4.2 Geestkunde - Metafysica en de kringloop

Openbaring 1.8: Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Zhuangzi: De verstilde geest van de wijze is een spiegel voor hemel en aarde - een vergrootglas voor alle dingen.
Xenophanes: De stervelingen menen dat de goden verwekt zijn evenals zij, en kleren, een stem en gestalte hebben als zij... ja, als de ossen en paarden en leeuwen handen bezaten en kunstwerken konden scheppen, zoals de mensen, zouden de paarden de goden als paarden afbeelden, de ossen daarentegen als ossen.
Aristoteles: Alles wat in de ziel zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.
Aurelius Augustinus: In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid.
Willem van Ockham: De simpelste verklaring is meestal de juiste.
Eliphas Levi: De logos van God is de openbaarder van de mens, en de logos (het woord) van de mens is de openbaarder van God.
Albert Einstein: Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid.
Ruimte en tijd zijn niet omstandigheden waarin wij leven, maar manieren waarop wij denken.
Ik wil weten hoe God de aarde heeft geschapen. Ik ben niet geïnteresseerd in dit of dat fenomeen,... Ik wil Zijn gedachten kennen, de rest zijn details.
Albert Einstein, bezocht het Spinozahuis op 2 november 1920. Kort daarna schreef hij een gedicht,
‘Zu Spinoza’s Ethik’, dat begint met de strofe:
Wie lieb ich diesen edlen Mann
Mehr als ich mit Worten sagen kann.
Doch fuercht ich, dass er bleibt allein
Mit seinem strahlenden Heiligenschein.

In 1929 antwoordde Einstein, op de vraag of hij in God geloofde: ‘Ik geloof in de God van Spinoza, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van het heelal, en niet in een God die zich bemoeit met het lot en de handelingen van mensen.’

Geestkunde (Integrale visie, 'Evolutie en Involutie' 'Wereldbrein en Cybernetica')

Ralph Waldo Trine: In jezelf ligt de oorzaak besloten van, ongeacht wat je leven binnenkomt. Tot de volledige realisatie komen van je eigen ontwaakte innerlijke krachten, is in staat zijn om de voorwaarden in je leven in exacte overeenstemming te brengen met hoe je het zou willen hebben.
De centrale stilte heerst daar
waar geen schepsel kan binnengaan, noch een gedachte
waar de ziel niet denkt en niet handelt
en zich ook niet bezighoudt met ideeën
over haarzelf of wat dan ook.
Meister Eckhart (1260-1327)
Meister Eckhart: De gerechte zoekt niets met zijn werken. Want wie met hun werken iets zoeken of wie werken omwille van een waarom, zijn knechten en huurlingen.
Om God te bevroeden, moeten wij vreemd genoeg leeg worden van God. (Meister Eckhart citaten)

Het vermoeden 2 juni 2019 NPO2:
Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. Anmar Hayali verwijst tot slot naar Openbaring 7:9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.

VPRO boeken 2 juni 2019 NPO1:
Dore van Duivenbode ontving de Bob den Uyl prijs uit handen van juryvoorzitter Esther Op de Beek. In Mijn Poolse huis vertelt Van Duivenbode over de onbezorgde zomers die ze als dochter van een Poolse moeder doorbracht in het familiehuis vlak bij Auschwitz. Haar terugkeer naar dit ‘schuldige landschap’ met de vraag of ze het huis zal verkopen, roept vragen op over individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor het verleden. Een aangrijpende geschiedenis, een small history, die niet groot gemaakt wordt, terwijl zij dat juist wel is.

De Duitse Wikipedia over Teilhard de Chardin
Kritiek vanuit de theologie
Een paar jaar later oordeelde Hengstenberg in zijn tweede boek Mensch und Materie (vert. Mens en stof) meer
gedifferentieerd: "Het lijdt geen twijfel, dat er bij Teilhard de Chardin waardevolle ideeën, vooral in religieus-ascetisch opzicht, te vinden zijn. Men zal zijn boek Het goddelijk milieu niet lezen zonder erdoor te worden geraakt. Maar deze positieve momenten vallen iemand pas ten deel en worden pas vruchtbaar, als men ze los ziet van het systeem van Teilhard en zijn evolutionistische categorieën, die een vertekend beeld geven van de werkelijkheid." [63]
Ergens anders schrijft
Hengstenberg: "Laten we wel zijn, het is natuurlijk niet zo dat we Teilhard verwijten, dat hij God helemaal als schepper betrekt bij de ontologische interpretatie van de evolutie (daarover zijn we het eens), maar veeleer dat hij hem als 'deus ex machina' ter verklaring van onverklaarde zaken opvoert, dat hij hem reduceert tot de 'categorie-Omega'. [64]
Ook kan niet worden ontkend, dat
Teilhard de christologie zozeer verandert, dat ze gaat passen in het schema van de evolutie, van de voortschrijdende complexificatie en kosmische vergeestelijking. [...] Het is absoluut niet uit de lucht gegrepen, als Hans Urs von Balthasar zegt: Het onverteerbare aan het ontwerp van Teilhard is echter, dat hij het bestaat dit mysterie van de zichzelf vernietigende liefde Gods te verdisconteren in zijn biologische alomvattende energetica (krachtenveldleer)." [65]

De zelfverwerkelijking van de geest (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #109, april 2021):
In dit themanummer staat de
Fenomenologie van de geest (1807), het hoofdwerk van Hegel (1770-1831) centraal, vooral zijn vrijheidsbegrip.
Filosofie als wetenschap van de geest
Zacht gezegd is het werk van Hegel complex met “veelal ondoorgrondelijke zinnen”, waar men in vast kan lopen, volgens het Ten geleide. “De werken van Hegel behoren tot de moeilijkste van de wijsgerige literatuur,” volgens H.J.Störig (Geschiedenis van de filosofie, deel 2, p 186). Schopenhauer spreekt van “het aaneenrijgen van zinledige, dolzinnige woordopeenhopingen”. Vloemans heeft het over zijn “behendigheid waarmee hij zich door het labirinth van de overgangen tussen de kategorieën een weg wist te banen... en doordrong tot de innerlijkste logisch-ontologische zijnssamenhangen” (Leven en leer der grote denkers, p 512).
De absolute geest en de vereniging van de
kenner met het gekende object
Deze zelfverwerkelijking spitst Hegel toe op “de ontwikkeling van het absolute kennen... het kennen dat ‘in het andere als andere bij zichzelf is’” (p3,4). Hoe valt dit begrijpen? Ons bewustzijn heeft het vermogen “de innerlijke eenheid van begrip en voorwerp” te denken en zich deze bewust te worden. “Hegel stelt dat ware kennis de eenheid van begrip en voorwerp veronderstelt. Ware kennis van het voorwerp brengt het voorwerp tot begrip.”
Het religieuze bewustzijn
In “de wetten van de samenleving... herkent de mens zich als vrij wezen... Die [vrijheid] moet zich verwerkelijken in en door een concrete samenleving met concrete wetten... Het morele bewustzijn vat de zuivere vrijheid op als een innerlijke morele wet... die onvoorwaardelijk voor alle individuen geldt” (p29). Zie bijv. de categorische imperartief van Kant, of de Gulden Regel van Confucius e.a. De abstracte, bovenzinnelijke vrijheid dient te worden verwerkelijkt in een concrete samenleving, waarin dan als het ware het absolute verschijnt, dat daarin reeds latent aanwezig is (zoals o.m. bij Teilhard de Chardin).
Tot slot een actueel punt, dat Hegel
verbindt met de hedendaagse actualiteit. Hegel benadrukt dat de staat persoonlijke rechten en vrijheden behoedt. Daar is met de coronacrisis wel de klad in gekomen. De bescherming tegen het virus staat op gespannen voet met de bescherming van onze rechten en vrijheden. Een toenemend aantal mensen lijkt te vinden dat deze laatste tezeer onder druk staan, terwijl het bij veel maatregelen onduidelijk is in welke mate deze beschermen tegen corona. In hoeverre dient het inperken en afwegen van rechten en vrijheden ter bescherming tegen corona te worden overgelaten aan medische experts, die vaak banden hebben met de industrie, of primair aan de volksvertegenwoordiging en andere belangen(groepen) dan die van medische en farmaceutische experts?

Met dit nummer van GAMMADELTA februari 2017 beogen wij jongeren bekend te maken met de persoon en het werk van Teilhard de Chardin.
Innerlijke groeipijnen (p. 32):
In de loop van zijn ontwikkeling tot volledig mens bereikt de mens een grens, die hij slechts kan overschrijden door een totale verandering. Zijn uiteindelijke voltooiing gaat gepaard met een metamorfose (Teilhard gebruikt hier ook het begrip transfiguratie). In deze metamorfose ziet Teilhard het kritieke punt, waar de mensen als individu overheen moeten komen. Ze kunnen zich echter ook aan deze metamorfose onttrekken. In de afwijzing ervan ligt voor Teilhard het morele kwaad besloten, de menselijke schuld, de zonde op het vlak van de vrijheid.51
51) Pierre Teilhard de Chardin: Mein Universum. p. 116

DELTAPLUS van de Stichting Teilhard de Chardin augustus 2020 (p. 4):
In een lang artikel (p. 12-39) wordt door de mysticus Freek van Leeuwen vervolgens Het bewustzijn of het Zijn dat zich bewust is - Het weten of de geest die weet - Het cartesiaanse geest-materieprobleem belicht (p. 27).
De geestelijke eigenschappen van die bron bleken een aantal tegendelen te zijn: de algeest werd gekenmerkt door een vrouwelijke rust die zich uitdrukte in een aangenaam geestelijk donker en een geestelijke koelte, en een mannelijke beweging die zich uitdrukte in een geestelijk licht en geestelijke warmte. Ook mocht ik de
geestelijke vereniging van die mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zien en daarbij zag ik de doordringbaarheid en vormbaarheid van de rust en haar donkere koelte en de doordringende en vormende werkzaamheid van de beweging en zijn lichtende warmte.
Daarbij gaat hij ook in op De wereldbeschouwing van Teilhard de Chardin,die hiermee samenhangt (p. 35-38). Hij komt tot de wellicht verrassende uitspraak dat
“De liefde niet alleen de aantrekkingskracht tussen twee wezens is, maar een algemene eigenschap van alle leven vormt” (p. 36).
35: Teilhard ging ervan uit dat er een Schepper is die de stoffelijke schepping met een bepaald doel heeft geschapen, namelijk om aan de mens de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen door de stof te leren beheersen. Door die arbeid maakt de mens een ontwikkeling door, waarbij de aanvankelijke zelfgerichtheid wordt overwonnen en de mensheid steeds meer naar een menselijke gemeenschap toe groeit, in eendracht verzameld wordend rondom het
punt-Omega.
35,36: Wat zich daarbij ontwikkelt is zowel de vorm van de materie als de ‘psychische binnenkant der dingen’, de geest die verbonden is aan alles wat een bepaalde vorm heeft. Uiteindelijk komt die geest tot een toestand van
zelfbewustzijn en een kosmische liefde, die de kracht is die allen naar dat punt-Omega laat toebewegen en rondom dat punt zal samenbrengen.
Het
‘zelfbewustzijn’ dat Teilhard noemt, is in overeenstemming met het ‘zich bewust zijn’ een het ‘zichzelf bewust zijn’, waarbij het wederkerende voornaamwoord ‘zich’ door ‘zelf’ nog eens wordt benadrukt en daardoor verwijst naar de persoon, de menselijke geest, die zich, door zijn eigen innerlijke werkzaamheid waar te nemen, in de toestand ‘zich van zichzelf bewust zijn’ is gekomen.

De vorming van deeltjes, sterren, de menselijke geest en Teilhards punt-Omega (Freek van Leeuwen GAMMADELTA januari 2018 p. 41-66):
De veldentheorie
Tot de klassieke natuurkunde behoort de
veldentheorie, opgesteld door Faraday. Het natuurkundige begrip ‘veld’ beschrijft een toestand van de ruimte, waarin voorwerpen een kracht ondervinden, doordat er in die ruimte een kracht werkzaam is; daardoor is er in die ruimte sprake van een ‘krachtveld’. Iedere natuurkundige kracht wordt in de veldentheorie beschreven door het erbij behorende veld: zo is er bijvoorbeeld een zwaartekrachtveld en een elektrisch en magnetisch veld (het woord ‘veld’ is in feite niet goed gekozen, want het gaat om een ruimte).
De kwantumveldentheorie
Nadat in de moderne natuurkunde de ‘kwantummechanica’ (de leer van ‘deeltjesbeweging’) tot ontwikkeling was gekomen, ontstond er ook een
kwantumveldentheorie (de veldentheorie van een ‘kwantum’: een ‘hoeveelheidje’ of ‘deeltje’): alle in de deeltjesfysica bekende deeltjes ontstaan vanuit de ‘aangeslagen toestand’ van hun veld (bijvoorbeeld elektronen uit een elektronenveld, fotonen uit een elektromagnetisch veld).
46: Voorlopige samenvatting
Van de eerste gebeurtenissen in de ruimte van het jonge heelal is door natuurkundigen de voorstelling gemaakt van een ‘veld’ uit de kwantumveldentheorie en van deeltjes, die verdichtingen van krachtlijnen in zo’n kwantumveld zijn (deze vorm van verdichting beschrijft het ontstaan van de
microkosmos). Dit beeld komt overeen met het beeld van de ruimte van het latere heelal, dat gevuld is met waterstofgas en daarna met sterren die door verdichtingen van waterstofgas zijn ontstaan: de sterren als de verdichte hemellichamen in de ruimte van het heelal (deze vorm van verdichting beschrijft het ontstaan van de macrokosmos).
58: 3. De geestelijke ontwikkeling
In het bestaan op aarde gaat het volgens Teilhard om
‘transfiguratie’ en ‘metamorfose’, waarvan de betekenis echter slaat op: gedaanteverwisseling, terwijl geestelijke ‘omvorming’ zijn bedoeling zal zijn geweest. Het leenwoord daarvoor is het Griekse metanoia, van meta: anders en noos: de denkende geest. Dus: anders leren denken, in de Bijbel meestal vertaald met ‘bekering’.
59: “Het gaat om het waardig maken, de verheffing en
transfiguratie in God van de menselijke plicht, het zoeken naar de natuurlijke waarheid en de ontwikkeling van het menselijke handelen. … Leg in uw handelen de wonderbaarlijke kracht van de goede wil. Zuiver uw intentie en de geringste van uw handelingen zal van God vervuld blijken.” (21)

Het veranderende virus en het vaccin (Ronald Veldhuizen Volkskrant 22 augustus 2020 Wetenschap p. 22-23):
Bijna wekelijks constateren onderzoekers dat het nieuwe coronavirus muteert. Zit er een gedaanteverwisseling bij waarmee het virus zich straks niets aantrekt van vaccin of medicatie?
Dát het coronavirus continu muteert, is doodnormaal, zegt Snijder. Telkens als het virus een mens infecteert, maakt het miljoenen keren kopieerfoutjes. Niemand weet wat die mutaties allemaal doen, al zullen de meeste niet veel uitmaken, zegt Snijder.

De Geheime Leer Deel I, Stanza 6 Vervolg (p. 226):
In Deel II van Isis (blz. 183 e.v., Engelse uitgave) worden de filosofische stelsels van de gnostici en de oorspronkelijke joodse christenen, de Nazareners en de Ebionieten, uitvoerig beschouwd. Er blijkt uit, welke opvattingen in die dagen buiten de kring van de mozaïsche joden over Jehova werden gehuldigd. Hij werd door alle gnostici eerder met het kwade dan met het goede beginsel vereenzelvigd. Voor hen was hij Ilda-Baoth, ‘de zoon van de duisternis’, en zijn moeder, Sophia Achamoth, was de dochter van Sophia, de goddelijke wijsheid (de vrouwelijke heilige geest van de vroege christenen) – akasa15; terwijl Sophia Achamoth het lagere astrale licht of de ether verpersoonlijkt. Ilda-Baoth16 of Jehova is eenvoudig een van de Elohim, de zeven scheppende geesten, en een van de lagere sephiroth.
15) Het astrale licht staat in dezelfde betrekking tot akasa en anima mundi, als satan tot de godheid. Ze zijn een en hetzelfde, gezien vanuit twee standpunten: het geestelijke en het psychische – de bovenetherische of verbindende schakel tussen stof en zuivere geest – en het stoffelijke. Zie voor het verschil tussen nous, de hogere goddelijke wijsheid, en psyche, de lagere en aardse (Jacobus, iii, v. 15-17). Zie ook ‘Demon est Deus inversus’, in Afd. II van dit deel.
De adepten en het heilige eiland (p. 240):
Want, zoals
Carlyle zegt: . . .
De essentie van ons wezen, het mysterie in ons dat zich ‘
ik’ noemt – welke woorden hebben we voor zoiets? Het is een adem van de hemel, het hoogste wezen openbaart zich in de mens. Dit lichaam, deze vermogens, dit leven van ons, is dit alles niet als een gewaad van het NAAMLOZE?1 De adem van de hemel, of beter gezegd de adem van het leven, in de Bijbel nefesh genoemd, is in elk dier, in elk levend stofdeeltje en in elk mineraalatoom. Maar geen van deze heeft, zoals de mens, het bewustzijn van de aard van dat hoogste wezen,2 omdat geen van deze in zijn verschijningsvorm die goddelijke harmonie vertoont die de mens bezit. Het is, zoals Novalis zei – en niemand heeft het na hem beter gezegd – en zoals Carlyle dat heeft herhaald:
‘Er is maar één tempel in het heelal, en dat is het lichaam van de mens. Niets is heiliger dan die verheven vorm. . . . We raken de hemel aan als we onze hand leggen op een menselijk lichaam!’ Dit klinkt als bloemrijke retoriek [voegt Carlyle eraan toe] maar dat is het niet. Als men goed erover nadenkt, zal het een wetenschappelijk feit blijken te zijn; een uitdrukking . . . van de ware aard van de zaak. We zijn het wonder van de wonderen – het grote ondoorgrondelijke mysterie . . .3
2) Bij geen ander volk in de wereld is het gevoel van devotie of van religieuze mystiek meer ontwikkeld en duidelijker aanwezig dan bij de hindoes. Lees wat Max Müller in zijn boeken zegt over deze karaktertrek en deze nationale eigenschap. Dit is een rechtstreekse erfenis van de oorspronkelijke bewuste mens van het derde ras.
3) Carlyle, Op.cit., 1849, blz. 9.

De kosmische Christus bij Novalis: een selectie uit zijn Geistliche Lieder/Geestelijke liederen opnieuw vertaald (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #37 mei 2016):
Als wij zijn werk op ons in laten werken, kunnen wij ons bewust worden van wat wel het Christusbewustzijn wordt genoemd of de kosmische Christus, als innerlijke werkelijkheid, die onbewust aanwezig is. De Geestelijke Liederen van Novalis zijn meer dan alleen christelijk. Zij geven een kosmisch bewustzijn weer, een verlicht bewustzijn, dat ook in andere culturen herkenbaar is. Novalis heeft een ruime opvatting van het christendom als ”het levensbeginsel, de vreugde van iedere religie’ en ‘de geschiktheid van al het aardse om brood en wijn van het eeuwige leven te zijn,” zoals hij schrijft aan het eind van De christenheid of Europa, zie Civis Mundi nr 36.
Novalis is geboeid door de Indiase religie en poëzie. In het eerste lied schrijft hij:
“India bloeit zelfs in het Noorden door de Geliefde blij in het licht”. “In dit gedicht verwijst Novalis naar een synthese van het christendom met de religie van India – of meer fundamenteel naar de wezenlijke eenheid van alle religies. Hij beschouwt hier ook India in de zin van Indiase poëzie… zinspelen op de poëtische transfiguratie van de Christusfiguur,” aldus A L Willson in zijn boek over India in de Duitse Romantiek (1).

De erfenis van wijsheid (Joy Mills TheoSofia juni 2019 p. 77):
Een fundamenteel uitgangspunt, geïntroduceerd in De Geheime Leer, suggereert het bestaan van een verzamelde wijsheid van eeuwen, vandaag verifieerbaar door ervaring, en te testen op wetenschappelijke gronden. Van deze kennis, waarvan generaties van zieners en wijzen getuigen, kan worden gezegd dat zij een pentagram van wetten vormt waarvan het hoogste punt zich in de mens bevindt.
Door onze eigen inspanningen ontwikkelen we een enorm bewustzijnsvermogen. Door meditatie en
‘juiste mindfulnessgebeurt wat Plato beschrijft: we ‘herinneren’ ons wie we werkelijk zijn. Als we leren om de eisen en verlangens van het tijdelijke zelf te vergeten, dan leren we ook, met ons herontdekte levensdoel voor ogen, om met diep mededogen alles wat we zijn en hebben te benutten bij het dienen van de mensheid. Want de mens heeft zichzelf verplicht tot het op zelfbewuste manier bevorderen van het volledige proces waar hij deel van uitmaakt. Maar dit commitment vraagt om een radicaal afwijken van het normale ontwikkelingspatroon. Het vereist een nieuwe manier van groeien: niet langer groei in de zin van een lineaire volgorde, maar een zelf-transformatie die van binnenuit plaatsvindt. De meest toepasselijke analogie is het proces van metamorfose.

