotieven van geld en macht. De filognosie? repareert dit defect van de democratie, maakt van politieke partijen representatieve kiesgroepen en maakt van de standaardtijd de natuurlijke tijd van de cakra-orde?. (zie ook velden? en de filognostische inleiding tot de politiek).

In 1795 werd in Nederland door de Fransen de scheiding van kerk en staat ingevoerd

Attach:ned/Drie.jpg Δ|Filognostische drie-eenheid van de persoon? (bijlage 97)
Kerk (Drie-eenheid) versus de Staat (Trias politica)

  • Religie - Moreel v.s. Politiek - Amoreel<br>

Materialistisch? gepolitiseerd wordt het amoreel. Religieus wordt het moralistisch?. De tussenpositie in deze dualiteit|dualistische strijdvraag, de gulden middenweg, vindt men in de meervoudige logica? van de filognosie. In de epistemologie van haar causaliteit? ontstaat de integratie van de persoon?; de juiste eenheid in verscheidenheid van het persoonlijke in relatie tot het onpersoonlijke.

Kierkegaard (1813 – 1855)

Kierkegaard gaat uit van de metafysische gedachte dat de mens samengesteld is uit twee aspecten:

  • Goddelijke - Oneindige v.s. Eeuwige - Natuurlijke > Eindige

Als tegenstelling heeft de dualiteit van Kierkegaard het eindige. De dualistische strijdvraag tussen de heilige God en de wilde natuur, die beiden eeuwig zijn is opgelost met de realisatie van het tijdelijke? en relatieve waarin de vrij wil tot een keuze kan komen en het eigen lot kan bepalen.

====

Zie ook

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Nederlands | Auteurs: Harry Nijhof & Rene PBA Meijer


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken. \