Ether-paradigma


Deepak Chopra: We zijn geen lichamelijke wezens met een spirituele ervaring, maar spirituele wezens met een lichamelijke ervaring.
Julian Huxley: De mens is de evolutie, die zich van zichzelf bewust is geworden.
John Keeley en Franz Hartmann: Alle ziekte is een verstoring van het equilibrium (natuurlijk evenwicht) tussen positieve en negatieve krachten.
R. Lewontin …de opvatting is momenteel wijdverbreid dat de voornaamste kwestie van wetenschappelijk onderzoek niet de vraag zou moeten zijn ‘waaruit bestaat materie?’ maar ‘wat betekent het om mens te zijn?’ (Linkage disequilibrium)
Krishna tot Arjuna in B.G. 7: 4 Aarde, water, vuur, lucht, ether (medium), geest, intelligentie en zeker ook vals ego vormen aldus tezamen mijn acht onderscheiden energieën.
Krishna tot Arjuna in B.G. 7: 8 Ik ben de smaak van water, o zoon van Kuntî, het licht ben Ik van de maan en de zon, de pranava (A.U.M.) in al de Veda's, het geluid in de ether en het mannelijke in de mens.
Krishna tot Arjuna in B.G. 13: 33 Zoals de ether is die alles doortrekt en in zijn subtiliteit zich nooit vermengd met wat dan ook, zo ook vermengt de ziel in het lichaam zich nooit.
Maitreya tot Vidura in S.B. 3.5: 32-37: 32. Uit de traagheid werden de subtiele zinsobjecten (van het geluid) gerealiseerd en daarvan kan de ether worden gezien als de symbolische representatie van de Opperziel. 33. De Allerhoogste Heer die, als de (cyclische) tijd de uitwendige energie vermengend, met Zijn blik de ether bestrijkt, schiep van de aanraking van het in contact komen met de ether de lucht. 34. De lucht, eveneens getransformeerd door de uiterst machtige ether deed toen het bliksemen (de bio-electriciteit) der zintuiglijke gewaarwording ontstaan en dat gaf op die manier het licht van de wereld om te zien. 35. Het interacteren van de lucht en de blik van het Allerhoogste met die electriciteit schiep door de tijdmix van de materiële energie de smaak (voor het leven) in water. 36. Vervolgens kwam het geëlectrificeerde water, als gevolg van het omvormende overzien door het Allerhoogste van de aarde, tot de kwaliteit van de geur in het gedeeltelijk vermengen van de cyclische (eeuwige) tijd met de uitwendige materiële energie. 37. Begrijp dat, te beginnen met de ether, alle materiële elementen, en o allervriendelijkste, het grote aantal van hun superieure en inferieure kwaliteiten, de laatst gelegde hand zijn van de Allerhoogste.
In Krishna en de Zingende Filosoof: Iemand in de geest b.v. excuses aanbieden ter wille van de geestelijke vrede doet men met de Gâyatrî-mantra ('om bhur buvah svah, tat savitur varenyam, bhargo devasya dîma hi, dhyo yonah prachodayat': Om aarde, de ether, de hemel, dat vitaal, dat bidden wij, de genade van God voor iedereen, het denken zuiver in harmonie). (zie ook bede)
Xenocrates over het leven van Plato Aldus ging hij er toen toe over de levende wezens in te delen wat betreft soort en oorsprong, en hij deelde ze net zo lang in tot hij uitkwam op hun elementen, welke hij de vijf vormen en lichamen noemde van de ether, het vuur, het water, de aarde en de lucht.
René Descartes: Al het bestaande is een omvorming van de ether.
G.W.F. Hegel: Het zuivere kennen van zichzelf is het absolute anders zijn, deze ether als zodanig, is de grondslag en het terrein van de wetenschap of is het weten in het algemeen. Het begin van de filosofie veronderstelt of eist dat het bewustzijn zich in dit element bevindt.
Het zou juister zijn geweest als ik mezelf had beperkt, in mijn eerdere publicaties, tot het benadrukken van enkel het niet-bestaan van een ether die snelheid heeft, inplaats van te beweren dat de ether zelf niet zou bestaan, daar ik inzie dat we met het woord ether niets anders bedoelen dan dat de ruimte moet worden gezien als een drager van fysieke eigenschappen.
Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.
De ether-hypothese was altijd gedoemd een rol te spelen zelfs al is het meest een latente aanvankelijk in het denken van de natuurkundigen (zie ook hierover verder Ludwik Kostro.)
Jan Börger: De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.
Martin Heidegger: Voor een waarlijk vreugdevol en heilzaam menselijk werk om te gedijen, moet de mens in staat zijn op te klimmen vanuit de diepten van zijn aarding thuis tot in de ether.
John Algeo De toekomst van materie is een toenemende etherealisatie (The Dark Side of Light).

Vijf domeinen (Zenuw-ether, Religie, Ruimte - Tijd, Aantrekking - Afstoting, Atoom - Levensatoom, Interdisciplinair)

De éne werkelijkheid bestaat uit paren van tegenstellingen (syzygieën). De complementariteit bestaat op aarde, maar niet bij God (Ain-Soph) in de hemel. ‘Begrip en onbegrip’, ‘orde en wanorde’, ‘negentropie en entropie’, ‘analoog en digitaal', ‘logische afhankelijkheid en acausale geordendheid’, ‘collectieve en persoonlijke onbewuste’, 'psychoanalyse en psychosynthese', 'evolutie en involutie', 'microkosmos en macrokosmos', 'individueel en collectief', 'Idealisme en Materialisme', ‘hemel en aarde’ kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Tegenover de asymmetrieën, de sociale ongelijkheid van Jaap Dronkers op aarde staan de asymmetrieën van Marcel Gleiser in de kosmos. Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme, de weerspiegeling tussen de mens en het universum.

Man en Vrouw gelijk? Net als rechtse en linkse politici zijn mannen en vrouwen wel gelijkwaardig maar ongelijk. Het feminisme heeft ongetwijfeld een belangrijke bijdrage geleverd dat meisjes nu beter scoren op school. De uitkomst wordt in sterke mate bepaald door het etiket dat er door de maatschappij wordt opgeplakt. Met welke bril kijken we naar de werkelijkheid en de maatschappelijke ordening die daarvan een gevolg is? Het rapport ‘E i V’ stoelt op een in de systeemleer bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’.

De universele verbindingsmiddelen tussen 'geest en stof': numen, memen, mind stuff, Weltstoff, nomen of biofotonen bieden een handvat om de homeostase te verklaren. Ook al zouden we de stofjes ontdekken die voor het terugkoppelingsmechanisme verantwoordelijk zijn dan verandert daarmee nog niet de éne werkelijkheid.

De conclusie van Jacques Groenen en Peter Ramaekers toont slechts een kant van de medaille. In het rapport ‘E i V’ worden zeven aggregatieniveaus, bewustzijnstoestanden uitgewerkt. Een computer kan wel het denken, maar niet het voelen, de menselijke emoties (begeerte) simuleren. Of met andere woorden een EEG of fMRI kan wel elektromagnetische spanningen registreren, maar het is de mens die ze moet interpreteren en de cliënt die aan de hand van deze informatie moet leren zijn gedrag aan te passen.

Het feit dat de resultaten van de moleculaire vergelijking niet voor de evolutietheorie, maar eerder daartegen spreken, wordt ook toegegeven in een artikel met als titel "Is it time to uproot the tree of life?" gepubliceerd in het tijdschrift Science in 1999. Dit artikel door Elzibet Pennisi zegt, dat de genetische analyse en vergelijkingen die door de Darwinistische biologen zijn uitgevoerd om het licht over de 'levensboom' te laten schijnen, eigenlijk tot de tegenovergestelde resultaten leidden, en zegt dat: "de nieuwe gegevens vervuilen het evolutionistische plaatje"

Dit nieuwe inzicht van Carl Woese sluit bij de epigenetica aan. Het impliceert dat in een universum waar alles met alles samenhangt dat wij zowel scheppers als medescheppers zijn en daardoor de culturele evolutie beïnvloeden. Het milieu, de omgevingsfactoren waarin wij leven kunnen wel eens een doorslaggevender rol gaan spelen dan de natuurlijke selectie volgens Darwin. Of met andere woorden wij kunnen er met zijn allen zo’n rommeltje van maken dat de holos-beschaving van Ervin Laszlo een illusie wordt. Ook menselijke samenlevingen ondergaan een evolutieproces dat analoog is aan dat in de biologische sfeer van opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. Het wordt nu duidelijk dat de mythe van de schijnmarkt aan vervanging toe is.

What Is Life? (Nederlandse versie)

Ervin Laszlo boek Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld (p. 35):
De fysicus Erwin Schrödinger heeft erop gewezen dat elementaire deeltjes in de kwantumtoestand niet in een individueel gedefinieerde toestand verkeren, maar collectieve toestanden bezetten, en dat die toestanden altijd intrinsiek met elkaar ‘verstrengeld’ zijn.

H.P. Blavatsky De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 8 Leven, kracht of zwaartekracht (p. 594):
‘De archaeus is magnetisch van aard en trekt andere sympathische of niet-sympathische krachten, die tot hetzelfde gebied behoren, aan of stoot ze af. Hoe minder weerstandsvermogen tegen astrale invloeden een persoon bezit, des te meer zal hij onderhevig zijn aan zulke krachten. De levenskracht is niet in de mens opgesloten, maar straalt (binnenin) en om hem heen als een lichtende sfeer (aura) en men kan haar op een afstand laten werken . . . Zij kan de levensessentie (het bloed) vergiftigen en ziekten veroorzaken, of het zuiveren nadat het is verontreinigd, en de gezondheid herstellen’ (Paragranum; Life of Paracelsus door dr. F. Hartmann).
Dat de twee, archaeus en ‘zenuw-ether’, identiek zijn, wordt aangetoond door de Engelse geleerde die zegt dat de spanning ervan in het algemeen te hoog of te laag kan zijn en wel ‘tengevolge van lokale veranderingen in de zenuwstof die hij doordringt’ . . . ‘Bij hevige opwinding kan hij trillen als in een storm en elke spier die wordt beheerst door de hersenen of het ruggenmerg, in een onbeheerste beweging brengen – onbewuste stuiptrekkingen.’
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 10 De kracht van de toekomst (p. 620):
Maar, zoals zijn grote beschermvrouw en verdedigster, Mw. Bloomfield-Moore, terecht zegt, ‘de twee vormen van kracht waarmee hij heeft geëxperimenteerd en de daarmee gepaard gaande verschijnselen zijn precies elkaars tegengestelde’. De ene werd door hemzelf opgewekt en gebruikt. Niemand die zou hebben herhaald wat door hem is gedaan, had dezelfde resultaten kunnen bereiken. Het was de ‘ether van Keely’ die feitelijk werkte, terwijl de ether van ‘Smith of Brown’ eeuwig zonder resultaten zou zijn gebleven. Want voor Keely was het tot nu toe moeilijk een machine te bouwen, die de ‘kracht’ zou opwekken en regelen zonder tussenkomst van enige ‘wilskracht’ of bewuste of onbewuste persoonlijke invloed van degene die deze bedient. Hierin is hij niet geslaagd voorzover het anderen betreft, want niemand behalve hijzelf kon zijn ‘machines’ bedienen. Uit occult oogpunt was dit een veel verdergaande prestatie dan het ‘succes’ dat hij verwacht van zijn ‘draad’; maar de resultaten die zijn verkregen uit het vijfde en zesde gebied van de etherische (of astrale) kracht, zullen nooit voor handels- en verkeersdoeleinden mogen dienen.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 14 Krachten – bewegingsvormen of intelligenties? (p. 667):
Maar ook hierin, evenals in alle andere zaken, verschillen de wetenschappelijke meningen, en er zijn een aantal wetenschappers die opvattingen aanvaarden die erg overeenkomen met de onze. Zie bijvoorbeeld wat dr. Richardson, F.R.S. (elders uitvoerig aangehaald) zegt over dat ‘levensbeginsel’ dat hij ‘zenuw-ether’ noemt (
Popular Science Review, Deel'' 10):

De Ether Bestaat! - Inleiding tot de Filognosie:
Is het relativisme, als het denken dat het absolute ontkent, wel de oplossing voor de problemen waar de mensheid mee worstelt? Werkt die manier van denken wel voor ons? Einstein ontwikkelde zijn theorie van de relativiteit deels op basis van het mislukken van het leveren van een experimenteel bewijs van de ether. Maar de ether bestaat! En Einstein gaf dat later in 1920 ook aan in zijn nieuwe theorie van de ether. Daarin legt hij uit dat de ether de ruimte is met bepaalde eigenschappen. De ether is er zo dan niet enkel als een element van de klassieke filosofie, maar is ook gewoon empirisch verifieerbaar in de werking van de ruimte, van het krachtveld dat alle sterrenstelsels, ons sterrenstelsel, en ook ons op de zon gerichte planetaire, aardse leven en dus ook onze zienswijzen, beheerst. We moeten leren te denken vanuit dat element, en ook, in relatieve zin, vanuit de orde van de tijd en de materie die erbij hoort, als zijnde de afspiegeling van die kracht, van dat 'iets', van dat alomvattende en alles doordringende absolute geheel, waar de klassieke geschriften zo makkelijk God en Heer tegen zeggen. Deze herwaardering van dit alles verbindende, culturele kernbegrip, is essentieel voor ons cultuurbehoud en ook voor het behoud van ons multiculturele leven op de planeet. Dit boek vormt de inleiding tot de alomvattende liefde voor deze kennis van geest en stof, die bestaat bij de gratie van nuchtere feiten, regulerende principes en personen in interactie als wijzelf, en die in één woord wordt samengevat met de term filognosie. Deze pagina's slagen erin om, in begrijpelijke taal, de complexe relatie tussen het object en het subject zodanig onder woorden te brengen in de vorm van een alomvattend naturalistisch idealisme, dat er een wereldorde in zicht komt die aanvaardbaar is voor iedere wereldburger (op site: inleidingen & synopsis van de orde van de Tijd).

