Deze filognostische presentatie is
Deze filognostische presentatie is in aanbouw

Het onderzoeksrapport ‘E i V’ maakt het mogelijk het balansmechanisme van de wederkerigheid te doorgronden.

https://www.trouw.nl/onderwijs/taalarmoede-neemt-toe-inspectie-roept-scholen-op-meer-te-doen~b0ffb4d8/

Arnold Heertje (Pieter Klok de Volkskrant 25 april 2009): 'Nu suggereert de politiek, geïnspireerd door instanties als het CPB, dat besluiten logisch voortvloeien uit een rekensom. Dit is de kosten-baten-analyse, dus dit moet de beslissing zijn.' Maar je kunt een goed besluit niet berekenen.
Het begrip
Maya betekent ‘dat wat gemeten wordt’. De éne werkelijkheid heeft twee complementaire kanten, 'Ruimte en Duur', 'Absoluut en Relatief', 'Fysica en Metafysica'.
Marcel van Dam [[https://www.volkskrant.nl/economie/we-zien-niet-meer-waar-het-echt-om-draait~b2a476a7/ack%

In een boek van S. Laing, Modern Science and Modern Thought, dat wordt beschouwd als een standaardwerk over de wetenschap, en waarvan de schrijver volgens een prijzende recensie in de Times ‘met veel gezag en doeltreffendheid de ontzaglijke ontdekkingen van de wetenschap laat zien en haar talrijke overwinningen op de oude opvattingen, wanneer deze ZO ONDOORDACHT ZIJN HAAR CONCLUSIES TE BESTRIJDEN’, leest men in hoofdstuk III, ‘Over de stof’, het volgende:
WAARUIT BESTAAT HET STOFFELIJKE HEELAL? ETHER, STOF, ENERGIE’ . . . is het antwoord.
Wij onderbreken nu en vragen: ‘Wat is ether?’ En Laing antwoordt in naam van de wetenschap:
Eigenlijk kennen we de ether UIT GEEN ENKELE PROEFNEMING WAARVAN DE ZINTUIGEN KENNIS KUNNEN NEMEN, maar het is een soort wiskundige substantie die wij WEL MOETEN AANNEMEN om de verschijnselen van licht en warmte te verklaren.’
En wat is stof? Weet u er meer van dan over het ‘hypothetische’ agens, ether?
Strikt genomen is het waar, dat scheikundige onderzoekingen ons . . . NIETS RECHTSTREEKS kunnen zeggen over de samenstelling van levende stof en . . . strikt genomen is het ook waar, DAT WE NIETS WETEN over de samenstelling van ENIG (stoffelijk) LICHAAM, ZOALS HET IS.’ (Lezing over protoplasma door Huxley.)
En energie? U kunt toch wel de derde persoon van de drie-eenheid van uw stoffelijke heelal omschrijven?
‘DE ENERGIE IS DAT WAT ONS ALLEEN BEKEND IS DOOR HAAR GEVOLGEN.’ (Boeken over natuurkunde.)
Verklaart u dit alstublieft, want het is nogal vaag.
‘IN DE MECHANICA IS ER WERKELIJKE EN POTENTIËLE ENERGIE: WERKELIJK VERRICHTE ARBEID EN HET VERMOGEN OM DIE TE VERRICHTEN. WAT DE AARD VAN DE MOLECULAIRE ENERGIE OF KRACHTEN BETREFT: DE VERSCHILLENDE VERSCHIJNSELEN DIE DE LICHAMEN VERTONEN, BEWIJZEN DAT HUN MOLECULEN ONDER INVLOED STAAN VAN TWEE TEGENGESTELDE KRACHTEN – EEN DIE ERTOE NEIGT ZE NAAR ELKAAR TOE TE BRENGEN EN DE ANDERE ZE TE SCHEIDEN . . . DE EERSTE KRACHT IS MOLECULAIRE AANTREKKING, DE TWEEDE IS TOE TE SCHRIJVEN AAN DE vis viva OF KINETISCHE KRACHT’ . . . (Ganot, Physics.)
Inderdaad, het is de aard van deze kinetische kracht, de vis viva die we wensen te kennen. Wat is die? . . .
‘WIJ WETEN HET NIET!’ IS HET ONVERANDERLIJKE ANTWOORD. ‘HET IS EEN LEGE SCHADUW VAN DE VERBEELDING’, zegt Huxley in zijn Physical Basis of Life.

(Stephan Sanders de Volkskrant 20 april 2017, p. 26):
The Fountainhead
En nu weet ik het.
Trump is de hoofdpersoon in een van de romans van de Russisch-Amerikaanse filosoof en schrijver Ayn Rand. Hij is de geweldenaar uit The Fountainhead (1943), of denkt het in ieder geval te zijn. Rands boeken worden ook in Nederland veel gelezen en zijn in Amerika bijna net zo populair als de bijbel. Trump is een verklaard liefhebber van het werk, en dat zegt iets, want de president laat zich erop voorstaan niet van lezen te houden en romans hebben per definitie geen toegang tot zijn slaapkamer.
Ik ben niet de eerste die de link
Trump-Ayn Rand legt: filosoof Hans Achterhuis deed het veel eerder. Maar nu pas dringt bij mij de aantrekkelijkheid van Trump door. Dat klinkt stupide, want de man werd toch maar gekozen tot president, en was geen 'geheimtip'. Mijn probleem: ik zag zijn groeiende populariteit, maar begreep het niet. Maar met Ayn Rand erbij, begin ik er iets van te snappen.
Losers
Rand werd geboren in Rusland, in 1905 als Alissa Rosenbaum. Als twintiger slaagde ze erin een visum te krijgen voor de Verenigde Staten en dat was het beloofde land, want al het communistische en collectivistische waren haar een gruwel. Ze noemt zich Ayn Rand, want met (joodse) godsdienst wil ze ook niets te maken hebben.
Ze ontwikkelt haar eigen filosofie die ze het
Objectivisme noemt, en weet haar omgeving te prikkelen met pamfletten als 'de deugd van het egoïsme' en haar radicaal libertair-kapitalistische ideeën. Hans Achterhuis heeft er in zijn boek De utopie van de vrije markt een mooie kenschets van gegeven.

Wim Kok heeft de slogan ‘afschudden ideologische veren’ van Neelie Kroes overgenomen. Dat staat in het boek De vechtpartij de PvdA van Kok tot Samsom van NRC-redacteur Thijs Niemantsverdriet.
Degenen die de
boel onder het tapijt vegen, de PvdA voorop, Kok, die zijn toch verschrikkelijk (Pim Fortuyn de Volkskrant 2002 en de Volkskrant 5 juli 2014 V5). Volgens het rapport ‘E i V’ is struisvogelpolitiek de trigger geweest die de neergang van de PvdA heeft ingeluid.

Één Leven en Wet (‘Law of One’, 'Zaaien en Oogsten', de natuur zoekt automatisch haar eigen evenwicht) van Karma-nemesis wordt door het rechter- en linkerpad, de wet van harmonie (rechterpad) is analoog aan de wet van vergelding (linkerpad) tot uitdrukking gebracht.

De Geheime Leer Deel I, Stanza 4 De zevenvoudige hiërarchieën (p. 120,121):
De 4, in de occulte getallenleer weergegeven door de Tetraktis, het heilige of volmaakte vierkant, is voor de mystici van ieder volk en ras een heilig getal. Het heeft dezelfde betekenis in het Brahmanisme, het Boeddhisme, de Kabbala en in de Egyptische, Chaldeeuwse en andere getallenstelsels.
Volgens Manu is Hiranyagarbha Brahma, de eerste mannelijke godheid, die werd gevormd door de niet waarneembare oorzaakloze OORZAAK in een ‘gouden ei, schitterend als de zon’, zoals de Hindu Classical Dictionary zegt. ‘Hiranyagarbha’ betekent gouden of liever ‘stralende moederschoot’, of ei. Deze betekenis komt slecht overeen met het adjectief ‘mannelijk’. De esoterische betekenis van de zin is ongetwijfeld duidelijk genoeg. In de Rig Veda wordt gezegd: ‘DAT, de ene Heer van alle wezens . . . het ene bezielende beginsel van goden en mensen’, ontstond in het begin in de gouden moederschoot, Hiranyagarbha, het wereld-ei of het gebied van ons Heelal. Dat wezen is zonder twijfel androgyn, en de allegorie van Brahma, die zich in tweeën verdeelt en zich in een van zijn helften (de vrouwelijke Vach) herschept als Viraj, is hiervoor een bewijs.
‘De een uit het ei, de zes en de vijf’ geven het getal 1065, de waarde van de eerstgeborene (later de mannelijke en vrouwelijke Brahma-prajapati), die overeenkomt met respectievelijk de getallen 7 en 14 en 21. De prajapati’s zijn evenals de sephiroth, slechts zeven in aantal, met inbegrip van de samengestelde sephira van het drievoud waaruit zij ontstaan. Uit Hiranyagarbha of prajapati, de drie-eenheid (de oorspronkelijke vedische Trimurti: Agni, Vayu en Surya) ontstaan zo de andere zeven, of weer tien, als we de eerste drie, die in één bestaan, en één in drie, afzonderlijk houden. Alle zijn echter begrepen in dat ene ‘allerhoogste’ parama, dat guhya of ‘geheim’ wordt genoemd, en sarvatma, de ‘overziel’. ‘De zeven Heren van het Zijn liggen verborgen in sarvatma, zoals gedachten in één brein.’ Dat geldt ook voor de sephiroth. Hun aantal is òf zeven, als men van de bovenste triade af telt, met kether aan het hoofd, òf tien – exoterisch. In het Mahabharata zijn de prajapati’s 21 in aantal, of tien, zes en vijf (1065), drie keer zeven2.
2) In de Kabbala zijn dezelfde cijfers (1065) een waarde van Jehova(h), omdat de numerieke waarden van de drie letters die zijn naam vormen,
jod, vau en twee keer he, respectievelijk zijn 10 (י), 6 (ו) en 5 (ה), of weer drie keer zeven, 21. ‘Tien is de moeder van de ziel, want leven en licht zijn daarin verenigd’, zegt Hermes. ‘Want het getal één is geboren uit de geest en het getal tien uit de stof (chaos, vrouwelijk); de eenheid heeft de tien gemaakt en de tien de eenheid’ ( Het Boek van de Sleutels). ‘Met behulp van de temura, de anagrammatische methode van de Kabbala, en de kennis van 1065 (21), kan men een alomvattende wetenschap verkrijgen over de Kosmos en zijn geheimen’ (Rabbi Yogel). De rabbi’s beschouwen de getallen 10, 6 en 5 als de heiligste van alle.

