Tien Domeinen - Morele -, innerlijke kompas - Levensboom


Thomas-evangelie, ontdekt in 1948, logion 22
Wanneer u de twee één maakt,
en wanneer u het innerlijk maakt als het uiterlijk,
en het uiterlijk als het innerlijk,
en het boven als het beneden,
en wanneer u het mannelijke en het vrouwelijke één maakt,
zodat het mannelijke niet mannelijk is,
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
wanneer u ogen maakt in plaats van een oog,
en een hand in plaats van een hand,
en een voet in plaats van een voet,
en een beeld in plaats van een beeld,-
dan zult u binnengaan in het Koninkrijk (der Hemelen).

Onder de 10e dimensie wordt het grote Hermetische axioma vermeld. Dit axioma vertoont een duidelijke overeenkomst met het boven aangehaalde logion 22.

Leo Stevens Op alle gebieden komt door de fixatie op de kwantiteit de kwaliteit steeds meer in de verdrukking. (regeerakkoord Volkskrant 16 oktober 2010)

Volheid (Ain-soph, Blauwdruk, Morele kompas, 'Goed en Kwaad', 'Atoom en Levensatoom')

H.P. Blavatsky: Het heelal en alles, zowel het morele, mentale, fysieke, psychische als geestelijke, erin berust op een volmaakte wet van evenwicht en harmonie. (De Sleutel tot de Theosofie blz. 175)
Nassim Nicholas Taleb van de Black swan theory: Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zijn er zo veel posities met macht toegekend aan mensen die geen persoonlijke risico’s dragen. (Paul Frentrop In de 16 eeuw liepen politici nog zelf ook risico Volkskrant 30 november 2012)
Kishore Mahbubani: We zien nu dat de onzichtbare hand van de markt in balans moet worden gehouden door de zichtbare hand van goed overheidsbestuur (Volkskrant 11 oktober 2008).
Kishore Mahbubani:
De fundamentele fout in het westerse denken is dat de westerlingen menen dat alle oplossingen in de wereld van hen moeten komen, terwijl zij in werkelijkheid de oorzaak zijn van veel van die problemen. De V.S. en Europa nemen niet de leiding bij zoiets belangrijks als de bestrijding van het broeikaseffect. Na 9/11 zijn de V.S. van Bush meer dan ooit als hypocriet te boek komen te staan.
Mirra Alfassa: De voorwaarde die vervuld moest worden om de macht over het geld te krijgen was: meester te worden over de sexuele impuls in de mensheid. (Het Goddelijke binnen je bereik Gesprekken met de moeder (1953) p. 150)
Immanuel Kant: Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft.
Stelling: In bureaucratisch aangestuurde organisaties leert het management wel problemen door te schuiven, echter niet om problemen op te lossen. Het management 'wast zijn handen in onschuld'.
Korzybski: The map is not the terrirory.
Linda Rood Hoe meer je afdaalt in de stroom van het leven, hoe meer je beseft dat je deze stroom en zijn bedding bént.
Jacobine Geel Door het kleine trachten te begrijpen, kunnen we grotere verbanden in het vizier krijgen. Jacobine en de Bijbel 30 oktober 2017)

Bewustzijn als eenheid in verscheidenheid (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #109 april 2021):
Bespreking van Tony Nader
One unbounded ocean of consciousness Simple answers to the big questions in life.
Bewustzijn als het
‘niets’ waaruit de werkelijkheid voortkomt
Het ongemanifesteerde Bewustzijn, dat niets is, is zich bewust van zichzelf. Het is zowel de waarnemer als het waargenomen object en het proces van waarnemen tegelijk. Het is op zichzelf betrokken en heeft tegelijk drie aspecten, drie perspectieven.
Uit de eenheid komt eerst drie-eenheid voort en vervolgens verscheidenheid. Het bewustzijn kan als het ware verschillende rollen spelen, de waarnemer, het waargenomene en het proces van waarnemen. “Het bewustzijn is zich tegelijk bewust van zijn eenheid en verscheidenheid” (p131). Het kan deze ook onderscheiden. Dit onderscheidingsvermogen is het intellect, ‘buddhi’ in het Sanskriet, een ander woord voor wakker zijn, weten, weet hebben, bewustzijn.
Bewustzijn,
vrijheid en verantwoordelijkheid
Freuds theorie (links) stelt dat het menselijke bewustzijn meestal op een onbewuste manier werkt. In vergelijking stelt Jung het bewustzijn voor als het zichtbare spectrum die overloopt naar het onzichtbare spectrum oftewel het onderbewustzijn (rechts).
Gradaties van bewustzijn
De schepping is een proces van manifestatie in toenemende complexiteit, zoals ook Teilhard de Chardin heeft uiteengezet.
Cellen nemen als het ware elektromagnetische impulsen en chemische stoffen waar. Al deze
“bits van bewustzijn” zijn onderdelen van een omvattend Bewustzijn. Hoewel het enigszins lijkt op denken in termen van analogieën, is een vergelijkbare visie te vinden bij o.m. Teilhard de Chardin, S.T. Bok en Fritjof Capra.
Commentaar
Er zijn veel meer wetenschappers die neigen naar een meer integraal of idealistisch perspectief op diverse gebieden, van (kwantum)fysici als Bohr, Heisenberg, Pauli, Schrödinger, tot (neuro)biologen als S.T. Bok, Herms Romijn (Het slapend en dromend bewustzijn), Eben Alexander, Rupert Sheldrake en Teilhard de Chardin als paleontoloog.

Uiteindelijk blijkt het gaat nog steeds over de moraal van het verhaal, er is niets nieuws onder de zon. De Bijbel leert dat er niets nieuws is onder de zon.

Ethiek, integriteit, moreel kompas
Ethiek, integriteit en moreel kompas zijn termen die tot bezinning manen. Bezinning over de manier waarop we bezig zijn, met anderen, met onze omgeving en met onszelf. In essentie gaat het om ‘gewetensvorming’. Wat zijn de grenzen die we aan onszelf stellen. Welke normen en waarden koesteren we. Wat is fatsoen. En vooral: welke krachten drijven in de richting van integriteit & fatsoen en welke krachten naar verhuftering & corruptie.

Karen Armstrong boek Compassie
Karen Armstrong gaat ervan uit dat ieder mens behept is met een vermogen tot compassie, maar ze is van mening dat dat niet genoeg is: iedereen zou dat vermogen moeten koesteren en ontwikkelen. In het wijze en diepzinnige boek Compassie stippelt Armstrong een programma uit dat ons in twaalf stappen kan leren hoe we een medemenselijker leven kunnen leiden. Ze gaat daarbij in op thema's als eigenliefde, bedachtzaamheid, lijden, gedeelde vreugde, de grenzen van onze kennis van de ander en mededogen.

Morele emoties zijn gevoelens die optreden wanneer een morele norm wordt overschreden of het leed van een ander wordt waargenomen. Voorbeelden van morele emoties zijn mededogen, compassie, ontferming, schaamte en schuld, spijt en berouw. Ze treden op wanneer handelingen of situaties worden bezien in het licht van goed en kwaad.

Voor de 'Hoofdroute' in het leven heeft H.P. Blavatsky De stem van de stilte geschreven. Freek van Leeuwen schreef het boek De Levensweg. Freek van Leeuwen onderscheidt, net als het 5D-concept ‘Geest - Ziel - Lichaam’. Het 5D-concept maakt van zijn ‘verklarende woordenlijst’, de begrippen Aantrekking, Afstoting, Middelpuntvliedend en Middelpuntzoekend gebruik. Niet alleen hypothesen van de natuurkunde, maar ook hypothesen van de geestkunde berusten op creativiteit. Het grote verschil is dat de stellingen van de natuurkunde, zoals bijvoorbeeld het Higgsdeeltje kunnen worden geverifiëerd. De stellingen van de geestkunde gelden voor een individu en een collectief - we leven allen in ons eigen referentiekader (Amanda Gefter) - en worden door er is niets nieuws onder de zon, de eeuwige wederkeer van de geschiedenis onderbouwd. Om dichter bij de waarheid te komen volgt het onderzoeksrapport ‘E i V’ de middenweg, de oplossingsrichting van de Axis Mundi.

Vroeg bloeien (Maartje Stokkers de Volkskrant 21 februari 2023, p. V6):
Hildegard von Bingen schreef over geneeskrachtige kruiden en wist alles over het vrouwelijk orgasme. En dan kon de girlboss van de 12de-eeuw ook nog eens componeren.
Waarom werd ze in de 20ste eeuw ineens zo populair?
Sinds de jaren negentig verschenen er steeds mooiere opnamen van haar gezangen. Haar muziek werd gebruikt in de film A Beautiful mind (2001), met Russell Crowe als de Nobelprijswinnende wiskundige John Nash.

De muzikale aandacht voor Hildegard volgde op de groeiende interesse in alternatieve geneeskunde en spiritualiteit in de jaren zeventig en tachtig. New Age-aanhangers en macrobiotische fanaten hebben zich haar gedachtengoed toegeëigend en probeerden een graantje mee te pikken. Wanneer je een kookboek van Hildegard ziet: koop het niet. Ze schreef veel, maar recepten dan weer niet.

De levensboom (Omraam Mikhaël Aïvanhov boek Angels and other Mysteries of The Tree of Life of G.A. Barborka boek Het Goddelijke Plan, p. 91) wordt ook gebruikt om de hemelse hiërarchie, de engelenleer van Dionysius tot uitdrukking te brengen. In een visioen nam Hildegard van Bingen ook de engelenscharen, de goddelijke sferen waar.

In het rapport 'E i V' ligt het accent op het Ken uzelve, daarentegen beoogt de overheid het moreel kompas met behulp van nudging op te krikken of te manipuleren. In de kern gaat het om een cultuuromslag, die het evenwicht, de harmonie herstelt.

De éne werkelijkheid heeft net als bij Ayurveda op de "kennis van het leven", de oerbron, de 11e dimensie En-soph betrekking. De oerbron, het onkenbare manifesteert zich middels het eeuwige nu.
Het
Meta-leren, de verborgen 5e Dimensie verklaart de verticale as, de Axis mundi, de Staf van Hermes, de gouden keten van Homerus, de staf van Mercurius, Sutratman (levensdraad), draad van Ariadne, Caduceus, Levensladder, Esculaap, de kosmische Lichtzuil en ook de Middenzuil van de levensboom.

De éne werkelijkheid heeft net als bij Ayurveda op de "kennis van het leven", de oerbron, de 11e dimensie En-soph betrekking. De oerbron, het onkenbare manifesteert zich middels het eeuwige nu.
De
verborgen 5e Dimensie, de verticale as, de Axis mundi, de Staf van Hermes, de gouden keten van Homerus, de staf van Mercurius, Sutratman (levensdraad), draad van Ariadne, Caduceus, Levensladder, Esculaap, de kosmische Lichtzuil en ook de Middenzuil van de levensboom.

De Staf van Hermes, de Axis mundi wordt beschouwd als de sleutel en de weg van persoonlijke (spirituele) ontwikkeling, oftewel in onze kern, de levensbron draait het nog steeds om de Gulden middenweg, de 'Hoofdroute'. De “staf” (p. 96) waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de caduceus van Hermês, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.

De 5e dimensie maakt het voor de mensheid mogelijk met het Koninkrijk Gods op aarde in verbinding te komen en de innerlijke harmonie te herstellen. De innerlijke harmonie is verbroken omdat we hebben gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad, het geweten. De mens wordt zich bewust van zijn morele autonomie, van waarden en normen en begint een zoektocht naar het eeuwig 'Goede - Ware - Schone'.

Het morele -, innerlijke kompas is ontstaan door aan het 4D-denkraam van Daniel Ofman en het kwadrant van Ken Wilber, de 1e respectievelijk 2e duade, een 3e duade toe te voegen. Het model symboliseert een integrale denktrant. De bewustzijnsniveaus (helicopterview) worden in een psychogram (Integrale visie door de 3e dimensie, de verticale as weergegeven. Het Reflexief Bewustzijn brengt als het ware verschillende abstractieniveaus van Ether (communicatie) tot uitdrukking.

De wederkerigheid (reciprociteit) tussen de horizontale - en vertikale cirkel, de lemniscaat symboliseert de relatie tussen geest en lichaam, de reciprociteit tussen Geesteswetenschappen en Natuurwetenschappen, tussen ongemanifesteerd en gemanifesteerd. Het brengt de ‘theorie van de ark van Noach’, de 49 fasen van actief bestaan, de theosofische leer van zeven Rassen en zeven Ronden, de twéé kanten van een medaille, het mysterie van het leven tot uitdrukking.

Zowel Wouter Bos als Peter Balkenende maken deel uit van de baantjescarrousel, lees de lobbynetwerken. De chaos is toegenomen doordat Wouter Bos voor de Derde Weg van Tony Blair door de knieën is gegaan. Net als Ervin Laszlo beoogt Jan Terlouw een paradigmawisseling te bevorderen. Jan Terlouw benadrukt in het interview met Paul Witteman (VARA 17 mei 2017) het amorele aspect in de politiek. Hij noemt het boek Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk, over de amorele bankierswereld een meesterwerk.

Vrij Nederland januari 2017 Jan Terlouw (p. 34-35): 'De onvrede is explosief geworden doordat sociale zekerheden van heel veel mensen zijn weggevallen, ook in Nederland. Het vrije verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen is heel goed geweest voor de handel, maar de politieke partijen, ook de progressieve, hebben veel te weinig oog gehad voor de neveneffecten. Zelf ben ik daar ook een beetje schuldig aan. Veel te lang was het adagium: als het maar goed is voor de economie, volgt de rest vanzelf. Zo bleek het niet te werken. Door de privatisering van allerlei overheidstaken heeft de politiek steeds meer verantwoordelijkheid laten glippen. Dan zie je dat mensen angstig en onzeker worden, en hun heil zoeken bij de populisten. De politiek heeft totaal gefaald.'

Het amorele systeem waarin wij leven (Stevo Akkerman Trouw 28 april 2015):
De bankiers leven in een amoreel universum, schreef u al, en nu blijkt dat in andere sectoren ook het geval?
"Veel mensen doen het gewoon zonder moraal, die zijn conformistisch en staan liever niet stil bij dit soort kwesties. Anderen compartiseren het: ze hebben wel degelijk een moraal, maar niet op het werk. Ik heb in de City mensen ontmoet die diep religieus waren, maar de waarden van hun kerk, synagoge of moskee volledig buiten beschouwing lieten bij hun professionele handelen. Dan waren ze bij wijze van spreken soldaten, dan droegen ze een bankiersuniform en deden ze dingen die ze anders nooit zouden doen. Daar voelden ze zich happy bij. Topman Blankfein van Goldman Sachs wees op de rol van banken in de economie en zei: We're doing God's work. Iemand moet de zwakke dieren opruimen. Banken die niet goed functioneren, verdienen het te sneuvelen."
Waarom gebruikt u het woord amoreel en niet immoreel?
"In de eerste plaats omdat men dat in de City zelf doet. Daar is het een compleet gangbare term. Maar ook omdat er verschil is. The Wolf of Wall Street, van de film, is een makelaar die aandelen in niet bestaande bedrijven verkoopt. Dat is immoreel, crimineel gedrag: de wet zegt 120, hij gaat 180.
Amoreel is: ik ga 120, er staat ook 120 op de borden, maar ik zit wel in een woonwijk."

VS willen 12,5 miljard euro van Deutsche Bank voor waardeloze hypotheken (zie Volkskrant 17 september 2016 p. 28):
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Deutsche Bank een schikkingsvoorstel van 12,5 miljard euro (14 miljard dollar) gedaan. De Amerikanen leggen de Duitse bank die straf op wegens het verstrekken van foute hypotheken, zo meldt de Wall Street Journal vrijdag. De bank heeft laten weten hier niet mee akkoord te gaan.
Schikkingen
Andere banken hebben al schikkingen met hoge straffen getroffen met Justitie. Het hoogste bedrag werd betaald door Bank of America die 16,65 miljard dollar (14,7 miljard euro) betaalde.
Goldman Sachs trof eerder dit jaar een schikking voor vijf miljard dollar (4,4 miljard euro). De bank erkent dat er sprake was van misleiding van beleggers en zegt inmiddels maatregelen te hebben getroffen om de bedrijfscultuur te verbeteren.
Analisten gaven donderdag aan dat een schikking voor Deutsche Bank van circa 2,4 miljard dollar als 'erg positief' zou worden gezien. Een bedrag boven de 4 miljard dollar zou echter voor twijfels over de kapitaalpositie van Deutsche Bank zorgen en het financiële bedrijf dwingen de voorzieningen voor juridische kosten op te voeren.

Amorele overheid, amorele samenleving (Marcel van Dam Volkskrant 26 mei 2011):
Iedereen is bij geboorte opgezadeld of gezegend met een aantal mogelijkheden of beperkingen. Maar hoe die mogelijkheden of beperkingen worden omgezet in gedrag, is afhankelijk van impulsen uit de omgeving.
Omgeving is een zeer ruim begrip. In het gezin wordt iemand opgetuigd met de morele bagage van een zelfstandig individu. De samenleving creëert de normen en waarden waaraan diens gedrag wordt getoetst. De privémoraal en de publieke moraal kunnen sterk verschillen, maar beïnvloeden elkaar, waarbij de publieke moraal als omgeving fungeert voor de vorming van de toekomstige privémoraal.
De publieke moraal wordt vormgegeven door de overheid; gevoed en gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. Bestuurders zijn dus per definitie moraalridders. Zij bepalen welke regels in het maatschappelijk verkeer gelden, regels die op den duur in hoge mate bepalen welke normen en waarden in de privésfeer dominant worden.
Mijn stelling is dat de rol van de overheid als 'moraalridder' aan het verdwijnen is, en dat de regels van wat hoort en niet hoort worden vervangen door regels van doelmatigheid bij de aanpassing aan een autonome ontwikkeling van de samenleving. Een houding, ooit door CDA-minister Jan de Koning verwoord als: 'Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.'
Zo bevordert de afbraak van de collectieve moraal de opkomst van de zelfzuchtige moraal. Wie voor zichzelf kan zorgen, heeft de toekomst; wie dat niet kan, schiet tekort en mag anderen niet tot last zijn. Nieuwe generaties raken gewend aan een
amorele overheid, die een amorele samenleving laat ontstaan.