Het Ether-paradigma en het 5D-concept worden naast elkaar gebruikt en passen in het 5Ddenkraam van de Bewustzijnsschil. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, elektromagnetisme en de relatieve ether van René Meijer. Het 5D-concept belicht de 5e Dimensie vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met Geest en Lichaam, hemel en aarde, Zo boven, Zo beneden, top down en bottom up, deductief en inductief. Het zijn de twee complementaire kanten van een medaille, die beide de kwintessens tot uitdrukking brengen. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4.

====

'Persoonlijkheid en Individualiteit' ('Leraar en leerling', Zintuigen, Homo sapiens)

Aristoteles: Als de mens al zijn innerlijke talenten op de juiste wijze heeft ontplooid, zijn intellectuele eigenschappen, en zijn karaktertrekken, dan heeft hij het goede leven bereikt en is hij gelukkig.
Goethe Niet leeftijd of materieel bezit bepaalt iemands geluk, maar diens persoonlijkheid.

De menselijke psyche fungeert als schakel tussen de binnenwereld en de buitenwereld, het innerlijke universum en het zichtbare universum (para- en apara-brahman). In geval van psychisch lijden is deze relatie vertroebeld en verkeert de persoon onder de begoochelende macht van de materiële wereld: mâyâ. Het is de wezenlijke wet der Natuur, dat smart en lijden ons eigen werk en in feite onze grootste leraren zijn. Het Ether-paradigma maakt het mogelijk om op het grenzeloze bewustzijn en haar problemen van illusie in de psyche grip te krijgen. Antahkarana symbool:

Het Ether-paradigma laat net als het morele kompas, de driehoek van Pythagoras , de levensboom en het enneagram zien dat het goede nieuws is dat er een zelfreinigend, een zelfregulerend vermogen in het systeem zit ingebakken. Het gaat er in de filognostische spiritualiteit om in het denken dogmatismen en persoonlijke meningen te signaleren. De unificatietheorie komt met de geestelijke vereniging in de yoga alleen een stapje verder wanneer we met behulp van een goede tijdorde, een zeker respect voor de waarden, de velden van handelen en de principes, en met behulp van mantra's en gebeden het denken in vaste patronen leren los te laten, dus door de schijnwaarheden in het leven, de ingebakken clichés, van het materialisme te demystificeren. Het doel is tot vrede te komen in een stabiel zelfbewustzijn van de ziel via het emancipatieproces.

H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I, Stanza 5 Fohat: kind van zevenvoudige hiërachieën (p. 160):
Vandaar de allegorie. De lipika’s scheiden de wereld (of het gebied) van de zuivere geest van die van de stof. Zij die ‘afdalen en opklimmen’ – de incarnerende monaden en de mensen die streven naar loutering en die ‘opstijgen’, maar het doel nog niet geheel hebben bereikt – kunnen de ‘cirkel van het verder niet’ pas overschrijden op de dag ‘wees-met-ons’; op de dag waarop de mens zich bevrijdt van de boeien van de onwetendheid en volledig de niet-afgescheidenheid inziet van het ego binnen zijn persoonlijkheid – die hij ten onrechte als zijn eigendom beschouwt – van het UNIVERSELE EGO (anima supra-mundi) en daardoor opgaat in de Ene Essentie om niet alleen één ‘met ons’ te worden (de gemanifesteerde universele levens, die ‘EEN’ LEVEN zijn), maar juist dat leven zelf.

Er zijn vijf skandha’s die de persoonlijkheid vormen.

In de eerste brief van K.H. aan A.O. Hume, gedateerd 1 november 1880, wijst de Meester erop hoe enorm moeilijk het is om zelfs de elementaire beginselen van de occulte wetenschap aan de moderne mens over te brengen. De moeilijkheid is gelegen in het feit dat 'een mens alleen kan denken langs uitgesleten groeven, en tenzij hij de moed heeft deze op te vullen en voor zichzelf nieuwe te maken, hij noodgedwongen de oude lijnen moet volgen...als gevolg van het hoogste gebruik van het intellect in het wetenschappelijk actieve brein, ontwikkelt zich een gesublimeerde vorm van geestelijke energie, die in de kosmische activiteit onbegrensde gevolgen teweegbrengt, terwijl het automatisch werkende brein slechts een zeker kwantum grove kracht in zichzelf vasthoudt en opslaat, die voor het individu of de mensheid geen nut oplevert. Het menselijk brein is een onuitputtelijke generator van de meest verfijnde kosmische kracht, uit de lage, grove energie van de natuur (GC, blz. 33)...iedere gedachte van de mens, na te zijn ontwikkeld, gaat over in de innerlijke wereld en wordt een actieve entiteit door zich te verbinden - verenigen, zouden we het kunnen noemen - met een elementaal, dat wil zeggen met een van de half-intelligente krachten van de natuurrijken. Zij blijft bestaan als een actieve intelligentie, een schepsel dat door het denken is verwekt, gedurende een langere of kortere periode, evenredig aan de oorspronkelijke intensiteit van de hersenactiviteit die haar heeft voortgebracht. Derhalve blijft een goede gedachte bestaan als een actieve weldadige kracht; een kwade gedachte als een boosaardige demon. En zo bevolkt de mens voortdurend zijn stroom in de ruimte met een wereld van hemzelf, vol van het kroost van zijn fantasieën, verlangens, impulsen en hartstochten, een stroom die inwerkt op ieder gevoels- en/of zenuw-organisme dat ermee in aanraking komt, en evenredig is aan zijn dynamische intensiteit. De Boeddhist noemt dit zijn "Skandha" , de Hindoe geeft er de naam "Karma" aan; de Adept ontwikkelt deze vormen bewust, andere mensen werpen ze onbewust af.' (GC, blz. 35)

Wim van den Dungen: Het licht is 'neutraal'. Wijsheid is 'positief', d.w.z. brengt iets voort. Begrip is 'negatief'; 'spiegel', 'matrix', 'grote zee' of 'baarmoeder' waarin de Wijsheid een zaadje plant.
De verticale as van het morele kompas staat voor het verticale bewustzijn. Het slaat op het bewustwordingsproces, de synergie die tot stand komt door de wisselwerking tussen chakra’s. De chakra`s vormen de verbindingsschakels tussen de ons omringende energie en de energiebanen in ons lichaam. Voor het bereiken van evenwicht speelt de 6e chakra, het beheerscentrum van de hypothalamus en de hypofyse een belangrijke rol: Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn.
De
Skandha’s brengen de spiegelsymmetrie, ‘Ruimte en Materie’ ('Energie en Materie') de complementariteit tot uitdrukking.
Er zijn in de mens drie hoofdmiddelpunten: hart, hoofd en navel, waarvan twee ten opzichte van elkaar + of – zijn, al naar het betrekkelijke overwicht van de middelpunten (Blavatsky, Deel III, p. 647).

Joann S. Bakula Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven, een rondleiding
De vijfvoudige verzameling waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd, de skanda’s (vijf hopen, Ganesha: skandha’s zijn groepen van bijeenhorende eigenschappen. Er zijn vijf skandha’s die de persoonlijkheid vormen.), heeft hier ook haar wortels. Elk van de skanda’s wordt geassocieerd met de verschijning van een van de Dhyani Buddha-families en wijsheidsleringen, en elk bevat een “gif,” ontstaan vanuit de identificatie met het afgescheiden bestaan. Deze vergiften zorgen ervoor dat de mens van elke archetypische godheid wegrent, in plaats van er naartoe. Op die manier rent hij elke keer weer naar wedergeboorte in plaats van naar verlichting. De vijf wijsheden en de vijf vergiften, of blokkerende menselijke eigenschappen, laten in combinatie zien wat de relatie is tussen de goddelijke vonk en het menselijke dier in al zijn fantastische en verschrikkelijke schoonheid – van dier naar levende God, zoals Blavatsky zei.

Skandha's. (Sanskriet). Letterlijk 'bundels' of groepen eigenschappen, om de definitie van H. P. Blavatsky te gebruiken. Wanneer in een leven de dood intreedt voor een mens, blijven de zaden van oorzaken die hij vroeger heeft gezaaid en die nog niet zijn ontwikkeld, nog niet tot bloei zijn gekomen en nog geen vrucht hebben gedragen, in zijn innerlijke en onzichtbare delen als latente en slapende impulsen achter: ze zijn latent als slapende zaden die in latere, in volgende levens tot ontwikkeling zullen komen. Het zijn psychologische impuls-zaden die slapen totdat te eniger tijd in de toekomst het juiste stadium aanbreekt om tot werkzaamheid te komen.
In het geval van kosmische lichamen blijft ieder solair of planetair lichaam aan het einde van zijn lange levenscyclus en bij het ingaan van zijn pralaya, zijn prâk.ritika-pralaya - de ontbinding van zijn lagere beginselen - in de ruimte bestaan in de hogere activiteiten van zijn geestelijke beginselen, terwijl zijn laagste beginselen, die zijn uiteengevallen, latent in de ruimte aanwezig zijn als Skandha's in een laya-toestand.
Wanneer een laya-centrum (zie aldaar) tot activiteit wordt aangevuurd door de aanraking van willen en bewustzijnen op hun pad omlaag, die het zich belichamende leven vormen van een zonnestelsel, of van een planeet van een zonnestelsel, komt het centrum het eerst tot openbaring op zijn hoogste gebied en later op zijn lagere gebied. De Skandha's worden de een na de ander tot leven gewekt: eerst de hoogste, vervolgens de tussenliggende en tenslotte de laagste, kosmisch en kwalitatief gesproken.
De term Skandha's heeft in de theosofische filosofie de algemene betekenis van bundels of groepen eigenschappen die te zamen de hele reeks van materiële en ook mentale, emotionele en morele kwaliteiten vormen of samenstellen. Exoterisch vormen de Skandha's vijf 'bundels' eigenschappen, maar esoterisch zijn er zeven. Ze verenigen zich bij de geboorte van een mens en vormen zijn persoonlijkheid. Na de dood van het lichaam gaan de Skandha's uiteen en blijven op zichzelf, totdat de reincarnerende ego (zie aldaar) op zijn pad omlaag naar stoffelijke incarnatie ze opnieuw om zich heen verzamelt en zo een nieuwe vorm geeft aan de menselijke constitutie, gezien als een eenheid.
In het kort gezegd zijn de Skandha's de gezamenlijke groepen eigenschappen of kwaliteiten die ieder individueel mens tot de persoonlijkheid maken die hij is; maar dit moet scherp worden onderscheiden van de individualiteit (zie aldaar).

Voor een toelichting op de Skandha's wordt verwezen naar Deel III (p. 550/651/652) van Blavatsky.
550: Het slechte Karma wacht met zijn leger skandha's op de drempel van Devachan.
H.P. Blavatsky, boek De Sleutel tot de Theosofie (p. 130):
Nadat de ziel, bevrijd uit de pijnlijke omstandigheden van het persoonlijke leven, voldoende, ja een honderdvoudige compensatie heeft gekregen, wacht karma met zijn leger skandha’s op de drempel van devachan, waaruit de ego weer te voorschijn treedt om een nieuwe incarnatie te beginnen.

H.P. Blavatsky: De Geheime Leer, Deel I, Stanza 4 De zevenvoudige hiërarchieën (p. 134):
De lipi-ka’s, van het woord lipi, ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het BOEK VAN HET LEVEN ('Akasha-kronieken').

De Geheime Leer Deel III, p. 651: Skandha’s zijn de kiemen van het leven op alle zeven gebieden van het bestaan en vormen de samenheid van de subjectieve en de objectieve mens. Elke trilling die wij hebben doen ontstaan is een skandha.
De
exoterische skandha’s hebben met de stoffelijke atomen en trillingen of de objectieve mens te maken, de esoterische met de innerlijke en subjectieve mens.

