2.3 Akasha-veld, Non-lokaal bewustzijn (Reciprocity)

Wat betekent het dat de mens naar het evenbeeld en de gelijkenis van God is gemaakt (Genesis 1:26-27)?
26
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.
De Gulden Regel, bijvoorbeeld, is door de volgende volkeren onder woorden gebracht:
- Bij de indianen: Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen.
- In het boeddhisme: Op vijf manieren zou iemand zijn vrienden en bekenden van dienst moeten zijn – met edelmoedigheid, hoffelijkheid, welwillendheid, door hen te behandelen zoals hij zichzelf behandelt, en door zijn woord gestand te doen.
- Christendom: Alles nu wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hen ook aldus, want dit is de wet en de profeten.
- Confucianisme: ‘Is er enig woord’, vroeg Tse Kung, ‘dat als gedragsregel voor het leven kan dienen?’ De meester antwoordde: ‘Is sympathie niet dat woord? Doe niet aan anderen wat u voor uzelf niet wenst.’
- Griekse filosofie: Doe niet aan anderen wat uzelf niet wenst te ondergaan (Isocrates). Behandel uw vrienden zoals u door hen behandeld wilt worden (Aristoteles).
- Hindoeïsme: Men moet zich tegenover anderen niet gedragen op een manier die ons onaangenaam zou zijn. Dit is het wezen van plicht (dharma). Al het overige komt voort uit zelfzuchtige verlangens.
- Islam: Niemand van u is een gelovige voordat hij zijn broeder toewenst wat hij voor zichzelf wenst.
- Joodse leer: U moet uw broeder niet haten in uw hart; . . . maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf.
- De leer van Zarathoestra: Alleen dat karakter is goed dat anderen niet aandoet wat niet goed is voor hemzelf.
Gulden regel: Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander.
Confucius: Doe nooit anderen aan wat je niet zou willen dat ze jou aan zouden doen.
Mattheüs 7:7-12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun aldus: want dit is de wet en de profeten.
John Fowles, uit zijn bundel aforismen The Aristos (1980): Zoals de stilte een sonate mogelijk maakt en het witte papier een tekening draagt, zo denk ik over God als de grond van het bestaan.
Edmund Burke: ...waar overtuiging leeft heerst de retoriek en waar 'betekenis' ontstaat is sprake van de kracht van die overtuiging.
Ervin Laszlo: een ruimtesegment kan leeg zijn van materie, maar het is nooit vrij van energie-dragende velden.

Wederkerigheid
Het principe van wederkerigheid (Shu) kan misschien best worden omschreven als een vorm van wederzijds respect. Het confucianisme ziet mensen minder als aparte individuen, maar eerder als personen die verwikkeld zijn in complex web van relaties. Iedere relatie houdt wederzijdse verstandhouding en handelingen in waarbij elke persoon zijn rol goed moet vervullen. Zo moeten kinderen hun ouders gehoorzaam zijn, maar moeten ook de ouders hun rol goed vervullen door het kind goed op te voeden en met liefde te behandelen. Opdat de relatie tussen ouders en kinderen goed zou functioneren, moeten beide kanten hun respectievelijke rollen dus zo goed mogelijk vervullen. Op een hoger niveau betekent dit principe dat burgers loyaal aan hun land en volk moeten zijn en de wetten moeten naleven, terwijl de overheden van hun kant de burger veiligheid, economische stabiliteit en rechtvaardigheid moeten garanderen. Volgens het confucianisme heeft een rechtvaardig persoon het recht om te rebelleren tegen onrechtvaardige heersers, omdat die op dat moment hun plichten niet nakomen en dus de onderlinge relatie niet wederkerig is.

Teilhard en Hawking over Schepping1 Kathleen Duffy ssj.
1) Dit artikel verscheen in Teilhard Studies, het tijdschrift van de
Amerikaanse Teilhard-Association, nr. 78,voorjaar 2019
Christus en de godsdiensten in de wereld
Ondanks zijn gerichtheid op het christelijk leven, het feit dat hij Christus het Centrum van de schepping noemt, en de grote waarde die hij het christendom toekent voor het geloof in de
onsterflijkheid van de geest en in een persoonlijke God, erkent Teilhard, dat het christendom veel zou kunnen leren van andere grote tradities. In zijn essay ‘Schepping en Evolutie’ noemt hij twee aspecten die in de christelijke traditie van zijn tijd ondergewaardeerd zijn. Tijdens zijn verblijf in China (1923-1946 - HvB) vond hij de tradities van Oost-Azië (het confucianisme, taoïsme en boeddhisme) veel meer in overeenstemming met een kosmisch gevoel. Daarbij kwam nog, dat de vele discussies die hij had met zijn vriend Ida Treat hem bewust maakten van het belang van werk in de wereld, hetgeen hij niet aantrof in zijn ervaring van hetgeen de Kerk leerde.

Benedict Broere DE DIALECTIEK VAN AOS-princioe - 4; CHINEES-JAPANS COLLECTIVISME GAMMA juni 2003 p. 29-35):
Ingebouwd in het
confucianisme is evenwel ook een haast protestantse of calvinistische drang tot hard werken en kapitaal vergaren.18. Communistisch China heeft dit cultuuraspect lange tijd weggedrukt, maar gegeven het economisch succes van Chinese gemeenschappen in Taiwan, Hong Kong, Singapore en Noord-Amerika en van cultureel verwante landen als Japan en Zuid-Korea is men er uiteindelijk toe verleid om op economisch gebied een meer kapitalistische weg in te slaan. En zo komt het dan dat dit economisch snel groeiende land nu reeds een kwart van de wereldstaalproductie consumeert en 40% van het cement. Ook exporteert het al zevenmaal meer dan India. Ruikang Shen, directeur van Cicec, het centrum voor economische samenwerking tussen China en Europa, typeert de situatie als volgt: "Hoe je er verder ook over denkt, onze economie is onder dit bewind stevig blijven groeien zonder kleerscheuren van de Azië-crisis of de stagnatie in de VS en Europa."19
19) Zie het artikel
Made in China door Wilma van Meteren, Trouw 4 april 2003.

Botsende beschavingen (Benedict Broere GAMMA augustus 1998 p. 23-36):
Psychologische convergentie
Laten wij dus de centrale vraag van dit artikel samenvattend trachten te beantwoorden: Wat zal de dreiging van botsende beschavingen verminderen, en de grote wereldproblemen, en de barbarij?
Lomp en openhartig
Huntington: "Deze veranderde internationale omgeving bracht fundamentele verschillen tussen de Aziatische en de Amerikaanse beschavingen op de voorgrond. Op het breedste niveau benadrukt het confuciaanse ethos, dat in vele Aziatische samenlevingen overheerst, de waarde van autoriteit, de hiërarchie, de ondergeschikte positie van individuele rechten en belangen, het belang van consensus, het vermijden van confrontatie, het voorkomen van 'gezichtsverlies' en, in het algemeen, de suprematie van de staat over de samenleving en van de samenleving over het individu. Bovendien hebben Aziaten de neiging om de evolutie van hun samenleving te meten in termen van eeuwen en millennia en om prioriteit te leggen bij het behalen van voordeel op de langere termijn.
Het goddeloze Westen
Daarbij wijst ook Fukuyama op het bestaan van tegengeluiden, zoals van de voormalige premier van Singapore Lee Kuan Yew, die her en der met de heimelijke instemming van veel Japanners gehoord worden: "In de Verenigde Staten zegt hij luid en duidelijk dat Singapore geen baat heeft bij democratie: het heeft een superieur economisch systeem dat is gebaseerd op de confuciaanse hiërarchie en dat beter is dan het westerse. De Japanners zeggen dat nu nog niet openlijk, maar ze zeggen het in vertrouwen."17 Maar hij besluit dit onderwerp in het interview met: "De Japanse kritiek op de overmaat aan individualisme in de Verenigde Staten is terecht. Onze maatschappij lijdt daar ook onder. Het Japanse alternatief is een ander extreem en dat heeft ook negatieve aspecten."18

Duane Elgin Het levende universum (recensie):
Duane Elgin trekt uit zijn studie van de wereldgodsdiensten en wijsheidstradities trouwens de conclusie, dat de mens altijd al overtuigd was van de
eenheid van het bestaan en zijn verbondenheid daarmee.
Hij licht dat toe in een aantal korte beschouwingen over het
christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme en confucianisme, de inheemse religies en de opvattingen van westerse denkers als Plotinus, Heraclitus, Giordano Bruno, Friedrich Schelling, Georg Hegel, Henri Bergson en Alfred North Whitehead.
In één woord: een boek uit duizenden!
Roger Rundqvist: Zeker heb ik alle waardering voor Uw zorgvuldige, grondige onderzoek en ik dank U hartelijk voor Uw vertrouwen om het met mij te willen delen! Echter, het zou me een full-time taak zijn om me te verdiepen in het grote aantal referenties dat U aanhaalt, en hier heb ik niet de tijd voor. Ik ben dik gepensioneerd; wel heb ik nog steeds op mijn programma een aantal educatieve projecten, die veel van mijn tijd en energie vergen.
Verder ben ik geen theoreticus, maar een pedagoog/therapeut, die zich in de eerste plaats richt op de ondersteuning van mensen op
keerpunten in het leven. Al mijn boeken, inclusief dat over het labyrint, maken deel uit van dit werk.
Even wil ik stilstaan bij Uw vraag: "in hoeverre zit er een helend evenwicht, een
zelfreinigend vermogen in het universum verborgen?" In zijn in 2010 verschenen boek Het levende universum stelt Duane Elgin dat het gehele universum één levend geheel/organisme is (wat een wetenschappelijke bevestiging is van wat mensen in verschillende culturen altijd intuïtief lijken te hebben geweten). Mijn conclusie is dat alles wat in balans leeft, zich door een helend evenwicht en een zelfreinigend vermogen kenmerkt.
Voor het juni/juli 2012 nr. 191 van het tijdschrift PRANA Zelfbeeld heb ik een artikel geschreven (
"Eén met een levend universum"), waarin ik o.a. Duane Elgins genoemde werk aanhaal.

Uren met Chinese denkers
Deel 12: Slot. Verdere ontwikkeling van het Chinese denken (Hans Kuijper Civis Mundi Digitaal #113 augustus 2021):
In deze, tevens laatste aflevering zal de verdere ontwikkeling van het Chinese denken in het algemeen en van het confucianisme in het bijzonder in grote lijnen worden geschetst.[iii]
Conclusie
Filosofie werd ooit beschouwd als de libido sciendi (
de innerlijke drang tot kennis die in elk mens woont); als de wil om alles te weten en alle wetenschappen te verenigen (Kant’s “Kant’s scientia scientiarum); als de drang om de achtergrond der achtergronden, de context der contexten en de structuur der structuren te zien, Pythagoras’ musica universalis(harmonie der sferen) te horen en op het idee der ideeën te komen; als de wens om “te weten wat de wereld ten diepste bij elkaar houdt” (Goethe, Faust), om de “noodzakelijk verbindingen” (Fritjof Capra) en het “verborgen patroon” (Ben Goertzel) te vinden; als het onvervulde verlangen om het zintuiglijke te overstijgen, het ene in het vele (de twee in één) te zien en de “vreemde lus” (Douglas Hofstadter) te begrijpen welke de mens is — de mens die hopeloos verstrikt is geraakt in zijn selbstgesponnene Bedeutungsgewebe(Max Weber).

Uren met Chinese Denkers
Deel 11: Mencius (Hans Kuijper Civis Mundi Digitaal #112 juli 2021):
Mencius (372-289 v. Chr.) leefde in de periode van de Strijdende Staten (zhànguó), een tijdperk van constante oorlogvoering tussen koninkrijken in China die om de alleenheerschapij vochten. Van zijn leven is weinig bekend. Zijn moeder, die evenals de moeder van Confucius, op jonge leetijd weduwe was geworden, zou driemaal zijn verhuisd om haar zoon van slechte invloeden te vrijwaren. Mencius, die (na Confucius) de tweede meester van het confucianisme wordt genoemd, was een leerling van de kleinzoon van Confucius.
Hij trad in diens voetsporen, maar benadrukte andere punten.

Blavatsky en Confucius (John Algeo Theosofia december 2019 p. 183-189):
Yang en yin zijn niet tegengesteld aan elkaar, maar vullen elkaar aan. In het revolverende diagram van de tai chi of het absolute komen zij samen, en wordt de één de ander. Zo staan ook Blavatsky en Confucius met elkaar in verbinding, net zoals het Westen en het Oosten, terwijl zij elk dezelfde oude wijsheid benadrukken, zij het met verschillende accenten. “Confucius” is de verlatijnste naam van de belangrijkste Chinese filosoof en leraar. Hij leefde ongeveer 72 jaar, van 551 tot 479 voor Christus.
Blavatsky en Confucius waren twee grote exponenten van het
doorleven van de Oude Wijsheid. Beide spraken ze in de taal van hun tijd. Maar ook spreken ze beide tijdloze waarheden tot ons als we daarvoor open staan.

Cursussen filosofie op Kreta
We leven in een verwarrende tijd. Kom er achter hoe beelden en verhalen onze tijd kunnen verklaren. Dat begrip geeft inzicht en rust! Hier word je blij van!
Hans Achterhuis De kunst van het vreedzaam vechten en Petran Kockelkoren Ganesha in Silicon Valley.
Ontdek dat de mythen in beide boeken een veel actuelere functie vervullen dan je denkt. Bedenk dan dat het woord mythe hier breed bedoeld wordt: als culturele verbeelding in de vorm van verhalen én dingen: zoals vormen van kunst en van techniek.
De Duitse filosoof Karl Jaspers muntte in het midden van de vorige eeuw het begrip
‘Spiltijd’ voor de periode van ongeveer 900 tot 200 voor Christus. Deze eeuwen vormden volgens hem een scharnierpunt in de geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Karen Armstrong werkt in ‘De grote transformatie’ dit idee verder uit. Ze vergelijkt confucianisme en taoïsme in China, hindoeïsme en boeddhisme in India, monotheïsme in Israël en filosofisch rationalisme in Griekenland. In Israël waren het de profeten die een nieuwe visie op god en mens verkondigden. Hun boodschap vergelijk ik met de drie genoemde andere mythische tradities.

De axiale periode of spiltijdperk is de periode van 800 v.Chr. tot 200 v.Chr. waarin radicale culturele veranderingen plaatsvonden. De naam is gemunt door Karl Jaspers in zijn Vom Ursprung und Ziel der Geschichte vanwege de vernieuwingen in religie en filosofie in die periode. Naast het monotheïsme in het Midden-Oosten, ontstonden in China het confucianisme en taoïsme, in India het hindoeïsme en boeddhisme en in Griekenland het rationalisme. Deze veranderingen zouden tot op heden de basis vormen van de samenleving.

Het is een kwestie van concentratie (Mark Leenhouts de Volkskrant 24 juli 2021 Boeken p. 6-7):
Sinologen Roel Sterckx en Jan De Meyer weten tegenstrijdige Chinese levensbeschouwingen overtuigend aan de man te brengen.
‘We moeten Chinees leren denken’, zegt Cambridge-hoogleraar Roel Sterckx. De van huis uit Leuvense sinoloog verbaast zich erover dat West-Europese jongeren zo weinig wordt bijgebracht over de grote denkers uit een beschaving die op het punt staat haar oude positie als wereldmacht weer in te nemen.
Uit die gedachten kwam twee jaar terug zijn boek
Ways of Heaven voort, dat omgedoopt tot Chinese Thought werd opgenomen in de illustere non-fictiereeks Pelican Books van uitgeverij Penguin.
Sterckx geeft geen chronologisch overzicht van denkers en scholen, bundelt geen los leesbare essays over deelaspecten, maar zoekt, alles van
Lao Zi tot Confucius bij elkaar nemend, en daar veel en treffend uit citerend, een antwoord op de vraag: hoe werkt dat nu eigenlijk, dat Chinese denken? Of zelfs: hoe doe je dat, Chinees denken?
Neotaoïsme
In
De deugd en de weg Chinese disputen uit de derde en vierde eeuw bevestigt De Meyer Sterckx’ stelling dat Confucius ‘weinig te melden had over de menselijke aard’, maar laat vervolgens zien dat er in China wel degelijk een meer ‘metafysisch’ denken over de mens bestond. Al mikt De Meyer in zijn inleiding wellicht op een wat meer ingevoerd publiek, in de vertaalde teksten zelf, gekozen uit wat voor het gemak vaak het ‘neotaoïsme’ wordt genoemd, valt zonder meer veel te genieten.
De Meyer concludeert eruit dat iedereen dit kan in het leven:
concentreer je als kok Ding en behoud je scherpte, je levenskracht. Voor Sterckx is het daarbij wederom het bewijs dat het in het Chinese denken vooral gaat om doen: ‘snijden of niet snijden’, dat is de vraag.
Zo zie je maar, de taoïsten en confucianisten hebben elkaar nodig.

‘Niet langer invullen wat een ander van me denkt’ (Fokke Obbema interviewt Ismail Aghzanay Volkskrant 14 december 2020 p. 14-15):
Wat is voor u een zinvol leven?
‘Voor mij gaat dat over rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid – ik wil eraan bijdragen dat ieder mens dezelfde kansen krijgt, ongeacht zijn afkomst. Rechtvaardigheid betekent voor mij: elk mens geven waar hij recht op heeft. Iemand die is achtergesteld, verdient dezelfde kansen als ieder ander. Ik ben niet bang voor de dood, maar mijn grootste angst is dat ik onrechtvaardig handel en dat niet meer kan herstellen. Ik hoop aan het eind van mijn leven te kunnen zeggen dat ik niet onrechtvaardig ben geweest, dus probeer ik zoveel mogelijk vanuit die waarde te leven’.

Kosmische harmonie (Marjan Slob Volkskrant 26 maart 2018 p. 19):
En dan nu de clou: Confucius was dol op de I Tjing; hij droeg de tekst altijd bij zich op bamboebladen. En president Xi is naar verluidt dol op het confucianisme; hij maakt er opvallend veel werk van in zijn toespraken. Dat oneindige presidentschap past maar al te goed in de confucianistische logica.
Persoonlijk krijg ik het Spaans benauwd van politici die zich beroepen op een kosmische (of goddelijke, of natuurlijke) orde. Ik bepaal graag zelf wat ik als harmonie ervaar. Mijn heil zoek ik inmiddels niet meer bij de I Tjing, maar bij de Franse filosoof Claude Lefort. Voor Lefort was de fundamentele politieke tegenstelling die tussen
democratie en totalitarisme. En dan is het simpel: mensen vastzetten in een onveranderlijke orde is totalitair.

'Shinto gaat er vanuit dat het leven prachtig is' (Marjon Bolwijn Volkskrant Magazine 2 december 2017 p. 10-14):
Je woning schoonmaken is een vrijwel dagelijks ritueel dat niet gemakzuchtig wordt uitbesteed aan een werkster, maar een klus die je zelf hoort te doen.
Want wie schoonmaakt, reinigt ook zijn geest. Volgens het shintoïsme heeft alles een ziel. Dat is ook terug te vinden in het werk van de Japanse bestsellerauteur Haruki Marukami, die van een windvlaag een personage maakt.
Zijn naam is Paul de Leeuw en hij is shinto-meester in Amsterdam, een baken voor Japanners in Europa. Nederlanders beginnen de Japanse levensfilosofie ook te ontdekken. 'Dweil de vloer. Zo simpel is het. Maar eenvoud is al moeilijk genoeg.'
De moeilijkste vraag die je Paul de Leeuw kunt stellen, is wat shinto precies is.
'Ik hou het op een filosofie waarbij de mens in harmonie leeft met de natuur. Waarbij je je bewust bent van de zuivere, onzichtbare kracht van de natuur.
Is het shintoïsme net als het boeddhisme in trek bij westerlingen op zoek naar spiritualiteit?
Het boeddhisme heeft veel meer raakvlakken met de christelijke religie waarmee westerlingen vertrouwd zijn. Het heeft een duidelijke leer, een verlossingsleer die je uit een tranendal bevrijdt en waarbij Boeddha je de weg wijst.
Shinto gaat er vanuit dat het leven zelf prachtig is, iets om te vieren. Er is geen zondebesef, geen hiernamaals waarin je beloond of bestraft wordt. Bij shinto moet je in beweging komen.' Lachend: 'De vloer dweilen. Zo simpel is het. Maar eenvoud is al moeilijk genoeg.'
Hoe raakte u, ooit mede-oprichter van de fameuze theatergroep Dogtroep, verzeild in Japan om als eerste niet-Japanner opgeleid te worden tot shintomeester?
De Leeuw wilde meer weten van de filosofie achter die shinto-oefeningen en schreef een brief aan de in Japan bekende shintomeester Motohisa Yamakage. Pas een half jaar later kwam een reactie. Yamakage schreef dat hij zijn vragen niet kon beantwoorden. Wel was hij welkom bij de opleiding tot shinto-meester in Japan. Alleen zo zou hij het shintoïsme leren doorgronden: met een opleiding van honderd dagen in de koudste periode van het jaar. Elke dag, zo schreef Yamakage, sta je om zes uur op om naar de Grote Oceaan te gaan voor een reinigingsritueel: tien minuten tot aan je kin in het ijskoude zeewater staan. 'Weet waar je aan begint. De opleiding tussentijds afbreken is niet toegestaan', schreef de Japanse meester.
Hoe kreeg u in Japan vat op het woordloze mysterie van het shintoïsme?
Ik was doodzenuwachtig. Ik was de eerste niet-Japanner die deelnam aan de ceremonie, er waren honderden mensen bij aanwezig. Maar de angst verdween snel, de handeling verrichtte ik moeiteloos. Er gebeurde iets bijzonders: er ontstond een geïsoleerd moment van een sterk bewustzijn, een ruimtelijke beleving waarin
verleden, heden en toekomst samenkwamen. Een moment van tijdloosheid, waarin je voelt dat je onderdeel bent van een groot geheel. Na afloop van de ceremonie voelde ik me schoon. Alle rituelen en ceremonies van shinto staan in het teken van reiniging. Reiniging van de geest brengt je in contact met de energie van de natuur, met het grote geheel waarvan de mens deel uitmaakt.
Japanse bedrijven zijn bekend of berucht vanwege hun ongekend sterke arbeidsethos, waardoor jaarlijks een paar honderd werknemers zich letterlijk dood werken of ten einde raad van een flat springen. Hoe shinto is dat?
'
Het arbeidsethos in Japan is veel te ver doorgeslagen. Het is gebruik om eerder dan je baas op je werk te zijn en pas te vertrekken als hij weg is. Werkweken van 70 uur zijn normaal. Veel Japanners durven geen vakantiedagen op te nemen omdat ze niet de indruk willen wekken niet loyaal te zijn aan het bedrijf. Dat heeft niets met shinto te maken. Dat is eerder de invloed van het uit China overgewaaide confucianisme, waarin jezelf opofferen voor een hoger doel centraal staat en loyaliteit aan de groep boven het eigenbelang gaat. De jonge generatie Japanners is afgedreven van shinto. Dat heeft te maken met de manier waarop het militaire bewind voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog van het shintoïsme een staatsreligie maakte.

Geef ons heden ons algoritme (Yuval Noah Harari over Dataïsme Trouw 26 februari 2017):
Je gevoel is natuurlijk niet onfeilbaar, maar het is beter dan de meeste andere richtsnoeren. In de tijd van Confucius, Mohammed of Stalin hadden mensen dus ook beter naar hun gevoel kunnen luisteren in plaats van naar de leerstellingen van het confucianisme, de islam of het communisme.
Externe algoritmen
Maar in de eenentwintigste eeuw zijn gevoelens niet meer de beste algoritmen ter wereld. We ontwikkelen nu superieure algoritmen die een ongekende rekenkracht kunnen inzetten en gebruikmaken van immense databases. De algoritmen van Google en Facebook weten niet alleen precies hoe je je voelt, ze weten ook nog ontelbaar veel andere onvermoede dingen over je.
Eigenlijk moet je dus niet meer naar je gevoel luisteren, maar naar die externe algoritmen. Waarom zou je verkiezingen houden als de algoritmen toch allang weten wat iedereen gaat stemmen en zelfs weten hoe het neurologisch in elkaar steekt dat de een PvdA stemt en de ander VVD? Volgens het humanisme moesten we naar ons gevoel luisteren, het dataïsme gebiedt ons nu naar de algoritmen te luisteren.
Extra impuls
We streven naar het Internet der Dingen in de hoop dat het ons gezond, gelukkig en oppermachtig zal maken. Maar zodra het Internet der Dingen eenmaal draait, worden mensen misschien gedegradeerd van ingenieurs tot chips, daarna tot data, en uiteindelijk verdwijnen we misschien wel in de datamaalstroom als een kluit aarde in een ziedende rivier. Het dataïsme dreigt dus met Homo sapiens te doen wat Homo sapiens heeft gedaan met alle andere dieren.