De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 6 De maskers van de wetenschap (p. 567):
We brengen dus de occulte lering naar voren, die het werkelijke bestaan verdedigt van een bovenstoffelijke en bovenzinnelijke essentie van dat
akasa (niet van de ether, die slechts een aspect van laatstgenoemde is), waarvan men de aard niet kan afleiden uit zijn verder liggende manifestaties – zijn zuiver fenomenale samenstel van gevolgen – op dit aardse gebied. De wetenschap daarentegen zegt ons dat men warmte nooit als stof in een of andere denkbare toestand kan beschouwen13. Men zegt ons ook dat de twee grote hinderpalen voor de fluïdum(?)theorie van warmte ongetwijfeld zijn:
(1.) Het voortbrengen van warmte door wrijving – het opwekken van moleculaire bewegingen.
(2.) Het omzetten van warmte in mechanische beweging.
12) De namen van de zeven stralen, nl. sushumna, harikeśa, viśvakarman, viśvatryarchas, samnaddha, sarvāvasu en svarāj, zijn alle mystiek en elk heeft voor occulte doeleinden zijn eigen toepassing in een bepaalde bewustzijnstoestand. De sushumna die, zoals in het Nirukta (II, 6) wordt gezegd, alleen dient om de maan te verlichten, is de straal die niettemin door de ingewijde yogi’s wordt geëerd. De zeven stralen, die door het zonnestelsel zijn verspreid, vormen samen als het ware de fysieke upādhi (basis) van de ether van de wetenschap. In deze upādhi werken licht, warmte, elektriciteit, enz. – de krachten van de orthodoxe wetenschap – op elkaar in om hun aardse gevolgen voort te brengen. Als psychische en spirituele gevolgen komen zij voort uit en hebben hun oorsprong in de supra-solaire upādhi, in de
ether van de occultist – of akasa.
13) Om de westerse dogmatici eraan te herinneren dat men het vraagstuk op geen enkele manier als opgelost kan beschouwen, citeren we een hoogst onpartijdige criticus, van wie niemand het gezag in twijfel kan trekken: ‘Er is geen fundamenteel verschil tussen licht en warmte . . . het ene is slechts een
metamorfose van het andere . . . Warmte is licht in volkomen rust. Licht is warmte in snelle beweging. Zodra licht met een lichaam wordt verbonden, wordt het warmte, maar als deze uit dat lichaam wordt uitgestraald, dan wordt zij weer licht.’ (Leslie, Fluid Theory of Light and Heat.) 'Of dit waar is of niet kunnen wij niet zeggen, en veel jaren, misschien veel generaties zullen moeten voorbijgaan voordat we dat wel kunnen.’ (Buckle, History of Civilization, Deel III, blz. 384.)

Breytenbach's (Janny Groen Volkskrant 15 september 1995) wereld, zo stelt de jury in haar rapport, 'wordt gedomineerd door paradoxen en tegenstrijdigheden. De kunstenaar is tegelijkertijd de schepper en de ontrafelaar van illusies. Hij is het middelpunt van een spiegelspel, waarin hij virtuoos jongleert met beelden en associaties. (. . .) Hij gebruikt, parodieert en transformeert in tekst en beeld citaten van anderen; hij arrangeert weefsels van traditionele en persoonlijke mythen en symbolen.'Tekst en beeld, schrijver en schilder. Wat is hem het liefst? Breytenbach aarzelt en laat (weer) de ironie in zijn ogen dansen. 'De schrijver en schilder zijn als het ware de echtgenote en de maîtresse. Ze zijn even belangrijk, maar met elkaar kunnen ze slecht overweg. Als ik het echt voor het zeggen had, zou ik schilderen en slechts af en toe schrijven. Maar het is niet makkelijk om als professioneel schilder de kost te verdienen.'Want wat belangrijk is in deze wereld wordt vooral verbaal en vrijwel nooit visueel tot uitdrukking gebracht. De schilder behoort niet langer tot diegenen die vorm geven aan de publieke perceptie, de schrijver eens te meer. En dat is zo ondanks de populariteit van de televisie, of misschien wel dank zij de tv. Het is net als met een mooie vrouw die een enorm groot huis bewoont, en plotseling vindt een invasie plaats van een groep luidruchtige, ongeletterde, wrede en lichtzinnige vrouwen. Die mooie vrouw wordt dan volstrekt onzichtbaar.'Breytenbach meent dat ook de schilder in hem onzichtbaar is. Althans, de diepere betekenis van zijn beelden blijft vaak verborgen. 'Voor mij is een schilderij de langzame vertaling of metamorfose van het bewustzijn.

Zielenleer
Zielenleer kan beschouwd worden als een onderdeel van de psychologie. Tenslotte is het woordje 'psychologie' samengesteld uit het Griekse 'psychè' dat 'ziel' betekent, en 'logos' kan worden vertaald als 'woord', 'gedachte', of als 'rede'. In het woord 'psychologie' zit dus het woordje 'ziel' verscholen.
Natuurlijk bestaat er ook, zoals Carl Gustav Jung (1875 - 1961) het indertijd opmerkte, een psychologie waarin het woordje 'ziel' niet voorkomt, gewoonweg omdat niemand weet of een ziel wel degelijk bestaat.. In dat soort van psychologie wordt er dan ook eerder over de 'geest' gesproken, refererend naar het menselijke brein, en dus niet naar geest' in de andere betekenis van dat woord. Ondanks het feit, dat het Engelse woord 'mind' meestal met 'geest' wordt vertaald, heeft die 'mind' geen enkel uitstaans met 'spirit'.
De Zwitsers psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung verwees naar de opkomst van het behaviorisme, een gedragsgerichte stroming, waardoor - volgens hem - het object van de psychologie gereduceerd werd tot het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag van de mens of dier, omdat het innerlijk leven zich niet objectief door wetenschappelijke waarneming zou laten registreren, maar alleen subjectief door introspectie en begrijpen. Niet iedere psycholoog kon zich vinden in dit primaat van het fysieke, waaronder dus Jung.
Animisme is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen existeren in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen, zoals donder en geografische dingen, waaronder bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie. Maar, uit deze woorden kunnen we gerust afleiden dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de termen 'ziel' en 'bezieling'.
Anders gezegd: alles is bezield. Dit geldt zowel voor een planeet, ster, kiezelsteen, boom, bloem, plant, dier, en mens. Maar over een persoonlijke ziel beschikken, is iets totaal anders. Volgende de leerstellingen van Gurdjieff, bijvoorbeeld, moet een ziel worden verworven. Om die reden bestonden er indertijd speciale yogi scholen voor, kloosters, en zo meer, en bestemd voor mensen met een zogenaamde 'innerlijke roeping'.
In de loop van de Europese geschiedenis hebben filosofen, zoals Plato, Aristoteles en Thomas van Aquino, de mogelijkheid overwogen van het bestaan van een ziel bij mensen, dieren en planten. Religies, waarin animisme voorkomt, behoren meestal tot volksgeloof of etnische religies, zoals: sjamanisme, shinto of bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme.
Georges Ivanovitch Gurdjieff maakte in één van zijn boeken gewag dat men dat in het Engels wél kan doen. Terwijl iemand de zin "I swear it on my own soul" denkt te aanhoren, zeg je eigenlijk: "I swear it on my own sole", waarbij Gurdjieff aangaf dat het 'vuilste onderdeel van iemands lichaam', zijnde: de zool van een voet, met de ziel kan worden vergeleken.

Meister Eckhart:
God is naamloos, want niets van Hem kan worden gezegd of begrepen. Het denken, dat het uiterste wil vatten, moet zelf nog door het begrip God heendringen. Want God is een wezen dat boven alles zweeft, een niets, dat boven alles is. Om God te bevroeden, moeten wij vreemd genoeg leeg worden van God. Als je God liefheb, zoals hij God is, en Geest, en Persoon, en Beeld, - dan moet dat alles weg. Heb Hem lief zoals Hij is: een Nietgod, een Nietgeest, een Nietbeeld; méér nog: als een totaal, zuiver en puur Een, afgescheiden van alle Tweeheid. In dit Eén verzinken we eeuwig, van Niets tot Niets. Dit is de uiterste grens van de afscheiding. Het hoogste en het eerste, waar de mens zich van kan losmaken, is God om wille van God.

Het holografische principe (Stefan Kowalczyk Scoop, 2004-18-20, blz. 18/20; holografie; blad van de Studievereniging NSA):
Dit stuk gaat over het holografische principe, een 'hot topic' in de theoretische natuurkunde. Vandaar ook de titel. Maar stel je eens voor dat je op het idee zou komen dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt om dit te lezen. Wat kun je dan nog doen om toch nuttig bezig te zijn? Bijvoorbeeld, een (gedachte-)experiment: verbrand deze pagina! Of, doe eens wild en gooi hem in een zwart gat; als je er tenminste een kan vinden.
Plato: de allegorie van de grot
Deze resultaten zijn erg vreemd en tegenintuïtief. Als je de straal van een bol twee keer zo groot maakt wordt het volume acht keer zo groot. Je zou denken dat dan ook de maximale hoeveelheid informatie die binnen de bol bevat kan zijn, ook acht keer zo groot wordt. Maar dat is dus niet zo. Die wordt maar vier keer zo groot.
Entropie is een maat voor informatie en de maximale entropie wordt volgens het holografische principe maar vier keer zo groot. In een stukje ruimte kan nooit meer informatie worden opgeslagen dan de oppervlakte van de rand, althans in zekere eenheden. In wezen kan alle informatie dus op de rand worden geprojecteerd.
Bekenstein zegt hier het volgende over: Physicists hope that this surprising finding is a clue to the ultimate theory of reality. Het lijkt inderdaad een revolutionair idee, maar... er is niks nieuws onder de zon: To them, I said, the truth would be literally nothing but the shadows of the images - Plato, The Republic (Book VII).
Plato hield zich al bezig met de gedachte dat
''wat wij zien slechts een 'schaduw' is van de echte wereld. Hij filosofeerde over gevangenen die hun hele leven lang geboeid in een grot zitten. De gevangenen, die de mensheid voorstellen, zien alleen schaduwen van de werkelijke wereld op de wand van hun grot [de allegorie van de grot]. terug naar de Inhoud
De AdS/CFT correspondentie
Recent is het holografische principe spectaculair bevestigd in de snaartheorie. De doorbraak kwam eind 1997. Een jonge Argentijn, Juan Maldacena, toonde toen een belangrijke dualiteit aan. Aan de ene kant van deze dualiteit staat een vijf dimensionale 'anti-de Sitter (AdS)-ruimtetijd'.

Dr. J. van Heugten S.J. schrijft al in zijn in 1954 uitgegeven boek De menselijke geest (p. 181/182): Er is nooit iets stupieders en stompzinnigers op de wetenschappelijke markt gebracht dan het materialisme, de leer, die op het einde der vorige eeuw opgang maakte en die in alle ernst beweerde , dat er niets, volstrekt niets anders bestaat dan stof. Het zou veel verstandiger zijn te beweren, dat er niets anders bestaat dan "geest". Want hoe weten wij dat er stof bestaat, dat er materiële dingen zijn, tenzij door de geest?
Het menselijke kennen (lees filognosie) is in de natuurlijke orde (lees natuurlijke kringloop) de hoogste levensfunctie. Leven is: zich zelf bewegen, uit zich zelf handelen, in zich zelf te voltooien werkingen verrichten.

De vragen Waar is de onafhankelijke rechter? Wat is er gebeurd met de trias politica, de scheiding van machten? van R. Pronk spelen al millennia en hebben op het fenomeen van de menselijke geest betrekking. Met name de jezuïeten paus Franciscus, Teilhard de Chardin en J. van Heugten beogen deze vragen van R. Pronk te beantwoorden. Het boek De menselijke geest van J. van Heugten bevat een essay over het leven van Dowstojewski - De profeet van de demoed.

Heilig geloof of kritisch onderzoek? (J.H. Dubbink Theosofia juni 2001):
Eén van de nooit verwerkelijkte bedoelingen van HPB was om middels de vertaling van een hoofdstuk uit het werk van haar landgenoot Dostojewski, De Groot Inquisiteur, een sprekend en aangrijpend voorbeeld te geven van de gruwelijke ongerijmdheid om in de warrige, ook bloederige, praktijken van het exoterische Christendom een positieve waarde te zien. De lezer zal dit stuk van Dostojewski, de bedoeling van HPB, tevergeefs zoeken in de Collected Writings van HPB, omdat de uitgever van haar werken Boris de Zirkoff, deze vertaling nooit daarin opgenomen heeft. Het is wél als artikel gepubliceerd in de Theosophist van 1881 Vol. 3 blz. 38 e.v. en blz. 75 e.v. Dostojewski maakt zijn opvatting duidelijk, dat het officiële christendom in de Middeleeuwen en daarna de positie van de menselijke vertegenwoordiger van de antropomorfe God, zijn Zoon op aarde als het hoofd van de hiërarchie van de kerk, als het middelpunt van de politieke macht op aarde misbruikt heeft voor een machtspositie t.a.v. de gelovigen. Dit is iets anders dan Christus als Vredesvorst te accepteren en te verkondigen. De gevolgen daarvan kunnen we heden ten dage zien in b.v. de Verenigde Staten die voorop lopen in de industriële groei, en in de aanwezigheid van exoterisch christelijk denken.

Verloochening (Hans Akveld Volkskrant 30 juni 2017 p. 25):
Betrouwbaar. Een politiek modewoord. Maar actueel voor de ChristenUnie. Voordat de haan drie maal gekraaid heeft, verloochende de partij al twee keer haar beginselen. Eerst door te stemmen tegen een door haarzelf aanvankelijk medeondertekende motie over de hoogte van bonussen. Verder ook door te stemmen tegen een nota bene in het eigen verkiezingsprogramma opgenomen voorstel om het eigen risico in de zorg te verlagen.
Kennelijk geldt dat bij wie men aan tafel zit (wiens brood men eet) bepaalt welk woord men spreekt. Een nieuw politiek beginsel voor de ChristenUnie.

Geen verplichte mediation (Liesbeth van der Hoogte Volkskrant 20 oktober 2016 p. 24):
Eline Duyvis waarschuwt terecht voor het risico wanneer bij wet de rechter mediation kan opleggen als alternatief voor een civiele recchtszaak (O&D, 19-10).
Als mediator zou ik daaraan willen toevoegen dat bij dwang er ook geen sprake meer kan zijn van mediation, mediation is per definitie gebaseerd op vrijwilligheid.
Mediation is bedoeld om partijen weer te verbinden om samen tot een oplossing te komen en (zo) de relatie te herstellen. En dat is vooral van belang als de partijen belang hebben bij vertrouwen en communicatie.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij een (v)echtscheiding, waar communicatie tussen ouders positief is voor omgang met en voor het welbevinden van de kinderen. Maar ook hier zal een verplichte mediation niet werken.
In het het voorbeeld van een conflict over ingebreke blijven bij een betaling tussen handelspartners, die verder geen belang hebben bij een goede relatie, is mediation geen juist middel. Het gaat hier om een contractueel en rechtszakelijk probleem waarvoor jurisprudentie van belang is.

Verplichte mediation is een brug te ver (Eline Duyvis is rechtenstudent Volkskrant 20 oktober 2016 p. 24):
Stel u heeft een contractuele overeenkomst met een zakenrelatie. Deze komt zijn afspraken niet na, waardoor hij een schuld van duizenden euro's bij u heeft. U wilt het geld waar u recht op heeft en stapt naar de rechter. Die neemt uw zaak niet in behandeling, omdat u eerst maar eens samen in gesprek moet gaan met de wederpartij om samen tot een oplossing te komen. U vreest daarvoor, omdat uw wederpartij verbaal veel sterker is.
Wij leven echter in een rechtsstaat, waarin het doel van de rechtspraak niet is om tijd, geld of relaties te sparen, maar om publieke waarden na te streven, zoals fundamentele rechten. Mediation ondermijnt dit door niet naar het grotere geheel te kijken, maar enkel naar het individuele geval. Rechtspraak is, in tegenstelling tot mediation, openbaar. Wanneer er recht wordt gesproken, wordt er een signaal aan de buitenwereld afgegeven over wat wel en wat niet geaccepteerd wordt in onze maatschappij.
Mediation is op zichzelf geen onwenselijke manier van geschilbeslechting, omdat het een positiever effect kan hebben dan procederen. Maar het moet niet de overhand krijgen in onze rechtsstaat. Het is in strijd met het recht van vrije toegang tot de rechter wanneer burgers gedwongen worden tot mediation. Bruggen slaan is mooi, maar een wettelijke verplichting tot mediation gaat een brug te ver.

Einstein heeft gelijk dat de absolute tijd niet kan worden waargenomen.
U (Einstein) hebt toch benadrukt dat men niet kan spreken over een absolute tijd, want men kan geen absolute tijd waarnemen. De verborgen 5e Dimensie, de absolute tijd staat voor het eeuwige nu. Het aardse nu, de 4e Dimensie, de relatieve tijd, de illusoire kloktijd is met verleden en toekomst verbonden. We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken.

Hoofdstuk 5 De netwerken van het mondiale kapitalisme in het boek van De eenheid van leven de ontdekking van de verborgen overeenkomsten tussen het biologische, het psychologische en het sociale leven van de natuurkundige Fritjof Capra maken het mogelijk de huidige tijdgeest beter te begrijpen. De huidige tijdgeest heeft op de relatieve ruimtetijd betrekking. De relatieve ruimtetijd maakt de cybernetische regelkring mogelijk. Het cybernetisch model geeft de viervoudige indeling, de bewustzijnsevolutie op aarde weer, terwijl de lemniscaat de zevenvoudige indeling, evolutionaire kringloop in het universum tot uitdrukking brengt.

Het 5D-concept symboliseert de metafysische wereld, de keerzijde van de medaille, de verborgen 5e Dimensie, die het Meta-leren mogelijk maakt. Het laat zien dat er langzamerhand wel degelijk van verifieerbare feiten kan worden gesproken. Het punt is namelijk dat de geschiedenis zich tot het einde der dagen zal blijven herhalen. Wanneer is, in tegenstelling tot wat Hegel stelt, de mensheid bereid van de geschiedenis te leren? Het mechanisme survival of te fittest bestaat echt, daar is geen twijfel over. Wel over de interpretatie van dit fenomeen. Het rapport ‘E i V’ gaat er van uit dat in het bijzonder de psychologie, de sociologie en de filosofie het plaatje van de biologen kan completeren. Het is de arrogantie van de biologen die menen dat zij het alleenrecht hebben om het verschijnsel mens te verklaren. Hoe dom kunnen wetenschappers zijn te pretenderen de wijsheid met betrekking tot het ontstaan van leven in pacht te hebben?

Wim van den Dungen Het open hart de rol van het hart in de spirituele tradities
In alle spirituele tradities speelt het hart een belangrijke rol. Al deze hartmetaforen wijzen naar een dieperliggend, geestelijk aspect van het hart. De centrale kenmerken van de hartmetaforiek bezongen door deze tradities worden gehoord en vergeleken. Hierbij komen aan bod het Oude Egypte, de Kabbalah, de Christelijke mystiek, het Soefisme, het Boeddhisme en het Taoïsme.
De auteur laat meerdere bestaanslagen van het hart spreken. Hierbij wordt wat mystici over het hart schrijven en wat de hedendaagse wetenschappen aanreiken vergeleken. Dergelijke inzichten kunnen licht werpen op het openen van het hart.
Een levend contact met het goede hart bevordert niet enkel de fysieke gezondheid en de schone uitstraling, maar ook de ware vrede van de geest die zich inzet om het lijden van alle andere wezens weg te nemen. Een geest die allen het hoogste geluk toewenst.
Wim van den Dungen (1961), geboren in Antwerpen, studeerde economie en filosofie. Hij promoveerde tot Master in de Wijsbegeerte op een proefschrift over de relatie tussen rationaliteit en irrationaliteit. Aanvullend studeerde hij Sociologie van de Muziek, Esthetica van de Muziek, Middelegyptisch, Middelnederlands en Sanskriet. Tevens begon hij yoga te beoefenen. Centraal voor hem staat de relatie tussen filosofie en mystiek.

Wim van den Dungen: Metafysisch kunnen we speculeren over de mogelijkheid van een 'force active' (Leibniz), of 'entelechie' (Driesch), 'élan vital (Bergson), 'vitaal principe' (Hahnemann), 'creativity' (Whitehead), 'morfogenetisch veld' (Sheldrake), 'etherisch dubbel' (theosofie), 'ch'i' (taoïsme), 'prâ a' (yoga) of 'vitale kracht'.
Henri Bergson: De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.