Skandha’s – een kwestie van leven en dood (Ceciel Messer TheoSofia juni 2004):
Skandha’s en Beginselen
De volgende tabel toont de correlatie tussen de skandha’s en HPB’s zeven beginselen van de samenstelling van de mens: (1) fysiek, (2) vitaliteit (prana), (3)
etherisch dubbel (linga sarira), (4) emotioneel (kama), (5) mentaal (manas), (6) intuïtie (boeddhi) en (7) wil (atma). Bijvoorbeeld, zoals de matrix laat zien, staat rupa (vorm) rechtstreeks in verband met zes van de genoemde beginselen, daar ze alle een vormaspect hebben. Rupa is betrokken bij het fysieke door middel van het lichaam; prana in de vorm van vitale energie; de linga sarira of het '‘etherisch dubbel’ door zijn supra-fysieke vorm, ‘modellichaam’, kama in de vorm van emotionele energie; manas door gedachtevormen; en boeddhi in de vorm van ‘licht’ als het voertuig van atma. Rupa houdt niet rechtstreeks verband met het beginsel van atma, daar het geen attributen heeft noch vorm.

Het laatste of het 7e juweel, naar boven geteld, wordt atmavidya genoemd, dat letterlijk ‘kennis van het zelf’ betekent.
Door middel van de Skandhas kan iedereen dingen aan zijn eigen BOEK VAN HET LEVEN toevoegen. "Cecil-Messer matrix": Men zegt dat de Boeddha voor het eerst de skandha’s illustreerde door vijf hoopjes zaad op de grond te leggen. Met betrekking tot de mensheid zijn de skandha’s kenmerkend verdeeld in vijf psychologische groepen of complexen van elementen die de individuele persoonlijkheid samenstellen.

Deel I, p. 373: En indien wordt aangetoond dat het religieuze denken van de mens al in die tijden, die door de welige groei van de overlevering aan onze blik zijn onttrokken, zich op alle delen van de aardbol in dezelfde geest heeft ontwikkeld, dan wordt het duidelijk dat die gedachte – op welke breedtegraad ook geboren, in het koude noorden of het brandende zuiden, in het oosten of het westen – werd geïnspireerd door dezelfde openbaringen en dat de mens werd grootgebracht onder de beschermende schaduw van dezelfde BOOM VAN KENNIS.

====

Communicatie (‘In-formatie’, Zo Boven zo Beneden, Communicatiecyclus)

Laozi: Hij die weet spreekt niet, hij die spreekt weet niet.
Cato de Oudere: Een wijze kan meer leren van een gek dan de gek van de wijze.
Marcus Tullius Cicero: Want zonder kritiek is er geen discussie.
Cicero: Onze ouders, die reeds minder waren dan onze grootouders, hebben ons als nog meer verdorven in het leven geroepen, en wij zullen op onze beurt aan een geslacht het aanschijn geven dat nog gebrekkiger is , aldus Horatius; Petrarca klaagde dat hij in een totaal oninteressante tijd leefde; en ook Descartes beschouwde zijn tijdperk als een van verval.
Cicero describes aether as the ultimate zone of heaven encircling, embracing, and permeating all things. At one time a member of the pantheon and object of veneration, at another the quest of the alchemist in search of the “absolute element” which would give him power over nature, and finally a hypothetical medium of science for conveying light waves.
Paul Watzlawick Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil.

De basis voor iedere communicatie zijn de door Paul Watzlawick opgestelde vijf axioma’s. Plato omschrijft denken als een geluidloos tweegesprek, dat de mens met zich zelf voert. Voor Hannah Arendt is de bron of kern van het denken de dialoog met zichzelf. Voor de innerlijke dialoog gebruikt Hannah Arendt de omschrijvingen: ‘geluidloze dialoog tussen mij en mijzelf’, ‘geestelijke tweespraak’, ‘innerlijk gesprek, waarin ik zelf de gesprekspartner ben’, ‘praten met en luisteren naar mezelf’, ‘meditatief denken’.

Bij het '’Ken uzelve’’ gaat het om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen. Reflectie wordt vruchtbaar als zij de dialoog bevordert. In de zelfcommunicatie trekt de mens zich terug uit de wereld, waardoor hij de mogelijkheid krijgt om zijn eigen leven en dat van de wereld in hun beperkingen en mogelijkheden te overzien. Taal creëert zijn eigen werkelijkheid. Duidelijke taal wordt vaak ontweken. Heldere standpunten betekenen per definitie polarisatie.

De kern van het rapport ‘E i V’ heeft op de Axis mundi, de verbinding tussen hemel en aarde betrekking. Het complementariteitsprincipe 'These + Antithese = Synthese' geldt zowel van boven naar beneden (1 – 2 – 3) als van beneden naar boven. Het 5D-concept en het Ether-paradigma brengen de kwintessens, de ommekeer tot uitdrukking. Het Ken uzelve leidt er toe dat we op het chaospunt en groupthink grip kunnen krijgen.

Het morele kompas symboliseert de schakel tussen hemel en aarde, het top down en bottom up gezichtspunt. Een integrale visie laat zien hoe beide zienswijzen perfect op elkaar aansluiten. Het gaat er dus om de in het denken vastgeroeste 'top down hiërarchie' om te keren. Het is een handig hulpmiddel om het nieuwe perspectief op de 'theorie van alles' en het daarmee samenhangende zelfreinigend vermogen verder uit te werken. Een ommekeer in het denken ontstaat dus door de keerzijde van de medaille te belichten.

====

Cultuuroverdracht (Creëren of Nabootsen, 'Individueel - en Collectief leerproces')

I.K. Taimni Het Licht van Buddhi
Ofschoon op de hogere spirituele gebieden de monade zijn ware aard beseft, die wordt aangeduid met de uitdrukking sat-chit-ananda (het zijn- bewustzijn-gelukzaligheid), beperkt en verduistert iedere afdaling in de lagere gebieden zijn bewustzijn in belangrijke mate. Daardoor zijn de beperkingen op het fysieke gebied, dat het laagste is, zo groot als maar mogelijk is en daarom is het besef van de goddelijke aard afwezig. Het totale menselijk wezen kan daarom het best beschouwd worden als een concentrische manifestatie van de Realiteit door middel van een reeks voertuigen waarvan de materie zich steeds meer verdicht, voertuigen die in toenemende mate het bewustzijn verduisteren en de vermogens beperken.

Het hart van Patañjali’s Yoga Sūtra’s (Ingmar de Boer 3 augustus 2012):
Naar aanleiding van het zeer inspirerende seminar ‘Transformation of Consciousness: the Yoga Sutras of Patañjali’ met Ravi Ravindra afgelopen juni 2011 op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, wil ik samen met de lezer in dit korte artikel proberen de essentie van de Yoga Sūtra’s aan te raken, aan de hand van de meest relevante sūtra’s. Waar dat nuttig is kunnen we de vertaling van Ravindra raadplegen, die van I.K Taimni en de Yogabhāṣya, het belangijkste commentaar op de Sūtra’s, dat wordt toegeschreven aan de Ṛṣi Vyāsa.1, 2, 3, 4
1.) Ravi Ravindra, The Wisdom of Patañjali’s Yoga Sutras, Morning Light Press, Sandpoint, ID (USA), 2009\\
2.) I.K. Taimni, De Yoga-Sūtra’s van Patañjali, Esoterische Studiegroep Theosofie, ‘s-Gravenhage, 1975
3.) Ganganatha Jha, Yoga Darsana: The Yoga Sutras of Patanjali with the Bhashya of Vyasa, Rajaram Tukaram Tatya, Bombay, 1907
4. James Haughton Woods, The YogaSystem of Patanjali, or the Ancient Hindu Doctrine of Concentration of Mind, Harvard University Press, Cambridge, MA (USA), 1914
Wat is yoga?
De overeenkomst tussen mens en wereld, of micro- en macrokosmos, is in occulte literatuur vaak een sleutel tot hoger inzicht. De citta, het denkvermogen, bevat de middenstof (ook citta genoemd) waarin de gedachten en gevoelens tot aanzijn komen. Welke typen vritti’s er zijn en waardoor ze worden veroorzaakt wordt vervolgens uitgewerkt in sūtra 1.5 en verder. De vijf typen zijn ware kennis, valse kennis, fantasie, slaap en herinnering.

Chitta (Sanskrit) Citta [from the verbal root cit to fix the mind upon, design, be intent upon] Thinking, reflection, pondering; used for either the mind or the heart, as being considered respectively the seats of conscious or unconscious mentation. Also used for memory, intelligence, reason, while in astrology it is the name of the ninth mansion (Sagittarius).

III Negatie en het waardensysteem.
Het inductieve in de taal bestaat bij de negatie: terwille van het eigen-algemeen convergeren de bijzonderheden in ontkenning van hun onderscheid. Deze negatie dient de waarschijnlijkheid der generaliserende en/of infererende consensus en werpt de menselijke cultuur voortdurend terug op de basis van de bevrediging der primaire behoeften. Behoeften i.h.a. bepalen de connotaties en associaties van de individuele betekenisstructuur terwijl de prioriteiten van de consensus op collectief nivo het waardensysteem impliceren dat als motivator optreed. Deze waarden worden i.h.a. weergegeven door (o.a.) de begrippen waarheid, vrede, liefde, rechtgeaardheid en geweldloos begrip (vgl. De Yoga-Sutra's van Patanjali en de leringen van Sai Baba). Men streeft naar de toestand waar men behoefte aan heeft; de toestand waar men in negatie van vervreemdde. Het verzachten van de prijs van de negatie is de kunst van de cultuur. Het doel is het negatie-vrij bewust zijn van natuur die met cultuur is. Niet zonder de negatie, maar vrij zijn in negatie.

De eerste onderzoeker die zich diepgaand buigt over het thema van de mimese is de Franse letterkundige en cultuurfilosoof René Girard wil met zijn theorie nu juist aantonen dat mensen begeren wat ánderen begeren. Voor een verklaring van het lange tijd achterwege blijven van onderzoek naar imitatie wijst Girard op de betekenis van Plato’s opvattingen over de menselijke imitatie. Iedere menselijke begeerte mimetisch van aard is, en dus altijd bemiddeld (via de ander) tot stand komt. Deze driehoeksbegeerte werpt een nieuw en verhelderend licht op de menselijke betrekkingen van bewondering, rivaliteit en haat: willen wat de ander wil en begeren wat de ander begeert.

Culturele overdracht: Het mimetische gedrag begint in een mensenleven al zeer vroeg. Dat weten we sinds de ontdekking van mirror neurons (hersencellen die niet alleen geactiveerd zijn wanneer een subject een bepaalde beweging uitvoert, maar ook als hij diezelfde beweging bij iemand anders observeert), in het Nederlands 'spiegelneuronen' genoemd. Willen kinderen die met poppen, blokken of autootjes spelen vaak niet juist dat hebben waar de ander net mee bezig is? Soms hebben ze de belangstelling voor stukken van hun eigen speelgoed totaal verloren, maar op het moment dat een vriendje naar een zelden gebruikt stukje Lego grijpt, herleeft de belangstelling ervoor. Zij verschillen daarin niet van de romanfiguur Swann uit de romancyclus (van Marcel Proust) A la recherche du temps perdu, wiens liefde voor Odette gevoed wordt door de belangstelling van een ander voor haar. Mensen hebben de begeerte van een ander nodig om er zeker van te zijn, dat wat ze begeren, ook inderdaad de moeite van het begeren waard is.
Mimesis heeft niet alleen ontregelende effecten, leidend tot rivaliteit en chaos, maar maakt ook culturele overdracht mogelijk. De mimetische begeerte onderscheidt ons van dieren en stelt ons in staat een eigen identiteit te construeren en dingen te leren die we nodig hebben om middels aanpassing deel te nemen aan onze cultuur. Hoewel 'slechte' mimesis in het werk van Girard een prominente plaats inneemt, is er ook 'goede' mimesis, zonder welke geen onderwijs, culturele tradities of vreedzame betrekkingen mogelijk zouden zijn. Negen op de tien keer leidt culturele imitatie niet tot rivaliteit. Als ik iemands accent naboots, zijn manier van doen, dezelfde boeken als hij lees, dan zijn dat gedragingen die deelbaar zijn. Er ontstaan spanningen en conflicten wanneer het begeerde ondeelbaar is.