Emoties en je geweten
Wanneer je naar je geweten luistert, luister je niet alleen maar naar wat goed en slecht is. De tweede voorwaarde voor een goed werkend geweten is empathie. Dat betekent dat je, je kunt inleven in iemand anders. Je probeert te bedenken wat een ander denkt en voelt. Hierdoor besef je dat iemand iets wat jij doet, bijvoorbeeld slaan, als een onprettig iets ervaart. De derde voorwaarde voor een goed geweten is emotie. Een mens ervaart emoties zoals schuld, spijt en schaamte. Deze emoties sturen je idee over goed en kwaad. Dit soort gevoelens komen meestal wanneer je iets gedaan hebt waarvan je geweten zegt dat het verkeerd is. En doordat je die onprettige gevoelens ervaart, laat je het de volgende keer wel uit je hoofd. Het is een soort interne straf om goed gedrag te stimuleren en slecht gedrag te onderdrukken.

Empathie maakt niet blind (Riet Zaal Volkskrant 1 mei 2017 p. 19):
Het stuk 'Empathie verblindt' van Marco Visscher is verwarrend. Empathie en het oppervlakkiger sentiment op sublieme momenten worden door elkaar gebruikt. Empathie maakt niet blind, integendeel. De verzetsstrijder Koos Heijdra die op 24-jarige leeftijd in de duinen in Bloemendaal is gefusilleerd omdat hij weigerde Joden uit hun huizen te halen, was een zeer empathisch mens. Hij was zelf geen Jood en kende de families die hij moest ophalen niet. Empathie is geen momentopname van geuite gevoelens maar een diepgeworteld rechtsgevoel.
De foto van Aylan Kurdi heeft sentiment opgeroepen.
Met empathie hadden de naamloze kinderen die dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee gered kunnen worden.

Wat is het geweten?
In de westerse filosofie heeft Socrates zich als eerste, en vrijwel uitsluitend, met de ethica beziggehouden. Sinds Plato hebben alle grote filosofen steeds de drie hoofdonderwerpen van de filosofie behandeld: de Fysica (kennis van de wereld), de Logica (zuiver en begrijpelijk redeneren) en de Ethica (moraalfilosofie)1.
De ethica werd al door Aristoteles, samen met de politiek, tot de praktische wijsbegeerte’ gerekend. Deze “handelt over de zedelijke begrippen en gedragingen, over wat goed en kwaad is 2; of, aders geformuleerd, over de praktische vraag: “hoe houden we het uit met elkaar en met onszelf? 3. Welke normen en waarden zijn belangrijk en hoe bepaal je dat? waarop moet het geweten zich richten? Het gaat bij de ethiek dus om de inhoud, terwijl het (dis)functioneren van het geweten zelf hierbij niet het hoofdonderwerp is, al worden daarover door filosofen, zoals Immanuel Kant 4, wel uitspraken gedaan.
1) Gude, 2010
2) Van Dale Online, 2014
3) Gude, 2010
4) 1724-1804

Moraal van de mens
In zijn Kritiek van de praktische rede (1788) onderzoekt kant de moraal en het handelen van de mens. Waarom doen we het goede? vraagt hij zich af. In deze morele filosofie stelt hij dat God en geweten ideeën zijn. Ze beïnvloeden je denken, maar het zijn geen zekerheden. Maar hoe komen we tot moreel handelen als er geen werkelijke God is die ons daartoe aanzet? Het autonome handelen van de mens is belangrijk in deze gedachtegang.
De mens moet onafhankelijk van andere dingen eigen morele keuzes maken. Elk mens heeft zijn eigen morele ervaring, om iets zinnigs te zeggen over moreel handelen moet je daar los van komen. Je moet die morele ervaringen abstraheren en een constante, de ratio van deze verschillen vinden. Volgens Kant heeft iedereen een besef van wat goed is: de ‘plicht’ of het geweten.

Kansarme, de stiefkinderen van de moderne democratie (Sytze Faber Volkskrant 3 mei 2017 p. 25):
De politiek richt zich louter op kansrijken. Zo baart de democratie zelf het (verkeerde) populisme, betoogt Sytze Faber.
Naast het klimaat is er het gigaprobleem hoe het groeiend aantal mensen zonder vast werk in de toekomst een fatsoenlijk inkomen krijgt en een gevoel van eigenwaarde kan behouden. Er zal een deltaplan moeten komen, waarvan een basisinkomen een hoofdbestanddeel is.
In de politiek is dat (nog?) voor dovemansoren gesproken. Een levenslang arbeidsloos inkomen voor erfgenamen van superrijken is oké, een basisinkomen voor 'onderwallers' een schande. Beleid en taalgebruik van de politiek zijn afgestemd op kansrijken, op de 50 procent van de bevolking met een IQ boven de 100. Kansarmen en die andere 50 procent worden behandeld als stiefkinderen. Zo baart de democratie zelf het (verkeerde) populisme. Als de bakens niet snel in sociale richting worden verzet, zal ze er binnen afzienbare tijd door verslonden worden.

Moreel kompas dat het recht overstijgt kan tot willekeur leiden (Rob de Wijk Trouw 17 april 2015):
Premier Blair en president Bush jr. vonden dat zij het gelijk aan hun kant hadden. Dit leidde tot een willekeurige interventiepolitiek van dubbele standaarden die rampzalig uitpakte. Alleen machtige staten kunnen hun morele gelijk in de internationale betrekkingen halen. Verzwakken ze, dan moeten ze de koers verleggen. President Obama heeft dit feilloos door en deëscaleert de relaties met Burma, Cuba en Iran.
Hoe negatief moraliteit kan werken blijkt ook uit de Griekse crisis. Die crisis werd onnodig verdiept als gevolg van de opvatting dat moreel verwerpelijk gedrag niet beloond mag worden. Dus kwamen alle pogingen Griekenland te redden te laat, of waren ze onvoldoende.

‘Outsiders kunnen in Den Haag alles opschrijven maar weten bijna niks. Insiders weten heel veel maar kunnen bijna niks opschrijven. Ze houden elkaar in een wurggreep.’
Bovenstaand citaat komt uit het boekje Je hebt het niet van mij, maar… van Joris Luyendijk. Die keek in 2010 een maand rond op het Binnenhof. Als outsider, dat spreekt. Hij schetste een omineus beeld van ‘een bikkelharde wereld die van deals en dilemma’s aan elkaar hangt.’ Wat zich daar afspeelde was ‘een soap’.
Dat beeld ging erin als koek, het boekje was een verkoopsucces. Anti-politiek is helemaal in, óók bij mensen die weleens een boek lezen.

Paul Chauchard Biologie en moraal
De natuurwetenschap eindigt, waar de moraal begint. Laat ons zindelijk denken en de verwarring der geesten (die reeds groot genoeg is) niet nogmaals vergroten door biologie en moraal - natuurnoodzakelijk en vrij handelen - door elkaar te haspelen.
Conclusies
Wij hebben in dit boek allerminst volledig willen zijn, maar slechts een oproep tot bezinning willen plaatsen. Wij hopen te hebben aangetoond dat de man van wetenschap die gespecialiseerd is in de biologie van de mens, een biologie die, omdat zij nu eenmaal altijd bepaald wordt door de gegevens van de hersenfysiologie, verplicht is rekening te houden met psychologische, geestelijke en sociale factoren, daaraan de plicht dient te ontlenen om met kracht van argumenten een authentieke, menselijke moraal op te bouwen of te steunen.

Moreel kompas (Nel Struik Volkskant 14 augustus 2015):
Ik denk dat je inderdaad weinig zekerheid hebt over je morele kompas en bovendien helemaal geen zekerheid over de hoeveelheid moed die een mens al dan niet tot zijn beschikking heeft op cruciale momenten in zijn leven (Voetnoot). Het is zelfs de vraag of men zo'n moment wel herkent.
Céline wist wel dat hij fout zat met zijn pamfletten, maar was helaas te laf, aannemende dat zijn karakter samenvalt met de ik-figuur in zijn boeken, om zich te laten berechten. Heel jammer, want dat zou misschien nog een paar geweldige boeken hebben opgeleverd.
Jean Genet voelde zich in nazi-Duitsland prima op zijn plek, ook zo kan een talent zijn. Toen hij als recidivist uiteindelijk levenslang kreeg, hebben grote invloedrijke mannen, die weet hebben van goed en kwaad, hem uit de gevangenis geschreven en gefilosofeerd. L'art pour l'art zullen we maar denken.

‘Bijna iederéén heeft het over Joden om een eigen agenda veilig te stellen’ (Margriet Oostveen interviewt David Werthem, de Volkskrant 20 september 2022, p. 20-21):
Van Ajax-supporters tot christenen en de PVV: Nederlanders hebben het opvallend vaak over Joden.
Cultuurhistoricus David Wertheim onderzocht in zijn boek ''Waar gaat het over als het over Joden gaat waarom dat zo is: ‘Mensen van antisemitisme beschuldigen werd een manier om ze te cancelen.’
Uw boek maakt duidelijk hoe we het beter niet meer over Joden kunnen hebben. Maar hoe zouden we het wél over Joden moeten hebben?
David Wertheim lacht. ‘Waarom zou je het over Joden moeten hebben?
Omdat alle mensen gezien willen worden?
Misschien zijn er ook mensen die liever niet gezien worden.’

ING opvanghuis ex-politici (Peter de Waard Volkskrant 17 maart 2017 p. 28):
Het bijbaantje van van ING-commissaris leverde vorig jaar 114 duizend euro als beloning op. De huidige president-commissaris Jeroen van der Veer kreeg zelfs 178 duizend euro.
Kok verdiende als commissaris bij zijn aantreden in 2003 39 duizend euro, wat opliep tot 75 duizend euro in 2008, het jaar dat ING voor staatssteun aanklopte.
Gezien het feit dat ING 2.300 banen schrapt, noemt het CNV het een merkwaardig besluit. 'Waar is de menselijke maat gebleven?' 'De beslissers bij ING hebben de empathie van een diepvrieskist', vindt FNV-bestuurder Gerard van Hees.

H.P. Blavatsky De Sleutel tot de Theosofie
Hoofdstuk IX (p. 151): Wat wordt er precies onder vernietiging verstaan?
B: Ik heb sommige theosofen horen spreken over een gouden draad waaraan hun levens waren geregen. Wat bedoelen ze daarmee? Th: In de hindoese heilige boeken wordt gezegd dat wat periodiek incarneert het sutratma is, dat letterlijk ”draadziel” betekent. Het is een synoniem voor de reïncarnerende ego — manas verenigd met buddhi — die de manasische herinneringen van alle voorgaande levens in zich opneemt.
153: De ego krijgt altijd wat hij verdient. Na de ontbinding van het lichaam, begint er voor hem een periode van volledig ontwaakt bewustzijn, of een toestand van chaotische dromen, of een volstrekt droomloze slaap die niet van
vernietiging is te onderscheiden, en dat zijn de drie soorten slaap. Als de oorzaak van dromen en visioenen onbewust wordt voorbereid in de waaktoestand, zoals onze fysiologen menen, waarom kan dan hetzelfde niet worden toegegeven voor de postmortale dromen? Ik zeg nogmaals: de dood is een slaap. Na de dood begint er voor het geestesoog van de ziel een schouwspel dat door onszelf en heel vaak onbewust is geprogrammeerd: de feitelijke weergave van juiste opvattingen of van illusies die we zelf hebben geschapen.
157: B: Maar dat is dan toch
vernietiging?
Th: Zeker niet. Iemand kan tijdens een lange treinreis diep in slaap zijn, verschillende stations passeren zonder het te weten of zich iets te herinneren, om bij een ander station wakker te worden en de reis te vervolgen langs talloze andere stopplaatsen, totdat het einde van de reis of het doel is bereikt. Ik heb u drie soorten slaap genoemd: de droomloze, de chaotische, en de slaap die zo werkelijk is dat de dromen helemaal echt worden voor de slapende mens. Als u wel gelooft in de laatste, waarom kunt u dan niet in de eerste geloven; het leven dat iemand in het hiernamaals zal hebben, is geheel overeenkomstig het leven waarin hij heeft geloofd en dat hij verwachtte. Hij die geen toekomstig leven verwachtte, zal in het tijdvak tussen twee wedergeboorten een volstrekte leegte hebben, die neerkomt op
vernietiging.
Hoofdstuk XI (p. 187):
B: Moet ik daaruit opmaken dat de
wet van karma niet noodzakelijkerwijs een individuele wet is?'''
Th: Dat is precies wat ik bedoel.
Karma zou onmogelijk het evenwicht van krachten in het leven en de loop van de wereld kunnen herstellen, als het niet een breed en algemeen vlak van werking had. Theosofen zien het als een waarheid dat de onderlinge afhankelijkheid van de mensheid de oorzaak is van wat distributief karma wordt genoemd, en het is deze wet die de oplossing biedt voor het grote vraagstuk van het collectieve lijden en de opheffing daarvan. Bovendien is het een occulte wet dat niemand boven zijn individuele zwakheden kan uitstijgen zonder het geheel, waarvan hij een integrerend deel vormt, te verheffen, al is dat nog zo weinig. Om dezelfde reden kan iemand niet alleen zondigen, of alleen de gevolgen van zonden ondergaan. In werkelijkheid bestaat er niet zo iets als ”afgescheidenheid”; en wat het meest op die zelfzuchtige toestand lijkt en bij de bestaande levenswetten mogelijk is, ligt in bedoelingen of motieven.
BESLUIT (p. 333):
Occulte Wetenschappen.
De wetenschap van de geheimen van de natuur — fysiek, psychisch, mentaal en geestelijk; hermetische en esoterische wetenschappen genoemd. In het Westen kan de Kabbala worden vermeld; in het Oosten mystiek, magie en de yoga-filosofie. Over laatstgenoemde wordt door de chela’s in India vaak gesproken als de zevende ”darshana” (filosofische school) daar er in India aan de wereld van de leken slechts zes darshana’s bekend zijn. Die wetenschappen zijn en waren eeuwenlang voor de massa verborgen gehouden, om de zeer goede reden dat ze nooit naar waarde zouden worden geschat door de zelfzuchtige ontwikkelde klassen, die ze ten eigen bate zouden misbruiken en zo de goddelijke wetenschap tot zwarte magie zouden omvormen, en evenmin door de niet onderlegde groepen, die ze niet zouden begrijpen.

De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 16 Cyclische evolutie en karma (p. 715):
Deze toestand zal voortduren totdat de spirituele intuïties van de mens volledig zijn ontplooid, wat niet zal gebeuren voordat we onze dikke rokken van stof geheel en al hebben afgeworpen; totdat we van binnenuit beginnen te handelen, in plaats van altijd impulsen van buitenaf te volgen; nl. die worden voortgebracht door onze fysieke zintuigen en ons grove zelfzuchtige lichaam. Tot dan is eenheid en harmonie het enige middel tegen het kwaad van het leven – een broederschap VAN DE DAAD, en niet alleen altruïsme in naam. Het onderdrukken van één slechte oorzaak zal niet één, maar een groot aantal slechte gevolgen wegnemen. En als een broederschap of zelfs een aantal broederschappen niet in staat zou zijn te voorkomen dat volkeren elkaar nu en dan naar de keel vliegen, dan zal toch de eenheid van denken en handelen en filosofisch onderzoek naar de mysteriën van het zijn, altijd enkelen – die proberen te begrijpen wat tot dan toe voor hen een raadsel was gebleven – ervan weerhouden nog meer oorzaken te scheppen in een wereld die al zo vol is van ellende en kwaad. Kennis van karma geeft de overtuiging dat als
‘. . . de deugd wordt gekweld en de ondeugd zegeviert
De mensheid tot atheïsten wordt gemaakt’,
dat alleen zo is doordat die mensheid altijd haar ogen heeft gesloten voor de grote waarheid dat de mens zelf zijn eigen verlosser en zijn eigen vernietiger is; dat hij de hemel en de goden, de schikgodinnen en de voorzienigheid niet hoeft te beschuldigen van de schijnbare onrechtvaardigheid die te midden van de mensheid heerst.

De Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 296):
Het voorgaande, noch wat er volgt, kan men als geheel ergens volledig aantreffen. Het wordt in geen enkele van de zes Indiase filosofische scholen geleerd, want het betreft hun synthese – de zevende school, dat is de occulte leer.

G. de Purucker boek Aspecten van de occulte filosofie hoofdstuk De zes grote scholen van de ouden (p. 32):
Er zijn zes 'darsana's' of scholen die als de juiste vertolkers van het filosofische denken van de hindoes worden erkend en al deze zes darsana's – een Sanskrietwoord dat letterlijk 'zienswijzen' betekent – kunnen in drie paren worden verdeeld. De zes darsana's of zienswijzen of scholen zijn respectievelijk de Nyaya, gesticht door Gotama; de Vaiseshika, gesticht door Kanada; de Samkhya, gesticht door Kapila; de Yoga, gesticht door Pata–jali; de lagere en hogere Vedanta, gesticht door Vyasa; de belangrijkste school van de hogere Vedanta was de Advaita, te danken aan de leer van de hindoe-avatara Sankaracharya.

Gottfried de Purucker behandelt in Deel I, hoofdstuk 7 van zijn boek Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte de Heilige tetraktys van Pythagoras. Pythagoras onderwees de esoterische leer van de Monade, Duade, Triade en de Tetrade. Hoofdstuk 7 bevat de essentie van het 5Ddenkraam, de ‘Monade, Duade, Triade en Tetrade’ en de relatie die met de levensboom wordt gelegd.

Vanuit de monade van de oerstaat (singulariteit, o dimensies), ontstaat de dualiteit (dyade of duade, 1e dimensie) die in het kwadrant van Ofman naar voren komt. Het kwadrant van Ken Wilber bestaat fundamenteel uit vier velden (1e en 2e dimensie) van de kwaliteit en de kwantiteit van de schepping. De Lagere TETRAKTIS vormt het evolutionair model waaruit het morele kompas is ontstaan. De 3e dimensie wordt gevormd door de verticale, etherische as der principes. Deze dimensie laat zien hoe balans, hoe volmaaktheid kan worden bereikt. Voor het weergeven van de drie diemensionale ruimte kan een kubus of een bol worden gebruikt.

Ervin Laszlo bespreekt in zijn boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn de relatie tussen de micro - en macrokosmos, René Meijer in zijn boek De Ether Bestaat aan de hand van 3 aanzichten, 6 gezichtspunten (Darshana's).