Rama Polderman Doe zelf de volgende stap in yoga (De leer van universele kennis)
Yoga Nidra of 'Psychic Sleep'
Yoga Nidra is een eenvoudige en bruikbare methode om tot rust te brengen. Het is een uitgebreide vorm van Savasan, ook bekend als Psychic Sleep of diepte-ontspanning. Het is een unieke wijze van volledige ontspanning. Indien men het onder leiding van een Guru kan doen, is het mogelijk om de hoogste vorm van meditatie te bereiken. Ofschoon hij ons niet tot Samadhi kan leiden met deze methode, geeft het wel een adequate voorbereiding hiervoor.
Ajapa Japa
Ajapa is een zeer belangrijke Sadhana, waarmee men de beleving der Samadhi-toestand kan bereiken. Bij andere Yogatechnieken moet men de adem geheel onder controle hebben, de adem wordt dan vastgehouden en Kumbhaka komt ervoor in de plaats. Maar tijdens de beoefening van Ajapa blijft de ademhaling normaal en zelfs tijdens Samadhi treedt dan geen verandering op.

Je moet wel van steen zijn, wil er niets gebeuren bij de Matthäus-Passion
De Matthäus-Passion was bedoeld voor de riten van Goede Vrijdag. Hij is dienstbaar aan de liturgie. "Bach heeft die twee hoofdstukken over het lijden van Christus uit het evangelie van Matteüs in fragmenten geknipt. Dat is de basis." Bach en zijn tekstschrijver Picander kijken terug op die passages uit het evangelie in recitatieven, aria's en koralen.
"Het heeft veel weg van een Lectio Divina: een geestelijke lezing van de Bijbel in verschillende fasen. Bach zoekt naar de diepere betekenis van het evangelie, in de teksten van die aria's, maar ook in de muziek die hij erbij geschreven heeft. Noot voor noot, regel voor regel: alles hangt met elkaar samen."

Om de werking van de geest te illustreren geeft Aurelius Augustinus een ingenieuze definitie:
Heilige Drie-eenheid kan men misschien beter de ene God noemen, uit Wie, door Wie, in Wie alle dingen zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn elk afzonderlijk God en vormen samen één God. Elk van hun is een volledige substantie en samen zijn ze één substantie. De Vader is noch de Zoon noch de Heilige Geest, de Zoon noch de Vader noch de Heilige Geest, de Heilige Geest is noch de Vader noch de Zoon, maar de Vader is alleen Vader, en de Zoon alleen Zoon en de Heilige Geest alleen Heilige Geest. Alle drie hebben ze dezelfde eeuwigheid, dezelfde onveranderlijkheid, dezelfde majesteit, dezelfde macht. In de Vader is de eenheid, in de Zoon de gelijkheid, in de Heilige Geest het harmonieuze samengaan van eenheid en gelijkheid. Alle drie zijn één door toedoen van de Vader, gelijk door toedoen van de Zoon, verbonden door toedoen van de Heilige Geest.

Om het aardse met het hemelse te verbinden gebruikt de Theosofie het begrip Individualiteit, Carl Jung Individuatie en de filognosie Onpersoonlijk. Het gebruik van deze 'synoniemen' biedt een gemeenschappelijk kader waardoor het mogelijk is de authentieke projectie van het Ken uzelve te doorgronden.

Freek van Leeuwen maakt van het begrip zelfverwerkelijking (zelf-ontplooiing) gebruik. In zijn boek De Levensweg (p. 77, 90 en 193) past hij het cybernetische model toe. Om de wereld te veranderen gaat het nog steeds om de scholing van de individuele ziel. Of met andere woorden hoe kunnen we in de pas lopen met de Heilige Geometrie, of ook wel de driehoek van Pythagoras genoemd.

Freek van Leeuwen: onderscheidt, net als het 5D-concept ‘Geest - Ziel - Lichaam’. Het rapport 'E i V ' sluit op zijn boek De Levensweg aan en maakt van zijn ‘verklarende woordenlijst’, de begrippen binnenwereld en buitenwereld, gebruik.

Binnenwereld
De binnenwereld is de inwendige wereld van de ziel. De geest bevindt zich in het midden van zijn eigen binnenwereld, die een uitgestraald krachtveld is, veroorzaakt door de eigen geestelijke werkzaamheid. De binnenwereld kan verder gevuld zijn met gewaarwordingsbeelden van buiten, voorstellingen, denkbeelden, kennis en herinneringen. Deze omringen de geest en worden daar door de geest waargenomen. De binnenwereld is een overgangsgebied tussen de stoffelijke wereld en de geestelijke wereld, waarmee de geest voortdurend, maar meestal onbewust, is verbonden.
Buitenwereld
De buitenwereld is datgene, wat de ziel, met daarin de geest, omgeeft. De ziel is een uitstraling van de geest en behoort daardoor tot de geest. Vanuit de geest gezien, behoort het lichaam tot de buitenwereld. Het is geheel uit de buitenwereld afkomstig en wordt daar, als de geest bij het overlijden weer naar huis gaat, ook aan teruggegeven.

Elke medaille heeft twee complementaire kanten, die door de spiegelsymmetrie, het projectiemechanisme tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking.

De antroposofie en corona
Ahriman is opgestaan (Eva Hofman De Groene Amsterdammer 3 juni 2021 p. 32-35):
De antroposofische beweging is kritisch ten aanzien van de coronamaatregelen en vaccinaties. En verdeeld. Sommigen dwalen af naar extreem-rechts of naar dwaze theorieën. Anderen maken zich hier zorgen over.
Albèrt, uitgesproken op z’n Frans, draagt een schipperspet en een leren jas. Hij loopt net de biologische winkel uit met een lading boodschappen. Hij wil best tijd maken voor een gesprek, maar dan ook echt tijd: wandelend, zodat er
ruimte is voor nuance.\\ Hoe meer , des te vatbaarder word je voor besmettingen, denkt ook Albèrt. Zelf is hij niet bang om ziek te worden. Hij heeft geen angsten, is gezond en doet veel aan zijn innerlijk leven. Laat hij zich vaccineren? ‘Het is een van de meest gecompliceerde dingen, de vaccinatievraag. Ook daar is het heel belangrijk om voor jezelf helderheid te scheppen.’ Een eigen keuze dus. En die maak je het liefst buiten de constante stroom van berichtgeving om. ‘Ik zou zo veel mogelijk andere burgers dat ook toewensen.’

De wolf die terugkomt (Marjan Slob Volkskrant 25 februari 2019 p. 19):
Europa valt gemakkelijk terug op een retoriek waarin mannen in wilde beesten veranderen. Eenmaal beest moeten ze vooral wegblijven (of sneuvelen). Het grote probleem is: wat doe je als ze terugkeren en weer man willen worden? Krijg je ze echt ingevoegd in de orde, of zullen ze gaan weerwolven? Het is precies dit probleem dat de regering heeft met terugkerende IS-strijders. Evenals voor de gewone wolven zijn er al plannen opgesteld en beheersteams ingericht. Maar die nemen de angst niet weg.
De wolvenenergie van jonge mannen krijg je (gelukkig) nooit helemaal ingetoomd. Logisch dat ze angst inboezemen. Wat doe je eraan? Franciscus van Assisi, die heilige die met de dieren sprak, had een aanpak die ik het navolgen waard vind. Tegen de wolf zei hij: ‘Broeder, ik ken uw honger.

Zonnelied (Franciscus van Assisi) Het Zonnelied (Italiaans: Cantico del Frate Sole) is een gebed uit de rooms-katholieke traditie geschreven door de heilige Franciscus van Assisi.
Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano en de pijnlijke tekenen van stigmata vertoonde. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Opmerkelijk is dat hij in het loflied niet alleen de mooie aspecten van de schepping weergeeft, maar ook ziekte en zelfs dood een plaats in het leven van de christen weet te geven.

Christian Rosenkreutz, Boedha en Franciscus van Assisi (Rudolf Steiner, Boeddha zijn rol op de planeet Mars - uit GA 130).
We moeten nu onze blik even richten op de eigenaardigheden van zo´n naar het geestelijke strevende mens als Franciscus van Assisi en zulke mensen die door de huidige cultuur in de industrie, de techniek, en de moderne ontdekkingen van deze tijd staan. Er waren vele, ook occulte personen die in hun ziel veel leed doormaakten toen ze moesten inzien dat er in de toekomst twee soorten mensen zouden moeten bestaan. Ze geloofden dat de ene klasse helemaal op het praktische leven zou gericht zijn, dat die ene klasse haar heil zou zien in het produceren van voedingsmiddelen, in het bouwen van machines enz. En de andere klasse zou die zijn waartoe mensen als Franciscus van Assisi behoren, die zich vanwege hun geestelijke leven geheel van het praktische leven afwenden. Daarom was het een belangrijk moment toen als voorbereiding van genoemde conferentie Christian Rosenkreutz in de zestiende eeuw een aantal occultisten bijeen riep, een grotere kring mensen, en hen deze twee soorten mensen die in de toekomst zouden bestaan, voor ogen hield. Eerst riep hij een grotere, later een kleinere kring om de mensen dit belangrijks te vertellen. Christian Rosenkreutz hield deze voorvergadering een aantal jaren eerder, niet omdat het hem onduidelijk was wat er moest gebeuren, maar omdat hij de mensen tot nadenken wilde aanzetten over de perspectieven van de toekomst. Hij zei om het denken te stimuleren ongeveer het volgende: Kijk naar de toekomst van de wereld; de wereld dringt aan op praktische zaken, op industrie, op spoorwegen enz. De mensen zullen net lastdieren zijn. En zij die dat niet willen zullen als Franciscus van Assisi zijn, niet geschikt voor het praktische leven, zij zullen slechts leven voor de innerlijke ontwikkeling. - Christian Rosenkreutz maakte zijn toehoorders indertijd duidelijk dat er op aarde geen middelen zijn om de ontwikkeling van deze twee klassen mensen tegen te houden. Alles wat men voor de mensen kon doen tussen geboorte en dood kon niet voorkomen dat de mensen in deze twee klassen werden verdeeld. Voor zover de omstandigheden op aarde in aanmerking komen is het onmogelijk om ervoor te zorgen dat het ontstaan van die twee klassen wordt voorkomen. Hulp kon er alleen maar komen als er een manier van opvoeden zou worden geschapen die zich niet tussen geboorte en dood afspeelde, maar tussen dood en een nieuwe geboorte.

Polariteiten en Complementariteiten (tegenstellingen en tegendelen) of zoals Jan Börger: het uitdrukt:
De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.

De grote verscheidenheid aan aan dichotomieën worden in het rapport ‘E i V’ met behulp van het fenomeen Complementariteit tot uitdrukking gebracht. De een bestaat bij gratie van de ander. Uiteindelijk kan er maar één waarheid, ‘De blijde boodschap’ zijn. Door de interacties ('these + antithese', dialectische filosofie van Hegel en Engels) tussen de 'alfa- en de bètawereld' kan synthese ontstaan. De gedragswetenschap, in het bijzonder de gammawetenschappen pedagogiek, sociologie, economie en politicologie vormen de schakel tussen de alfa- en bètawetenschappen. Zij nemen dus een tussenpositie in tussen alfa- en bèta-wetenschappen.

De Nederlandse graficus Maurits Escher heeft de penrose-driehoek vaak toegepast in zijn werk.
Robbert Dijkgraaf, lid Innovatieplatform (NRC 27 december 2008: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter):
De mens is slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering . U kunt deze lus zo vaak doorlopen als u wilt, net zoals de monikken de eindeloze trap op- en aflopen in de bekende prent Klimmen en dalen van M.C. Escher – een prent die trouwens geïnspireerd was door het werk van Penrose en zijn vader.
Op het eerste hoekpunt van de driehoek staat de wetenschap. Deze is verbonden met het tweede hoekpunt waar de mens staat, de bedenker van vele nutteloze en nuttige zaken, waarvan de wetenschap er slechts één is. Op zijn beurt vormt de mens weer een verbintenis met het derde hoekpunt, de natuur, wederom als onderdeel van een groter geheel, want de natuur brengt naast de mens ontelbaar andere verschijningsvormen voort. Ten slotte wordt de natuur weer verbonden met de wetenschap, een terrein dat veel meer bestrijkt dan alleen de beschrijving van de fysieke werkelijkheid.

Is de snaartheorie (string / superstring / M-theorie) de ultieme ‘Heilige Graal’ van de natuurkunde?
Vandaar dat nogal wat theoretische natuurkundigen, waaronder een aantal Nobellaureaten natuurkunde, hun twijfels hebben over de status van de snarentheorie: is het wel meer dan fantastische wiskunde? Zo stelt Martinus Veltman (Nobelprijs natuurkunde 1999): “De snaartheorie is een religie en daarom irrelevant voor de wetenschap.” Hij stelt ook dat de snaartheoretici “decennialang doorrommelen met een theorie die geen contact maakt met de werkelijkheid.”

Martinus Veltman maakt voor het standaardmodel gebruik van de C-, P- en T-symmetry. Als de regels gelijk blijven, dan heerst er blijkbaar symmetrie in het heelal. In de loop der tijd zijn er drie belangrijke symmetrieën gevonden: spiegelsymmetrie (het heelal zou gespiegeld kunnen bestaan), tijdsymmetrie (het heelal zou ook andersom in de tijd kunnen bestaan) en materiesymmetrie (elk deeltje heeft een tegendeel dat het doet verdwijnen als het dat ontmoet).
Voor het verklaren van de zwaartekracht wordt ook het C-, P- en T-symmetry concept toegepast.

De Universele Wetten van Kosmisch Bewustzijn
Liefde is de kracht die weigert het kwaad een plaats te geven in de wereld, maar verzet zich er niet tegen. Je verzetten tegen het kwaad maakt het kwaad alleen maar sterker, net zoals gewichtstraining de spieren sterker maakt. Verzet je niet tegen het kwaad, maar ont-masker het.
Eenheid kan worden ervaren vanuit een alles overziend gezichtspunt. Vanuit dit gezichtspunt is er geen dag of nacht maar wel het proces van dag en nacht, is er geen goed of kwaad maar wel het proces van goed en kwaad, en is er geen plezier of pijn maar wel het proces van plezier en pijn. Eenheid ziet niet Eén of Alles, maar wel het proces van het Ene Dat Alles Is, waarvan de cellen en de zielen samenwerken, ook al lijkt er sprake te zijn van verdeeldheid.
De Wet van het Nieuwe Wezen
In de menselijke natuur wijst het kwade alleen op de polariteit van stof en geest, een strijd om het bestaan tussen de twee gemanifesteerde beginselen in Ruimte en tijd; deze beginselen zijn uit zichzelf één, omdat ze zijn geworteld in het Absolute. In de Kosmos moet het evenwicht bewaard blijven. De werkingen van de twee tegengestelden brengen harmonie voort, evenals de middelpuntzoekende en middelpuntvliedende krachten, die onderling afhankelijk en voor elkaar noodzakelijk zijn – ‘opdat beide kunnen leven’. Indien de ene wordt tegengehouden, zal de werking van de andere onmiddellijk tot zelfvernietiging leiden.|polariteiten]] en verzoent tegenstellingen. De Wet van het Nieuwe Wezen verzoent ‘ja’ en ‘nee’, juist en fout, goed en kwaad. Door deze wet worden de concepten van God en Satan verenigd in een harmonieus stelsel, volledig in overeenstemming met de Wet van Eenheid. Deze wet erkent de terugkeer van Lucifer naar het goddelijke - naar de bron van al het leven - en maakt dat de kracht van het kwaad niet meer bestaat in de wereld. Alleen de naklank, de herinnering en de angst voor het kwaad''' zijn er dan nog, maar ook deze zullen geleidelijk uit het bewustzijn verdwijnen.

de bergrede in het licht van de vedanta-leer
22: Wanneer een mens goed is, wees dan niet afgunstig. Wanneer hij slecht is, haat hem dan niet; wees onaangedaan ten aanzien van degenen die kwaad willen. Iedere gedachte die uit haat geboren wordt, zelfs de rechtvaardige haat jegens het kwade, moet noodzakelijkerwijze een golf van haat en slechtheid in onze geest doen oprijzen, waardoor onze onwetendheid en rusteloosheid alleen maar toenemen. Het is onmogelijk aan de Heer te denken of Hem lief te hebben zolang deze golf nog niet voorbij is. Als wij God wensen te vinden, moeten wij God-gelijk worden in barmhartigheid.
28: Mattheüs 5:1-48
10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

H.P. Blavatsky Hoofdstuk 7 Vroegchristelijke ketterijen en geheimen genootschappen (p. 360/361):
Er zijn tijden van epidemieën in ethische en fysieke aangelegenheden. In het ene tijdperk
zal een geest van godsdiensttwist de hevigste hartstochten opwekken waarvoor de menselijke natuur vatbaar is, en aanleiding geven tot wederzijdse vervolging, bloedvergieten en oorlogen; in een ander tijdperk zal een epidemie van verzet tegen het gevestigde gezag zich over de halve wereld verspreiden (zoals in het jaar 1848), snel en overal tegelijk zoals de kwaadaardigste lichamelijke ziekte. Bovendien wordt het collectieve karakter van mentale verschijnselen duidelijk door de abnormale psychische toestand die zich van duizenden en duizenden meester maakt en hen beheerst, waardoor ze alleen tot onbewust handelen in staat zijn, en bij het volk de mening ontstaat dat er demonische bezetenheid in het spel is, een mening die in zekere zin door de satanische hartstochten, emoties en handelingen die zich in zo’n toestand voordoen, wordt gerechtvaardigd. In de ene periode is er een algemene neiging tot afzondering en contemplatie, vandaar de talloze kandidaten voor het klooster- en kluizenaarsleven; in een andere periode richt de manie zich op handelen en streeft men naar een of ander utopisch plan, even onuitvoerbaar als nutteloos; vandaar de myriaden die hun familieleden, hun huis en hun vaderland hebben verlaten, op zoek naar een land waar de stenen van goud zijn, of om een vernietigingsoorlog te voeren om het bezit van waardeloze steden en onbegaanbare woestijnen.

Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 301):
(6.) Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.

De Geheime Leer Deel II, Stanza 4 Schepping van de eerste rassen (p. 104):
Wat hun vormgevers of ‘voorvaderen’ betreft – die engelen die volgens de exoterische legenden aan de wet gehoorzaamden – deze moeten identiek zijn met de barhishad-pitri’s, of de pitar-devata’s, d.w.z. zij die in het bezit waren van het stoffelijke scheppende vuur. Zij konden voor de menselijke monaden slechts hun eigen astrale zelf scheppen, of beter gezegd deze daarmee bekleden, maar zij konden de mens niet maken naar hun beeld en gelijkenis. ‘De mens moet niet zijn zoals een van ons’, zeggen de scheppende goden die zijn belast met het vormen van het lagere dier, maar hoger (zie Gen. en Plato’s Timaeus). Dat zij de gelijkenis van de mens uit hun eigen goddelijke essentie schiepen, betekent esoterisch dat zij het waren die het eerste Ras werden, en dus in zijn lot en verdere evolutie deelden.
105: De eerste mensheid was dus een bleke kopie van haar voorouders; te stoffelijk, zelfs in haar etherische toestand, om een hiërarchie van goden te zijn; te geestelijk en zuiver om MENSEN te zijn, omdat zij immers in het bezit is van elke negatieve volmaaktheid (nirguna).
Volmaaktheid moet, om volkomen te zijn, worden geboren uit onvolmaaktheid, het onvergankelijke moet groeien uit het vergankelijke en dit laatste hebben tot voertuig, grondslag en tegenstelling. Absoluut licht is absolute duisternis, en omgekeerd. Inderdaad is er in het rijk van de waarheid noch licht, noch duisternis. Goed en kwaad zijn tweelingen, de nakomelingen van Ruimte en Tijd, onder de heerschappij van maya.
Geheime Leer Deel II Stanza 12. Het vijfde ras, goddelijke leermeesters (p. 421):
Plato schijnt dat kwaad te zien in de
gelijkheid of de eenheid van aard van de regeerders en de geregeerden, want hij zegt dat lang vóór de mens zijn steden bouwde, in de gouden eeuw, er niets dan geluk op aarde bestond, want er waren geen behoeften. Waarom? Omdat Saturnus – die wist dat de ene mens niet over de andere kon heersen zonder dat door zijn grillen en ijdelheid de onrechtvaardigheid onmiddellijk het heelal zou vervullen – nooit enige sterveling zou toestaan macht te krijgen over zijn medeschepselen. Hiertoe gebruikte de god hetzelfde middel dat wijzelf gebruiken als het gaat om onze kudden. Wij plaatsen geen os of ram aan het hoofd van onze ossen en rammen, maar geven hun een leider, een herder, d.w.z. een wezen van een heel andere soort dan zijzelf, en van een hogere natuur. Dit is precies wat Saturnus deed. Hij hield van de mensheid en stelde als heerser daarover geen sterfelijke koning of vorst aan, maar ‘geesten en genii (δαίμονεϛ) van een goddelijke aard, veel hoger dan die van de mens’.
Het was god, de logos (de synthese van de menigte), die zo de leiding had over de genii en de eerste herder en leider van de mensen werd13. Toen de wereld niet meer zo werd geregeerd en de goden zich hadden teruggetrokken, ‘verslonden verscheurende dieren een deel van de mensheid’. ‘Toen zij op hun eigen hulpbronnen en werkzaamheid waren aangewezen, verschenen er achtereenvolgens onder hen uitvinders die het vuur, het graan en de wijn ontdekten; en zij werden door het dankbare volk vergoddelijkt . . .’ (‘De Legibus’, I, iv; in Crit. en in Politic).
13) De Geheime Leer verklaart en werkt uit wat Plato zegt, want zij verkondigt dat die ‘uitvinders’ goden en halfgoden (deva’s en rishi’s) waren die – sommigen vrijwillig, sommigen daartoe gedwongen door karma – in de mens waren geïncarneerd.