Barbara Hannah, Jung zijn leven zijn werk, p. 303: Voor de gemiddelde lezer is Die Psychologie der Übertragung waarschijnlijk moeilijk te begrijpen; men kan het zelfs niet uitsluitend met het intellect begrijpen, omdat de beschreven viereenheid ook in hoge mate irrationeel is en buiten het bereik van ons bevattingsvermogen ligt. Het boek geeft echter een zeer diepgaande beschrijving van het verschijnsel overdracht en zou een uiteenzetting van de praktische toepassing van het mysterium coniunctionus genoemd kunnen worden, die ons helpt de strijdige tegengestelden, die in onze tijd zoveel tweedracht en leed veroorzaken, te zien en tot elkaar te brengen.
In dit licht bezien, is de band die gesmeed wordt door overdracht – hoe zwaar te dragen en hoe ogenschijnlijk onbegrijpelijk ook – van essentieel belang, niet alleen voor de individuele mens, maar ook voor de samenleving en zelfs voor de morele en spirituele vooruitgang van de mensheid. Etc. Hoe klein en onzichtbaar deze bijdrage ook lijkt te zijn, het is toch een opus magnum, want het wordt tot stand gebracht in een sfeer die nog maar kort tevoren bezocht werd door het numen, waarin het hele gewicht van de problemen van de mensheid zich heeft vastgezet.

Het gaat bij een cultuuromslag om de wisselwerking, de overdracht tussen micro en macro, individu en collectief. Het individu beïnvloedt de gemeenschap en de omgeving beïnvloedt het individu. Hoe virulent de chemie tussen leider en volk kan zijn tonen de voorbeelden uit het verleden van de totalitaire ideologieën van Stalin en Hitler. Voor Stalin was dat een socialistische wereldrevolutie, voor Hitler de overheersing van een zuiver Arisch ras. Op talrijke gebieden van het maatschappelijke leven – arbeidsverhoudingen, literatuur, schilderskunst, amusement, architectuur, rechtspraak, partijorganisatie – werd de bevolking in een staat van agitatie, enthousiasme en vrees gebracht (‘Het totalitaire perpetuum mobile’, Volkskrant 24 juni 2004). Het collectieve geheugen heeft alles te maken met het zelfbeeld van een natie - je bent wat je je herinnert.

De quintessens van het verhaal is dat om een duurzame samenleving te creëren er maar een hoofdroute, er maar een primair leerproces is. Met het inzicht dat ether biedt is het mogelijk de levenscycli op aarde beter te beheersen. Voor dit inzicht wordt ook de term 5Ddenkraam (5D-concept) gebruikt. Het geeft aan op welke wijze synthese kan worden bereikt. Het accent licht in het rapport ‘E i V’ niet specifiek op het systeemdenken, de levenscycli op aarde, maar op het 5e element, de blauwdruk achter de levenscycli. De teloorgang van de materiële wereld kan door de geestelijke wereld worden opgelost. Het 5e element maakt het bewustzijn van het bewustzijn, het meta-bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het non-lokaal bewustzijn zichtbaar.

====

5Ddenkraam (‘Grondtoon van de waarheid’, Religie, Wederkerigheid, Akasa, Verborgen 5e dimensie, Bezieling, Homo sapiens)

Gottfried de Purucker: Terwijl we steeds dieper afdalen in de stof, bereiken we het menselijke stadium en verwerven daar zelfbewustzijn – een zelfbewustzijn dat met de tijd steeds groter wordt; en evolutie is niets anders dan een zich voortdurend beter tot uitdrukking brengen. Zo breidt zich het zelfbewustzijn weer uit tot universeel bewustzijn, wanneer we het keerpunt van de meest grove fysieke materie passeren en onze blik weer richten op de lange, lange weg omhoog naar het einde van onze planetaire periode.

Olúwolé legt de essentie van het Afrikaanse denken bloot. (Janita Naaijer Volkskrant 20 mei 2017 Bijlage Sir Edmund p. 30-31):
In de Afrikaanse filosofie zijn idee en materie volgens haar een onscheidbaar paar.
Dat het Osun was, stond al snel vast. Maar zijn Osun en haar man Òrúnmìlà goden zoals online in de lovende reacties te lezen viel? Nee, betoogt de Nigeriaanse filosoof Sophie Bósèdé Olúwolé (1935). Osun en Òrúnmìlà hebben vermoedelijk daadwerkelijk geleefd rond 500 voor Christus en zijn als uitzonderlijk wijze mensen geheel in lijn met de Yoruba-traditie na hun dood tot goden verheven.
Door westerse kolonisten die de Griekse ideeën over goden importeerden is de misvatting ingezet dat de twee van meet af aan goden waren - een kapitale fout met verstrekkende gevolgen voor zowel het westerse als het Afrikaanse denken.
'In de Afrikaanse denktradities ontstaat wijsheid pas als we kennis combineren met menselijke ervaring', stelt Olúwolé. Aan het slot houdt ze een interessant pleidooi voor de democratisering van filosofie. Waarom blijven filosofen - ook veel Afrikaanse - erin volharden dat échte filosofie 'een zoektocht is naar een eeuwige en universele waarheid die opgaat voor alle volken in alle culturen ter wereld'? En waarom is deze westerse hypothese veranderd in een onwrikbare waarheid die denktradities met een meer vloeibare kijk op de werkelijkheid uitsluit?

H.P. Blavatsky Isis ontsluierd (Deel 1) Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en religie
5 De ether of het astrale licht (p. 221):
De fysieke mens kan, als product van de evolutie, gerust aan de beoefenaar van de exacte wetenschap worden overgelaten. Alleen hij kan licht werpen op de fysieke oorsprong van de mensheid. Maar waar het om de psychische en spirituele evolutie van de mens gaat, moeten we de materialist dat voorrecht beslist ontzeggen, want dat hij en zijn hoogste vermogens ‘evenzeer voortbrengselen van de evolutie zijn als de nederigste plant of de nietigste worm’ kan niet afdoende worden bewezen.4
Na dit te hebben gezegd, zullen we nu de
evolutiehypothese van de oude brahmanen verklaren, zoals die door hen in de allegorie van de wereldboom is vormgegeven. De hindoes stellen hun mythische boom, die ze aßvattha noemen, op een andere manier voor dan de Scandinaviërs. In hun beschrijving groeit deze ondersteboven, met de takken naar beneden en de wortels naar boven; eerstgenoemde stellen de uiterlijke, zintuiglijke wereld voor – d.w.z. het zichtbare, kosmische heelal – de laatste de onzichtbare, spirituele wereld, want de wortels hebben hun ontstaan of genesis in de hemelse gebieden, waar de mensheid sinds de schepping van de wereld haar onzichtbare godheid heeft gelokaliseerd. Omdat de scheppende energie in het oorspronkelijke punt is ontstaan, zijn de religieuze symbolen van elk volk evenzoveel illustraties van deze metafysische hypothese die door Pythagoras, Plato en andere filosofen is uiteengezet. ‘Deze Chaldeeën’, zegt Philo5, ‘waren van mening dat de kosmos onder de bestaande dingen één enkel punt is, en óf dit is God (theos) zelf, óf God is daarin, en bevat de ziel van alle dingen in zich.’
221,222:Ook de
Egyptische piramide stelt symbolisch dit denkbeeld van de voor.
4) Lezing door T.H. Huxley, FRS, ‘Darwin and Haeckel’, Popular Science Monthly, maart 1875.
222: Dit is het punt waar de moderne
evolutieleer de arena van de speculatieve hypothesen binnengaat. Op dit punt gekomen zullen we gemakkelijker Haeckels Anthropogenie begrijpen, dat de stamboom van de mens afleidt ‘van zijn protoplasma-wortel, bedolven door de modder van de zeeën die bestonden vóór de oudste, fossielenhoudende gesteenten waren afgezet’, zoals prof. Huxley uiteenzet.

8 Enkele natuurgeheimen (p. 360):
Indien de lezer bedenkt wat de geleerde schrijvers van The Unseen Universe42 hebben gezegd over het duidelijke effect dat in de universele ether wordt teweeggebracht door zo’n kleine oorzaak als de ontwikkeling van gedachten in de hersenen van één mens, is het dan niet logisch dat de enorme impulsen die aan deze gemeenschappelijke tussenstof worden gegeven door de beweging van de myriaden vlammende bollen die door ‘de interstellaire diepten’ schieten, ons en de aarde waarop we leven sterk zouden beïnvloeden? Wanneer astronomen ons niet de occulte wet kunnen uitleggen, volgens welke de ronddrijvende deeltjes kosmische stof zich tot werelden samenvoegen en dan hun plaats innemen in de majestueuze processie die zich voortdurend rondom het één of andere centrale aantrekkingspunt beweegt, hoe kan iemand dan zeggen wat voor mystieke invloeden al dan niet door de ruimte schieten en het leven op deze en op andere planeten beïnvloeden?
42) 1 Hfst. 7, §196, enz.

In de ban van schone shiva's en krishna's (Olaf Tempelman de Volkskrant 25 juli 2015 Zomer magazine p. 26-27):
Westerlingen die op zoek zijn naar spiritualiteit komen nogal eens uit bij boeddhisme en hindoeïsme. Hun versie van die religies wijkt sterk af van het Aziatische origineel, blijkt uit de beschouwingen van Paul van der Velde. Meditatie versus beeldenverering.
Religieuze esthetiek
Als Van der Velde lezingen houdt over boeddhisme zijn mensen in het publiek vaak teleurgesteld als ze horen dat hij zelf geen boeddhist is, en nergens in India een goeroe of leermeester heeft zitten. Deze spreker blijkt een empiricus die zichzelf het recht op twijfel voorbehoudt. Zo komt het dat hij vaak de vraag krijgt wat hij zelf eigenlijk gelooft. Omdat die vraag zich niet in vijf minuten of 140 tekens laat beantwoorden, schreef Van der Velde (1959) Tatoeage van de ziel - Persoonlijke beschouwingen over Aziatische religies.
Voor wie vindt dat dit allemaal weinig van doen heeft met geloof, heeft Van der Velde een aforisme van zijn leermeester Ron Grimes:
'Geloof is een van de meest overschatte aspecten van religie.'
Voor religieuze dogma's en geloofskwesties moet je bij westerse bekeerlingen zijn. In Brindavan voerde Van der Velde discussies met westerse Hare Krishna's die een fanatisme en geestdrift aan de dag legden waarop bekeerlingen die hun twijfel meester willen blijven het patent hebben. In Sri Lanka keek Van der Velde met andere wetenschappers naar jongens die over gloeiende stukken houtskool liepen zonder de voeten te branden. Na afloop riep een van de wetenschappers: 'Dat hoefde van mij niet zo!' Van der Veldes tegenwerping: 'Waarom niet? Omdat we het niet kunnen verklaren?' Die moeite met twijfel, onzekerheid en onverklaarbaarheid - die is van alle tijden en culturen.

Boeddhistische psychologie is een neoplasme voor de onderdelen van de boeddhistische leer die de werking van de menselijke geest beschrijven.
Overzicht van de vier beschrijvingen Nama-rupa, 5 skandhas, 6 zintuigen en Yogacara:

Te beginnen met Plato zijn er van de ziel op microniveau verschillende doorsneden bekend:

PlatoJoodse KabbalahPoncé, p. 60 (xxx)PuruckerSkandha’sEsoterieOuspensky
4. Logos, DenkenGeestKether, NeshamaHoofdSankharaGeestelijke wereldHigher Intellect
3. Thumos, Wil (x)ZielYesod, NepheshBorst, HartSaññaEtherische wereldHigher Feeling
    Viññana (xx) 
2. Epithumia, VoelenDierlijk-Astrale ZielTifereth, RuahBuikVedanaAstrale wereldMoving
1.VoertuigMalkuth, GuphLinga-sariraRupaStoffelijke wereldInstinctive

x) De wil moet er voor zorgen dat verstand en begeerte elkaar in evenwicht houden.
xx) Viññana bevindt zich op het snijpunt van de 1./2.-as en de 3./4.-as. De derde toestand van viññana, het bewustzijn van etherisch dubbel, heeft op het zelfbewustzijn betrekking.
xxx) Pim van Lommel boek Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaringen (p. 313).
De drie toestanden Chayah, Yechidah en Coach ha guf (Blavatsky, Deel II, p. 721) zijn niet in het overzicht meegenomen. De esoterie beschrijft de 7 beginselen van de mens, de zeven verschillende toestanden van bewustzijn, de zeven ‘zielen’.
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het Akasha-veld, omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.
P. 352: Akasha is het Sanskritische woord voor 'allesdoordringende ruimte'. Volgens de oude Indiase filosofie is het de bron van het hele universum; het bevat informatie over alles wat is gebeurd, nu gebeurt en in de toekomst kan gebeuren.

Matthew Flickstein boek De zeven stadia van zuivering
De fasen van spiritueel inzicht worden beschreven vanaf de beginneling tot aan volmaakt spirituele bewustwording. Behalve meditatietechnieken is het ontwikkelen van een moreel hoogstaand karakter nodig. Voor het verbeteren van discipline, goede eigenschappen enz. zijn oefeningen toegevoegd. Al doende krijgt men specifieke ervaringen en ontwikkelt men intuitie. Inzicht in de ware aard van de werkelijkheid wordt steeds groter. Maar er zijn ook valkuilen en in bepaalde fasen zeer heftige emoties. Dit alles wordt uitvoerig en voor een leek toegankelijk geschreven. De auteur is meditatieleraar en psychotherapeut. Het is een van de weinige boeken die met kennis van zaken en diepgaand het moeizame proces van spirituele ontwikkeling beschrijft.

