Deze filognostische presentatie is
Deze filognostische presentatie is in aanbouw

https://www.trouw.nl/economie/de-huizenprijzen-blijven-stijgen-en-er-staan-minder-woningen-te-koop-maar-er-is-een-sprankje-hoop~b3a6a81f/

In essentie berust mijn kennis op drie boeken, het Prismaboekje 562, Aula pocket nr. 356 INFORMATIE een interdisciplinaire studie van C.A. van Peursen, C.P. Bertels D. Nauta

Terugblik op herdenking 9/11 (Wim Couwenberg Civis Mundi Digitaal #8 november 2011) Botsing met nieuwe antiliberale tegenkrachten\\ Aan die triomf ontleent de westers-liberale wereld onder leiding van Amerika een versterkte ambitie de waarden van dat triomferende liberale concept wereldwijd te verbreiden als universeel model voor de rest (niet westerse deel) van de wereld. Wat 9/11 betreft, dat duidt mijns inziens op een belangrijke eigentijdse breuklijn binnen het post Koude Oorlogstijdperk. De moderniteit in liberale zin komt dan op mondiaal niveau op spectaculaire wijze in botsing met nieuwe antiliberale tegenkrachten. Dat sluimerende conflict is in de jaren ’90 al in zekere mate gesignaleerd in het geruchtmakende boek van Benjamin R. Barber Jihad vs. McWorld (1996) en door A. Margalit en I. Buruma nader geanalyseerd in hun boek Occidentalism (2004), met daarin een reconstructie van wat zij in oosterse bronnen aantroffen aan vijandbeelden tegen het Westen en daarmee samenhangende antiwesterse kritiek. Alle uitingen daarvan gaan gepaard met een oproep tot een heilige oorlog tegen het kwaad dat men in de westerse-liberale geest en levensstijl belichaamd ziet. Het is een stellingname op basis van tradities, waarden en maatschappelijke verhoudingen die herinneren aan de premoderne ontwikkelingsfase, die ook in Europa voorafging aan de moderniteit als nieuw beschavingstype. Die antiwesterse houding uit zich tevens in een verzet tegen de idee van de universaliteit van de mensenrechten, zoals die van westerse zijde, zoals gezegd, in en door een actief mensenrechtenbeleid beleden en tot gelding gebracht wordt.

https://www.trouw.nl/buitenland/van-long-covid-herstellen-aan-de-spaanse-costa-maar-of-het-helpt~ba03b35e/

https://www.khmk.nl/wp/2022/01/18/voor-zangers-vrienden-met-interesse-voor-bijzondere-dingen/

https://www.inspirerendleven.nl/relaties-wat-als-je-niet-meer-op-dezelfde-golflengte-zit-als-je-partner-of-familie/

Uren met Chinese denkers: Inleiding (Hans Kuijper Civis Mundi Digitaal #99 juni 2020)

Het christendom – De religie van de toekomst (Jean-Michel Maldamé GAMMA december 2011)

Het World Economic Forum en directeur Klaus Schwab zijn het mikpunt van complotdenkers. (Hans Nauta Trouw 12 januari 2022):
Maar wat behelzen de ideeën van Schwab eigenlijk precies?
Wel komt het Wef dinsdag met een rapport over de risico’s voor de wereld. De zeventiende editie van het
Global Risks Report brengt de spanningen in kaart die voortvloeien uit de coronacrisis, kondigt het Wef aan. Verder gaat het over thema’s als de klimaatcrisis, cyberkwetsbaarheden en de concurrentiestrijd in de ruimte.
Boosheid
De pandemie zorgt voor boosheid tegen beleidsmakers en politici, schreef Schwab al in zijn boek Covid-19:
The Great Reset, dat halverwege 2020 verscheen. Mensen zullen ontevreden zijn met het beleid van hun overheid. De onzekerheid die de pandemie veroorzaakt, kan tot felle demonstraties leiden, schreef Schwab, en die sociale onrust kan nog jaren duren.
Concrete aanwijzingen dat het Wef snode plannen heeft, zijn er niet. Gezien zijn volle adressenboekje en zijn prominente gasten heeft Schwab een zekere invloed op politici. Of die groter is dan de invloed van lobbyisten in Den Haag of Brussel, is niet bekend.
Ook organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank organiseren kennissessies voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden over actuele thema’s. Waarom komen politici dan ook nog naar Davos? Deels omdat er veel invloedrijke mensen komen. De jaarvergadering biedt behalve paneldiscussies ook de mogelijkheid tot een-op-eengesprekken. Notulen worden er niet gemaakt, en door de geslotenheid heeft het evenement altijd iets schimmigs gehouden.

De paradox is dat de draaikont Wouter Bos zich aan het doorgeschoten neoliberale model heeft gecommitteerd. Het zal duidelijk zijn dat de spreiding van Geld, Kennis en Macht, die Joop den Uyl voorstond niets van doen heeft met hoe zijn opvolgers dit motto in de harde praktijk hebben ingevuld. De maatschappij gaat nog steeds gebukt onder het loslaten van de ideologische veren, de collectieve zinsbegoocheling onder Kok’s leiding. De controverse tussen wetenschappers, lees de mens maakt het mogelijk de waarheid een stapje dichterbij te brengen.