Madame Blavatsky over de studie van de Theosofie:
Wat je ook in De Geheime Leer wilt bestuderen , houd steeds de volgende denkbeelden voor ogen, die de basis moeten zijn van je ideeën-vorming:
(d) Het vierde en laatste basis-idee dat je moet vasthouden is dat wat uitgedrukt wordt in het grote Hermetische axioma. Het somt alle anderen op en vat ze samen:
Zo binnen, zo buiten
zo groot, zo klein
zo boven, zo beneden
er is slechts één Leven en Wet
en de besturende Kracht is één
Er is geen binnen, geen buiten
geen groot, geen klein
geen hoog, geen laag
in het goddelijk bestel

J.H. van Splunter: Smaragden tafel:
Waar, zonder dwaling, zeker en waarachtig waar;
dat wat boven is, gelijk aan dat wat onder is,
en dat wat onder is, gelijk aan dat wat boven is,
om de wonderen van het Ene te doordringen;
en zoals alle dingen geworden zijn uit Een,
door de overwinning van Een
zo ontstonden alle dingen door dit Ene door aanpassing.

Thomas-evangelie, ontdekt in 1948, logion 22
Wanneer u de twee één maakt,
en wanneer u het innerlijk maakt als het uiterlijk,
en het uiterlijk als het innerlijk,
en het boven als het beneden,
en wanneer u het mannelijke en het vrouwelijke één maakt,
zodat het mannelijke niet mannelijk is,
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
wanneer u ogen maakt in plaats van een oog,
en een hand in plaats van een hand,
en een voet in plaats van een voet,
en een beeld in plaats van een beeld,-
dan zult u binnengaan in het Koninkrijk (der Hemelen).

Het grote Hermetische axioma vertoont een duidelijke overeenkomst met logion 22.

Freek van Leeuwen beschrijft de relatie tussen hemel en aarde vanuit de Geestkunde.

Freek van Leeuwen boek Geestkunde Samenvatting
Met het geopende geestesoog heeft de schrijver in de geestelijke wereld kunnen waarnemen, dat de menselijke geest in wezen een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte is. Dat licht en die warmte hebben de eigenschap, dat zij in twee toestanden kunnen voorkomen: een vormbare en zelfvormende toestand. Met deze vormbare en zelfvormende eigenschappen van het licht en de warmte hangen de geestelijke vermogens samen: het waarnemen, denken, voelen en willen.
Waarnemen is vormbaar licht, waardoor er van buitenaf lichtbeelden in de geest kunnen worden gevormd, wat ervaringsbeelden zijn, waardoor de geest zich van de omgeving bewust wordt; denken is zelfvormend licht, waardoor de geest in zichzelf lichtbeelden kan vormen, wat denkbeelden zijn die onder woorden kunnen worden gebracht; voelen is vormbare warmte, waardoor de geest zich gevoelsmatig kan openstellen voor de gemoedsgesteldheid van anderen en zo met hen kan meevoelen; willen is zelfvormende warmte, waardoor de geest zichzelf in een verhoogde krachtstoestand kan brengen en zo de gevormde gedachten en gevoelens in het gedrag naar buiten toe tot uitdrukking kan brengen.
Als de geest met de vermogens in zichzelf werkzaam wordt, heeft dat een uitstraling om de geest heen tot gevolg: de ziel. In de ziel kan de geest de vóórtbrengselen van de vermogens: kennis, gedachten, gevoelens en besluiten, vasthouden, wat het geestelijke deel van het geheugen is. Doordat de geest in de loop van de miljoenen jaren oude ontwikkeling de vermogens steeds beter heeft leren beheersen, heeft de ziel een vorm gekregen die overeenkomt met de éigenschappen van de vermogens: de geestgedaante; met de geestgedaante kan de geest zich in de geestelijke wereld vrij bewegen. Op aarde komt de geestgedaante tot uitdrukking in het lichaam en daarin bevindt de geest zich op de plaats van de hersenen, het verbindingsorgaan tussen de geestelijke en stoffelijke wereld.
In het aardse bestaan maakt de geest voortdurend gebeurtenissen mee; de ervaringen daarmee opgedaan, moeten met de vermogens worden verwerkt, waardoor de geest die steeds beter leert gebruiken. In de loop van de ontwikkeling is de geest zich daardoor steeds meer bewust geworden van zichzelf. Op een gegeven tijdstip in de ontwikkeling van die bewustwording zal de geest zich willen bevrijden van de remmende en moeilijkheden veroorzakende toestand van onbewuste vereenzelviging met dit stoffelijke bestaan en van eenzijdigheden in de eigen persoonlijkheid. Dat kan alleen door de vermogens bewust en beheerst te gaan gebruiken, waardoor ze op den duur worden ontwikkeld tot het geweten en de deugden; daardoor wordt de levensbeschouwing vergeestelijkt en kan de betekenis van het tijdelijke bestaan worden gezien in het licht van de eeuwigheid, die de oorsprong ervan is.
Deze ontwikkeling is de zelfverwerkelijking; daardoor komt het geestelijke licht en de geestelijke warmte steeds meer in overeensteming met die van de geestelijke begeleiders in de geestelijke wereld en uiteindelijk met die van de goddelijke algeest. De menselijke geest is oorspronkelijk door verdichting als een algeestvonk uit de algeest voortgekomen in een toestand van onbewustheid; door op aarde een geestelijke ontwikkeling door te maken en zichzelf als geest te verwerkelijken, zal uiteindelijk de bewuste hereniging met de algeest als zelfstandig geworden geest, door allen worden bereikt.

Punten in het boek Geestkunde die nauw op het rapport ‘E i V’ aansluiten:
- Hoofdstuk 1.4.3 Het eeuwige hier en nu (p. 24)

Het snijpunt van de drie assen van het morele kompas toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de psyche de relatie tussen de microkosmos en de macrokosmos. Dit snijpunt symboliseert het eeuwige nu.

- Hoofdstuk 2.5.5 De gemoedsgesteldheid (p. 55 en 552)

Wim van den Dungen, Levensboom (Sepher Yetzirah) Eenheid der tegendelen: Als we op deze wijze de Sephiroth bewust polariseren dan wordt onze aandacht onverwijld naar 'het midden' getrokken. De polarisatie tussen Links & Rechts is een noodzakelijke voorwaarde om een Midden Pilaar te bekomen die ontstaat als gevolg van de spanning die bewust tussen Linker- & Rechterpool geschapen werd. De Midden Pilaar impliceert dat de polaire posities harmoniseren (equilibreren) waardoor groei en manifestatie van het resultaat mogelijk worden. M.a.w. het 'midden' betreft de 'Gulden Middenweg' (de 'Gulden Snede') die mogelijk wordt zodra de polen als twee tegendelen begrepen worden (en niet als tegenstellingen).

Nāgārjuna (circa 150 - circa 250) was een Indische filosoof en de oprichter van de Madhyamika (middenweg) school van het Mahayana Boeddhisme.

- Hoofdstuk 3.2.8 Karma, herstel van verstoord evenwicht (p. 103) PRANA Kleuren Klanken Beelden nr. 178, (p. 7):
Het sattvisch midden van de levensbeweging
De richting in de levensbeweging is zodanig, dat de spanning tussen de actief naar buiten gerichte centrifugale beweging (rajas) en de passief naar binnen gerichte centripetale beweging (tamas), op kan lossen in de harmonie die ontstaat als de beweging het juiste midden vindt. Als gevolg van deze naar het miden zoekende beweging, lost op den duur de spanning tussen rajas en tamas op. Het is als een muziekstuk waarin de spanning zoekt naar harmonie, die uiteindelijk oplost in de stilte.

Karma kan ook aan de hand van het Yin/Yang-symbool en de Vijf Fasen worden geïllustreerd. Het symbool brengt drie opties tot uitdrukking, de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop. Amit Goswami, maakt in zijn boek De kwantum dokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing, op p. 175 van hetzelfde Yin/Yang-symbool gebruik.

De Geheime Leer Deel I, Samenvatting (p. 307):
(3) Ze zijn tweevoudig van aard, omdat ze zijn samengesteld uit (a) de redeloze brute energie, die eigen is aan materie en (b) de intelligente ziel of het kosmische bewustzijn, dat die energie richting geeft en leidt en dat de gedachte van een Dhyan-Chohan is, die de verbeeldingskracht (ideatie) van het universele denkvermogen weerspiegelt. Het gevolg hiervan is een steeds voortgaande reeks van stoffelijke manifestaties en van morele gevolgen op aarde tijdens de manvantarische tijdperken, terwijl het geheel onderworpen is aan karma.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de natuurwet van zaaien en oogsten, Grace F. Knoche:
En omdat we één mensheid zijn en niet los van elkaar staan, beïnvloeden we niet alleen het lot van degenen met wie we omgaan, maar ook van duizenden anderen die op onze golflengte zitten. Als onze motieven altruïstisch zijn, zaaien we in de gebieden van de geest; dienen we onszelf, dan zaaien we op de akker van ons persoonlijke zelf. We oogsten zoals we zaaien, want de natuur reageert onpersoonlijk zonder rekening te houden met wat voor de zaaier aangenaam of onaangenaam zou zijn. De oogst zal zich automatisch aanpassen aan het zaaisel, omdat ieder mens zijn eigen oogster en optekenaar is die op de geheugencellen van zijn karakter, en in feite op elk niveau van zijn wezen, afdrukt wat hij is.

- Hoofdstuk 3.5.6 Beschermengelen, Aartsengelen en Engelenvorsten (p. 138):

De levensboom (Omraam Mikhaël Aïvanhov boek Angels and other Mysteries of The Tree of Life of G.A. Barborka boek Het Goddelijke Plan, p. 91) wordt ook gebruikt om de hemelse hiërarchie, de engelenleer van Dionysius tot uitdrukking te brengen. In een visioen nam Hildegard van Bingen ook de engelenscharen, de goddelijke sferen waar.

- Hoofdstuk 4.1.5 De zevenvoudigheid van de ziel (p. 171)

De Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 25 De mysteriën van het zevental, De zeven zielen van de Egyptologen (p. 721):

 

1. Noot bij tabel: Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ruach (geest) wat wij kama-rupa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, buddhi, zou zijn en nephesh het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.

Middels het bewustzijn van bewustzijn, het reflexief bewustzijn, komen we tot begrip. Chayah (Antahkarana) is de brug, de verbinding met de Schepper, de zogenaamde Derde Weg (het verborgen ‘Immanente en Transcendente’, het 3e Aaanzicht) van de tussen het eerste bewuste inzicht en Yechidah. De schakel Chayah, tussen Akasha en Sjechinah betekent eenwording. De kern van de ziel is Yechidah (Sjechinah), de tegenwoordigheid van God in de Schepping.

Te beginnen met Plato zijn er van de ziel op microniveau verschillende doorsneden bekend:

PlatoJoodse KabbalahPoncé, p. 60 (xxx)PuruckerSkandha’sEsoterieOuspensky
4. Logos, DenkenGeestKether, NeshamaHoofdSankharaGeestelijke wereldHigher Intellect
3. Thumos, Wil (x)ZielYesod, NepheshBorst, HartSaññaEtherische wereldHigher Feeling
    Viññana (xx) 
2. Epithumia, VoelenDierlijk-Astrale ZielTifereth, RuahBuikVedanaAstrale wereldMoving
1.VoertuigMalkuth, GuphLinga-sariraRupaStoffelijke wereldInstinctive

x) De wil moet er voor zorgen dat verstand en begeerte elkaar in evenwicht houden.
xx) Viññana bevindt zich op het snijpunt van de 1./2.-as en de 3./4.-as. De derde toestand van viññana, het bewustzijn van etherisch dubbel, heeft op het zelfbewustzijn betrekking.
xxx) Pim van Lommel boek Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaringen (p. 313).
De drie toestanden Chayah, Yechidah en Coach ha guf (Blavatsky, Deel II, p. 721) zijn niet in het overzicht meegenomen. De esoterie beschrijft de 7 beginselen van de mens, de zeven verschillende toestanden van bewustzijn, de zeven ‘zielen’.
P. 284: Er zijn aan het alomvattende bewustzijn vele namen gegeven. Ik noem het eindeloos of non-lokaal bewustzijn. Maar het is ook het hoger of hoogste bewustzijn, het kosmisch bewustzijn, het goddelijke bewustzijn of de zuivere bron of essentie van ons bewustzijn genoemd.
De systeemfilosoof Ervin Laszlo noemt deze hoogste vorm van bewustzijn het Akasha-veld, omdat hier alle kennis en een eindeloze hoeveelheid informatie ligt opgeslagen.
P. 352: Akasha is het Sanskritische woord voor 'allesdoordringende ruimte'. Volgens de oude Indiase filosofie is het de bron van het hele universum; het bevat informatie over alles wat is gebeurd, nu gebeurt en in de toekomst kan gebeuren.

Het speelveld van de ziel manifesteert zich door het zelfbewustzijn. De ultieme blauwdruk van het leerproces (‘Avatar’, de oerbron) blijft in de schepping verborgen. Wel wordt persoonlijke informatie in het BOEK VAN HET LEVEN, de Akasha-kronieken opgeslagen.

- Hoofdstuk 4.3.2 De geestelijke vermogens als geestgedaante (p. 185 en 563)

Jan Wicherink Ontheemde Zielen Ontwaken (p. 65):
Misschien wel het meest belangrijke onderwerp in de Heilige Geometrie is de Gulden snede. De Gulden snede is een speciale verhouding die wordt aangeduid met de Griekse letter d, Phi genaamd (spreek uit als fi).
Ze voldoet aan d = ½ * f5 + ½ = 1,618

Jan Wicherink Het geheim van de Heilige Geometrie, representatie van de Heilige Geest en Flower of Life (Akashic Records).
Jan Wicherink (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de Akasha-kronieken. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.

De C-, P- en T-symmetrie (C-, P- en T-symmetry) van het standaardmodel beschrijft het universele patroon Triade + Tetrade = Kwintessens. Of met andere woorden het universele patroon van de mens is hetzelfde als het patroon in de gehele schepping.

Darwin heeft gelijk wanneer hij stelt dat het leven de 'natuurlijke selectie' continu richting hogere, meer complexe vormen ontwikkelt. Dit geldt echter niet alleen voor de materie maar ook voor een zich ontwikkelend bewustzijn. Het innerlijke bewustzijn (zelfbewustzijn, reflexief bewustzijn, bewustzijn van bewustzijn) is een levenscyclus (Huwelijksquaterniteit) die in het universele bewustzijn ligt besloten.

5D, de kwintessens is op de dialectische filosofie van Hegel en Marx (Engels) gebaseerd. Marx, Capital, Vol. 1, p. 19: “Mijn dialectische methode”, schreef Marx, “verschilt niet alleen van de hegeliaanse, maar is het direct tegenovergestelde ervan. Voor Hegel is het levensproces van de menselijke hersenen, dat is het denkproces, dat hij onder de naam van ‘het Idee’ zelfs verandert in een onafhankelijk subject, de bouwer van de reële wereld, en de reële wereld is enkel de uitwendige, fenomenale vorm van ‘het Idee’. Bij mij daarentegen is het ideaal niets anders dan de materiële wereld, weerspiegeld in de menselijke geest en vertaald in denkvormen.”

Ether staat voor de natuurlijke reflectie, die in de vijf Platonische lichamen door de getallensymboliek tot uitdrukking wordt gebracht. De Aarde, de Kubus (ruimtelijk figuur) met 6 gelijke vlakken is de helft van Ether, de dodecaëder (Plato, Thimaeus) met 12 gelijke vlakken. Met twaalf regelmatige vijfhoeken kan in drie dimensies een dodecaëder worden gevormd.
Binnen een pentagoon kan een pentagram worden getekend. In het centrum van het pentagram ontstaat een nieuw pentagoon. Het recursieproces brengt de manifestatie van de zelfgelijkvormigheid tot uitdrukking.
De diagonaal Vuur (Tetraëder met 4 gelijke vlakken) versus Water (Icosaëder met 20 gelijke vlakken) staat voor de Macrokosmos en Microkosmos. Vuur en Water samen hebben 24 vlakken, het dubbele van Ether.

- Hoofdstuk 5.2.7 de geestelijke vermogens en hun kleuren, De chakra’s (p. 218)

Met het 5Ddenkraam bedoelen we dat de vier klassieke basiselementen van het water, het vuur, de lucht en de aarde, samen met het etherbegrip als de vijfde dimensie een denkraam vormt waarmee we tot integratie kunnen komen met verschillende systematische opvattingen. Met behulp van het morele kompas laten we zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke cyclische werkelijkheid te verbinden. Het 5e element Ether laat zien dat het gaat om de wisselwerking, de synthese tussen in principe steeds vier elementen. Om het 5e element toe te lichten wordt het morele kompas en de systeemleer gebruikt. Bij het Ether-paradigma gaat het om de juiste transformatie tussen de binnenwereld en de buitenwereld en vice versa.

Pythagoras: Blavatsky 'E i V': Ken Wilber Vier kwadranten:
MonadeTriade7e Chakra5e ChakraCultureel, CentaurSociaal, Systeemtheorie
1. Vuur ----3. Lucht7. Âtma ----5. Manas4. Innerlijk/Collectief ----2. Collectief/Uiterlijk
||||||
4. Aarde ---2. Water4b. Hogere Kama ----6. Buddhi1. Individueel/Uiterlijk ----3. Innerlijk/Individueel
TetradeDuade4e Chakra6e ChakraGedragsmatigIntentioneel

5e element Ether, snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4.

Het middelste kwadrant begint met het 4e Chakra, het hartchakra. De psyche verbindt het lagere Kama, lagere begeerten en hartstochten met het hogere Kama. Chakra’s tonen de energetische werkelijkheid. Bezieling leidt tot een hoger trillingsniveau of vibratie en draagt aan een veiliger wereld bij. De onveiligheid die we om ons heen zien, vormen een directe weerspiegeling van het collectieve bewustzijn. Het collectieve geheugen heeft alles te maken met het zelfbeeld - je bent wat je je herinnert. Authentieke persoonlijkheden, kunstenaars, creatieve mensen vibreren op de hogere chakraniveaus. De 5e chakra staat voor communicatie en creativiteit.

Raimund Badelt - Teilhard de Chardin – Prophet unserer Zeit
Teilhard formuleert zijn inzichten in niet alledaagse taal; zijn teksten dragen veelal een natuurwetenschappelijk stempel; sommige ervan worden ook door zijn persoonlijke, mystieke ervaringen ondersteund. Dergelijke gedachten worden echter, alhoewel in andere beelden verwoord, ook bij grote theologen en mystici uit de geschiedenis van de Kerk aangetroffen (bv. bij Meester Eckhart, Hildegard van Bingen, Nikolaas van Cusa). Het Tweede Vaticaanse Concilie pakte enkele elementen van zijn stellingen op, met name in de constitutie 'De Kerk in onze tijd'. Hier wordt van een wereld uitgegaan, die zich in ontwikkeling bevindt en van een spiritualiteit, die het handelen als opgave formuleert.

Raimund Badelt - De spiritualiteit van Teilhard de Chardin
51 Teilhard, Herz 65.
stichten, "die uit hartstochtelijke inzet voor het lichaam van Christus aan de natuurlijke waarheid gewijd zijn."
52 Al tijdens de eerste wereldoorlog had Teilhard zich, zoals hij schrijft, gewenst "... een apostel/evangelist van Christus in het universum te zijn, ... Christus te dragen in de kracht van echte organische bindingen aan de werkelijkheden, die doorgaan voor de gevaarlijkste, de meest naturalistische, de meest heidense, dat is mijn evangelie en mijn missie ... Daarvoor heb ik mijn gelofte, mijn priesterschap ... op me genomen."
177 Teilhard, 'L'Énergie', 180-195. (Teilhard gebruikt in dit verband in de Franse tekst steeds het begrip 'amour', niet 'charité', in één geval zelfs het begrip 'passion', .d.w.z.
hartstocht. Er werd al (in deel 1.3) gewezen op de heiliging van het werk in de wereld als centraal onderdeel van Teilhards spiritualiteit, dit als tegenstelling tot neigingen om zich uit de wereld terug te trekken.