Confucianistisch communisme (Marije Vlaskamp Volkskrant 28 februari 2016 bijlage Sir Edmund p. 26-27):
Het Chinese denken over de wereldorde
Sinoloog Henk Schulte Nordholt gidst de lezer knap door eeuwen Chinese filosofie om de houding van Peking tegenover het Westen beter te kunnen begrijpen.
Vroeg of laat wordt iedere westerling in China geconfronteerd met het diepgewortelde Chinese superioriteitsbesef. Zelfs de armste, ongeletterde boer is ervan overtuigd dat zijn beschaving de oudste en hoogst ontwikkelde cultuur op aarde is. Wie contact zoekt met China, doet dat vanuit de nederige wens zich te laten beschaven. Barbaren laten zich assimileren of erkennen de Chinese keizer als opperwezen door een knieval voor hem te maken. Andere opties waren er heel lang niet.
In China mag je alles zeggen, zolang je het maar in je eentje zegt - een gehoor zoeken voor dissidente denkbeelden wordt niet getolereerd. Voor politiek liberaal gedachtengoed, dus democratisering, is geen plaats.
Schulte Nordholt vestigt zijn hoop niet op een democratisch China als ideale partner voor het Westen, maar op een Chinese derde weg, waarbij democratisering noch nationalisme de toon zet. Peking weet dan uit de eigen intellectuele en filosofische tradities genoeg wijsheid te destilleren om op een vredige manier de wereld naar zijn hand te zetten. Als er geen oorlog komt, is het al heel mooi, is de sombere maar realistische conclusie.

Wie zich meester waant, is vaak een slaaf (Olaf Tempelman de Volkskrant 23 mei 2012)
De oerleer van de
paradox als tegengif voor de westerse consumptiemaatschappij? We leven in een behaagziek klimaat.
‘Taoïsme’, zegt Snijders, ‘is het enige isme dat niet valt te doorgronden. Al die andere ismen, confucianisme, boeddhisme, protestantisme, liberalisme, darwinisme, socialisme, die heb je op een gegeven moment door. Je ziet het trucje en de herhaling. De Tao blijft duister. Je kunt nergens schuilen.’
Taoïsme en confucianisme zijn op de plek van hun ontstaan op allerlei manieren met elkaar verstrengeld geraakt. Chinezen, luidt de grap, zijn op hun werk confucianist, in hun vrije tijd taoïst en op hun sterfbed boeddhist.

 

Akasha-veld (Akasa, ‘Natuur en Cultuur’, ‘Oost en West’, ‘Theïst en Atheïst’, 'Aether en Dodecaëder', 'Absoluut en Relatief')

Herman Wijffels: De financiële sector koerst op lineaire modellen in een circulaire wereld.
Klaas van Egmond: Wat persoonlijke ontwikkeling is voor het individu, is ‘duurzame ontwikkeling’ voor de samenleving.
Beide ontwikkelingen
lopen langs dezelfde lijnen en worden aangedreven door dezelfde mechanismen
.

Akasa (Sanskriet)
Het woord betekent
‘schitterend’, ‘schijnend’, ‘lichtgevend’. Het vijfde kosmische element, de vijfde essentie of ‘kwintessens’, door de oude stoïcijnen aether genoemd; het is echter niet de ether van de wetenschap. De ether van de wetenschap (lees van Einsteins relativiteitstheorie) is slechts een van zijn lagere delen. In de brahmaanse geschriften wordt åkåßa gebruikt voor wat de noordelijke boeddhisten svabhavat noemen, in meer mystieke zin ådi-buddhi‘oorspronkelijke uddhi’; het is ook mûlaprakriti, de kosmische geest-substantie, het reservoir van het zijn en van wezens. Het Hebreeuwse Oude Testament verwijst ernaar als de kosmische ‘wateren’. Het is universele en substantiële ruimte; ook, in mystieke zin, alaya. (Zie ook mûlaprakriti, alaya.)

Ben Verwaayen: Wanneer je authentiek bent, ben je ook transparant
Een leider moet iemand zijn die creëert wat moet komen. (Pieter Broertjes en Wilma de Rek Volkskrant 6 november 2010)
Het motto uit Di Lampedusa's roman heeft Van Kesteren tot het zijne gemaakt: alles moet veranderen, opdat alles hetzelfde kan blijven.

The Akasha Paradigm
Science is not technology, not even discovery. It is understanding.
When our understanding of the world matches the nature of the world, we will discover more and more of the world and will have more and more ability to cope with it.(Ervin László)

We moeten ons aanpassen aan de klimaatcrisis, maar wie betaalt dat? (Ben van Raaij Volkskrant 25 januari 2021 p. 15-17):
Klimaatbeleid draait vooral om de vraag hoe we de opwarming van de aarde tegengaan. Veel minder om de vraag hoe we ons aanpassen aan de opwarming die er al is. En wie dat moet betalen. Daarover gaat de eerste wereldtop over klimaatadaptatie waarvan Nederland maandag gastheer is. En waar we meteen onze waterbouwkundige kennis in het zonnetje kunnen zetten.
Een snelle omslag is noodzakelijk, waarschuwde VN-topman António Guterres in december. ‘De race naar klimaatweerbaarheid is even cruciaal als de race naar nul uitstoot.’ We moeten dus evenveel geld steken in adaptatie als in mitigatie . Als we dit niet snel doen, lopen we straks tegen astronomische kosten aan, stelde het VN-milieubureau (UNEP) onlangs.

Sociale driegeleding (Soziale Dreigliederung)
Sociale driegeleding is een sociologisch ontwikkelingsconcept van Rudolf Steiner, die het maatschappelijk leven in drie autonome geledingen zoekt te (her)ordenen. Hij onderscheidt in de maatschappij drie levenssferen:
1. het geestesleven (
cultuur),
2. het rechtsleven, en
3. het economisch leven. (
natuur)

Antroposofie, filosofie en de universiteit - een schandaal! (Hugo Verbrugh Civis Mundi Digitaal #8 november 2011):
Sinds mei 2011 ben ik verwikkeld in een paradoxaal debat met de voorzitter en vice-voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte, resp. Anton van Hooff en Floris van den Berg.
Synthese
De these was:
’wèg ermee’; Floris en Anton hebben gelijk. De antithese was: ’ho ho, eerst nog even in beweging komen’. Wat is nu de synthese?
Die is verrassend eenvoudig. Floris, Anton en ik hebben alle drie gelijk. En nog mooier: het hele verhaal over cognitie, evolutie en empathie dat ik hier heb samengevat uit eigentijdse alledaagse reguliere filosofische en wetenschappelijke literatuur is tegelijk zuivere antroposofie. De laatste zin van de vorige paragraaf, ’door zijn cognitie creëert de mens de werkelijkheden’, is een van wat Steiner in zijn filosofische hoofdwerk ’De filosofie van de vrijheid’ schrijft: ... in dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem Zipfel, ...’. In de vertaling van Pim Blomaard: ’als wij denken, hebben wij een tipje van het kosmische proces beet’. ...
In mijn eigen woorden:
de mens wordt wat hij denkt dat hij is - hij maakt zich zelf naar de toekomst toe [evolutie] aan de hand van het beeld van de ideaal-mens dat hij in het verleden bij zijn ontstaan heeft meegekregen [cognitie] en hier en nu [empathie] nabootst en uitwerkt.
Naar welke nieuwe these leidt deze voorlopige synthese?

Anna Lemkow boek Het Heelheidprincipe
Hoofdstuk 6 Het biologische domein
Orde, chaos en heelheid (p. 161):
Zijn alle natuurlijke manifestaties eigenlijk van ordelijke aard? Zijn zelfs wanordelijke verschijnselen paradoxalerwijze aan orde onderhevig? De nieuwe chaos-wetenschap antwoordt hierop bevestigend. Maar voordat we die wetenschap behandelen kan het goed zijn om kort stil te staan bij de betekenis van orde en chaos zelf.
Het woord “chaos” is afgeleid van het Griekse woord chaino, dat de
Leegte of de Grote Diepte of de Afgrond betekent. Het lijkt te verwijzen naar een toestand die aan de manifestatie voorafgaat, de toestand waarvan in Genesis wordt gezegd: “Duisternis was op de vloed.” In Genesis wordt ook de term “wateren” gebruikt. Equivalente termen komen ook in andere tradities voor. De Sanskriet-term Akasha, afgeleid van de stam kash, schijnen, betekent prekosmische of primordiale substantie. Volgens Lama Govinda duidt Akasha op een actieve, zo niet creatieve eigenschap van de ruimte, iets wat in verband staat met beweging, trilling of straling. Blavatsky stelde de Leegte gelijk aan de Universele Ruimte. In deze tradities is de Leegte niet een leegte maar een grenzeloze volheid. Als zodanig bevat zij alle mogelijkheden die in een gemanifesteerd universum tot ontplooiing komen of kunnen komen; het is de volheid die het dynamische wereldproces mogelijk maakt. Vanzelfsprekend zijn dit niet de gewone gebruikswijzen van het woord “chaos”; gewoonlijk betekent het eenvoudig een toestand van wanorde.

Mind within, over matter: Science, the occult, and the (meta)physics of ether and akasha (Anna Pokazanyeva 5 May 2016):
The intersection between quantum theory, metaphysical spirituality, and Indian‐inspired philosophy has an established place in speculative scientific and alternative religious communities alike. There is one term that has historically bridged these two worlds:
“Akasha,” often translated as “ether.” Akasha appears both in metaphysical spiritual contexts, most often in ones influenced by Theosophy, and in the speculative scientific discourse that has historically demonstrated a strong affinity for the brand of monistic metaphysics that Indian‐derived spiritualities tend to foster. This article traces the relationship between these groups with special attention to the role of Indian concepts and terminology. More specifically, it argues that Akasha‐as‐ether comes to operate in a manner that bridges gross matter (of which the individual mind is part and parcel) with the notion of a subtle material and transpersonal mind—a version of panpsychism allowing for a coherent quantum monism.

According to Max Heindel's Rosicrucian writings, the Memory of Nature (Akashic Records) may be read in three different inner worlds. In the reflecting ether of the Etheric region there are pictures of all that has happened in the world - at least several hundred years back, or much more in some cases - and they appear almost as the pictures on a screen, with the difference that the scene shifts backward.

De titel van het boek het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong van Ervin Laszlo wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een kosmische visie op een oud vraagstuk (114/115):
De psychiater Stanislov Grof, die dergelijke toestanden bij duizenden patiënten heeft geïnduceerd, constateerde dat zelfs het bewustzijn van intensief getrainde psychologen – wanneer zij persoonlijk eenmaal ervaring met deze veranderende bewustzijnstoestanden hebben opgedaan – wordt verhoogd tot een bewustzijn dat de mechanistische, materialistische en fragmentarische kijk op de wereld van onze moderne tijd vervangt door een holistische en allesomvattende zienswijze.
Stanislav Grof Evidence for the Akashic Field from Modern Consciousness Research.

Spiegeltje spiegeltje... (Martijn van Calmthout Volkskrant 18 november 2017 Sir Edmund p. 45-46):
Van het Paleis op de Dam tot de vleugels van een vlinder: symmetrie is overal. Maar nergens zo verleidelijk als in de moderne natuurkunde.
Maandag vieren theoretisch natuurkundigen over de hele wereld een van de hoogtepunten van hun vakgebied, waarin symmetrie een absolute glansrol heeft. Het is dan precies vijftig jaar geleden dat in Cambridge, Massachussetts een dertiger met keurig haar en een jasje met dasje het artikel publiceerde dat de deeltjesfysica totaal zou veranderen. A Model of Leptons, heette het voor leken onleesbare betoog van amper tweeënhalve pagina. De auteur: de latere Nobelprijswinnaar en geestelijk leidsman van de theoretische natuurkunde Steven Weinberg.
Revolutionair
Aanvankelijk, zegt de jonge theoreticus Jordy de Vries van deeltjeslab Nikhef in Amsterdam, merkte niemand op hoe revolutionair het artikel was. 'Weinbergs paper was in die tijd een van de vele pogingen om wijs te worden uit de wirwar van de deeltjeswereld. Het verschil was dat hij het goede verhaal te pakken had.'
Na drie jaar begonnen de verwijzingen te komen, om nooit meer op te houden. Met meer dan 80 duizend citaties is A Model of Leptons een halve eeuw na dato een van de meest aangehaalde wetenschappelijke artikelen ooit.
Afspiegeling van een diepere werkelijkheid
In de deeltjeswereld is het niet anders. Die lijkt een wirwar van exotische eigenschappen en kenmerken van deeltjes, maar dat blijkt allemaal een afspiegeling van een diepere werkelijkheid vol magische symmetrieën.
Susy
Het
standaardmodel, zegt experimentator Van Vulpen, is sinds de uitvinding ervan met haast idiote precisie gecontroleerd met steeds grotere versnellers, en haast altijd verbluffend correct bevonden. 'Sterker, het begint behoorlijk frustrerend te worden hoe weinig afwijkingen we kunnen vinden, terwijl duidelijk is dat het onmogelijk het hele verhaal kan zijn.'

Quantum mind - Roger Penrose and Stuart Hameroff
Theoretical physicist Roger Penrose and anaesthesiologist Stuart Hameroff collaborated to produce the theory known as Orchestrated Objective Reduction (Orch-OR). Penrose and Hameroff initially developed their ideas separately, and only later collaborated to produce Orch-OR in the early 1990s. The theory was reviewed and updated by the original authors in late 2013.

Ervin Laszlo boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 134):
Sir Roger Penrose omschrijft de geboorte van ons universum als een ‘eenmaligheid’ waarin de wetten van de fysica niet langer geldig zijn.
145: De werking van het subtiele maar reële A-veld verklaart de non-lokaliteit van niet alleen de kleinst meetbare bestanddelen van het universum, maar ook die van de grootste waarneembare structuren ervan. Het verklaart de coherentie van levende organismen én hun coherentie met de omgeving waarin ze leven en evolueren.

Ervin Laszlo boek De Akasha-ervaring Wetenschap en het kosmisch geheugenveld (met bijdragen van Jude Currivan, Pim van Lommel, Swami Kriyananda, Alex Gray, Eric Pearl, Stanislav Grof, Edgar Mitchell, Larry Dossey, e.a.)
Het gevoel dat we onderling en met het universum verbonden zijn is niet nieuw. Traditionele volkeren waren zich bewust van immateriële connecties en ze maakten deel uit van hun dagelijks leven. De moderne wetenschap ontkent deze connecties en gelooft alleen in dat wat zichtbaar is of wetenschappelijk bewezen. Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijna-doodervaring en spiritualiteit vertellen over hun ervaring en interactie met het
kosmisch geheugenveld. Hun ervaringen worden nu ondersteund en bewezen door nieuw wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat er een kosmisch geheugenveld is dat alle informatie bevat uit verleden, heden en toekomst. Op dit moment neemt de frequentie en sterkte van deze Akasha-ervaringen toe. Ze zijn onderdeel van een grootschalige evolutie van het menselijke bewustzijn.

Coherente golfjes hebben de eigenschap, dat ze met elkaar kunnen interfereren.
Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats. Er kunnen zich verschillende verschijnselen voordoen, afhankelijk van de frequentie, amplitude en fase van de golven en de eigenschappen van het medium. Er ontstaat in alle gevallen een interferentiepatroon met plaatsen van een hogere intensiteit, wanneer de golven in fase zijn. De golven versterken elkaar en er ontstaat een buikpunt. Dit wordt constructieve interferentie genoemd. Er ontstaan ook plaatsen met een lagere intensiteit, of zelfs volledige uitdoving, waar de golven elkaar opheffen. De golven zijn dan in tegenfase en er ontstaat een knooppunt. Dit wordt destructieve interferentie genoemd.

Akasha: Een plaats tussen (voorbij) 'tijd en ruimte', waarvoor verwante begrippen (manifestaties) als Kwantumvacuüm, Nulpuntveld, Swabhavat, Prana, levenskracht, Tetragrammaton,, Universeel Denkvermogen, anima mundi, wereldziel, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, Kundalini, psi-vermogens, Akasha-veld, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie worden gebruikt.
In het Akasha-veld, combinatie van een aantal etherische energieën (Ether-paradigma) vormen 'Ruimte - Tijd - Materie' één drie-eenheid, die wel onderscheiden maar niet gescheiden kan worden.

Geest en Lichaam, zijn een twee-eenheid die met behulp van de ziel de éne werkelijkheid weerspiegelen.

Jan Wicherink, boek Ontheemde Zielen Ontwaken (p. 153): Het darwinisme is een dogma geworden, een soort geloof op zichzelf en het wordt tegenwoordig heviger verdedigd dan ooit. De reden is begrijpelijk vanuit een wetenschappelijk standpunt. De axioma’s van de wetenschap zelf staan namelijk op het spel.
Ervin Laszlo zegt dat we verder moeten kijken en dat we de evolutie van het universum in zijn geheel in de discussie moeten betrekken. Volgens Laszlo is de echte vraag hoe het universum zich heeft kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden.

De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn tegenover het non-lokale, universele bewustzijn. Het gaat er om de verbinding tussen de aardse ziel en de hemelse geest, de wisselwerking tussen de materiële wereld en de geestelijke wereld te verdiepen.

Profiel Bidens minister van Financiën (Koen Haegens de Volkskrant 26 januari 2021p. 31):
President Trump vond haar te klein, maar Janet Yellen denkt groter dan groot. Als eerste vrouwelijke minister van Financiën staat zij voor een Herculestaak: de Amerikaanse economie uit de coronacrisis leiden.
Armoede en werkloosheid
Wie is deze Janet Yellen, die als het om geld uitgeven gaat straks de
Kerstman en Sinterklaas in de schaduw stelt? Zou er zoiets als een economenland bestaan, bevolkt door economenmensen die de hele dag ‘econooms’ met elkaar praten, dan was Yellen ereburger. Haar economenman ontmoette ze in 1977 in de kantine van de centrale bank. ‘Onze karakters pasten niet alleen perfect bij elkaar’, tekende deze George Akerlof later op ter gelegenheid van zijn Nobelprijs, ‘maar we zijn het ook altijd vrijwel geheel eens geweest over macro-economie.’ Hun zoon, Robert, is ook econoom.

Biohacking Waarom volstaan met vijf zintuigen? (Jeroen van Raalte De Groene Amsterdammer 22 november 2018 p. 38-41):
Duizenden mensen dragen onderhuidse microchips, voor biohackers slechts een eerste stap op weg naar de transhumanistische mens. ‘We moeten af van het idee dat wetenschap het best kan worden overgelaten aan professionals.’
Uitgangspunt van het transhumanisme is dat de mens zich moet bevrijden uit zijn biologische keurslijf, het menselijk lichaam in zijn huidige vorm, dat hem in zijn mogelijkheden beperkt. ‘De transhumanistische beweging komt voort uit de overtuiging dat we technologie kunnen en moeten gebruiken om controle te krijgen over de toekomstige evolutie van onze soort’, observeert de Ierse publicist Mark O’Connell in zijn boek To Be a Machine, dit jaar verschenen in de Nederlandse vertalingDe mensmachine.‘Volgens transhumanisten kunnen en moeten we ouderdom als doodsoorzaak uitbannen, kunnen en moeten we technologie gebruiken om de mogelijkheden van ons lichaam en onze geest uit te breiden, kunnen en moeten we fuseren met machines.
‘De wetenschap is heel voorzichtig met alles wat met leven en biologie te maken heeft’, zegt futuroloog Paul Ostendorf. ‘Biohackers vinden dat dat te lang duurt.’ Volgens Ostendorf, die van toekomstanalyses zijn specialisme heeft gemaakt, zijn we inderdaad op weg naar een wereld waarin de mens controle krijgt over zijn eigen biologie. ‘Het leven is een rationele, kwantificeerbare manifestatie die we, als we het eenmaal volledig hebben doorgrond, naar eigen inzichten kunnen vormgeven.
Al duizenden jaren zijn mensen bezig hun natuurlijke omgeving te bewerken, maar in die zucht naar creatie zijn we lange tijd één ding vergeten: onszelf. Nu richt onze vernieuwingsdrift zich ook op de mens, in het geval van biohacking tot in het extreme.’

TRANSHUMANISME Einde van de menselijke soort? (Reformatorisch Dagblad november 2017):
Dat onze kostbare planeet op velerlei wijze wordt bedreigd, is wel duidelijk: klimaatverandering, terrorisme, het toenemend aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, branden en overstromingen, een enorm vluchtelingenprobleem, religieuze conflicten, hongersnoden, mondialisering, epidemieën. De wereldmachten vechten een grote oorlog uit, bepaald door geopolitieke, strategische en economische belangen.
Het is de hoogste tijd dat er overal op brede basis een
discussie ontstaat over de grote gevaren van de transhumanistische ideologie, een discussie ook over wat we onder mens- zijn, menselijke waardigheid, ziel, spiritualiteit, enzovoorts verstaan. De ontwikkelingen gaan razend snel. De resultaten van diverse congressen op wereldniveau worden niet aan het publiek bekend gemaakt. Ze zijn hooguit te lezen in wetenschappelijke tijdschriften of kritisch geschreven boeken. De menselijke hybris heeft een lange geschiedenis. Talloze mythen tonen ons echter ook de dramatische afloop van de menselijke overmoed. Daar waar de mens zichzelf als de maat van alle dingen beschouwt, sluipt een zeer giftig addertje onder het gras. Hoogste tijd om wakker te worden! (Marcel Messing)

Janet Yellen is ‘terrific’ — but out after only one term as Fed chair (Jon Talton columnist The Seattle Thimes 3 november 2017):
Monetary policy was conducted in a pragmatic way that led to “the Great Moderation” with steady growth and low inflation. Yes, Greenspan’s infatuation with Ayn Rand blinded him to the housing bubble. But the independent central bank, led by Ben Bernanke, made the important moves to avoid a second Great Depression when the panic began. The Fed’s extraordinary measures helped lift us out of recession, despite the headwinds of a GOP Congress wedded to destructive “austerity.” Even Trump said Yellen, Bernanke’s successor, was “terrific.”

Mysterieuze macht op de financiële markten (Peter de Waard Volkskrant 23 december 2013):
De vandaag honderd jaar oude Federal Reserve, het stelsel van centrale banken van de VS, heeft als beheerder van de dollarpers grote invloed op de wereldwijde economie. Voor de voorzitter van de Fed is een pokerface verplicht.
Net als de
vrijmetselaarsloge, de Bilderberg-conferentie en de kerkelijke organisatie Opus Dei wekt het de schijn van een duister genootschap.
Zij wezen een van hogerhand geleide centrale bank, zoals die in Groot-Brittannië, Duitsland of Frankrijk, af.
Gekozen werd voor een particuliere associatie van banken die de geldroulatie op gang moest houden. Hierdoor bleven ze baas in eigen huis.
Een van de felste tegenstanders van de Fed was het Congreslid Charles Lindbergh sr., de vader van de man die ruim tien jaar later als eerste van de VS naar Europa zou vliegen.
'Het systeem is particulier met als enig doel zo veel mogelijk winst te behalen met het geld van andere mensen', riep hij. De voorzitter van het bestuur van de twaalf centrale banken was in zijn ogen niet meer dan een marionet van het grootkapitaal.
Continu worden pogingen gedaan de macht van de dollar in te perken. In 2009 stelde China nog voor een 'mandje' van verschillende valuta te introduceren, maar van het plan kwam niets terecht.
De Fed heeft zelf geen idee meer over de
totale hoeveelheid dollars die wereldwijd in omloop zijn of op tegoeden uitstaan.
Vanaf volgende maand ligt het
lot van de financiële wereld in handen bij een vrouw, Janet Yellen. Door thrillerschrijvers zal ze ongetwijfeld worden omarmd.

As a guru, Ayn Rand may have limits. Ask Travis Kalanick. (The New York Times 14 juli 2017):
In business, Rand’s influence has been especially pronounced in Silicon Valley, where her overarching philosophy that “man exists for his own sake, that the pursuit of his own happiness is his highest moral purpose, that he must not sacrifice himself to others, nor sacrifice others to himself,” as she described it in a 1964 Playboy interview, has an obvious appeal for self-made entrepreneurs. Last year Vanity Fair anointed her the most influential figure in the technology industry, surpassing Steve Jobs.
But lately,
many Rand devotees have been running into trouble. Travis Kalanick’s abrupt departure as chief executive of Uber, the Internet-based ride-hailing service he built into a private corporation worth $50 billion or more, is the latest '''Icarus-like plunge of a prominent executive identified with Rand.

Wij zijn ons bewust (Mickey Steijaert interviewt André Aleman Volkskrant 18 november 2017 Sir Edmund p. 40-43):
De mens heeft meer controle over zijn brein dan u en neurobioloog
Dick Swaab ('Wij zijn ons brein') denken, betoogt André Aleman in zijn nieuwe boek. De neuropsycholoog legt uit, mede aan de hand van zijn geliefde karate.
Uw boek gaat ook over emotieregulatie. Moet je heftige emoties op die manier uit de weg gaan?
'Emoties moet je niet vermijden, maar je moet ermee om leren gaan. Een van de effectiefste manieren daarvoor is herinterpretatie, reappraisal in het Engels. Daarbij probeer je een andere invalshoek te hanteren, waarbij het gebeurde minder negatief lijkt. Een eenvoudig voorbeeld: ik zat eens in de trein toen iemand hete koffie over mijn knie morste. Daar voelde ik mij behoorlijk bozig over, want dat was een lompe actie, en pijnlijk bovendien. Maar toen dacht ik: de trein maakte een rare schuiver, het kan iedereen overkomen. Toen was ik al milder gestemd.'