https://www.trouw.nl/buitenland/de-amerikaanse-politiek-wordt-wel-heel-letterlijk-tribaal~b4234426/

In deze uitzending van Het Filosofisch Kwintet waren Bas Heijne en Dyab Abou Jahjah te gast. De presentatie was in handen van Ad Verbrugge en Clairy Polak. Wij zijn de politiek
Ik ben benieuwd wat Daan Roovers van deze houding vindt. In haar boek Wij zijn de politiek schrijft ze namelijk dat politiek iets is voor iederéén. ‘Politiek is veel te belangrijk om aan politici over te laten,’ stelt ze.

Rapport ‘E i V’ hoofdstuk 1.3.3 - Bijlage Het Nieuwe Leren - Samenvatting:

Rapport ‘E i V’ hoofdstuk 1.3.3 - Bijlage Het Nieuwe Leren - thema Groupthink:

Rapport ‘E i V’ hoofdstuk 1.3.3 - Bijlage Het Nieuwe Leren - thema Cultuuroverdracht:

Rapport ‘E i V’ hoofdstuk 7.4 - Definitie Hermeneutische Cirkel - thema Symoliek van de cirkel:

Rapport ‘E i V’ hoofdstuk 8.3.2 Er is niets nieuws onder de zon - thema Waarheid:

Rapport ‘E i V’ hoofdstuk 5.2 - thema Projectiemechanisme:

Krishna zegt in de Bhagavad Gita (hoofdstuk 4 sloka’s 7 en 8, tekst René Meijer):
Hoofdstuk 4 Het bewustzijn verenigen in het brengen van offers en in filognosie:
(7) O zoon van Bharata, waar en wanneer er ook maar een afname is van de rechtschapenheid en het onrecht overweegt, manifesteer ik mezelf op dat moment.
(8) Opdat zij die dorsten naar de waarheid een leven mogen hebben en de onverlaten een halt wordt toegeroepen, verschijn ik generatie na generatie ten tonele met de bedoeling de weg van de menselijke principes van de waarheid, de zuiverheid, de boete en het geweldloze mededogen opnieuw te vestigen.
(22) Tevreden met wat hij op zijn weg vindt is hij, vrij van afgunst, de materiële dualiteit ontstegen en is hij, dan stabiel in geval van falen en slagen, nimmer verstoord met wat hij ook doet.

H.P. Blavatsky boek De stem van de stilte
Fragment III De Zeven Poorten
50: Zie, gelukkige pelgrim! De poort waar u vóór staat is hoog en breed; en lijkt gemakkelijk te passeren. De weg die er doorheen leidt is recht, effen en groen. Hij lijkt op een zonnige, open plek in de donkere diepten van het bos, een afspiegeling op aarde van het paradijs van Amitabha. Daar zingen hoog in het lover nachtegalen van hoop en schitterend gevederde vogels, en wensen de onbevreesde pelgrims succes. Ze bezingen de vijf deugden van de bodhisattva’s, de vijfvoudige bron van de kracht van bodhi, en de zeven stadia van kennis.
53: Als u niet door deze wilt worden verslagen, moet u uw eigen scheppingen onschadelijk maken, de kinderen van uw gedachten die ongezien en ongrijpbaar om de mensheid zwermen, het kroost en de erfgenamen van de mens en zijn aardse uitspattingen.
U moet de leegte van het schijnbaar volle, de volheid van het schijnbaar lege onderzoeken. Onverschrokken aspirant, kijk diep in de bron van uw eigen hart en geef antwoord. Kent u de vermogens van het zelf, u die uiterlijke schaduwen waarneemt?
54: Want op het vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over maya’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs antaskarana – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor
ahamkara14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt – de overwinningen die u heeft behaald.
(14)
Ahamkara – het ‘ik’ of het gevoel van de persoonlijkheid, de ‘ik-ben-heid’.
55: U moet uzelf verzadigen met zuivere alaya, één worden met het zielendenken van de natuur. Eén daarmee bent u onoverwinnelijk; ervan gescheiden wordt u de speelplaats van
samvriti16, de oorsprong van alle misleiding in de wereld.
(16) De mahayana-school onderwijst het verschil tussen twee waarheden – paramarthasatya en samvritisatya (
satya, ‘waarheid’). Van deze twee waarheden wijst samvriti op het bedrieglijke karakter of de leegte van alle dingen. Het is in dit geval betrekkelijke waarheid. Dit vormt het twistpunt tussen de madhyamika’s en de yogacharya’s. De eersten ontkennen en de anderen bevestigen, dat elk voorwerp slechts ten gevolge van een vroegere oorzaak of aaneenschakeling van oorzaken bestaat. De madhyamika’s zijn de grote nihilisten en ontkenners, voor wie, in de wereld van het denken en het subjectieve evenzeer als in het objectieve heelal, alles parikalpita, een illusie en een dwaling is. De yogacharya’s zijn de grote spiritualisten. Samvriti is daarom, als slechts een betrekkelijke waarheid, de oorsprong van alle illusie.
Houd vol! U nadert nu de middelste poort, de poort van
smart met haar tienduizend valstrikken.

Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt (emanationisme) tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie, Evolutiebiologie tussen Evolutie en Biologie, Culturele psychologie tussen Cultuurwetenschappen en Psychologie, Sociobiologie tussen Sociologie en Biologie, Evolutiepsychologie tussen Evolutie en Psychologie, Geofysica tussen Geologie en Fysica (met verscheidene wetenschappelijke subgebieden als Geomorfologie), Paleontologie tussen Geologie en Biologie, Astrofysica tussen Fysica en Astronomie, Astrochemie tussen Astronomie en Chemie, Kwantumchemie tussen Kantummechanica en Scheikunde, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde en Geofysica tussen Geologie en Fysica. De homo sapiens, de relatie tussen lichaam en geest, tussen Micro-economie en Macro-economie (Ondernemerschap en Rentmeesterschap). Door de convergentie van twee disciplines ontstaat synthese. Uiteindelijk draait het om het onderzoek dat betrekking heeft op de relatie tussen Unificatietheorie en Eenheid in Verscheidenheid.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/wilde-katten-zijn-hun-leven-niet-zeker-met-jager-titus-sijmonsma-in-de-buurt-het-zijn-lustmoordenaars~b90e9753/

https://www.trouw.nl/verdieping/blank-verdwijnt-uit-de-media-maar-hoe-zit-het-daarbuiten~baba9a5f/

https://www.trouw.nl/buitenland/in-de-hoop-op-een-doorbraak-voert-het-westen-wapensteun-aan-oekraine-flink-op~ba82aab0/

https://www.trouw.nl/verdieping/zij-namen-afscheid-van-het-geloof-toen-ik-mijn-pijpenkrullen-afknipte-viel-het-gewicht-van-jaren-van-me-af~b3c17cf8/

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/twee-derde-van-het-nieuwe-geld-gaat-naar-rijkste-1-procent~b4c501b7/

https://www.trouw.nl/binnenland/de-strijd-van-iraanse-vrouwen-in-nederland-ik-paste-zelfcensuur-toe-maar-nu-maakt-het-me-niet-meer-uit~bbbb8d4e/

https://www.trouw.nl/buitenland/pieter-wittenberg-staat-terecht-omdat-hij-vluchtelingen-van-de-dood-redde-hulp-aan-mensen-in-nood-kan-nooit-strafbaar-zijn~bcd915df/

https://www.trouw.nl/buitenland/roep-om-straf-voor-braziliaanse-ex-president-bolsonaro~bd3e188d/

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/koken-op-gas-leidt-tot-ongezonde-lucht-in-huis-een-blinde-vlek-volgens-onderzoekers~b4724db9/

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/nee-niets-in-de-koran-verbiedt-het-optuigen-van-een-kerstboom~b79c8d7e/

https://www.trouw.nl/sport/schoppen-schelden-jennerige-gebaren-hoezo-al-dat-wangedrag-bij-nederland-argentinie~bce2bddb/