Prof. dr. Walter Nigg - Grote Heiligen
Het magische van hun wezen staat in verband met deze nabijheid Gods, die voor de heilige mens tekenend is. Heiligen zijn onophoudelijk zoekende mensen, met dit karakteristieke kenmerk, dat hun hartstochtelijk bewogen zoeken reeds tot religieus vinden is gekomen, en dat hun verder zoeken steeds uit een reeds gevonden-hebben ontstaat. Zij verdienen de erenaam heiligen, omdat zij al in dit leven de groots geleefde, gelovige existentie belichamen, die geheel op God is gericht. Hun oogmerk is de verwerkelijking van het christelijke beginsel, want hun leven blijft niet steken in het wetmatige 'gij zult', doch illustreert Jezus' Evangeliewoord: "Zalig zijn de ..." (15) (Matth. 5, 3).
Ondanks al zijn politieke adviezen was Broeder Klaus toch geen politicus in de gewone zin des woords. Het relativisme van de politieke mens was hem volkomen vreemd. Van eerzucht en machtswellust, de twee hartstochten die vrijwel alle politiek-geïnteresseerde mensen vergiftigen, was bij deze aan de wereld onttrokken kluizenaar geen spoor te bekennen.

Mattheus 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

-6.2 Golfbewegingen door de geestelijke en stoffelijke wereld (p. 252)

Henk Hogeboom van Buggenum (GAMMA jrg. 13 nr. 1 en jgr. 15 nr. 3):
Na de atmosfeer verscheen zo de biosfeer, de levende laag rond onze planeet. Uit deze biosfeer kwam door toeneming van complexiteit-bewustzijn ongeveer 5 miljoen jaar geleden een soort voort met een zeker zelfreflecterend vermogen. Deze australopithecus was het begin van een reeks hominiden of mensachtigen, waaruit zich door toenemende schedelinhoud van 400 tot 1600 cm3 de huidige homo sapiens ontwikkelde. Ook dit proces van cerebra-lisatie wordt gekenmerkt door oprolling. De mens vormt dan zelf weer een nieuwe laag rond onze planeet, die Teilhard de Chardin de noösfeer noemt, de laag van denkende korrels, bewustzijnspartikels, die samen bezig zijn een nieuwe eenheid te vormen, de mensheid.
Voor Teilhard betekent het christendom een cruciaal moment in de antropogenese, onze bewustwording als mens. Dat blijkt wel uit de invloed, die de figuur van Jezus heeft gehad. Zijn levenswandel werd als waardevol erkend, een richting die navolging verdiende. Het was een nieuw omslagpunt in de evolutie. In de mens werd God als het ware geboren, d.w.z. het besef van ieders verbondenheid met de schepper. Als iedereen - of hij nu boeddhist is of jood, christen of moslim - verbonden is met de schepper, is de liefde voor de medemens een uiting van verbondenheid met God.
Wij tappen het bewustzijn af met onze hersenen. Het bewustzijn is alomtegenwoordig en wij zijn er een deel van, dat zichzelf steeds kan verruimen aan de ander. De ander wordt zo tot een noodzakelijke voorwaarde voor onze groei.

- Hoofdstuk 7 De geestelijke inwikkeling en Hoofdstuk 9 De geestelijke ontwikkeling (p. 293 en 461)

Cultuuroverdracht (juiste) heeft op de imitatie van Plato, een 'intelligent ontwerp' op basis van Waarheid, Schoonheid en het Goede betrekking en niet op intimidatie. Plato zet de natuurfilosofie in zijn werk Timaeus uiteen.

In het geval van de Timaeus hebben we te maken met de constructie van het verslag van de natuurfilosofie als een uiteenzetting van transcendente oorzaken vanuit principes, en het daaropvolgende ontvouwen (Evolutie en Involutie) van het universum zoals het emaneert uit die transcendente oorzaken, die tezamen een opklimmen bemogelijken tot aan de Demiurg als de eerste intelligibile oorzaak van het universum.

- Hoofdstuk 7.6 De geestelijke vermogens en de getallen (p. 354):
Het rapport ‘E i V’ is op de driehoek van Pythagoras gebaseerd. De in het onderstaande linker kwadrant weergegeven getallen corresponderen met de getallen in de kubus van Freek van Leeuwen. Het is echter ook mogelijk een verband te leggen tussen deze getallen en het enneagram.

Big Nine: Big Five:
  4. Veerkrachtig2. Zorgvuldigheid
3./7. Denken -1./8. WillenDenken -Intuïtie
||||
Gewaarworden -VoelenGewaarworden -Voelen
4./5. Waarnemen2./6. Voelen1. Emotionele flexibiliteit3. Vriendelijkheid
9. Bemiddelaar in het centrum 5. Openstaan voor ervaringenin het centrum

Het volmaakte getal 10 (1 + 2 + 3 + 4) wordt in de metafysische wereld verzinnebeeld door de 4 of de Tetraktys. Het laat zien dat er aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen (Aldous Huxley: ‘perennial’, Friedrich Nietzsche: ‘ewige Wiederkunft’), een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk, een bepaalde natuurconstante? ten grondslag ligt. De Triade, de triniteit vormt de natuurlijke eenheid 'Ruimte, Materie en Tijd' en de Tetrade vormt de natuurlijke selectie. Bij levensprocessen gaat het primair om de context 'Uw wil geschiede', om de natuurlijke eenheid en de natuurlijke selectie, namelijk om de Weltstoff van Teilhard de Chardin, de memen van Richard Dawkins, de geest-substantie Swabhâva (Mind stuff) in de Theosofie. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de kwintessens van het verhaal echter gelijk blijft. De structuur van de eeuwige wederkeer impliceert een Droste-effect. Dit proces van zelfverwijzing heet Recursie.

Het is mogelijk de éne werkelijkheid vanuit een nieuw gezichtspunt te belichten. Het op de zeven wijsheidssleutels gebaseerde nieuwe gezichtspunt heeft op de zeven eigenschappen, perspectieven van de éne werkelijkheid, lees aggregatieniveaus van het bewustzijn betrekking. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de kwintessens, de vijfde wijsheidssleutel van het verhaal echter gelijk blijft. De Kwintessens brengt de ‘Eeuwige wederkeer’ (Perennial philosophy, Sanātana Dharma, de opwaartse - en neerwaartse spiraaldynamiek), de Eeuwige terugkeer van Friedrich Nietzsche tot uitdrukking.

Er is in verband met de symmetrie in de schepping om de waarheid te achterhalen volgens Pythagoras geen complexe wiskunde nodig. Om de 10 dimensies weer te geven is de gebruikte wiskunde eenvoudiger dan bij de snaartheorie. Er behoeft slechts tot tien te worden geteld:

Wijsheids-Morele kompas-Rapport ‘E i V’Trias Politica en 4e, 5e en 6e Macht'Bewustzijnsschil'Unificatietheorie
sleutel een1e DimensieHoofdstuk 2, 5.1 Bijlage1e MachtSpiegelsymmetrieKen uzelve
sleutel twee2e DimensieHoofdstuk 2, 7.3, 1.5.1 Bijlage2e MachtComplementariteitDichotomieën
sleutel drie3e DimensieHoofdstuk 2, 8.4.2 Bijlage3e MachtRecursieOrdening
sleutel vier4e DimensieHoofdstuk 2, 5, 8.3 Bijlage4e MachtEther-paradigma’Ruimte en Tijd’
sleutel vijf5e DimensieHoofdstuk 2, 5, 4.4 Bijlage5e MachtReflexief bewustzijn’Energie en Tijd’
sleutel zes6e DimensieHoofdstuk 56e MachtMeta-leren’Energie en Materie’
sleutel zeven7e DimensieHoofdstuk 5 Hermeneutische cirkelCategorie van alles
Lemniscaat8e Dimensie  Möbiusband
 9e Dimensie  Scheppingsdriehoek 9 - 6 - 3Enneagram
Hoofdroute10e DimensieHoofdstuk 2.2.1 Bijlage 'Micro- en Macrokosmos''E i V'

Bijlage Enneagram toont de punten 1-2-4 en 5-7-8 in een kernkwadrant. Rob de Best: De oplossing vooraf: Naast de punten 9-3-6 zijn er de punten 1-2-4 en 5-7-8, die een symmetrisch hexagram vormen.

Na het lezen van het artikel Autisme wereldreligies moet doorbroken in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt. De kwintessens die in het rapport ‘E i V’ naar voren komt wordt aan de hand van een zogenaamde 'Bewustzijnsschil', een 5 bij 5 matrix structuur (zelfreflecterend vermogen) geïllustreerd. De schil is uit de zes definities Ether-paradigma, Reflexief bewustzijn, Meta-leren (het Nieuwe leren), de Hermeneutische cirkel, Unificatietheorie (zie onderstaande middelste kwadrant) en het Morele kompas samengesteld. De hierbij gevolgde denkwijze wordt door de publicatie Het transcenderen van de conceptueel-symbolische kode van Francis Heylighens weergegeven.

Francis Heylighen licht bewustzijn toe aan de hand van vijf gezichtspunten ‘Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness en First-person experience’. Net als bij NLP wordt er van een metamodel (Meta-model, Metamodeling) gebruik gemaakt.

Pythagoras enAristoteles:Unificatietheorie enBewustzijnsschil:Ervin laszlo enFrancis Heylighen:
MonadeTriade1. Zwaartekracht (M/V)3. Spiegelsymmetrie4. Self-awareness2. Awareness
4. Doeloorzaak ----2. Werkoorzaak4. Hermeneutische cirkel ----2. Reflexief bewustzijnHolos ---Logos
||||||
1. Stofoorzaak ----3. Vormoorzaak1. Ether-paradigma ---3. Meta-lerenMythos ---Theos
TetradeDuade4. Materiesymmetrie2. Tijdsymmetrie1. Sensation -3. Experience
    5e element First-personexperience

Het mechanisme achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van Pythagoras weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras en Aristoteles maakten al van de getallensymboliek gebruik om aan een duurzame samenleving inhoud en vorm te geven. De telling toont een proces, een golfbeweging, het corrigeren van een evenwichtsverstoring. Pythagoras was een cyberneticus. De mens maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen (Ervin Laszlo).

De Vijf Fasen van het Yin/Yang-symbool laten zien dat het primair om 10 Dimensies (10 relaties) gaat. De 5 relaties die de bollen met elkaar verbinden, een pentagoon toont de natuurlijke -, de scheppende kringloop, de oerbron, terwijl de 5 interne relaties een pentagram de beheers - en de vernietigende kringloop uitbeelden.

Wim de Lobel (kies: Artikelen) boek De eeuwige generatie, Blauwdruk, (p. 50): In verband met de wisseling van de seizoenen hebben die geleid tot een praktische organisatie van samenlevingen zoals bijvoorbeeld het zaaien en het oogsten. Daarnaast is er ook sprake van en filosofische bespiegelingen, waarvan wij de neerslag zien in een keur aan mythologische verhalen. ‘De werkelijkheid als wiskunde is de grens tussen begrip en verbeelding’, zegt Börger. Verder zegt hij: ‘In de Griekse beeldhouwkunst zijn de meetkundige figuren als organische schoonheid geïdealiseerd.’ In de bol en haar middepunt is de werkelijkheid figuurlijk als verhouding van eenheid en verscheidenheid geïdealiseerd.

De Geheime Leer Deel II, Stanza 1 Het begin van bewust leven (p. 39):
De wereld van de verschijnselen bereikt haar hoogtepunt en de weerspiegeling van alles in de MENS. Daarom is hij het mystieke vierkant – in zijn metafysische aspect – de Tetraktis, en wordt op het scheppende gebied de kubus. Zijn symbool is de uitgevouwen kubus en de 6 die 7 wordt, of de , drie dwars (het vrouwelijke) en vier verticaal; en dit is de mens, het hoogste wat de godheid op aarde bereikt; zijn lichaam is het kruis van vlees, waarop, waardoor, en waarin hij eeuwig de goddelijke logos of zijn HOGERE ZELF kruisigt en ter dood brengt.
40: De schrijver van de ‘Source of Measures’ zegt dat de grondslag van de Kabbala en alle mystieke boeken daarvan, wordt gevormd door de tien sephiroth, en dat is een fundamentele waarheid. Hij geeft deze tien sephiroth of de tien getallen weer in het volgende diagram:
waarin de cirkel de nul is; de verticale middellijn is de eerste of oorspronkelijke EEN (het woord of de logos), waaruit de reeks ontstaat van de andere getallen tot de 9, de laatste van de enkelvoudige getallen.
H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 24 Het kruis en het pythagorische tiental (p. 652):
Voor hen bestond het hele metafysische en stoffelijke Heelal in, en kon het worden uitgedrukt en beschreven door, de cijfers van het getal 10, het pythagorische tiental.

De ziel is het overdrachtsmiddel, de schakel tussen geest en lichaam, tussen binnenwereld en buitenwereld. De ziel is de verzamelplaats waar alle eigenschappen samenkomen. Spiritueel trefpunt, kies Esoterie: ‘Geest – Ziel – Lichaam’.

Voor het weergeven van de microkosmos kan de kubus, maar kan ook een bol (kies Esoterie, Het getal 6) worden gebruikt. Boek van de schepping (zoeken: Titel 'Sefer Yetsirah' en Auteur: 'Kirsten van Dijkhuizen'), geeft in hoofdstuk 1:13 een doorsnede met drie assen.

Het snijpunt van de drie assen van het morele kompas toont de alles samenvattende 9, het nulpunt (tzimtzum), waar de synthese plaatsvindt (zie ook Sepher Yetzirah of Sefer Yetzirah, Kabbalah). Het snijpunt symboliseert het eeuwige nu.

De drie assen worden voor het weergeven van drie aanzichten (E i V, p. 5, 7) gebruikt. De esoterische website bevat een grote verscheidenheid aan kubusdoorsneden. Het centrum, dat geest en materie, de kwalitatieve - en de kwantitatieve as (immateriële - en de materiële as) verbindt kan met Akasha, Ether, Z.P.F. of nulpuntveld worden aangeduid.

UnificatietheorieMorele kompas:Drie aanzichten: Filognosie, De Ether Bestaat!:
RuimteKwalitatieve asTop down en Bottom upFilosofie en EthiekMethode en Wetenschap
MaterieKwantitatieve asSegulier en RegulierPsychologie en SociologiePersoon en Politiek
TijdVerticale asAnalyse en OntwerpScheppingsleer en BewustzijnsevolutieAnalyse en Spiritualiteit

Het 5e element ether is niet nieuw, het was al bekend uit de vedische cultuur van vele duizenden jaren geleden, maar werd in de westerse filosofie al zo vroeg als 350 jaar v.Chr. beschreven door Plato in zijn boek “Timaeus” aan de hand van de vijf platonische lichamen beschreven. Het morele kompas is op de driehoek van Pythagoras en de vijf Platonische lichamen geënt. Het 5e element van de Grieken verbindt de 4 elementen vuur, lucht, water en aarde. De ether in het moderne denken staat b.v. bij de existentieel filosoof Martin Heidegger voor de vrije lucht van de hoge hemelen, het open bereik van de geest.

De beschavingstransformatie die in het holos tijdperk plaats vindt bouwt op eerdere transformaties voort. De drie dimensies maken het mogelijk om het bewustzijn eindeloos te verruimen en te vernieuwen. Welke dimensie laten we in het leven een centrale rol spelen? De singulariteit van het oneindige bewustzijn is een inzicht dat op een andere manier de samenhang en de totaliteit weergeeft.

Om de in het boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ gesignaleerde vijf stuwende krachten van de chaos aan te pakken is een integrale zienswijze nodig. Om het dilemma van de alle met elkaar verbonden dilemma’s te doorbreken is, zoals Ervin Laszlo stelt, een nieuwe manier van denken nodig. Ervin Laszlo, maakt in zijn boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ onderscheid tussen:

Triade + Tetrade: Accent van het aanzicht ligt op:
- Mythos en TheosOude - en Nieuwe TestamentRechtvaardigheid, universaliteit van mensenrechten
- LogosVerlichtingGelijkheid, gelijke kansen voor iedereen
- HolosIntegratieRechtvaardigheid en Gelijkheid

Het 5e element Ether verenigt, integreert de vier elementen van het ruimtetijd continuüm. Aan de ‘vierdimensionale’ kubus wordt een 5e element, toegevoegd. Het 5e element sluit de eeuwige kringloop, maakt de cirkel rond. Ether biedt de grondslag voor het bewustzijn.

Boek ‘I Ching’,Universele kompas, 5 aspecten:PythagorasMorele kompas:
OrakelI ChingMonadeLemniscaatI, eeuwige verandering(en)
HexagramIntegratie binnen - en buitenwereldDuadeVerticale asDerde weg, Ching, kanaal
TrigramBinnenwereldTriadeKwalitatieve as (+/-)Tegendelen vormen een eenheid
TrigramBuitenwereldTetradeKwantitatieve as (+/-)Tegenstellingen

Fay van Ierlant Viveka Cudamani, het kroonjuweel van wijsheid (p. 55):
Wat betekent dat voor de mens wiens stoffelijke beginselen deel uitmaken van het gebied waar de guna’s hun spel spelen? Vers 106 wijst ons op het ikmakend beginsel van het materiegerichte denken dat meespeelt met de guna’s die in vers 112 met name worden genoemd. Het spel wordt zo uitgelegd: tamas ontstaat bij totale inwikkeling in de materie, geen enkel onderscheidingsvermogen, totale identificatie met het stoffelijke bestaan dat het hele leven conditioneert en bepaalt. Rajas is het gevolg van de conditionering van tamas. Je zou kunnen zeggen: tamas pakt je in waardoor rajas bewerkstelligd wordt. Rajas is dan ook woede, nijd, jaloezie, arrogantie, ruzie, zenuwachtigheid, burn out, depressie, het niet aankunnen van de psychische materie die overheerst als gevolg van de gebondenheid aan die materie. Sattva ontstaat als tamas en rajas in evenwicht zijn, als de materie werkt in zijn eigen energie, niet stilstaat als bij tamas en niet doordraait als bij rajas.

Tamas en Rajas worden in het kernkwadrant van Ofman door de negatieve as weergegeven.

====

Samenvatting (Mystici, Levensbeschouwing, Complementariteit)

Meister Eckhart: Um die „Gottesgeburt in der Seele“ zu verwirklichen, muss man die Vorstellung von Zeit aus dem alltäglichen Leben entfernen.
Meester Eckhart: De uiterlijke mens is de zwaaiende deur; de innerlijke mens is het stille scharnier. (BRES #300 november 2016)
. . The assumption that the mind is a real being, which can be acted upon by the brain and which can act on the body through the brain, is the only one compatible with all the facts of experience. --George T. Ladd, in the Elements of Physiological Psychology
Thomas Carlyle: Zie diep genoeg en je zult muziek zien: het hart van alle dingen is altijd muziek.(“If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music.”)
Griet Op de Beeck: Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een blinde vlek hebben en dat daar de kern van alle waarheden ligt.
Stelling: De controverse tussen wetenschappers zal uiteindelijk een paradigmawisseling, een allesomvattend perspectief op de éne werkelijkheid tot gevolg hebben.
Stelling: Zonder de Kwintessens in het debat te betrekken is het oplossen van wereldvraagstukken niet mogelijk. De Kwintessens, wordt met behulp van de verborgen 5e Dimensie ('verborgen pad') van Roberto Assigioli en Enantiodromie van Carl Jung tot uitdrukking gebracht. De verborgen 5e Dimensie en de Enantiodromie zorgen voor het herstellen van het balansmechanisme op aarde.
De aanroep van Annie Besant:
O Verborgen Leven, trillend in elk atoom;
O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen;
O Verborgen Liefde, alles omvattend in Een Zijn;
Moge ieder die zich een voelt met U,
Zich daarom een weten met elk ander.

Filosofen, wetenschappers, theologen, mystici, kunstenaars en opvoeders hebben vaak gesproken over ‘de nieuwe mens’. Maar in de laatste eeuwen worden hun uitspraken over onze tijd steeds indringender. Het is gemakkelijk hierover via internet uitspraken te vinden van Schelling, Hegel, Nietzsche, Helena P. Blavatsky, Henri Bergson, Nader Angha, Sri Aurobindo, Jean Gebser, Pierre Theilhard de Chardin, Arthur M. Young, Edward Haskell, E.F. Schumacher, Erich Jantsch, Alfred North Whitehead, Terrence McKenna, Osho, Jeff Foster, Byron Katie, Kalindi, Jon Kabat-Zinn, ,Thich Nhat Than, Eckhart Tolle, Andrew Cohen of Ken Wilber.