Leercirkel, het continuüm van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam
Het model van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam is ontstaan in de jaren zeventig. Het is onduidelijk wie het model heeft ontwikkeld.Het model beschrijft de verschillende fases die je in een leerproces doorloopt. Dit geldt voor elk leerproces. Voor het voelen en snappen hoe het werkt kun je piano leren spelen of leren autorijden als voorbeeld nemen.

In Prana De kracht van het NU (nr. 162) schrijft Rob Docters van Leeuwen in het artikel Inzichten in het Akasha-veld:
Sommigen hebben mogelijk de leringen van oude wijzen gelezen die ons hebben verteld dat er in feite alleen ‘NU’ is – dat alles wat bestaat alleen maar in het NU is: zonder verleden en zonder toekomst. Deze wijsheid mag ons misschien door de enormiteit van zijn consequenties tijdelijk uit onze comfort zone hebben losgescheurd, maar daarna gleden we waarschijnlijk terug in de conventionele kijk op de dagelijkse wereld van heden verleden en toekomst.
In het A-veld zijn Tijd en Ruimte echter één. Tijd, Ruimte en Materie zijn ongescheiden. Daarom kan in het A-veld de tweede wet van de thermodynamica niet opgaan. Als we ons door meditatie met het A-veld verbinden kan de warmte van de hete pan niet naar de koude vingers stromen omdat er geen aparte tijd is.
Potentialiteiten in het A-veld zijn zodanig gestructureerd dat deze in gescheiden tijd en ruimte kunnen ontvouwen. Daarom moet het A-veld op de een of andere manier potentiële tijd, ruimte, materie, energie en informatie bevatten. Hoe kan tijd potentieel zijn? Voor mijn gevoel gebeurt dit als recursies.
Het denkbrein schakelt heen en weer tussen lokaal en niet-lokaal bewustzijn. Dit gebeurt door interne processen of door wilskracht, Het overschakelen op niet-lokaal bewustzijn wordt bevorderd door meditatie, tot twintig tellen voor iets te doen, het wandelen door een tuin of labyrinth, enz.
Als we deze twee vormen van bewustzijn combineren met Jungs onderverdeling in bewustzijn en onderbewustzijn dan krijgen we vier basis bewustzijnsniveaus:
1. Niet-lokaal bewustzijn (het niet-lokaal bewuste – the non-local conscious).
2. Lokaal bewustzijn (het persoonlijk bewuste – the personal conscious).
3. Lokaal onderbewustzijn (het persoonlijk onderbewuste – the personal unconscious).
4. Niet-lokaal onderbewustzijn (het collectieve onderbewuste – the collective unconscious).
In elk van deze bewustzijnsniveaus ervaart het denkbrein een onderscheiden wereld of bestaansniveau. Op elk niveau wordt de werkelijkheid anders ervaren. Innerlijke wijsheid volgt uit de integratie van gedachten en kennis op alle vier de niveaus (figuur 11).

Voor fig. 11 wordt naar Prana nr. 162 verwezen. Het is echter mogelijk deze doorsnede van Rob Docters van Leeuwen met behulp van het onderstaande kwadrant toe te lichten. De vier stadia voor bewustzijnsverandering volgens Maslow:

1. Niet bewust van tekorten in kennis en kunde. Voelt geen noodzaak om te leren. Geen grip op eigen automatische gedachten en gevoelens.
2. Bewust dat hij kennis en ervaring mist om functioneren te verbeteren. De fouten die men doorgaans maakt, kunnen worden blootgelegd en er
kan worden gewerkt aan het stopzetten van (dwang)gedachten en -gevoelens.
3. Is vakkundig en begrijpt hoe het werkt. Zo iemand weet hoe waardevol leren is en is doorgaans zeer gemotiveerd om te blijven leren en groeien.
4. De deskundigheid wordt een automatisme.
Micro, reflexief bewustzijn: Macro, universeel bewustzijn:
4. Niet-lokaal onderbewustzijn2. Lokaal bewustzijn 
4. Onbewust bekwaam2. Bewust onbekwaamCollectief bovenbewust bekwaamCollectief bovenbewust onbekwaam
||||
1. Onbewust onbekwaam3. Bewust bekwaamCollectief onderbewust onbekwaamCollectief onderbewust bekwaam
1. Niet-lokaal bewustzijn3. Lokaal onderbewustzijn 

Prana Mediums (nr. 165) bevat het boeiende artikel Divineren – Akasha’s toevalstaal lezen van Rob Docters van Leeuwen:
In het artikel refereert Doctors van Leeuwen aan het boek The Self-Aware Universe van Amit Goswami. Volgens Amit Goswami heeft een mens een EGO (Redeneren, Continu, Gedetermineerd, Lineair, Lokaal, Persoonlijk en Klassiek-logisch) en een KWANTUMZELF (Creatief, Discontinu, Synchronistisch, Holistisch, Non-lokaal, Transpersoonlijk en Kwantumlogica). Carl Jung noemt deze respectievelijk het 'ego en het Zelf' .

Anthony Stevens boek ‘Over Jung- leven en werk’ (p. 51):
Jung duidt het zelf aan met het archetype der archetypen.
Zoals de structuur van de psyche bepaald wordt door de in wezen biologische idee van het archetype, zo voltrekt zich psychisch functioneren in overeenstemming met de biologische principes van aanpassing, homeostase en groei.

Wat betreft het probleem van het 'ego en het Zelf' ligt er een verband met de biologische principes van aanpassing, groei en homeostase. De homeostase brengt voor een individu de keerzijde, de onbewuste as in beeld. In het 5Ddenkraam (5D-concept en Ether-paradigma) wordt op de homeostase van een sociaal en fysiologisch systeem de nadruk gelegd.

Cees Dekker zegt over het boek De taal van God van Francis S. Collins: ‘Dit is een boek zoals ik had willen schrijven.’ (Recensie van Ben van Raaij in de Volkskrant van 20 januari 2007). De wetenschap heeft volgens Collins geen antwoord op vragen die vanouds het terrein zijn van de theologie: hoe is het heelal ontstaan, wat is de betekenis van leven?

Binnenin de kernen van de atomen zijn, over ultrakorte afstanden, twee natuurkrachten (sterke kernkracht en zwakke kernkracht) actief. De zwaartekracht en de elektromagnetische kracht zijn daarentegen twee krachten, die over langere tot super lange afstanden werkzaam zijn.

Het kompaskwadrant wordt gebruikt om op het mechanisme achter de éne werkelijkheid grip te krijgen. Het kompaskwadrant is net als NLP een metamodel, dat de wisselwerking tussen hersencellen en bewustzijn, tussen het innerlijke bewustzijn en het universeel bewustzijn illustreert. De symmetrie en de gebroken symmetrie die in de schepping zit verborgen brengen de éne werkelijkheid tot uitdrukking.

Het snijpunt van de drie assen van het kompaskwadrant toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de psyche de relatie tussen de microkosmos en de macrokosmos. Dit snijpunt symboliseert het eeuwige nu. Er kan ook verwezen worden naar de doorsnede die het Boek van de schepping (zoeken: Titel 'Sefer Yetsirah' en Auteur: 'Kirsten van Dijkhuizen') in hoofdstuk 1:13 geeft. In het snijpunt, het nulpunt van de drie assen, zit de alles samenvattende 9, vindt de synthese plaats.
'Sefer Yetsirah' hoofdstuk 2.1: De 3 moederletters zijn Mêm, Sjien en Alef (Chochmah, Binah en Kether) de G'ddelijke these-antithese-synthese structuur. Dit gegeven staat in de Sefer Jetsiràh centraal, omdat de these-antithese-synthese het basisdrietal zijn. These staat gelijk met het non-verbale bewustzijn (vertikale bewustzijn) Chochmah. Antithese staat gelijk met het verbale bewustzijn (horizontale bewustzijn) Binah en de synthese staat gelijk met de 6 daarop volgende Sefiroth.

'Elektromagnetisme en Akasha'
Wim de Lobel (kies: Artikelen) boek De eeuwige generatie, Blauwdruk, (p. 47): Steeds weer met een vaste regelmaat geeft Börger in zijn verhandelingen van deze procesgang en bewustwording een samenvattende definitie. Namelijk dat de ether gedacht als oergegeven het andere is van het electro-magnetische veld, dat zich omzet tot spiraalnevel, tot sterrenhoop, tot zonnestelsel. In het zonnestelsel bevinden zich de planeten waarop mogelijkerwijs de organische evolutie van het plantenrijk, dierenrijk en mensenrijk plaatsvindt.

Georg Wilhelm FriedrichHegelAntroposofie
  Warmte-etherLicht-ether
1. Natuur (objectieve geest) --3. Geest (absolute geest)Centrifugaal (Proödos) ----Centrifugaal (Dynamisch)
||||
4. Relatief ----2. Logica (subjectieve geest)Centripetaal (Statisch) ----Centripetaal (Epistrofe)
  Levens-etherGeluids-ether

In het boek De grote transformatie refereert Karen Amstrong aan de Spiltijd, Gert J. Peelen Het wezen van religie (Volkskrant 2 december 2005): Want in De grote transformatie is de Spiltijd een eenmalig scharnierpunt in de geschiedenis van de mensheid, waarna een dimensie bleek toegevoegd aan het zelf-bewustzijn, te weten die van het tragische besef van het menselijk tekort, het lijden daaraan, maar ook de ontdekking van transcendentie, het overstijgende dat te benoemen noch te bevatten, maar met wat moeite wel te ervaren is.

Aan het 4e element is een aspect toegevoegd. Met de vijfde skandha viññana begint de innerlijke kracht, de groei van het menselijk bewustzijn.
Het verhaal van Adam en Eva duidt oorspronkelijk op het tot bewustzijn komen. Het betreft de dimensie waardoor een mens zich van een dier onderscheidt.

====

‘In-formatie’ (Oerbron, Zelf-bewustzijn, 'Entropie en Negentropie', Communicatiecyclus, Mercabah)

Kishore Mahbubani: We zien nu dat de onzichtbare hand van de markt in balans moet worden gehouden door de zichtbare hand van goed overheidsbestuur (Volkskrant 11 oktober 2008).
Werner Heisenberg: De eerste slok uit de beker van de natuurwetenschappen maakt iemand atheïstisch – maar op de bodem van de beker wacht God.
Dolf van den Brink: Toen ik de dealingroom van ABNAmro leidde, luidde het adagium dat de markt altijd gelijk had. Inmiddels heb ik geleerd dat de markt zelden gelijk heeft. (Volkskrant 1 mei 2010)

De Axis mundi is de metafoor van het leven als pelgrimage naar de oerbron van alle leven op aarde, de eerste trilling, de energie die aan het Higgsdeeltje, zwaartekrachtsgolven of bloemkool ten grondslag ligt. Maar de Axis Mundi staat ook symbool voor de tijd, de tijdloosheid van het nu, en het contrapunt dat naar de eeuwigheid leidt.

Weg met het eilandenrijk, de eilandjes bij de overheid]] (Kustaw Bessems interviewt Arre Zuurmond de Volkskrant 13 januari 2024, katern Zaterdag p. 16-19):
Het
wantrouwen in de overheid is een groot probleem, maar de oplossing is misschien niet eens zo heel erg moeilijk, zegt regeringscommissaris Arre Zuurmond: breng de informatiehuishouding op orde. Nu is het een zooitje. ‘Houd toch op met mailen!’
‘De uitvoerende organisaties kijken nu ook te veel omhoog: wat wil de baas, wat wil de minister? Want daar worden ze op afgerekend. Die gemeenteambtenaar die niets doet met de informatie over een gestolen auto, moet genoeg bezwaarschriftjes per dag afhandelen. Zo bestaat de Nederlandse overheid uit allemaal eilandjes en informatie stroomt niet tussen die eilandjes. Vooral bij complexe opgaven zoals stikstof of woningbouw is dat wel nodig.’

De zittende macht spint garen bij het afgeven op de Kamer (Kustaw Bessems de de Volkskrant 15 oktober 2021 Opinie p. 18):
En toen kwam het:
‘Het grote taboe in het debat over de politieke bestuurscultuur is de wijze waarop de Kamer zelf functioneert.’
Minister van Staat Herman Tjeenk Willink zegt het. Academici zeggen het. Mijn collega’s zeggen het. Oud-topambtenaren zeggen het. De Raad van State onder leiding van D66-prominent Thom de Graaf kwam vorig jaar met een uitgebreid ongevraagd advies om het te zeggen.
Ja, het is lelijk om bewindslieden voor
leugenaar uit te maken, maar is het niet lelijker dat de belangrijkste bewindspersoon, de premier, een leugenaar ís? En dat zoiets geen enkele consequentie heeft, is dat niet destructieve politiek?

Hoe Thom de Graaf de hete toeslagenaardappel doorschoof naar de politiek (Martin Sommer de Volkskrant 15 oktober 2021 Opinie p. 23):
Ze hadden de ouders in de kou laten staan en de verschrikkelijkste beslissingen van de Belastingdienst bekrachtigd. Een ontbrekend vinkje of handtekening betekende dat de hele toeslag moest worden terugbetaald. Pijnlijkste voorbeeld: 77,32 euro te weinig eigen bijdrage, subiet 27.554,00 euro terugstorten.
De Rotterdammers krijgen in het rapport weliswaar lof toegezwaaid, maar aan het standpunt van de Raad van State wordt niets afgedaan. Ook Henk Naves, baas van de koepel van de rechters, sprak bij Op1 over ‘keiharde wetgeving’.
Zo krijgt de
Raad van State tegelijk gelijk en ongelijk. Wat dat betreft wordt het nog spannend. De rechters waren de laatsten van de officiële instanties die die as op hun eigen hoofd strooiden. Pas op 23 oktober 2019 maakte de Raad van State een bocht en stelde de Belastingdienst in het ongelijk, maar niet met de ruimhartige erkenning dat de Raad zelf al die jaren op verkeerd spoor had gezeten. De uitspraak was een ‘paardemiddel’ geweest, een ‘noodgreep’ en zelfs ‘recht doen ondanks de wet’, wat eigenlijk niet had gemogen.

Wat is de politieke winst van de rede van Kaag? (Marcel ten Hooven De Groene Amsterdammer 16 september 2021 p. 5):
De wil om de beleidsmatige inertie van de eerdere kabinetten-Rutte te doorbreken, vóór alles in de klimaatcrisis, is ook het werkelijke politieke belang van de HJ Schoo-lezing van D66-leider Sigrid Kaag. In de media zijn haar plaagstootjes naar Rutte nogal gedramatiseerd – alsof de VVD-leider van suiker is – maar politiek werkelijk relevant is dat zij het verschil tussen het sociaal-liberalisme van D66 en het neoliberalisme van de VVD scherp markeert. Het eerste vergt een actieve overheid, het tweede een overheid die zich zo ver mogelijk uit de economie en de maatschappij terugtrekt. Mensen zijn pas vrij, zei Kaag, als ze in staat zijn een vrij leven te leiden, en dat impliceert een overheid die in actie komt om de leefomgeving van mensen voor rampen te behoeden, om sociaal-economische ongelijkheid te bestrijden, om de last van de migratie eerlijk te verdelen zonder de economische én culturele voordelen ervan te niet te doen.

Door kleingeestigheid vervreemdt de politiek zich van de burgers
Een bestuur van terugtrekkende bewegingen (Marcel ten Hooven De Groene Amsterdammer 16 september 2021 p. 28-33):
Geen gebrek aan opgeklopt pandoer in de kabinetsformatie, wel aan serieuze aandacht voor reële problemen als de milieucrisis en de rechtsonzekerheid van mensen. De partijen letten meer op elkaar dan op het publieke belang.
De
grote maatschappelijke problemen van dit moment hebben zo ver kunnen escaleren, zegt Dijstelbloem, doordat een afwachtende houding het politieke leiderschap in Nederland tekent. Politici poseren graag als daadkrachtig (‘Nu doorpakken!’), maar zelden lopen ze daadwerkelijk voor de troepen uit, met initiatieven die een doorbraak in slepende kwesties bewerkstelligen. ‘Neem de klimaatcrisis, de stikstofzaak, de toeslagenaffaire. Premier Rutte is een voorbeeld van een politicus die pas in actie komt als hij geen kant meer op kan, bijvoorbeeld als de rechter corrigerend optreedt.
Het beleid is vooral reactief, risicomijdend, zegt hij: ‘Zo lang mogelijk afwachten tot het echt niet meer anders kan, proberen de desk clean te houden met maatregel zus of zo, verantwoordelijkheden doorschuiven naar gemeenten en het bedrijfsleven. Kijk naar de gezondheidszorg, waar een semi-markt is opgetuigd en de ene interim-manager moet worden aangetrokken om de andere interim-manager te controleren.

Applausmachine voor oneliners (Kim van Keken De Groene Amsterdammer 7 maart 2019 p. 26-31):
Al jaren wordt interne kritiek binnen de VVD op quasi-nonchalante toon gesmoord. Bij diverse partijprominenten valt dit niet goed, sommigen vertrekken. Dit moet anders, vindt bijvoorbeeld Hans Wiegel. ‘En anders stapt de top maar op.’
Lekker of juist niet, openlijke gedachtewisselingen zijn al jaren een zeldzaamheid binnen de VVD. En het zijn al lang niet meer alleen de vertrekkers die dit vinden. ‘Er moet voldoende ruimte zijn voor een debat’, zegt VVD-prominent Johan Remkes, oud-commissaris van de koning van Noord-Holland. ‘Ik merk er bij de VVD momenteel weinig van.’
Hij pleit voor een ‘gezonde dosis zelfreflectie’. ‘De partijtop zou af en toe eens in de spiegel moeten kijken en intern wat meer tegenspraak moeten organiseren. Dat is nooit makkelijk, maar het móet nu echt gebeuren.’ Ed Nijpels, een andere partijbons, beaamt dit. ‘De kiezer houdt niet van een verdeelde partij, zeggen ze in de top. Toch zou ik wel voorstander zijn van een goed debat binnen de VVD.’
En ook aan de agenda is moeilijk te sleutelen, zegt hoogleraar Voermans. ‘Ik denk dat de top van de partij het electoraat belangrijker vindt dan de leden.’ Elke partij monitort met peilingen en focusgroepen. ‘Het is het geheim van de partij hoe dat gebeurt.’ Bij de VVD zet de leiding jaarlijks de koers uit in het vakantiehuis van Rutte-fluisteraar Ben Verwaayen, oud-topman van Alcatel-Lucent. ‘Daar wordt van alles beslist door een paar mensen’, zegt Voermans. ‘Deze gremia zijn niet te controleren door de leden, niemand weet wat er gebeurt.’
Hans Wiegel hekelt het gebrek aan openheid, maar heeft geduld. ‘De VVDregeert geen vijftig jaar, maar de democratie wel.’

Divers onderwijs (Dirk Bezemer De Groene Amsterdammer 16 september 2021 p. 9):
Kan de overheidsschuld zomaar oplopen? Is de bitcoin geld? Zijn lagere lonen goed voor de economie? Is groei van de geldhoeveelheid de oorzaak van inflatie, of eerder de loongroei? En zijn stijgende aandelenkoersen een teken dat de economie goed draait? Over al deze vragen is er een meerderheidsopinie, maar zijn er ook andere antwoorden? Wie zich dat afvraagt, wil op een pluralistische manier over de economie nadenken. De anderen zijn econoom.
In iedere cursus komt er een moment waarop een student me vraagt: allemaal goed en wel, maar wat is het nu?
Ik geef daar natuurlijk geen antwoord op. Dit is misschien wel het grootste leermoment van de cursus. Studenten ervaren verschillende gezichtspunten en de noodzaak te kiezen: precies wat ze straks in het echte leven ook gaan meemaken. Een betere voorbereiding daarop dan pluralistisch onderwijs is er niet. En omgekeerd: wil je in een toekomstige functie onaangenaam verrast worden door ideeën en tegenargumenten waarvan je nog nooit gehoord hebt? Wil je met lege handen staan als een van je aannames niet blijkt te kloppen? Ga dan 86 procent van je studietijd neoklassieke economie doen en verder gewoon snel je papiertje halen.

Paul Krugman neo- keynesiaans econoom (Nobelprijs voor de Economie): Plunderaars in Gucci-instappers (Volkskrant 20 april 2010):
Feit is dat het grootste deel van de financiële sector een grote zwendel is geworden – een spel waarbij een handjevol mensen rijkelijk wordt beloond om consumenten en beleggers te misleiden en uit te buiten. Als we de lat voor dit soort praktijken niet lager leggen, zal de zwendel gewoon doorgaan.

De vraag die gesteld kan worden is in hoeverre hangen de veel besproken debacle’s Enron, Parmalat, Ahold, Shell, Betuwelijn en HSL, de vernieuwingen in het onderwijs (Het Nieuwe Leren) en de kredietcrisis met de organisatiecultuur samen? Elk probleem heeft specifieke kenmerken, maar er kan ook van een generiek patroon worden gesproken.

De moraal van het verhaal is dat ethiek zowel de oorzaak van het probleem als de oplossing ervan laat zien. Het gaat volledig mis, er ontstaat een breuk wanneer extremen van het kapitalisme gaan overheersen, de moraal, de regulerende principes buiten het verkoopverhaal worden gehouden, het gedrag wordt amoreel. Het zijn juist de waarden en normen, die mensen met elkaar verbinden. Of anders gezegd de onzichtbare muren tussen 'Wij en Zij', waardoor we de ander uitsluiten, dienen we af te breken. In plaats van dat een dialoog twee partijen nader tot elkaar brengt, kunnen de meningen ook verharden en ontstaat er een loopgraven oorlog.

De jaren nul (2000-2009) Het normen en waardendebat
Blijven steken in goedbedoelde hartekreten (Volkskrant 30 december 2009)
Waar gaat het precies over?
De cultuursociologen Herman Vuijsjes en Gabriël van den Brink zijn het over één ding roerend eens: in politieke termen hebben we het helemaal nergens over.
Er is geen wervend positief verhaal van gemaakt. Want: hoe moet ik mijn kind dan opvoeden? Wat zijn dan die centrale waarden? Wat is dan de zin van het leven?
De overheid heeft te zorgen voor structuren die kunnen sturen in de richting van gewenst gedrag. De halfbakken politieke reactie was vooral zo teleurstellend omdat de behoefte aan dit thema zo groot was.
Van den Brink ergert zich vooral aan het dedain waarmee de hoofdstedelijke elite steevast reageert op alles wat afwijkt van de grachtengordelmores.

In Nederland is de situatie gegroeid dat de hoogwaardigheidsbekleders die in de schaduw van de formele macht opereren, met al hun bijbanen aanzienlijk meer verdienen dan de verantwoordelijke bewindspersonen. Uiteindelijk is het de informele 'vierde, vijfde en zesde macht' die echt aan het roer zit. Michail Gorbatsjov heeft gelijk ‘We hebben een perestrojka nodig.’

Groepsdenken is de basisvoorwaarde voor overheersing en onderdrukking (Esther van Fenema Volkskrant 15 juli 2020):
Door corona zijn we erg bezig met de
kwetsbaarheden van bepaalde groepen. Daarmee versterken we onbewust ook de boodschap dat we blijkbaar in groepen moeten denken. Dat heeft vele risico's, betoogt Esther van Fenema.
Volgens historicus Yuval Harari zijn we als mens evolutionair geprogrammeerd om in kleine groepen samen te werken. Zo lang we elkaar persoonlijk kennen, zetten we er graag samen de schouders onder. Maar naarmate groepen groter zijn wordt samenwerken moeilijker en hebben we een verbindend verhaal nodig. Zonder een gedeelde overtuiging of geloof geen hechte groep.
Groupthink
Irvin Janis onderzocht het fenomeen
groupthink in de jaren ‘70 en concludeerde dat mensen die nauw met elkaar samenwerken en daarbij een hechte groep vormen zoveel waarde hechten aan de unanieme groepsmening, dat deze unanimiteit belangrijker wordt geacht dan een kritische rationele instelling.

Hokjesgeest (Herien Wensink interviewt Dries Verhoeven Volkskrant 6 juli 2020 V6-8):
De herneming stond al gepland, maar door corona werd het kunstwerk
U bevindt zich hier (2007) van Dries Verhoeven, met mensen alleen in kleine kamertjes, wel heel relevant. V sprak de kunstenaar.
Maar we werden toch dagelijks geconfronteerd met eindeloze hoeveelheden sterfgevallen?
‘Met de getallen, ja. Maar ik heb deze ramp heel anders beleefd dan bijvoorbeeld de aanslagen op 11 september. De aangrijpende nieuwsbeelden toen confronteerden ons ook met onze
collectieve sterfelijkheid, en ik denk dat die ervaring louterend kan werken. Nu zag ik nauwelijks hartverscheurende beelden van wegkwijnende patiënten. ‘Ja, er was dat ene aangrijpende filmpje van de Italiaanse verpleegster. Maar ik zag toch vooral vrolijk loungende mensen in het Erasmuspark. Ik had ook het gevoel dat het nieuws voortdurend van een positieve disclaimer werd voorzien, zo van: ‘Er zijn wel veel doden, maar dat komt door hoe we tellen.’ Alles om er maar voor te zorgen dat we niet in paniek zouden raken. Terwijl collectieve huivering, net als collectieve woede of verdriet, misschien ook wel de functie heeft van catharsis.’