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/economen-eisen-duidelijkheid-van-regering-over-totale-omvang-fossiele-subsidies~b02f9891/

https://www.trouw.nl/buitenland/jiang-zemin-werd-van-een-chinese-bureaucraat-tot-een-machtige-mannetjesmaker~b9b3e101/

https://www.trouw.nl/buitenland/frankrijk-gaat-leger-voorbereiden-op-grote-oorlog~bc810fa0/

https://www.trouw.nl/binnenland/hoe-zwarte-piet-verdween-uit-volendam~b3e49622/

https://www.trouw.nl/binnenland/jonge-amsterdammers-geven-kraakbeweging-nieuw-gezicht-laat-ze-de-volgende-zara-of-h-m-maar-illegaal-maken~bb13ce57/

https://www.trouw.nl/buitenland/lula-wint-maar-brazilie-besturen-wordt-nog-knap-lastig~b0065b9b/

https://www.trouw.nl/politiek/gebrek-aan-visie-van-ruttes-vvd-leidt-tot-morrende-leden~b84f3a16/

https://www.trouw.nl/buitenland/xi-jinping-gaat-derde-termijn-in-met-alleen-maar-ja-knikkers~b2ababad/

https://www.trouw.nl/nieuws/leefomstandigheden-asielzoekers-moeten-snel-verbeteren-staat-krijgt-geen-uitstel~b9171747/

https://www.trouw.nl/verdieping/hoe-de-nederlandse-boer-voer-voor-complotdenkers-werd~b7b1b87c/

https://www.trouw.nl/buitenland/bedreigt-wit-rusland-oekraine-met-nieuw-front~be37d500/

https://www.trouw.nl/binnenland/apolitiek-wereldwijs-en-jong-de-iraanse-protestgeneratie~b2eacca3/

https://www.trouw.nl/binnenland/creatieve-manieren-om-de-verwarming-nog-even-uit-te-laten~b4b2485b/

https://www.trouw.nl/binnenland/optreden-tegen-falende-jeugdbescherming-wordt-nog-moeilijker-voor-ouders~bbd4db97/

René

https://www.dropbox.com/s/iwpceyit5b0lixc/Fusion%20Confusion%20LENR%20and%20Illusion%20-%20Time%20as%20a%20Cause.pdf?dl=0

https://www.trouw.nl/buitenland/een-afgetekende-zege-voor-giorgia-meloni-maar-een-regering-vormen-wordt-een-uitdaging~bc488c4c/

https://www.trouw.nl/buitenland/wat-als-de-radicaal-rechtse-coalitie-wint-brussel-vreest-uitslag-italiaanse-verkiezingen~b47c7f38/

https://www.trouw.nl/politiek/met-miljarden-euro-s-is-het-vertrouwen-in-het-kabinet-niet-opeens-terug~be0594fe/

https://www.trouw.nl/zorg/onderzoek-voedt-vrees-psychiatrisch-patienten-lijken-kwetsbaar-voor-covid~bda9607f/

https://www.trouw.nl/politiek/zondag-18-september-live-de-abel-herzberg-lezing-door-minister-rob-jetten~b021b63c/

https://www.trouw.nl/zorg/gebruik-antidepressiva-door-jonge-vrouwen-met-20-procent-toegenomen-sinds-corona~b3ee0664/

https://www.trouw.nl/binnenland/waar-komt-die-ogenschijnlijke-woede-tegen-asielzoekers-vandaan~b7d2c44d/

https://www.trouw.nl/economie/nooit-was-de-inflatie-zo-hoog-twaalf-procent-in-augustus~b977a465/

https://www.trouw.nl/binnenland/vaccinatieplicht-kan-een-optie-zijn-schoolsluiting-niet-dit-zijn-de-corona-adviezen-van-de-wrr~b0f48fe3/

https://www.trouw.nl/buitenland/we-zijn-constant-aan-het-werk-omdat-deze-ziekelijke-repressie-maar-niet-stopt~b42d91d2/

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-niemand-mag-meer-wegkijken~b0288931/

https://www.trouw.nl/binnenland/aantal-buitenslapers-in-ter-apel-700-bijna-verdubbeld-rode-kruis-opnieuw-dicht~bc263e7a/

https://www.trouw.nl/binnenland/duo-blokkeert-paspoortverlenging-van-duizenden-oud-studenten-die-van-de-radar-verdwijnen~b290c5c1/

https://nos.money/artikel/de-meest-recente-investering-van-geert-wilders-verbaast-experts-vlmp/

https://www.trouw.nl/binnenland/veel-twijfelgevallen-onder-gevluchte-oekrainers~b2ddfe4e/

https://www.groene.nl/artikel/eens-een-plunderaar-altijd-een-plunderaar

https://www.groene.nl/artikel/het-ziet-er-bijna-suicidaal-uit

https://www.groene.nl/artikel/de-echte-prijs

Het woord infarct werd tot voor kort alleen gebruikt in het woord hartinfarct, maar komt steeds vaker oneigenlijk voor in woorden als zorginfarct en verkeersinfarct (Kustaw Bessems, Zaterdag, 3/12):
- Laten we niet meer
geloven in de perverse ideologie van het consumentisme (Martin Lambregts de Volkskrant 6 december 2022, p. 27)

- ‘’ ‘’

Afgelopen maand kregen early birds al de kans om hun entreekaarten te bemachtigen voor de Nexus-conferentie 2022, The War and the Future. Vandaag opent de reguliere kaartverkoop. Op zaterdag 19 november zullen op het podium van de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam zestien gezaghebbende, deskundige en bezielde sprekers met elkaar in debat gaan over oorlog, het Westen, wereldpolitiek, de betekenis van universele humanistische waarden voor onze huidige maatschappij en over de toekomst. Van de partij zijn onder meer de Amerikaanse viersterrenadmiraal William Fallon, de prominente Poolse politicus Radek Sikorski, geopolitiek denker Bruno Maçães, gezaghebbend Aziatisch denker en China-apologeet Kishore Mahbubani, de Afrikaanse filosoof Achille Mbembe, Oekraïens intellectueel Oksana Forostyna, Wittgenstein- en Oppenheimer-biograaf en filosoof Ray Monk, voorvechtster van een geestelijk leven Zena Hitz en winnaar van de Man Booker International Prize, de Hongaarse schrijver en scenarist László Krasznahorkai. Vind alle sprekers op onze website en bestel snel uw kaarten.

https://www.trouw.nl/sport/hoe-de-bv-nederland-tientallen-miljoenen-verdiende-aan-het-omstreden-wk-in-qatar~b8ef90e3/

https://khmk.nl/wp-login.php?action=rp&key=Q1gn7Q2I0260D49svQyE&login=harrynijhof&wp_lang=nl_NL

Ellen van Wolde: Alle vertalingen, commentaren en studies zeggen hetzelfde: de Bijbel begint met Gods schepping.
Fout, meent professor Ellen van Wolde. „God is niet de Schepper.”
’God schiep de hemel en de aarde.’ Hoe verschillend Nederlandse bijbelvertalingen ook zijn, in de weergave van de eerste woorden van de Bijbel zijn ze opvallend eensgezind. En toch kán die openingszin niet meer, vindt Ellen van Wolde. Want God schiep niet.
In haar rede heeft ze, zeer ongebruikelijk, een credo opgenomen, een academische geloofsbelijdenis: „Ik geloof in onbevangen lezen en leven, in het steeds weer opnieuw beginnen, in jezelf leeg maken van eerdere opvattingen, om telkens opnieuw alles als nieuw gewaar te worden”.
Waarom schiep God niet één ding of dier, maar steeds meerdere? Omdat, stelde Van Wolde vast, God niet schiep, maar scheidde. De aarde van de hemel, het land van de zee, de zeemonsters van de vogels en het gekrioel op de grond.
Maar als de mens er eenmaal is, gaat God weer ’scheiden’. Dus niet: God schiep de mens als zijn evenbeeld (NBV), maar: „God maakte een scheiding tussen de mens die zijn beeld is en zichzelf en hij maakte een scheiding tussen mannelijk en vrouwelijk.”

https://www.trouw.nl/politiek/open-inloop-in-nederland-dat-moeten-we-terugdringen-vindt-de-staatssecretaris-van-asiel~bb438367/

Barborka +site:ww.theosofie.info/barborka/

levenskracht +site:www.theosofie.net/onlineliteratuur/bron/

Zero point field +site:www.integralworld.net/

Skull & Bones +site:www.marcelmessing.nl/

 Amanda gefter  +site:geloofenwetenschap.nl/

Living Universe or Cosmos +site:www.theosophyforward.com/theosophy

Eonenhypothese +site:www.teilharddechardin.nl/

Corrutie Michel van Hulten +site:www.civismundi.nl/

innerlijke lichtfeest +site:www.theosofie.nl/ tvn-info/wat-is-theosofie/embleem/

Om een sterke vrouw te duiden verwijst de esoterie naar Maria Magdalena en niet naar de ridderroman Limborch.

Zoeken vk.nl/opinie https://beta.volkskrant.nl/search?query=opinie+op+zondag zoek Elmar Hellendoorn +site:volkskrant.nl/opinie https://volkskrant.nl/opinie https://beta.volkskrant.nl/columns-opinie/uw-opiniebijdrage-in-de-krant-of-op-de-site-lees-hier-hoe-en-wat~bad8663d/ Elmar Hellendoorn https://beta.volkskrant.nl/brieven-storystream/ https://beta.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/volkskrant-nl~be07b1f1/

Jordan Peterson Evelien Gans +site:www.groene.nl/

occultisme +site:www.statenvertaling.net/

Mediale levenskunst flow +site:www.thymia.nl/

+site:www.theosofie.nl/lemkow-het-heelheid-principe/

Martha Nussbaum +site:www.nexus-instituut.nl/

+site:users.telenet.be/antroposofie/

Schakel tussen materieel en immaterieel de ziel De voorouders die de wetenschap aan de mensheid biedt (p. 764) Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn

+site:theorderoftime.org/ned/leden/harry/pmwiki.php/

De Geheime Leer Stanza 7 Deel I, De voorvaderen van de mens op aarde (p. 284):
De elementen, hetzij enkelvoudig of samengesteld, konden sinds het begin van de evolutie van onze keten niet dezelfde zijn gebleven. Alles in het Heelal gaat in de grote cyclus gestaag vooruit, terwijl het in de kleinere cyclussen onophoudelijk op en neer gaat. De Natuur is tijdens het manvantara nooit stationair, omdat zij steeds wordt en niet slechts is. Het delfstoffen-, het plantaardige en het menselijke leven passen altijd hun organismen aan bij de dan heersende elementen, en daarom waren die elementen daar toen geschikt voor, zoals zij dat nu zijn voor het leven van de tegenwoordige mensheid. Pas in de volgende of vijfde Ronde zal het vijfde element, ether – het grove lichaam van akasa, als het zelfs zo mag worden genoemd – door voor alle mensen een bekend natuurfeit te worden, zoals de lucht ons nu vertrouwd is, ophouden zoals nu hypothetisch te zijn, en als ‘agens’ voor zoveel dingen te dienen. En pas in die Ronde zullen die hogere zintuigen, waarvan de groei en ontwikkeling door akasa worden bevorderd, vatbaar zijn voor een volledige ontplooiing.
298, 299: Írì Ía¥karåchårya, de grootste ingewijde die in historische tijden heeft geleefd, schreef veel bhåshya’s (toelichtingen) op de Upanishads. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat zijn oorspronkelijke verhandelingen nog niet in handen van de filistijnen zijn gevallen, want ze worden heel angstvallig in zijn matha’s (kloosters) bewaard. En er zijn nog veel belangrijker redenen om te geloven dat de onschatbare bhåshya’s op de esoterische leer van de brahmanen, geschreven door hun grootste vertolker, voor de meeste hindoes nog eeuwenlang een gesloten boek zullen blijven, behalve voor de Smårta-brahmanen. Deze school, door Ía¥karåchårya gesticht, en die in Zuid-India nog steeds sterk is vertegenwoordigd, is nu bijna de enige die leerlingen voortbrengt die voldoende kennis hebben bewaard om de letterlijke betekenis van de bhåshya’s te begrijpen. Zoals me is meegedeeld, is de reden hiervoor dat alleen zij van tijd tot tijd echte ingewijden aan het hoofd van hun matha’s hebben, zoals in de ‘Íri¥gerì’ in de westelijke Ghats van Mysore. Daar staat tegenover dat er in die hopeloos exclusieve brahmanenkaste geen school méér exclusief is dan de Smårtava’s; en de terughoudendheid van haar volgelingen om mee te delen wat ze van de occulte wetenschappen en de esoterische leer zouden weten, wordt alleen door hun trots en geleerdheid geëvenaard.

boek De verovering van de vrijheid Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan Ontdek de verborgen schat van de levenskunst (recensie Dirk Verhofstadt)
En zo moet de overheid de banksector reguleren, monopolies voorkomen en machtsmisbruik bestrijden. In die zin is de vrijheid zoals Gescinska stelt altijd ‘een begrensde vrijheid’.
Elk leven is risicovol en geen enkele overheid kan ervoor zorgen dat die risico’s verdwijnen (risicobeheersing). Hier is de uitspraak van de Oostenrijks-Britse filosoof Karl Popper relevant: De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, brengt steeds de hel voort.
De vrijheid van de ooievaar is de dood van de kikker. Wie kwetsbare mensen niet weerbaar maakt, niet opvoedt, geen kansen biedt, niet verzorgt, geen bescherming biedt, zorgt voor een duale samenleving met een kleine groep ‘vrijen’ en een hele grote groep ‘onvrijen’. In dat geval zouden de vrijen een voorrecht genieten. En voorrechten kunnen nooit de basis zijn van een morele samenleving. In die zin zijn we inderdaad verplicht om onze vrijheid te veroveren op diegenen die hun macht misbruiken om anderen in onvrijheid te houden.

larsmoratis@hotmail.com

https://www.groene.nl/artikel/massale-misleiding

https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=7104

https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=7103

https://www.ad.nl/buitenland/dit-gebeurde-er-vannacht-russen-beschieten-59-doelen-in-donbas-en-karma-treft-russische-olie-installatie~a127bd46/

https://www.trouw.nl/politiek/de-zin-en-onzin-van-de-jaren-30-vergelijking-zitten-er-fascisten-in-de-tweede-kamer~b5947a1a/

https://www.trouw.nl/binnenland/verdozing-gaat-door-nog-drie-miljoen-vierkante-meter-aan-distributiecentra-in-aantocht~ba2f267f/

https://www.trouw.nl/economie/starter-maakt-meer-kans-op-woningmarkt-kleine-beleggers-kopen-minder-op~bb414a25/

https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=6910

https://www.trouw.nl/politiek/het-is-de-hoogste-tijd-om-de-regels-voor-embryo-s-te-moderniseren-aldus-vvd-en-d66~b9374b97/

Šefik Džaferovic

Het zesde zintuig Hallo Louis, In het oeuvre van H.P. Blavatsky wordt gebruik gemaakt van het begrip geest-ziel. Het biedt de mogelijk om het zesde zintuig beter te begrijpen. Hierbij de mail van 27 april 2022.

In de theosofie heeft Ockhams scheermes op organische complementariteit betrekking, de twee kanten van één medaille zoals Geestkunde en Natuurkunde, Mannelijk en Vrouwelijk, Geest en Lichaam ('Heer en Slaaf'), Scheppen en Vernietigen, Goed en Kwaad, Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven, Ongemanifesteerd en Gemanifesteerd, Voelen en Denken, Algemene - en speciale relativiteitstheorie, Binnenwereld en Buitenwereld, Macrokosmos en Microkosmos, Negentropie en Entropie en Zaaien en Oogsten, oftewel Monade + Duade. Of met andere woorden Eenheid in Verscheidenheid.

Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt (emanationisme) tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie, Evolutiebiologie tussen Evolutie en Biologie, Culturele psychologie tussen Cultuurwetenschappen en Psychologie, Sociobiologie tussen Sociologie en Biologie, Evolutiepsychologie tussen Evolutie en Psychologie, Paleontologie tussen Geologie en Biologie, Astrochemie tussen Astronomie en Chemie, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde en Geofysica tussen Geologie en Fysica. De homo sapiens, de relatie tussen lichaam en geest, tussen Micro-economie en Macro-economie (Ondernemerschap en Rentmeesterschap). Door de convergentie van twee disciplines ontstaat synthese. Uiteindelijk draait het om het onderzoek dat betrekking heeft op de relatie tussen Unificatietheorie en Eenheid in Verscheidenheid.
Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt

De Geheime Leer Deel I, Stanza 1 De nacht van het heelal - Nidana en maya: de oorzaken van ellende (p. 69):
(b) De twaalf nidana’s of oorzaken van het zijn. Elk is het gevolg van de daaraan voorafgaande oorzaak en op haar beurt de oorzaak van de volgende; het geheel van de nidana’s is gebaseerd op de vier waarheden, een leer die in het bijzonder de Hînayana-school4 kenmerkt. Zij vormen een onderdeel van de theorie over de reeks van aaneengeschakelde wetten die verdiensten en schuldenlasten doen ontstaan en tenslotte karma in volle werking laten treden. Deze theorie is gebaseerd op de grote waarheid dat reïncarnatie moet worden gevreesd, omdat het bestaan in deze wereld voor de mens slechts lijden, ellende en pijn meebrengt. De dood zelf is niet in staat de mens ervan te verlossen, want de dood is alleen maar de deur waardoor hij na een korte rustperiode op de drempel – devachan – naar een volgend leven op aarde gaat.
Zijn en Niet-zijn (p. 74):
7. De oorzaken van het bestaan waren weggenomen (a); het zichtbare dat was en het onzichtbare dat is, rustten in
eeuwig niet-zijn, het ene zijn (b).
De Geheime Leer Deel I, Stanza 1 De nacht van het heelal (p. 73):
De Geheime Leer verkondigt de steeds verdergaande ontwikkeling van alles, van werelden zowel als van atomen; en deze indrukwekkende ontwikkeling heeft noch een denkbaar begin, noch een einde dat men zich kan voorstellen. Ons ‘Heelal’ is er slechts één uit een oneindig aantal Heelallen, alle ‘zonen van noodzakelijkheid’, omdat zij schakels vormen in de grote kosmische keten van Heelallen, waarvan ieder zich tot zijn voorganger verhoudt als een gevolg, en tot zijn opvolger als een oorzaak.
Het 5red%verschijnen en verdwijnen
van het Heelal wordt voorgesteld als een uitademing en inademing van ‘de grote adem’, die eeuwig is en die, omdat hij beweging is, een van de drie aspecten van het Absolute is; de andere twee zijn abstracte Ruimte en duur. Als de ‘grote adem’ wordt geprojecteerd, wordt hij de goddelijke adem genoemd en wordt hij beschouwd als het ademen van de onkenbare godheid – het ene Bestaan – die als het ware een gedachte uitademt die de Kosmos wordt. (Zie Isis Ontsluierd.) Zo verdwijnt ook, als de goddelijke adem weer wordt ingeademd, het Heelal in de schoot van ‘de grote moeder’, die dan slaapt ‘gewikkeld in haar onzichtbare gewaden’.
74:
Wat is de tijd bijvoorbeeld anders dan de opeenvolging in panorama’s van onze bewustzijnstoestanden? In de woorden van een meester, ‘Het irriteert me deze drie stuntelige woorden – verleden, heden en toekomst – te moeten gebruiken, die armzalige denkbeelden van de objectieve fasen van het subjectieve geheel; ze zijn bijna even weinig geschikt voor het doel als een bijl voor fijn houtsnijwerk.’1 Men moet paramårtha verkrijgen opdat men niet een te gemakkelijke prooi wordt van samvriti – dit is een filosofisch axioma.2
1) Noot vert.: Vgl. De mahatma brieven aan A.P. Sinnett, blz. 33.
2) Duidelijker gezegd: ‘Men moet
waar zelfbewustzijn verkrijgen om samvriti, de ‘oorsprong van misleiding’, te begrijpen.’ Paramårtha is synoniem met de Sanskrietterm svasamvedana of ‘de bespiegeling die zichzelf analyseert’. Er is een verschil in interpretatie van de betekenis van ‘paramårtha’ bij de yogåchåra’s en de mådhyamika’s, maar geen van beide verklaren de werkelijke en ware esoterische betekenis van de term. Zie verder ßloka 9.