Mysterieus 'geluid' uit de ruimte - Geluid sterker dan alle andere bronnen in het heelal bij elkaar
Zo is de mystieke formule
‘Om mani padme hum’, als men haar op de juiste manier begrijpt, niet samengesteld uit de bijna nietszeggende woorden, ‘O het juweel in de lotus’, maar ze bevat een verwijzing naar deze onverbrekelijke band tussen de mens en het heelal, die op zeven verschillende manieren wordt weergegeven en zeven verschillende toepassingen mogelijk maakt op evenzoveel gebieden van denken en handelen.

De twee in één toont de MENS, de synthese, de eenheid die bestaat uit de ziel en de relatie tussen geest en lichaam. Bij de twee in één kan ook aan de kwadranten van Daniel Ofman worden gedacht of de definitie van Jan Börger: De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd. De tijdgeest, de Zeitgeist kunnen we beïnvloeden (BOEK VAN HET LEVEN, 'Akasha-kronieken', Noösfeer).

In het onderzoeksrapport E i V' laten Teilhard de Chardin en Jiddu Krishnamurtie aan de hand van het kosmisch bewustzijn zien hoe het mogelijk is geestelijke gezondheid te bereiken. Het bevorderen van de geestelijke gezondheid, de Spirituele Transformatie is op het Meditatie-diagram van H.P. Blavatsky gebaseerd. De levenscyclus, de levenscyclus van beschavingen, het levenswiel, de levenscirkel van de Eeuwige wederkeer omschrijft de vier punten van het kruis, die achtereenvolgens geboorte, leven, dood en ONSTERFELIJKHEID voorstellen. Onsterfelijkheid heeft op de verborgen 5e Dimensie betrekking. Om verlichting te bereiken volgt het Westen veelal het inzicht van het Christendom van Teilhard de Chardin en het Oosten van Jidduh Krishnamurti, de Vier edele waarheden van het Boeddhisme (A.P. Sinnett Esoteric Buddhism). De Bewustzijnsschil (de 5 bij 5 matrixstructuur) is een model om de verborgen 5e Dimensie, de Christogenese van Teilhard de Chardin te duiden. Om het evenwicht, de harmonie tussen Maakbaarheidsgeloof en Zelfvernietigingsdrang te herstellen schiet het zelfreinigend vermogen van de democratie ernstig tekort.

De kwintessens van het 'E i V' verhaal is dat om een duurzame samenleving een duurzame economie te creëren er maar een pedagogische hoofdroute is. Dus de wederkerigheid die er bestaat tussen ‘Chaos, Gaia en Eros’, het 'Hoe' op aarde (lagere Tetraktis en de bron van het 'Goede, Ware en Schone', het 'Wat' in de hemel (hogere Tetraktis te benadrukken. Praktisch betekent dit een ommekeer in het denken, een paradigmawisseling om beide met elkaar te verenigen.
Sommige mensen steken veel tijd in het naspeuren van hun
voorouders en stellen een stamboom op. Zij willen alles weten van hun eigen vlees en bloed en waar hun genen vandaan komen. Het is belangrijker dat wij alles weten over onze spirituele voorouders en waar onze flitsen van inzicht vandaan komen. De Aloude Wijsheid, waaruit alle religies voortkomen, werd aan ons doorgegeven door de Meesters.

Het gaat er om de kloof tussen 'Geestkunde en Natuurkunde' te overbruggen, dus met de twee kanten van één medaille rekening te houden.

Het rapport ‘E i V’ kiest voor de interdisciplinaire aanpak - de middenweg tussen de twee kanten van één medaille Geestkunde en Natuurkunde - de wisselwerking (wederkerigheid) tussen het quadrivium (viersprong) psychologie, sociologie, filosofie en ethiek of de synthese van wetenschap, religie en filosofie en kunst. In het rapport ‘E I V’ staat religie in het bijzonder voor levenskunst, de moraal van het verhaal, te worden ingewijd in de oude mysteriën.

Het vakgebied begeleidingskunde houdt de gemoederen al millennia bezig. Het rapport 'E i V' richt zich op de 'wederzijdse verbondenheid', de reciprociteit tussen ‘Geestelijk - Psychisch - Stoffelijk’ (Geestkunde - Zielkunde - Natuurkunde). In het rapport 'E i V' heeft het vakgebied begeleidingskunde op de Hoofdroute betrekking.

Het rapport 'E i V' berust op het principe van de tegendelen, de eenheid der tegendelen of met andere woorden (Complementariteit). Rudolf Steiner heeft er al op gewezen dat de Heilige Geest aan de aarde haar definitieve bestemming geeft. |Geest? en lichaam (psychomaterie) zijn twee tegendelen, die al bij de eerste openbaringen aan de profeet Mozes kenbaar zijn gemaakt. Volgens Dion Fortune is het etherisch dubbel (Antahkarana) de enige schakel, tussen geest en materie.

Rudolf Steiner - Antroposofie en geestkunde
Wat men tegenwoordig kent als tegenstelling tussen uiterlijke natuurwetenschappen en geestelijke kennis, is slechts een gevolg van dit feit. De Christelijke mystiek (van Eckhart, Tauler, enz.) is een resultaat van de doordringing van gevoel en gemoed met het Christendom. De louter op de zintuiglijke wereld gerichte natuurwetenschappen en hun resultaten in het leven zijn de gevolgen van de andere kant van de aanleg der ziel.
Al
 wat op het gebied van de uiterlijke materiële cultuur tot stand 
is gebracht, is alleszins aan die scheiding in deze aanleg te danken. Doordat die vermogens van de mens, welke de hersenen als hun werktuig hebben, zich eenzijdig op het fysieke leven richtten, konden zij tot die intensivering komen, die de huidige natuurwetenschap, techniek enz. mogelijk maakte.
Wat zich thans in de aanvang reeds kan beginnen te ontwikkelen, is het zoeken naar de band, die de twee kanten (de twee in één) van de menselijke inborst verbindt: de natuurwetenschappen en de materiële cultuur, en het leven 
in de geestelijke wereld. Daartoe is het noodzakelijk dat aan de ene kant de uitkomsten van het geestelijke schouwen worden begrepen en aanvaard, en dat aan de andere kant in de waarnemingen en ervaringen van de zintuiglijke wereld de openbaringen
 van de geest worden onderkend. Het zesde beschavingstijdperk zal de overeenstemming tussen die twee tot volle ontwikkeling 
brengen."

Het gaat er om dat we ons weer met de natuurlijke eenheid, de oerbron verbinden. Het volmaakte getal 10 (1 + 2 + 3 + 4) wordt in de metafysische wereld verzinnebeeld door de 4 of de TETRAKTIS. Het laat zien dat er aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen (Aldous Huxley:perennial’, Friedrich Nietzsche: ewige Wiederkunft’, een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk zevenvoudige samenstelling van de mens), het mystieke factorelement (x), een bepaalde natuurconstante? aan ten grondslag ligt. De Triade vormt de natuurlijke eenheid 'Ruimte, Materie en Tijd' en de Tetrade vormt de natuurlijke selectie. Bij levensprocessen gaat het om de natuurlijke eenheid en de natuurlijke selectie, namelijk om de Weltstoff van Teilhard de Chardin, de memen van Richard Dawkins, de geest-substantie Swabhâva (Mind stuff) in de Theosofie. Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context Uw wil geschiede. Richard Dawkins heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. Het mechanisme achter het aanpassingsvermogen van de mens aan zijn omgeving is al millennia bekend.
(x) Het getal zeven, als een samenstelling van 3 en 4 (de Wet van Zeven, de Triade en Tetrade,
Trivium en Quadrivium), is dus het factorelement in elke oude religie, omdat het het factorelement in de natuur is. Zeven is het grondtal van het gemanifesteerde heelal (Purucker).

De psyche (reflexief bewustzijn, zelfreflectie) werkt als een spiegel (weerspiegeling). Het is deze spiegel, het spiegelneuron, dat zorgt voor de golfbewegingen in de geschiedenis. Welke kant van de medaille, de aardse Tetrade (Standaardmodel, de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse Triade (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij Pythagoras (De Gulden Verzen van Pythagoras) bekend. Het gaat om de interacties tussen Geest en Lichaam. Religies beogen op belangrijke levensvragen een antwoord te vinden vanuit het gezichtspunt van de Geest en niet op basis van de gemanifesteerde werkelijkheid, de stof.

Carl Jung schrijft in zijn ‘Psychologische typen’:‘Het lijden is gelegen in de spanning der tegendelen’. Niemand die de kerk en haar onthouding koppelt aan dit probleem. Het probleem van de tegenstellingen. Het snakken naar aanraking, bevrediging en tegelijkertijd het opstijgen uit het stof.

De Gulden Regel, bijvoorbeeld, is door de volgende volkeren onder woorden gebracht:
- Bij de indianen: Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen.
- In het boeddhisme: Op vijf manieren zou iemand zijn vrienden en bekenden van dienst moeten zijn – met edelmoedigheid, hoffelijkheid, welwillendheid, door hen te behandelen zoals hij zichzelf behandelt, en door zijn woord gestand te doen.
- Christendom: Alles nu wat u wilt dat u de mensen doen, doet u hen ook aldus, want dit is de wet en de profeten.
- Confucianisme: ‘Is er enig woord’, vroeg Tse Kung, ‘dat als gedragsregel voor het leven kan dienen?’ De meester antwoordde: ‘Is sympathie niet dat woord? Doe niet aan anderen wat u voor uzelf niet wenst.’
- Griekse filosofie: Doe niet aan anderen wat uzelf niet wenst te ondergaan (Isocrates). Behandel uw vrienden zoals u door hen behandeld wilt worden (Aristoteles).
- Hindoeïsme: Men moet zich tegenover anderen niet gedragen op een manier die ons onaangenaam zou zijn. Dit is het wezen van plicht (dharma). Al het overige komt voort uit zelfzuchtige verlangens.
- Islam: Niemand van u is een gelovige voordat hij zijn broeder toewenst wat hij voor zichzelf wenst.
- Joodse leer: U moet uw broeder niet haten in uw hart; . . . maar u moet uw
naaste liefhebben als uzelf.
- De leer van Zarathoestra: Alleen dat karakter is goed dat anderen niet aandoet wat niet goed is voor hemzelf.

De definitie van het reflexief bewustzijn biedt, net als de Allegorie van de grot van Plato of het Hologram-paradigma (Cultuur holografisch gespiegeld, Het holografische paradigma) een model om de spiegelwerking van de psyche, het bewustwordingsproces te verklaren.

In het rapport ‘E i V’ staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, 'Aristoteles of Descartes', what’s in a name centraal, maar de wederkerigheid (reciprociteit) tussen beide, het in de mens ingebouwde 'en-en'/'of-of'-mechanisme (Alles divergeert en moet ook weer convergeren), de kwintessens. Het 'en-en'/'of-of', het 'verdienmodel' mechanisme (Complementariteit/Dichotomieën) achter de 'natuurlijke selectie' wordt door de Heilige tetraktys van Pythagoras weergegeven. De getallen van Pythagoras brengen een relatie, een golfbeweging (ceta stroom) tussen twee polen, een specifieke categorie van betrekkingen tot uitdrukking. Pythagoras was een cyberneticus. De mens maakt deel uit van auto- en kruiskatalytische systemen (Ervin Laszlo). Primair gaat het om de weerspiegeling, de wederkerigheid tussen Geestkunde en Natuurkunde.

Het balansmechanisme van de wederkerigheid, de weg van de pelgrim, de 'Hoofdroute' maakt het mogelijk de milieucrisis te verkleinen. Het balansmechanisme van de wederkerigheid toont als het ware de perpetuum mobile, die aan de natuurfilosofie ten grondslag ligt. Voor een toelichting op het balansmechanisme, zie het tijdschrift MANTRA - Lente 2023 nr. 34 thema Balans
Op p. 52 t/m 59 staat een interview met Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg over hun derde boek in de zogenoemde ‘Sterke vrouwen-trilogie’. De Magdalenacodex is een spannende thriller over een verguisde vrouw.
Waarom deze drie vrouwen? Wat hebben ze met elkaar gemeen?
Jacob: Isis, Eva en Maria Magdalene hebben nogal wat gemeen.

H.P. Blavatsky De SLEUTEL tot de THEOSOFIE (p. 13):
B: Maar is de
zedenleer van de theosofie niet gelijk aan die welke Boeddha onderwees?
Th: Zeker wel, want deze zedenleer is de van de wijsheidsreligie en was eens het gemeenschappelijk bezit van de ingewijden van alle volkeren. Maar Boeddha was de eerste die deze verheven zedenleer in zijn openlijke leringen vorm gaf, en ze tot grondslag en kern van zijn openbaar stelsel maakte.

In de hoofdstukken 14 en 18 van de Bhagavad Gita worden de drie guna's sattva, rajas en tamas uitgebreid behandeld. De eeuwige wijsheid en zijn ethische consequenties vormen de hogere gemeenschappelijke grondslagen die aanwezig zijn in alle grote godsdiensten van de wereld. Het brengt het in het universum verborgen harmonische ordeningsprincipe, het basismechanisme ‘These + Antithese = Synthese’ tot uitdrukking.
Bij de
drie guna’s tamas (these) + rajas (antithese) = sattva (synthese) of zoals bij een atoom tamas (electron) + rajas (neutron) = sattva (proton) draait het om het principe van de ‘eenheid der tegendelen’, het overbruggen van tegenstellingen, het principe van complementariteit dat al door Heraclitus naar voren is gebracht.

Pythagoras was in de leer bij de Griekse natuurfilosoof Anaximander (Engelse versie) en waarschijnlijk bij Thales van Milete. Thales van Milete beschouwde het water als het oer-element; Anaximenes de lucht; Heraclitus het vuur; de Eleaten de aarde. Empedocles was vooral de man die uit voorafgaande stelsels het beste trachtte te halen en tot een eenheid te verenigen. Hij stelde deze elementen gelijk aan elkaar, en komt zo tot de leer van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Deze verschillen kwalitatief, zijn eeuwig, en kunnen zich in verschillende verhoudingen met elkaar verenigen om het aanschijn te geven aan de wereld om ons heen.

Pythagoras had de kwintessens van de recursieve patronen, de herhalende patronen van de fractals in de schepping al door.

De websites van Jules Ruis, Rini Sips en Edgard Jarvis hebben een structuur (these - antithese - synthese) die op het 5D-concept aansluit.

Een ommekeer in het denken is nodig. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal meer aandacht te besteden. In het 5D-concept zijn de metafysica, het bovennatuurlijke en de fysica, ‘Geestkunde en Natuurkunde’, Bewustzijnsevolutie en Evolutietheorie, Unificatietheorie en de Snaartheorie, twee complementaire kanten van één medaille. Het is de ziel (psyche, reflexieve bewustzijn) of met andere woorden het projectiemechanisme, de spiegelsymmetrie die beide met elkaar verbindt. Het gaat er om dat we leren ons met de evolutionaire, de natuurlijke kringloop te verbinden.

In eerste instantie werd voor het rapport 'E i V' de verklarende woordenlijst van Freek van Leeuwen gebruikt. Deze woordenlijst bevat de essentie, de Kwintessens, die in het onderzoeksrapport 'E i V' tot uitdrukking wordt gebracht. Maar ik vond ook op internet een zeer uitgebreide woordenlijst, de Encyclopedic Theosophical Glossary van H.P. Blavatsky. Het onderzoeksrapport 'E i V' wordt vanuit drie perspectieven belicht. Zaaien en Oogsten gaat over Complementariteit. Dit gezichtspunt kan alleen, in samenhang met de inzichten Eeuwige wederkeer (Recursie) en Spiegelsymmetrie (Weerspiegeling) goed worden begrepen. Meta-leren berust op het bewustzijn van bewustzijn, het maakt het mogelijk de kwintessens beter te leren begrijpen, en wordt door het integrale denken (lemniscaatdenken) tot uitdrukking gebracht. Het Meta-leren heeft op survival of the fittest, de waarden en normen betrekking. Het is mogelijk oude inzichten aan nieuwe inzichten te toetsen. Uiteindelijk blijkt dat er niets nieuws is onder de zon.

Stelling: Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.

Universeel model, Kringloop:

Pythagoras:Boeddhisme (Samsara en Nirwana):Friedrich Nietzsche:Carl Jung:Sri Aurobindo:
1. Monade4. ‘Gulden Middenweg’, beëindigen van ‘lijden’ZarathustraArchetype (Unus Mundus)Opperste werkelijkheid
2. Duade3. Beëindiging van ‘lijden’ÜbermenschGroeiPassieve Brahman
3. Triade2. Ontstaan van ‘lijden’Wil tot macht‘Dubbele natuur’, aanpassingActieve Brahman
4. Tetrade1. Het ‘lijden’Eeuwige terugkeerEnantiodromie (Homeostase)‘Ik’, het zelf

Popper definieerde de 'Drie werelden theorie'. Jurgen Habermas benoemde drie domeinen van de werkelijkheid. De filognosie maakt van de drie geaardheden het zelf, ego en wijsheid gebruik. De theosofie onderzoekt het trio wetenschap, filosofie en religie.

Triade These + Antithese = Synthese (1 + 1 = 3):Spinoza:Popper:Habermas:Filognosie:Theosofie:
Monade; Monotheïsme; Monisme; Het EneGodConceptenSubjectiefWijsheidReligie
Duade; Dualisme; Dualiteit; Geest-stofNatuurNatuurwetenschapObjectiefEgoWetenschap
Triade; Christendom, Triniteit; Hegeliaanse filosofie ErvaringIntersubjectiefZelfFilosofie

Te gast is A.H.J. Dautzenberg over zijn nieuwe boek Geestman (VPRO boeken 22 december 2019 NPO1):
Een man en een vrouw ontmoeten elkaar voor het eerst. De man voelt zich duidelijk niet op zijn gemak en als de vrouw te dichtbij komt, klimt hij in paniek uit het raam van haar woning. Buiten ontmoet hij een vogeltje dat hem aanmoedigt in een regenplas te duiken. In de beste traditie van Alice in Wonderland begint daar het grote vallen. Als de man op een curieus eiland terechtkomt, stuit hij op een mol die hem aanraadt met de dichter te gaan praten, die kan hem vast helpen.
Achter deze raadselachtige vertelling gaat het verhaal schuil van een schrijver die zich in een huwelijkscrisis bevindt. In zijn streven een echte man te worden, doet hij een beroep op zijn onderbewustzijn, de literatuur en zoekt hij de grenzen op van de verbeelding. De binnen en buitenwereld gaat steeds meer samenvallen en uiteindelijk wordt de masculiniteit genadeloos ont-maskerd.
Geestman is een roman die doet wat grote literatuur moet doen: ontregelen en nieuwe inzichten bieden. Er is vervreemding en herkenning, het is tegelijk zacht en gruwelijk, als een trip waarvan je de afloop van tevoren niet kent.

Gelukkig zijn we nu de fase van ontkenning dat er wat aan de hand is met het ecologische systeem gepasseerd. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de Chaostheorie, met inbegrip van Amor fati (Liefde voor het lot), de ontbrekende schakel is van de Algemene relativiteitstheorie. De chaostheorie beschrijft de verborgen ordening en complementeert de Unified field theory. Het laat zien hoe 'elektriciteit en magnetisme' in de Unified field theory kan worden ingepast. Anderzijds bevordert het een nieuwe bifurcatie, een kwantumshift in het wereldbrein volgens Ervin Lazlo. Praktisch komt het er op neer dat door bewustwording de publieke opinie verandert. Al zal het zeker niet mogelijk worden met behulp van de chaostheorie volledig op het onzichtbare grip te krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van het inzicht van Spinoza om de dingen in hun ‘logische afhankelijkheid’ te leren zien.

Ervin Laszlo boek KWANTUMSHIFT in het wereldbrein (p. 13):
We hebben de keus: met de veranderende wereld mee veranderen – en dat kúnnen we, als we het vereiste inzicht verwerven en de nodige bereidheid daatoe opbrengen – óf steeds grotere crises riskeren, leidende tot een uiteindelijke ineenstorting.
97: Het veel geroemde ‘complementaire beginsel’ van Niels Bohr – dat zegt dat een deeltje zich kan gedragen als een deeltje óf als een golf, maar nooit allebei tegelijk is – geeft aan dat de alternatieve eigenschappen van het deeltje complementair zijn: hoewel ze zich niet tegelijkertijd manifesteren, beschrijven ze alleen tezamen de volledige toestand van het elementaire deeltje. Echter, in het experiment van Afshar is het golfaspect wel degelijk aanwezig wanneer het deeltjesaspect wordt geobserveerd, terwijl het deeltjesaspect niet aanwezig is als het golfaspect wordt onderzocht.