Uit de bubbel (Robert Vuijsje interviewt Pete Philly Volkskrant 5 februari 2018 p. V4-5):
Welke rol speelt afkomst in Nederland? Dat onderzoekt de Volkskrant in een reeks interviews. Rapper Pete Philly (37): 'Wanneer Rutte de minister-president is, heb je als land een probleem.'
Wat herken je in Rutte?
Op die scholen was het een vanzelfsprekende gedachte: bepaalde deuren worden voor ons geopend. Zonder te beseffen dat die voor anderen dus gesloten blijven. Ze kijken naar de rest en denken: waarom sta jij niet op het speelveld dat voor mij zo makkelijk bereikbaar was? In dat milieu zag ik vaak niet genoeg empathie voor mensen met een andere achtergrond. En zo iemand is nu de minister-president van Nederland.
'Iemand als Rutte is nooit gedwongen om zijn privilege te herkennen. Hij zegt: Zwarte Piet is nou eenmaal zwart, dus fuck off. Dat herken ik, zo werd op die scholen naar veel dingen gekeken: it's my way or the fuckin' highway.
Wanneer je in een sociale bubbel leeft en voor die manier van denken ook nog high fives krijgt, dan ga je er zelf in geloven. Het mag allemaal, ik wil geen oorlog beginnen, ik constateer alleen dat Rutte een blinde vlek heeft. Het is niet uniek, overal op de wereld bestaan dit soort systemen. Maar wanneer zo iemand de minister-president is, heb je als land een probleem.'
Waarom kwam je vader naar Nederland?
Mijn eerste school was een Amerikaanse, met mijn eerste vriendjes sprak ik Engels.
Dat ik in het Engels muziek schrijf is geen masker dat ik opzet, het is een masker dat ik afzet. Het is de taal waarin ik mezelf het meest intiem en begrijpelijk kan uiten.
'Wat ik op Aruba heb gezien: cultuur is beweeglijk en multi-interpretabel. Je had een mix van Noord-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse, Caribische en Nederlandse cultuur. Op een bepaald moment zegt iemand: dit is hoe we dingen hier doen. Dat kan zo weer veranderen als later iemand anders zegt: en vanaf nu doen we het zo.

Kijk naar de ongelijkheid, als je de rellen wilt verklaren (Herman van de Werfhorst Volkskrant 28 januari 2021 p. 27):
De
publieke sector is in het afgelopen decennium uitgekleed – inderdaad het decennium van Rutte. De decentralisatie van allerlei voorzieningen, gepaard met een stevige bezuiniging, heeft het erg moeilijk gemaakt voor gemeenten om jongeren in probleemsituaties goed te kunnen helpen.
De baanzekerheid is, in het decennium van de flexwerker en zzp’er, voor veel jongeren verdwenen.
Abominabel
We hebben geen sociologische verklaringen nodig voor de onrust in de samenleving? Tuurlijk, wat we nodig hebben is een overheid die het internationale bedrijfsleven welig in het belastingparadijs laat tieren. Een overheid die er al decennia voor zorgt dat een steeds kleiner deel van het geld in de portemonnee van de werknemers terecht komt en een steeds groter deel in de zakken van de aandeelhouders.

Coronaverliezers krijgen geld. Waarom betalen coronawinnaars dan niks (Koen Haegens Volkskrant 28 januari 2021 p. 15):
1.100 miljard dollar
Dat kan beter. Het Institute for Policy Studies, een progressieve Amerikaanse denktank, publiceerde deze week cijfers over de 660 miljardairs die het land telt. Sinds het begin van de coronacrisis, in maart 2020, zagen zij hun vermogen met maar liefst 1100 miljard dollar (ruim 900 miljard euro) stijgen. Denk aan mensen als Jeff Bezos, wiens Amazon profiteert van de gedwongen sluiting van fysieke winkels. Met hun ‘windfall profits’, zoals dat zo mooi heet in het Engels, zou alle steun aan huishoudens betaald kunnen worden waarin het nieuwe stimuleringspakket van president Biden voorziet.
Met het einde van de coronacrisis in zicht, heeft de regering aangekondigd alle ondernemers en hun gezinnen te willen
‘meetrekken tot aan de finish’. Het wordt tijd dat zij zich ook druk gaat maken om het vervolg van die wedstrijd. Zonder coronataks dreigt een handvol mazzelaars met een wel heel grote voorsprong uit de startblokken te komen.

Economie Nootjes (Ewald Engelen De Groene Amsterdammer 28 januari 2021 p. 9):
Het afzichtelijke dieptepunt bereikten we vorige maand met dat ontluisterende rapport over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Op volstrekt harteloze wijze, voorbijziend aan elke vorm van medemenselijkheid, zijn kwetsbare, praktisch geschoolde burgers door theoretisch geschoolde ambtenaren systematisch bejegend als luilebollen en potverteerders. Alsof ze te maken hadden met postmoderne struikrovers, die op schandelijke wijze de staat een poot hadden uitgedraaid en hard gestraft moesten worden om een voorbeeld te stellen. En dat in belastingparadijs Nederland, waar ontduiking een kunstvorm is.

David Rowat Barclay - 27 oktober 1934 – 10 januari 2021 (Patrick van IJzendoorn De Groene Amsterdammer 28 januari 2021 p. 66):
De Britse zakenman Sir David Barclay was onder meer eigenaar van The Daily Telegraph. En onafscheidelijk van zijn tweelingbroer en zakenpartner Sir Frederick. Totdat persaandacht een wig tussen beiden dreef.
Die zakelijke aangelegenheden bestonden grotendeels uit het kopen van hotels, wat meestal op een even discrete, obscure als snelle manier ging. Zakendoen hebben David en Frederick geleerd op wat the university of lifewordt genoemd.
Naast
geld verdienen deden de tweelingbroers veel aan filantropie, waarvan onder meer de dierentuin van Londen, de daklozenopvang en diverse kinderziekenhuizen profiteerden. Bij David speelde het geloof een grote rol, een spirituele reis die evangelisch begon en rooms eindigde. In 2000 werden ze door koningin Elizabeth geridderd, met zijn tweeën tegelijk, zoals het dit onafscheidelijke duo betaamt.

De machtselite
Deel 5A: Biografische achtergronden van Thorstein Veblen (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #106 januari 2021):
Bespreking van Jan Seijbel,
VEBLEN'S VISIE Het belang van Thorstein Veblen's ideeën voor zijn en onze tijd
De relatie tussen
industriële productie en oorlogsindustrie is ontstaan in de Amerikaanse Burgeroorlog en is een hoofdthema in diverse werken van Veblen. Het heeft zich verder ontwikkeld tot het Militair Industriële Complex, waar President Eisenhower bij zijn afscheid voor waarschuwde. De wapenindustrie is nog steeds een machtige bedrijfstak. The Power Eilte van Charles Wright Mills gaat onder meer over de belangenverstrengeling van de militaire en politieke elite met het bedrijfsleven. Oorlogs- en wapenproductie vormen een uitbreiding van de afzetmarkt en geeft betrokken bedrijven de kans hun winst en omzet te vergroten. In combinatie met patriottisme kan dit gevaarlijke vormen aannemen, waarover Veblen belangwekkende dingen heeft geschreven, met name in Imperial Germany and the Industrial; Revolution en An Inquiry into the Nature of Peace and the Tems of Its Perpetuation.
Laatste jaren
In 1918 en 1919 publiceert hij twee kritische boeken, resp.
The Higher Learning In America en The Vested Interest and The Common Man. In 1921 volgt The Engineers and the Price System en in 1923 Absentee Ownership, waarin hij een radicaal standpunt inneemt als een kritische wetenschapper die niet gehinderd wordt door zakelijke belangen. Bewonderaars en collega’s van hem richten een ondersteuningsfonds voor hem op.
In 1920 komt er weer een conservatieve president, Warren G Harding en daarna de eveneens conservatieve Calvin Coolidge. Ze voeren een
laissez faire politiek van deregulering en belastingverlaging voor de rijken. De vakbonden worden weer ingeperkt. The Big Money is (weer) aan de macht. De term komt uit de trilogie U.S.A. (1930-36) van John Dos Passos. “In 1928 wordt de Republikein Herbert Hoover president ,... een ''selfmade man... maar als Quaker gelooft hij in humanitaire activiteiten... Hoover voelt niets voor het aantasten van de bestaande orde” (p 75).
Deel 5B:
Veblen’s economische visie
“De ouderwetse politieke econoom vereerde het glorieuze beginsel van de individuele hebzucht als alleenzaligmakend om het mensengeslacht te redden. Omdat dit beginsel, wil het werken, hypocrisie en fraude vereist, voegde hij er in het algemeen wat inconsistente concessies aan??? de deugdzaamheid” (p 125). Dit komt overeen met de kritiek van Veblen op de (neo)klassieke economie die in het volgende deel aan de orde komt.
Deel 5C:
Kritiek op de de economie
Het is verhelderend om de problemen, hun ontstaan en de kritiek en pogingen van toen om ze op te lossen te bestuderen aan de hand van de werken van Veblen in een vroeger en minder complex stadium dan de huidige mondiale economie en maatschappij. Alsof de huidige problemen overzichtelijker en meer hanteerbaar worden door de economie en maatschappij van toen beter te begrijpen. Deze heeft zich verder heeft ontwikkeld in de huidige mondiale maatschappij, die nog steeds wordt bepaald door een geldcultuur. Hoofdmotief is het maken van winst en de accumulatie van kapitaal ten koste van milieu, mensen en maatschappij.\\ Het boek van Seijbel biedt een veelzijdige introductie, die Veblen in verband brengt met hedendaagse ontwikkelingen. Het neoliberalisme, dat zijn langste tijd gehad lijkt te hebben, sluit aan bij de (neo)klassieke economen, op wie Veblen kritiek had. Hij had ook kritiek op Marx, maar respecteerde hem als baanbrekend denker.
Kritiek op het vrijemartktdenken dat problemen niet oplost maar verergert
De Nieuwe Institutionele Economie (NIE) bekritiseert o.m. het vrijemarktdenken, dat door monopolievorming en prijsbepaling wordt beheerst en dus geen vrije markt betreft. Bovendien leidt dit tot onrechtvaardigheid. Het grootste deel van de winsten gaat naar rijke ondernemers in rijke landen. “Het grootste bezwaar tegen de markt is dat het individueel, agressief en antisociaal gedrag bevordert. De markt ondermijnt hierdoor de economische en politieke democratie... Actoren zijn niet altijd volledig rationeel en kunnen zich opportunistisch gedragen... Ze misleiden soms bewust de andere partij, wat ertoe leidt dat contractpartijen bescherming zoeken... Een rol van de overheid lijkt onontkoombaar, hoewel Veblen daar absoluut geen voorstander van is (Seijbel, p 105-06). Dat geldt ook bij het nemen van maatregelen tegen de ‘ongeprijsde lasten’ waarmee bedrijven de samenleving belasten, zoals vervuiling en onttrekken van grondstoffen aan het milieu.
Overheidsbemoeienis heeft ook zijn
keerzijde, die door critici loop der tijden breed is uitgemeten. Toevallig verscheen bij het afronden van dit artikel een column van Marcia Luyten, ‘Het failliet van centrale sturing’ (de Volkskrant 6 jan.) met kritiek op het coronabeleid. “Waar ooit professionals zaten, heersen nu managers.”

Essay De wederopstanding van de cultuur van het narcisme
Permanent glimlachen (Henri Beunders De Groene Amsterdammer 2 juli 2014):
In 1979 drukte
Christopher Lasch met een dreun een stempel op het leven van zijn Amerikaanse landgenoten. Hij hekelde hun hedonistische, materialistische zelfliefde. Anno 2014 is ‘narcisme’ opnieuw de grote zondebok. Iedereen schreeuwt op Facebook en Twitter om aandacht.
In
The Culture of Narcissism vatte Lasch veel samen wat al in vele decennia daarvoor tot een brede stroom van cultuurkritiek op Amerika was uitgegroeid. Romantici als Henry David Thoreau (Walden, or Life in the Woods, 1854) hadden midden negentiende eeuw al het materialisme en vooruitgangsdenken gekritiseerd. De puriteinse socioloog en econoom Thorstein Veblen hekelde in 1899 de conspicious consumptionin zijn klassiek geworden The Theory of the Leisure Class.

Amerikaanse toestanden op Nederlandse universiteit?
Op naar de volgende visitatie (Esther-Mirjam Sent De Groene Amsterdammer 27 mei 2014):
Universiteiten in Nederland worden afgerekend op score en rendement, en minder op kwaliteit en inhoud. Dat is geen Amerikaans maar een typisch Nederlands verschijnsel.
Vanuit economisch-historisch perspectief kunnen drie regimes van de twintigste-eeuwse wetenschappelijke organisatie in de Verenigde Staten worden onderscheiden. Als eerste was er het
‘Captains van Eruditie Regime’ dat duurde van 1890 tot de Tweede Wereldoorlog en dat zo is genoemd ter ere van Thorstein Veblen. De Amerikaanse econoom en socioloog gaf de vroegste beschrijvingen van de onderzoeksuniversiteit die steeds meer onderworpen werd aan specifieke corporate organisatorische principes.

Essay ESSAY: De verantwoordelijkheid der intellectuelen, redux
Dwars denken (Noam Chomsky De Groene Amsterdammer 27 mei 2014):
Dienen intellectuelen hun regering te steunen, zeker in tijden van oorlog?
Of moeten ze hun privileges juist gebruiken om de staat te bekritiseren? In dat geval nemen ze wel een risico, ook in Amerika.
John Dewey was onder de indruk van de enorme ?psychologische en educatieve les’ van de oorlog, die bewees dat mensen – preciezer: ?de intelligente mensen van de gemeenschap’ – in staat zijn ?menselijke zaken in handen te nemen en ze te beheersen (…) op een
doordachte en intelligente manier’ om de gewenste doelen te bereiken, die per definitie bewonderenswaardig waren.
Natuurlijk liep niet iedereen zo gehoorzaam in de pas. Vooraanstaande figuren als Bertrand Russell, Eugene Debs, Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht waren, net als Zola, tot celstraffen veroordeeld. Debs werd bijzonder streng gestraft: tien jaar cel wegens kritiek op president Wilsons ?oorlog voor democratie en mensenrechten’.
Sommigen, zoals Thorstein Veblen, werden gestraft maar minder grof behandeld; Veblen werd ontslagen uit zijn functie bij het ministerie van Landbouw nadat hij een rapport had gemaakt dat aantoonde dat het tekort aan arbeidskrachten op het land overwonnen kon worden als er een eind werd gemaakt aan Wilsons brute vervolging van arbeiders, met name de International Workers of the World.

Margriet Oostveen overlegt met Otto Adang (Volkskrant 27 januari 2021 p. 9):
Ik praat telefonisch toch nog eens door met de uitvinder, Otto Adang, lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de Politieacademie in Apeldoorn en bijzonder hoogleraar veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij waarschuwt al jaren tegen een onnodig harde politieaanpak van burgers: die creëert een ‘wij’ en een ‘zij’ en dat draagt altijd bij aan escalatie. Adang wordt dezer dagen weer veel gebeld, maar het valt me op dat zijn pleidooi opeens minder weerklank lijkt te vinden.
Waar ging het nu mis?
Bij de overheid, zegt Adang, waar een premier maandenlang de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de burger benadrukt en dan voor velen toch tamelijk abrupt een avondklok invoert. Bij minister Grapperhaus die te vaak dreigt met repressie. Bij ‘risicomijdende bestuurders’ die vrijwel onmiddellijk met groot materieel laten handhaven, zoals Femke Halsema op het Museumplein, hoe begrijpelijk ook, na alle kritiek op de Black Lives Matter-demonstratie afgelopen zomer. En ja, het gaat ook mis bij de weldenkende mensen die vreedzame demonstranten wegzetten als ‘gekkies’ en geen onderscheid meer willen zien met de echte relschoppers om hen heen: wij-zij-denken.

Welke status schurk gaat Poetin bereiken? (Max Pam Volkskrant 27 januari 2021 p. 17):
Toen Khashoggi in opdracht van de Saoedische kroonprins onder de neus van de wereld werd gewurgd, zei Trump ook: ‘Jammer, maar America first’. En de Nederlandse regering liet Maxima gezellig kouten met de kroonprins, de moordenaar.
Voor Poetin worden het lastige, maar ook mooie tijden. Welke status als Russische schurk gaat hij bereiken?

Ilya Prigogine: 'Menswetenschappen hebben zich altijd gespiegeld aan het model van de natuurwetenschappen. Je ziet dat in de economie lange tijd de mechanische wetten van Newton werden gereflecteerd. Stewart Mill zei nog dat het maar een kwestie van tijd was voor we economische modellen zouden hebben met dezelfde voorspellingskracht als de voorspelling van eb en vloed.'
'Iedereen die de economische geschiedenis van dichtbij bekijkt, realiseert zich vandaag dat het daar bij uitstek om niet-lineaire fenomenen gaat, fenomenen in niet-evenwicht. Ik denk dat daar de grote verandering ligt: economie is geen newtoniaans gedetermineerd systeem, maar een systeem van niet-evenwicht, van multipliciteit, van onvoorspelbaarheid, waarin fenomenen opduiken als auto-organisatie, vorming van netwerken.'
'We leven in transitie, in de overgang naar een informatiesamenleving, een communicatiesamenleving. Dat vraagt nieuwe concepten, een nieuw vocabularium. Ik denk dat het vocabularium van chaos, zelfordening, probabiliteit de werkelijkheid goed onder woorden kan brengen. Soms worden de termen dan misschien oppervlakkig gebruikt, maar het gaat toch in de goede richting.'

In de natuur gaat het volgens Ila Prigogine om non-lineaire onomkeerbare processen en niet om de eenvoudige, lineaire omkeerbare processen. Ilya Prigogine toonde aan dat onevenwichtige open systemen zich spontaan organiseren. Ila Prigogine publiceerde samen met Isabelle Stengers het ophefmakende boek Order out of Chaos. Beiden hebben van de overgang van chaos naar ordening hun levenswerk gemaakt. Tijd geeft het verschil aan tussen de rol van het verleden en die van de toekomst.
Boek Order out of Chaos: We kunnen het oude a priori onderscheid tussen wetenschappelijke en ethische waarden niet langer accepteren…. Tegenwoordig weten we dat tijd een constructie is en daarom een ethische verantwoordelijkheid met zich draagt…. Als gevolg daarvan is de individuele activiteit niet tot betekenisloosheid gedoemd.

Jan Wicherink, boek Ontheemde Zielen Ontwaken (p. 111):
Torsievelden zijn om die reden informatievelden, omdat ze alles wat in dit universum sporen in de vorm van torsiegolven heeft nagelaten, vastleggen. Het komt erop neer dat iedere kleine gedachte die ooit gedacht is en elke kleine beweging die ooit gemaakt is wordt opgeslagen. Het interferentiepatroon van de torsiegolven vormt een enorm hologram dat in het hele universum doordringt.
Torsiegolven staan informatie-overdracht toe door het gehele universum, daarmee ieder atoom met elk ander atoom verbindend. En omdat ze sneller reizen dan het licht zouden ze ook wel eens de verklaring kunnen zijn voor het non-lokale effect dat in theorie werd voorspeld en later empirisch werd vastgesteld door de kwantumfysica.
Het informatieveld zoals hierboven omschreven wordt door emeritus professor Ervin Laszlo het A-veld genoemd. Laszlo heeft in de afgelopen vier decennia een ‘integraaltheorie van alles’ ontwikkeld.
137: De slang speelt ook een belangrijke rol in het oude Egyptische caduceus-symbool, de gevleugelde staf met twee slangen die zich in zeven bochten rond de staf gevlochten hebben. Het is het symbool dat gedragen werd door Toth ofwel Hermes Trismegistus. Edgar Cayce en ook andere bronnen vermelden dat Toth de bouwer van de Grote Piramide was. De caduceus is een mooi voorbeeld van de in- en uitspiralende torsiegolf in een vortexvorm.

Ervin Laszlo boek Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld (p. 50/51):
Als twee of meer torsiegolven op elkaar inwerken, integreert het daaruit voortvloeiende interferentiepatronen (interferentiepatronen) de informatie van alle deeltjes in het geheel. We kunnen eenvoudiger en zinvoller - zeggen dat de vortices informatie registreren over de toestand van de deeltjes waardoor ze werden gecreëerd, terwijl het interferentiepatroon de informatie registreert over het totaal van de deeltjes wier vortices elkaar hebben ontmoet.
105: Stanislav Grof stelde vast dat veel mensen in ingrijpend veranderde bewustzijnstoestanden een vorm van bewustzijn ervaren die dat van het universum zelf lijkt te zijn. Deze hoogst opmerkelijke veranderde toestand treedt op bij mensen die zich met hart en ziel wijden aan de taak om de ultieme gronden van al het bestaande te begrijpen.

Ervin Laszlo en Jude Currivan boek KOSMOS een integrale visie op de wereld (p. 112):
Een andere onderzoekspionier op het gebied van het menselijk bioveld is de biofysicus Fritz-Albert Popp. Samen met zijn collega’s van het International Institute of Biophysics onderzocht Popp jarenlang een ander aspect van het bioveld, bestaande uit de emissie van licht (biofotonen).

Volgens Ervin Laszlo is het kwantumvacuüm de oerbron van geest en materie. Het concept ‘in-formatie’ van David Bohm wordt gebruikt om de structuur, de relaties tussen beide te beschrijven. Het begrip ‘in-formatie’ licht Ervin Laszlo in zijn boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 67) toe. Sri Aurobindo: ‘Alles is bewustzijn (…). Op verschillende niveaus van zijn eigen manifestaties is dit universum een graduatie van bewustzijnsniveaus (p. 111)’.

Licht
Dr.Fritz Albert Popp bewees dat de cellen van alles wat leeft bio-fotonen uitstralen ofwel elektronen. De aura, die met het Kilian-apparaat gefotografeerd kan worden bestaat uit een uitstraling van elektronen. In de reguliere geneeskunde is er ook iemand die er mee werkt. Het is de Nederlandse psychiater Ling Kan. Hij introduceerde in 1987 de auroscoop, een product van westerse technologie, waarmee hij aura’s en chakra’s zichtbaar maakt.

Ordening is het tegendeel van chaos. De hamvraag is dan hoe verander je chaos in harmonie?
In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de culturele evolutie (cultuuroverdracht) met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie.

Een dissipatief systeem of dissipatieve structuur is een open systeem dat met zijn omgeving energie en materie uitwisselt. Prigogine toonde aan dat hoe groter de complexiteitsgraad van een dissipatief systeem, hoe groter de kans dat het op een hoger complexiteitsniveau een (relatieve) stabiliteit bereikt. Leven 'eet' entropie : het bezit de potentie nieuwe vormen te creëren & oude vormen overbodig te maken. Dit 'eten' van de entropie (entelechie) is in feite de negatie van entropie & thermodynamische pijl en heet dus negentropie.

De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld, religie en wetenschap, 'Wat en Hoe; Hoe en Wat' met elkaar worden verbonden. Richard Dawkins is van dezelfde school als de wetenschappers Dick Swaab en Victor Lamme, die zich op een kant van de medaille fixeren. Juist de denkwijze van Richard Dawkins c.s. heeft tot gevolg dat politici zich tot marionetten van het systeem reduceren.

In philosophy, Potentiality and Actuality are principles of a dichotomy which Aristotle used to analyze motion, causality, ethics, and physiology in his Physics, Metaphysics, Ethics and De Anima (which is about the human psyche).

De beschavingstransformatie die in het holos tijdperk plaats vindt bouwt op eerdere transformaties voort:

Morele kompas:Culturele evolutie (filosofie)Reciprociteit:Blauwdruk:Principes:Ethiek:Arie Bos:
4. LemniscaatZo beneden, Zo bovenWatUnificatieMoraal van het verhaalSophia perennis4. Het ik
3. Verticale asMorele kompasHoeDuurzaamheidBroederschapIntegratie3. Bewustzijnslichaam
2. Kwalitatieve as7. Filosofie en 8. EthiekWatKerk en StaatVrijheidVrijheid2. Levenslichaam
1. Kwantitatieve as5. Psychologie en 6. SociologieHoeDemocratieGelijkheidRechtvaardigheid1. Fysieke lichaam

Bij leven gaat het om doelgerichtheid (telos, entelechie de vier oorzaken-leer) van Aristoteles, de emergente eigenschap zelfgelijkvormigheid. Elke nanoseconde veranderen wij bewust of onbewust de wereld. Door in verbinding te blijven met het zelfregulerend principe, de negentropie, de blauwdruk van het leven is het mogelijk de chaos te bedwingen. In Prigogines ogen was de tijd van de zekerheden definitief voorbij. Meer nog, hij zag onzekerheid als een bron van rijkdom. Daarmee demonstreerde hij een rotsvast geloof in de kracht van de mens. Net zoals Karl Popper noemde hij zich de waarschijnlijk meest optimistische pessimist.