Morele kompas: 3 Aanzichten: Standaardmodel:
RuimteKwalitatieve as2e Top down en Bottom upFilosofie en EthiekSpiegelsymmetrie
MaterieKwantitatieve as1e Segulier en RegulierPsychologie en SociologieMateriesymmetrie
TijdVerticale as3e Analyse en OntwerpMorele kompas en CultuurTijdsymmetrie

Volgens de algemene kabbalistische opvatting onthult de levensboom een tweevoudige structuur, de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. De middelste zuil wordt als de boom des levens opgevat. Deze zuil vormt een directe verbinding tussen de Goddelijke wereld van Kether en de stoffelijke wereld van Malchoeth. De rechter en de linker zuil vertegenwoordigen de boom van kennis van goed en kwaad. Goed en kwaad staan voor de polariteit zonzijde en schaduwzijde, het eeuwige en het tijdelijke, het ware en het onware, Sat en Asat, kwaliteit en kwantiteit.

De Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 296):
Er is geprobeerd het eerste van deze zeven hoofdstukken te schrijven en het is nu gereed. Hoe onvolledig en zwak de uiteenzetting ook is, deze is in ieder geval een benadering – in wiskundige zin – van de oudste grondslag van alle latere kosmogonieën. Het is een gewaagde poging om in een Europese taal het grootse panorama weer te geven van de periodiek steeds terugkerende wet – ingeprent in de ontvankelijke denkvermogens van de eerste rassen die bewustzijn bezaten, en wel door hen die dit bewustzijn vanuit het universele denkvermogen weerkaatsten, want geen enkele menselijke taal behalve het Sanskriet, dat de taal van de goden is, is ook maar enigszins voor die taak berekend. Ter wille van ons doel moet men echter de gebreken van dit boek vergeven.
Het voorgaande, noch wat er volgt, kan men als geheel ergens volledig aantreffen. Het wordt in geen enkele van de zes Indiase filosofische scholen geleerd, want het betreft hun synthese – de zevende school, dat is de occulte leer.
De Geheime Leer Deel I (p. 684) van H.P. Blavatsky spreekt over de duade als de oorsprong van het kwaad.
Een andere zienswijze merkt 'Kether, Cockmah en Binah' als boom des levens aan. Het 2e en het 3e drietal, respectievelijk 'Chesed, Gevoerah en Thifereth' en 'Netsach, Hod en Jesod' vormen de boom der kennis van goed en kwaad.
Deel I, Fohat: het kind van de zevenvoudige hiërarchieën, p. 140:
(c) Omdat fohat een van de belangrijkste, zo niet de allerbelangrijkste rol speelt in de esoterische kosmogonie, moet hij nauwkeurig worden beschreven. Evenals in de oudste Griekse kosmogonie, die sterk verschilde van de latere mythologie, Eros de derde persoon is in de oorspronkelijke drie-eenheid: Chaos, Gaea, Eros – die overeenkomt met het kabbalistische En-Soph (want Chaos is RUIMTE, [chaino]), ‘leegte’), het grenzeloze AL, Shekinah en de Oude van Dagen, of de Heilige Geest – zo is fohat in het nog ongemanifesteerde Heelal iets anders dan in de kosmische wereld van de verschijnselen. In laatstgenoemde is hij die occulte elektrische levenskracht die, door de wil van de scheppende logos, alle vormen verenigt en samenbrengt en deze de eerste impuls geeft, die te zijner tijd wet wordt. Maar in het ongemanifesteerde Heelal is fohat dit niet, evenmin als Eros de latere schitterende gevleugelde Cupido of LIEFDE is.
Deel I, p. 373: En indien wordt aangetoond dat het religieuze denken van de mens al in die tijden, die door de welige groei van de overlevering aan onze blik zijn onttrokken, zich op alle delen van de aardbol in dezelfde geest heeft ontwikkeld, dan wordt het duidelijk dat die gedachte – op welke breedtegraad ook geboren, in het koude noorden of het brandende zuiden, in het oosten of het westen – werd geïnspireerd door dezelfde openbaringen en dat de mens werd grootgebracht onder de beschermende schaduw van dezelfde BOOM VAN KENNIS.

Het onderstaande overzicht maakt van beide interpretaties gebruik. Voor het overzicht is ook gebruik gemaakt van het boek van de schepping Sefer Yetsirah (hoofdstuk 1:13) van Kirsten van Dijkhuizen- van Calck, (zoeken: Titel 'Sefer Jetsirah' auteur: Dijkhuizen) en van de publicatie Aard en oorsprong van het kabbalisme (De Sefiroth als mandala) op internet van Devorah. Het begrip volheid verwijst naar het sanskriet woord bhâga, waar het begrip bhagavan van is afgeleid, de Alvervulde of de Fortuinlijke die de verpersoonlijking vormt van de filognostische synthese in de kern van het morele kompas. Het begrip gezichtspunt correspondeert met het sanskriet woord darshana en vormt met zijn verscheidenheid de basis voor de filognostische hermeneutiek waarop ook de Indiase filosofie is gebaseerd.

Guardians of the directions
In Hinduism the Guardians of the Directions (Sanskrit: दिक्पाल, Dikpāla) are the deities who rule the specific directions of space according to Hinduism, Jainism and Vajrayāna Buddhism—especially Kālacakra. As a group of eight deities, they are called Aṣṭa-Dikpāla (अष्ट-दिक्पाल), literally meaning guardians of eight directions. They are often augmented with two extra deities for the ten directions (the two extra directions being zenith and nadir), when they are known as the Daśa-Dikpāla. In Hinduism it is traditional to represent their images on the walls and ceilings of Hindu temples. They are also often portrayed in Jain temples, with the exception that Nāga usually takes the place of Vishnu[1] in the nadir. Ancient Java and Bali Hinduism recognize Nava-Dikpāla, literally meaning guardians of nine directions, that consist of eight directions with one addition in the center. The nine guardian gods of directions is called Dewata Nawa Sanga (Nine guardian devata). The diagram of these guardian gods of directions is featured in Surya Majapahit, the emblem of Majapahit empire.

VolheidSefirah (pleroma, 6 ledenmaten van de microprosopus)Richting Gezichtspunt5Ddenkraam
VerzakingChesed, Mededogen (Genade of Liefde)Omhoog SpiritualiteitVerticale asLemniscaat
SchoonheidThifereth, SchoonheidOmlaag AnalyseVerticale asIntegratie
MachtGevoerah, Oordeel (of Macht), GerechtigheidZuid WetenschapKwalitatieve asUiterlijk
KennisJesod, Fundament, GrondslagNoord MethodeKwalitatieve asInnerlijk
RijkdomNetsach, Victorie, OverwinningOost De PolitiekKwantitatieve asCollectief
RoemHod, Glorie, MajesteitWest De PersoonKwantitatieve asIndividueel

Blavatsky De Geheime Leer Deel II, Stanza 12 Het vijfde ras en zijn goddelijke leermeesters (p. 403/404):
‘In die tijd’, voegt de schrijver van dat merkwaardige boek, de ‘Sphinxiad’ en van ‘Urania’s Key to the Revelations’ hieraan toe, ‘zou de ecliptica op het middaguur parallel lopen met de meridiaan, en zou een deel van de Dierenriem van de noordpool afdalen naar de noordelijke horizon, en de acht kronkels van de slang (acht siderische jaren of meer dan 200.000 zonnejaren) kruisen, die zouden lijken op een denkbeeldige ladder met acht sporten, die van de aarde naar de pool, d.i. de troon van Jupiter, reikt. Langs deze ladder klommen en daalden de goden, d.i. de tekens van de Dierenriem (de ladder van Jakob en de engelen) . . . Het is meer dan 400.000 jaar geleden dat de Dierenriem de zijden van deze ladder vormde.’
De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk De mysteriën van het zevental (p. 688/689):
Volgens dit buitengewone stuk religieuze literatuur – een waar
gnostisch fossiel – is de menselijke entiteit de zevenvoudige straal uit het Ene4, zoals ook onze school leert. Zij bestaat uit zeven elementen, waarvan er vier aan de vier kabbalistische gemanifesteerde werelden zijn ontleend. Zo ‘krijgt zij van Asia de nephesh of de zetel van de fysieke begeerten (ook de levensadem); van Jezirah, de ruach of zetel van de hartstochten (?!); van Briah de neshamah, en van Aziluth krijgt zij de chaiah of het beginsel van het geestelijke leven’ (King). 'Dit lijkt op een aanpassing van de theorie van Plato, dat de ziel haar respectievelijke vermogens van de planeten ontvangt bij haar benedenwaartse tocht door hun sferen. Maar de Pistis Sophia geeft met haar gebruikelijke vrijmoedigheid aan deze theorie een veel dichterlijker vorm (§ 282).’ De innerlijke mens bestaat eveneens uit vier samenstellende delen, maar deze worden verschaft door de opstandige van de sferen, die de kracht zijn – een deel van het goddelijke licht ( ‘divinae particula aurae’ ) dat nog in hen is overgebleven; de ziel (het vijfde) ‘gevormd uit de tranen van hun ogen en het zweet van hun kwellingen; het Ἀντίμιμον Πνεύματοϛ, nabootsing van de geest (die schijnt overeen te komen met ons geweten), (het zesde); en tenslotte de Μοῖρα, het lot (het karmische ego), dat tot taak heeft de mens naar het voor hem bestemde einde te brengen; als hij door het vuur moet sterven, hem naar het vuur te leiden; als hij door een wild beest moet sterven, hem naar het wilde beest te leiden, enz.’ – het zevende!
4) De zeven energiecentra die door de werking van fohat op het ene element werden geëvolueerd of objectief gemaakt; of in feite het ‘zevende beginsel’ van de zeven elementen die door de gemanifesteerde Kosmos heen bestaan. Wij kunnen er hier op wijzen dat zij inderdaad de sephiroth van de kabbalisten zijn; de ‘zeven gaven van de heilige geest’ in het christelijke stelsel; en in een mystieke betekenis, de zeven kinderen of zonen van Devakī die vóór de geboorte van Krishna door Kamsa werden gedood. Onze zeven beginselen symboliseren deze alle. We moeten ze verlaten of ons van hen ontdoen vóór we de Krishna- of Christustoestand, die van
jivanmukta bereiken, en ons geheel concentreren in het hoogste, het zevende of het ENE.
673: Nu werd het getal zes in de oude mysteriën beschouwd als een embleem van de fysieke natuur. Want zes vertegenwoordigt de zes afmetingen van alle lichamen: de zes lijnen die hun vorm samenstellen, namelijk de vier lijnen die zich uitstrekken naar de
vier hemelstreken, noord, zuid, oost en west, en de twee lijnen van hoogte en dikte, die overeenkomen met het zenit en het nadir. Terwijl dus het zestal door de wijzen op de fysieke mens werd toegepast, was het zevental voor hen het symbool van die mens plus zijn onsterfelijke ziel.
686: Maar de pythagoreeërs beschouwden het getal zeven of de heptagoon als een religieus en volmaakt getal. Het werd ‘telesphoros’ genoemd, omdat door dit getal alles in het Heelal en de mensheid tot zijn einde, d.w.z. zijn hoogtepunt, wordt gevoerd (Philo, de Mund. opif.)''. De leer van de sferen, vanaf de tijd van Lemurië tot aan Pythagoras, toont aan dat zowel de zeven krachten van de aardse en ondermaanse natuur, die onder het bestuur van de zeven heilige planeten staan, als de zeven grote krachten van het Heelal, te werk gaan en zich evolueren in zeven tonen, die de zeven noten van de toonladder zijn.

In het snijpunt van de kwantitatieve, de kwalitatieve en de verticale as, ofwel de as van resp. de persoon, de feiten en de principes, vinden we de alles samenvattende 6 van de filognosie, het neutrale punt waar de synthese en de realisatie plaatsvindt.

Het klassieke vijfde element van de ether wordt door het snijpunt (nulpunt, leegte, tzimtzum) van de drie assen gesymboliseerd. De 5e dimensie, de imaginaire verticale as (Axis mundi, caduceus), de middenzuil van de levensboom symboliseert de verbindingslijn naar de hemel (Akasha, Aether, goddelijke essentie, Heilige Geest, Tawhid).

Het snijpunt van de kwalitatieve -, de kwantitatieve as en verticale as staat symbool voor de eenheid in verscheidenheid. De Islam spreekt in dit kader van ummah.

De vijfde natuurkracht (fifth force), die fysici beogen te verklaren was al in de Bhagavad Gita bekend. Naast het Ether-paradigma worden verwante begrippen zoals Akasha-veld, Kwantumvacuüm, Nulpuntveld, Prana, levenskracht, Tetragrammaton,, Universeel Denkvermogen, anima mundi, kosmisch bewustzijn, universeel bewustzijn, wereldziel, Reiki, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, (Qi) Kundalini, psi-vermogens, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie gebruikt.

1e Dimensie (Symboliek van de cirkel, Aantrekking en Afstoting, Spiegelsymmetrie)

Democritos, oder Hinterlassene Papiere eines lachenden philosophen.
Onder alle soorten van verkeerden trots zijn die van het genie en des wijsgeers nog de verschoonbaarste, edelste en zeldzaamste, als het genie zelf. Maar wat is genie? Wie dit vraagt bezit het niet, en wie geen genie heeft, begrijpt ieder antwoord slechts ten halve. Genietrots schijnt bij de Ouden onbepaald te hebben geheerscht; hunne vrije regeringsvormen beperkten den staatkundigen trots, en de ezels- of monnikendeugd - demoed - die een' vrijen geest meer tegenstaat dan de onverdragelijkste hoogmoed - kenden zij niet. Zij hadden zelfs geen begrip van het thans zoo uitgebreide rijk - laat ik het woord des vrijen Brits mogen bezigen, - van het rijk der mean spirited souls, of de platte koppen onder den schepter der spitse koppen. Lof den Ouden!

Wim van den Dungen, Levensboom (Sepher Yetzirah) Eenheid der tegendelen: Als we op deze wijze de Sephiroth bewust polariseren dan wordt onze aandacht onverwijld naar 'het midden' getrokken. De polarisatie tussen Links & Rechts is een noodzakelijke voorwaarde om een Midden Pilaar te bekomen die ontstaat als gevolg van de spanning die bewust tussen Linker- & Rechterpool geschapen werd. De Midden Pilaar impliceert dat de polaire posities harmoniseren (equilibreren) waardoor groei en manifestatie van het resultaat mogelijk worden. M.a.w. het 'midden' betreft de 'Gulden Middenweg' (de 'Gulden Snede') die mogelijk wordt zodra de polen als twee tegendelen begrepen worden (en niet als tegenstellingen).

De 'Boom van het Leven' vormt een 'ladder' (van Jacob) tussen 'hemel en aarde' . Deze wordt door de qabalist beklommen met de bedoeling optimaal te communiceren met Kosmos & om zodoende co-creatief het gelukkige leven te realiseren. Door de code van Kosmos te kennen, krijgt hij weet van de kosmische eeuwigheid.

De keten (ketting) is een oud symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde (ladder), of, in algemene zin, tussen twee uitersten of twee levende wezens. Plato sprak over een lichtketen, die het universum bijeen houdt. De keten is tevens het symbool van de gevangenschap. Verbroken ketenen zijn het zinnebeeld van overwonnen slavemij. De gouden keten (catena aurea) werd positief beoordeeld, omdat hij volgens de opvatting van de oudheid hemel en aarde verbindt. Rond 400 n.Chr. formuleerde Macrobius het zo: "Omdat de geest uit de hoogste god voortkomt en deze wederom alle volgende dingen schept en met leven vult [..] en aangezien alle dingen in een voortdurende reeks op elkaar volgen, is alles, van de hoogste god tot de laagste droesem, zonder onderbreking met elkaar verbonden. Dat is Homerus' gouden keten, welke God heeft opgedragen om van de hemel tot op de aarde omlaag te hangen."

Het logo van MONDEX bevat 3 geschakelde ringen, een symbool dat slechts gevonden wordt in occulte vrijmetselaars kringen. Haar algemene betekenis betreft drie goden van de Egyptisch-heidense-drieëenheid, voornamelijk in de magische rituelen van de Tempel van Henoch van de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad. Namelijk 'Isis, Osiris en Horus' , maar oorspronkelijk in de Bijbel Astarte (Asjéra), Nimrod en Tammuz/Baäl. De heidense drie-eenheid zijn drie goden, geopenbaard in één verschijning, daarentegen is de christelijke drie-eenheid één GOD, geopenbaard in drie verschijningen.
Dit symbool werd ook gebruikt door de Grote Loge van Engeland, de Order of Old Fellows (vereniging tot verbroedering der mensheid) en door keizer Nero in het jaar 55. Oorspronkelijk een symbool van gevangenschap, slavernij en nederlaag, was deze 'gouden keten' (catena aurea) een idee in de oudheid om hemel en aarde te verbinden gelijk de toren van Babel. Dit is de 'gouden keten' van Homerus, die god, volgens de dichter, verordende uit de hemel naar de aarde te zweven. In de symboliek van de vrijmetselarij, de 'broederlijke keten', is de verbintenis tussen broeder-vrijmetselaars begrepen, als zich uitbreidend over internationale grenzen en de aardbol omsluitend. De nieuw ingewijde is, wanneer hij het 'licht ziet', zie de broeders 'koershoudend in de keten'. In dit verband verschijnt de symbolische keten dikwijls in de namen van de loges. De geschakelde ringen van de keten betekenen een machtige en blijvende eenheid, zodat in oorlog een bolwerk is doorbroken. (Woordenboek van symboliek, Hans Biedermann, pag.63/64).
Vrijmetselarij, zoals alle religies, houden hun geheimen verborgen voor iedereen, uitgezonderd de ingewijden en de wijzen of de uitverkorenen, en gebruiken valse uitleggingen en vertolkingen van haar symbolen om diegenen te misleiden, die slechts verdienen om te worden misleid. (Biedermann, pag. 104/105)

Opmerking in de bijlage Weerkaatsing (hoofdstuk 4.3):
Bij de hindoes is de god Vishnu de bovenzinnelijke oorspronkelijke persoon of integriteit van de schepping en de instandhouder van leven, de schepper of de geest van het Absolute is (Brahmâ) en de vernietiger-vernieuwer is Shiva (zie verder guna-avatâra's). Deze drie-eenheid vertegenwoordigt in essentie de daadwerkelijke processen van het bewustzijn dat zijn vormen vernieuwt en verandert in overeenstemming met nieuwe innerlijke impulsen.

Het Grote Mysterie van het leven kan alleen als Niet-Zijn geduid worden. Alles hangt in een groot ecologisch systeem met elkaar samen. Doel van het bewustwordingsproces (emanatieproces, evolutieproces) is om met het Mysterie tot eenheid te komen, een duurzame relatie met de natuur op te bouwen. Karma kan echter goede of slechte resultaten opleveren.

Bij het begrijpen en interpreteren van de acties van anderen en het leren van nieuwe vaardigheden door imitatie spelen spiegelneuronen een cruciale rol.

