Ned /

Karma

Karma is een woord afkomstig uit de vedische cultuur. Letterlijk betekent het handelen, arbeid of dienstverlenen. Iedereen wordt volgens de vedische visie geboren met karma en niemand is dan ook werkeloos te noemen in deze visie. In de praktijk spreekt men echter doorgaans van karma als het gevolg van je handelen dat aan je kleeft, dat je steeds met je meedraagt, zelfs van het ene leven naar het andere. Karma is een last, een werklast, waar men zich in dharma van moet zien te ontdoen als men de verlichting in begeerteloosheid en de bevrijding in toegewijde dienst aan (de persoon van) God wil bereiken. Meer praktisch wordt karma, in de vedische retoriek, ook vaak verstaan als vruchtdragende activiteit of arbeid belust op het gewin, de baatzucht, het begeertig dienen met nevenmotieven dat samen met de onwetendheid en de illusie die ermee samenhangt de basis vormt voor alle ellende in de wereld.


Vedisch spreekt men van drie soorten karma:

- Karma: baatzuchtige arbeid, werken voor het geld, uitzijn op het gewin, vruchtdragende arbeid. De onwetende denkt naïef na over het begrip vruchtdragend handelen en streeft er zelfs naar met het organiseren van politieke partijen ervoor. De onwetende, materialistische mens heeft het steeds over geld verdienen en zinnelijk genieten. De bewuste mens weet dat het werken voor het goede doel de ware arbeid is en dat het werken voor het geld in feite de ware werkeloosheid is waarmee het goede doel niet gediend is. In de Bhagavad Gîtâ staat hierover B.G. 4.18: "Iemand die werken voor het profijt als inactiviteit ziet en die werk als offer gedaan als arbeid ziet is intelligent in menselijke aangelegenheden; hij, hoewel bezig met allerlei handelingen is van het transcendentale".
- Akarma: toegewijde dienst, vrijwillige arbeid, religieuze activiteiten, activiteiten zonder terugslagen, zuivere dienstbaarheid, belangeloze, onzelfzuchtige dienstverlening. Akarma vormt de basis van het dharma, de religie, de weg naar God, het godsbewustzijn en een stabiele gemeenschapszin en vrede op basis van rechtschapenheid. In de hemel verkeert men op basis van akarma. Op aarde verwijlt men op basis van zijn karma.
- Vikarma: ongewenste arbeid, ongewenste onderneming of zelforganisatie, illegale activiteit, misdaad. Vikarma is de weg naar de helse samenleving gekenmerkt door lust, begeerte en woede als de basiskwaliteiten van de ontaarde, van de ziel vervreemde mens die zichzelf en zijn medemensen niet meer kan vertrouwen en zijn geloof in God kwijt is.

Karma moet boetvaardig worden afgedaan in akarma met het vermijden van vikarma. Dat is de strekking van de wijsheid op het gebied van het arbeidsbegrip.


Vedische referentie:

De eerste zes hoofdstukken van de Bhagavad Gîtâ gelden als representatief voor de bezinning op de gevolgen van het baatzuchtig handelen, het karma dat men heeft. De overige twaalf hoofdstukken handelen over de toewijding in bewustzijnsvereniging en de kennis, de wijsheid van de bewustzijnsvereniging die de yoga is.

  • karman: in het M.W.- woordenboek: %{a} n. (%{A} m. L.) , (%{kR} Un2. iv , 144) , act , action , performance , business RV. AV. S3Br?. MBh?. &c. ; office , special duty , occupation , obligation (frequently ifc. , the first member of the compound being either the person who performs the action [e.g. %{vaNik-k-}] or the person or thing for or towards whom the action is performed [e.g. %{rAja-k-} , %{pazu-k-}] or a specification of the action [e.g. %{zaurya-k-} , %{prIti-k-}]) S3Br?. Mn. Bhartr2. &c. ; any religious act or rite (as sacrifice , oblation &c. , esp. as originating in the hope of future recompense and as opposed to speculative religion or knowledge of spirit) RV. AV. VS. Ragh. &c. ; work , labour , activity (as opposed to rest , %{prazAnti}) Hit. RPra1t?. &c. ; physicking , medical attendance Car. ; action consisting in motion (as the third among the seven categories of the Nya1ya philosophy ; of these motions there are five , viz. %{ut-kSepaNa} , %{ava-kSepaNa} , %{A-kuJcana} , %{prasAraNa} , and %{gamana} , qq. vv.) Bha1sha1p. Tarkas. ; calculation Su1ryas. ; product , result , effect Mn. xii , 98 Sus3r. ; organ of sense S3Br?. xiv (or of action see %{karme7ndriya}) ; (in Gr.) the object (it stands either in the acc. [in active construction] , or in the nom. [in passive construction] , or in the gen. [in connection with a noun of action] ; opposed to %{kartR} the subject) Pa1n2. 1-4 , 49 ff. (it is of four kinds , viz. a. %{nirvartya} , when anything new is produced e.g. %{kaTaM@karoti} , `" he makes a mat "' [258,3] ; %{putraM@prasUte} , `" she bears a son "' ; b. %{vikArya} , when change is implied either of the substance and form e.g. %{kASThaM@bhasma@karoti} , `" he reduces fuel to ashes "' ; or of the form only e.g. %{suvarNaM@kuNDalaM@karoti} , `" he fashions gold into an ear-ring "' ; c. %{prApya} , when any desired object is attained e.g. %{grAmaM@gacchati} , `" he goes to the village "' ; %{candraM@pazyati} , `" he sees the moon "' ; d. %{anIpsita} , when an undesired object is abandoned e.g. %{pApaM@tyajati} , `" he leaves the wicked "') ; former act as leading to inevitable results , fate (as the certain consequence of acts in a previous life) Pan5cat. Hit. Buddh. , (cf. %{karma-pAka} and %{-vipAka}) ; the tenth lunar mansion VarBr2S?. &c.

Zie ook:

Externe Link

  • Het Filognostisch Manifest - Werk en Werkeloosheid Dit filognostisch manifest, een manifest over de liefde voor de kennis ofwel de filognosie, weidt uit over de thema's van De Orde van de Tijd met het onderwerp van werk en werkeloosheid als leidraad om de fundamentele vragen van oorlog en vrede te beantwoorden. De bedoeling is tot een heldere leidraad te komen voor de staatspolitiek in verhouding tot de kulturele en natuurlijke orde van de tijd en het tijdsbeheer.

Categorie: Nederlands | Definities


Deze pagina werd sedert 16 febr. 2008 keer bekeken.