Universeel model, Kringloop:

Pythagoras:Boeddhisme (Samsara en Nirwana):Friedrich Nietzsche:Carl Jung:Sri Aurobindo:
1. Monade4. ‘Gulden Middenweg’, beëindigen van ‘lijden’ZarathustraArchetype (Unus Mundus)Opperste werkelijkheid
2. Duade3. Beëindiging van ‘lijden’ÜbermenschGroeiPassieve Brahman
3. Triade2. Ontstaan van ‘lijden’Wil tot macht‘Dubbele natuur’, aanpassingActieve Brahman
4. Tetrade1. Het ‘lijden’Eeuwige terugkeerEnantiodromie (Homeostase)‘Ik’, het zelf

Enérgeia is, in tegenstelling tot kínèsis, uitdrukking van volmaaktheid, d.w.z. impliceert entelechie. Enérgeia is dus op elk ogenblik "af" (téleia) - daarom is ze de zijnswijze van de Godheid. Ze is bijgevolg niét "in de tijd", maar is een aaneenschakeling van identieke, tijdloze en ondeelbare "nu's" - zodat ze reversiebel is. De enérgeia àls enérgeia is bijgevolg verbonden met "bewegingloosheid" (akinèsía) - waaronder iets anders te verstaan is dan "rust" (als gestopte beweging, die zelf onder de categorie van de "beweging" valt).

In het geval van de Timaeus hebben we te maken met de constructie van het verslag van de natuurfilosofie als een uiteenzetting van transcendente oorzaken vanuit principes, en het daaropvolgende ontvouwen (Evolutie en Involutie) van het universum zoals het emaneert uit die transcendente oorzaken, die tezamen een opklimmen bemogelijken tot aan de Demiurg als de eerste intelligibile oorzaak van het universum.

De vier oorzaken-leer van Aristoteles biedt een kader, om de samenhang tussen 4 elementen, de 5e dimensie, de kwintessens weer te geven. Aristoteles verenigt ‘theorie en praktijk’.
Tot slot: als mijn interpretatie van de theorie en de praktijk van teleologische verklaringen in Aristoteles juist is, dan is de verklarende functie van doeloorzaken significant anders dan traditioneel wordt gedacht. Doeloorzaken oefenen geen ‘mysterieuze kracht’ uit vanuit de toekomst, maar functioneren daarentegen juist bijna letterlijk als eindpunten en grenzen van processen. Ze vormen de beginpunten van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent niet dat doeloorzaken slechts een heuristische functie hebben: omdat doeloorzaken deel zijn van de conclusie die in een wetenschappelijk bewijs wordt gedemonstreerd, demonstreert het bewijs het bestaan van natuurlijke teleologie.

In het rapport ‘E i V’ staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, 'Aristoteles of Descartes', what’ s in a name centraal, maar de wederkerigheid (reciprociteit) tussen beide, het 'en-en'/'of-of' mechanisme (Alles divergeert en moet ook weer convergeren), de kwintessens. Het ‘en–en’/'of-of' mechanisme heeft op het verschijnen en verdwijnen, de leer van voortdurende vernieuwing betrekking. Voor fotonen geldt hetzelfde als voor neutronen, molecule, synapsen, gedachten en gevoelens ze verschijnen en verdwijnen.
Volgens verschillende religieuze en metafysische theorieën overstijgt het wezen van het bestaan de fysieke wereld. Kennis, het absoluut weten heeft op de categorieën van alles betrekking.

Apocalyps Er lijkt een soort van apocalyps ophanden: een apocalyps van het milieu, van de planeet aarde die ontploft. Een zorgwekkende ontwikkeling die deze planeet ondergaat. De frase ‘mijn God schiep eerst de dieren’ heeft iets van ondergeschiktheid van de mens in zich. Ondergeschiktheid aan de grootsheid van de natuur en aan het leven op deze planeet. Hoe gaat deze wereld aan zijn eind komen? En versnelt menselijk handelen dat einde?
Het praten over en beschrijven van het einde van de wereld wordt aangeduid met de theologische term eschatologie.
Moderne theologen zien apocalyptische geschriften in de Bijbel niet als een een-op-een voorspelling van het einde van de wereld. Ze interpreteren deze teksten meer als historische, prikkelende teksten die ontstonden in perioden van verdrukking en bedreiging. Vandaag de dag kun je hoop ontlenen aan het idee dat uitzichtloze situaties in het verleden uiteindelijk ook zijn ‘opgelost’. Voor de grote problemen van vandaag geldt uiteindelijk hetzelfde: alles gaat voorbij. Het draait daarbij om volharding en hoop op verlossing.
De katholieke theoloog Edward Schillebeeckxs (1914-2009) vond overigens dat je deze teksten over de eindtijd weliswaar niet te letterlijk maar ook weer niet te historisch moet lezen. Waar het volgens hem om gaat is de uitdrukking van ‘het messiaans verlangen naar de eindigheid van alle verdrukking’ in deze teksten.

De boodschap, het nieuwe inzicht van Jezus (historisch-kritisch benaderd) Keer dan ook uw andere wang toe is de keerzijde van het Oog om oog, tand om tand uit het Oude Testament en berust op de Gulden Regel Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander (Wederkerigheid). Voor religies behoort De Gulden regel (ethic of reciprocity) tot de core business.

Reciprocity (social and political philosophy)
The norm of reciprocity varies widely in its details from situation to situation, and from society to society. Anthropologists and sociologists have often claimed, however, that having some version of the norm appears to be a social inevitability.[1] Reciprocity figures prominently in social exchange theory,[2] evolutionary psychology, social psychology,[3] cultural anthropology and rational choice theory.[4]

Het 5D-concept, de kwintessens is op de dialectische filosofie van Hegel en Marx (Engels) gebaseerd. Marx, Capital, Vol. 1, p. 19: “Mijn dialectische methode”, schreef Marx, “verschilt niet alleen van de hegeliaanse, maar is het direct tegenovergestelde ervan. Voor Hegel is het levensproces van de menselijke hersenen, dat is het denkproces, dat hij onder de naam van ‘het Idee’ zelfs verandert in een onafhankelijk subject, de bouwer van de reële wereld, en de reële wereld is enkel de uitwendige, fenomenale vorm van ‘het Idee’. Bij mij daarentegen is het ideaal niets anders dan de materiële wereld, weerspiegeld in de menselijke geest en vertaald in denkvormen.”

De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de absolute ‘Ruimte en Tijd’ (Einsteins kosmische Geest!, singulier punt), de absolute existentie betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de relatieve ‘Ruimte en Tijd’, de gemanifesteerde relatieve existentie.
Wanneer je op kwamtumniveau een eigenschap meet, zoals snelheid, kun je andere eigenschappen zoals locatie, niet meer precies bepalen. De onzekerheidsrelatie van Werner Heisenberg zegt dat hoezeer je ook je best doet, je geen precieze metingen kunt krijgen van zowel snelheid als positie.

De 1e en 4e sleutel, de 1e en 4e dimensie weerspiegelen (projectiemechanisme, co-reflectie) zich in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden. De 5e sleutel (1 + 4) staat symbool voor het reflexieve bewustzijn, de wederkerigheid, de kwintessens.
De microkosmos en macrokosmos zijn door energiestructuren van de menselijke aura en de stertetraëdervormige energiestructuren (Jan Wicherink, boek Ontheemde Zielen Ontwaken p. 95) met elkaar verbonden.

De 4e sleutel, de 4e dimensie ligt op het snijvlak tussen binnen en buiten en brengt de zelf-ontplooiing tot uitdrukking. De moraal van het verhaal, het 'Waarom' wordt op het snijvlak van individu en collectief manifest.
Het 7e juweel, naar boven geteld, wordt atmavidya genoemd, dat letterlijk ‘kennis van het zelf’ betekent. Individuatie, zelfverwerkelijking gaat over de zin van het leven.

Het Ether-paradigma en het 5D-concept worden naast elkaar gebruikt en passen in het 5Ddenkraam van de Bewustzijnsschil. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, elektromagnetisme, de relatieve ether van René Meijer. Het 5D-concept belicht de 5e Dimensie vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met Geest en Lichaam, hemel en aarde, Zo boven, Zo beneden, top down en bottom up, deductief en inductief. Het zijn de twee complementaire kanten van een medaille, die beide de kwintessens tot uitdrukking brengen. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4.

Plutarchus onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de lemniscaat (Lorenz Attractor), die het aardse met het hemelse verbindt.

Einstein vindt dat men de absolute tijd niet kan waarnemen, Blavatsky heeft het over een wiskundige lijn en Ouspensky schrijft dat verschijnselen uit het gebied van de vierde dimensie niet door onze zintuigen worden waargenomen. Het mysterie van het leven zit in deze dimensie verborgen. De vrije keuze die we hebben ligt als het ware op deze grenslijn. De absolute tijd geeft de vierde dimensie weer, de scheiding tussen ruimte en de relatieve tijd. De wederkerigheid, die tussen de absolute en relatieve tijd bestaat betekent dat de relatieve tijd die zich manifesteert onvoorspelbaar is.

Tom de Booij 11. Het Droste blikje en de vijfster als fractals

Het is mogelijk de éne werkelijkheid vanuit nieuwe gezichtspunten te belichten. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de kwintessens van het verhaal echter gelijk blijft. De structuur van de eeuwige wederkeer impliceert een Droste-effect. Dit proces van zelfverwijzing heet recursie.

Paul Revis: Terwijl bij het dier de intentionaliteit 'uitwaaiert' naar de dingen, 'verdampt', als het ware opgeslokt wordt door de wereld, buigt zij zich in de menselijke reflectie op zichzelf terug. Het menselijk bewustzijn kan zich zelfs op het eigen denken richten: ik denk, dat ik denk...dat ik denk... dat ik denk, enz. Het lijkt op de ontdekking van een kind, dat - starend naar een cacaoblik van Droste - voor het eerst de repeterende breuk, de oneindige reeks ontdekt: op het blik staat een verpleegster met een dienblad, op het dienblad staat hetzelfde blik met dezelfde verpleegster en hetzelfde dienblad, enz. Zo 'spiegelt' het bewustzijn zich in zichzelf en komt Descartes tot zijn 'cogito ergo sum'.

Jules Ruis: De rode draad door alle informatie is het woord 'fractal', een sterk groeiend begrip, dat naar verwachting de komende jaren ons leven en werken op vele fronten zal gaan beïnvloeden. Een klassiek voorbeeld van fractale structuur is de set van in elkaar passende Russische poppetjes, matruschka's genoemd. 'Fractals' zijn (van origine wiskundige) objecten van een ongekende schoonheid bestaande uit zich steeds herhalende patronen.

H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I, Stanza 3 Het ontwaken van de kosmos (p. 102):
(a) ‘Heldere Ruimte, zoon van donkere Ruimte’ heeft betrekking op de straal, die bij de eerste trilling van de nieuwe ‘dageraad’ in de grote kosmische diepten valt, vanwaar hij gedifferentieerd weer bovenkomt als Oeaohoo de jongere (het ‘nieuwe LEVEN’), om tot aan het eind van de levenscyclus de kiem van alle dingen te worden. Hij is ‘de onlichamelijke mens die in zich de goddelijke Idee bevat’, – de voortbrenger van licht en leven, om een uitdrukking van Philo Judaeus te gebruiken. Hij wordt de ‘vlammende draak van de wijsheid’ genoemd, in de eerste plaats omdat hij is wat de Griekse filosofen de logos noemden, het Woord van de goddelijke gedachte, en in de tweede plaats omdat in de esoterische filosofie deze eerste manifestatie – de synthese of het aggregaat van de universele wijsheid, Oeaohoo, ‘de zoon van de zoon’– de zeven scheppende menigten (de sephiroth) in zich besloten houdt, en dus de essentie is van de gemanifesteerde wijsheid. ‘Wie zich baadt in het licht van Oeaohoo zal nooit door de sluier van maya worden misleid.’
De Geheime Leer, Deel I, Stanza 4 De zevenvoudige hiërarchieën (p. 134):
De lipi-ka’s, van het woord lipi, ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het BOEK VAN HET LEVEN ('Akasha-kronieken').
De Geheime Leer, Deel I, Stanza 7 Onze wereld, haar groei en ontwikkeling (p. 167):
Zij is naar verkiezing mannelijk en vrouwelijk, evenals Eva en Adam. En zij is een vorm van aditi – het beginsel dat hoger staat dan ether – in het akasa, de synthese van alle natuurkrachten. Zo zijn Vach en Kwan-Yin beide het magische vermogen van occult geluid in de natuur en de ether – de ‘stem’ die Sien-Tchan, de bedrieglijke vorm van het Heelal, uit de Chaos en de zeven elementen oproept.
502: ‘Wateren’ en ‘water’ zijn het symbool voor akâsa, de ‘oorspronkelijke oceaan van de Ruimte’, waarover Narâyana, de zelfgeboren geest zich beweegt, terwijl deze rust op wat de nakomelingen ervan zijn (zie Manu).
Geheime Leer Deel I hoofdstuk 16 Cyclische evolutie en karma (p. 705):
‘Alles is uit ākāśa (of op onze aarde svabhavat) voortgekomen, gehoorzamend aan een inherente wet van beweging, en verdwijnt na een bepaalde tijd te hebben bestaan. Er is nog nooit iets uit niets ontstaan.’ (Buddhist Catechism.)

De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 18 Over de mythe van de 'gevallen engelen' (p. 555):
Misschien wordt dit gerechtvaardigd door dat beginsel van de wetenschappelijke theorie dat ons leert over licht en geluid en het gevolg van de ontmoeting van twee golven van gelijke lengte. ‘Als de twee geluiden dezelfde intensiteit hebben, brengt hun samengaan een geluid voort dat vier keer de intensiteit van elk afzonderlijk heeft, terwijl hun interferentie volkomen stilte teweegbrengt.’

Het Akasha-veld biedt de basis voor ‘de integrale theorie van alles’, de unificatietheorie. In het rapport 'E i V' wordt voor het ‘alles verbindende informatieveld’ van de term Ether-paradigma gebruik gemaakt. Dit rapport wil aantonen dat de holos-beschaving gecreëerd kan worden door de absolute waarheid (G. de Purucker: Drie stadia van het zien van Waarheid), de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen.

Het Akasha-veld, de kwintessens heeft als medium (oerstof), de 'materie' ether. Ether wordt door een punt (snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4.) gesymboliseerd.

De psyche, de 'intersubjectieve' relatie tussen de microkosmos en de macrokosmos, wordt aan de hand van het '5D-concept en Ether-paradigma' toegelicht. Dit gezichtspunt maakt het mogelijk op de gewenste veranderingen grip te krijgen, dus de levenscycli op aarde beter te beheersen.

De Swabhawat toont aan, dat we 'dit' aan 'dat' kennen , en 'dat' aan 'dit' , maar 'dit' op zichzelf staand kennen wij niet, evenmin als 'dat', want we kennen beide slechts aan de wederkerige verschillen met elkaar. Wat is dus het begrip van iets, anders dan uitsluitend het verschil tussen twee dingen? Wanneer een bepaald bedrag gegeven wordt dat een verschil tussen twee kapitalen is, dan is het niemand mogelijk daaruit af te leiden, welke kapitalen er bedoeld worden, maar met het verschil, het bedrag, kan worden gewerkt. Dit is de feitelijke betekenis van de oude Oosterse uitspraak: 'twee verborgen, één geopenbaard'.

De klinisch psycholoog René Meijer brengt met zijn matrices de symmetrie in de schepping tot uitdrukking:

De begrippen persoonlijk en onpersoonlijk in de filognosie.
Filognosie: hoofdstuk De ideale integratie en haar schaduw.

FilognosieSwabhawat:het veranderlijke van het onveranderlijkeVedische filosofie1.5 De blauwdruk van hetleerproces:
Ego (ziel)Swa:het ZelfDharma2. Collectief leerprocesA. Ongeopenb. Logos
WijsheidSu:volmaakt schoonVerlichting3. SymmetrieB. Potentiële wijsheid
ZelfBhawa:Wezen of toestand van het ZijnKarma4. Individueel leerprocesC. Algemene ideatie

De interacties tussen 'ego en het Zelf' leiden tot wijsheid. Het ligt dan voor de hand te veronderstellen dat het Zelf links laten liggen in domheid (Vikarma) resulteert. De eerste zes hoofdstukken van de Bhagavad Gîtâ gelden als representatief voor de bezinning op de gevolgen van het baatzuchtig handelen, het karma dat men heeft. De overige twaalf hoofdstukken handelen over de toewijding in bewustzijnsvereniging en de kennis, de wijsheid van de bewustzijnsvereniging die de yoga is.

FilognosieSwabhawat:het veranderlijke van het onveranderlijkeVedische filosofieEsoterieKabbalah
WijsheidSu:volmaakt schoonVerlichtingHoofd4. Neshama
Ego (Thumos)Swa:het ZelfDharmaHart3. Ruah
ZelfBhawa:Wezen of toestand van het ZijnKarmaNavel2. Nephesh
Epithumia  VikarmaGenitaliën1. Guph

Het morele kompas is een 5D-denkraam dat is ontstaan door aan het 4Ddenkraam van Daniel Ofman en Ken Wilber, respectievelijk de 1e en 2e dimensie, een dimensie toe te voegen. De bewustzijnsniveaus (helicopterview) worden in een psychogram (Integrale visie p. 42 figuur 3 of p. 112 figuur 14) door de 3e dimensie, de verticale as weergegeven. Het Reflexief Bewustzijn brengt als het ware verschillende aggregatieniveaus van Ether (communicatie) tot uitdrukking. Omega, de lemniscaat symboliseert het leerproces, de reciprociteit tussen het geestelijke en het lichamelijke, de binnenwereld en buitenwereld. Zolang we niet weten hoe bewustzijn precies werkt kunnen we onze hartstochten ook niet programmeren. De éne werkelijkheid heeft net als bij Ayurveda op de "kennis van het leven", de oerbron (Alpha point), de 11e dimensie En-soph betrekking. Omega verbindt het aardse met het hemelse, de eeuwige kringlopen. De oerbron manifesteert zich door het eeuwige nu, de 5e dimensie. De 5e dimensie laat zien hoe de innerlijke en de uiterlijke wereld met elkaar zijn verbonden.
De
verticale as (Axis_mundi, de Staf van Hermes, de staf van Mercurius, Sutratman, De Caduceus, Esculaap, de kosmische Lichtzuil, de verborgen 5e Dimensie) toont ook de middenzuil van de levensboom. De Staf van Hermes wordt beschouwd als de sleutel en de weg van persoonlijke (spirituele) ontwikkeling.

H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel II, p. 46: De grenzeloze en oneindige EENHEID bleef bij elk volk een maagdelijk verboden terrein, onbetreden door het denken van de mens, onberoerd door vruchteloze speculaties. De enige verwijzing ernaar was de vereenvoudigde voorstelling van haar eigenschap van uitzetting en samentrekking, van haar periodieke expansie of verwijding en contractie. In het Heelal met al zijn onberekenbaar vele myriaden van stelsels en werelden, die in de eeuwigheid verdwijnen en weer verschijnen, moesten de vermenselijkte machten of goden, hun zielen, tegelijk met hun lichamen uit het gezicht verdwijnen: ‘De adem die terugkeert in de eeuwige schoot, die ze uitademt en inademt’, zegt onze catechismus.
In iedere kosmogonie is er achter en boven de scheppende godheid een hogere godheid, een ontwerper, een architect, van wie de schepper slechts de uitvoerder is. En nog hoger, boven en rondom, op innerlijke en uiterlijke gebieden, is er het ONKENBARE en het onbekende, de bron en oorzaak van al deze emanaties . . .

Met het vijfde zintuig, de skandha viññana begint de innerlijke kracht, de groei van het menselijk bewustzijn. De skandha viññana bestaat op elk ervaringsniveau, het bewustzijn van materiële zaken, het lichaamsbewustzijn tot aan de meest heldere bewustzijnstoestand van de geest. In het Boeddhisme bekend als leegte (Sunyata) . In het Sanskriet betekent sunya nul. Het verhaal van Adam en Eva duidt oorspronkelijk op het tot bewustzijn komen Hermeneutische cirkel.

Het rapport 'E i V' gaat van de Zevenvoudige samenstelling van de mens uit. De innerlijke en uiterlijke mens komt in de relatie tussen de Binnenwereld en Buitenwereld en vice verca naar voren. We hebben als het ware twee gezichten, een Januskop, de ene kant open naar de buitenwereld, tegelijkertijd naar binnengekeerd.
De 3 aanzichten van de
systeembenadering geven tezamen een vergelijkbare doorsnede.

Charles Poncé verbindt in zijn boek Kabbalah Kether met Neshama, Tifereth met Ruah en Jesod met Nefesh.

Dion Fortune, De Mystieke Kaballa (p. 247): Op basis van 'Geest – Ziel – Lichaam' worden de 10 sephiroth van de levensboom ingedeeld.

In het rapport ‘E i V’ gaat het in het bijzonder om de complementariteit tussen Geest en Lichaam met als schakel de Ziel. De ziel wordt in dit boek weergegeven door 'Geboerah, Thifereth en Chesed' en 'Hod, Jesod en Netsach'.
Top down wordt de wereldziel (universeel bewustzijn) op macroniveau (Holos, 'Dualiteit in de evolutie') en bottom up de individuele ziel (reflexief bewustzijn) op microniveau weergegeven.
Macrokosmos: De zevenvoudige samenstelling der planeten.

Te beginnen met Plato zijn er van de ziel op microniveau verschillende doorsneden bekend:

PlatoJoodse KabbalahPoncé, p. 60 (xxx)PuruckerSkandha’sEsoterieOuspensky
4. Logos, DenkenGeestKether, NeshamaHoofdSankharaGeestelijke wereldHigher Intellect
3. Thumos, Wil (x)ZielYesod, NepheshBorst, HartSaññaEtherische wereldHigher Feeling
    Viññana (xx) 
2. Epithumia, VoelenDierlijk-Astrale ZielTifereth, RuahBuikVedanaAstrale wereldMoving
1.VoertuigMalkuth, GuphLinga-sariraRupaStoffelijke wereldInstinctive

x) De wil moet er voor zorgen dat verstand en begeerte elkaar in evenwicht houden.
xx) Viññana bevindt zich op het snijpunt van de 1./2.-as en de 3./4.-as. De derde toestand van viññana, het bewustzijn van etherisch dubbel, heeft op het zelf-bewustzijn betrekking.
xxx) Pim van Lommel boek Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaring
P. 313: De twee lagen Chayah en Yechidah (Blavatsky, Deel II, p. 721) zijn niet in het overzicht meegenomen.
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het
kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het Akasha-veld, omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.
P. 352: Akasha is het Sanskritische woord voor 'allesdoordringende ruimte'. Volgens de oude Indiase filosofie is het de bron van het hele universum; het bevat informatie over alles wat is gebeurd, nu gebeurt en in de toekomst kan gebeuren.
P. 358: Non-lokale ruimte: Ruimte waar tijd en plaats geen rol spelen, waar alles ogenblikkelijk en continu met elkaar is verbonden. In de non-lokale ruimte is sprake van een verborgen werkelijkheid die constant invloed uitoefent op onze fysieke wereld.

Frank Visser NIEUW LICHT OP DE BIJNA-DOOD ERVARING? Uniek onderzoek van cardioloog Van Lommel trekt wereldwijd de aandacht
Pogingen om het menselijk bewustzijn in verband te brengen met (of zelfs te verklaren uit) subatomaire deeltjes of een universeel quantumveld hebben mij persoonlijk nooit echt kunnen overtuigen. Als dat ons voorland is, dan ga ik nog liever gewoon dood... God woont niet tussen de fotonen, maar Hij heeft (als Hij al bestaat) de wereld waartoe die fotonen behoren geschapen, naast een groot aantal andere, psychische en geestelijke werelden. Het is dat of het materialisme denk ik.
Van Lommel grijpt in zijn poging de BDE te verklaren – of liever gezegd: het menselijk bewustzijn in het algemeen – eveneens naar de moderne fysica, die het verschijnsel van de zgn. non-lokaliteit heeft ontdekt. In zijn visie is het menselijk bewustzijn iets wat uitstijgt boven het fysieke lichaam (en de hersenen), het behoort tot de zgn. non-lokale of niet-plaatselijke werkelijkheid.

====

Non-lokaal bewustzijn ('Zevende zintuig', 'Zelf-bewustzijn en Non-dualistisch bewustzijn', Antahkarana)

Rumi: Wij zijn zowel de spiegel als het gezicht dat we er inzien.

Het zelf-bewustzijn weerspiegelt het non-lokale bewustzijn. In een compositie wordt een dissonant meestal gevolgd door een consonant.
Dit geldt ook voor de psychologie waar cognitieve dissonantie lijnrecht tegenover cognitieve consonantie staat.