Waar H.P. Blavatsky het heeft over de zogenaamde 2e geboorte van ‘uiterlijke mens naar innerlijke mens’, spreekt Teilhard de Chardin over de metamorfose, het kritieke punt, waar de mensen als individu overheen moeten komen. We worden ons meer bewust van de levensweg, de pelgrimage, die we op aarde afleggen. Het is de ziel, die de balans tussen Lichaam en Geest kan herstellen.

Het is de mens, die met behulp van zijn brein , de beide hersenhelften (spiegelneuron, weerspiegeling), 'Lichaam en Geest', 'Macrokosmos en Microkosmos', 'God en Zoon', 'Hemel en Aarde', 'Micro-economie en Macro-economie', met elkaar verbindt. We dienen wel degelijk met Door gene zijde bezien, de keerzijde van de medaille rekening te houden. Pythagoras denkt deductief van boven naar beneden (hemel) en Aristoteles inductief van beneden naar boven (aarde). De relatie tussen de Microkosmos en Macrokosmos is analoog aan de Economische structuur tussen Micro-economie en Macro-economie (Algemene economie).

Hoe Geestkunde en Natuurkunde, 'Probleem en Oplossing' (complementaire polariteit), met elkaar samenhangen houdt de mensheid al millennia bezig. Het is het probleem van het ego, de Zielkunde, die beide met elkaar verbindt.

Reciprocity (social and political philosophy)
The norm of reciprocity varies widely in its details from situation to situation, and from society to society. Anthropologists and sociologists have often claimed, however, that having some version of the norm appears to be a social inevitability.[1] Reciprocity figures prominently in social exchange theory,[2] evolutionary psychology, social psychology,[3] cultural anthropology and rational choice theory.[4]

'Politici maken onze democratie kapot' (Joep Dohmen Volkskrant 3 september 2011)
De geesteswetenschappen en de kunsten helpen de mens zich in te leven in anderen. Daarop bezuinigen voedt de haat, stelt filosoof en hoogleraar Joep Dohmen.
Ja-knikkers
Nederland kiest echter vandaag voor op winst gericht onderwijs. De Nederlandse universiteiten moeten van overheidswege zwaar bezuinigen, met name op de niet-exacte vakken. De verantwoordelijke politici en bestuurders zien het belang van geesteswetenschappen en kunst niet in. Zij willen niet onder ogen zien dat de kredietcrisis op rekening komt van onverantwoordelijk handelende individuen. Zij willen niet toegeven dat het echec van de banken geen toeval was en alles te maken had (en heeft!) met een cultuur van ja-knikkers. Onze minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, zei in Trouw: 'Ik wil alles uit het kind halen.' Hoe dan? Door het een vakkenpakket te geven van Engels, taal, rekenen en economie. Geen enkel woord over brede algemene vorming, dat vindt ze maar flauwekul.
Het mensbeeld van Nussbaum is het tweede belangrijke punt in Niet voor de winst. Dat is niet zo positief. Zij laat zien hoe jonge kinderen moeten leren hun primaire narcisme, hun schaamte over hun lichamelijkheid en hun onmacht te overwinnen. Opvoeding betekent: jonge mensen niet alleen leren inzien maar ook leren aanvaarden dat ze als mens kwetsbaar zijn en afhankelijk van anderen. Alleen wie daarin slaagt, is zelf beter in staat om open te staan voor anderen en anderen te helpen. Wie er echter niet in slaagt zijn onmacht te verdragen, zal zijn angst, walging en schaamte over zichzelf al gauw op anderen projecteren. Die ander, die vreemdeling, die allochtoon deugt niet; hij stinkt, is een rat, tuig. Met andere woorden: humanistische vorming via de geesteswetenschappen en kunsten is van groot belang voor een bloeiend, gelukkig leven. Maar zij is van nog veel groter belang voor het voorkomen van mislukte levens en het tegengaan van een cultuur van haat.

De algeest van Freek van Leeuwen komt met de All-geist van H.P. Blavatsky en de allesdoordringende levenskracht , de Weltstoff van Teilhard de Chardin en de Alkahest van Paracelsus overeen (Allgeist. See ALKAHEST). De natuurfilosofie verbindt de fysica met de metafysica, de geestkunde. Het oeuvre van H.P. Blavatsky, dat ook nu nog steeds actueel is, kan als een herziene versie van het Nieuwe Testament worden gelezen. Een ommekeer in het denken ontstaat wanneer de natuurfilosofie in de geest van The Advancement of Learning van Francis Bacon weer centraal komt te staan.

Calvinisme (Arnon Grunberg Volkskrant 29 december 2017):
'Dijsselbloem weigert uitspraak terug te nemen', schrijft Marike Stellinga, zaterdag in NRC, in een interview met de voormalige voorzitter van de Eurogroep.
Het gaat om Dijsselbloems beruchte uitspraak dat wie zijn geld uitgeeft aan 'drank en vrouwen' niet om hulp moet vragen. Daarop noemde de premier van Portugal hem 'xenofoob, racist en seksist'. Overdreven, maar Dijsselbloems uitspraak illustreert dat er een calvinist in hem schuilt. Is de schuldenaar straffen goede economie? En Griekenland werd niet gestraft voor onverantwoordelijk gedrag, maar om de Duitse, Franse en Nederlandse banken overeind te houden.

Door de interacties ('these + antithese') tussen de 'alfa- en de bètawereld' kan synthese ontstaan. De gammawetenschap is als het ware de schakel tussen de alfa- en bèta-wetenschappen. Om de complexe werkelijkheid te duiden gaat het om de synthese, de status quo van de alfa, bèta en gammawetenschappen, tussen these, antithese en synthese, namelijk de unificatietheorie. Of met andere woorden de synthese van religie, wetenschap en filosofie. Het thema 'Egospelletjes en Unificatietheorie' komt in de De Bhagavad Gita uitgebreid aan de orde. Er is niets nieuws onder de zon.

De levenscyclus, het levenswiel, de levenscirkel, de Eeuwige wederkeer omschrijft de vier punten van het kruis, die achtereenvolgens geboorte, leven, dood en ONSTERFELIJKHEID voorstellen. Onsterfelijkheid heeft op de verborgen 5e Dimensie betrekking. Het 5Ddenkraam, de Bewustzijnsschil is een model om de verborgen 5e Dimensie, de Christogenese van Teilhard de Chardin te duiden. Om het evenwicht, de harmonie tussen Maakbaarheidsgeloof en Zelfvernietigingsdrang te herstellen schiet het zelfreinigend vermogen van de democratie ernstig tekort.

Het bewijzen van het Higgsdeeltje heeft vele miljarden gekost en nu ligt er de uitdaging aan de metafysica, de keerzijde van de medaille, de onderliggende eenheid in verscheidenheid, de diepere samenhang te ontcijferen. Hoe richten we onze levensenergie, de oplossingsrichting, die aan het Higgsdeeltje ten grondslag ligt wordt door de esoterie gratis aangeboden. Anders gezegd de oplossingsrichting, de eenheidsvisie, de ‘E i V’ weerspiegelt het Higgsdeeltje, het Godsdeeltje. Maar wat het Higgsdeeltje is voor de Natuurkunde is het Tibetaanse dodenboek, de Derde weg voor de Geestkunde. Onze levensenergie, het Bodhisattvapad maakt het mogelijk te verenigen dat wat het Higgsdeeltje, de vier bij vier matrix, de symmetrie van het standaardmodel heeft doorbroken.

Onze levensweg, het leerproces op aarde heeft op het emancipatieproces, burgerschapsonderwijs (begeleidingskunde), de ’Hoofdroute’ (waarheidsvinding) betrekking, de Gulden middenweg van balancerend - en authentiek leiderschap, op het Rechterpad. Het biedt een oplossing voor het menselijk tekort. De levenskiem, het beginsel van de enantiodromie van Carl Jung is nog steeds werkzaam.

Om de waarheid dichter te benaderen maakt de esoterie van het debat, de dialoog Vragen & Antwoorden gebruik. Vragen & Antwoorden hanteert H.P. Blavatsky in De SLEUTEL tot de THEOSOFIE, G. de Purucker in Dialogen en Geoffrey A. Barborka in zijn Vragen & Antwoorden.

In plaats van het milieuvraagstuk te ontkennen dient de de klimaat-, euro- en vluchtelingencrisis door politici en wetenschappers wereldwijd centraal te worden geplaatst. Het Westerse beschavingsmodel is een belangrijke oorzaak van de klimaatcrisis en watervervuiling. Het betreft een gigantische milieuvervuiling van moeder aarde. Niet alleen in water, maar ook voor de homo sapiens zit in het universum een zelfreinigend vermogen verborgen. Een integrale denktrant maakt het mogelijk een leefbare wereld te creëren. Door de dwaasheid, hoogmoed (Filosofisch kwintet 2 juli 2017 na ca. 31 minuten Ian Buruma) van Westerse politici neemt de chaos in de wereld toe. Tot slot gaat de discussie over identiteitspolitiek, ontzuiling en herzuiling. Ian Buruma stelt (na ca. 45 minuten) dat de Israëlische politiek is vastgelopen tussen Israëli's en Palestijnen. De politiek zou moeten gaan over waterrechten en elektriciteit en dat soort dingen, zaken waarover je tot overeenstemming kunt komen. Marjan Slob heeft gelijk Edith Schippers had niet met het migrantenvraagstuk, maar de onderhandelingen met de vergroening van de economie moeten beginnen.

Net als het zelfreinigende vermogen belicht Helende energie (MANTRA Herfst 2017) de relatie tussen bétawetenschappers en alfawetenschappers. In de kern is alles trilling - materie is geen vaste stof, en ook de kosmos is feitelijk trilling. Trillingen kunnen zich hoorbaar maken in klanken, en klanken blijken genezend te kunnen werken op ons stoffelijk lichaam, iets waar de oude Egyptenaren al weet van hadden, en dat het artikel over klankschalen (p. 7) laat zien (MANTRA Herfst 2017 p. 3). Primair draait het om Je eigen leven als helende energie (Drs. Karen Hamaker –Zondag p. 67-80). Mystici hebben in het algemeen beter begrepen dan politici hoe de wereld, de éne werkelijkheid in elkaar steekt. Net als in de tijd van Luther is er opnieuw behoefte aan een wereldwijde vernieuwing terug naar de Bron. Om de kloof tussen de hoofdzakelijk door reclame - en PR-bureau's gecreëerde beeldvorming en de door burgers ervaren werkelijkheid te overbruggen zijn in dit rapport niet 95, maar slechts 27 stellingen opgenomen.

Wonderlijk water (BRES #300 juli/augustus 2017):
Water als levensdrager | De innerlijke kwaliteit van water | Krachten van water | Waterwezens in de Ned. overlevering|De levensrivier en zijn bedding|Hans Kröder Water: topprioriteit | Meer water? Plant bomen! | Levenswater | Het geheim van Viktor Schauberger | Het verdwenen water van Iran |W.T.S. Thackara Heilige rivieren | Wonderlijk water

Gerrit Teule verwijst in zijn boek WDNKW (p. 48) naar: Hoewel … in de oude Veda’s was al sprake van “de drie Guna’s”, van een Scheppende kracht, een Instandhoudende kracht en een Vernietigende kracht. Alleen hadden ze er nog geen mooie formule voor. Er ligt dus nog een onderzoeksterrein braak voor de liefhebbers.
Ook Freek van Leeuwen, René Meijer en de Theosofische Vereniging verwijzen in hun publicaties naar de drie guna’s of energieën, de drie polen, neutraal, positief en negatief.

De 1e, de 2e en de 3e Logos stemmen met Shiva (God als Transformerende Entiteit), Vishnu (God als Onderhouder) en Brahma (God als Schepper) van de hindoeïstische Drie-eenheid overeen. De drie fundamentele eigenschappen van materie, de drie guna’s correleren, volgen eenzelfde universeel cyclisch patroon als de drie geestelijke eigenschappen, de Trimurti. Het is een proces van anabolisme en katabolisme evenzeer in het menselijk lichaam als in andere objecten van de schepping.

Alles wat we geven mogen we ook weer ontvangen. De ‘Law of One’ (wet van periodiciteit) heeft op het universele ordeningsprincipe karma, de 2e grondstelling betrekking. Het gaat in het kwantumvacuüm (bewustzijnsveld) om twee polen (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om karma en dharma. Door een cultuur van verdieping en verinnerlijking (innerlijk leiderschap) te creëren kan het verstoorde evenwicht worden hersteld. Of met andere woorden waar steken we onze energie in?

Karma-Nemesis kan ook aan de hand van het Yin/Yang-symbool en de Vijf Fasen worden geïllustreerd. Het symbool brengt drie opties tot uitdrukking, de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop. Amit Goswami, maakt in zijn boek De kwantum dokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing, op p. 175 van hetzelfde Yin/Yang-symbool gebruik.

Door de secularisatie en de daarmee samenhangende ontzuiling zijn de verticale bindingen tussen de maatschappelijke lagen voor een belangrijk deel verloren gegaan. Naast het thema vierde macht verdient ook het fenomeen organisatiecultuur meer wetenschappelijke aandacht.

Cultuuroverdracht (juiste) heeft op de imitatie van Plato, een 'intelligent ontwerp' op basis van Waarheid, Schoonheid en het Goede betrekking en niet op intimidatie. Plato zet de natuurfilosofie in zijn werk Timaeus, die enigszins esoterisch is, uiteen.

Volgens Heinrich Heine leverde Spinoza met zijn panentheïsme de oplossing voor de tegenstelling tussen geest en lichaam.

Bij Spinoza zijn God en Natuur twee kanten van dezelfde medaille. Het is de ‘intersubjectieve’ relatie van Jurgen Habermas die beide verbindt.

Spinoza: Maar vóór alles is het nodig een middel te ontdekken om het verstand gezond te maken en het, voor zover dit aanvankelijk gaat, te zuiveren, opdat het de dingen op gelukkige wijze zonder dwaling en zo goed mogelijk kan begrijpen. Hieruit kan iedereen reeds zien, dat ik alle wetenschappen (de wetenschappen hebben maar één doel, waarop zij alle moeten worden gericht) op een doeleinde wil richten, te weten om, zoals ik reeds zei, de hoogste menselijke volmaaktheid te bereiken.

Verhaal (Matteüs 25: 14 - 30)
Ik was bang en ben daarom uw geld in de grond gaan verstoppen. Hier hebt u het weer terug. Jij slechte, luie dienaar! Antwoordde zijn heer hem. Je wist dus dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en oogst waar ik niet heb uitgezet. Waarom heb je mijn geld dan niet op de bank gezet? Dan had ik het bij mijn thuiskomst met rente kunnen opvragen. Neem hem die duizend goudstukken af en geef ze aan hem die er al tienduizend heeft! Want iedereen die iets heeft, krijgt nog meer en heeft overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal wat hij heeft nog worden afgenomen. En gooi die nutteloze dienaar eruit, de duisternis in! Daar zal hij huilen en knarsetanden!"

Voor Buber zijn de intermenselijke ontmoetingen een weerspiegeling van de menselijke ontmoeting met God. Daarmee is voor Buber een directe ontmoeting tussen mens en God mogelijk. In zijn boek ‘Ich und Du’ gaat hij in op wat hij verstaat onder ‘ontmoeting’ . Hij stelt dat in de werkelijke ontmoeting het ‘ik’ van de mens veranderd wordt door het ‘gij’ van de ander. In hetzelfde boek introduceert hij de ‘’tussenruimte’’ in de ontmoeting. Een ruimte waarin het werkelijke Zijn met de ander zich manifesteert. In deze ruimte, dimensie zou je kunnen zeggen, valt tijd, ruimte en berekening weg. Er is alleen het samen Zijn. Dit ontmoeten, dit samen Zijn overstijgt het persoonlijke, het individu. Ik noem het transpersoonlijk.

Het was Goethe die meer dan wie dan ook een heldhaftige poging heeft gewaagd de wetenschap te integreren met de traditionele wijsheid.
Een wetenschap van de gehele persoon, de basis voor een ééngeworden cultuur. Het verenigen van de tegenstellingen gebeurt op een hoger niveau.
Carl Jung spreekt in dit kader van het “Gegensatzprinzip” en Goethe van “Die geeinte Zweinatur”.

Wat Johann Wolfgang von Goethe is voor de gemanifesteerde wereld is Meester Eckhart voor de onmanifesteerde wereld. Johann Wolfgang von Goethe illustreert de vrouwelijke kant van de medaille en Meester Eckhart de keerzijde.

Inzicht en overgave: twee wegen in één
Voor meester Eckhart valt de essentie van de mens samen met God. Als de druppel in de zee vloeit, het individu zichzelf verliest in de ‘oergrond’, verdwijnt iedere dualiteit, ook die van zien en gezien worden.
‘Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.’ [2] Wil de ziel God kennen, dan moet zij hem kennen boven tijd en ruimte uit, zegt Eckhart.
Meester Eckhart:
"Het oog waarmee God mij ziet is het oog waarmee ik hem zie; mijn oog en zijn oog zijn een en hetzelfde. In werkelijkheid ben ik gewogen in God en hij in mij. Als God niet zou bestaan zou ik niet bestaan; als ik niet bestond zou hij ook niet bestaan."

Want in De grote transformatie is de Spiltijd een eenmalig scharnierpunt in de geschiedenis van de mensheid, waarna een dimensie bleek toegevoegd aan het zelfbewustzijn, te weten die van het tragische besef van het menselijk tekort, het lijden daaraan, maar ook de ontdekking van transcendentie, het overstijgende dat te benoemen noch te bevatten, maar met wat moeite wel te ervaren is. Elk mens is met dit scharnierpunt in de geschiedenis verbonden. Hij verlangt ernaar dat de essentie zich in al haar zuiverheid aan hem zal openbaren. Een draaideurpoliticus manifesteert zich veelal als een marionet van het systeem en bedrijft in het algemeen struisvogelpolitiek.

G.N.M. Tyrrell - Ontdekkingen van de parapsychologie
Het komt zelden voor dat een mysticus probeert een ervaring onder woorden te brengen zoals zijn inspiratie hem die wezenlijk deed beleven. Dit zou tot niets leiden. Evenals bij kunstzinnige inspiratie is het gewoonlijk de uitdrukkingsvorm, van de ervaring die wordt afgeschilderd. En het meest voorkomende is, dat deze uitdrukkingsvorm is samengesteld uit begrippen die het bewuste denken al bekend zijn. De ervaring moet als het ware worden omgewisseld in een courante muntsoort. Vandaar dat, hoewel de ervaring waar het in mystiek beleven op aankomt, overal ter wereld en door alle eeuwen heen dezelfde is, de uitdrukkingswijzen verschillend zijn. Daardoor komt het dat Plotinus de hemelse Venus ziet, Suso de eeuwige wijsheid, Teresa van Avila de liefde tot de mens van Christus, Blake de vreemde personages in zijn profetische boeken; anderen zien kennelijk symbolische voorstellingen." (id., blz. 325/6) Dit alles is verwarrend voor iemand die het betrekkelijkheidsprincipe niet kan begrijpen. De mysticus klampt zich vast aan de waarheid achter het veranderlijke symbool; de letterknecht aan het symbool. Etc.
Het is een veel voorkomend dwaalbegrip dat mystici mensen zijn die stil voor zich uit zitten te dromen. Niets is historisch minder waar. "Alle beschrijvingen van de westerse mystiek," zegt Evelyn Underhill, "zijn eveneens beschrijvingen van intensieve menselijke arbeid - niet alleen van de 'worstelaars met de geest', maar ook van grote organisatoren zoals Teresa van Avila en Johannes van het Kruis van missionarissen die het leven predikten voor de geestelijk doden, zoals Franciscus van Assisi, Ignatius van Loyola, Eckhart, Suso, Tauler en Fox; (30) van profetessen als Catharina van Genua, dichteressen als Mechthild van Maagdenburg; van profeten en dichters als Blake en Jacopone da Todi; en ook van enkele buitengewoon sterke persoonlijkheden wier deelhebben aan het absolute leven hen schijnt te hebben gedwongen een nationale rol te spelen.

Het leerproces op aarde was al bekend bij Socrates en Plato, maar ook al bij Zarathoustra en Vyâsadeva (Vyasa), auteur van de Bhagavad Gita (Tegenstellingen, 5D-concept en Ethisch reveil). Zonder te streven naar waarheid en rechtvaardigheid is een duurzame vrede niet mogelijk. Dus door waarheid en rechtvaardigheid centraal te plaatsen is een betere risicobeheersing mogelijk. De Bhagavad Gita beschrijft al de contouren van de unificatietheorie. Of met andere woorden de Bhagavad Gita laat al zien dat, de ‘Grondtoon van de waarheid’, de verborgen 5e dimensie, die aan de schepping, de Éne werkelijkheid ten grondslag ligt al millennia bekend is. Om in het universum de Éne werkelijkheid te illustreren wordt van de Hoofdroute gebruik gemaakt.