====

2e Dimensie ('Geest en Lichaam', 'DNA en RNA', Dichotomieën, Gebroken symmetrie)

Niels Bohr heeft het fenomeen dat licht zich gedraagt of als deeltje of als golf, afhankelijk van de proefopstelling, maar nooit als beide tegelijk complementariteit genoemd.

Door de gebroken symmetrie ontstaat het reflexief bewustzijn, het zelfbewustzijn.

In het kernkwadrant van Daniel Ofman toont de positieve as 1./2., geduldige daadkracht, de eenheid der tegendelen. Volledige balans duidt op volmaaktheid. De negatieve as 3./4. geeft een conflictueuze breuklijn aan. Door de verticale as, de 3e dimensie ontstaat een ruimtelijk model. Met behulp van het morele kompas laten we zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop (flow) te verbinden. Bij het Ken uzelve gaat het om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen.

KernkwadrantOfman:4Ddenkraam Ofman& Ken Wilber: Vier kwadrantenKen Wilber
    HolosLogosOrganisatiecultuur
Creativethink >>>>Groupthink  SamenwerkingskrachtVoedingskrachtCultuur van waardenSociaal, Systeemtheorie
1. Daadkracht >>>>3. Drammerigheid  4. Wij-kant ----2. Zij-kant4. Innerlijk/Collectief ----2. Collectief/Uiterlijk
||  ||||
4. Passiviteit <<<<2. Geduld  1. Het-kant ----3. Ik-kant (x)1. Individueel/Uiterlijk ----3. Innerlijk/Individueel
Chaos <<<<Zelfregulering  VormkrachtBeeldkrachtGedragsmatigIntentioneel
    Mythos (Eros)Theos 

(x) Daniel Ofman, boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties (p. 114, 183).
De Ik-kant, Het-kant en Wij-kant bij Daniel Ofman komen met de Ik-kant, Het-kant en Wij-kant in het model van Ken Wilber overeen (Ken Wilber, boek Een Beknopte Geschiedenis van Alles, p. 137).

Daniel Ofman gebruikt in zijn boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties het kernkwadrant om aan het begrip organisatiecultuur meer handen en voeten te geven. Daniel Ofman, oprichter van Kern Konsult, laat in het kernkwadrant slechts een kant van de medaille zien. In het 4Ddenkraam van Kern Konsult, de creatielemniscaat wordt echter wel beide kanten van de medaille getoond. Ofman laat in zijn boek zien hoe de creatielemniscaat, de vier perspectieven beeldkracht, samenwerkingskracht, vormkracht en voedingskracht met elkaar verbindt. Een plaatje van de creatielemniscaat wordt getoond, wanneer we op zijn website kiezen voor Wat we doen. Ken Wilber laat met zijn vier kwadranten ook beide kanten zien. Dit model illustreert de binnenkant versus de buitenkant van zowel het individu als het collectief.

Blavatsky De Geheime Leer Deel I, Proloog (p. 45):
Geest (of bewustzijn) en stof moeten echter niet als onafhankelijke werkelijkheden worden beschouwd, maar als de twee facetten of aspecten van het Absolute (Parabrahm), die de basis vormen van het voorwaardelijke Zijn, hetzij subjectief of objectief.
Als wij deze metafysische triade beschouwen als de wortel waaruit alle manifestatie voortkomt, speelt de ‘grote adem’ de rol van vóórkosmische verbeeldingskracht. Deze is de ƒons et origo van de kracht en van ieder individueel bewustzijn en verschaft de leidende intelligentie in het omvangrijke kosmische evolutieplan. Anderzijds is vóórkosmische wortel-substantie (Mulaprakriti) dat aspect van het Absolute, dat aan al de objectieve gebieden van de Natuur ten grondslag ligt.
Het ‘gemanifesteerde Heelal’ is dus doordrongen van dualiteit en deze is als het ware de essentie van zijn EX-istentie als ‘manifestatie’. Maar evenals de tegenovergestelde polen van subject en object, geest en stof, alleen maar aspecten zijn van de Ene Eenheid waarin ze tot synthese zijn gebracht, zo is er ook in het gemanifesteerde Heelal ‘dat’ wat geest aan stof, en subject aan object verbindt.
Dit iets, dat tegenwoordig onbekend is in het westerse speculatieve denken, wordt door de occultisten fohat genoemd. Het is de ‘brug’ waardoor de ‘ideeën’ die in het ‘goddelijke denken’ bestaan, als ‘natuurwetten’ worden afgedrukt op de kosmische substantie.
46: (3.) Geest-stof, LEVEN, de ‘geest van het Heelal’, purusha en prakriti, of de tweede logos.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 1 De nachet van het heelal (p. 82):
‘Geest en stof, of purusha en prakriti’, zo wordt ons geleerd, ‘zijn slechts de twee oorspronkelijke aspecten van het Ene en Ongeëvenaarde’.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 3 Het ontwaken van de kosmos (p. 97):
(a) Het gebruik van meetkundige figuren en de veel voorkomende verwijzingen ernaar in alle oude geschriften (zie de Purana’s, Egyptische papyri, het ‘Dodenboek’ en zelfs de Bijbel) moet worden verklaard. In het ‘Boek van Dzyan’, evenals in de Kabbala, zijn er twee soorten getallen die men kan bestuderen – de cijfers, vaak eenvoudige sluiers, en de heilige getallen, waarvan de waarden alle door inwijding aan de occultisten bekend zijn. De eerstgenoemde zijn alleen maar gebruikelijke tekens, de laatstgenoemde zijn de basissymbolen van alles. Dat wil zeggen, de eerste soort is zuiver materieel, de andere zuiver metafysisch; zij verhouden zich tot elkaar als stof tot geest – de tegenpolen van de ENE substantie.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (279):
De stof in de tweede Ronde kan, zoals wij hebben gezegd, figuurlijk worden aangeduid als tweedimensionaal.
285: ‘Alles wat de laya-toestand verlaat, wordt actief leven; het wordt in de maalstroom van de BEWEGING getrokken (het alchimistische oplosmiddel van het leven); geest en stof zijn de twee toestanden van het ENE, dat noch geest noch stof is; beide zijn latent het absolute leven.’ (Boek van Dzyan, Toel. III, par. 18). . . . ‘Geest is de eerste differentiatie van (en in) de RUIMTE, en stof de eerste differentiatie van geest. Wat noch geest noch stof is – dat is HET– de oorzaakloze OORZAAK van geest en stof, die de oorzaak van de Kosmos zijn. En DAT noemen wij het ENE LEVEN of de binnen-kosmische adem.
Wij herhalen: gelijke oorzaken moeten gelijke gevolgen voortbrengen. Het absolute leven kan geen anorganisch atoom voortbrengen, hetzij enkelvoudig of samengesteld, en zelfs in laya is er leven, zoals een mens in een diepe cataleptische toestand – naar alle schijn een lijk – toch een levend wezen is.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte (p. 357/358):
Wanneer ‘het ene twee wordt’, kan men het aanduiden als geest en stof. Iedere manifestatie van bewustzijn, weerspiegeld of direct, en van onbewuste doelgerichtheid (om een moderne uitdrukking uit de westerse zogenaamde filosofie te gebruiken), kan tot ‘geest’ worden teruggebracht, zoals blijkt uit het levensbeginsel en uit de onderwerping van de Natuur aan de majestueuze voortgang volgens de onveranderlijke wet. ‘Stof’ moet echter worden beschouwd als objectiviteit in haar zuiverste abstractie – de uit zichzelf bestaande basis, waarvan de zevenvoudige manvantarische differentiaties de objectieve werkelijkheid vormen, die ten grondslag ligt aan de verschijnselen van iedere fase van het bewuste bestaan. Tijdens de periode van de universele pralaya is er geen kosmische verbeelding, en de verschillend gedifferentieerde toestanden van de kosmische substantie zijn weer opgelost in de oorspronkelijke toestand van abstracte potentiële objectiviteit.
358/359: Men zegt dat de kosmische verbeelding niet bestaat tijdens de perioden van pralaya, eenvoudig omdat er niemand en niets is om de gevolgen ervan waar te nemen. Bewustzijn, half-bewustzijn of zelfs ‘onbewuste doelgerichtheid’ kunnen zich niet manifesteren, behalve door middel van een stoffelijk voertuig; dat wil zeggen dat op ons gebied, waar het menselijke bewustzijn in normale toestand niet kan uitstijgen boven wat bekendstaat als de transcendente metafysica, de geest alleen door een soort moleculair aggregaat of weefsel opwelt in een stroom van individuele of onderbewuste subjectiviteit. En omdat stof, die los van de waarneming bestaat, alleen maar een abstractie is, zijn deze beide aspecten van het ABSOLUTE – kosmische substantie en kosmische verbeelding – onderling afhankelijk. Als men heel nauwkeurig is, zou men – om verwarring en misvatting te vermijden – het woord ‘stof’ moeten toepassen op de verzameling van objecten die kunnen worden waargenomen, en het woord ‘substantie’ op de noumena. Omdat de verschijnselen op ons gebied de schepping zijn van het waarnemende ego – de vormgevingen van zijn eigen subjectiviteit – kunnen alle ‘toestanden van de stof die de verzameling waargenomen objecten vertegenwoordigen’ voor de kinderen van ons gebied slechts een relatief bestaan hebben, dat zuiver tot de verschijnselen behoort. Zoals de aanhangers van het moderne idealisme zouden zeggen, heeft de samenwerking van subject en object het zintuiglijk waarneembare voorwerp of verschijnsel tot gevolg.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 3 Ether en intelligentie (p. 362):
We moeten nu het vraagstuk van de mystieke betekenis van de ‘oorspronkelijke Chaos’ en van het wortelbeginsel volledig bespreken en laten zien hoe ze in de oude filosofieën in verband stonden met akâsa, ten onrechte vertaald met aether, en ook met maya (illusie) – waarvan īśvara het mannelijke aspect vormt. Later zullen we spreken over het verstandelijke ‘beginsel’, of liever over de onzichtbare onstoffelijke eigenschappen van de zichtbare en stoffelijke elementen, die ‘zijn voortgekomen uit de oorspronkelijke Chaos’.
Want in ‘ISIS ONTSLUIERD’ wordt de vraag gesteld: ‘Wat is de oorspronkelijke Chaos anders dan aether?’ Niet de tegenwoordige ether, zoals die nu wordt opgevat, maar zoals deze lang vóór de tijd van Mozes aan de oude filosofen bekend was: aether, met al zijn geheimzinnige en occulte eigenschappen, die in zich de kiemen voor de universele schepping bevat. De hoogste aether of akâsa is de hemelse maagd en de moeder van alle bestaande vormen en wezens, en vanuit haar schoot worden stof en leven, kracht en werking in het bestaan geroepen, zodra deze is ‘bevrucht’ door de goddelijke geest. Aether is de aditi van de hindoes, en hij is akâsa. Elektriciteit, magnetisme, warmte, licht en chemische werking worden zo weinig begrepen, zelfs nu nieuwe feiten voortdurend de omvang van onze kennis vergroten. Wie weet waar de macht van deze proteïsche reus – de aether – ophoudt, of waar zijn geheimzinnige oorsprong ligt? Wie, bedoelen wij, die de geest ontkent, die erin werkt en die alle zichtbare vormen eruit ontwikkelt?
368: In de Sepher Jezireh, het kabbalistische boek van de schepping, heeft de schrijver kennelijk de woorden van Manu herhaald. Daarin stelt men het zo voor, dat de goddelijke substantie in eeuwigheid alleen heeft bestaan, grenzeloos en absoluut, en dat deze uit zichzelf de geest heeft uitgezonden. ‘Een is de geest van de levende god, gezegend zij ZIJN naam, die eeuwig leeft! Stem, geest en woord, dit is de heilige geest; en dit is de kabbalistische abstracte drie-eenheid, die door de christelijke kerkvaders zonder meer is vermenselijkt. Uit dit drievoudige ENE vloeide de hele Kosmos voort. Eerst kwam Uit EEN het getal TWEE voort, of lucht (de vader), het scheppende element; toen kwam het getal DRIE, water (de moeder), voort uit de lucht; ether of vuur voltooit de mystieke vier, de Arba-il. ‘Toen de verborgene van de verborgenen zich wilde openbaren, maakte hij eerst een punt (het oorspronkelijke punt of de eerste sephiroth, lucht, of heilige geest), gaf er een heilige vorm aan (de tien sephiroth, of de hemelse mens) en bedekte het met een rijk en prachtig gewaad, dat de wereld is.
369: Deze ‘oorspronkelijke substantie’ wordt door sommigen Chaos genoemd: Plato en de pythagoreeërs noemden deze de wereldziel, nadat zij was bevrucht door de geest van dat wat op de oorspronkelijke wateren of de Chaos zweeft. De kabbalisten zeggen dat het zwevende beginsel de reeks droombeelden van een zichtbaar, gemanifesteerd Heelal schiep door zich daarin te weerspiegelen. Chaos vóór – ether na de ‘weerspiegeling' het is steeds de godheid die alle Ruimte en dingen doordringt. Het is de onzichtbare, onweegbare geest van de dingen en het onzichtbare, maar goed voelbare fluïdum dat uitstraalt van de vingers van een gezonde magnetiseur, want het is vitale elektriciteit – het LEVEN zelf.
373: Laten wij die sleutel toepassen op de schaarse fragmenten van lang vergeten kosmogonieën en proberen met behulp van de verspreid voorkomende gedeelten daarvan de eens universele kosmogonie van de Geheime Leer weer op te bouwen. De sleutel past op alle. Niemand kan de oude filosofieën serieus bestuderen zonder op te merken dat de opvallende gelijkheid van opvatting daarin – heel vaak in hun exoterische vorm, en altijd in hun verborgen geest – niet het gevolg is van louter toeval, maar van een overeenkomstig plan; en dat er tijdens de jeugd van de mensheid – toen er geen kerken, geloofsopvattingen of sekten waren, maar ieder mens zijn eigen priester was – één taal, één kennis en één universele religie bestond. En indien wordt aangetoond dat het religieuze denken van de mens al in die tijden, die door de welige groei van de overlevering aan onze blik zijn onttrokken, zich op alle delen van de aardbol in dezelfde geest heeft ontwikkeld, dan wordt het duidelijk dat die gedachte – op welke breedtegraad ook geboren, in het koude noorden of het brandende zuiden, in het oosten of het westen – werd geïnspireerd door dezelfde openbaringen en dat de mens werd grootgebracht onder de beschermende schaduw van dezelfde BOOM VAN KENNIS.

Creativethink maakt het mogelijk de ongeordendheid van een systeem, de entropie te verminderen. Creativethink (Zelfgenezend vermogen), geestelijke ordening staat tegenover chaos. Creativethink, leren in het kader van de geestelijke wereld, stelt zich open voor nieuwe ervaringen, voor creativiteit. Er wordt niet op oude patronen, conditioneringen en groupthink voortgeborduurd.

====

3e Dimensie (Axis_mundi, Verticale as, Zo Boven zo Beneden, Middenweg, 'Entropie en Negentropie', Zelfgelijkvormigheid)

Plato: Het lichaam is een gevangenis voor de menselijke geest?

De ziel (psyche) is de schakel tussen geest en lichaam. Plato wees er al op, dat tijd niet bestaat in de onstoffelijke wereld, dat het lichaam slechts de drager is van de ziel, dat er aan bewustzijn geen begin en geen eind is. Met behulp van de Lemniscaat (Hermeneutische cirkel) is het mogelijk de relatie, de weerspiegeling, de transformatie tussen de diagonaal ‘God - Geest - Zoon’ en de diagonaal ‘Geest - Ziel - Lichaam’ uit te beelden.

Aristoteles, leerling van Plato heeft beschreven dat het er in het leven om gaat het juiste midden te vinden tussen twee extremen. Het menselijk verstand begrijpt de dingen slechts door contrast. In alles ligt het tegendeel besloten. Kortom, het dualisme is een kunstmatig door het denken aangebrachte scheiding, die in feite niet bestaat. De ‘Gulden middenweg’, is een bewustwordingsproces, dat er van uitgaat dat de waarheid in het midden ligt.
Jan Wicherink boek Ontheemde Zielen Ontwaken:
77: In de Griekse oudheid geloofden Griekse wetenschappers en filosofen dat de natuur vier elementen telde: aarde, water, vuur en lucht. De atomen, zo geloofde men, waren de bouwblokken van deze vier elementen van het universum. Aristoteles voegde er een vijfde element aan toe, de ether en hij postuleerde dat de planeten en de sterren gemaakt waren van deze ether.
28: De attractoren van de chaostheorie zetten het hele idee van oorzaak en gevolg op hun kop. Causaliteit is gebaseerd op de idee dat voor ieder effect een oorzaak
moet bestaan in de tijd die voorafgaat aan het effect. In de chaostheorie is de attractor echter de oorzaak, de ongeziene kracht in de natuur die het effect, de gebeurtenissen uit zowel het verleden als uit het heden naar zich toe trekt. De attractoren in chaostheorie vormen de kracht die de Griekse filosoof Aristoteles entelechie (doelgerichtheid) noemde, het doel dat de gebeurtenissen naar zich toe trekt.

Eed van de pythagoreeërs: Voorwaar, bij de Tetraktys die aan onze Ziel de bron verschafte, die de wortels der immer vloeiende natuur bevat.

Het is de vertikale as, de Axis mundi, die de wisselwerking tussen de kwantitatieve - en de kwalitatieve as symboliseert.
Het
eigenlijke denken vindt plaats op het snijvlak, de schakel tussen verleden en toekomst in het nu, tussen de binnenwereld en buitenwereld, tussen het individuele en het universele, dialectische bewustzijn, in de psyche de schakel tussen lichaam en geest, tussen de materiёle en immateriёle wereld.

De 'Derde weg' heeft in het onderzoeksrapport 'E i V' op de relatie tussen 'Chaos - Gaia - Eros' en het Eeuwig 'Goede - Ware - Schone', op de synthese tussen 'vrouwelijk en mannelijke' energie (aantrekken en afstoten) betrekking. Maar ook op de drie guna's in wisselwerking met de Trimurti van het Hindoeïsme.

De verticale as van het morele kompas staat voor het verticale bewustzijn. Het slaat op het bewustwordingsproces, de synergie die tot stand komt door de wisselwerking tussen chakra’s. De chakra`s vormen de verbindingsschakels tussen de ons omringende energie en de energiebanen in ons lichaam. Voor het bereiken van evenwicht speelt de 6e chakra, het beheerscentrum van de hypothalamus en de hypofyse een belangrijke rol: Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn.