Schakel tussen materieel en immaterieel de ziel De voorouders die de wetenschap aan de mensheid biedt (p. 764) Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn

https://www.trouw.nl/nieuws/oekraine-dringt-russische-troepen-terug-rondom-kiev-dit-gebeurde-er-vannacht~bef6abf9/

https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2022/stress-genade-lezing-gesprek-theoloog-mattias-rouw/

In het onderzoeksrapport ‘E i V’ worden in het bijzonder de wetmatigheden, die G. de Barborka beschrijft in het Het Goddelijke plan onderbouwd. De verstrengeling van de CPT-symmetrie wordt in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky met name aan de hand van de zes axioma’s toegelicht.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wie-het-monster-voedt-maakt-enkel-dat-zijn-maag-nog-groter-wordt~b1648828/

https://hnijkamp68.stackstorage.com/s/ZbBb9xgXXDEPpjm

+site:theorderoftime.org/ned/leden/harry/pmwiki.php/

    theorderoftime.org

Als u wilt zoeken naar een exact woord of exacte woordgroep, gebruikt u dubbele aanhalingstekens eenvoudigheid

Bibliotheek (koorleden) +site:www.khmk.nl

Klassiek geval van vrouwenhaat (Esma Linnemann Volkskrant 13 april 2019 Opinie p. 24-25):
Donna Zuckerberg: Teksten uit klassieke oudheid worden gebruikt om hedendaagse vrouwenhaat te verdedigen’.

Lukas 17 20-21:
Toen hem nu door de Farizeeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk Gods zou komen, antwoordde hij hun en zei: „Het koninkrijk Gods komt niet met opvallende waarneembaarheid,
noch zal men zeggen: ’Ziet hier!’, of: ’Daar! ’Want ziet! het koninkrijk Gods is in UW midden.”

Het rapport ‘E i V’ is door mijn belangstelling voor het fenomeen organisatiecultuur ontstaan. Gewenste cultuurveranderingen in een organisatie worden in een 5Ddenkraam geplaatst. Het is de spin-off (serendipiteit) van de zoektocht. Uiteindelijk draait het om de vraag: is het mogelijk de beschaving een stapje verder te brengen? Is het laagje vernis dat beschaving heet sinds de oudheid toegenomen?

Stelling 27: In de macrokosmos draait het om de Neer- en Opgaande boog die in De Geheime Leer uitgebreid ter sprake komt, daarentegen in de microkosmos om de weerspiegeling (weerkaatsing), de Neer - en Opwaartse causatie van Douglas Hofstadter en Amit Goswami. Om de schommelingen op aarde te verklaren wordt ook de term opwaartse en neerwaartse spiraal gebruikt. In de dagelijkse realiteit betekent het dat de invloed van complementaire polariteit een positief of een negatief effect kan hebben en tot de bekende conjunctuurschommelingen leiden. Om grote schommelingen te vermijden is een consequente feedforward besturing gewenst. Het Ken uzelve, het proces van zelf-transformatie, het Bodhisattva Pad (zelfverwerkelijking, zelfrealisatie, zelf-ontplooiing, Zelfreinigend vermogen, Zelfregulering) van Vicente Hao Chin en het individuatieproces van Carl Jung dienen daarbij centraal te staan.

Zonder te streven naar waarheid en rechtvaardigheid is Dus door waarheid en rechtvaardigheid centraal te plaatsen is een betere risicobeheersing, lees kwaliteitsbeheersingssysteem op aarde mogelijk. De Bhagavad Gita beschrijft al hoe we onze hartstochten kunnen beheersen, de contouren van de unificatietheorie. Of met andere woorden de Bhagavad Gita laat al zien dat, de ‘Grondtoon van de waarheid’, de verborgen 5e dimensie, die aan de schepping, de Éne werkelijkheid ten grondslag ligt al millennia bekend is. Om in het universum de Éne werkelijkheid te illustreren wordt van de Hoofdroute gebruik gemaakt.

H.P. Blavatsky De Sleutel tot de Theosofie
73: B: Wilt u zeggen dat de leringen van Boeddha en die van Christus tot dusver geen van beide juist zijn begrepen?
Beide hervormers waren vurige filantropen en daadwerkelijke altruïsten - predikten zeer onmiskenbaar een socialisme van de edelste en hoogste soort, zelfopoffering tot het bittere einde. ”Laat de zonden van de hele wereld op mij vallen, opdat ik de ellende en het lijden van de mens kan verlichten!” roept Boeddha uit; ...
HEEFT GOD HET RECHT TE
VERGEVEN? (p. 206):
Th: Op de
leer der verzoening; ik doel op dat gevaarlijke dogma waarin u gelooft, en dat ons leert dat, hoe zwaar onze misdaden tegen de wetten van God en de mens ook zijn, wij maar behoeven te geloven in de zelfopoffering van Jezus tot redding van de mensheid, en zijn bloed zal ons van alle smetten zuiveren. Al twintig jaar ga ik daartegen in, en misschien mag ik uw aandacht vestigen op een paragraaf uit Isis Ontsluierd, dat in 1875 werd geschreven. Ziehier wat het christendom leert en door ons wordt bestreden: ”Gods barmhartigheid is grenzeloos en ondoorgrondelijk. Over zelfopoffering (p. 221):
Th: Aan anderen meer geven dan aan zichzelf -
zelfopoffering. Dat was de stelregel of algemeen heersende norm die zo bij uitstek het kenmerk was van de grootste Leraren en Meesters van de mensheid - bijvoorbeeld Gautama Boeddha in de geschiedenis, en Jezus van Nazareth in de evangeliën. Deze eigenschap alleen al was voldoende om hen de blijvende eerbied en dankbaarheid te bezorgen van na hen komende generaties. We zeggen echter wel dat zelfopoffering gepaard moet gaan met onderscheidingsvermogen en dat, als een dergelijke zelfverzaking onterecht of blindelings plaatsvindt, zonder te letten op de daaruit voortvloeiende gevolgen, ze vaak niet alleen vergeefs, maar ook schadelijk kan blijken te zijn. Een van de grondregels van de theosofie is rechtvaardigheid jegens zichzelf — gezien als een deel van de collectieve mensheid, geen persoonlijke rechtvaardigheid — die niet groter, maar ook niet kleiner is dan die jegens anderen; tenzij wij door het ene zelf te offeren de velen kunnen dienen.
Over
naastenliefde (p. 225):
B: Hoe denken de theosofen over de christelijke plicht van
naastenliefde?
Th: Wat voor naastenliefde bedoelt u?
Geestelijke naastenliefde, of praktische naastenliefde op het stoffelijk gebied?
B: Ik bedoel
praktische naastenliefde, want uw idee van universele broederschap omvat natuurlijk geestelijke naastenliefde.
Th: Denkt u dan aan de praktische uitvoering van de geboden die
Jezus in de Bergrede heeft gegeven?
227: Th: De theosofische opvattingen van
naastenliefde betekenen persoonlijke inspanning voor anderen; persoonlijke barmhartigheid en vriendelijkheid; persoonlijke belangstelling voor het welzijn van hen die lijden; persoonlijke sympathie, voorzorg en hulp bij hun moeilijkheden of noden. Wij theosofen geloven niet in het geven van geld (n.b. als wij dat hadden) door tussenkomst van andere mensen of organisaties. Wij geloven dat geld duizendmaal meer kracht en effect heeft door ons persoonlijk contact en meeleven met hen die het nodig hebben. Wij geloven evenzeer, zo niet meer, in het helpen van de hongerende ziel als in het vullen van de lege maag; want dankbaarheid doet meer goed aan de mens die ze voelt dan aan hem jegens wie ze wordt gekoesterd.

De paradox is dat de onvolmaaktheid van de mens op aarde in contrast staat met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de schijntegenstellingen op aarde staan tegenover de harmonie in de hemel of de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur.
De verzameling van alle positieve assen symboliseert het ultieme punt van volmaaktheid. Het brengt de éne eeuwige en absolute waarheid tot uitdrukking. De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn tegenover het non-lokale, universele bewustzijn, het Akasha-veld. Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. Het Christendom spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het Boeddhisme heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het
Taoïsme over spirituele volmaaktheid en de Islam spreekt over de volmaakte mens.

In het boek ANALOGIE De kern van ons denken van Douglas Hofstadter en Emmanuel Sander vullen categorisering en analogisering, de twéé kanten van één medaille, elkaar aan als de wortels van het denken (p.31). De ordening in het universum is op de universele zevenvoudigheid, de zeven wijsheidssleutels gebaseerd. Deze categorie van zevenvoudigheid kan wel met het elektromagnetische spectrum worden vergeleken, maar is niet analoog aan de trillingen in het universum. Het geeft geen verklaring voor de onzichtbare en ongemanifesteerde levensenergie ('donkere energie'), die aan het spectrum ’Roodverschuiving en Blauwverschuiving’ (Dopplereffect) of tussen 'Aether en Ether' ten grondslag ligt. Het gaat om alle kanten van het spectrum, de kwintessens, de eenheid.

FOLLOW-UP: What is the 'zero-point energy' (or 'vacuum energy') in quantum physics? Is it really possible that we could harness this energy?

Ervin Laszlo ondersteunt met zijn team het akasha-paradigma. Wel plaatst H.P. Blavatsky bij de etherische kracht de kanttekening: 'Voor de volledige ontdekking is het enige duizenden jaren te vroeg – of zullen we zeggen honderdduizend?'