Kent D. Palmer (Thinking through Nonduality):
It is the picture of the cicle of the
epic of Gilgamesh which valilidates the finding of Jung that this is the basic archetypical patern.

Bewustzijn en non-dualiteit in ons dagelijks leven (Patricia van Bosse Civis Mundi Digitaal #47 juni/juli 2017 ):
Uitgangspunten van
Advaita
De belangrijkste stelling is dat de hoogste waarheid van het eigen zelf-zijn, het uiteindelijke zelfbewustzijn in de mens, Atman, identiek is met het absolute zijn ofwel de oergrond (Brahman). Brahman is de oorsprong van alles, dat wat alles draagt, alles mogelijk maakt, alles doordringt, maar ook transcendent is aan kosmos en wereld. In tweede instantie wordt de mens als belichaamde ziel met al zijn relatieve kenmerken en de wereld waarin hij leeft verbonden met deze primaire identificatie. De vier mahavakya’s, de grote uitspraken, zijn een korte samenvatting van deze leerstelling. Ze zijn: Ik ben Brahman, Atman is Brahman, Bewustzijn is Brahman, Jij bent Dat.[6] Deze uitspraken komen voor in de vroege Veda’s, en worden in verschillende Upanishaden als de centrale boodschap gepresenteerd.
[6] De vier mahavakya’s zijn de volgende: aham Brahman asmi: Ik ben Brahman, Ayam Atman Brahman: Het Zelf is Brahman, Prejnanam Brahma: Bewustzijn is Brahman, en Tat tvam asi: Dat ben jij.

Roger Rundqvist Bezield leven
De menselijke heelheid is afhankelijk van in hoeverre we ons stevig weten te vestigen in de uiterlijke, tijdelijke én in de innerlijke, tijdloze werkelijkheid. Aan de hand van ervaringen uit zijn eigen leven en door zijn werk met mensen, alsmede in het licht van verschillende bronnen van oude wijsheid en moderne denkwijzen, wil de auteur laten zien hoe we waarachtig en veilig in onszelf thuis kunnen komen. We kunnen onze plaats in het eigen leven en in de samenleving vinden, wanneer we worden wie wij werkelijk zijn in verbondenheid met onze medemens, de Aarde en het alles verbindende Bewustzijn. Zo leven we bezield en in harmonie met onze levensopdracht en bestemming.

In de ban van schone shiva's en krishna's (Olaf Tempelman de Volkskrant 25 juli 2015 Zomer magazine p. 26-27):
Westerlingen die op zoek zijn naar spiritualiteit komen nogal eens uit bij boeddhisme en hindoeïsme. Hun versie van die religies wijkt sterk af van het Aziatische origineel, blijkt uit de beschouwingen van Paul van der Velde. Meditatie versus beeldenverering.
Religieuze esthetiek
Als Van der Velde lezingen houdt over boeddhisme zijn mensen in het publiek vaak teleurgesteld als ze horen dat hij zelf geen boeddhist is, en nergens in India een goeroe of leermeester heeft zitten. Deze spreker blijkt een empiricus die zichzelf het recht op twijfel voorbehoudt. Zo komt het dat hij vaak de vraag krijgt wat hij zelf eigenlijk gelooft. Omdat die vraag zich niet in vijf minuten of 140 tekens laat beantwoorden, schreef Van der Velde (1959) Tatoeage van de ziel - Persoonlijke beschouwingen over Aziatische religies.
Voor wie vindt dat dit allemaal weinig van doen heeft met geloof, heeft Van der Velde een aforisme van zijn leermeester Ron Grimes:
'Geloof is een van de meest overschatte aspecten van religie.'
Voor religieuze dogma's en geloofskwesties moet je bij westerse bekeerlingen zijn. In Brindavan voerde Van der Velde discussies met westerse Hare Krishna's die een fanatisme en geestdrift aan de dag legden waarop bekeerlingen die hun twijfel meester willen blijven het patent hebben. In Sri Lanka keek Van der Velde met andere wetenschappers naar jongens die over gloeiende stukken houtskool liepen zonder de voeten te branden. Na afloop riep een van de wetenschappers: 'Dat hoefde van mij niet zo!' Van der Veldes tegenwerping: 'Waarom niet? Omdat we het niet kunnen verklaren?' Die moeite met twijfel, onzekerheid en onverklaarbaarheid - die is van alle tijden en culturen.

Jerry Katz boek Non-Dualiteit in het boeddhisme, christendom, hindoeïsme, taoïsme, soefisme en de kabbala (p. 51):
De toestand van het Zelf wordt bereikt door de weg terug te gaan die men is gekomen.
139/140: Christendom: Fasen in mijn christelijke doortocht Bernadette Roberts
Per definitie is het goddelijke of Absolute ‘Dat’ wat niet relatief is en het enige dat niet-relatief kan zijn is een leegte der leegten. Deze leegte der leegten, of dit absolute niets, IS Christus.
140: De onmanifeste leegte (Vader) is geen Eeuwige Vorm (Christus); tegelijk zijn beide ook niet gescheiden. Als het Ene vormen ze de eeuwige Godheid van de Drie-eenheid.
141/142: De waarheid omtrent het lichaam is dan de openbaring dat Christus alles is wat van God manifest is, of alles dat manifest is van de onmanifeste Vader. Het zelf of het bewustzijn openbaart dit niet. In de ‘glimlach’ was er geen kenner of iemand die glimlacht, noch was er iemand of iets om tegen te glimlachen of om te kennen; er was gewoon de glimlach, het ‘weten’ dat kenner en het gekende overstijgt. De verkeerde interpretatie van de afwezigheid van de kenner en het gekende is dat in de Godheid kenner en kennis identiek zijn. Maar de vereenzelviging van kenner en dat wat gekend wordt geldt alleen voor het bewustzijn, dat het zelf is dat zichzelf kent. Maar de Godheid is aan deze vereenzelviging voorbij – zij is leeg wat betreft kenner en dat wat gekend wordt. Het ‘kennen’ dat overblijft voorbij het zelf of het bewustzijn kan niet worden beschreven in temen als ‘kenner’of het ‘gekende’. Het meest ware dat gezegd kan worden is dat ‘het lichaam kent’.
189/190: Non-dualiteit is een woord dat wijst naar dat voorafgaand aan en voorbij de projecties van het scheidende, zelfbespiegelende denken bestaat. Waar naar gewezen kan worden, kan nooit op adequate wijze worden geconceptualiseerd. Het kan alleen worden geleefd in het tijdloze nu.
Non-dualistische wijsheid drukt zich uit als, en via, een stralend hart (liefde) en een verlicht denken (wijsheid). Terwijl het in essentie zonder eigenschappen is, ervaart men het in het algemeen als enorm, vrij, ruim, diep, en op het nu gericht.
193: Zelfs al kan non-dualistische werkelijkheid niet worden geobjectiveerd, toch verandert iemands leven diepgaand als hij zich er bewust van wordt. Hoe kunnen we de invloed ervan op de psychotherapie vaststellen? Misschien wordt het duidelijker als we aan psychotherapie, en wat dat betreft voor het hele leven, denken in termen van een horizontale en een verticale dimensie. De horizontale dimensie brengt het gebied van vormen – de evolutie van het leven van verschijnselen in tijd en ruimte. De verticale dimensie verwijst naar wat vormloos is en buiten tijd en ruimte bestaat.
197: Bevrijd van de identiteit van de rol die we spelen, zijn we authentieker, doorzichtiger, bereikbaarder en gaan we creatiever om met het moment. We zijn niet langer iemand die een probleem oplost voor iemand die een probleem heeft, we zijn het Zijn in één van zijn oneindige en boeiende vermommingen.
Als we onszelf niet langer als probleemoplossers zien, kunnen we ook geen werkelijke problemen meer ontdekken.

Wat is nondualiteit?
Stel je eens voor dat alles gewoon gebeurt en dat jij je nergens druk over hoeft te maken. Dat alles wat je doet en de keuzes die je maakt, ook allemaal vanzelf plaatsvinden. Dan heb je dus nooit iets fout gedaan en kun je schuldgevoel, angst, stress en frustratie voortaan laten voor wat ze zijn. Dit klinkt allemaal misschien utopisch, maar het is de nonduale zienswijze van Ramana Maharshi, Spinoza, Einstein en Eckhart Tolle.

Shirley Nicholson Het mysterie van het bewustzijn, Non-lokaal bewustzijn
Meestentijds voelen wij ons ingekapseld binnen onze huid en ons denkvermogen, onze ‘ruimtepakken’. Wij zijn ons alleen bewust van wat de zintuigen ons op een willekeurig moment bieden plus de herinneringen, gedachten, beelden en gevoelens die in ons opkomen. Maar er is overdadig bewijs dat bewustzijn zich kan uitstrekken voorbij het hier en nu en voorbij wat wij geleerd hebben met behulp van de hersenen en zintuigen. Bijvoorbeeld, het is niet ongewoon dat iemand er weet van heeft dat een verre geliefde in gevaar of dood is.

In their controversial Orch-OR theory of consciousness, Roger Penrose and Stuart Hameroff postulate that microtubules in neurons conduct quantum-level manipulations of matter which produces consciousness, based partially on widely recorded observations of Gamma Synchrony that indicate that information may propagate through the brain much faster than a chemically mediated neural network would physically permit. Max Tegmark disputes the relevance of these observations, and the matter remains open to debate.

Synthese van het cytoskelet
Onderdelen van het cytoskelet hebben een polariteit: alle filamenten hebben een plus- en een minkant, behalve de intermediaire filamenten. Aan de pluskant vindt polymerisatie van de filamenten plaats en dus groei, terwijl aan de minkant depolymerisatie plaatsvindt. De groei van de filamenten wordt dus bepaald door de snelheid van de polymerisatie aan de pluskant en depolymerisatie aan de minkant. Wanneer polymerisatie overheerst zal het filament groeien, anders blijft de lengte stabiel of krimpt het filament.
Functie
Naast de vorm en stevigheid die het verschaft, dient het ook als geleide voor organellen die door de cel vervoerd moeten worden. Zo worden de blaasjes met neurotransmitter vanuit het cellichaam door het axon naar de synaps getransporteerd langs de tubuli. Dit kan doordat de blaasjes gebonden zijn aan speciale eiwitten genaamd kinesines en over de filamenten wandelen.
Axonen zijn de primaire elementen van informatieoverdracht in het zenuwstelsel.

Men schat dat de hersenen alleen al rond de 100 miljard neuronen bevat. Eén gram hersenweefsel kan tot 200 miljoen neuronen bevatten en de meeste van deze neuronen komen in contact met een groot aantal andere neuronen. Het gemiddelde gewicht van de hersenen bedraagt 1400 gram.
Synaptische transmissie
De opening tussen enerzijds de uiteinden van een axon van een neuron, en anderzijds de dendrieten, het cellichaam of het axon van een ander neuron wordt de synaps genoemd. Maar als er een opening is tussen twee neuronen, hoe kan het signaal dan overgebracht worden? Door de chemische component van de neurale transmissie. De aankomst van een prikkel aan het uiteinde van een axon zorgt ervoor dat de cel een kleine hoeveelheid van een chemische stof in de synaps loslaat. Deze stof noemen we een neurotransmitter. Deze stof geeft het signaal door van het ene neuron naar het ander. Dit proces van communicatie aan de hand van neurotransmitters, wordt neurotransmissie genoemd. De neurotransmitter verspreidt zich door de synaps naar het ontvangend membraan waarop hij zich tijdelijk vasthecht. De afstand die moet overbrugd worden is slechts 0,02 tot 0,05 micrometer. Een micrometer is een miljoenste van een meter. Hiervoor heeft de neurotransmitter minder dan 10 microseconden nodig.

Ervin Laszlo boek Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld (p. 35):
De fysicus Erwin Schrödinger heeft erop gewezen dat elementaire deeltjes in de kwantumtoestand niet in een individueel gedefinieerde toestand verkeren, maar collectieve toestanden bezetten, en dat die toestanden altijd intrinsiek met elkaar ‘verstrengeld’ zijn.

De EPR-paradox (EPR-experiment) is een gedachte-experiment dat een schijnbare tegenspraak tussen de kwantummechanica en speciale relativiteitstheorie oplevert. De schijnbare tegenspraak heeft veel fysici lang hoofdpijn bezorgd, maar kan begrepen en opgelost worden met de meer hedendaagse notie van kwantumverstrengeling. "EPR" staat voor Einstein, Podolsky en Rosen die het gedachte-experiment in 1935 introduceerden om te suggereren dat de kwantummechanica geen complete theorie is. Het wordt soms de EPRB-paradox genoemd naar Bohm, die het originele gedachte-experiment vertaalde naar een iets eenvoudiger experimenteel toetsbaar experiment.

Kwantumverstrengeling is een fenomeen uit de kwantummechanica waarbij twee of meer natuurkundige objecten zodanig verbonden zijn, dat het ene object niet meer volledig beschreven kan worden zonder het andere specifiek te noemen - ook al zijn de beide objecten ruimtelijk gescheiden ('non lokaal').
De aanname dat het de meting is die leidt tot de gemeten toestand gaat terug op de argumenten van, onder andere, Schrödinger, Einstein, Podolsky, en Rosen (zie: EPR-paradox) inzake Heisenbergs onzekerheidsprincipe (Non-lokaal in de natuurkunde) en de relatie daarvan met observatie (zie ook de Kopenhaagse interpretatie). De analyse van verstrengelde deeltjes door middel van de stelling van Bell kan de indruk wekken van non-lokaliteit (dat wil zeggen, dat er een verbinding is tussen de leden van zo'n paar dat spot met zowel de klassieke als de relativistische concepten van ruimte en tijd).

Weergave van de animatie 'Non-lokaliteit en kwantum-verstrengeling (entanglement)' met Dr Quantum uit de film/DVD 'What the Bleep - Down the Rabbit Hole' (Tijdsduur ca 1,5 minuut).

Zero Point Field: De natuurkundigen zagen ook dat deeltjes die ooit met elkaar verbonden waren geweest – bijvoorbeeld binnen een molecuul – altijd en overal met elkaar verbonden blijven en elkaar instant – dus sneller dan het licht – en over grote afstand beïnvloeden.
Dit zogenoemde ‘non-lokaliteitsverschijnsel’ wees erop dat de dimensies tijd en ruimte op elementair niveau niet zouden gelden. Einstein sprak over ‘spookachtige verbindingen op afstand’.

Voorafgaand aan de manifestatie bestaat de ruimte uit gravitonen en universele etherdeeltjes, de virtuele plus- en mindeeltjes die Tom Bearden de fotonen en antifotonen noemt. De gravitonen splitsen zich bij de manifestatie van de materie in protonen en elektronen en het universele etherdeeltje, de tegenhanger van het graviton, splitst zich dan in een lokaal etherdeeltje of een naar integriteit strevend integron en een neutron dat de lokale representatie van de uitdijende oerether vormt. Zo vormen de vier elementaire deeltjes samen met de relatieve, dynamische ether dan een parallel voor de vier basiskrachten die de natuurkunde kent: de zwaartekracht (het graviton), de elektromagnetische kracht (de elektronen en protonen), de sterke kernkracht die alles bij elkaar houdt (het integron) en de zwakke kernkracht (het neutron dat steeds tot verstrooiing en verval leidt op den duur).

De ‘tweevoudige waarheid’ bij Plato en Aristoteles. Zijn Plato en Aristoteles tegenstrijdig of complementair? (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #29 19 februari 2015):
1. Inleiding: Zijn Plato en Aristoteles nog relevant voor onze wetenschap, cultuur en samenleving?
Deze inleiding geeft een actuele toelichting op wat er aan de hand is met de moderne wetenschap en legt een verbinding met eerdere artikelen, waarin wetenschap, filosofie en religie als complementair worden beschouwd. Dit vervolgartikel is een ‘uit de hand gelopen’ reactie op de het boek van Buve over ‘de dubbele waarheid’. Hij baseert zijn visie op Plato en Artistoteles op een wijze die inspireert om hen nader te bestuderen.
Dit artikel benadrukt evenals Buve de relevantie van Plato en Aristoteles. Daarna volgt een typering van beide filosofen in een wetenschappelijk, filosofisch en cultuurhistorisch kader dat de visie van Buve aanvult en waarbij de filosofie van Aristoteles voortvloeit uit die van Plato. Zij blijken elkaar aan te vullen als
complementaire tegenwichten, ook al lijken zij soms tegenstrijdig en is dit niet altijd even duidelijk, zoals Buve laat zien.

Drs FC van Dongen Het Bewustzijn als Quantum-verschijnsel Een kritiek op de tijdsbeleving: Plato over de Grot en over de Tijd.... (Onzekerheidsprincipe van Heisenberg)
Op precies hetzelfde moment dat het ene foton z'n polarisatie vlak draait (onder invloed van een experimenteerder), draait het andere foton ook z'n polarisatie vlak. Ongeacht hoever die fotonen zich uit elkaar begeven ! De informatie betreffende het polarisatievlak gaat van het ene naar het andere foton, met een snelheid die de lichtsnelheid kennelijk ruim overschrijdt !
Dit verschijnsel van een verbondenheid, die zo innig is, dat het "momentaan" speelt, dat wil zeggen, dat het zelfs de lichtsnelheid overschrijdt, alsof ze toch vlak bij elkaar blijven, is van groot belang voor onze beschrijving van het Bewustzijn. Het heet "Entanglement" en het komt erop neer, dat deeltjes zich exact hetzelfde blijven gedragen, alsof ze hetzelfde lichaam zijn, òngeacht hoever ze zich uit elkaar bevinden, in de drie-dimensionale zin. Ook dit was voor Bohr, maar ook voor Bohm en vele anderen, rede om een zogenaamde "Quantum-wholeness" te veronderstellen: Een idee, dat eigenlijk inhoudt, dat alles in het universum is verbonden ("Entangled") met al het andere: Op Quantum-niveau is het Universum één integraal geheel, van het kleinste foton hier op aarde tot en met de grootste Quasar aan het andere eind van het heelal.
afb 12: Getracht is een grens te trekken tussen de vierde (groen !) en de derde dimensie (geel !): Alles wat met Entanglement heeft te maken is in de vierde dimensie gerangschikt: De pilot-Wave, het BEC in de tubuli, terwijl de tubuli zelf natuurlijk drie-dimensionaal zijn: Het Centraal Zenuwstelsel in het algemeen en de Microtubuli in het bijzonder, hebben via het BEC, zoals ons Bewustzijn ruwweg te omschrijven is, "iets-met-de" vierde dimensie, terwijl ze op het eerste gezicht op en top drie dimensionaal zijn.
Het Bewustzijn is een Niet-lokaal, vier-dimensionaal verschijnsel, dat zich drie-dimensioneel manifesteert als een BEC in de Microtubuli in het Centraal-Zenuwstelsel en dat z'n omgeving tracht te beïnvloeden, door vier-dimensionale informatie (gebeurtenissen op Quantum-niveau) om te zetten in drie-dimensionale informatie, en dat drie-dimensionale informatie uit de macro-omgeving omzet in vier-dimensionale informatie, die op Quantum-niveau verwerkt wordt.

Bose-Einstein-condensaat (BEC): Een (Kwantum)fysisch systeem waarin de vele delen, die samen een geordend systeem vormen, zich niet alleen als één geheel gedragen, maar ook één geheel worden.

In het reflexief bewustwordingsproces vinden we verschillende bewustzijnsniveaus, die onderling interacteren. In de cognitieve benadering gaat men ervan uit dat een hoger bewustzijnsniveau sturend is voor een lager niveau. Je levensbeschouwing of godsdienst kan alle onderliggende niveaus domineren.

Het continuüm van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam van de humanistische psychologie Maslow laat zien hoe vaardigheden kunnen worden geoefend. Voor het veranderingsproces van een gemeenschap, een cultuur, geldt de interactie van het linker kwadrant:

Macro, non-lokale bewustzijn (Geest): Micro, innerlijke bewustzijn(Ziel):
4. Collectief bovenbewust bekwaam ----2. Collectief bovenbewust onbekwaamOnbewust bekwaam ----Bewust onbekwaam
||||
1. Collectief onderbewust onbekwaam ----3. Collectief onderbewust bekwaamOnbewust onbekwaam ----Bewust bekwaam

Antonie Börger: De wereldgeschiedenis is de uitwendige, uiterlijke vertoning van de innerlijke, geestelijke ontwikkeling, ontplooiing van de mens.
Alles ligt in de Rede, ook het onredelijke.

George Politzer combineert het idealisme van George_Berkeley met het dialectische materialisme van Marx en Engels.

Wim de Lobel, boek De Eeuwige Generatie (p. 70, 87): In de brahmaanse kennis komt het besef tot uitdrukking, dat er sprake is van een samenhang en een structureel verband tussen de macro – en microkosmos. In het bewustzijn vallen microkosmos en macrokosmos samen, weerspiegelen elkaar.

Het onkenbare 1e beginsel, de éne, ongemanifesteerde werkelijkheid (En-soph of Parabrahman), het absolute Zijn en Niet-zijn, gaat het menselijke begripsvermogen te boven.

In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. Het vierde beginsel maakt het mogelijk dat de andere balans en harmonie vinden.

Joodse Kabbalah     Antroposofie Holistische fysiotherapie
        Mensenrijk Plantenrijk
Chaiah RuahTriade: (Atma-Buddhi-Manas) 4. Hogere wereld 2. Etherische wereld
4. Geest-2. Dierlijk-astrale Ziel5. Manas<7. Âtma  7./1. 5./3.
| || |Lagere viertal:  | |
1. Voertuig-3. Ziel6. Buddhi>4. Kama>2. Linga-sarira4.-6./2.
Nephesh Neshama  | |1. Fysieke wereld 3. Astrale wereld 
     1. Sthûla-sarira<3. PrânaMineralenrijk Dierenrijk

Het bovenstaande middelste 'dubbelkwadrant' illustreert de 'Zevenvoudige samenstelling van de mens.

De diagonaal 6./7. laat het hogere tweetal, de hogere duade, de geestelijke monade, de individualiteit zien.

Samenvatting (‘Theorie en Praktijk’, Driegeleding, Knower, Knowing, and Known, 'Wereldbrein en Cybernetica', Catharsis)

Meister Eckhart: Um die „Gottesgeburt in der Seele“ zu verwirklichen, muss man die Vorstellung von Zeit aus dem alltäglichen Leben entfernen.
Thomas Berry: Wat met de buitenwereld gebeurt, gebeurt ook met de binnenwereld. (Matthew Fox De verborgen spiritualiteit van mannen)
J.J. van der Leeuw: Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een mysterie dat moet worden ervaren.
Christian Vandekerkhove: Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.
Marcelo Gleiser: Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het Universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos (boek Een scheurtje in de rand van de schepping p. 299).
Stelling: Zonder de Kwintessens in het debat te betrekken is het oplossen van wereldvraagstukken niet mogelijk. De Kwintessens, wordt met behulp van de verborgen 5e Dimensie ('verborgen pad') van Roberto Assagioli en Enantiodromie van Carl Jung tot uitdrukking gebracht. Zaaien en Oogsten, het overlevingsmechanisme gericht op het goede, ware en schone, de verborgen 5e Dimensie en Enantiodromie zorgen voor het herstellen van het balansmechanisme op aarde.
Stelling: Het Akasha-veld vormt de basis voor ‘de integrale theorie van alles’, de unificatietheorie. In het onderzoeksrapport 'E i V' wordt om het ‘allesverbindende informatieveld’ te verklaren het Ether-paradigma gebruikt. Dit rapport wil aantonen dat de holos-beschaving een stapje dichterbij komt door de absolute waarheid (G. de Purucker: Drie stadia van het zien van Waarheid), de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen.
Stelling: Voor een juiste balans tussen individuele en collectieve belangen dienen net als 'Kerk en Staat' het 'publieke en private' domein duidelijk door Zielkunde (op basis van Zaaien en Oogsten, Complementariteit, carbage in carbage out), een derde weg (middenweg 'Hoofdroute', rechtvaardigheid, ‘bron van harmonie’) van elkaar te worden onderscheiden. Het privatiseren van de publieke sector komt er in feite op neer dat de overheid, lees de bureaucratie in eigen doel schiet. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Het mechanisme evenwicht door tegenwicht, these + antithese = synthese, heeft gefaald. Hoofdoorzaak van het onbehagen in de maatschappij is dat de overheid religie buiten hun referentiekader heeft geplaatst.

Stroom (Yasmina Aboutaleb de Volkskrant 12 januari 2024, p. V2):
Voor Europa zijn het
getallen, maar het zijn mensen– dát wil ‘De wereld in Ter Apel’ laten zien.