Terence McKenna: "De verbeeldingskracht appelleert aan een Goddelijke Vonk in de mens. Het is absoluut verwarrend te proberen de verbeeldingskracht te beschouwen als een noodzakelijke kwantiteit in de biologie. Het is een uitstraling die van boven komt - letterlijk een afdaling van de wereldziel in ieder van ons."

Het verticale bewustzijn, de Derde weg, Hindoeïsme: Derde oog, Gnostiek: Christusbewustzijn, Teilhard de Chardin: ‘Punt Omega’, Esoterie: Christos-geest toont hoe het mogelijk is de Triade, de Drie-eenheid, die twee tegendelen met elkaar verbindt (positieve as) de hemel te bereiken. We leven hier echter op de onvolmaakte aarde, de wereld van de tegenstellingen (negatieve as). Maar wat we onderscheiden kunnen we ook weer verbinden. We kunnen intuïtief wel flitsen van het volmaakte ervaren. Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk hebben is het mogelijk aan het creëren van harmonie een steentje bij te dragen.

In het boek Nulpunt Revolutie van Benjamin Adamah worden de begrippen horizontaal - en verticaal bewustzijn gebruikt. Het morele kompas toont het horizontale bewustzijn, de wisselwerking tussen Yin en Yang (Nulpunt Revolutie p. 122). Dus de relatie die de positieve en de negatieve as laat zien. Het verticale bewustzijn, de synthese, vindt op de verticale as (de middenzuil in de levensboom) door het centrum plaats, dus zachtheid versus sereniteit, juiste waarde toekenning versus spirituele waardigheid. Het morele kompas is een eenvoudig hulpmiddel om het complexe denksysteem van Hegel te doorgronden. De publicatie De waarheid opnieuw gedefinieerd laat zien hoe het Reflexief Bewustzijn werkt. Het Ether-paradigma vormt de grondslag ervan.

Roberto Assagioli laat in zijn boek Over de wil zien dat het syntheseproces kan worden uitgevoerd omdat het een wezenlijk kenmerk van wijsheid is ‘met tegenstellingen te kunnen spelen’, in staat te zijn de interactie van lijnrecht tegenover elkaar staande krachten en functies te reguleren, en aldus een dynamisch evenwicht en een synthese tot stand te brengen zonder zich te redden met compromissen, maar veeleer door regulering vanuit een hoger niveau.

Het verticale bewustzijn wordt in kaart gebracht. De horizontale lijn in het driehoekige diagram van Roberto Assagioli brengt de negatieve as, het ‘of-of’ van het kernkwadrant tot uitdrukking. Dit is bij onjuiste waardetoekenning het geval. Synthese vindt op de positieve as plaats. Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. De verticale lijn door het centrum toont hoe tegenstellingen kunnen worden verkleind.

Blavatsky De Geheime Leer Deel I, Proloog (p. 45):
Het ‘gemanifesteerde Heelal’ is dus doordrongen van dualiteit en deze is als het ware de essentie van zijn EX-istentie als ‘manifestatie’. Maar evenals de tegenovergestelde polen van subject en object, geest en stof, alleen maar aspecten zijn van de Ene Eenheid waarin ze tot synthese zijn gebracht, zo is er ook in het gemanifesteerde Heelal ‘dat’ wat geest aan stof, en subject aan object verbindt.
Dit iets, dat tegenwoordig onbekend is in het westerse speculatieve denken, wordt door de occultisten fohat genoemd. Het is de ‘brug’ waardoor de ‘ideeën’ die in het ‘goddelijke denken’ bestaan, als ‘natuurwetten’ worden afgedrukt op de kosmische substantie. Het is de ‘brug’ waardoor de ‘ideeën’ die in het ‘goddelijke denken’ bestaan, als ‘natuurwetten’ worden afgedrukt op de kosmische substantie. Fohat is dus de dynamische energie van de kosmische verbeelding, of, van de andere kant beschouwd, het intelligente medium, de leidende kracht van alle manifestatie, de ‘goddelijke gedachte’ die wordt overgebracht en openbaar gemaakt door de Dhyan-Chohans, de architecten van de zichtbare wereld. Zo is ons bewustzijn afkomstig van de geest of de kosmische verbeelding; de verschillende voertuigen waarin dat bewustzijn wordt geïndividualiseerd en tot zelf- of reflectief bewustzijn komt, zijn afkomstig van de kosmische substantie; terwijl fohat in zijn verscheidene manifestaties de geheimzinnige schakel vormt tussen denkvermogen en materie, het bezielende beginsel dat ieder atoom tot leven prikkelt.
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 11 Over elementen en atomen (p. 627):
De hedendaagse natuurkunde heeft, toen zij aan de Ouden haar atoomtheorie ontleende, één punt, het belangrijkste van de leer, vergeten; daarom kreeg zij alleen de schil en zal nooit tot de kern kunnen doordringen. Zij liet, toen zij de fysieke atomen overnam, het veelbetekenende feit buiten beschouwing dat van Anaxagoras tot Epicurus, de Romein Lucretius en tenslotte zelfs tot Galileo, al die filosofen min of meer in BEZIELDE atomen geloofden, niet in onzichtbare deeltjes van zogenaamde ‘redeloze’ stof. Volgens hen werd een draaiende beweging opgewekt door grotere (lees meer goddelijke en zuivere) atomen die andere atomen naar beneden trokken, terwijl de lichtere gelijktijdig omhoog werden gestuwd. De esoterische betekenis hiervan is de eeuwig cyclische neergaande en opstijgende curve van gedifferentieerde elementen door intercyclische fasen van bestaan, totdat elk opnieuw zijn uitgangspunt of geboorteplaats bereikt.
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 15 Goden - Monaden en Atomen (p. 697):
Zoals een kegel zijn top in één punt heeft, en een loodlijn (
Axis mundi, Verticale as) een horizontaal vlak slechts in één wiskundig punt snijdt, maar zich oneindig naar boven en naar beneden kan uitstrekken, zo bestaan de essenties van werkelijke dingen slechts als een punt in deze fysieke wereld van de ruimte; maar ze hebben een oneindige diepte van innerlijk leven in de metafysische wereld van het denken . . .’ (blz. 144).
Dit is de
geest, de ware wortel van de occulte leer en het denken. De ‘geest-stof’ en de ‘stof-geest’ strekken zich in de diepte oneindig ver uit, en evenals ‘de essentie van de dingen’ van Leibniz, ligt onze essentie van de werkelijke dingen op de zevende diepte; terwijl de onwerkelijke en grove stof van de wetenschap en van de uiterlijke wereld aan het laagste einde van onze zintuigen ligt. De occultist kent de waarde of waardeloosheid van de laatstgenoemde.
691: Laat de lezer deze ‘monaden’ van Leibniz eens in gedachten houden – elke monade is een
levende spiegel van het heelal en weerspiegelt elke andere – en deze opvatting en omschrijving vergelijken met bepaalde door Sir William Jones vertaalde Sanskrietstanza’s (śloka’s), waarin wordt gezegd dat de scheppende bron van het goddelijke denkvermogen, . . . ‘verborgen in een sluier van dichte duisternis, spiegels van de atomen van de wereld vormde en een weerspiegeling van zijn eigen gezicht op elk atoom wierp . . .’.
700: Iedere monade
weerspiegelt iedere andere. Iedere monade is binnen haar eigen sfeer een levende spiegel van het Heelal. En let hierop, want hiervan hangt de macht af die deze monaden bezitten, en hiervan hangt het werk af dat zij voor ons kunnen doen; terwijl zij de wereld weerspiegelen, zijn de monaden niet alleen maar passieve weerkaatsende werktuigen, maar spontaan zelfwerkend; zij brengen de beelden spontaan voort, evenals de ziel een droom. In iedere monade kan de adept daarom alles lezen, zelfs de toekomst. Iedere monade of elementaal is een spiegel die kan spreken . . .’
De esoterische filosofie, die een
objectief idealisme onderwijst, hoewel ze het objectieve heelal en alles daarin beschouwt als maya, tijdelijke illusie, maakt een praktisch onderscheid tussen collectieve illusie, mahamaya, vanuit het zuiver metafysische standpunt, en de objectieve relaties tussen verschillende bewuste ego’s daarin, zolang deze illusie duurt.

De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 19 Is pleroma de legerstede van Satan? (p. 580):
De ware en
onbuigzame kabbalisten erkennen dus dat het uit een oogpunt van wetenschap en filosofie voldoende is dat de niet-ingewijden weten dat het grote magische agens, dat door de volgelingen van de markies De St. Martin – de martinisten – het astrale licht wordt genoemd, door de middeleeuwse kabbalisten en alchemisten de siderische maagd en het mysterium magnum, en dat bij de occultisten uit het oosten aether, de weerspiegeling van akâsa heet – door de kerk Lucifer wordt genoemd. Dat de Latijnse scholastici erin zijn geslaagd de universele ziel en het pleromavoertuig van het licht en verzamelplaats van alle vormen, een kracht die door het gehele Heelal is verspreid met haar directe en indirecte gevolgen – om te zetten in satan en zijn werken, is voor niemand iets nieuws. Maar nu zijn ze bereid aan de bovengenoemde niet-ingewijden zelfs de geheimen mee te delen waarop door Eliphas Lévi zonder voldoende toelichting wordt gezinspeeld; want zijn gedragslijn van versluierde onthullingen kon slechts leiden tot verder bijgeloof en misverstand.
581: Hierin staat niets
onwaars, alleen een overvloed aan verkeerd toegepaste beeldspraak, zoals het noemen van Adam – een mythe – om de astrale gevolgen te illustreren. Åkåßa, het astrale licht,2 kan in een paar woorden worden omschreven; het is de universele ziel, de moederschoot van het heelal, het ‘mysterium magnum’ waaruit alles wat bestaat wordt geboren door scheiding of differentiatie. Het is de oorzaak van het bestaan; het vult de hele oneindige ruimte; het is in zekere zin de ruimte zelf, of zowel haar zesde als zevende beginsel.3
3) De
geest van de natuur [het astrale licht] is een eenheid die alles schept en vormgeeft, en als hij door middel van de mens handelt, kan hij wonderbaarlijke dingen voortbrengen. Zulke processen vinden plaats overeenkomstig de wet. U zult de wet waardoor deze dingen tot stand komen leren kennen, wanneer u uzelf leert kennen. U zult haar kennen door de kracht van de geest die in uzelf is, en dit bereiken door uw geest te laten versmelten met de essentie die uit uzelf komt. Als u hierin wilt slagen, moet u weten hoe u geest en leven in de natuur moet scheiden, en bovendien hoe u de astrale ziel in uzelf scheidt en tastbaar maakt, en dan zal de substantie van de ziel zichtbaar en tastbaar verschijnen, objectief gemaakt door de kracht van de geest.’ (Geciteerd in dr. Franz Hartmann, The Life of Paracelsus, 1887, blz. 164-5vn.)
582,583: Voor de niet-ingewijde kan het astrale licht dus tegelijk god en duivel zijn –
demon est deus inversus: dat wil zeggen, door elk punt van de oneindige Ruimte trillen de magnetische en elektrische stromen van de bezielde Natuur, de leven gevende en dodende golven, want de dood op aarde wordt leven op een ander gebied. Lucifer is goddelijk en aards licht, de ‘heilige geest’ en ‘satan’ tegelijk, omdat de zichtbare Ruimte inderdaad onzichtbaar met de gedifferentieerde adem is gevuld; en het astrale licht, de gemanifesteerde gevolgen van deze twee die één (twee in één) zijn, door onszelf geleid en aangetrokken, is het karma van de mensheid, en zowel een persoonlijke als een onpersoonlijke entiteit: persoonlijk, omdat het de mystieke naam is die door St. Martin werd gegeven aan de menigte van goddelijke scheppers, leiders en heersers van deze planeet; onpersoonlijk als de oorzaak en het gevolg van universeel leven en dood.
De
val was het gevolg van de kennis van de mens, want zijn ‘ogen werden geopend’. Inderdaad had de ‘gevallen engel’ hem wijsheid en de verborgen kennis geleerd; want de eerstgenoemde was vanaf die dag zijn manas, denkvermogen en red%zelf-bewustzijn geworden. In ieder van ons is die gouden draad van voortgaand leven – dat periodiek wordt verdeeld in actieve en passieve cyclussen van zintuiglijk bestaan op aarde en bovenzinnelijk bestaan in devachan – vanaf het begin van ons verschijnen op deze aarde aanwezig. Het is de sutrâtman, de lichtende draad van onsterfelijk onpersoonlijk monadeschap, waaraan onze aardse levens of voorbijgaande ego’s als evenzoveel kralen zijn geregen – volgens de prachtige uitdrukking van de Vedantafilosofie.
583,584: De eerste mens Adam werd slechts tot een
levende ziel (nephesh) gemaakt, de laatste Adam tot een levendmakende geest6 – zegt Paulus, waarbij zijn woorden betrekking hebben op de bouw of de schepping van de mens. Zonder deze levendmakende geest, of het denkvermogen of de ziel van de mens zou er geen verschil zijn tussen een mens en een dier, zoals er in feite ook geen verschil is tussen dieren wat hun handelingen betreft. De tijger en de ezel, de havik en de duif zijn alle even zuiver en onschuldig, omdat ze niet verantwoordelijk zijn. Elk volgt zijn instinct: de tijger en de havik doden met dezelfde onbekommerdheid als waarmee de ezel een distel eet, of de duif een graankorrel oppikt. Als de val de betekenis had die de theologie eraan geeft; als die val plaatshad als gevolg van een daad die nooit door de natuur was bedoeld – een zonde, hoe staat het dan met de dieren? Als men ons vertelt dat zij hun soort voortplanten tengevolge van diezelfde ‘erfzonde’ waarvoor God de aarde – en dus ook alles wat erop leefde – vervloekte, zullen we een andere vraag stellen. De theologie en ook de wetenschap zeggen ons dat het dier veel eerder op aarde was dan de mens. Dan vragen wij aan de theologie: hoe plantte het dier zijn soort voort, voordat de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad was geplukt? Zoals gezegd: ‘De christenen – die veel kortzichtiger waren dan de grote mysticus en bevrijder van wie zij de naam hebben aangenomen, van wie zij de leringen verkeerd hebben begrepen en er een karikatuur van hebben gemaakt en van wie zij de nagedachtenis door hun daden hebben beklad – namen de joodse Jehova zoals hij was, en streefden er natuurlijk tevergeefs naar om het evangelie van licht en vrijheid in overeenstemming te brengen met de godheid van duisternis en onderwerping.’ (War in Heaven7.)
7) Waarom vereren de yezidi’s, de ‘duivelaanbidders’, de ‘Muluk-Taoos’ – de ‘Heer Pauw’ – het embleem van trots en van honderdogige intelligentie (en ook van inwijding), die volgens een oude oosterse overlevering met satan uit de hemel werd verdreven? Waarom geloven de gholaïeten en de met hen verwante Mesopotamo-Iraans mohammedaanse sekten in de ‘Noor Illahee’ – het licht van de Elohim – overgebracht door een honderdtal profeet-leiders in anastasis [Vert.: opstanding]? Dat is omdat zij in onwetend bijgeloof de traditionele religie hebben voortgezet van de ‘lichtgodheden die door Jahweh ten val waren gebracht’ (of liever waarvan men zegt dat hij ze ten val heeft gebracht), want door hen ten val te brengen, zou hij zichzelf ten val hebben gebracht. De ‘Muluk-Taoos’ – is Maluk – ‘heerser’, zoals in de voetnoot wordt aangetoond. Het is slechts een nieuwe vorm van Moloch, Melek, Molech, Malayak en Malachim’ – boodschappers, engelen, enz.
586: Het is gemakkelijk om vage uitdrukkingen,
geschreven in dode en lang vergeten talen, te verminken, en ze dan het onwetende volk voor te schotelen als waarheden en geopenbaarde feiten. In alle religies die iets over de overlevering van de gevallen geesten zeggen, valt de onderzoeker vooral de overeenkomstige gedachte en betekenis op, en in die grote religies is er niet één die deze niet in de een of andere vorm noemt en beschrijft. Zo ziet Huang-ti, de grote geest, zijn zonen, die actieve wijsheid hadden verkregen, in het dal van verdriet vallen. Nadat hun leider, de VLIEGENDE DRAAK, van het verboden ambrozijn had gedronken, viel hij op de aarde met zijn menigte (koningen).
587: Wat is de
absolute en volledige waarheid en de esoterische betekenis van deze universele mythe? De hele essentie van de waarheid kan niet van mond tot oor worden overgebracht. Er is ook geen pen die haar kan beschrijven, zelfs niet die van de engel die onze daden optekent, tenzij de mens het antwoord vindt in het heiligdom van zijn eigen hart, in de diepste diepten van zijn goddelijke intuïtie. Het is het grote ZEVENDE MYSTERIE van de schepping, het eerste en het laatste; en wie de Openbaring van Johannes leest, vindt misschien de schaduw ervan, verborgen onder het zevende zegel . . . Het kan alleen in zijn schijnbare, objectieve vorm worden afgebeeld, evenals het eeuwige raadsel van de sfinx.

Openbaring van Johannes leest, vindt misschien de schaduw ervan, verborgen onder het zevende zegel . . . Het kan alleen in zijn schijnbare, objectieve vorm worden afgebeeld, evenals het eeuwige raadsel van de sfinx.
Het 3e Beginsel van de esoterie gaat over de leer van de hiërarchieën. Namelijk over de fundamentele gelijkheid van alle Zielen met de Universele Ziel, die zelf weer een aspect is van de Onbekende Wortel; en de verplichte pelgrimstocht voor elke Ziel – een vonk van eerstgenoemde – door de Kringloop van Incarnatie in overeenstemming met de Cyclische en Karmische wet, gedurende het gehele tijdperk. In de esoterie wordt van zeven bewustzijnsniveaus, zeven beginselen uitgegaan. Een doorsnede die daarvan is afgeleid geeft Roberto Assagioli in zijn boek Psychosynthese. De oerbron creëert het ‘Ik’ (bronbewustzijn, Zelf-eon, immateriële ziel), de voorwaarde voor het zelfbewustzijn dat door het witte verlichte scherm kan worden geïllustreerd. Het is het ego (de werking van de zeven zintuigen, met een verscheidenheid aan aggregatieniveaus), de relatie tussen geest en lichaam, die zorgt voor het projecteren van de beelden op het scherm.