Entropie wordt in de tweede wet van de thermodynamica behandeld, maar kan niet los worden gezien van het begrip negentropy dat door Erwin Schrödinger in zijn boek What Is Life? voor het eerst is geïntroduceerd. De onderliggende oorzaken van de financieel economische crisis hangen samen met een absolute en eeuwige wet, de law of one Zaaien en Oogsten (KARMA).

Christina Hallo Louis, Het boek dat je gisteren hebt gegeven is zeer vlot geschreven en heb ik in een ruk uitgelezen. Volgende week donderdag kom ik er graag op terug. Nogmaals mijn dank voor dit bijzonder inspirerende boek. H. groet, Harry

Hierbij een verwijzing naar de bijlage bij hoofdstuk 7.3 in mijn rapport waar door piet Ransijn boeken van Christina worden besproken. http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/pmwiki.php/Site/SriAurobindo

Dimensies van bewustzijn Deel 2: Het bewustzijn komt tot wasdom (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #102 september 2020): Bespreking van Bernadette von Dreien, Christina: Het visioen over het goede Wat Christina hierover zegt komt overeen met de tegenstelling tussen lichte en donkere krachten in Indiase, gnostische en andere geschriften. Het is een universeel thema. In de Indiase Vedas en Puranas (‘Oude verhalen’) staan de lichte ‘devas en gandharvas’ tegenover de duistere ‘asuras en rakshasas’. Zie hierover bijv. De visie van Sri Aurobindo (p 182 e.v., ‘De goddelijke en de vijandige krachten’). Theosofie en Indiase filosofie De theosofische beweging van Helena Blavatsky heeft een eigen interpretatie van de Indiase filosofie, die vaak strijdig bleek met die van indoloog Max Müller, die o.m. de Upanishaden heeft vertaald in de serie Sacred Books of the East. Haar interpretatie wijkt ook af van Indiase spirituele leraren zoals Vivekananda en de Ramakrishna Mission (die eveneens Indiase klassiekers heeft vertaald en uitgegeven), en Maharishi Mahesh Yogi. Deze lerearen blijven dichterbij de essentie van de geschriften en vertalen en interpreteren deze voor de moderne tijd. Maharishi heeft o.m. een vertaling met uitvoerig commentaar van de Bhagavad Gita geschreven en met een team van wetenschappers de Vedische wetenschap vorm gegeven.

Dimensies van bewustzijn Deel 1: Een nieuw bewustzijn komt aan het licht (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #101 augustus 2020): Bespreking van: Bernadette von Dreien, Christina: Tweeling als licht geboren. Je zou haar kunnen karakteriseren als een hooggevoelig kind dat mogelijk van nature kosmisch bewustzijn of eenheidsbewustzijn ervaart of daarvan kenmerken laat zien. In het kader van hooggevoeligheid en (spirituele) bewustwording zijn de ervaringen van Christina von Dreien beter te begrijpen. Haar ervaringen sluiten aan bij de beschrijvingen van kosmisch bewustzijn en de andere artikelen in dit nr. Ze gaan echter meer over paranormale ervaringen, die een begeleidend verschijnsel zijn van het hogere bewustzijn volgens diverse Indiase en westerse bronnen, zoals de Yogasoetra’s en diverse heiligenlevens, bijv. van Franciscus. Voor de keuzemodule Hooggevoelige kinderen nodigde ik ook soms gastsprekers uit. O.a. Carla Muisert, die verschillende boeken over nieuwetijdskinderen heeft geschreven en voorzitster was van de gelijknamige stichting. Verder Marjan van Gestel, auteur van Mijn kind ziet meer over een paranomaal gebaafd kind. Deze boeken zijn te beschouwen als een voorbereiding over de boeken van Von Dreien.

Boeiende reflectie op Couwenbergs Civis Mundi Jaarboek 2018 (Paul Cliteur Civis Mundi Digitaal #65 september 2018):
Beschrijving en normering
De methodiek of stijl van schrijven van Couwenberg is een mix van beschrijving en normatief commentaar. Hij is geen ethicus in de zin van Peter Singer. Singer poneert een stelling en gaat die vervolgens met alle denkbare argumenten verdedigen en de kritiek daarop ontzenuwen.[3] Maar Couwenberg is ook (het andere uiterste) geen neutraal-objectieve historicus die een ontwikkeling beschrijft en aan wie men nog niet op de pijnbank een commentaar kan ontlokken over wat hij daar nu zelf van vindt (ja, dat vind ik een irritant soort schrijfsels, die mensen die geen positie kiezen – dat voelt u goed aan). Couwenberg houdt daartussen ergens het midden.
Het midden! Zijn favoriete positie, ook in politiek opzicht. Hij wil laten zien dat de moderniteit het heersende model is geworden en dat dit wordt gekenmerkt door een beheersingsmotief en een emancipatiemotief (zijn benadering lijkt hier overigens enigszins op die van de protestantse filosoof Herman Dooyeweerd (1894–1977),[4] maar ik weet niet of Couwenberg zich daarvan bewust is of dat hij het met mij eens zal zijn).
De belangrijke inzichten van Couwenberg
Onder die westerse waarden verstaat Couwenberg dan de “kernwaarden van de moderniteit” zoals die sinds de liberale revoluties van de 18e eeuw zich hebben ontwikkeld (p. 21). Die waarden worden tegenwoordig bestreden door “het islamitisch-fundamentalisme en -terrorisme”, voegt hij toe (p. 21).
Opnieuw, de typering van Couwenberg is juist, lijkt mij. Maar ik vind wel dat hij onvoldoende uitlegt wat zijn positie is in deze kwestie. Volgens mij wil hij twee punten maken maar die worden vaak onvoldoende onderscheiden:
1. De waarden van de moderniteit, de kernwaarden van de liberale revoluties, zijn in het Westen voor het eerst geformuleerd. In die zijn ze “westers”. Dit is dus een louter beschrijvende uitspraak (Sein). Maar nu volgt de normatieve uitspraak (Sollen).
2. Die waarden van de moderniteit zijn beter dan de waarden van de premoderne samenlevingen. In die zin zijn ze dus niet “westers”, maar universeel.
Het werk van Couwenberg van de afgelopen decennia bevat vele stenen des aanstoots, vele aanknopingspunten voor “verdenkingen”. Maar ik denk dat hij, en met hem Civis Mundi, al meer dan vijftig jaar lang nuchter en rationeel politiek en staatkundige commentaar heeft gepresenteerd in tijden van decadentie en zelfverloochening.

Hallo Piet, Vandaag verwijs ik naar je artikel over Boerenprotest in Civis Mundi #90.

Toen Sicco Mansholt uit Brussel vertrok ging het al mis met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Wim van Slobbe, vicekabinetschef van Sicco Mansholt trad toen in dienst van Hoogovens. Bij Estel werd Wim van Slobbe directeur Diversificatie. http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Main/HarryNijhof

Sicco Mansholt 6 januari 1958 – 22 maart 1972 https://cagnet.be/page/sicco-mansholt

https://cagnet.be/page/sicco-mansholt-gooit-het-roer-om Onder Mansholt nam de wrijving met Washington verder toe. De Amerikanen hadden steeds meer last gekregen van het GLB. Na de val van de dollar in augustus 1971 en de daarop volgende monetaire crisis weigerden zij nog langer een politieke prijs te betalen voor hun steun aan de verdere Europese integratie ten koste van hun eigen landbouwsector.

Op het bureau van de voorzitter trof Mansholt bij zijn aantreden ook zijn eigen brief aan Malfatti over de problematiek van de Club van Rome. Hij zette het document op de agenda van de Commissie, maar merkte dat veel collega’s het stuk niet serieus namen. Mansholts bekering leidde bij sommigen tot bewondering, bij anderen tot afkeer. “Sicco, ben je een hippie geworden?”, vroeg een van hen.

Flirten met ecologie Hij werd zelfs verliefd en probeerde opnieuw te beginnen met de veertig jaar jongere Duitse activiste Petra Kelly, die begin 1980 aan de wieg zou staan van de Grüne Partei. Twee jaar vocht ze fanatiek met hem mee, totdat Mansholt eind 1974 - onder druk van de familie - terugkeerde bij zijn vrouw Henny. Het echtpaar trok zich terug in een oude boerderij op een afgelegen plek in Drenthe.

GLB https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschappelijk_landbouwbeleid De geschiedenis van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid is grofweg in te delen in drie periodes: een periode van prijssteun (tot 1992), een periode van gekoppelde steun (1992-2003) en een periode van ontkoppelde steun (vanaf 2003). Ontkoppelde steun is steun die onafhankelijk is van de geproduceerde hoeveelheid.