Het model van Ruth Cohn brengt de Axis mundi in het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond tot uitdrukking. De Axis mundis beeldt de complementariteit tussen Idealisme en Materialisme (Immateriële- en Materiële wereld, Geestkunde en Natuurkunde), de Lichtzijde en Schaduwzijde, Alfa en Omega, de twee kanten van één medaille uit. In navolging van Leo Apostel beoogt het onderzoeksrapport 'E i V' een steentje bij te dragen aan interdisciplinair onderzoek en het overbruggen van de kloof tussen de exacte en de humane wetenschappen. Voor de mens gaat het om geestelijke - en lichamelijke gezondheid.

De controverse tussen 'Natuurkunde en Geestkunde' (natuurwetenschappen en geesteswetenschappen) heeft betrekking op dat: Het atoom, zoals dit wordt voorgesteld in de gebruikelijke wetenschappelijke hypothese, is niet een deeltje van iets, bezield door iets psychisch en bestemd om na eeuwigheden tot mens te groeien. Het is een concrete manifestatie van de universele energie die zelf nog niet is geïndividualiseerd; een reeks opeenvolgende manifestaties van de ene universele monas (De Geheime Leer, Deel I p. 207).

Niet alleen hypothesen van de natuurkunde, maar ook hypothesen van de geestkunde berusten op creativiteit. Het grote verschil is dat de stellingen van de natuurkunde, zoals bijvoorbeeld het Higgsdeeltje kunnen worden geverifiëerd. De stellingen van de geestkunde gelden voor een individu en een collectief - we leven allen in ons eigen referentiekader (Amanda Gefter) - en worden door er is niets nieuws onder de zon, de eeuwige wederkeer van de geschiedenis onderbouwd. Om dichter bij de waarheid te komen volgt het onderzoeksrapport ‘E i V’ het pad van de Axis Mundi.

In philosophy, Potentiality and Actuality are principles of a dichotomy which Aristotle used to analyze motion, causality, ethics, and physiology in his Physics, Metaphysics, Ethics and De Anima (which is about the human psyche).

Pleidooi voor een mystiek manifest
‘Wat we nodig hebben is een mystiek manifest. Volgens theoloog Karl Rahner zal de christen van de toekomst een mysticus zijn, of hij zal niet zijn. De Verlichting heeft de wereld vooralsnog onttoverd. Dit kan veranderen wanneer we (ons) realiseren wie we zijn. Voor de tempel van Delphi stond de spreuk Ken jezelf. Wij zijn complexe, geconditioneerde, wezens. We kunnen kiezen: blijven we ronddraaien in oude bekende patronen? Of zoeken we steeds meer contact met de stilte in ons?’

Om het fenomeen van de weerspiegeling te duiden maakt Plato van de allegorie van de grot gebruik en Blavatsky beschrijft de toverlantaarn. De viervoudige aard van de mens 'nӗshāmā, rūah, nefesh en gūf', de viervoudige geopenbaarde krachten (zie Joy Mills De pelgrimstocht van de mens) in de microkosmos zijn een weerspiegeling van de vier fundamentele natuurkrachten in de macrokosmos. De viervoudige geopenbaarde krachten hangen met de vier vragen van Niko Tinbergen samen.

Het pentagram beeldt de 'beheers - en vernietigende' kringloop uit, maar ook het zelfbewustzijn, het denkvermogen, onze 'verleider en verlosser'.

Het Viertal moet het hogere of het lagere zijn, de hemelse - of de aardse Tetraktis (zie de volmaakte kubus van Freek van Leeuwen). Voor de menselijke evolutie is een chip van Miguel Nicolelis niet nodig. We zullen het echt zelf moeten doen.

Kubus en de Islam:
Gert J. Peelen De Koran, geen boek om te begrijpen (Volkskrant 25 april 2008): Mohammed maakt kennis met de gedachtewereld van Zarathoestra, profeet der Perzen, met Jezus, de messias van de christenen en met Mozes, leidsman van de joden. Al hun leringen en kennis, vermaningen en leefregels zijn vastgelegd in boeken. Zo'n boek zou er ook moeten komen voor zijn eigen land, waar slaven nog als vee en vrouwen als bezit worden beschouwd en waar nog goden van steen worden vereerd.
De Koran als basis voor een nieuwe wereldreligie en een machtige islamitische staat, met de Kaabé, de granieten kubus in Mekka als 'huis van Allah' en het middelpunt der aarde staat beschreven in De boodschapper (Kader Abdolah boek De boodschapper - Een vertelling/De Koran - Een vertaling).

Met behulp van het maskerkwadrant is het mogelijk ons van onze conditioneringen bewust te worden en onze vrijheid te herwinnen. We laten zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden. Bij het 'Ken uzelve' gaat het om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen. Het leert je regisseur te worden van je eigen leven.

Het maskerkwadrant maakt het weloverwogen eigenbelang, het egoïsme zichtbaar en laat zien dat we in een loop (schizofrenie) terecht kunnen komen wanneer we niet meer met onze spirituele bron zijn verbonden.

Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken Menso Heus, 'technology officer' en expert internetveiligheid bij Free Press Unlimited (de Volkskrant 22 augustus 2015, p. 19):
Midden in de zomervakantie heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een concept-wetsvoorstel 'ter consultatie' voorgelegd waarmee de
grondrechten van elke Nederlander met voeten worden getreden: de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Als deze wet er komt, krijgen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD ongekende bevoegdheden om inbreuk te mogen maken op onze privacy.
Free Press Unlimited is niet tegen modernisering van de wetgeving op het gebied van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. We erkennen de noodzaak doelgericht en efficiënt onderzoek te kunnen doen naar personen of organisaties waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat zij een gevaar vormen voor de samenleving. Maar overheden die massaal hun eigen burgers bespioneren, vormen zelf de grootste bedreiging voor de samenleving. Dat ervaren wij dagelijks in tientallen landen waar wij werken.
We roepen daarom de
politieke partijen op - zeker ook zij die de woorden vrijheid en democratie in hun partijnaam hebben staan - deze wet naar de minister retour te sturen. Burgers kunnen hun mening over de wet nog tot 1 september geven op www.internetconsultatie.nl/wiv.

Zowel de Theory of everything (philosophy) als de Theory of everything (physics) bestaat. Ligt het dan niet voor de hand beide inzichten met behulp van de gammawetenschappen met elkaar te verbinden? Uitgangspunt in het rapport 'E i V' is dat op aarde ook geldt dat door het ‘en-en’-denken, het zoeken naar waarheid, het complementaire denken (dialectisch denken) centraal te plaatsen, het 'of-of' denken wordt doorbroken of met andere woorden wordt verkleind. Het is de randvoorwaarde van onze evolutie. Het is de in het universum ingebakken dualiteit (dichotomieën) die persoonlijke groei mogelijk maakt. Door de eeuwen heen zijn het geestelijke leiders en filosofen, in het bijzonder de mystici die voor het menselijk tekort oplossingen aanreiken. Waarop stel je in de maatschappij prijs altruïsme of egoïsme? Hoe een permanente structurele cultuurverandering te bewerkstelligen? Het ligt dan voor de hand dat in de 21e eeuw spiritualiteit en politiek weer met elkaar worden verbonden.

In de theosofie heeft Ockhams scheermes op organische complementariteit betrekking, de twee kanten van één medaille zoals Geestkunde en Natuurkunde, Metafysica en Fysica, Mannelijk en Vrouwelijk, Geest en Lichaam ('Heer en Slaaf'), Scheppen en Vernietigen, Goed en Kwaad, Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven, Ongemanifesteerd en Gemanifesteerd, Voelen en Denken, Algemene - en speciale relativiteitstheorie, Binnenwereld en Buitenwereld, Macrokosmos en Microkosmos, Negentropie en Entropie en Zaaien en Oogsten, oftewel Monade + Duade. Of met andere woorden Eenheid in Verscheidenheid.

Net als Raymond Lull (1232/1233 - 1315/1316) en Thomas van Aquino (± 28 januari 1225 – 7 maart 1274) baseert Daniel Ofman in zijn boek het kernkwadrant op het idee dat is uitgewerkt in het boek Ethica Nicomachea van Aristoteles. Daniel Ofman zegt over zijn drie Findhorn jaren: Terugblikkend zijn het de meest waardevolle jaren geweest wat betreft leerervaringen. Ik kan me nauwelijks een betere leerschool voorstellen dan die plaats in Schotland. De 'praktische mysticus' David Spangler was een van de medeoprichters van Findhorn (BRES nr. 263, David Spangler Het belangrijkste is de natuur liefhebben).

Krishnamurti: Schoonheid vraagt nergens om. Aandacht is schoonheid. Wij zijn de wereld. Slechts wanneer de geest stil is, niet door opgelegde discipline, slechts dan kan in die rust, in die stilte, het werkelijke gebeuren.
Voor Leadbeater was de jonge Krishnamurti zonder twijfel de aangewezen persoon om het voertuig te worden waarin de verwachte Wereldleraar zich kon incarneren.

Om het aardse met het hemelse te verbinden gebruikt de Theosofie het begrip Individualiteit, Carl Jung Individuatie en de filognosie Onpersoonlijk. Het gebruik van deze 'synoniemen' biedt een gemeenschappelijk kader waardoor het mogelijk is de authentieke projectie van het Ken uzelve te doorgronden. Dus onze innerlijke god te weerspiegelen.

Aryel Sanat boek Het Innerlijke Leven van Krishnamurti (p. 56):
G.I. Gurdjieff beweerde ook in contact te hebben gestaan met leraren van de eeuwige wijsheid. Gurdjieffs werk benadrukt de eeuwige lering ‘zelfherinnering’ (zelfreferentie, zelfherkenning). Zo waren in de oorspronkelijke leringen van de theosofische beweging ook het komen tot zelfkennis en transformatie de kern van de lering.

 

C.W. Leadbeater's Account of the Development of His Clairvoyance
It should be understood that in those days I possessed no clairvoyant faculty, nor had I ever regarded myself as at all sensitive. I remember that I had a conviction that a man must be born with some psychic powers and with a sensitive body before he could do anything in the way of that kind of development, so that I had never thought of progress of that sort as possible for me in this incarnation, but had some hope that if I worked as well as I knew how in this life I might be born next time with vehicles more suitable to that particular line of advancement.

Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam' (psychomaterie), die het probleem van het ego en het hogere Zelf, van involutie en evolutie (emanationisme), de neergaande en opgaande boog (Neer - en Opwaartse causatie) kan oplossen. In essentie draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, ‘These + Antithese = Synthese', de Kwintessens. De Triade toont de blauwdruk, het ‘en-en’/’of-of’ mechanisme ('deeltje of golf', Demon est deus inversus), dat aan de menselijke evolutie ten grondslag ligt. Charles Poncé boek Kabbalah (p. 115): In de levensboom symboliseert Malchoeth het vrouwelijke alter-ego van God. Maar er is niets nieuws onder de zon, Étienne de La Boétie had dit mechanisme al door.

De psyche de relatie tussen de microkosmos en de macrokosmos - de schakel tussen hemel en aarde – toont het snijpunt van de drie assen van het morele kompas, het punt waar de synthese plaatsvindt. Dit snijpunt symboliseert het eeuwige nu. Er kan ook verwezen worden naar de doorsnede die het Boek van de schepping (zoeken: Titel 'Sefer Yetsirah' en Auteur: 'Kirsten van Dijkhuizen') in hoofdstuk 1:13 geeft. In het snijpunt, het nulpunt van de drie assen, zit de alles samenvattende 9.

De zelfverwerkelijking, die Freek van Leeuwen in zijn boek Levensweg beschrijft sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken, een bewustwordingsproces aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken. Mogelijke oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:

Freek van Leeuwen maakt van het begrip zelfverwerkelijking gebruik. In zijn boek De Levensweg (p. 77, 90 en 193) past hij het cybernetische model toe. Voor het bereiden van een maaltijd gebruiken Lucas Derks & Jaap Hollander in hun boek Essenties van NLP (p. 88, 92) het TOTE-model (Cybernetica). De kubus en de bol van Freek van Leeuwen drukken op een vergelijkbare manier het leerproces van de mens, de relatie tussen microkosmos en macrokosmos uit. Met behulp van de kubus of de bol is het mogelijk de synthese tussen de Big five, Big seven en Big nine, de telling van Pythagoras uit te beelden.

Voor de 'Hoofdroute' in het leven heeft H.P. Blavatsky De stem van de stilte geschreven. Freek van Leeuwen schreef het boek De Levensweg. Freek van Leeuwen onderscheidt, net als het 5D-concept ‘Geest - Ziel - Lichaam’. Het 5D-concept maakt van zijn ‘verklarende woordenlijst’, de begrippen Aantrekking, Afstoting, Middelpuntvliedend en Middelpuntzoekend gebruik.

Het enneagram maakt ook van de oude doorsnede ‘Hoofd, Borst en Buik’ van Plato gebruik. Het symbool van Gurdjieff sluit zeker bij het symbool van de cirkel aan.

Het artikel Roep om 'Nederlandse islam' miskent essentie liberalisme van Floris Mansvelt Beck illustreert dat er een dilemma bestaat tussen Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Er bestaat op aarde niet één waarheid. Op aarde beleeft iedereen zijn eigen waarheid. Het is het universele bewustzijn (Cosmic Consciousness) waardoor we met elkaar zijn verbonden.

Voor het leiden en besturen van bedrijven en overheidsinstellingen gaat het veelal om ondernemers, leiders en managers, die het gezichtspunt van de Natuurkunde als vertrekpunt gebruiken. De theosofie daarentegen heeft, om het functioneren van de ziel te verklaren, als vertrekpunt de alfawetenschappen, de Geestkunde en is op de kennis van profeten, mystici en zieners (rishi’s, Ascended masters) gebaseerd.

Wim Couwenberg Onafhankelijkheidsideaal als moderne pretentie getoetst aan de realiteit Bespreking van: Onaf. Over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media. Onafhankelijkheidsideaal als moderne pretentie getoetst aan de realiteit (20 augustus 2014)
Ook de andere medewerkers, resp. Jos de Putter, Coco Schrijber, Xandra Schutte en Rutger Bregman, onderzoeken vanuit hun eigen praktijk en expertise de intellectuele inhoud en betekenis van het onafhankelijkheidsideaal, hoe relevant dat nog is of weer kan worden. Al met al een heel geslaagde uitgave over een dierbare pretentie van onze moderne democratische samenleving en cultuur.

Wim Couwenberg CDA een confessionele partij? Nostalgia! (13 januari 2014)
Er is iets raars aan de hand met het paradijs dat Nederland volgens internationale ranglijstjes zou moeten zijn. Ondanks alle vooruitgang woekert hier meer dan ooit het verlangen naar vroeger. Die nostalgie doet alle vooruitgang vergeten, zo begint de jonge historicus Rutger Bregman zijn prachtige boek . Bij Radio Nostalgia weten ze het, nostalgie heeft de toekomst, noteert hij. Ik moest daar onwillekeurig aan denken, toen ik in het dagblad Trouw las dat volgens recent onderzoek het CDA door 50 procent van de kiezers nog al confessionele partij wordt gezien en dat CDA leider Buma tv-kijkers in een reclame filmpje oproept met kerstmis naar de kerk te gaan.

Nederland in pessimisme-top-3: waarom de onvrede hier zoveel groter is (Rutger Bregman Volkskrant 23 september 2012)
Hoe komt het dat het met het ongenoegen in Nederland zo veel erger is gesteld dan in landen om ons heen? De politiek is hier een mengelmoes van inhoud en entertainment. En feiten tellen minder dan gevoel.
Het Schnabel-effect
Het is de economische versie van de paradox die Paul Schnabel, directeur van het SCP, al in 2004 formuleerde: 'Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht'. Nergens in Europa gaapt zo'n groot gat tussen de beleving van het 'wij' en het 'mij'. En dat nu al zo'n tien jaar. Schnabels uitspraak is inmiddels bijna een cliché. Toch is er nog altijd één vraag onbeantwoord: waarom is ons collectieve chagrijn zo veel groter dan in andere landen?

Exoterisch & Esoterisch
Wanneer dit woord betrekking heeft op de grote stelsels van filosofie en religie betekent het niet onjuist. Het doelt alleen op leringen waarvan de sleutels niet openlijk zijn gegeven. De oorsprong van het woord schijnt te liggen in de Peripatetische School in Griekenland en het schijnt aan het brein van Aristoteles te zijn ontsproten. Het staat tegenover esoterisch. De exoterie — dat wil zeggen de uiterlijke en alledaagse formulering van religieuze en filosofische leringen verhult de waarheid; in haar zelfverzekerdheid bespot de onwetendheid helaas altijd de waarheid; maar de esoterie onthult de waarheid.

De mens heeft een driedimensionaal waarnemingsvermogen. De drie assen van de kubus of bol worden voor het weergeven van drie aanzichten, in de Vedische filosofie zes Darshana’s, visies gebruikt.

De zes visies worden in het boek De Ether Bestaat! van René Meijer uitgebreid besproken.

De esoterische website bevat een grote verscheidenheid aan kubusdoorsneden. Het centrum, dat geest en materie, de kwalitatieve - en de kwantitatieve as (immateriële - en de materiële as) verbindt kan met Akasha, Ether, Z.P.F. of nulpuntveld worden aangeduid.

Recent onderzoek op zowel het gebied van epigenetica als op het terrein van autisme laten zien dat er een zelfregulerend (zelfreinigend, zelfgenezend, zelfhelend) vermogen in het universum zit ingebakken. Het gaat er om de schijnwaarheden in het leven, de ingebakken clichés te demystificeren.

De drie dimensies maken het mogelijk om het bewustzijn eindeloos te verruimen, je blik te verbreden en te vernieuwen. Welke dimensie laten we in het leven een centrale rol spelen? De singulariteit van het oneindige bewustzijn is een inzicht dat op een andere manier de samenhang en de totaliteit weergeeft.

De aartsengelen Michaël en Lucifer in de hemel zijn de sleutel om het dualiteitsbewustzijn te kunnen overstijgen. De blauwdruk van het reflexieve bewustzijn bestaat uit een lichtzijde en een schaduwzijde. De schaduwkant van het bewustzijn brengt de 'zondeval' van Adam en Eva op aarde tot uitdrukking. De meeste mensen prefereren ‘boter bij de vis’, een beloning op aarde boven een beloning in de hemel. Het is algemeen bekend, dat letter en geest van de wet niet altijd met elkaar overeenstemmen. De moraal van het verhaal is leven we naar de geest van de wet of kruipen we door de mazen van de wet, zodat we de wet aan onze laars kunnen lappen.
Al staat in de Volkskrant van 12 februari 2010 een artikel met de kop ICESAVE PRESIDENT NEDERLANDSE BANK LIJKT NIET DE MAN DIE DE GATEN IN DE WET OPZOEKT ‘Wellink is bange toezichthouder’. Zaken lopen mis wanneer een kritische reflexie achterwege blijft. Politiek opportunisme viert hoogtij.

Naast Ether worden verwante begrippen als Kwantumvacuüm, Nulpuntveld, Prana, levenskracht, Tetragrammaton,, Universeel Denkvermogen, anima mundi, kosmisch bewustzijn, universeel bewustzijn, wereldziel, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, Kundalini, psi-vermogens, Akasha-veld, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie gebruikt.

Uit het onderzoek naar het verschijnsel organisatiecultuur is als belangrijkste conclusie naar voren gekomen dat het nuttig is om management by trial and error aan te vullen met management by learning. Om het zelfregulerende vermogen van markten te herstellen dient de overheid zich meer op het gelijkheids- en gemeenschapsmodel van A.P. Fiske toe te leggen. De eenzijdige nadruk op het marktmodel, het marktdenken veroorzaakt de problemen. Om het '5D-concept en Ether-paradigma' te kunnen onderbouwen is er de afgelopen millennia ruimschoots voldoende geëxperimenteerd. De overheid moet verhinderen dat de geschiedenis zich schaamteloos blijft herhalen.
De conclusie berust op het feit dat de supersymmetrie in het universum zowel voor de materiële wereld als voor de immateriële wereld, de Macrokosmos en Microkosmos geldt. De ongemanifesteerde Triade geeft inhoud aan de vorm van de gemanifesteerde Tetrade en vice versa. Het is godsonmogelijk dat er inhoud bestaat zonder vorm. Het is niet nodig nog meer leergeld te investeren.

Het heeft 350 jaar geduurd voordat de Rooms-katholieke Kerk het inzicht van Galileo heeft geaccepteerd dat de aarde om de zon draait. De vraag is of de wetenschappelijke wereld bereid is aan oude gezichtspunten op de éne werkelijkheid, respectievelijk de nieuwe Unificatietheorie, serieus aandacht te geven? Er geldt nog steeds wat we zaaien zullen we oogsten.

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige |volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.