Kirsten van Dijkhuizen- van Calck, (zoeken: Titel 'Sefer Jetsirah' auteur: Dijkhuizen) boek van de schepping Sefer Yetsirah (hoofdstuk 1:13):
‘In het mysterie van de 3 Moederletters Alef, Mêm, Sjien'. De 3 door G'd gekozen letters van Zijn Tetragrammeton lopen parallel met deze bovengenoemde Moederletters.
De as is bepaald door de neutrale letter Vav. Jod is these, Hêh is antithese en Vav is synthese. Omdat Vav synthese is, is dat het nulpunt. De richting is bepalend door je vast te houden aan de volgorde van de 2 letters Jod en Hêh. Dit is de positieve richting. Een voorbeeld: omhoog is JHV. Beneden is HJV; HJ is op de negatieve volgorde. De negatieve richtingen zijn: beneden, west en noord. De positieve richtingen zijn omhoog, oost en zuid.
Kortom:
Kether is de Oorzaak,
Malchoeth het Gevolg,
Chochmah is water,
Binah is Vuur en de resterende 6 Sefiroth zijn de 6 richtingen.

In het snijpunt van de drie duaden, de alles samenvattende 9, het nulpunt (tzimtzum) vindt de synthese plaats (zie ook Sefer Yetzirah (Sefer Yetzirah, Kabbalah).
Voor het weergeven van de aardse werkelijkheid wordt de kubus van Freek van Leeuwen gebruikt.

De drie duaden worden voor het weergeven van drie aanzichten (drie diemensionale ruimte) gebruikt. De esoterische website bevat een grote verscheidenheid aan kubusdoorsneden. Het centrum, dat geest en materie, de kwalitatieve - en de kwantitatieve as (immateriële - en de materiële as, geestelijke - en zintuiglijke wereld) verbindt kan met Akasa, Aether, Ether, Z.P.F. of nulpuntveld worden aangeduid.

De drie duaden maken het mogelijk om het bewustzijn eindeloos te verruimen, je blik te verbreden en te vernieuwen. Welke dimensie laten we in het leven een centrale rol spelen? De singulariteit van het oneindige bewustzijn is een inzicht dat op een andere manier de samenhang en de totaliteit weergeeft.

De tegenstellingen in de ruimtelijke, aardse, materiële wereld (Materialisme) laten oorzaak en gevolg, actie en reactie zien. Het goede als het kwade zijn a priori gegeven. In aanleg is het aardse bewustzijn manicheïstisch. De ziel (psyche), de schakel tussen 'Geest en Lichaam' creëert het innerlijke evenwicht. De Gulden middenweg (middenzuil), de Hoofdroute symboliseert hoe dit evenwicht kan worden bereikt. Dus door de oerenergie (pleroma, Sjechinah, de oerbron van Ether), de wereld van de Geest met het stoffelijk lichaam van de mens te verbinden. De verticale as kan met de middenzuil de schakel tussen 'Malkuth en Kether' van de levensboom worden vergeleken.

De diameter van de bol symboliseert de verticale dimensie. Bij een kubus is dit de diagonaal ld, die volgens het theorema van Pythagoras berekend wordt met de wortel uit L2 + B2 + H2 (a2 + b2 + c2). Voor de 4e Dimensie geldt dat een blok, lees Ruimte een oneindige Lengte heeft.

====

4e Dimensie (Morele kompas, Enantiodromie, 'Ruimte en Tijd', Natuurlijke selectie)

György Konrád: Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met zijn levensloop.

Het denken vindt in het nu, op het snijvlak tussen verleden en toekomst plaats. Er wordt van uitgegaan dat het nu op het snijpunt van de drie ruimtelijke dimensies ligt. In het A-veld zijn 'Tijd en Ruimte' één.

De tijden veranderen, de 4e dimensie zorgt voor de levenscycli, de op - en neergaande lijn, de golfbewegingen (Ofman, p. 89). Wanneer de diepte van een dal is bereikt komt er altijd een keerpunt. De 'diagonaal' 'Ruimte - Materie', de materiële as (gemanifesteerde werkelijkheid) en de tijd-as symboliseren het vierdimensionaal ruimtetijd continuüm, de eeuwige oneindigheid, de Tetrade (Tetraktys). De verticale as wordt gebruikt om de tijd-as van het eeuwige nu, de onzichtbare 4e dimensie (ongemanifesteerde werkelijkheid) weer te geven.

De verticale as gaat door het snijpunt van de 'materiële - en immateriële' as. Deze duade stelt als het ware de verbinding voor tussen de ‘aardse’ materiële as en de ‘hemelse’ immateriële as. Het verticale bewustzijn laat zien dat er een weg is om de afstand tussen de onvolmaaktheid op aarde en de volmaaktheid in de hemel te verkleinen.

Tussen de twee zijden van een medaille bestaat een polaire spanning. Het nu markeert verleden en toekomst, het eeuwige dilemma van ons bestaan en onze kennis. Tijd is een voorwaarde voor bewustzijn, de wisselwerking tussen geest en materie. De geestelijke wereld maakt het mogelijk tegenstellingen te verbinden.

Wat is tijd nu eigenlijk? (Johan Oldenkamp):
We kennen ook een tijd van het jaar. Deze tijd is opgehangen aan de rotatie van de Aarde om de Zon. Door de hellingshoek van de Aarde ten opzichte van de Zon verandert kracht van de Zonnestralen voortdurend. Aan dit onophoudelijk proces van toe- of afnemende Zonnekracht ontlenen we onze tijd van het jaar: lente, zomer, herfst en winter. Aan deze tijd van het jaar is het natuurlijke ritme van ‘voedselproductie’ gekoppeld.

Ilya Prigogine: De tijdstroom geeft het verschil aan tussen de rol van het verleden en die van de toekomst. Boek Order out of Chaos: We kunnen het oude a priori onderscheid tussen wetenschappelijke en ethische waarden niet langer accepteren…. Tegenwoordig weten we dat tijd een constructie is en daarom een ethische verantwoordelijkheid met zich draagt…. Als gevolg daarvan is de individuele activiteit niet tot betekenisloosheid gedoemd.

Door de wisselwerking, de enantiodromie tussen twee complementaire principes (Yin en Yang) is er sprake van een periodieke, cyclische beweging van uitademing en inademing, van emanatie en immanatie van het hoogst onkenbare. De werking van de zwaartekracht verbindt de 'macro en micro', 'Ruimte en Tijd' en heeft op het verschijnsel van de spiegelsymmetrie betrekking.

Carl Jung maakt voor zijn werk gebruik van de ‘huwelijksquaterniteit’. In de Tetrade, de huwelijksquaterniteit van Carl Jung zijn het bewuste en het onbewuste onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met behulp van de in de informatica toegepaste systeembenadering (regelkring) is het mogelijk bewuste beslissingsprocessen, een leerproces weer te geven. De homeostase brengt voor een individu de keerzijde, de onbewuste as in beeld.

Carl Jung maakt voor zijn werk gebruik van de ‘huwelijksquaterniteit’. Uitgangspunt is dat de horizontale cirkel in de wereldklok de ‘huwelijksquaterniteit’ toont. De horizontale ordening is de werkelijkheid zoals wij deze in het aardse leven ervaren. De cirkel, de mandala symboliseert de eenheid tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de 'micro- en macrokosmos'. De lemniscaat verbindt de horizontale cirkel met de verticale cirkel en symboliseert de bewust of onbewust ervaren werkelijkheid. Het leven is een continu ervaringsproces, dat tracht knelpunten in de gewenste richting bij te sturen. Het leven laat zien hoe een crisis ontstaat, maar ook kan worden opgelost. Elk mens schrijft zijn eigen levensverhaal. Of met andere woorden ‘het gaat om de moraal van ons levensverhaal’.
In de levensboom symboliseert Malkut het vrouwelijke alter ego van God: de Sjechinah.

De verborgen machthebbers, de 4e, 5e en 6e macht op aarde staan tegenover de Goddelijke wijsheid. Al zijn er ook zaken die minder verborgen zijn, zoals het boek De Vrije wil bestaat niet van Victor Lamme. Als er geen vrije wil is, is er natuurlijk ook geen creatieve wil. De hamvraag is of het de 1e, 2e en 3e macht lukt het evenwicht te herstellen of zijn de 1e, 2e en 3e macht en de 4e, 5e en 6e macht zodanig met elkaar verstrengeld dat steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.

Waarom wordt in de media wel aan de mening van een nitwit als Geert Wilder uitgebreid aandacht besteed, maar nauwelijks aan de publicaties van de onderzoeksjournalisten David Simon, Bart Tromp en Marcel Metze, coryfeeën op hun vakgebied? De massamedia schromen niet om onderbuikgevoelens breed uit te meten. Onbenullige thema’s krijgen naar verhouding veel te veel aandacht. De emotie-TV viert hoogtij. Kijkcijfers dicteren het aanbod. Het streelt blijkbaar ons ego wanneer we op TV mensen zien die nog dommer, slechter, lelijker .... zijn dan wij. De TV wordt een poppenkast, waar theater hoogtij viert. Het komt er op neer dat we door selectieve informatie onze eigen vooroordelen bevestigd willen zien.

De 4e dimensie tijd maakt feedback en feedforward (bio- en neurofeedback) besturing mogelijk.
We leven echter in het nu (De Geheime Leer Deel I, p. 67). Het nu staat tussen verleden en toekomst.
Feedback schakelt terug naar het verleden en feedforward speelt in op de toekomst. Om uit ervaring te kunnen leren is terugkoppeling nodig. Feedforward besturing staat voor meta-besturing. Zelfbewustzijn, reflectie is mogelijk omdat we vanuit een hoger abstractieniveau, het zogenaamde helicopterview ons innerlijk en de buitenwereld kunnen waarnemen. Zelfbewustzijn berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. Het 5Ddenkraam maakt van het open systeemdenken gebruik dat alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt. Om de werking van de 5e dimensie te verklaren wordt van de systeemleer gebruik gemaakt. In het 5D-concept wordt op de homeostase van een sociaal systeem de nadruk gelegd.

De 'diagonaal' Vuur (Tetraëder (blauwdruk) met 4 gelijke vlakken) versus Water (Icosaëder met 20 gelijke vlakken) staat voor de Macrokosmos en Microkosmos. Vuur en Water samen hebben 24 vlakken, het dubbele van Ether.

De verticale as laat dan de pelgrimage, de route zien die moet worden afgelegd om de discrepantie te overbruggen, die er bestaat tussen de huidige, onvolmaakte situatie en de gewenste situatie. Bij volledige balans is de discrepantie verdwenen. De verticale as staat dan symbool voor hoe de synthese, de volmaakte eenheid op de positieve as kan worden bereikt. In de vierde dimensie zijn de waarnemer en het waargenomene uiteindelijk één en hetzelfde en zo is de 5e dimensie ('Samsara en Nirwana') ontstaan.

====

5e Dimensie (Éne werkelijkheid, Kwintessens, Akasa, Eeuwige nu, Reciprociteit)

Het 5Ddenkraam brengt de reciprociteit tot uitdrukking. In de bijlage Triade + Tetrade zijn belangrijke innovaties gerubriceerd die onze huidige maatschappij in sterke mate hebben gevormd. Het 5Ddenkraam heeft een 'hybride context' en biedt zowel een verfijning in etherische zin (verborgen dimensie) als een samenhangende toekomstvisie voor het bereiken van de éne werkelijkheid (Cosmic consciousness).

Tetraëder: SisyPhus De MultiVersele Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
Laat ik dit eens trachten te identificeren - dankzij het werk van Stan Tenen van MERU - die door zijn fotografische geheugen en gebrekkige hebreeuws een belangerijke relatie zag tussen de 2 dimensionale pictogrammen en de nummerologische betekenis in hogere dimensies ontwaarde! De 2 dimensionale pictogrammen (alleen medeklinkers) vormen tesamen een 3 dimensionale a-symmetrische vortex. Hij haalde daar de Tetrahederon uit, in relatie met de 3-Torus (Donut) voor de 7 cyclische gebieden dat overeen komt met de 7-spin-as rotatie (symmetrisch dus) van de Tetrahederon. Het patroon manifesteert als een spiraalvormige structuur - net zoals DNA.

Het bewustwordingsproces bestaat uit de uitwisseling tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen het vrouwelijk en het mannelijk (4. Veerkrachtig), tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
De Goddelijke liefde Eros (thumos) zorgt voor het verbinden terwijl daarentegen de omgekeerde weerkaatsing van Eros (Epithumia) voor het scheiden zorgdraagt. De negatieve betekenis van Eros staat voor wellust, driftleven, epithumia.

De Axis mundi is een mooi voorbeeld van de in – en uitspiralende torsiegolf in een vortexvorm.
De torus wordt als een multidimensionale vortex opgevat. De lemniscaat illustreert de draaikolk stuctuur van de vortex. Het Reflexief Bewustzijn brengt als ware verschillende aggregatieniveaus van Ether, van statisch tot zeer dynamisch tot uitdrukking. De lemniscaat, de eeuwige wederkeer, symboliseert de wisselwerking, de reflectie tussen de macrokosmos en microkosmos.

Boek Nulpunt Revolutie van Benjamin Adamah (p. 113): Het getal nul fungeert hier als een logische dialectische scheidingswand.
Nul is de tzimtzum van Luria. In nul heeft de drie-eenheid van energie, bewustzijn en leven haar allerhoogste ‘voltage’. In het bovenstaande model is nul op te vatten als een zwart gat/oerknal-correlaat dat de ‘pomp' (tzimtzum) of het ‘hart’ (tzimtzum) vormt van de scheppingsgolf en ether of akasha in beweging zet.
Nul is vanuit een dynamisch perspectief een omslagpunt waar Dat wat geen buiten kent (positief iets; + 1) voorkomt uit de dimensieomslag van Dat wat geen binnen kent (negatief iets; - 1).

Aan de hand het driehoekige diagram van Assagioli is het mogelijk te laten zien hoe de 5e dimensie in het kwadrant zit verborgen.

Het 5e element Ether verenigt, integreert de vier elementen van het ruimtetijd continuüm. Aan de ‘vierdimensionale’ kubus wordt een 5e element, toegevoegd. Het 5e element sluit de eeuwige kringloop, maakt de cirkel rond. Ether biedt de grondslag voor het bewustzijn.

Boek ‘I Ching’,Universele kompas, 5 aspecten: Morele kompas:
OrakelI ChingMonadeLemniscaatI, eeuwige verandering(en)
HexagramIntegratie binnen - en buitenwereldDuadeVerticale as (snijpunt)Derde weg, Ching, kanaal
TrigramBinnenwereldTriadeKwalitatieve as (+/-)Tegendelen vormen een eenheid
TrigramBuitenwereldTetradeKwantitatieve as (+/-)Tegenstellingen

In plaats van positieve en negatieve as wordt bij het morele kompas gesproken van de kwalitatieve - en de kwantitatieve as (immateriële en materiële as). Het morele kompas gebruikt i.p.v. ‘>’ of '<' een streepje (‘-‘).

Het transformatieproces, het 5D-concept wordt door de lemniscaat gesymboliseerd. Het creërend vermogen berust op dynamische, universele krachten. Universele krachten zorgen voor balans. De lemniscaat, de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop (Schizofrenie) zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk. Bij de lemniscaatmethode staat een transparante wijze van besluitvorming centraal.

Deze illustratie toont een 19de eeuwse poging om de kosmogonie te visualiseren die in de Prosa Edda is beschreven:

De 5e dimensie geeft een idee hoe de innerlijke en de uiterlijke wereld met elkaar zijn verbonden.
H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel II, p. 46:
De grenzeloze en oneindige EENHEID bleef bij elk volk een maagdelijk verboden terrein, onbetreden door het denken van de mens, onberoerd door vruchteloze speculaties. De enige verwijzing ernaar was de vereenvoudigde voorstelling van haar eigenschap van uitzetting en samentrekking, van haar periodieke expansie of verwijding en contractie. In het Heelal met al zijn onberekenbaar vele myriaden van stelsels en werelden, die in de eeuwigheid verdwijnen en weer verschijnen, moesten de vermenselijkte machten of goden, hun zielen, tegelijk met hun lichamen uit het gezicht verdwijnen: ‘De adem die terugkeert in de eeuwige schoot, die ze uitademt en inademt’, zegt onze catechismus.
In iedere kosmogonie is er achter en boven de scheppende godheid een hogere godheid, een ontwerper, een architect, van wie de schepper slechts de uitvoerder is. En nog hoger, boven en rondom, op innerlijke en uiterlijke gebieden, is er het ONKENBARE en het onbekende, de bron en oorzaak van al deze emanaties . . .

Spiegelneuronen (Logos):

Eliphas Levi: De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God.

De wijsheidssleutels 1, 2 en 3 dragen een macro en de sleutels 5, 6 en 7 een micro karakter. De 4e sleutel, de schakel tussen buiten en binnen draagt beide karakteristieken. De schakel, de ziel brengt de reflexieve dynamiek 'zo binnen, zo buiten; zo buiten, zo binnen', 'wat en hoe; hoe en wat' tot uitdrukking. Sleutel 1 kan in samenhang worden gezien met sleutel 7, sleutel 2 met 6, en sleutel 3 met 5. De sleutels weerspiegelen zich in elkaar waardoor de microkosmos en de macrokosmos met elkaar worden verbonden.

Een aanzet wordt gegeven om de link die er betaat tussen de driehoek van Pythagoras , het enneagram en de levensboom te belichten. Geleidelijk is er echter op basis van het kernkwadrant, de vier bij vier matrixstructuur, een nieuwe doorsnede, het morele kompas ontstaan.

Het is interessant om te zien hoe het enneagram met andere gezichtspunten wordt verbonden:

- Paul G. van Oyen, boek Het Enneagram NU
- Daniel Ofman en Rita van der Weck-Capitein, boek De kernkwaliteiten van het Enneagram
- A. de Heer (kies: Kernkwaliteiten) Kernkwaliteiten en het Enneagram
- Joost van der Leij, boek ONBEPERKT JEZELF (Enneagram en NLP)
- Carl Jung en het enneagram
- Rob de Best en Wouter Hendrickx, boek Enneagram en Astrologie
- Henk Trimp, artikel Kernkwadrant, Enneagram en Transactionele Analyse

Bij het kernkwadrant, de levensboom, het enneagram en Transactionele Analyse staat het thema Ken Uzelve centraal. Het artikel Kernkwadrant, enneagram en TA van Henk Trimp geeft fraaie plaatjes van het kernkwadrant. Het artikel legt een link tussen het kernkwadrant, het enneagram en concepten uit de TA.