https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/43027/43027.pdf 178: Mansholt gaf talent ook een kans, soms dwars door de hiërarchie heen. Van der Lee had eens een jonge katholiek ‘besteld’ bij Norbert Schmelzer, coming man van de k v p en vertrouweling van Romme. Dat werd W.J. van Slobbe, die later mee mocht naar Brussel. Over zijn eerste ontmoeting vertelde Van Slobbe: ‘Mansholt maakte er handig gebruik van door mij de opdracht te geven een ontwerpje voor een lezing te maken die hij voor de katholieke werkgevers moest houden.’ De nieuweling werd dus meteen in het diepe gegooid. Van Slobbe werkte eraan tot diep in de nacht. Hij stemde zijn verhaal precies af op het werkgeverspubliek. Tot zijn verbazing bleek Mansholt uiteindelijk geen letter aan zijn stuk te hebben veranderd. ‘Maar hij droeg het helemaal op zijn eigen manier voor en daardoor kreeg het een andere allure, zelfs zo dat ik zélf niet meer doorhad dat het mijn eigen verhaal was. Het was iets heel anders geworden.’56 241: ‘Dat was nou typisch Mansholt’, zei Mansholts vicekabinetschef Wim van Slobbe, een van de toeschouwers. Van een andere, Henk Vredeling, is de volgende beschrijving, vijftien jaar later, van de stunt die Mansholt uithaalde op de garden party. Vredeling was door het n w als adviseur toegevoegd aan de Nederlandse delegatie. 249,250: Van Slobbe moest de relaties onderhouden met de k v p en het departement van Economische Zaken in Den Haag, zijn vorige werkgever. Van 1958 tot 1965 was hij lid van het Kvp-partijbestuur. 260: Volgens adjunct-kabinetschef Van Slobbe had Mansholt in het begin veel last van tegenwerking door Luns, Van der Beugel en hun topambtenaar Kymmell. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hield het gezicht gericht op de Britten en op de Vrijhandelsassociatie. 302: De episode Kennedy illustreert dat Mansholt meespeelde op het hoogste niveau, alsof hij landbouwminister én vicevoorzitter was van een werkelijk Europese regering. Hallsteins ‘herakleische Dimensionen’ beperkten zich in die jaren niet alleen tot de agrarische sector. Fiad Mansholt de Amerikanen in stelling gebracht tegen De Gaulle? Dat is te veel eer voor hem. De Amerikaanse president zal met heel wat meer mensen gesproken hebben over een reactie op de buitenlandse politiek van De Gaulle. Achteraf beschouwd zou De Gaulles veto toch een breekpunt vormen binnen de e e g . De gemeenschapsgeest uit het begin sneuvelde. Van Slobbe, Mansholts tweede man, ervoer het veto als een donderslag bij heldere hemel.

Het is niet zeker of het dezelfde Wim van Slobbe is: https://molenwijck.com/corona-brief-10-filosofie-volgens-immanuel-kant/ Bij mijn dagboekbericht laat ik me leiden door, schrik niet, de Duitse filosoof Immanuel Kant, 18de eeuw, die in zijn filosofie 4 vragen probeerde te beantwoorden. Ik probeer die toe te passen op de benarde actuele situatie.

Mijn werkervaring bij Hoogovens was aanleiding om te onderzoeken hoe probleem en oplossing met elkaar samenhangen. Met hartelijke groet, Harry Nijhof

https://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=6906

https://www.groene.nl/2022/4

https://www.trouw.nl/economie/zonder-staatssteun-was-de-klm-al-zo-n-tien-keer-failliet-gegaan~bd70c195/|

Zonder staatssteun was de KLM al zo’n tien keer failliet gegaan (Hanne Obbink Trouw 25 januari 2022):
Staat de KLM op instorten, dan schiet de overheid te hulp. Dat gebeurde tijdens de
coronacrisis, precies zoals al vele malen eerder, blijkt uit een nieuw boek over de vliegmaatschappij.
“Het is maar een luchtvaartmaatschappij", schrijft Ties Joosten, journalist bij , in zijn boek dat dinsdag verschijnt over de KLM; De blauwe fabel. Maar al een eeuw lang wordt de onderneming gezien als veel meer dan gewoon een bedrijf. Al die tijd wordt de KLM ‘tegen elke prijs in de lucht gehouden’, zoals het in de ondertitel heet. Joosten onderzoekt waarom.
Het boek laat zien dat de Nederlandse nationale luchtvaartmaatschappij haar hele 103-jarige geschiedenis al afhankelijk is van de overheid. Gemiddeld gaat de KLM
eens per decennium failliet, stelt Joosten. Ware het niet dat ze keer op keer door staatssteun gered wordt.
De kans lijkt klein dat die leningen ooit worden terugbetaald, schrijft Joosten; daarvoor zijn de
winstmarges in de luchtvaart gewoon te smal, ook in goede tijden. Maar de staatssteun is zo vormgegeven dat dat risico niet de banken treft, maar de overheid. “De belastingbetaler maakt miljarden over”, schrijft Joosten, “maar de wereldwijde haute finance blijft buiten schot.
Die les hadden banken en beleggers zestig jaar geleden al geleerd, blijkt uit zijn boek . Komt de KLM in nood, dan kunnen zij rustig achterover leunen en wachten tot de overheid te hulp schiet.

1919 De KLM kan in 1919 opgericht worden dankzij het geld van acht rijke industriëlen. Binnen een paar jaar zal de luchtvaartmaatschappij winstgevend zijn, belooft oprichter Albert Plesman. Áls de overheid tenminste de eerste paar jaar bijspringt met subsidie. En dat gebeurt.

Twee jaar later al is duidelijk dat de KLM failliet gaat als de overheid niet een tweede keer over de brug komt. Plesmans strategie is niet gericht op winst maken, maar op steeds meer en steeds verder vliegen, en dat wreekt zich. In 1922 steekt de overheid opnieuw een paar ton in de KLM, vijf jaar later nog een keer.

De KLM blijft verlies lijden. De overheid koopt aandelen, eerst voor een half miljoen gulden, daarna nog eens voor tweeënhalf miljoen. Vanaf 1929 is ze daardoor meerderheidsaandeelhouder en is de KLM een staatsbedrijf.

1949 In de jaren na de oorlog groeit de luchtvaart sterk en de Nederlandse overheid bevordert die groei in 1947 met een wet op grond waarvan de KLM 100 miljoen gulden tegemoet kan zien. De KLM heeft dan net haar eerste jaar met een bescheiden winst achter de rug.

Maar in 1949 wordt Indonesië onafhankelijk en dat treft de KLM zwaar: de vluchten naar Nederlands-Indië waren de kurk waarop het bedrijf dreef. En dus trekt het kabinet opnieuw de portemonnee: 40 miljoen gulden deze keer. Echt, die staatssteun is eenmalig, belooft het kabinet de Tweede Kamer, de regering zal ‘niet bij voortduring instaan voor omvangrijke financiële tegenslagen bij de KLM’.

1957 Nog geen tien jaar later is het weer zover. De KLM wil haar propellervliegtuigen vervangen door straalvliegtuigen en dat kost veel meer geld dan ze kan ophoesten. Daar wordt iets op verzonnen, samen met de overheid, die tegen die tijd 98 procent van de aandelen bezit. KLM mag een deel van die aandelen voor een zacht prijsje terugkopen, brengt die naar de beurs van New York en krijgt er veel meer voor terug. Als het stof is neergedaald blijkt de overheid er zo’n 35 miljoen gulden bij ingeschoten te zijn en is ze nog maar voor 72 procent aandeelhouder.

1961 De opkomst van goedkope chartermaatschappijen zorgt voor gigantische verliezen bij de KLM. Het eigen vermogen zakt door de ondergrens, en dat geeft drie banken het recht het volledige bedrag van een doorlopend krediet dat de KLM bij hen heeft uitstaan, 70 miljoen dollar, op te eisen – en zo de KLM te liquideren.

Maar nee, dat gebeurt niet. Het kabinet komt met een pakket leningen en garanties ter waarde van 375 miljoen gulden, en later nog eens 50 miljoen gulden aan leningen. De banken worden uitgekocht.

Zowel bankiers als aandeelhouders ‘leren nu een belangrijke les’, schrijft Joosten: “Nederland is niet bereid de KLM failliet te laten gaan”. En dat is goed nieuws voor hen, want dat betekent dat zij nauwelijks risico lopen als ze geld lenen aan de KLM of in het bedrijf beleggen. In goede tijden ontvangen zij rente of dividend, in slechte tijden springt de overheid bij.

1975 en later Moet de rest van de geschiedenis nog verteld worden? Begin jaren zeventig zorgt de oliecrisis voor torenhoge kerosineprijzen en gigaverliezen voor de KLM. Deze keer steunt de overheid het bedrijf met een noodkrediet én door aandelen in te kopen (waardoor haar belang in KLM weer stijgt tot 78 procent).

Daarna beleeft de KLM haar ‘langstdurende winstgevende periode ooit’, schrijft Joosten, met veertien jaar lang zwarte cijfers. Ze betaalt in die jaren geen vennootschapsbelasting en keert weinig dividend uit. Toch heeft ze voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen meer dan eens ingewikkelde financiële constructies nodig, gesteund door de overheid en met een grote schuldenlast als gevolg.

Uiteindelijk zorgt onder meer de opkomst van prijsvechters als Ryanair en EasyJet ervoor dat de KLM het niet in haar eentje redt. In 2003 fuseert ze met (‘wordt ze overgenomen door’, zeggen sommigen) Air France.

2020 En dan breekt de coronacrisis aan. Wie Joostens geschiedschrijving van de afgelopen eeuw heeft doorgenomen, weet beter dan ooit: het is allerminst verrassend dat het kabinet opnieuw de ondergang van de KLM zal willen voorkomen, koste wat het kost. De KLM krijgt een lening van 1 miljard euro plus garanties op bankleningen ter waarde van 2,4 miljard euro.

De kans lijkt klein dat die leningen ooit worden terugbetaald, schrijft Joosten; daarvoor zijn de winstmarges in de luchtvaart gewoon te smal, ook in goede tijden. Maar de staatssteun is zo vormgegeven dat dat risico niet de banken treft, maar de overheid. “De belastingbetaler maakt miljarden over”, schrijft Joosten, “maar de wereldwijde haute finance blijft buiten schot.”