Het projectiemechanisme (Spiegelsymmetrie) nader toegelicht:

Skandha’s
- Sankhara ('Geest en Lichaam', 'Mind & Body', 'en-en')
- Sañña (perceptie, 'of-of')
- Viññana (zintuigen)
- Vedana (voelen, 'of-of')
- Rupa (fysieke vorm)
Cecil Messer De Skandha’s – een kwestie van leven en dood
Dvayatanupassana Sutta Tweevoudige bespiegeling
Dvedhavitakka Sutta De twee soorten gedachten
Maha Satipatthana Sutta De grote toespraak over de vier fundamenten van indachtigheid

Het speelveld van de ziel manifesteert zich door het zelfbewustzijn. De ultieme blauwdruk van het leerproces (‘Avatar’, de oerbron) blijft in de schepping verborgen. Wel wordt persoonlijke informatie in het BOEK VAN HET LEVEN, de Akasha-kronieken opgeslagen.

Met het 5Ddenkraam bedoelen we dat de vier klassieke basiselementen van het water, het vuur, de lucht en de aarde, samen met het etherbegrip als de vijfde dimensie een denkraam vormt waarmee we tot integratie kunnen komen met verschillende systematische opvattingen. Met behulp van het morele kompas laten we zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke cyclische werkelijkheid te verbinden. Het 5e element Ether laat zien dat het gaat om de samenhang, de wisselwerking tussen in principe steeds vier elementen. Om het 5e element toe te lichten wordt het morele kompas en de systeemleer gebruikt. Bij het Ether-paradigma gaat het om de juiste transformatie tussen de binnenwereld en de buitenwereld en vice versa.

G. de Purucker Bron van het Occultisme (Parabrahman-mulaprakriti)
Occulte fysiologie
513: Hieronder volgt een lijst van de zeven chakra’s in een enigszins afwijkende maar nauwkeuriger vorm, met een vertaling van de Sanskrietnamen:
1. Muladhara: ‘wortel-steun’; de streek rond het schaambeen en hiertoe behoren de voortplantingsorganen. Onder de heerschappij van de planeet Saturnus.
2. Svadhishthana: ‘eigen zetel of basis’; gewoonlijk rondom de navel. Onder Mars.
3. Manipura: ‘juweel-stroom’; de streek van de bovenbuik; de zonnevlecht. Onder Jupiter.
4. Anahata: ‘individueel, enkel’; het hart en de streek eromheen; beïnvloedt sterk de longen. Onder Venus.
5. Visuddhi: ‘volledige zuiverheid of helderheid’; de streek van het voorhoofd tussen de ogen, waaronder de gezichtsorganen en gezichtszenuwen. Onder Mercurius.
6. Agni of Agniya: ‘vuur of vurig’; de hypofyse (het hersenaanhangsel) in de schedel. Onder de maan.
7. Sahasrara: ‘met duizend bloemblaadjes’; de pijnappelklier in de schedel. Onder de heerschappij van de zon.
514: We moeten bedenken dat elk van de chakra’s een brandpunt is voor een van de zonnelogoi, wanneer deze logoïsche kracht door haar planetaire overbrenger naar het fysieke voertuig van de mens stroomt. In het exoterische hindoeïsme spreekt men over deze krachten vaak als stralen; bijvoorbeeld, sushumnå wordt een van de zeven voornaamste stralen, d.w.z. logoïsche energieën van de zon genoemd. Deze straal heeft zijn zetel of brandpunt van handeling in het ruggenmerg dat zijn wortel heeft in de chakra in het laagste deel van het lichaam, muladhara genoemd, en loopt omhoog langs de buisvormige holte van de ruggengraat om in de hersenen te eindigen, nauwkeuriger gezegd, in de chakra daarin die sahasråra of pijnappelklier heet.

Pythagoras: Blavatsky 'E i V': Ken Wilber Vier kwadranten:
MonadeTriade7e Chakra5e ChakraCultureel, CentaurSociaal, Systeemtheorie
1. Vuur ----3. Lucht7. Âtma ----5. Manas4. Innerlijk/Collectief ----2. Collectief/Uiterlijk
||||||
4. Aarde ---2. Water4b. Hogere Kama ----6. Buddhi1. Individueel/Uiterlijk ----3. Innerlijk/Individueel
TetradeDuade4e Chakra6e ChakraGedragsmatigIntentioneel

5e element Ether, snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4.

Het middelste kwadrant begint met het 4e Chakra, het hartchakra. De psyche verbindt het lagere Kama, lagere begeerten en hartstochten met het hogere Kama. Chakra’s tonen de energetische werkelijkheid. Bezieling leidt tot een hoger trillingsniveau of vibratie en draagt aan een veiliger wereld bij. De onveiligheid die we om ons heen zien, vormen een directe weerspiegeling van het collectieve bewustzijn. Het collectieve geheugen heeft alles te maken met het zelfbeeld - je bent wat je je herinnert. Authentieke persoonlijkheden, kunstenaars, creatieve mensen vibreren op de hogere chakraniveaus. De 5e chakra staat voor communicatie en creativiteit.

Binnen de wetenschap worden chakra's beschouwd als een metafysisch verklaringsmodel voor menselijke behoeften, onbehagen of ziekte. Voor de chakra’s geldt echter hetzelfde als voor het ‘materie- bewustzijn’ of het Parabrahm. Dat chakra’s onzichtbaar zijn wil nog niet zeggen dat de verborgen dynamiek niet bestaat. Het nu tussen verleden en toekomst kunnen we ook niet waarnemen of meten. Theorieën over chakra's komen voor in filosofische stelsels die het menselijk lichaam en geest als een eenheid beschouwen.

Peter ten Hoopen boek De verlichte leider Met de 7 chakra's van leiderschap
Verlicht leiderschap behelst eerst en vooral bewustwording. Daar is niets zweverigs aan want het enige dat er gebeurt, is dat u zich beter gewaar wordt van wat er gaande is - buiten en binnen. Verlicht is de leider die alle aspecten van de eigen persoonlijkheid in haar of zijn leven weet te integreren, zich bewust is van de diepe verbondenheid met anderen en van daaruit handelt. Ten Hoopen belicht deze aspecten met een metafoor afkomstig uit de yogaleer: de chakra's van leiderschap, zeven energiekernen die de ontwikkeling van de persoonlijkheid kunnen stimuleren of remmen.

James M. Pryse Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes (p. 9):
De ganglia worden chakra’s genoemd, “schijven”, en er zijn er in totaal negenenveertig.

De logos, thumos en epithumia van Plato correleren met hoofd (5, 6 en 7), hart (4) en navel (3) respectievelijk met de keelchakra, de voorhoofdchakra en de kruinchakra (5, 6 en 7), hartchakra (4) en het navelcentrum (3).

De essentie zwaartekracht heeft met reflectie, het terugkoppelingsmechanisme van de oerenergie, de levenskracht te maken. Het terugkoppelingsmechanisme maakt het onderscheid tussen verleden en toekomst mogelijk. Het zorgt voor de cyclus, het maakt de cirkel rond.

Het model van Ken Wilber laat duidelijker zien dat alles in het universum aan natuurwetten is gebonden. Het morele kompas is ontstaan door aan het 4Ddenkraam van Daniel Ofman en Ken Wilber een derde as, de verticale dimensie toe te voegen. 5D bevat zowel een verfijning als een bredere context van het 4Ddenkraam. Het paradigma brengt de wisselwerking tussen de vier kwadranten in het model van Ken Wilber tot uitdrukking. De materiële werkelijkheid is een manifestatie van de wisselwerking van vier elementen, de immateriële Ether (Atma – Buddhi – Manas; Akasha; antimaterie?), de meest absolute kracht. Het Ether-paradigma staat diametraal tegenover het materiële paradigma van de snaartheorie.

Einstein's inzicht leidde tot het idee van het bestaan van verschillende vormen van ether die historisch terug te vinden zijn in de drie vormen van Vishnu, te weten Garbho- Kârano- en Kshirodakas'âyi Vishnu (Satvata Tantra), welke de drie representaties van de ether van de tijdruimte, de galactische ruimte en de gekromde ruimte van materiële objecten als planeten en sterren voor zich vormen. De eerste, de tijdruimtelijke ether, is expansief lineair, de tweede, de galactische, is contraherend, cyclisch en creatief, en staat bekend als 'Schepper', 'Iets' of de 'Kracht' en de derde, de planetaire of lokale ether, is electromagnetisch bepaald door de eigenschappen van het object in de ruimte en staat ook wel bekend als de radio-ether. Het inzicht van Lorentz wat betreft de ware tijd van de cyclische natuur met de ether helpt ter bevestiging van de filognostsche stelling dat als de klokketijd samenvalt met de ware tijd, dan de instabiliteit van de tijdervaring of de psychologische tijd ten einde is (zie ook de definitie van de tijd). Zo dienen Einstein en Lorentz filognostisch niet elkaars weerlegging, maar dienen ze, beiden voor de ether, ter ondersteuning van filognostisch verenigbare argumenten. Wat echter sneuvelt in dit debat is de constante lichtsnelheid in een vacuum.

De discrepantie tussen Hegel en Engels is al eerder tussen Pythagoras en Aristoteles naar voren gekomen. De fysica en de metafysica zijn complementair. De quintessens van de éne-werkelijkheid wordt in het 5D-concept en het Ether-paradigma tot uitdrukking gebracht.
Bulwer Lytton en vrilkracht (Alan Senior TheoSofia oktober 2002 p. 182-187):
184: Nelson Stewart zegt dat de roman Zanoni een matrix verschafte voor de opbouw van moderne theosofische filosofie in de Engelse taal, en het wordt dan ook vaak aangehaald in de vroege TS literatuur, bijna als een soort tekstboek. Hier lezen wij over adepten, occulte krachten, de
Augoeides5, inwijding en de levende tegenwoordigheid van een occulte Broederschap – allemaal vóór de komst van de TS en de publicatie van Isis Ontsluierd en De Geheime Leer.
5) Lytton noemt dit het
‘Lichtgevend Zelf’ of Hoger Ego. HPB zegt dat het ‘de lichtgevende goddelijke uitstraling van het Ego (is) dat, als het geïncarneerd is, slechts een schaduw daarvan is - zuiver als zij nog is’. (Zie Theosophical Glossary - H.P. Blavatsky, Theosophical Publishing Society 1892 - pp43-44)
187: Tenslotte wordt de kritiek van H.P.B. op Lytton’s occulte kennis inderdaad geïmpliceerd in het lemma onder
‘Augoeides’ in de Theosophical Glossary.

De vijfde natuurkracht (fifth force), die fysici beogen te verklaren was al in de Bhagavad Gita bekend. Naast het Ether-paradigma worden verwante begrippen zoals Akasha-veld, Kwantumvacuüm, Nulpuntveld, Prana, levenskracht, Tetragrammaton,, Universeel Denkvermogen, anima mundi, kosmisch bewustzijn, universeel bewustzijn, wereldziel, Reiki, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, (Qi) Kundalini, psi-vermogens, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie gebruikt.