De definitie Morele kompas stelt het chaospunt aan de orde. De voor het denkmodel gebruikte wiskunde is eenvoudig. Er behoeft slechts tot tien te worden geteld. Het 5Ddenkraam biedt een optie de éne werkelijk steeds beter te leren begrijpen. Maar het 5Ddenkraam laat ook zien dat met name de boeken van Ervin Laszlo en het boek Geestkunde van Freek van Leeuwen een nieuw perspectief op een oud paradigma geven. Of met ander woorden voor het nieuwe paradigma geldt er is niets nieuws onder de zon. Daarmee wordt bedoeld dat de natuurlijke grondslag van de dynamiek in de schepping, het levensritme op aarde gelijk blijft. De dynamiek in de schepping vinden we in de rij van Leonardo Fibonacci terug. Maar primair draait het in de mensenwereld om de natuurlijke grondslag van de wederkerigheid die Ervin Laszlo in zijn boek WorldShift2012 aanhaalt. Een voortschrijdend inzicht is dat de boel bij elkaar houden voor negentropie staat.

Omgaan met schuldgevoel De innerlijke criticus (Margreet Fogtelo De Groene Amsterdammer 20 december 2018 p. 38-41):
Van een schuldgevoel heeft iedereen dagelijks wel een beetje last, maar er zijn mensen die erdoor worden verteerd. ‘Het is een sterke, complexe emotie’, zegt psycholoog en psychoanalyticus Frans Schalkwijk.
Schuldgevoel is een sterke, complexe emotie die Frans Schalkwijk veel tegenkomt in zijn praktijk. Mensen kunnen er vreselijk aan lijden, zegt hij. In zijn licht ingerichte spreekkamer staat een divan met aan de hoofdzijde van de cliënt de stoel van de therapeut. Hier behandelt hij mensen die ernstig last hebben van vele vormen van schuld: oedipale schuld, overlevingsschuld, schaamte beladen schuld, neurotische schuld. Wat daar specifiek de oorzaken van zijn en wat de therapeutische aanpak is om ervan af te komen of er beter mee om te gaan, daarover zijn bibliotheken vol geschreven. De discussie over biologische aanleg of omgeving – "nature of nurture'' – wordt volgens Schalkwijk eigenlijk niet meer gevoerd: ‘Het is beide, daar is zo’n beetje iedereen wel van overtuigd. We kunnen nooit precies vaststellen wat aanleg is en wat niet. Volgens de epigenetica, een vakgebied dat nu in opkomst is, kunnen ervaringen in de kindertijd, dus na de geboorte, het DNA zelfs nog veranderen.

Zo epigenetica 'nature en nurture' verbindt zo legt Weltstoff (Memetica) een relatie tussen de genen van het DNA en de hersencellen (neuronen), tussen genetica en celbiologie. Een "succesvolle" meme past zich steeds en gemakkelijk aan, aan de veranderende tijden en omstandigheden. Sommigen zien de secularisatie van bepaalde richtingen in de christelijke godsdienst als een teken van een succesvolle meme. Een "starre" en moeilijk veranderende godsdienst zal volgens deze memetheorie versplinteren in een "succesvol" geseculariseerd deel en (talloze) kleine afsplitsingen.

====

10 Dimensies ('Microkosmos en Macrokosmos', Moraal van het verhaal, Levensboom)

Korzybski: The map is not the territory.

Om de waarheid te achterhalen is er volgens Pythagoras - in verband met de supersymmetrie in de schepping - geen complexe wiskunde nodig. Om de 10 dimensies (emanaties) weer te geven is de gebruikte wiskunde van het metrieke stelsel eenvoudiger dan bij de snaartheorie. Er behoeft slechts tot tien te worden geteld (Drie aanzichten, 4e en 5e Dimensie en 6e t/m 10e Dimensie vormen samen de tien gezichtspunten van Plato's Ideeënleer).

Joris Linssen Tien geboden (Arjan Visser Trouw 18 december 2021):
Joris Linssen houdt er zijn eigen religieuze rituelen op na. ‘
Je hoeft niet in God te geloven om een goed mens te zijn

Mijn zwakte voor wat ik maar de Dynastie der Pannekoeken noem (Max Pam de Volkskrant 29 december 2021) p. 19):
In mijn jonge jaren klonk Wim Kan op Oudjaar uit de radio als
de stem van God. Overmorgen zal ik mij meer dan ooit realiseren dat de raadselachtige tijd langzaam voorbijglijdt, zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt.
Peter Pannekoek
zet hem op!

Zowel het belastingplan Rutte III als het Engelstalig onderwijs zijn er op gericht de tweedeling in de maatschappij te vergroten. De aandeelhouder wint, zei cabaretier Wim Kan vroeger al. Volgens de linkse partijen betaalt de gewone normale man het gelag door duurdere boodschappen. Het lage btw-tarief gaat omhoog van zes naar negen procent. Dat levert zo’n twee miljard op.
Terug naar het olifantenpaadje (Mirjam de Rijk De Groene Amsterdammer 2 november 2017 p. 18-21):
Dit had in het regeerakkoord moeten staan over vast en flex.
In lijn met het maatschappelijk
onbehagen wil het kabinet-Rutte III verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt tegengaan. Maar de voorgestelde maatregelen leiden juist tot meer onzekerheid, bij flexwerkers én bij vaste krachten.
Het Nederlandse poldermodel, het intensieve overleg van werkgevers en werknemers, droeg bij aan het creëren van olifantenpaadjes waardoor werkgevers voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. Pim Paulusma, beleidsmedewerker bij de FNV: ‘De vakbeweging dacht mee met werkgevers om regelgeving te creëren voor specifieke situaties waarin echt flexibiliteit nodig is. Maar in plaats van een bypass voor uitzonderingsgevallen werd het de gewone gang van zaken.’

Max Pam Tien geboden (Arjan Visser Trouw 2 februari 2007):
Het leven is volkomen zinloos.

10. Dimensies: voorstelling en verbeelding
Dimensies laten ons toe onze omgeving te beschrijven en voor te stellen: het zijn producten van onze geest en de dimensionele voorstelling van de ruimte is met zekerheid geëvolueerd van 2 naar 3 toen de astronomie zijn invloed liet gelden. De beperktheid van ons (evoluerend) voorstellingsvermogen speelt ons parten als we de 4-dimensionele ruimte-tijd van Einstein voorgeschoteld krijgen. Niettemin kunnen de 4 dimensies in een wiskundig model gegoten worden dat toelaat om de ruimte-tijd-vervormingen met tensor-algebra te berekenen, en daarbij resultaten te boeken die het Newton-model overtreffen. Door ruimtevervorming en tijdvervorming afzonderlijk te beschouwen en nadien opnieuw te integreren, slaagt voorstelling gekoppeld met verbeelding er toch in die resultaten behoorlijk te duiden.

Essay De comeback van astrologie
Reiken naar het hogere (Marian Donner De Groene Amsterdammer 23 juli 2020 p. 42-45):
Wie gelooft in sterrenbeelden, begeeft zich op het terrein van religie en complottheorie. Toch hebben
astrologie en wetenschap meer met elkaar gemeen dan je zou denken.
Net zoals Theodore Roosevelt, die zijn geboortehoroscoop altijd binnen handbereik in een la van zijn bureau had liggen. Of Charles de Gaulle en François Mitterrand die regelmatig astrologisch advies inwonnen. Het schijnt dat Ronald Reagan geen beslissing nam zonder consult van zijn astroloog, zelfs de ontwapeningsonderhandelingen met Michail Gorbatsjov stemde hij erop af. In China werden in 2015 een miljoen minder baby’s dan normaal geboren omdat een Geit als geboorteteken kennelijk niet iets is wat je je kind wil aandoen.
Wij zijn vrij, wordt ons steeds weer verteld, het leven is wat je er zelf van maakt – maar hoe weet je wat de juiste weg is? Het gebrek aan een richtinggevende autoriteit heeft ons stuurloos gemaakt.
Maar uiteindelijk is de mens een metafysisch wezen. Hij is de enige diersoort die continu probeert om zichzelf en zijn werkelijkheid te ontstijgen. Hij zoekt naar méér dan files en rijen in de supermarkt waar zijn fysieke leven uit bestaat. Hij wil iets groters en iets hogers. Of het nu via wetenschap, religie, kunst of astrologie is. In essentie zijn ze gelijk in de zin dat het allemaal pogingen van de mens zijn om een verbinding te maken met de wereld om hem heen, met zijn lot en de geschiedenis, in de hoop zich zo te verzoenen met zijn eigen nietigheid.

Net als de esoterie belicht Ria Hopman het thema vanuit een astrologisch gezichtspunt. In dit verband kan ook naar de publicaties van Tom de Booij worden verwezen. In de esoterie wordt van het begrip sterrengeest (Aions, Aeonen, Eonen, Goddelijke emanaties), met als symbool de vijfpuntige ster (pentagram) gebruik gemaakt.
In zijn boek Nulpunt Revolutie past Benjamin Adamah het griekse begrip aion toe.
Gerrit Teule werkt in zijn boek Wat Darwin niet kon weten de eonenhypothese (eonische tijdruimten) van Jean Emile Charon uit.
Om de fenomenen aion en eon te duiden maken zowel Adamah als Teule van negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos gebruik.

Tom de Booij Detrie zegt in het onderstaande citaat, dat wanneer we een symbool creëren het geen toevoeging is aan onze bestaande kennis, maar dat deze voorkomt uit het potentiaal van onze wezenlijke kern. Niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. In mijn verhaal zal ik duidelijk maken, dat het vijfster symbool met de vijfvoudige symmetrie hieraan geheel voldoet.
We are born with innate design potential because of our connection to natural order and our figure-based perceptual system. We do not add design topics into our world as we mature, instead we grow design potential from our internal nucleus (Thomas Detrie, 2002).
Waar gaat onze aarde naar toe?
Dit was de titel van mijn afscheidscollege 30 november 1970 van de Universiteit van Amsterdam. Nu mag ik weer een college geven in deze heilige hal van het Stadsarchief van Amsterdam bijna 42 jaar later.
Onder vrijetijdsbesteding vinden we zijn activiteiten in het bergbeklimmen, golfen,
astrologie en esoterie. Onder de maatschappelijke noemer bevinden zich de stukken betreffende zijn werkzaamheden als geoloog en vervolgens zijn conflicten met de Universiteit van Amsterdam die uiteindelijk leidden tot zijn ontslag. Reden voor zijn ontslag was dat de universitair docent Tom de Booij zijn colleges met zijn interesse voor astrologie lardeerde.

Fameuze bergbeklimmer die zich ontpopte tot fulltime woonwagenactivist (Peter de Waard Volkskrant 13 december 2017):
Tot op hoge leeftijd deed hij mee aan acties. Maar ook tijdens zijn alpinistenleven had Tom de Booij al oog voor mensen in nood.
In 1957 werd hij wereldberoemd met de redding van een Italiaanse alpinist van de Eiger. In 1962 figureerde hij in W.F. Hermans' klassieker Nooit meer Slapen. En in 1977 had hij zijn eigen politieke partij tegen ambtelijk willekeur, die bij de verkiezingen 4.700 stemmen haalde.

Afbeelding 2. De evolutie van de 10 symbolenAfbeelding 3. De 10 symbolen in afbeeldingen
 

James M. Pryse boek Apocalypse ontsluierd / een esoterische uitleg van de Openbaring van Johannes (p. 2):

28: In de later verschenen Sanskriet werken wordt over de prâna’s alleen gesproken als de vijf levenswinden, en er worden vijf onder-winden aan hen toegevoegd, van deze tien krachten wordt gezegd dat ze de functies van het stoffelijk lichaam beheersen.
31: Ze worden koningin genoemd, omdat de enige incarnaties die tellen, die zijn, waarin de aspirant de ware heerser over zijn lagere aanleg en neigingen is. De draak zelve is een achtste, een soort bijproduct van de zeven, en hij wordt vernietigd; want hij is het phantoom dat zich na de uiteindelijke zuivering vormt, en zijn lot is in de lagere werelden te ontbinden. Zijn tien hoornen of vijf paar hoornen stellen de vijf prânas (levenswinden) voor. Elk van hen is zowel positief als negatief, vandaar de tien. Zij zijn solaire krachten, die zich op het laagste gebied van het Nous bevinden en de vier Zôa, de heersers over de vier hemelstreken en de vier tijdverdelingen; maar hier, op het gebied van de dierlijke levenskracht, geven zij hun energie aan de begeerten en hartstochten.
99: Er wordt gezegd, dat het Beest uit de zee oprijst en kracht van de Draak ontvangt, omdat het Beest het product van de twee lagere gebieden is,
het psychische en het stoffelijke gebied; de zeven koppen stellen de zeven regerende epithumetische begeerten voor, waarvan elk op zijn beurt een ontheiliging van de Goddelijke Begeerte is; zijn tien hoornen zijn de vijf intellectuele hoedanigheden, die men dubbel moet nemen, omdat elke hoedanigheid tweevoudig is, positief en negatief en in strijd met zichzelf gewikkeld is; de horens zijn alle versierd met diademen, om de valse trots van het lager denken uit te beelden. Daar dit lager denken de schaduw of het weerspiegelde drogbeeld, zo te zeggen, van het waarachtig denken, de Nous, is, hetwelk door de Leeuw gesymboliseerd wordt, is het Beest geschilderd als een Pseudo-Leeuw, een bastaard, want het gelijkt op een Luipaard, waarvan in fabels gezegd werd een kruising te zijn tussen de Leeuw (Leo) en de panter (pardus); het Beest beweegt zich langzaam en heeft de grote klauwen van de Beer en een mond als van een Leeuw, aldus de stem van. het Nous nabootsend.
117: De tien horens zijn de vijf prâna’s, waarvan elk tweevoudig is, positief en negatief, op dit gebied, waar
ze slechts de levenswinden of vitale krachten zijn; ze zijn niet met de chakra’s verbonden, zoals wel het geval is met de tattvas en om die reden wordt er gezegd, dat ze alsnog geen rijk hebben, ofschoon ze later het ruggemerg als rijk krijgen, wanneer de Ram hen heeft overwonnen. Bovenmatige dierlijke vitaliteit door het versterkte opwekken van de hartstochtaard, verwijdert van het geestelijke; om die reden wordt gezegd, dat ze het Nous vijandig gezind zijn, toch moeten ze overwonnen en gebruikt worden.
In de Griekse mythologie werden de Daktyloi, verzonnen priesters, die zeer bedreven waren in magie en geneeskunst, somtijds als vijf opgesomd, maar vaker als tien in aantal, vijf mannelijke en vijf vrouwelijke, aldus overeenstemmende met de vijf prâna’s en de vijf ondergeschikte prâna’s.

Herbert van Erkelens Merkaba:
Omdat de wiskunde van de schepping eenvoudig is, kun je naast vorm ook het getal als sleutel hanteren. Zo hanteert Kryon een numerologie die enigszins zicht geeft op de onderlinge wisselwerkingen van de verschillende lagen DNA. Daarbij volgt hij tamelijk nauwgezet onze eigen numerologie die weliswaar op ons tientallig stelsel is gebaseerd, maar bij nader inzien op de centrale betekenis van het getal drie. Negen, het getal drie in het kwadraat, betekent 'voltooiing':

1. Een nieuw begin
2. Dualiteit
3. Actie en kracht
4. Structuur
5. Verandering
6. Communicatie, balans en harmonie
7. Het heilige getal
8. Balans en verantwoordelijkheid
9. Voltooiing

Door Kryon gehanteerde numerologie.

Pythagoras (Broederschap, Rechtvaardigheid, Paradigmawisseling, 10 Dimensies, Unificatietheorie)

De kennis van het hart
In het hart ligt het Koninkrijk waar het Evangelie van Thomas in logion 22 over spreekt.
‘Als jullie de twee één maakt
en het binnenste maakt als het buitenste
en het buitenste als het binnenste
en het bovenste als het onderste
en het onderste als het bovenste
en als jullie het mannelijke en het vrouwelijke één en hetzelfde maakt
zodat de man niet meer man is en de vrouw niet meer vrouw...
dan zullen jullie ingaan tot het Koninkrijk’.
(NHC II.2.22)

Wetenschappers na Carl Jung hebben het patroon van de drie belangrijkste denkbeelden van Zarathustra de conceptie van ‘wil tot macht’, Übermensch en eeuwige terugkeer onderkend.

Het ‘Axioma van Maria’
Een wordt twee,
twee wordt drie,
en uit het derde komt
de één als het vierde.
Maria van Alexandrië
Marie-Louise von Franz, leerlinge een medewerkster van C. G. Jung, oppert een andere versie:
Uit het ene komt twee,
uit twee komt drie,
en uit het derde komt
het ene als het vierde.

De Hoofdroute hangt in de esoterie met de 2e geboorte samen, maar ook met de Tweenaturenleer (Dyophysite), persoonlijkheid nr. 1 en persoonlijkheid nr. 2 van Carl Jung en de twee werelden in het werk Faust van Goethe. Andere manieren om de 'Hoofdroute' te realiseren zijn zelfrealisatie, zelfverwerkelijking, theosofie Individualiteit en Carl Jung Individuatie. Na bestudering van het boek Westers bewustzijn, Oosters inzicht (bevat hoofdstuk over Reïncarnatie en karma) van C.G. Jung kan de conclusie worden getrokken dat Carl Jung de esoterie zeer grondig heeft bestudeerd. Ook de Levensboom, de I Ching en het werk van Ramundus Lullus hebben gemeen dat ze zowel op micro - als op macroniveau levenscycli (Eeuwige wederkeer), transformatie -, bewustwordings -, leerprocessen in kaart brengen.

Volgens de Jungiaanse psychologie vormen natuurlijke getallen, zoals één, twee, drie, etc. archetypen van het collectief onbewuste. Dieptepsychologe Marie-Louise von Franz noemt het collectief onbewuste in dit verband het één-continuüm. Het getal één stelt het één-continuüm voor, maar dit continuüm speelt ook een rol bij alle volgende getallen. Het is waar dat je door het telkens toevoegen van een eenheid van 1 naar 2, van 2 naar 3, etc. gaat. Maar je kunt ieder getal dat zo ontstaat ook opvatten als een bepaalde kwaliteit, een bepaalde symmetrie of een bepaald ritme van het één-continuüm. Het getal 2 is niet alleen 1 + 1, maar stelt ook het twee-aspect van het geheel voor.