De geest van het universum versus het universum van de geest (Hans Kuijper Civis Mundi Digitaal #97 april 2020 II)

Het reflexief bewustzijn, het projectiemechanisme (weerspiegeling, 'bewust en onbewust') leert dat we zowel waarnemer als deelnemer zijn. Het waargenomene duidt er op dat we allemaal deel uitmaken van de evolutie, de evolutionaire kringloop, het ontwikkelen van "nieuwe hersenpaden" (neurale plasticiteit, trekkermechanisme van Prof. van Peursen).

Door het schone van bijvoorbeeld kunst en muziek met anderen te delen kunnen tegenstellingen worden overwonnen. Een topmusicus beheerst niet alleen de techniek om zijn instrument te bespelen, maar hij weet ook een compositie op een authentieke wijze te interpreteren. De taal van muziek, ‘de muziek van de sferen’ (eonische muziek) is universeel. Volgens Johannes Kepler bestaat de verbinding tussen geometrie, kosmologie, astrologie, harmonie en muziek door de musica universalis. Heuristiek maakt het mogelijk het fenomeen wederkerigheid beter te begrijpen.

- ‘Ken je Guus Kuijer persoonlijk?’, vroeg ze met een devotie alsof ik Jezus wel eens had ontmoet - Rutte IV is zowel knalgroen als onversneden rechts, het kapitaal blijft de baas - En bravo Volkskrant dat het artikel van Meester en Van den Broek hierover wordt geplaatst (O&D, 5/01). Een goede democratie is gebaat bij georganiseerd tegengeluid en de pers vervult daarin ook een hoofdrol.

https://verhalen.trouw.nl/de-schrik-van-roden/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tr

https://www.trouw.nl/politiek/het-nieuwe-regeerakkoord-is-een-oefening-in-bescheidenheid-met-torenhoge-ambities~bf493d01/

Hoe is het mogelijk de self-fulfilling prophecy, symboolpolitiek van Frits Bolkestein te voorkomen?
Onontwarbare belangenverstrengeling tussen politici en de 4e macht dient te worden vermeden. De organisatiecultuur, de 4e macht moet er voor waken dat 'carrière-politici en carrière-ambtenaren', 'Leraar en leerling' de marionetten van het systeem kunnen worden.

https://fintech-read.com/NL12/?uclick=wf7sa06o&uclickhash=wf7sa06o-wf1zuo3y-9l3y-0-pm-c8-tl-332b4e#

I Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is “Tegenwoordig zie je veel Boeddhabeelden in vensterbanken staan. Zeker, ik heb zelf óók zo’n beeld in huis. Het is een liggende Boeddha uit Indonesië. Voor mij is het vooral een souvenir, een herinnering aan een mooie reis. Weet je wat een boeddhist me laatst vertelde? Als het haardhout op is, gooi dan gewoon het beeld van Boeddha maar op het vuur. Daar beledig je hem echt niet mee. Sterker nog: Boeddha zal je warmte ­geven.”

https://fintech-read.com/NL-Yuan/?uclick=wf7sa06o&uclickhash=wf7sa06o-wf7sa06o-9l3y-0-q5-p2-46-560091#

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/dochter-tutu-mijn-vaders-hart-was-groot-genoeg-om-de-hele-wereld-in-liefde-vast-te-houden~b2bf6041/

Wim Kayzer Boek Van De Schoonheid En De Troost (ecensie-1, recensie-2, recensie-3)

Om het probleem van het ego op te lossen gaat het in essentie om ‘Geloof, Hoop en Liefde’, Zingeving of ‘Wat bezielt ons?’ de moraal van het verhaal (onderzoeksrapport ‘E i V’ hoofdstuk 6.4) Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ‘Geloofsovertuiging en Levensovertuiging’ https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vkjaj9cwjmzn In Nederland is iedereen vrij om zijn godsdienst of levensovertuiging te kiezen. En iedereen is vrij om te laten zien wat zijn godsdienst of levensovertuiging is. Dit mag je alleen doen of samen met anderen. Binnen de muren van een gebouw, maar ook daar buiten. Dit laatste mag alleen als je je houdt aan de andere artikelen van de Grondwet en aan andere wetten.

Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14: 6).

Gerrit Dusseldorp Zingeving De Volkskrant 22 december 2021 p. 28 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-wie-twijfelt-aan-de-veerkracht-van-onze-ideeenwereld-moet-eens-naar-de-prehistorische-mensen-kijken~bfc60654/ De suggestie dat complexe zingeving afhankelijk is van het leven in grote groepen en het hebben van schrift is pertinent onjuist. Zingeving is dus veerkrachtig. Die kleine nomadische groepen met steentijdtechnologie, overgeleverd aan ingrijpende klimaatverandering in de laatste ijstijd, weten gewoon hun sociale netwerken te onderhouden, hun complexe zingeving van generatie op generatie over te brengen en, als bonus voor ons, sublieme kunst te maken.

Godfried Bomans: ‘De samenleving is als een spiegel: als zij ons lelijk aan