Voor bijzonderheden over Ether en de andere begrippen wordt verwezen naar:

 • René Meijer: boek De Ether Bestaat! Lees de inleidingen bij de secties en de synopsis die tezamen het boek vormen De Ether Bestaat!.
 • Anna Lemkow: boek ‘Het Heelheid Principe’. Hoofdstuk 6, p. 150 bevat een fragment uit het boek ‘Evolution: The grand synthesis’ van Ervin László:.
  Hoofdstuk 10 DE PSI-VERMOGENS: DE RELATIE TUSSEN BINNEN EN BUITEN.
 • H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I, Proloog (p. 32):
  Zij is het ENE LEVEN, eeuwig, onzichtbaar en toch alomtegenwoordig, zonder begin of einde en toch periodiek in haar geregelde manifestaties, terwijl tussen die perioden het duistere geheim van het niet-zijn heerst; onbewust en toch absoluut Bewustzijn; niet te verwerkelijken en toch de ene op zichzelf bestaande werkelijkheid; inderdaad ‘een chaos voor het gevoel, een Kosmos voor de rede’.
  42/43: Voor een duidelijker begrip door de gewone lezer moet worden medegedeeld dat de occulte wetenschap zeven kosmische elementen kent – vier geheel stoffelijk en het vijfde (ether) half-stoffelijk, dit zal namelijk in de lucht zichtbaar worden tegen het einde van onze vierde Ronde, om gedurende de hele vijfde Ronde over de andere te heersen. De resterende twee liggen nog volstrekt buiten het menselijke waarnemingsgebied. Deze laatste zullen zich echter tijdens het zesde en zevende ras van deze Ronde aankondigen en zullen in de zesde, resp. zevende Ronde bekend worden15. Deze zeven elementen, met hun talloze sub-elementen – veel talrijker dan de aan de wetenschap bekende – zijn eenvoudig voorwaardelijke variaties en aspecten van het ENE en enige Element. Dit laatste is niet ether16, zelfs niet akasa, maar hun bron.
  15) Het is opvallend hoe in de evolutionaire cyclussen van denkbeelden het heel oude denken schijnt te worden weerspiegeld in het moderne speculeren. Had Herbert Spencer oude hindoefilosofen gelezen en bestudeerd, toen hij een bepaalde passage schreef in zijn ‘First Principles’ (blz. 482), of is het een onafhankelijke flits van innerlijke waarneming die hem, deels juist en deels onjuist, liet zeggen: ‘omdat zowel beweging als materie een vaste hoeveelheid hebben (?), schijnt het dat, wanneer de verandering in de verdeling van de materie die de beweging veroorzaakt een grens bereikt, in welke richting zij ook plaatsheeft (?), de onvernietigbare beweging dan een tegenovergestelde verdeling nodig maakt. Blijkbaar veroorzaken de overal gelijktijdig bestaande krachten van aantrekking en afstoting – die zoals we hebben gezien een ritme nodig maken in alle kleinere veranderingen door het gehele Heelal en ook een ritme in de totaliteit van zijn veranderingen – nu eens een onmetelijke periode waarin de aantrekkingskrachten overheersen en een algemene concentratie veroorzaken, en dan weer een onmetelijke periode waarin de afstotende krachten overheersen en algemene verstrooiing teweegbrengen: afwisselende tijdperken van evolutie en ontbinding.’
  16) Welke opvattingen de natuurwetenschap over dit onderwerp ook heeft, de occulte wetenschap leert al eeuwen dat akasa – waarvan ether de grofste vorm is – het vijfde universele kosmische beginsel (waarmee het menselijke manas overeenkomt en waaruit dit voortkomt), kosmisch gezien een stralende, koele, warmtestralen doorlatende, plastische stof is, scheppend voor wat betreft haar stoffelijke aard, en waarvan haar grofste aspecten en delen in onderlinge wisselwerking staan; zij is onveranderlijk in haar hogere beginselen. In eerstgenoemde toestand wordt zij de sub-wortel genoemd; in verbinding met stralende hitte roept zij ‘dode werelden tot het leven’ terug. In haar hogere aspect is zij de ziel van de wereld; in haar lagere, de VERNIETIGSTER.
  46: (1.) Het absolute, het Parabrahma van de Vedantaleer of de ene Werkelijkheid, sat, dat zoals Hegel zegt, zowel het absolute Zijn als Niet-zijn is. Het zijn van het nu staat tussen het niet-zijn van verleden en toekomst. Hegel brengt de werking van de geest, van het bewustzijn in zijn werk Phänomenologie des Geistes (Fenomenologie van de geest) of zie fenomenologie van de geest tot uitdrukking.
  H.P. Blavatsky De Geheime Leer Deel I Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 241), Akâsa en Ether (p. 283-295) van de De Geheime Leer geeft bijzonderheden over het Akasha-veld; vanaf p. 361 over Ether en intelligentie en p. 533-537, 581 over Ether. P. 369: Deze ‘oorspronkelijke substantie’ wordt door sommigen Chaos genoemd: Plato en de pythagoreeërs noemden deze de wereldziel, nadat zij was bevrucht door de geest van dat wat op de oorspronkelijke wateren of de Chaos zweeft. De kabbalisten zeggen dat het zwevende beginsel de reeks droombeelden van een zichtbaar, gemanifesteerd Heelal schiep door zich daarin te weerspiegelen. Chaos vóór – ether na de ‘weerspiegeling’; het is steeds de godheid die alle Ruimte en dingen doordringt. Het is de onzichtbare, onweegbare geest van de dingen en het onzichtbare, maar goed voelbare fluïdum dat uitstraalt van de vingers van een gezonde magnetiseur, want het is vitale elektriciteit – het LEVEN zelf.
 • Gottfried de Purucker boek Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte, Hoofdstuk 2: Wat binnen die kleine ether bestaat, daarnaar moet worden gezocht, dat moet worden begrepen. En als men hem zou zeggen: ‘Wat nu die stad van brahman betreft, en het paleis daarin, dat wil zeggen, de kleine lotus van het hart, en de kleine ether in het hart, wat is daarin dat waard is ernaar te zoeken of dat moet worden begrepen?’ Dan zou hij moeten zeggen: ‘Zo groot als deze ether (de hele ruimte) is, zo groot is die ether in het hart. Zowel hemel als aarde liggen erin besloten, zowel vuur als lucht, zowel zon als maan, zowel bliksem als sterren; en wat er van hem (het zelf) hier in de wereld ook is, en wat er niet is (dat wil zeggen wat is geweest of zal zijn), dat alles ligt erin besloten.’ Hoofdstuk 33: De meest overtuigde materialistische filosofen zijn het erover eens dat al wat bestaat uit ether werd ontwikkeld; vandaar dat lucht, water, aarde en vuur, de vier oorspronkelijke elementen, ook uit ether en chaos, de eerste duade moeten voortkomen; alle imponderabilia, hetzij nu bekend of onbekend, komen voort uit dezelfde bron.
 • Âkâs'a: (Monier Williams) a free or open space , vacuity AitBr. S3Br. MBh. &c. (127,1) ; the ether , sky or atmosphere Naigh. S3Br. Mn. &c. ; (%{am}) n. (in philos.) the subtle and ethereal fluid (supposed to fill and pervade the universe and to be the peculiar vehicle of life and of sound) Veda1ntas. &c. ; Brahma (as identical with ether) L. ; = %{AkAza-bhASita} below Comm. on S3ak. ; (%{e}) loc. ind. in the air (a stage direction implying something said by or to a person out of sight) Mr2icch. S3ak. &c.
 • Het rapport Eenheid in Verscheidenheid. Op de eerste bladzijde van het rapport onder Download doc-format kan het complete rapport worden geraadpleegd. Het rapport ‘E i V’ belicht het 5Ddenkraam vanuit de esoterische invalshoek. Het Ether-paradigma legt de nadruk op feedforward besturing. In deze benadering vormt de filosofie van Hegel, met name de wereldgeest een onmisbaar ingrediënt. Het nu verbindt verleden en toekomst, het zijn met het niet-zijn, het bewuste met het onbewuste, het weten met het niet-weten, logos met mythos, het schept enerzijds kansen, maar kan er ook voor zorgen dat we in een valkuil terecht komen. Creativiteit ontstaat wanneer de in het verleden opgebouwde conditioneringen weer worden afgebroken.

Bruce Greyson Near-Death Experiences (BDE) and the Physio-Kundalini Syndrome
The ancient yogic texts described life energy present in all living beings called prana; corollary energies have been identified in many other cultures, such as huo and chi of Taoist tradition, "boiling energy" or nlum of the Kalahari !Kung, tumo of Tibetan yogis, quaumaneq of Eskimo shamans, incendium amoris and photismos of Christian mystics, Henri Bergson's élan vital, and the more recent terms "bi nergy," "bioplasma," and "orgone energy."

Voor de volledige ontdekking (van de etherische kracht) is het (volgens Blavatsky) enige duizenden jaren te vroeg – of zullen we zeggen honderdduizend? Zij zal pas op haar juiste plaats en tijd zijn, als de grote razende vloedgolf van hongersnood, ellende en onderbetaalde arbeid is weggeëbd – zoals zal gebeuren, wanneer gelukkig eindelijk in de rechtmatige verlangens van de velen wordt voorzien; als het proletariaat alleen in naam zal bestaan en het meelijwekkende geroep om brood, dat onverhoord door de wereld klinkt, is weggestorven.