Hermann Broch boek Slaapwandelaars
De moderne mens volgens Hermann Broch (Jeroen Vanheste Civis Mundi Digitaal #8, november 2011):
Cultuurkritiek is even oud als onze cultuur. Van oudtestamentische profeten als Jeremia en Ezechiёl tot de grote ’arts van de cultuur’ Nietzsche en hedendaagse denkers als Sloterdijk: altijd is onze cultuur door filosofen en andere critici becommentarieerd en bekritiseerd. Het oordeel viel daarbij meestal niet erg gunstig uit. Socrates mopperde dat de jeugd van zijn tijd slechte manieren had en alleen in luxe geïnteresseerd was; "O tempora, O mores!" luidt de beroemde uitroep van Cicero; "Onze ouders, die reeds minder waren dan onze grootouders, hebben ons als nog meer verdorven in het leven geroepen, en wij zullen op onze beurt aan een geslacht het aanschijn geven dat nog gebrekkiger is", aldus Horatius; Petrarca klaagde dat hij in een totaal oninteressante tijd leefde; en ook Descartes beschouwde zijn tijdperk als een van verval.
De christelijke en joodse heilsverwachting
Het optimisme in De Slaapwandelaars komt behalve in het platonisme dus ook tot uitdrukking in de christelijke symboliek. We zagen al dat het laatste woord in de roman voor de apostel Paulus is, terwijl ook de apocalyptische symboliek een element van optimisme bevat. Hoewel de eindtijd en de Apocalyps uiteraard vol chaos en geweld zijn, vormen deze immers tevens de opmaat tot een terugkeer van de Verlosser en de komst van het hemelse Jeruzalem. Impliciet in alle apocalyptische symboliek is dan ook altijd de overtuiging dat na deze verschrikkingen een betere tijd aan zal breken.

Universele kennis, de universele wetten zijn complementair (Absoluut en Relatief) aan de natuurwetten.
De belangrijkste
Universele Wet is de Wet van Eén (twee in één), die stelt dat alles in de kosmos met elkaar verbonden is.
Wegens de eindigheid van de lichtsnelheid (relatieve tijd) kan alles in de kosmos niet met elkaar verbonden zijn.

De weg van zelfkennis (Radha Burnier 'Blavatsky Lecture' Jaarlijkse Conventie van de Theosophical Society in Engeland in 1979):
Volgens dat wat HPB ons heeft geleerd, is '…de mens de microkosmos. En omdat hij dat is, bestaan alle hiërarchieën van de hemelen binnenin hem. Maar in werkelijkheid is er geen macrokosmos en ook geen microkosmos, maar Een Bestaan. Groot en klein bestaan alleen gezien door een beperkt bewustzijn.15
Dat
ene bestaan 'overstijgt het menselijk voorstellingsvermogen en kan door een menselijke uitdrukking of gelijkenis alleen maar tekort worden gedaan. Het gaat boven het gebied en bereik van het denken uit' - om met de woorden van de Mandukya Upanishad te spreken 'het is ondenkbaar en onuitsprekelijk(vonken).'16
15 Mevrouw Blavatsky over de studie van theosofie.
16 HPB, De Geheime Leer, Proloog.

De waarnemer en het waargenomene zijn uiteindelijk één en hetzelfde. Robbert Dijkgraaf duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de levenscyclus, de ultieme cirkelredenering centraal.
Of met andere woorden (
Wim van den Dungen Sepher Yetzirah): Indien we 'sepher' met ruimte en 'sephar' met tijd vergelijken, dan betreft 'sippur' (of 'communicatie') de 'quintessense' of 'vijfde dimensie'.

Filognosie, liefde voor de kennis, staat voor de triade ’Knower, Knowing, and Known’ of getal, getallen en getelden, het leerproces dat al door Vyâsadeva is onderkend. De Ether Bestaat!. Het sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken, een bewustwordingsproces aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken.
Wim van den Dungen boek Levensboom (Sepher Yetzirah):
Deze Naam (YHVH) verdeelt het licht. Dit betekent dat T (
Tetragrammaton) een 'universele sleutel tot creativiteit' is. Een 'getetragrammatoniseerd' bewustzijn is een 'Goddelijk bewustzijn'.
Indien we 'sepher' met ruimte en 'sephar' met tijd vergelijken, dan betreft 'sippur' (of 'communicatie') de '
quintessense' of 'vijfde dimensie' (in De Geheime Leer: Sepher, Saphar en Sipur of ‘door middel van getal, getallen en getelden’) en sluit op hoofdstuk 13 De kenner, het gekende en de kennis (knower, knowing, and known) van de Bhagavad Gita aan.
Ter illustratie de Bhagavat Gita:
Hoofdstuk 4 Het bewustzijn verenigen in het brengen van offers en in filognosie (note 4 p. 106-107):
De term filognosie of liefde voor de kennis, hier gepresenteerd als de ware kennis, kent twee enuivalenten in het Sanskriet:
jnana, spirituele, geestelijke kennis en atma tattva, de werkelijkheid of het principe van het zelf of de . De term vertegenwoordigt de alomvattende logica van het spiritueel bestrijken van al de zes basisvisies darshana's van het menselijke, culturele respect wat betreft het feitelijke (de filosofie en de wetenschap), het principiële (de analyse en de spiritualiteit) en het persoonlijke (in religieuze en politieke zin).
(7) O zoon van Bharata, waar en wanneer er ook maar een afname is van de rechtschapenheid en het onrecht overweegt, manifesteer ik mezelf op dat moment.
(8) Opdat zij die dorsten naar de waarheid een leven mogen hebben en de onverlaten een halt wordt toegeroepen, verschijn ik generatie na generatie ten tonele met de bedoeling de weg van de menselijke principes van de waarheid, de zuiverheid, de boete en het geweldloze mededogen opnieuw te vestigen.
Hoofdstuk XIII van de Bhagavad Gita heeft op de relatie tussen ‘Kshetra en Kshetrajna’, ’Kenner en Kenproduct’ (Kenproduct: Kennis, Wijsheid en Waarheid van het hogere Zelf) het leerproces betrekking. Het feedforward-feedback-mechanisme, de 4e Dimensie van onze psyche verandert deze Triade in een Tetrade. Door de verborgen 5e Dimensie, aan de Tetrade toe te voegen ontstaat een 5Ddenkraam, die de Kwintessens tot uitdrukking brengt.

Het EPR-experiment illustreert een dichotomie. 'Dichotomie en Complementariteit' kunnen niet zonder elkaar. Het brengt de wederkerigheid, het is zoals het is (Antropisch principe), de supersymmetrie in het universum tot uitdrukking. Of met andere woorden het draait om het fenomeen zelfreferentie en zelfreflectie. De Ouroboros is het symbool voor zelfreferentie. Het is en blijft allemaal mensenwerk. De éne werkelijkheid heeft op de twee zijden van de medaille betrekking. Mensen moeten bereid zijn over hun eigen schaduw te springen.

De Akasha-ervaring waar Ervin Laszlo het over heeft vindt in de microkosmos plaats, daarentegen het non-lokaal bewustzijn maakt deel uit van de macrokosmos. In een split second, het eeuwige nu staan we met de macrokosmos in verbinding.

Net als Amanda Gefter, de auteur van het boek In Einsteins achtertuin past André Aleman een ruimer referentiekader toe dan Richard Dawkins. Amanda Gefter en André Aleman houden rekening met de vijfde, de verborgen spirituele dimensie, de levensbron in de Bijbel. De eindconclusie van Amanda Gefter is dat we allen in ons eigen referentiekader leven en daardoor komt opnieuw de discussie centraal te staan vanuit welk referentiekader wordt beoogd Probleem en Oplossing ('Zaaien en Oogsten') met elkaar te verbinden.

Overal binnen kijken (Govert Schilling de Volkskrant 19 november 2022, Wetenschap p. 20-21):
In Zweden is een reusachtige ‘
neutronen-microscoop’ in aanbouw. Het Europese miljardenproject biedt ongekende mogelijkheden om materialen te bestuderen of om onderzoek naar geneesmiddelen te doen.

Amerika is ernstig ziek, Het is vijf voor twaalf’ (Iñaki Oñorbe Genovesi de Volkskrant 4 november 2022, p. 23):
Enkele dagen voor de Amerikaanse ‘midterms’, op 8 november, heeft president
Biden nadrukkelijk gewaarschuwd dat de democratie in de Verenigde Staten op het spel staat. Kunnen de Amerikanen hun democratie nog redden? Vier Amerika-deskundigen zijn er niet gerust op.
‘De Amerikaanse politicoloog en filosoof
Francis Fukuyama heeft gelijk. Burgers in democratieën moeten niet meer arrogant en alwetend zijn, maar zich strijdbaar verenigen rondom een paar democratische kernwaarden zoals de ‘rule of law’. Het is vijf voor twaalf. Ik reken op het gezonde verstand van de meeste Amerikanen.’

In het onderzoeksrapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e dimensie levenskracht, de Kwintessens. Elasticiteit, veerkracht in de gemanifesteerde wereld is analoog aan levenskracht in de ongemanifesteerde wereld. Net als Teilhard de Chardin, Jean E. Charon, Ervin Laszlo gaat Duane Elgin uit van een levend Universum.

Er is slechts één Leven en Wet, die door het 2e aanzicht, reciprociteit en de vijf thema's %waarnemingsvermogen, onderscheidingsvermogen, zelfopoffering, helderziendheid en gelukzaligheid van het Meta-leren, tot uitdrukking wordt gebracht. Het maakt het mogelijk de waarheid van het balansmechanisme beter te begrijpen.

Richard Gerber, M.D. heeft in het boek Handboek Energetische Geneeskunde diverse geneeswijzen op een rijtje gezet waarbij hij als rode draad heeft gekozen: de energie. Dit kan zijn licht, geluid, elektriciteit, magnetisme, straling e.d.: allerlei vormen van energie die in diverse geneeswijzen worden gebruikt. Na een inleidende uitleg over energie in het algemeen komt hij als vanzelf op de homeopathie, kruidengeneeskunde, helderziendheid, accupunctuur en kristaltherapie. Bij al deze geneeswijzen onderzoekt hij de rol van de energie.
Al lezende kom je tot de conclusie dat het eigenlijk dus geen verschillende geneeswijzen zijn, alleen de
interpretaties van energie verschillen.

Zelf-bewustzijn, helderziendheid en kosmisch bewustzijn blijven volgens de wetenschap van Henk Kamp een uiterst complex te verklaren fenomeen.

En nog mooier: het hele verhaal over cognitie, evolutie en empathie dat ik hier heb samengevat uit eigentijdse alledaagse reguliere filosofische en wetenschappelijke literatuur is tegelijk zuivere antroposofie. De laatste zin van de vorige paragraaf, ’door zijn cognitie creëert de mens de werkelijkheden’, is een van wat Steiner in zijn filosofische hoofdwerk ’De filosofie van de vrijheid’ schrijft: ... in dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem Zipfel, ...’. In de vertaling van Pim Blomaard: ’als wij denken, hebben wij een tipje van het kosmische proces beet’. ...
In mijn eigen woorden:
de mens wordt wat hij denkt dat hij is - hij maakt zich zelf naar de toekomst toe [evolutie] aan de hand van het beeld van de ideaal-mens dat hij in het verleden bij zijn ontstaan heeft meegekregen [cognitie] en hier en nu [empathie] nabootst en uitwerkt.
Naar welke nieuwe these leidt deze voorlopige synthese?

H.P. Blavatsky De Geheime Leer Deel I Stanza 7 Akâsa en Ether (p. 283-295) van de De Geheime Leer geeft bijzonderheden over het Akasha-veld; vanaf p. 361 over Ether en intelligentie en p. 533-537, 581 over Ether.

Sinds Machiavelli (1469 - 1527) weten we dat voor politicals geldt ‘het doel heiligt de middelen’. Het boek De heerser bevat een leidraad hoe een cultuuromslag op een gewelddadige manier te realiseren.
Om een cultuuromslag op een harmonische manier, lees anti-machiavellisme te verwerkelijken gaat het uiteindelijk om een integrale, interdisciplinaire denktrant, de synthese tussen de drie domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers, die het parochiale denken, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv-Ego' overstijgt. Het probleem daarbij is dat de geschiedenis leert dat het gedrag van mensen niet gemakkelijk valt te veranderen.

Volgens het onderzoeksrapport 'E i V' hebben mystici in het algemeen beter begrepen dan politici, hoe de wereld, de éne werkelijkheid van het leven echt in elkaar zit. Coincidentia oppositorum’, unus mundus vormt de grondslag van de evolutionaire kringloop. Harry Mulisch verwijst in het boekenweekgeschenk 2000 (p. 17) naar ‘coincidentia oppositorum’ en de mysticus Nicolaus Cusanus. In de tijd van Vyasa was de supersymmetrie (Opposites., See TWO, Twee) al bekend. In de esoterische filosofie duidt het woord Chhaya (schaduw) op het astrale evenbeeld van een persoon, en aan deze gedachte zijn enkele van de meest ingewikkelde en diepzinnige leringen over de menselijke evolutie verbonden.

Esoterische kennis verwijst naar de onderliggende https://nl.wikipedia.org/wiki/New_age_%28%beweging%29%eenheid van de éne werkelijkheid van de vrijwel onoplosbare spanningen in de buitenwereld. Het rapport 'E i V' gaat van de Zevenvoudige samenstelling van de mens uit. De innerlijke en uiterlijke mens komt in de relatie tussen de Binnenwereld en Buitenwereld en vice verca naar voren. We hebben als het ware twee gezichten, een Januskop, de ene kant open naar de buitenwereld, tegelijkertijd naar binnengekeerd.
De 3 aanzichten van de
systeembenadering geven tezamen een vergelijkbare doorsnede.

Het zelfreinigende vermogen geldt niet alleen voor burgers, maar ook voor politici. Homo sapiens, elk mens, To be, or not to be; that is the question, elk verhaal, elk artikel, gaat wiskundig uitgedrukt van 0 naar 1, van begin naar einde, van alfa naar omega. We zullen het echt zelf moeten doen. Zowel Dorien Pessers als Hans van Mierlo laten zien waarom D66 zijn kroonjuwelen heeft opgeofferd. Maar is er er bij D66 zonder kroonjuwelen nog wel van enige vernieuwing sprake? Het roept de vraag op hoe lang kan de overheid nog met vrijwel gratis geld de staatsschuld financieren? In het kader van risicobeheersing dient wel degelijk met het sprookje van het gratis geld scheppen (ex nihilo), de financiële schijnwereld rekening te worden gehouden. De financiële sector spint goed garen bij de crisis. Het probleem met kwantitatieve verruiming is dat overheden voor de risicobeheersing zorgen, het feestje voor het grootkapitaal wordt niet verstoord, het wast zijn handen in onschuld. De handen in onschuld wassen, het Pontius Pilatus-syndroom hangt met amoreel gedrag samen.

H.J. Gels laat in zijn boek Herontwerp van het kapitalisme zien hoe op basis van de driegeleding van rechtvaardigheid (ethiek) mogelijk is om het evenwicht tussen de Micro-economie en Macro-economie te herstellen.

De 'self-fulfilling prophecy' van de klinisch psycholoog prof. Dr. J.J.L. Derksen hangt in het boek ‘Een Keizer Zonder Kleren. Ken jeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij’ van Hans Feddema met de relatie tussen geest en lichaam samen. De antwoorden die Biden vindt op Trumps populisme zijn ook voor ons van belang (Bert Wagendorp Volkskrant 22 januari 2021 p. 2):
Het is geen toeval dat Lincoln en Roosevelt president waren in zware tijden, de eerste tijdens de Burgeroorlog en de tweede tijdens de Grote Depressie en WO II.
Crises halen kennelijk ook in presidenten het beste naar boven. Hopelijk is dat met Biden ook zo – de politieke crisis vraagt erom.
In Nederland staan politieke hitsers en Trump-fans als Wilders, Baudet en Eerdmans te trappelen om ook hier een Trump-revolte te ontketenen.
De antwoorden die Biden vindt op het succesvolle populisme van Trump, zijn zodoende ook voor ons van belang.

Niet de natuur is de oorzaak van de klimaatcrisis, maar de mens. Het sociologisch ontwikkelingsconcept, de sociale driegeleding van Rudolf Steiner laat zien hoe het mogelijk is de klimaatcrisis effectief aan te pakken. De sociale driegeleding wordt in het boek KAPITALISME 3.0* van H.J. Gels uitgebreid besproken. De sociale driegeleding van Rudolf Steiner steunt op de werking van de natuur. Het model maakt duidelijk dat niet één minister, maar alle ministers, onder aansturing van de premier voor de cultuuromslag verantwoordelijk zijn. Waar H.J. Gels het heeft over persoons ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling wordt in het onderzoeksrapport 'E i V' gesproken over zelfverwerkelijking en zelf-transformatie.

In het boek Moreel leiderschap beschrijft Alex Brenninkmeijer het hoofdstuk de drama driehoek (p. 187-199) van Stephen Karpman. De drama driehoek maakt het mogelijk om te laten zien hoe de ‘Rutte-doctrine’ kan worden ont-maskerd.

Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. Het Christendom spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het Boeddhisme heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het Taoïsme over spirituele volmaaktheid en de Islam spreekt over de volmaakte . De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast (nous) met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de schijntegenstellingen op aarde staan tegenover de harmonie in de hemel of de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur.
Het brengt de
éne eeuwige en absolute waarheid tot uitdrukking. De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn tegenover het non-lokale universele bewustzijn, het Akasha-veld.

Hoever ga je om je verleden te kunnen vergeten? (Jilt Jorritsma, promovendus aan de Open Universiteit, schreef de op 20 mei 2021 bij Lebowski Publishers verschenen roman 'Was').
Het debuut
'Was' van Jorritsma is een intense, hallucinante roman over hoe herinneringen ons in een houdgreep kunnen houden.
Stillevens (HET GROTE UITSTERVEN DE GIDS 2021/5 p. 14-15):
Door hun
‘ik’ tegenover de buitenwereld te plaatsen baanden westerlingen voor zichzelf de weg die buitenwereld te exploiteren. Het is dringend noodzakelijk die scheiding op te heffen en in gesprek met de wereld te treden.
Voor de Romeinen was een genius weliswaar een ‘voortbrenger’ (iets dat genereert), maar nooit een mens of een persoon. Een genie was juist datgene wat het menselijke verstand te boven ging. Genieën waren onzichtbare geesten, een soort beschermengelen, die ieder mens bij zijn geboorte ontving. Wanneer je een creatieve ingeving had, was dit niet je eigen verdienste, maar die van je genius. Als mens wás je dus nooit een genie, je hád er een: een stem die van buiten je hoofd tot je sprak en je denken aanwakkerde. Geniaal was je als je je zonder weerwoord overgaf aan het fluisteren van de buitenwereld.

De zin van je leven wordt door de evolutionaire kringloop, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, het balansmechanisme in het universum en op aarde verklaard. Het begrip quaterniteit van Carl Jung heeft op de metafoor kwadratuur van de cirkel, de Steen der wijzen betrekking. De paradox van de menselijke beschaving ligt in het universum besloten.

Het zou absurd zijn te denken dat ik een perfect boek heb geschreven (Henk Pröpper Volkskrant 22 februari 2020 Boeken p. 7-9):
Ik lees uw Capital et idéologie als een uitnodiging aan lezers, niet alleen als een boek over geschiedenis, economie, maatschappelijke ontwikkelingen, maar bedoeld om te engageren, mensen mee te nemen, mee te laten denken. Is dit inderdaad uw inzet?
‘Zeker. Wat mensen zich soms niet realiseren: de economie en de geschiedenis zijn van iedereen. Ik zie de menselijke beschaving als een leerproces voor ons allemaal, met idealiter als einddoel: een grotere rechtvaardigheid.

Het Verdriet van de Veenkoloniën (Tegenwind Human 31 oktober 2021 NPO2):
De komst van een
mega windturbinepark in Groningen en Drenthe speelt mensen uit elkaar, waar ze eerder in harmonie samenleefden. De turbines, met een hoogte van meer dan tweehonderd meter, veroorzaken een tragedie. Wat wordt gewonnen en wat gaat verloren als het oude vlakke land zijn gezicht verliest en de bevolking zich verraden voelt?
Oud-minister Wiebes noemde het
‘bulldozer politiek’, Diederik Samsom sprak over een geweldige ‘mispeer’, want zoals in de Veenkoloniën moet het nooit meer gaan. Het heeft de plaatsing van de molens niet voorkomen. Bewoners voelen zich verraden door de overheid, door de rechtspraak en door boeren, die riante vergoedingen opstrijken. Lokale bestuurders kijken met lede ogen toe hoe het verzet tegen de windmolens verhardt.\\ Tegenwind volgt mensen die de afgelopen tien jaar een belangrijke rol speelden in de strijd tegen deze windparken. Een strijd die ludiek begint, maar grimmig en hard eindigt in ondergronds verzet. Twee prominente woordvoerders worden opgepakt. Een van hen zit maanden vast in voorarrest. Het laat diepe sporen na in de gemeenschap: hoe goedwillende burgers hun vertrouwen verliezen in de overheid en naar 'de buitenkanten van het denken' worden gedreven als ze zich niet gehoord en gezien voelen.

Het boek Een scheurtje in de rand van de schepping van Marcelo Gleiser heeft op het fenomeen ‘Monade + Duade’ (twee in een De Geheime Leer Deel I Proloog p. 46) betrekking, het verschijnsel dat Meta-leren, het Ken uzelve mogelijk maakt. ‘Monade + Duade’, de twee kanten van een medaille. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. In het rapport ‘E i V’ wordt de intermediair tussen de twee kanten met de verborgen 5e Dimensie weergegeven. Het ontstaan van leven zal altijd een mysterie blijven.

De Vijf Fasen van het Yin/Yang-symbool laten zien dat het primair om 10 Dimensies (10 relaties) gaat. De 5 relaties die de bollen met elkaar verbinden, een pentagoon toont de natuurlijke -, de scheppende kringloop, de oerbron, terwijl de 5 interne relaties een pentagram de beheers - en de vernietigende interacties uitbeelden.
De
wijsheid van Pythagoras steunt op de geest van het esoterisch Boeddhisme. De leer van Laozi en Confucius uit China is nauw met de filosofie van Pythagoras verwant. Het is namelijk ook op de drie kringlopen 'Scheppen, Behouden en Vernietigen' (Hindoe-trimurti) gebaseerd. Dit komt ook naar voren wanneer de vijf-elementenleer van de Traditionele Chinese Geneeskunde met de boeddhistische invalshoek wordt vergeleken. Het interdimensionale bewustzijn maakt het mogelijk dat we ons met de scheppende kringloop, de goddelijke sferen verbinden.

De Geheime Leer Deel II hoofdstuk De voorouders die de wetenschap aan de mensheid biedt (p. 762):
Waarom zouden de aanhangers van Haeckel in dit specifieke geval dan mogen protesteren?
Ze hebben natuurlijk een antwoord klaar: ‘Omdat wij het bestaan van de monadische essentie niet erkennen.’ De manifestatie van de logos als individueel bewustzijn in de dierlijke en menselijke schepping wordt door de exacte wetenschap niet aanvaard, en dit denkbeeld geeft natuurlijk niet alle aspecten ervan weer.

Ook in de 21e eeuw blijft gelden dat de andere wang toekeren symbool staat voor het leren kijken vanuit het perspectief van de tegenstander. Dit wordt al in de Bhagavad Gita tot uitdrukking gebracht. Of met andere woorden al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Daar Blavatsky haar vierde deel nooit heeft uitgegeven, is het mogelijk dat zij De Stem van de Stilte met een toelichting op de paramita's schreef en uitgaf om in die behoefte te voorzien. Om dus een ‘bewustzijnsethiek’ volgens Metzinger te ontwikkelen schreef H.P. Blavatsky al het ‘vierde deel’ van De Geheime Leer.

Om het evenwicht te herstellen beoogt de theosofie aan de hand van de paramita's, DE NIEUWE TIEN GEBODEN - gedragsregels voor de moderne tijd tegenwicht te bieden. In de Stem van de Stilte licht H.P. Blavatsky de paramita’s toe.

Uren met Chinese denkers
Deel 12: Slot. Verdere ontwikkeling van het Chinese denken (Hans Kuijper Civis Mundi Digitaal #113 augustus 2021):
In deze, tevens laatste aflevering zal de verdere ontwikkeling van het Chinese denken in het algemeen en van het confucianisme in het bijzonder in grote lijnen worden geschetst.[iii]
Conclusie
Filosofie werd ooit beschouwd als de libido sciendi (
de innerlijke drang tot kennis die in elk mens woont); als de wil om alles te weten en alle wetenschappen te verenigen (Kant’s “Kant’s scientia scientiarum); als de drang om de achtergrond der achtergronden, de context der contexten en de structuur der structuren te zien, Pythagoras’ musica universalis(harmonie der sferen) te horen en op het idee der ideeën te komen; als de wens om “te weten wat de wereld ten diepste bij elkaar houdt” (Goethe, Faust), om de “noodzakelijk verbindingen” (Fritjof Capra) en het “verborgen patroon” (Ben Goertzel) te vinden; als het onvervulde verlangen om het zintuiglijke te overstijgen, het ene in het vele (de twee in één) te zien en de “vreemde lus” (Douglas Hofstadter) te begrijpen welke de mens is — de mens die hopeloos verstrikt is geraakt in zijn selbstgesponnene Bedeutungsgewebe(Max Weber).

Volgens Puthoff bestaan ruimte en tijd niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het onzekerheidsprincipe geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen. Het bewustzijn is niet het eindresultaat van de biologische evolutie. De éne werkelijkheid is juist het tegendeel. Het kosmische domein, het Akasha-veld vormt de grondslag van de stoffelijke wereld.

