Ned /

Filognosie

Liefde voor de kennis der zelfverwerkelijking zoals die wordt ingegeven door zowel de oosterse als de westerse begrippen van emancipatie die tezamen de integriteit uitmaken van de verschillende gezichtspunten, vormen van logica en intelligentie die men aantreft in de moderne samenleving op mondiale schaal.

Filognosie betekent letterlijk: liefde voor de kennis. De term wordt gebruikt in contrast met de term filosofie om aan te geven dat niet enkel de liefde voor de wijsheid en haar ontwikkeling het doel is, maar meer de liefde voor de kennis, de christelijke spirituele kennis of gnosis zo u wilt, zoals ze is in haar geheel. Praktisch gesproken impliceert de term het teweegbrengen van eenheid en harmonie van bewustzijn op het gebied van de feiten (methode/ wetenschap), de principes (analyse/spiritualiteit) en de persoon (persoonlijk/politiek) middels contemplatie, vertoog en dienst aan de natuurlijke orde van de tijd als de methode voor het bieden van tegenwicht tegen de moeilijkheden van het niet weten (zie ook de instructie-site Filognosie). De filognosie wordt fraai samengevat in de volgende afbeelding:


Geschiedenis


De filognosie, opgezet door Aadhar (René P.B. A. Meijer), begon als een meditatie-oefening in een New Age centrum in het begin van de negentiger jaren in Enschede, in Nederland. Later ontwikkelde het, met name op het internet, de status van een leidraad in de wetenschappelijke, spirituele en religieuze hervorming in het algemeen, die is gebaseerd op de vedische kennis zoals afkomstig van de indiase filosoof en wijze Vyâsadeva. Aadhar vertaalde het Srîmad Bhâgavatam gewetensvol, indachtig zijn voorganger in Nederland Srî Hayes'var das (H. v. Teylingen), en presenteerde het heilige boek op het internet. De filognosie als zodanig vormt zijn commentaar en uitleg van de vedische kennis die een rol speelt in het hervormen van zijn leven naar de waarden van de yogafilosofie in engere zin en met achting voor het hele veld van het westerse, wetenschappelijke denken, de spiritualiteit en de door de persoon bepaalde politiek in een ruimere zin.


Klassieke referentie

De klassieke referentie voor de indeling wordt gevormd door de zes darshana's of visies waar de indiase filosofie uit is opgebouwd en die de basis vormt voor de structuur van de kennis van de Bhâgavata Purâna van Vyâsadeva. Naar de filognostische versie van het zesvoudige van de filosofische methode, de paradigmatische wetenschap, de kunstminnende analyse, de overstijgende spiritualiteit, het religieus geassocieerde persoonlijke en het politieke van commentaren en tot compromis bereidde aanpassingen, is het zo, zoals dat is met de oorspronkelijke darshana's, dat ze gemeenschappelijk hebben:

  • 1) Het begrip van een bewust en continuerend zelf of een ziel.
  • 2) Het begrip van het kruis of de werklast te dragen door een individu, familie of volk.
  • 3) Het perspectief van een oplossing van bevrijd zijn in dienstbaarheid.
  • 4) Het onderkennen van de autoriteit van een gevestigde cultuur van schriftuurlijke referentie.

In de westerse filosofie vinden we bij D. Hume in zijn Verhandeling over de Menselijke Natuur (I.III-1 - Over kennis) een zeven-deling waarmee min of meer de filognosie kan worden beschreven als de identiteit van de gelijkenis in filosofische overwegingen wat betreft de natuurlijke orde van de relaties van tijd en plaats, waarbij de verhoudingen van kwantiteit, het getal, de schoonheid en de kunst van de analyse, in combinatie met de kwaliteit van het niveau van overstijging en verbondenheid in verzaking, leiden tot de oorzaak-en-gevolg-redeneringen in de religie en de biografie van de persoonskunde, zodat uiteindelijk de tegenstelling van de politiek van maatschappelijk verantwoording nemen wordt bereikt. Met die politieke tegenstelling is de filognost, i.t.t. de zich eenzijdig identificertende materialist, dan verenigd in zijn bewustzijn van de dualiteiten. Hij overziet de structuur, de samenhang ervan. Uiteindelijk is de filognost een yoga-beoefenaar met als motto: 'eenheid in verscheidenheid'.


Politieke relevantie

De filognostisch gevonden tegenstelling tussen politieke partijen en kiesgroepen vormt dan de sociale en persoonlijke afspiegeling van de speurtocht naar de integriteit van

  • 1) het evenwicht tussen de volheden van het fortuin en de zes basisvisies die ook het materialisme met de erbij behorende strijdigheid van het ego der materiële compensatie en duisternis definieert.
  • 2) de deugd van de kwaliteit versus de kwantiteit in de interne en externe velden van handelen.
  • 3) de vertegenwoordiging van het persoonlijke versus het onpersoonlijke t.o.v. de bron der kennis in de vorm van de leraren.
  • 4) de identiteit van status en beroeps-oriêntaties en graden van ervaring waarmee het spel van de maatschappelijke orde wordt gespeeld door een ieder. <Br>

Het gaat er kort gezegd politiek in de filognosie dus om het evenwicht van de deugd van de vertegenwoordiging van de identiteit te vinden.


Etymologie

Het woord filognosie is afgeleid van het griekse woord filo - liefde en gnosis - kennis. Aldus de betekenis van de term in de zin van liefde voor de kennis.


Vedische equivalent

De spirituele kennis van de filognosie komt het meest overeen met de term âmatattva; hetgeen letterlijk het principe, of de werkelijkheid van de ziel betekent, die ook wel als de spirituele kennis in het algemeen wordt omschreven.


Filosofische classificatie

Filosofisch kan de filognosie worden gerekend onder het naturalistisch idealisme.


Logo

Symbolisch weergegeven ziet, naar aanleiding van de bede der filognosie, de integriteit van het filognostisch streven er zo uit:


Zie ook


Links

Categorie: Definities | Nederlands


Deze pagina werd sedert 14 dec. 2007 keer bekeken.