De Geheime Leer Deel I, Stanza 2 Het denkbeeld van differentiatie (p. 88):
(b) Een van de symbolen voor de tweevoudige scheppingskracht in de Natuur (stof en kracht op het stoffelijke gebied) is padma, de waterlelie van India. De lotus is het product van warmte (vuur) en water (damp of ether); immers in ieder filosofisch en religieus stelsel vertegenwoordigt vuur de geest van de godheid, het werkzame, mannelijke, voortbrengende beginsel; en ether, of de ziel van de stof, het licht van het vuur, vertegenwoordigt het passieve vrouwelijke beginsel, waaruit alles in dit Heelal te voorschijn kwam. Vandaar dat ether of water de moeder is, en vuur de vader.
91/92: Svabhavat, de ‘plastische essentie’ die het Heelal vult, is de wortel van alle dingen. Svabhavat is om zo te zeggen het boeddhistische concrete aspect van de abstractie die in de hindoefilosofie Mulaprakriti wordt genoemd. Het is het lichaam van de ziel en wat ether voor akasa zou zijn, en dit laatste is het bezielende beginsel van het eerstgenoemde.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 4 De zevenvoudige Hiërarchieën (p. 118):
Vuur is aether in zijn zuiverste vorm en wordt daarom niet als stof beschouwd, maar het is de eenheid van aether – de tweede gemanifesteerde godheid – in zijn universaliteit. Er zijn echter twee ‘vuren’ en in de occulte leer wordt daartussen een onderscheid gemaakt. Het eerste, of het zuiver vormloze en onzichtbare vuur, verborgen in de centrale geestelijke zon, wordt (metafysisch) ‘drievoudig’ genoemd, terwijl het vuur van de gemanifesteerde Kosmos zevenvoudig is, zowel in het Heelal als in ons zonnestelsel.
120: Uit Hiranyagarbha of prajapati, de drie-eenheid (de oorspronkelijke vedische Trimurti: Agni, Vayu en Surya) ontstaan zo de andere zeven, of weer tien, als we de eerste drie, die in één bestaan, en één in drie, afzonderlijk houden. Alle zijn echter begrepen in dat ene ‘allerhoogste’ parama, dat guhya of ‘geheim’ wordt genoemd, en sarvatma, de ‘overziel’. ‘De zeven Heren van het Zijn liggen verborgen in sarvatma, zoals gedachten in één brein.’ Dat geldt ook voor de sephiroth. Hun aantal is òf zeven, als men van de bovenste triade af telt, met kether aan het hoofd, òf tien – exoterisch. In het Mahabharata zijn de prajapati’s 21 in aantal, of tien, zes en vijf (1065), drie keer zeven.
123: In de Sepher Jezirah wordt gezegd dat ‘God de troon van zijn glorie graveerde in de Heilige Vier, de ophanim (wielen of wereldsferen), de Serafijnen, de heilige dieren en de dienende engelen, en uit deze drie (lucht, water en vuur of ether) vormde hij zijn woning’. Zo werd de wereld gemaakt ‘door middel van drie Serafijnen – Sepher, Saphar en Sipur’, of ‘door middel van getal, getallen en getelden’. Met behulp van de astronomische sleutel worden deze ‘heilige dieren’ de tekens van de Dierenriem.
127: kosmische stof groepeert zich tot de mystieke vier binnen het vijfde element – ether, de bekleding van Akasha, de anima mundi of moeder vd Kosmos. Dit is de eerste natuurwet en omdat de Natuur in al haar manifestaties meetkundig te werk gaat.
129: II. DE STEM VAN HET WOORD,
SVABHAVAT, DE GETALLEN, WANT HIJ IS EEN EN NEGEN12.
12) En dit is tien of het volmaakte getal, toegepast op de ‘Schepper’, de naam die wordt gegeven aan de gezamenlijke scheppers die door de monotheïsten tot Eén worden samengevoegd, want de ‘Elohim’, Adam Kadmon of sephira – de Kroon – zijn de androgyne synthese van de 10 sephiroth die in de gepopulariseerde Kabbala het symbool van het gemanifesteerde Heelal vormen. De esoterische kabbalisten echter volgen de oosterse occultisten en scheiden de bovenste driehoek van de sephiroth (of sephira, chochmah en binah) van de rest, waardoor er zeven sephiroth overblijven.
Aan de term svabhavat wordt door de oriëntalisten de betekenis gegeven van de universele plastische stof die door de Ruimte is verspreid, misschien met een half oog op de ether van de wetenschap. Maar de occultisten identificeren svabhavat met ‘VADER-MOEDER’ op het mystieke gebied.
(b) Dit betekent dat de ‘grenzeloze cirkel’ (de nul) alleen dan een getal wordt, als een van de negen cijfers eraan voorafgaat en zo de waarde en het vermogen ervan aangeeft, waarbij het woord of de logos in vereniging met STEM en geest13 (de uiting en de bron van het Bewustzijn) de negen cijfers vertegenwoordigt en dus, met de nul, de decade vormt die het gehele Heelal in zich bevat. De triade vormt binnen de cirkel de Tetraktis of heilige vier: het vierkant binnen de cirkel is het machtigste van alle magische figuren.
13) ‘In vereniging met de geest en de stem’ heeft betrekking op de abstracte gedachte en de concrete stem, of de manifestatie daarvan, het gevolg van de Oorzaak. Adam Kadmon of tetragrammaton is de logos in de Kabbala. Daarom komt in laatstgenoemde deze triade overeen met de hoogste driehoek van kether, chochmah en binah. Dit laatste is een vrouwelijk vermogen en tegelijk de mannelijke Jehova, omdat het deel heeft aan de natuur van chochmah, of de mannelijke wijsheid.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 284):
De elementen, hetzij enkelvoudig of samengesteld, konden sinds het begin van de evolutie van onze keten niet dezelfde zijn gebleven. Alles in het Heelal gaat in de grote cyclus gestaag vooruit, terwijl het in de kleinere cyclussen onophoudelijk op en neer gaat. De Natuur is tijdens het manvantara nooit stationair, omdat zij steeds wordt45 en niet slechts is. Het delfstoffen-, het plantaardige en het menselijke leven passen altijd hun organismen aan bij de dan heersende elementen, en daarom waren die elementen daar toen geschikt voor, zoals zij dat nu zijn voor het leven van de tegenwoordige mensheid. Pas in de volgende of vijfde Ronde zal het vijfde element, ether – het grove lichaam van akâsa, als het zelfs zo mag worden genoemd – door voor alle mensen een bekend natuurfeit te worden, zoals de lucht ons nu vertrouwd is, ophouden zoals nu hypothetisch te zijn, en als ‘agens’ voor zoveel dingen te dienen. En pas in die Ronde zullen die hogere zintuigen, waarvan de groei en ontwikkeling door akasa worden bevorderd, vatbaar zijn voor een volledige ontplooiing.
45) Ook volgens de grote metafysicus Hegel. Voor hem was de Natuur een eeuwig worden: een zuiver esoterische opvatting. Schepping of oorsprong in de christelijke betekenis van het woord is volstrekt ondenkbaar. Zoals de genoemde denker zei: ‘God (de universele geest) objectiveert zich als de Natuur, en stijgt daaruit weer op.’
Hegel brengt de werking van de geest, van het bewustzijn in zijn werk Phänomenologie des Geistes (Fenomenologie van de geest) of zie fenomenologie van de geest tot uitdrukking.
De Geheime Leer Deel I, Samenvatting (p. 323):
Noch de occultisten in het algemeen, noch de theosofen verwerpen, zoals sommigen ten onrechte denken, de opvattingen en theorieën van de moderne wetenschap, alleen omdat deze zienswijzen in strijd zijn met de theosofie. De eerste stelregel van de Theosophical Society is om de keizer te geven wat des keizers is. De theosofen zijn daarom de eersten om de intrinsieke waarde van de wetenschap te erkennen. Maar wanneer haar hogepriesters het bewustzijn terugbrengen tot een afscheiding van de grijze hersensubstantie en al het andere in de natuur tot een vorm van bewegen, verzetten wij ons tegen deze leer, omdat zij, zelfs meer nog vanuit wetenschappelijk standpunt dan vanuit het occulte aspect van de esoterische kennis, onfilosofisch, met zichzelf in tegenspraak en eenvoudig absurd is.
Want het astrale licht van de bespotte kabbalisten heeft inderdaad vreemde en griezelige geheimen voor wie er in kan zien; en de mysteries die verborgen liggen in zijn altijd woelige golven bestaan, ondanks alle materialisten en spotters29.
29) Het astrale licht van de kabbalisten wordt door sommigen heel onjuist vertaald met ‘aether’; dit laatste wordt verward met de hypothetische ether van de wetenschap en beide termen worden door sommige theosofen gegeven als synoniem van akasa. Dit is een grote fout.
‘Aan de hand van een kenmerk van akasa laten wij zien hoe ontoereikend het is akasa weer te geven door ether’, schrijft de auteur van ‘Rational Refutations’, die zo onbewust het occultisme helpt. ‘Het is oneindig van afmeting; het bestaat niet uit delen, en kleur, smaak, geur en tastbaarheid zijn er niet op van toepassing. In zoverre komt het precies overeen met tijd, ruimte, Isvara (‘De Heer’, maar meer nog scheppend vermogen en ziel – anima mundi). Vergelijken we het daarmee, dan is het bijzondere ervan, dat het de materiële oorzaak van het geluid is. Afgezien daarvan zou men het als één met de leegte kunnen opvatten’ (blz. 120).
Het is ongetwijfeld leegte, vooral voor de rationalisten. In ieder geval zal akasa beslist een leegte in het brein van een materialist teweegbrengen. Hoewel akasa niet die ether van de wetenschap is, zelfs niet de ether van de occultist, die deze omschrijft als slechts een van de beginselen van akasa, is het samen met zijn oorsprong niettemin stellig de oorzaak van geluid, en dan slechts een psychische en geestelijke en in geen geval een stoffelijke oorzaak. De relaties tussen ether en akasa kan men beschrijven door zowel op akasa als op ether de woorden toe te passen die in de Veda’s over de god worden gezegd, ‘Zo was hij inderdaad (zijn eigen) zoon’, de een de nakomeling van de ander en toch zichzelf. Dit is misschien een moeilijk raadsel voor de oningewijden, maar heel gemakkelijk te begrijpen voor iedere hindoe – zelfs al is deze geen mysticus.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 3 Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte (p. 355):
Ether, deze hypothetische Proteus, een van de ‘representatieve verzinsels’ van de moderne wetenschap – dat niettemin al zo lang werd aangenomen – is een van de lagere ‘beginselen’ van wat wij de OORSPRONKELIJKE SUBSTANTIE (in het Sanskriet akâsa) noemen, een van de dromen van voorheen, die nu opnieuw de droom van de moderne wetenschap is geworden. Het is de grootste, en ook de stoutmoedigste, van de nog bestaande speculaties van de filosofen uit de oudheid. Voor de occultisten is echter zowel de ETHER als de oorspronkelijke substantie een werkelijkheid. Om het duidelijk te stellen, ETHER is het astrale licht, en de oorspronkelijke
substantie is AKÂSA, de upadhi van de GODDELIJKE GEDACHTE. De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 13 De vier elementen (p. 504):
Metafysisch en esoterisch gezien is er maar één element in de natuur, en aan de wortel daarvan is de godheid; en de zogenaamde zeven elementen, waarvan er vijf zich al hebben gemanifesteerd en van hun bestaan blijk hebben gegeven, zijn het kleed, de sluier van die godheid. Direct uit de essentie daarvan komt de mens, of men deze nu stoffelijk, psychisch, mentaal of geestelijk beschouwt. In de latere oudheid wordt in het algemeen over slechts vier elementen gesproken; alleen in de filosofie erkent men er vijf. Want het lichaam van de ether is nog niet volledig gemanifesteerd en zijn noumenon is nog ‘de almachtige Vader – Aether, de synthese van de rest’. Maar wat zijn deze ‘elementen’, in de samengestelde lichamen waarvan de scheikunde en natuurkunde nu talloze sub-elementen hebben ontdekt, die zelfs met hun zestigen of zeventigen niet meer het vermoedelijke totale aantal omvatten? (Zie Aanhangsel, § XI en § XII, aanhalingen uit de lezingen van Crookes.) Laten wij hun evolutie volgen, tenminste vanaf het historische begin.
De Geheime Leer Deel I, Hoofdstuk 7 Aanval op de krachttheorie van de wetenschap (p. 581):
(b) De ether, wat zijn aard ook is, komt van de zon en van de zonnen; de zonnen zijn de voortbrengers ervan, de voorraadschuren en de verspreiders ervan.
(c) Zonder ether zou er geen beweging kunnen zijn; zonder ether zouden de deeltjes van de weegbare stof niet over elkaar kunnen glijden; zonder ether zou er geen impuls zijn om die deeltjes tot werkzaamheid op te wekken.
(d) Ether bepaalt de gesteldheid van lichamen. Als er geen ether zou zijn, zou er geen verandering in de gesteldheid van de substantie kunnen zijn. Water zou bijvoorbeeld alleen als een substantie kunnen bestaan, vast en onoplosbaar, zó dat wij ons er geen begrip van kunnen vormen. Het zou zelfs nooit ijs, nooit hard of dampvormig kunnen zijn, als er geen ether was.
(e) Ether verbindt zon met planeet, planeet met planeet, mens met planeet, mens met mens. Zonder ether zou er in het Heelal geen communicatie kunnen zijn; geen licht, geen warmte, geen bewegingsverschijnselen.’
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 12 Oeroude gedachten in een modern kleed (p. 648):
Ongetwijfeld zou de occulte filosofie veel kunnen leren van de hedendaagse exacte wetenschap; maar anderzijds zou de laatstgenoemde op meer dan één manier voordeel kunnen trekken uit de oude kennis, en voornamelijk op het gebied van de kosmogonie. Een voorbeeld vormt de mystieke – alchimistische en transcendentale – betekenis van de vele onweegbare stoffen die de interplanetaire ruimte vullen en die, terwijl ze elkaar doordringen, aan het lagere einde de rechtstreekse oorzaak zijn van het ontstaan van die natuurverschijnselen die zich door (zogenaamde) trilling manifesteren. Kortom, alleen de kennis van de werkelijke (niet de hypothetische) aard van ether – of liever van het ākāśa – en van andere mysteriën, kan leiden tot het kennen van krachten.

De Geheime Leer deel III (p. 562): Onze zeven chakra’s liggen alle in het hoofd, en deze opperchakra’s nu beheersen en besturen de zeven (want er zijn er zeven) voornaamste plexi in het lichaam, met en benevens de twee en veertig kleinere, waaraan de fysiologie dien naam niet wil geven. Het feit, dat geen enkele microscoop dergelijke middelpunten op het objectief gebied vermag te ontdekken, heeft niets te beduiden; geen enkel microscoop heeft ooit het verschil ontdekt tussen de bewegings- en de gevoelsstrengen, de geleiders van al onze lichamelijke en psychische gewaarwordingen of zal dat ooit ontdekken; en toch zoude uit de logica alleen reeds blijken, dat er zulk een verschil bestaat.

Nexus De Ether
De ether is niet alleen de ziel van de Aarde zelf maar verzameld ook alle zielen die na de dood telkens weer opnieuw onderdeel worden van de Ether. In de Ether liggen de sferen, bekende schrijvers zoals Jozef Rulof schrijven uitvoerig over de sferen waarin wij vertoeven na de overgang, het verschijnsel dat wij onterecht de dood noemen. Elk mens, elke ziel doorloopt gedurende zijn levens alle gebieden binnen deze sferen, de een wat sneller, de ander wat langzamer maar iedereen komt uiteindelijk in de bovenste sfeer terecht alwaar men de godkracht die eenieder in zich draagt in volle glorie kan ervaren. Godkracht in dit artikel wordt niet bedoeld als zijnde een macht die boven ons staat maar als een kracht die eenieder in zich draagt maar niet bewust weet te gebruiken.

Wim de Lobel (kies: Artikelen) boek De eeuwige generatie, Blauwdruk, (p. 47): Steeds weer met een vaste regelmaat geeft geeft Börger in zijn verhandelingen van deze procesgang en bewustwording een samenvattende definitie. Namelijk dat de ether gedacht als oergegeven het andere is van het electro-magnetische veld, dat zich omzet tot spiraalnevel (spiraaldynamiek), tot sterrenhoop, tot zonnestelsel. In het zonnestelsel bevinden zich de planeten waarop mogelijkerwijs de organische evolutie van de vier werelden, het mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk en mensenrijk plaatsvindt.

====

Antahkarana (Akasha, 'Ruimte en Tijd', 'Samsara en Nirwana', Oeaohoo, Ho’oponopono)

Henri Bergson: De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.
De aanroep van Annie Besant:
O Verborgen Leven, trillend in elk atoom;
O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen;
O Verborgen Liefde, alles omvattend in Een Zijn;
Moge ieder die zich een voelt met U,
Zich daarom een weten met elk ander.
Griet Op de Beeck: Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een blinde vlek hebben en dat daar de kern van alle waarheden ligt.
Marcelo Gleiser: Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het Universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos (boek Een scheurtje in de rand van de schepping p. 299).

De ether vormt een denkmodel ofwel een paradigma, waar velen in de geschiedenis van de mensheid uitspraken over gedaan hebben. Hieronder enkele voorbeelden. Er is rondom het ether begrip vaak sprake van een breder cultureel denkraam dat bestaat uit dimensies die de factoren op hun plaats zetten waarvan men denkt dat ze essentieel zijn voor het menselijk bestaan. Deze factoren vormen de overwegingen rondom de ether die, afhankelijk van de denker in kwestie, implicaties hebben voor de communicatie van mensen met elkaar, de manier waarop er over de persoonlijkheid wordt gedacht en ook op de manier waarop de cultuur wordt overgedragen en in relatie tot de natuur weet stand te houden.