G. Barborka geeft in zijn boek Het Goddelijke plan - Menswording en Evolutie Deel 1
Hoofdstuk II DE LEER VAN
EVENWICHT EN HARMONIE (p. 73)
’Er is occulte wijsbegeerte in de Rooms-Katholieke leer, die de verschillende openbare rampen, zoals
epidemieën en oorlogen, enz. terugvoert tot de onzichtbare 'Boodschappers' van noord en west. 'De heerlijkheid van God komt van de weg van het oosten’, zegt Ezechiël'...
’Het geloof in de Vier Maharajas’ - de Bestuurders van de Vier voornaamste hemelstreken — was algemeen en is nu dat der Christenen die hen, wanneer zij zelf die opnoemen, in navolging van de H. Augustinus, 'Engelen-Deugden’ en 'Geesten’ noemen . ..’ (Fr. I 97; Terw. I 178 - DGL I p. 153,154)
Hoofdstuk VII
DE LEER VAN DE SFEREN (p. 298):
'Het visioen van de profeet Ezechiël doet ons vanzelf aan deze mystiek van de cirkel denken, toen hij een stormwind zag, waaruit
'een rad op de aarde’ kwam, welks maaksel 'als het ware een rad in ’t midden van een rad was’ . .. 'want de Geest van het levend schepsel was in de raderen’.’ (Fr. II 486; Terw. II 682-683 - DGL II p. 628,629).*).
*) De aanhalingen uit Ezechiël zijn uit hoofdstuk I, de verzen 4-16.
Het Goddelijke plan
Menswording en Evolutie Deel 2
Pagina 596,597 bevat een lijst van met
Akasha gelijkwaardige termen:
Universele denkvermogen, Fohat en de Drie Logoi.
610: In deze vroegste drieëenheid zijn dus Chaos (of veeleer Chaino), Chaia en Eros (Chaos, Gaea, Eros) gelijk in betekenis aan Parabrahman (De éne werkelijkheid), Mûlaprakriti (p. 602: Voor – kosmische – wortel – substantie) en Fohat (p. 607). Zij vertegenwoordigen dus die stadia van een heelal, die aan de openbaring ervan vooraf gaan.

De paradox is dat de onvolmaaktheid van de mens op aarde in contrast staat met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de schijntegenstellingen op aarde staan tegenover de harmonie in de hemel of de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur. Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. Het Christendom spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het Boeddhisme heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het Taoïsme over spirituele volmaaktheid en de Islam spreekt over de volmaakte mens. De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast (Nous) met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur.
Het brengt de éne eeuwige en
absolute waarheid tot uitdrukking. De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn tegenover het non-lokale, universele bewustzijn, het Akasha-veld.

De paradox is dat politici in zowel Nederland, Europa en Amerika de kloof tussen rijk en arm niet proberen te verkleinen, maar juist beogen te vergroten. Op de Westerse apenrots is Trump, Marine Le Pen en Wilders, de onnatuurlijke kringloop dominant. Het gaat erom dat we ons met het inzicht van de indianen, de sjamanen verbinden. Indianen leven in volledige harmonie, die het bos - dieren, bomen, planten, stenen, rivieren - als bezield beschouwen. Er is een ommekeer in het denken nodig. Het is wenselijk dat het ‘en-en’-denken, het complementaire denken, de interdisciplinaire aanpak, de integrale denktrant meer centraal komt te staan.

Zowel de sociale driegeleding van Rudolf Steiner als de drama driehoek' van Stephen Karpman zijn oeroude inzichten, lees Triade, het balansmechanisme, die laten zien hoe het mogelijk is op aarde het evenwicht te herstellen. De crux van 'Welzijn en Welvaart' is hoe richten wij onze levensenergie (levenskracht, oerbron, levensbron, astraallichaam) om de geestelijke gezondheid te bevorderen? Of anders gezegd wat bezielt ons? Of hoe voorkomen we dat onze carrière politici gebakken lucht verkopen of met andere woorden "na ons de zondvloed!" beleid verkopen?

Voor de mens, de pelgrim geldt de levenscyclus, het natuurlijke ritme van de goddelijke geboorte, de adolescentie, volwassenheid (geestelijke groei) en de ouderdom (overgang) [wetten van opgaan, blinken en verzinken].

In het Westen beogen de fysici Edward Witten en Robbert Dijkgraaf de trilling in het universum met behulp van de snaartheorie te onderbouwen. Het Oosten daarentegen verwijst naar de Sankhya-filosofie . Dit gezichtspunt verklaart het fenomeen van de 'Vrouwelijke en Mannelijke' energie in het heelal. We vinden een wet van periodiciteit, de Eeuwige wederkeer, die door het getal zeven wordt beheerst.1
1) L.B. Hellenbach,
Die Magie der Zahlen, 1882, blz. 20.

Nader bekeken
Op de T bij Wim T. Schippers (Walter van der Kooi De Groene Amsterdammer 30 juni 2022):
Walter van der Kooi ziet veel meer dan hij in zijn wekelijkse kroniek kan bespreken. Vandaag: In
80 jaar, reeds: Op de T bij Wim Schippers leidt Ronald Snijders (1975) de kijker door een rijkelijk geïllustreerd overzicht van Schippers’ werk dat toewerkt naar een ontmoeting met Wim T. zelf.
Wim T. Schippers verjaart. Alom aandacht die hij, als altijd,
flauwekul zegt te vinden maar uitgebreid incasseert, saboteert en stuurt. Donderdag zendt de VPRO 80 jaar, reeds: Op de T bij Wim Schippers uit, ‘een ode van absurdist Ronald Snijders’. Feest van herkenning voor liefhebbers; feest van verwarring voor wie zijn werk niet kent.

Verslag van een turbulente ochtend. (John Schoorl interviewt T. Schipper Volkskrant Magazine 25 juni 2022 p. 14-21):
Het interview met kunstenaar Wim T. Schippers, ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, moet nog beginnen als een passant zich meldt en op Schippersiaanse wijze het gesprek kaapt.
‘Het gaat allemaal om de zintuigen. Die willen geroerd worden. Ik heb ook weleens een tentoonstelling met geuren gemaakt. En wat je kunt voelen. Ken je Piano for All Senses van Nam June Paik? Die had een piano gemaakt daar kwam geluid uit, en ook geurtjes. Op sommige toetsen had hij omgekeerde punaises geplakt. Beeldende kunst gaat over zintuigen. Ken je ene Henk Pal? De Henk Pal die zomaar in een gesprek kon zeggen: ‘Leuke lamp overigens’. En dan gewoon doorpraten.’

De zeven zintuigen zijn de schakel tussen lichaam en geest. Plaatje „Der Körper als Spiegel der Seele“ (tot slot) Door de schijnwereld, de wereld van de illusies te ontmaskeren reikt het reflexief bewustzijn van H.P. Blavatsky tot in de hemel. Het navelstaren , de emotie-TV viert hoogtij. De TV wordt een poppenkast, waar theater hoogtij viert. Heuristiek maakt het mogelijk het fenomeen wederkerigheid beter te begrijpen.

Het boeddhisme onderkent het zesde zintuig, de intuitieve geest. Volgens Rudolf Steiner zijn er zelfs twaalf zintuigen, de ‘ meer fysische – en geestelijke’ (Voelen en Denken) zintuigen (synesthesie: vermenging van zintuigen). Duitsland toont naast de vijf traditionele zintuigen, een 6e– en 7e zintuig.

Kunst maakt het mogelijk de waarheid te onthullen, terwijl politici in het algemeen handig zijn met hun woordenbrij, het retorische foefje, de waarheid te verhullen en dit was bij Plato al bekend, namelijk De ware aard der dingen wordt door onze woorden niet onthuld maar verhuld.

In zijn boek De Mythe van Vrijheid en het pad van meditatie schrijft Chӧgyam Trungpa, in het hoofdstuk Het pad van de Boeddha : Naarmate zijn benadering van meditatie meer gestalte kreeg, kwam de Boeddha tot het besef dat foefjes (p. 67) louter neurotische aandoeningen zijn. Hij besloot op zoek te gaan naar het eenvoudige, naar wat werkelijk is, om erachter te komen wat de relatie is tussen lichaam en geest, wat zijn relatie was met de uit gras gevlochten koesha-mat waarop hij zat en de bodhi-boom (Aśvatthaboom) boven zijn hoofd.

De in de kosmos verborgen repeterende patronen zijn al door Vyâsadeva in zijn boek Bhagavad Gita onderkend en door misschien wel een van de grootste radicale vernieuwers H.P. Blavatsky in een nieuw perspectief geplaatst. De intuïtieve kennis van de verborgen krachten, de herhalende patronen in de natuur worden in het oeuvre van Ervin Laszlo en van Wim van den Dungen opnieuw tot uitdrukking gebracht.
Ervin Laszlo & Anthony Peak laten in hun boek
Onsterfelijke geest wetenschap en de continuïteit van bewustzijn buiten de hersenen zien dat door te bewijzen dat bewustzijn aan de basis van de kosmos ligt en bovendien onsterfelijk is in de diepere, niet gematerialiseerde sfeer, dat het doel van het bewustzijn is om zich te manifesteren in levende wezens om op deze wijze voortdurend te evolueren.
* Onderzoekt bevindingen over het voortbestaan van bewustzijn buiten het leven om, met inbegrip van bijna-doodervaringen, communicatie na de dood en reïncarnatie.
* Legt uit hoe dit juist correleert met de allerlaatste natuurkundige theorieën over superstrengen, informatievelden en energiematrices.
* Onthult hoe bewustzijn zich in levende wezens manifesteert om haar evolutie voort te zetten.

Een manier om naar het door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstuk te kijken is op basis van het fenomeen Groupthink van Irving Janis. Het privatiseren van de publieke sector door de politiek heeft de chaos eerder doen toe dan afnemen. Een sector waar de problemen eerder groter dan kleiner zijn geworden is het onderwijs. Er is voor de gemakkelijkste weg gekozen. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers. Wanneer je bereid bent het spel mee te spelen krijg je een beloning. Het heeft het probleem ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ alleen maar versterkt. Marktwerking is een eenzijdig door geld gestuurd mechanisme. Het mechanisme werkt ten koste van de geestelijke gezondheid.

Geestelijke gezondheid bevorderen houdt zich primair met het verminderen van het maatschappelijke onbehagen, het culturele onbehagen bezig. Het gesignaleerde onbehagen in de maatschappij, de cultuurneurose is alleen te doorbreken wanneer aan immateriële thema's, het waarden en normen debat meer inhoud en vorm wordt gegeven. De Bijbel, Mattheüs 7:12-14 leert al hoe het ego te ontmantelen. Het houdt de gemoederen al millennia bezig.

De kwintessens van het rapport 'E i V', het Meta-leren berust op het bewustzijn van bewustzijn (helicopterview, Top down perspective).
Het innerlijke bewustzijn (zelf-bewustzijn, reflexief bewustzijn, bewustzijn van bewustzijn) is een levenscyclus (Huwelijksquaterniteit) die in het universele bewustzijn ligt besloten. Bewustzijn manifesteert zich door een levensyclus. Er bestaat niet alleen bewust en onbewust, maar ook het verschijnen en verdwijnen van het bewustzijn. Het bewustzijn is continu aan verandering onderhevig. Religies leggen op het innerlijke universum de nadruk. Het bewustzijn van bewustzijn maakt Meta-leren mogelijk.

De wereld is complexer dan de EU-integratie, die Joschka Fischer beschrijft. De EU-integratie belicht slechts een papieren, illusoire werkelijkheid, de op de systeemtheorie gebaseerde organisatiekunde. Tegenover de egotripperij van biohackers en AI-specialisten over superintelligentie staat de zienswijze van Jeroen Dijsselbloem over de besluitvormingsprocessen van onze toppolitici. ‘Dat ik in de voetsporen moest treden van Wouter Bos, mijn politieke leermeester; van Gerrit Zalm en Wim Kok, helemaal zo’n onaantastbare grootheid. ..etc. Wel vind ik dat Europa bij uitstek geschikt is om een aantal zaken aan te pakken. De banken bijvoorbeeld, en dat zien de kiezers ook wel.’ Zalm vertelde mij wat oud-minister Duisenberg hem ooit had uitgelegd. 'Minister van Financiën zijn is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar nee te kunnen zeggen. De enige vraag waarop je met ja antwoordt is als ze zeggen: zei u nee?' (Volkskrant Magazine 17 mei 2014 p. 12-18).

Het continuüm van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam van de humanistische psychologie Maslow laat zien hoe vaardigheden kunnen worden geoefend. Het gaat er eerst om bewust te worden waarvan je je niet bewust bent. De opgebouwde conditioneringen moeten eerst worden herkend. Integratie vindt plaats wanneer op- en ontlading catharsis gelijkmatig gebeurt.

De gezondheidszorg in Nederland beoogt zowel ons geestelijk als ons lichamelijk welzijn, lees gezondheid te bevorderen. Door de marktwerking in de zorg heeft men het paard achter de wagen gespannen. Door de eenzijdige focus op welvaart komt het welzijn in de knel.

Veel vakantiegangers zijn bang voor vakantie (Govert Derix de Volkskrant 21 juli 2015 p. 17):
Lof der ledigheid
Gekke diersoort, die mens. Zelfs op vakantie neemt hij niet de tijd om tot zichzelf te komen.
Eén van de troostrijkste ideeën uit de geschiedenis van de filosofie is het horror vacui, letterlijk: de afschuw voor de leegte. Volgens dit denkbeeld heeft de natuur een hekel aan lege plekken. Overal waar op het eerste gezicht niks te ontdekken valt, blijkt ze bij nadere inspectie druk doende er met bacteriën, onkruid of andere verrassingen korte metten te maken met de leegte. Zelfs in het zogenaamde vacuüm in de natuurkunde schijnen vanuit het niets voortdurend deeltjes op te duiken.
Troostrijk is deze gedachte omdat ze doet inzien dat de eventuele verdwijning van de mens bij lange na niet het einde van het leven op aarde hoeft te betekenen. Na de zondvloed ontluikt er een nieuw paradijs van planten en dieren. Met misschien op termijn zelfs een intelligente levensvorm die eindelijk begrijpt hoe je je in die tuin hebt te gedragen. etc.
De filosoof
Erich Fromm had het over de angst voor de vrijheid. De mens in de zogenaamde vrije samenlevingen lijkt er alles aan te doen om die vrijheid te neutraliseren met zoveel mogelijk verplichtingen, ons intussen zorgend makend over de vraag of we het in de ogen van anderen wel goed doen. etc.
Tegengeluid
In een tijd waarin veel politici nog roepen dat we 'banen, banen en nog meer banen!' nodig hebben, is een tegengeluid dringend gewenst. We gaan juist toe naar een toekomst die in grote mate in het teken staat van vrije tijd. Misschien komen we zelfs in een omgekeerde wereld terecht, zodanig dat mensen straks zes weken in het jaar werken en voor de rest moeten zien te genieten van de vacante plekken in hun agenda's.
Onder een boom liggen
Mijn suggestie zou zijn dat de Partij voor de Vakantie niet meteen zwicht voor zo'n angst voor de vrijheid, maar dat ze uitdraagt wat vakantie in de kern betekent. Namelijk een speelveld waarop vanuit het niets nieuwe dingen kunnen ontstaan. Vakantie als een kans om te leren omgaan met de leegte, ook om te voorkomen dat de waan van de dag je opzadelt met een negatieve innerlijke leegte.
Misschien kan een Partij voor de Vakantie ons overtuigen van het belang van een amor vacuï, een passie voor de leegte, als voorwaarde voor levensvervullingen die ertoe doen. Als we allemaal van tijd tot tijd vakantie nemen van onszelf, zou het paradijs zomaar terug kunnen komen. Niet alleen in onze overvolle hoofden, maar ook in de oververhitte wereld om ons heen.
Of, vrij naar Horatius:
'Waarom de geest vermoeien met raadsels over oneindigheid? Laten wij liever onder een boom gaan liggen!'

De Gene zijde (Jenseits), de imaginaire 5e dimensie, de kwintessens is dus vergelijkbaar met het begrip Boeddhanatuur van de ganse werkelijkheid en met het Christusbewustzijn (Logos van Philo, Antahkarana, Oeaohoo, Ho’oponopono). De ware natuur van alles is onbegrensd, zowel ruimtelijk als tijdloos (Ruimte en Tijd).

De Axis Mundi symboliseert de wederkerigheid (enantiodromie) tussen hemel en aarde. Wederkerigheid verbindt het tijdelijke karakter van het leven op aarde met het eeuwige tijdloze van het leven, de eeuwige wederkeer in het universum.

Wim van den Dungen: Metafysisch kunnen we speculeren over de mogelijkheid van een 'force active' (Leibniz), of 'entelechie' (Driesch), 'élan vital' (Bergson), 'vitaal principe' (Hahnemann), 'creativity' (Whitehead), 'morfogenetisch veld' (Sheldrake), 'etherisch dubbel' (theosofie), 'ch'i' (taoïsme), 'prâ a' (yoga) of 'vitale kracht'.
Chaos-in-orde & orde-in-chaos zijn de relatieve, verbindende termen die in het denken over chaos zeer vaak gemist worden. Door orde te statisch te denken (beweging eraan ondergeschikt te maken) bleef de chaospool verdrongen. Door chaos te dynamisch te denken, kon de quasi-coherentie van proto, quasi-, & volstrekte chaos niet aan de oppervlakte komen. Het was noodzakelijk om het materiebegrip te herzien.

De éne werkelijkheid heeft net als bij Ayurveda op de "kennis van het leven", de oerbron En-soph betrekking. De oerbron manifesteert zich door het eeuwige nu.
De verticale as (Axis_mundi, de Staf van Hermes, de staf van Mercurius, Sutratman, De Caduceus, Esculaap, de verborgen 5e Dimensie) toont ook de middenzuil van de levensboom. De Staf van Hermes wordt beschouwd als de sleutel en de weg van persoonlijke (spirituele) ontwikkeling.

De sleutel tot zelf-bewust leven berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. De ‘of-of’ (theïst en atheïst, Vrijheid en Onvrijheid en goed en kwaad) discussies zijn interessant om het ‘of-of’ te kunnen overstijgen en het ‘en – en’ te benadrukken. Het maakt het Meta-leren mogelijk.

De overlevingsstrategie, survival of the fittest heeft op goed en kwaad, de grondbeginselen van de ethiek die nooit veranderen betrekking. Binnen de zeer lange tijdperken van de mensheid zijn er voortdurend opkomende en neerdalende perioden van 'wijsheid'.

Pim van Lommel boek Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaring
P. 358: Non-lokale ruimte: Ruimte waar tijd en plaats geen rol spelen, waar alles ogenblikkelijk en continu met elkaar is verbonden. In de non-lokale ruimte is sprake van een verborgen werkelijkheid die constant invloed uitoefent op onze fysieke wereld.

Om de interacties tussen geest en materie te illustreren wordt van het 5D-concept en Ether-paradigma gebruik gemaakt. Het zelf-bewustzijn, het reflexief bewustzijn brengt als het ware verschillende aggregatieniveaus van het bewustzijn (communicatie) tot uitdrukking.
Skanda's: Ook wel genaamd de vijf groepen van hechten van 'ik' en de 'ander', dat wil zeggen van de ontwikkeling van ego: vorm, gevoel, perceptie, gewilde activiteit en bewustzijn. Geen mens kan bestaan zonder ook maar één van deze vijf, ze zijn er altijd.

Volgens verschillende religieuze en metafysische theorieën overstijgt het wezen van het bestaan de fysieke wereld. Kennis, het absoluut weten heeft op de categorieën van alles betrekking. De ‘elementalen’ of ‘natuurkrachten’, de mythische bouwers van de menselijke vorm, zijn het resultaat van de werking van de skandha’s. Er bestaat een correlatie tussen de skandha’s en HPB’s zeven beginselen (Ei van Roberto Assagioli) van de samenstelling van de mens.

De tweede wet van de thermo dynamica geldt alleen voor gesloten systemen en niet voor het A-veld.

De negatieve betekenis van Eros (fohat) staat voor wellust, driftleven, epithumia. Voor Jung betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen.
Carl Jung legt een accent op de schaduwzijde en Roberto Assagioli op de verborgen keerzijde, de lichtzijde. In het rapport ‘E i V’ wordt een grote verscheidenheid aan gezichtspunten uitgewerkt.

Het ‘Hoe en Wat’ in de gemanifesteerde wereld staat tegenover het ‘Wat en Hoe’ in de ongemanifesteerde wereld. De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld (Binnen- en Buitenwereld), 'Wat en Hoe; Hoe en Wat' met elkaar worden verbonden.

De ‘Merkwaardige lus’ is een besturingsmechanisme dat op een niveau en tussen niveaus werkzaam is. De lus kan met de lemniscaat van het kompaskwadrant worden vergeleken. Bij ‘Verstrengelde hiërarchie’ onderscheiden we dichotome categorieën als bewust en onbewust, kwantitatieve as en kwalitatieve as, ’piramidespel en leer van de hiërarchieën’ (derde grondstelling), individu en collectief. Op een niveau en tussen niveaus bestaan de spanningsvelden 'eustress of distress'. Bij een koppel kun je spreken over de band die ontstaat, terwijl bij groepen, grotere eenheden er sprake is van een sfeer, het hangt in de lucht, een cultuur. De niveaus zijn onderling verbonden, er vindt een wisselwerking plaats. De partner waarmee je samenleeft, de groep, de cultuur waar je deel van uitmaakt spelen een belangrijke rol bij de keuzes die je bewust of onbewust in het leven maakt.

Het is niet ondenkbaar dat onder invloed van het leerproces, de levensenergie (levenskracht, oerbron, levensbron) van de mens, de microkosmos, in de verborgen 5e dimensie de tijd als het ware terugdraait en op de zeer lange termijn een nieuwe ‘oerknal’ plaatsvindt. Goed en Kwaad hebben op de keerzijde van de medaille betrekking.

Volgens Sheldrake ligt in het 'morfogenetisch veld' informatie opgeslagen over het ontstaan en de vormgeving van het lichaam met al zijn verschillende celsystemen met gespecialiseerde functies.

De definitie van het reflexief bewustzijn biedt, net als de Allegorie van de grot van Plato of het Hologram-paradigma (Cultuur holografisch gespiegeld, Het holografische paradigma) een model om de spiegelwerking van de psyche, het bewustwordingsproces te verklaren.

Met de kernbegrippen Non-lokaliteit, Complementariteit, Verstrengeling, Kwantumcoherentie, Onzekerheidsprincipe, Indeterminisme, Superpositie en IJktheorie uit met name de kwantummechanica is het mogelijk het verschijnsel non-dualiteit 'non-lokaal en lokaal' ('Geest en Lichaam') van het Akasha-veld, de ‘spontane generatie’ te duiden. In de boeken van Ervin Laszlo worden deze begrippen uitgebreid besproken. Non-lokaliteit betekent dat er los van de afstand op elk moment verbondenheid is met het bewustzijn (filosofie van de geest) van anderen of met andere woorden vrijheid in verbondenheid.

Het boek Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn van Ervin Laszlo (interview) bespreekt de grondslagen van een integrale theorie van alles. Volgens Ervin Laszlo is de kernvraag hoe het universum zich heeft kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden. Ervin Laszlo kijkt met zijn holistische visie naar het geheel, dat in de delen wordt weerspiegeld.

Ervin Laszlo en Jude Currivan boek KOSMOS een integrale visie op de wereld (p. 71):
Non-lokaal bewustzijn (Zevende zintuig) is bewustzijn dat aan ruimte en tijd ontstijgt en openstaat voor ervaringen die voor onze beperkte fysieke zintuigen ontoegankelijk zijn.

Bij het reflexief bewustzijn gaat het om de wisselwerking tussen het verticale (non-lokale) en het horizontale bewustzijn, de synchronisatie van de rechter - en de linker hersenhelft. De wisselwerking heeft op de lateraliteit (Lateralization) van de rechter - en de linker hersenhelft betrekking.

Het non-lokaal bewustzijn is een synoniem voor het universele bewustzijn, het universele denkvermogen. Het universele bewustzijn is in principe een eenheidsbewustzijn (Unio Mystica) dat geen dualiteit kent.

De zevenvoudige hiërarchie van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, zintuigen, Wilber-Combs-rooster) zijn de schakel (verstrengeling) tussen 'Geestkunde en Natuurkunde'. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de linker – en de rechterhersenhelft (linker- en rechterpad), is voor het creëren van balans verantwoordelijk. Door bewust voor het rechterpad te kiezen wordt de onbalans op aarde verkleind.

Het idee om op basis van dualiteit (complementariteit) fysica en metafysica met elkaar te verbinden is eerder door Werner Heisenberg en door Fritjof Capra , in zijn boek The tao of physics, naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het 5Ddenkraam wil benadrukken dat het universele patroon van het wat vastligt. Het onbepaaldheidsprincipe van Heisenberg geldt ook voor de tijd: wat in de toekomst verborgen (Arrow of time) ligt, is niet te meten. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.