Die les hadden banken en beleggers zestig jaar geleden al geleerd, blijkt uit zijn boek. Komt de KLM in nood, dan kunnen zij rustig achterover leunen en wachten tot de overheid te hulp schiet.

https://www.trouw.nl/economie/de-huizenprijzen-blijven-stijgen-en-er-staan-minder-woningen-te-koop-maar-er-is-een-sprankje-hoop~b3a6a81f/

In essentie berust mijn kennis op drie boeken, het Prismaboekje 562, Aula pocket nr. 356 INFORMATIE een interdisciplinaire studie van C.A. van Peursen, C.P. Bertels D. Nauta

Terugblik op herdenking 9/11 (Wim Couwenberg Civis Mundi Digitaal #8 november 2011) Botsing met nieuwe antiliberale tegenkrachten\\ Aan die triomf ontleent de westers-liberale wereld onder leiding van Amerika een versterkte ambitie de waarden van dat triomferende liberale concept wereldwijd te verbreiden als universeel model voor de rest (niet westerse deel) van de wereld. Wat 9/11 betreft, dat duidt mijns inziens op een belangrijke eigentijdse breuklijn binnen het post Koude Oorlogstijdperk. De moderniteit in liberale zin komt dan op mondiaal niveau op spectaculaire wijze in botsing met nieuwe antiliberale tegenkrachten. Dat sluimerende conflict is in de jaren ’90 al in zekere mate gesignaleerd in het geruchtmakende boek van Benjamin R. Barber Jihad vs. McWorld (1996) en door A. Margalit en I. Buruma nader geanalyseerd in hun boek Occidentalism (2004), met daarin een reconstructie van wat zij in oosterse bronnen aantroffen aan vijandbeelden tegen het Westen en daarmee samenhangende antiwesterse kritiek. Alle uitingen daarvan gaan gepaard met een oproep tot een heilige oorlog tegen het kwaad dat men in de westerse-liberale geest en levensstijl belichaamd ziet. Het is een stellingname op basis van tradities, waarden en maatschappelijke verhoudingen die herinneren aan de premoderne ontwikkelingsfase, die ook in Europa voorafging aan de moderniteit als nieuw beschavingstype. Die antiwesterse houding uit zich tevens in een verzet tegen de idee van de universaliteit van de mensenrechten, zoals die van westerse zijde, zoals gezegd, in en door een actief mensenrechtenbeleid beleden en tot gelding gebracht wordt.

https://www.trouw.nl/buitenland/van-long-covid-herstellen-aan-de-spaanse-costa-maar-of-het-helpt~ba03b35e/

https://www.khmk.nl/wp/2022/01/18/voor-zangers-vrienden-met-interesse-voor-bijzondere-dingen/

https://www.inspirerendleven.nl/relaties-wat-als-je-niet-meer-op-dezelfde-golflengte-zit-als-je-partner-of-familie/

Uren met Chinese denkers: Inleiding (Hans Kuijper Civis Mundi Digitaal #99 juni 2020)

Het christendom – De religie van de toekomst (Jean-Michel Maldamé GAMMA december 2011)

Het World Economic Forum en directeur Klaus Schwab zijn het mikpunt van complotdenkers. (Hans Nauta Trouw 12 januari 2022):
Maar wat behelzen de ideeën van Schwab eigenlijk precies?
Wel komt het Wef dinsdag met een rapport over de risico’s voor de wereld. De zeventiende editie van het
Global Risks Report brengt de spanningen in kaart die voortvloeien uit de coronacrisis, kondigt het Wef aan. Verder gaat het over thema’s als de klimaatcrisis, cyberkwetsbaarheden en de concurrentiestrijd in de ruimte.
Boosheid
De pandemie zorgt voor boosheid tegen beleidsmakers en politici, schreef Schwab al in zijn boek Covid-19:
The Great Reset, dat halverwege 2020 verscheen. Mensen zullen ontevreden zijn met het beleid van hun overheid. De onzekerheid die de pandemie veroorzaakt, kan tot felle demonstraties leiden, schreef Schwab, en die sociale onrust kan nog jaren duren.
Concrete aanwijzingen dat het Wef snode plannen heeft, zijn er niet. Gezien zijn volle adressenboekje en zijn prominente gasten heeft Schwab een zekere invloed op politici. Of die groter is dan de invloed van lobbyisten in Den Haag of Brussel, is niet bekend.
Ook organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank organiseren kennissessies voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden over actuele thema’s. Waarom komen politici dan ook nog naar Davos? Deels omdat er veel invloedrijke mensen komen. De jaarvergadering biedt behalve paneldiscussies ook de mogelijkheid tot een-op-eengesprekken. Notulen worden er niet gemaakt, en door de geslotenheid heeft het evenement altijd iets schimmigs gehouden.

De paradox is dat de draaikont Wouter Bos zich aan het doorgeschoten neoliberale model heeft gecommitteerd. Het zal duidelijk zijn dat de spreiding van Geld, Kennis en Macht, die Joop den Uyl voorstond niets van doen heeft met hoe zijn opvolgers dit motto in de harde praktijk hebben ingevuld. De maatschappij gaat nog steeds gebukt onder het loslaten van de ideologische veren, de collectieve zinsbegoocheling onder Kok’s leiding. De controverse tussen wetenschappers, lees de mens maakt het mogelijk de waarheid een stapje dichterbij te brengen.

De geest van het universum versus het universum van de geest (Hans Kuijper Civis Mundi Digitaal #97 april 2020 II)

Het reflexief bewustzijn, het projectiemechanisme (weerspiegeling, 'bewust en onbewust') leert dat we zowel waarnemer als deelnemer zijn. Het waargenomene duidt er op dat we allemaal deel uitmaken van de evolutie, de evolutionaire kringloop, het ontwikkelen van "nieuwe hersenpaden" (neurale plasticiteit, trekkermechanisme van Prof. van Peursen).

Door het schone van bijvoorbeeld kunst en muziek met anderen te delen kunnen tegenstellingen worden overwonnen. Een topmusicus beheerst niet alleen de techniek om zijn instrument te bespelen, maar hij weet ook een compositie op een authentieke wijze te interpreteren. De taal van muziek, ‘de muziek van de sferen’ (eonische muziek) is universeel. Volgens Johannes Kepler bestaat de verbinding tussen geometrie, kosmologie, astrologie, harmonie en muziek door de musica universalis. Heuristiek maakt het mogelijk het fenomeen wederkerigheid beter te begrijpen.

- ‘Ken je Guus Kuijer persoonlijk?’, vroeg ze met een devotie alsof ik Jezus wel eens had ontmoet - Rutte IV is zowel knalgroen als onversneden rechts, het kapitaal blijft de baas - En bravo Volkskrant dat het artikel van Meester en Van den Broek hierover wordt geplaatst (O&D, 5/01). Een goede democratie is gebaat bij georganiseerd tegengeluid en de pers vervult daarin ook een hoofdrol.

https://verhalen.trouw.nl/de-schrik-van-roden/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tr

https://www.trouw.nl/politiek/het-nieuwe-regeerakkoord-is-een-oefening-in-bescheidenheid-met-torenhoge-ambities~bf493d01/

Hoe is het mogelijk de self-fulfilling prophecy, symboolpolitiek van Frits Bolkestein te voorkomen?
Onontwarbare belangenverstrengeling tussen politici en de 4e macht dient te worden vermeden. De organisatiecultuur, de 4e macht moet er voor waken dat 'carrière-politici en carrière-ambtenaren', 'Leraar en leerling' de marionetten van het systeem kunnen worden.

https://fintech-read.com/NL12/?uclick=wf7sa06o&uclickhash=wf7sa06o-wf1zuo3y-9l3y-0-pm-c8-tl-332b4e#

I Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is “Tegenwoordig zie je veel Boeddhabeelden in vensterbanken staan. Zeker, ik heb zelf óók zo’n beeld in huis. Het is een liggende Boeddha uit Indonesië. Voor mij is het vooral een souvenir, een herinnering aan een mooie reis. Weet je wat een boeddhist me laatst vertelde? Als het haardhout op is, gooi dan gewoon het beeld van Boeddha maar op het vuur. Daar beledig je hem echt niet mee. Sterker nog: Boeddha zal je warmte ­geven.”

https://fintech-read.com/NL-Yuan/?uclick=wf7sa06o&uclickhash=wf7sa06o-wf7sa06o-9l3y-0-q5-p2-46-560091#

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/dochter-tutu-mijn-vaders-hart-was-groot-genoeg-om-de-hele-wereld-in-liefde-vast-te-houden~b2bf6041/

Wim Kayzer Boek Van De Schoonheid En De Troost (ecensie-1, recensie-2, recensie-3)

Om het probleem van het ego op te lossen gaat het in essentie om ‘Geloof, Hoop en Liefde’, Zingeving of ‘Wat bezielt ons?’ de moraal van het verhaal (onderzoeksrapport ‘E i V’ hoofdstuk 6.4) Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ‘Geloofsovertuiging en Levensovertuiging’ https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vkjaj9cwjmzn In Nederland is iedereen vrij om zijn godsdienst of levensovertuiging te kiezen. En iedereen is vrij om te laten zien wat zijn godsdienst of levensovertuiging is. Dit mag je alleen doen of samen met anderen. Binnen de muren van een gebouw, maar ook daar buiten. Dit laatste mag alleen als je je houdt aan de andere artikelen van de Grondwet en aan andere wetten.

Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14: 6).

Gerrit Dusseldorp Zingeving De Volkskrant 22 december 2021 p. 28 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-wie-twijfelt-aan-de-veerkracht-van-onze-ideeenwereld-moet-eens-naar-de-prehistorische-mensen-kijken~bfc60654/ De suggestie dat complexe zingeving afhankelijk is van het leven in grote groepen en het hebben van schrift is pertinent onjuist. Zingeving is dus veerkrachtig. Die kleine nomadische groepen met steentijdtechnologie, overgeleverd aan ingrijpende klimaatverandering in de laatste ijstijd, weten gewoon hun sociale netwerken te onderhouden, hun complexe zingeving van generatie op generatie over te brengen en, als bonus voor ons, sublieme kunst te maken.

Godfried Bomans: ‘De samenleving is als een spiegel: als zij ons lelijk aan