''De ether is eigenlijk gewoon de lege ruimte die we normaal kennen als een begrensd zwaartekrachtveld, zoals van de zon (de 'gekromde ruimte'), de melkweg (de etherische ruimte of de Kracht) of de bijzondere, niet begrensde en volgens Hubble's z.g. roodverschuiving van het lichtspectrum eindeloos uitdijende, intergalactische ruimte (de z.g. tijdruimte, ofwel de oorspronkelijk ruimte of ether - zonder de tijddifferentiatie van de lineaire v.s. de cyclische tijd - van de ongedifferentieerde materie van vlak na de oerknal, in het Sanskriet sedert jaar en dag de 'pradhâna' geheten). Er zijn zo bezien dus verschillende vormen van relativistische ether en ruimte. De hier genoemde drie hoofdvormen van de naar de plaats verschillende ether kent men vedisch traditioneel als de drie vormen van Vishnu: Kâranodaks'âyî Vishnu (de heerser over de tijdruimte). Garbhodaks'âyî Vishnu (de verpersoonlijking van de orde van de ruimte van het sterrenstelsel) en Kshirodaks'âyî Vishnu (met betrekking tot de 'kromme' ruimte rondom de zon en de planeten). Hiermee is onze uitgangsstelling van het toereikend zijn van het vedische begrip van orde dan weer bevestigd. Reeds voor Empedocles zei: 'bij de ether, de ether goddelijk' was de waarheid van dit element als zijnde essentieel voor het begrip van de ziel dus al onderkend in het Sanskriet." (Uit: De Ether Bestaat door René P.B.A. Meijer en zie ook Vishnu).

Het 5e element ether is niet nieuw, het was al bekend uit de vedische cultuur van vele duizenden jaren geleden, maar werd in de westerse filosofie al zo vroeg als 350 jaar v.Chr. beschreven door Plato in zijn boek “Timaeus” aan de hand van de vijf platonische lichamen beschreven. Het morele kompas is op de driehoek van Pythagoras en de vijf Platonische lichamen geënt. Het 5e element van de Grieken verbindt, is een synthese van de 4 elementen vuur, lucht, water en aarde. De ether in het moderne denken staat b.v. bij de existentieel filosoof Martin Heidegger voor de vrije lucht van de hoge hemelen, het open bereik van de geest.

 

H.P. Blavastky De Geheime Leer Deel I Stanza 3 Het ontwaken van de kosmos (p. 99,100):
(b) Dit heeft betrekking op het niet gescheiden zijn van alles wat leeft en bestaat, hetzij in actieve, hetzij in passieve toestand. In één betekenis is Oeaohoo de ‘wortelloze wortel van alles’ en dus één met Parabrahmam; in een andere betekenis is het een naam voor het gemanifesteerde ENE LEVEN, de eeuwig levende Eenheid. De ‘wortel’ betekent, zoals al werd verklaard, zuivere kennis (sattva)3, eeuwige (nitya) onvoorwaardelijke werkelijkheid of SAT (satya), of we het nu Parabrahmam of Mulaprakriti noemen, want dit zijn de twee aspecten van het ENE.
3) Het oorspronkelijke woord voor ‘inzicht’ is sattva, dat Sankara (acharya) aanduidt als antahkarana. ‘Verfijnd’, zegt hij, door offers en andere heiligmakende handelingen’. In de Katha, op blz. 148, zegt Sankara dat sattva buddhi betekent – een gewoon gebruik van het woord. (‘The BHAGAVADGITA with The Sanatsugatiya and The Anugita’, vertaald door Kashinath Trimbak Telang, M.A.; onder redactie van Max Müller.) Welke betekenis verschillende scholen ook aan de term mogen hechten, sattva is de naam die door beoefenaars van het occultisme van de Aryasanga-school wordt gegeven aan de tweevoudige monade of atma-buddhi, en atma-buddhi op dit gebied komt overeen met Parabrahm en Mulaprakriti op het hogere gebied.
100: Het ‘licht’ is dezelfde alomtegenwoordige geestelijke straal, die het goddelijke Ei is binnengegaan en het nu heeft bevrucht, en die de kosmische stof oproept om haar lange reeks van differentiaties te beginnen. Het stremsel vormt de eerste differentiatie en heeft waarschijnlijk ook betrekking op die kosmische stof, waarvan men veronderstelt dat deze de oorzaak is van de ‘Melkweg’ – de stof die wij kennen. Deze ‘stof’ die, volgens de openbaring die werd ontvangen van de oorspronkelijke Dhyani-Boeddha’s, tijdens de periodieke slaap van het Heelal de uiterste ijlheid bezit die voor het oog van de volmaakte bodhisattva nog waarneembaar is – deze oorspronkelijke en koele stof wordt, bij het eerste herontwaken van de kosmische beweging, door de Ruimte verspreid. Vanaf de Aarde gezien ziet zij er uit als klonten en brokken, zoals vlokken in dunne melk. Dit zijn de zaden van de toekomstige werelden, de ‘sterrenstof’.

H.P. Blavatsky Geheime Leer Deel III (p. 566):
Binnen het aurische ei bevindt zich de macrokosmische vijfpuntige ster van het LEVEN, prâna, die in zich het pentagram bevat, dat de mens voorstelt. De universele vijfpuntige ster moet getekend worden met zijn spits naar boven gericht, het teken der witte magie; van de menselijke vijfpuntige ster zijn de onderste ledematen omhoog gericht en vormen de "horens van Satan", zoals de Christelijke Kabbalisten ze noemen.
Want deze omgekeerde ster vertegenwoordigt niet alleen kâma, exoterisch het vierde beginsel, maar ook de stoffelijke mens, het dier van vlees met zijn begeerten en hartstochten.
Om hetgeen volgt te kunnen begrijpen, bedenken men wel dat Manas afgebeeld kan worden als een bovenaan staande driehoek, met het lagere manas verbonden door een dunne lijn, welke die twee verenigt. Dit is het antahkarana, het pad of de brug van gemeenschap die als schakel dient tussen het persoonlijke wezen, welks stoffelijke brein onder de heerschappij van het lagere dierlijke denkvermogen staat, en de reïncarnerende individualiteit, het geestelijke Ego, Manas, Manoe, de ‘goddelijke Mens’.
567: Tijdens het leven is antahkarana, de enige verbindingsschakel tussen de beide denkvermogens – het hogere bewustzijn van het Ego en het menselijke verstand van het lagere denkvermogen. Hindoes noemen het Paramâtmâ en Parabrahma.
576: Daarom zegt men dat Manas tweevoudig is, het Ego en het denkvermogen van de mens. Kâma-Manas of het lagere Ego nu, door begoocheling er toe gebracht te menen dat het een onafhankelijk bestaan leidt, en op zijne beurt de “voortbrenger” en beheerser van de vijf tanmântra’s, wordt Egoisme, het zelfzuchtige Zelf etc. Antahkarana is de naam denkbeeldige
brug, het pad tussen het goddelijke en het menselijke Ego want beide zijn bij ’s mensen leven Ego’s om in Devachan of Nirwâna wederom één Ego te worden. Stellen wij ons een helder brandende lamp in het midden van een vertrek voor, die haar licht op den muur werpt, laat de lamp het Goddelijk Ego voorstellen, het op de muur geworpen licht het lagere manas, en de muur het lichaam. Het gedeelte van de atmosfeer, dat de straal van de lamp naar de muur overbrengt, zal dan het antahkarana voorstellen.
617: Tussen 5 en 4 komt het antahkarana. De ‘driehoek’ stelt de Christos voor, het slachtoffer dat tussen twee boosdoeners is gekruisigd; dit is het wezen met twee aangezichten.
708: Het hogere, indigo-blauwe Manas (Driehoek met punt naar boven) wordt met het lagere groene Manas (Driehoek met punt naar beneden) verbonden door een dunne verbindingslijn. Dit is het Antahkarana, het pad of de brug van verbinding die als schakel dient... (sluit aan bij het woord 'tusschen', regel 34 van blz. 566).
708a: 4e Kama, voorgesteld als vijfpuntige ster met de ‘horens van het kwaad’ naar boven en de lagere Manas omvattend, bloedrood gekleurd.

De Driehoek met punt naar boven (indigo-blauwe Manas) en de Driehoek met punt naar beneden (groene Manas ) vormen samen de dubbele driehoek, het dubbele schema.

C. W. Leadbeater states that in an ordinary person who makes no effort to use the antahkarana has but little communication with the higher ego:
But though that personality is absolutely part of the ego-- though the only life and power in it are those of the ego-- it nevertheless often forgets those facts, and comes to regard itself as an entirely separate entity, and works down here for its own ends. It has always a line of communication with the ego (often called in our books the antahkarana), but it generally makes no effort to use it. In the case of ordinary people who have never studied these matters, the personality is to all intents and purposes the man, and the ego manifests himself only very rarely and partially.[8]

Sri Aurobindo De Synthese van Yoga 'Alle Leven is Yoga'
Hoofdstuk VI Zuivering – De Lagere Denkpatronen. (p. 62):
De eerste stap in het zuiveringsproces is dus prana van verlangens te ontdoen en als gevolg daarvan het normale evenwicht van onze natuur om te keren door het levensbeginsel van dominante onruststoker tot gehoorzaam werktuig van een vrij en onthecht verstand te maken. Naarmate deze deformatie van de psychische prana gecorrigeerd is, wordt de zuivering van de overige intermediaire delen van de antahkarana vergemakkelijkt en kan, zodra deze kentering voltooid is, ook hun zuivering gemakkelijk voltooid worden. Deze overige intermediaire delen, zijn het emotionele verstand, het receptieve zintuiglijke denken en het actieve zintuiglijk denken ofwel handelende denkimpuls. Ze hangen allemaal in een stevig verknoopte interactie met elkaar samen.

Sathya Sai Baba, antahkarana: Als men eenmaal zuiverheid van gedachten heeft dan kan men alles in het leven bereiken. Om de gedachten te zuiveren moet men liefde in praktijk brengen. Het licht van liefde kan nooit worden gedoofd. Als je het principe van liefde hebt ontwikkeld, zul je de drie toestanden van viswa, taijasa en prajna overstijgen en de uiteindelijke gelukzaligheid bereiken. De individuele ziel in wakende toestand wordt viswa genoemd, daar deze wordt geassocieerd met karmendriyas en jnanendriyas. In de droomtoestand wordt het taijasa (de stralende, de schitterende) genoemd vanwege de associatie met het schitterende principe van antahkarana (innerlijk instrument). In de diepe slaaptoestand heet het prajna en wordt het geassocieerd met het niveau van gelukzaligheid (de gelukzaligheids-laag).

Het enige wat blijvend is, dat in alle drie toestanden bestaat en daarvoorbij ook nog, is het zuivere en oerbewustzijn, ons Zelf, ons Atman. Ongeconditioneerd bewustzijn is het substraat van onze drie zijnsniveaus. Zij zijn niets anders dan zuiver bewustzijn, zich manifesterend door de media van het grove (visva), het subtiele (taijasa) en het causale (prajna)lichaam. Wanneer deze lichamen niet meer bestaan, is hetgeen overblijft het bewustzijn in zijn ongerepte staat. Het is dat zuivere bewustzijn dat Werkelijk is. Al het andere is onwerkelijk. Zich bewust te worden van het Zelf - zoals de mystici het uitdrukken - is zuivere en onvermengde vreugde. 'Datgene wat waarlijk het Oneindige (of Werkelijke) is, dat is vreugde. Er is geen vreugde in het eindige (of onwerkelijke). Alleen het Oneindige is vreugde. Maar het Oneindige moet waarlijk vaak gezocht worden' (Chandogyopanishad, 7:23:1).

Antaskarana (Sanskriet): Wellicht beter gespeld als antahkarana. Een samengesteld woord: antar, 'innerlijk', 'van binnen'; kara.na, zintuig. Occultisten kennen aan dit woord de betekenis toe van de brug tussen de hogere en lagere manas of tussen de geestelijke ego en de persoonlijke ziel van de mens. Zo luidt de definitie van H. P. Blavatsky. In werkelijkheid zijn er verschillende Antahkara.na's in de zevenvoudig constitutie van de mens - één voor elk pad of elke brug tussen elke twee van de vele monadische centra in de mens. De mens is een microkosmos en daarom een samengesteld geheel, een eenheid in verscheidenheid; en de antahkara.na's vormen de schakels van vibrerende bewustzijnssubstantie die deze verschillende centra met elkaar verbinden.
Antahkarana: the internal organ, the seat of thought and feeling, the mind, the thinking faculty, the heart, the conscience, the soul.

====

Zie ook:

Boeken

Externe Links

Categorie: Definities | Auteurs: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 10 jan. 2008 keer bekeken.