Uitgangspunt is dat het volledig symmetrische, magische vierkant voldoet aan het beginsel van de ‘acausale geordendheid’. Net als het magische vierkant drukt de Unus Mundus de perfecte symmetrie uit. In het individuatieproces moeten wij leren de tegenstellingen als eenheid te ervaren. De ontdekkingen in de natuurlijke wereld, de natuurkunde berusten op een overeenstemming van innerlijke beelden en de observaties in de buitenwereld. Binnen en buiten vallen dan samen. Het rapport 'E i V' gaat er vanuit dat Pythagoras met zijn wiskunde (1 + 2 + 3 + 4 = 10) de kwintessens van de zichzelf herhalende patronen al te pakken had.

H.P. Blavatsky Een introductie tot De Geheime Leer'
De geheime leer'' en de studie daarvan
Robert Bowen (p. 12,13):
Zoals het innerlijke is, zo is het uiterlijke; zoals het grote is, zo is het kleine; zo boven, zo beneden; er is maar één leven en wet; en hij die dit gaande houdt is één. Niets is innerlijk, niets is uiterlijk; niets is groot, niets is klein; niets is hoog, niets is laag, in de goddelijke ordening. Welk onderwerp men ook bestudeert in de GL, men moet het in verband brengen met deze basisgedachten. Ik merkte op dat dit een soort mentale training inhoudt die bijzonder vermoeiend moet zijn. HPB glimlachte en knikte. Men moet geen dwaas zijn (zei ze) en zich in het gekkenhuis werken door in het begin te veel te willen proberen. De hersenen zijn het instrument van het waakbewustzijn en ieder bewust mentaal beeld dat men vormt, betekent verandering en vernietiging van hersenatomen. De gewone intellectuele activiteit beweegt zich langs veel betreden paden in de hersenen en maakt in de substantie daarvan geen plotselinge aanpassing en vernietiging noodzakelijk. Maar deze nieuwe manier van mentale oefening vraagt om iets heel anders:
het banen van nieuwe ‘hersenwegen’, het anders rangschikken van de kleine hersenleventjes. Als dat onbezonnen wordt geforceerd, kan dat de hersenen ernstige fysieke schade toebrengen.
23: De
kernleer van de esoterische filosofie erkent geen voorrechten of bijzondere gaven van de mens, behalve die welke zijn eigen ego heeft verkregen door persoonlijke inspanning en verdienste gedurende een lange reeks zielsverhuizingen en reïncarnaties. Daarom zeggen de hindoes dat het heelal Brahma en Brahmå is, want Brahma is in elk atoom van het heelal, omdat de zes beginselen in de natuur alle het resultaat zijn – de verschillend gedifferentieerde aspecten – van het ZEVENDE en ENE, de enige werkelijkheid in het heelal, hetzij kosmisch of microkosmisch.
113: Zoals de laatste zinnen van deel 2 aangeven, had HPB nog
twee delen in voorbereiding die zouden worden uitgegeven als de ontvangst van de eerste delen dat rechtvaardigde. Deze werden nooit gepubliceerd, en men kan alleen maar gissen dat er meer tijd nodig was om het materiaal te begrijpen dat al is uitgegeven. Ze schreef echter wel De stem van de stilte, een boekje met voorschriften ontleend aan ‘dezelfde reeks als die waaraan de ‘stanza’s’ van het Boek van Dzyan zijn ontleend, waarop De geheime leer is gebaseerd’. Ze bieden edele gedragsregels voor hen die de mensheid meer willen dienen, en de hoop bestond dat misschien enkelen de toegang zouden vinden tot die innerlijke kennis waarnaar zij de weg heeft gewezen. Wat de delen 3 en 4 betreft, wie zal zeggen of die ooit worden uitgegeven. In deze tijd, een eeuw na het publiceren van De geheime leer, zijn er andere ego’s die een nieuwe wereld scheppen. De leringen die zij oproepen voor de komende eeuw zullen komen als een antwoord op hun karma en het karma van hun tijd. Als HPB’s geschriften enige uitwerking hebben gehad, dan kan men die vinden in het diepere spirituele verlangen van een steeds toenemend aantal mensen om de universele broederschap tot stand te brengen waarvoor zij zo hard werkte en zoveel offers bracht.

Madame Blavatsky over de studie van de Theosofie (genoteerd door Robert Bowen), Blavatsky zegt (p. 7):
Als je denkt dat je uit De Geheime Leer een bevredigend beeld van de samenstelling van het universum kunt krijgen, dan zal deze studie je alleen maar verwarren. Het boek is niet bedoeld om zo'n definitieve uitspraak te doen over het bestaan, maar om je
in de richting van de Waarheid te leiden.
Ze zegt (p. 8):
Neem De Geheime Leer ter hand zonder enige hoop te koesteren de definitieve Waarheid van het bestaan van haar te vernemen, of zonder enig ander idee dan maar te zien in hoeverre zij kan leiden in de richting van de Waarheid. Zie in [deze] studie een middel om het denken te oefenen en te ontwikkelen zoals dat nooit door andere studies ontwikkeld is. Neem de volgende regels in acht:
Wat je ook in De Geheime Leer wilt bestuderen , houd steeds de volgende denkbeelden voor ogen, die de basis moeten zijn van je ideeën-vorming:
(a)
DE FUNDAMENTELE EENHEID VAN ALLE BESTAAN.
Deze eenheid is iets heel anders dan de gebruikelijke opvatting van eenheid - bijvoorbeeld wanneer we spreken van een natie of leger als een eenheid, of dat de ene planeet verbonden is met een andere door middel van magnetische krachten en dergelijke. Zo is de leer niet. Zij zegt dat het bestaan één is, niet een verzameling van zaken die met elkaar verbonden zijn. Fundamenteel is er één Zijn. Het Zijn heeft twee aspecten, positief en negatief. Het positieve is Geest of Bewustzijn. Het negatieve is Substantie, het subject van bewustzijn. Dit Zijn is het Absolute in zijn allereerste manifestatie. Omdat het absoluut is, is er niets buiten. Het is Al-Zijn. Het is ondeelbaar, anders zou het niet absoluut zijn. Als er een deel van afgescheiden zou kunnen worden, zou het overblijvende deel niet meer absoluut zijn, omdat er direct sprake zou zijn van een vergelijking tussen het overblijvende en het afgescheiden deel. Vergelijking is onverenigbaar met enig idee van
absoluutheid. Daarom is het duidelijk dat dit fundamentele ene Bestaan of absolute Zijn, de Realiteit moet zijn in elke vorm die er is.
Ik zei dat, hoewel het voor mij duidelijk was, ik niet dacht dat velen in de loges dit zouden begrijpen. "Theosofie", zei zij, "is voor hen die kunnen denken, of voor hen die zich tot denken kunnen brengen, niet voor mentale luilakken."
H.P.B. is de laatste tijd erg mild geworden. "Stomkop" placht zij de doorsnee student te noemen.
Ze zegt (p. 9):
Het atoom, de mens, de god zijn ieder afzonderlijk, zowel als gezamelijk, in de grond der zaak absoluut Zijn; dat is hun werkelijke individualiteit. Het is dit idee dat we altijd in ons achterhoofd moeten houden, om de basis te vormen voor elk begrip dat voorkomt uit de studie van De Geheime Leer. Op het moment dat je dit idee loslaat (en dat gaat erg makkelijk als je bezig bent met een van de vele ingewikkelde aspecten van de esoterische filosofie) komt het idee op van de afgescheidenheid en verliest de studie haar waarde.
(b) Het tweede denkbeeld dat vastgehouden moet worden is: ER BESTAAT GEEN LEVENLOZE MATERIE. Elk afzonderlijk atoom is levend. Dat kan niet anders, daar elk atoom in zichzelf fundamenteel absoluut Zijn is. Daarom is er niet zoiets als "ruimten" van ether of Akasha, of hoe je het ook noemen wilt, waarin engelen en elementalen ronddartelen als forellen in het water. Dat is een gebruikelijke voorstelling. Het juiste denkbeeld toont dat ieder atoom van de materie, op welk gebied dan ook, in zichzelf een leven is.
(c) Het derde denkbeeld dat vastgehouden moet worden is: DE MENS IS DE MICROCOSMOS. Aangezien hij dat is, bestaan alle hiërarchieën des hemels in hem. Maar in waarheid is er noch macrocosmos noch microcosmos, maar één Bestaan. Groot en klein bestaan alleen maar zo als voorstellingen van een beperkt bewustzijn.
(d) Het vierde en laatste basis-idee dat je moet vasthouden is dat wat uitgedrukt wordt in het grote Hermetische axioma. Het somt alle anderen op en vat ze samen:

Zo binnen, zo buiten
zo groot, zo klein
zo boven, zo beneden
er is slechts één Leven en Wet
en de besturende Kracht is één
Er is geen binnen, geen buiten
geen groot, geen klein
geen hoog, geen laag
in het goddelijk bestel

Ik opperde dat dit een soort mentale oefening is die buitengewoon vermoeiend is. H.P.B. glimlachte en knikte:
Je moet niet zo dwaas zijn jezelf het gekkenhuis in te werken door teveel ineens te willen doen. De hersenen zijn het instrument van het waak-bewustzijn en ieder bewust mentaal beeld dat gevormd wordt betekent verandering en vernietiging van atomen van de hersenen. Gewone intellectuele aktiviteit verloopt langs gebaande wegen in de hersenen en vereist geen plotselinge aanpassingen en vernietigingen in hun substantie. Maar deze nieuwe soort van mentale inspanningen vraagt om iets totaal anders - het scheppen van "nieuwe hersenpaden" (new brain paths), het tot stand brengen van een andere orde in de kleine levens in de hersenen. Als dit geforceerd en onoordeelkundig geschiedt, kan dit ernstige fysieke schade aan de hersenen toebrengen.
Ik heb deze weergave van haar lessen aan HPB voorgelezen en haar gevraagd of ik haar goed begrepen had. Zij noemde mij een
'onnozele domkop' (dumskull) om te veronderstellen dat iets ooit goed in woorden uitgedrukt kan worden. Maar zij glimlachte en knikte instemmend, en zei dat ik het echt beter onder woorden gebracht had dan iemand anders het ooit gedaan had, en ook beter dan zij dat zelf kon. H.P.B. is de laatste tijd erg mild geworden. "Stomkop" placht zij de doorsnee student te noemen.

H.P. Blavatsky: Geheime Leer Deel I, Hoofdstuk 9 De maan, deus lunus, phoebe (p. 424):
Hetzelfde geldt voor de Cynocephalus. De aap met de hondekop symboliseerde beurtelings de zon en de maan, hoewel de Cynocephalus meer een Hermetisch dan een religieus symbool is. Want het is de hiërogliefe van Mercurius, de planeet, en van de Mercurius van de alchemistische filosofen, ‘omdat’, zeggen de alchemisten, ‘Mercurius altijd in de nabijheid van Isis moet zijn, als haar dienaar, omdat Isis noch Osiris iets van het grote werk kan volbrengen zonder Mercurius’. Steeds als de Cynocephalus wordt voorgesteld met de Mercuriusstaf, de maansikkel of de lotus, is hij een symbool van de ‘filosofische’ Mercurius; maar als hij is afgebeeld met een rietstaf of een perkamentrol, stelt hij Hermes voor, de schrijver en raadgever van Isis, zoals Hanuman hetzelfde ambt vervulde bij Rama.
Geheime Leer Deel I, Hoofdstuk 15 Goden, monaden en atomen (p. 679):
678: Enkele van de symbolen die zo van het oosten naar het westen kwamen, werden meegebracht door Pythagoras, die niet de uitvinder van zijn bekende ‘driehoek’ was. Laatstgenoemde figuur, samen met het vlak, de kubus en de cirkel vormen een welsprekender en wetenschappelijker beschrijving van de orde van de evolutie in het Heelal, zowel spiritueel en psychisch als fysiek, dan boekdelen vol beschrijvende kosmogonieën en geopenbaarde Geneses. De tien punten, beschreven binnen die ‘driehoek van Pythagoras’, zijn van evenveel waarde als alle leringen over de afstamming van de goden en engelen die ooit uit een theologisch brein zijn voortgekomen.

H.P. Blavatsky: Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 Het kruis en het pythagorische tiental (p. 652):
Voor hen bestond het hele metafysische en stoffelijke Heelal in, en kon het worden uitgedrukt en beschreven door, de cijfers van het getal 10, het pythagorische tiental.
Dit tiental, dat het Heelal en zijn evolutie uit de stilte en de onbekende diepten van de geestelijke ziel of anima mundi voorstelde, bood de onderzoeker twee kanten of aspecten. Het kon in het begin worden gebruikt voor en toegepast op de macrokosmos en werd dit ook, waarna het afdaalde tot de microkosmos, of de mens. Er waren dus de zuiver intellectuele en metafysische, of de ‘innerlijke wetenschap’ en de even zuiver materialistische of ‘oppervlak-wetenschap’, die beide konden worden verklaard en omvat door het tiental. Kortom, het kon worden bestudeerd uit de algemene begrippen van Plato en volgens de inductieve methode van Aristoteles. De eerstgenoemde ging uit van een veelomvattende goddelijke idee, waarbij de veelheid uit de eenheid voortkwam of de cijfers van het tiental verschenen, maar alleen om tenslotte weer te worden opgenomen en verloren te gaan in de oneindige cirkel. De laatstgenoemde steunde uitsluitend op zintuiglijke waarneming, waarbij het tiental kon worden opgevat, hetzij als de eenheid die zich vermenigvuldigt, hetzij als de stof die zich differentieert, en de studie ervan beperkt bleef tot het platte vlak; tot het kruis, of de zeven die voortkomt uit de tien – of het volmaakte getal, zowel op aarde als in de hemel.
Dit tweevoudige stelsel werd samen met het tiental door Pythagoras uit India meegebracht. Dat dit het stelsel van de Brachmans en Iraniërs was, zoals zij door de oude Griekse filosofen worden genoemd, wordt ons bevestigd door de hele Sanskrietliteratuur, zoals de Purāna’s en de wetten van Manu.
660: Het achttal of de 8 symboliseert de eeuwige en spiraalvormige beweging van de cyclussen, de 8, ∞, en wordt op zijn beurt gesymboliseerd door de Mercuriusstaf. Het geeft de regelmatige ademhaling van de Kosmos aan, bestuurd door de acht grote goden – de zeven uit de oorspronkelijke moeder, de ene en de triade.
Dan komt het getal negen of het drievoudige drietal. Het is het getal dat zichzelf onder alle vormen en cijfers bij elke vermenigvuldiging onophoudelijk voortbrengt. Het is het teken van elke omtrek, omdat zijn waarde in graden gelijk is aan 9, nl. 3 + 6 + 0. Het is onder bepaalde omstandigheden een slecht getal, en brengt ongeluk. Terwijl het getal 6 het symbool was van onze bol, gereed om door een goddelijke geest te worden bezield, symboliseerde de 9 onze aarde, bezield door een slechte of boze geest.
De mystieke tienheid (van Pythagoras) (1 + 2 + 3 + 4 = 10) is een wijze om het denkbeeld van de emanatie (Reflexief Bewustzijn) in het heelal weer te geven.

SisyPhus De MultiVersele Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
De MetaTRON-paradox met het lineaire BUITEN naar BINNEN "programmering & uitvoering" in "contrast" met de non-lineairiteit van het "Ongemanifesteerde" Reflektieve BINNEN naar BUITEN.

Harry Palmer heeft ook een op de innerlijke en uiterlijke werkelijkheid gebaseerde 'techniek' Avatar ontwikkelt. Wat buiten de geest valt wordt als objectieve werkelijkheid gezien en wat binnen de geest wordt ervaren, wordt als subjectieve werkelijkheid gezien.

De levensboom is niet alleen een scheppingsmodel op macrokosmisch niveau, maar ook een pedagogisch denkmodel (morele kompas) op microkosmisch niveau. Dit denkmodel kan op het levenspad van de mens een ommekeer teweeg brengen.
Het Morele kompas is een model dat gebruikt wordt om van boven naar beneden de scheppingsleer en van beneden naar boven de bewustzijnsevolutie te verklaren.

Geheugenhacker of Een snelweg naar het geheugen, bestaat dat? (Dennis Rijnvis Volkskrant 1 oktober 2016 bijlage Sir Edmund p. 8-13):
Heeft Boris Konrad een snelweg naar het geheugen ontdekt in het menselijk brein? De Duitser is hersenwetenschapper én een van de beste geheugenatleten ter wereld.
Op de eerste scans heeft hij iets opmerkelijks gezien: de hersenverbindingen tussen de voorhersenen en de hippocampus (een gebied daar vlak achter) veranderen langzaam. 'Dat is interessant, want de hippocampus is volgens de nieuwste modellen van het brein de plek waar nieuwe herinneringen worden aangemaakt, en de prefrontale cortex stuurt het langetermijngeheugen aan.'
Speciale verbinding
Konrad gelooft dat de proefpersonen hebben geleerd om nieuwe informatie via een
speciale verbinding versneld in hun langetermijngeheugen op te slaan. 'Het is nog een theorie, maar er zijn meerdere redenen om aan te nemen zoiets mogelijk is.'
Hersenscans
De versterkte
hersenverbindingen tussen hippocampus en de cortex van zijn proefpersonen die de geheugentechniek leren, ondersteunen die theorie. 'Verbindingen groeien als je ze vaker gebruikt. Als mijn theorie klopt, bewijst het hoe effectief de methode van loci is, en dat iedereen ervan zou kunnen profiteren.'

Je geheugen voorspelt hoe andermans zin verder gaat (Mieke Zijlmans Volkskrant 5 oktober 2016 p. 27):
De hippocampus zit veel dieper. Neurowetenschapper Vitória Piai van het Nijmeegse Donders Instituut heeft ontdekt dat de hippocampus actief is tijdens het begrijpen, onthouden, produceren en voorspellen van taal.
Dat heeft de hersenonderzoeker gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. Piai onderzocht epilepsiepatiënten in de academische ziekenhuizen van Irvine en Stanford in Californië die wachtten op hersenchirurgie. Als voorbereiding op hun operatie waren er elektroden in hun hersenen geplaatst. Een buitenkansje voor Piai om de activiteit te meten diep in de hersenen van mensen terwijl die taaltests deden. Zo legde ze haar proefpersonen bijvoorbeeld zinnen voor die ze moesten afmaken: 'She locked the door with a... (key).' 'He swept the floor with a... (broom).' Grote verrassing was dat er al tijdens het waarnemen van zinnetjes flinke activiteit in de hippocampus werd geregistreerd. Dat betekent dat de luisteraar fanatiek 'meedoet' als de spreker aan het woord is.

Zie ook

Boeken:

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Definities | Auteurs: Harry Nijhof & Rene PBA Meijer


Deze pagina werd sedert 22 febr. 2008 keer bekeken.