Vijf domeinen - Akasa (Symmetrie, Interdisciplinair, Individualiteit, Catharsis, 5Ddenkraam)

Aristoteles: Alles wat in de ziel zit, is slechts een weerspiegeling van voorwerpen in de natuur.
Valentinus: Zelfkennis is Godskennis.
Thomas Hobbes: Niets wat stervelingen maken, kan onsterfelijk zijn.
Wie in zichzelf kijkt, zal de gedachten en hartstochten van alle andere mensen kennen.
Nature hath made men so equal in the faculties of body and mind as that, though there be found one man sometimes manifestly stronger in body or of quicker mind than another, yet when all is reckoned together the difference between man and man is not so considerable as that one man can thereupon claim to himself any benefit to which another may not pretend as well as he. For as to the strength of body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret machination or by confederacy with others that are in the same danger with himself.
Michel de Montaigne: Elke mens draagt in zich het geheel van de menselijke conditie.
The Akasha Paradigm
Science is not technology, not even discovery. It is understanding.
“When our understanding of the world matches the nature of the world, we will discover more and more of the world and will have more and more ability to cope with it.
(Ervin László)
Alles heeft zijn tijd Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. (Prediker 3: 1-15)
Frederik van Eeden: Daar is uur nog tijd. Wat nu is, is altijd geweest en wat komen zal, is er reeds (De kleine Johannes).
Stelling: Het Akasha-veld vormt de basis voor ‘de integrale theorie van alles’, de unificatietheorie. In het onderzoeksrapport 'E i V' wordt om het ‘allesverbindende informatieveld’ te verklaren het Ether-paradigma gebruikt. Dit rapport wil aantonen dat de holos-beschaving een stapje dichterbij komt door de absolute waarheid (G. de Purucker: Drie stadia van het zien van Waarheid), de éne werkelijkheid als vast referentiepunt te kiezen.

Wat is channeling?
Channeling
, wellicht heb je er al vaak over gehoord maar weet je niet precies wat het inhoudt. En als je niet op de hoogte bent van iets, kun je ook niet weten of het jou kan helpen bij bepaalde vragen waarmee je worstelt of, bijvoorbeeld een groot gemis. Tijd om eens dieper in te gaan over dit onderwerp en eens te gaan kijken wat channeling voor jou kan betekenen.

Barborka Het Goddelijk Plan Deel 2 Hoofdstuk IX DE LEER VAN DE RONDEN
4. De Verhouding tussen Ronden en Sferen (p. 450,451):
Het geeft ook een soort voorschouw van wat er in de latere stadia van deze Ronde gebeurt en ook komt de ontwikkeling van het volgende Element-Principe, Akasa tattva, in de volgorde - de Vijfde - Ronde ter sprake.
Eerst in de volgende, of vijfde, Ronde zal het vijfde element, Ether — het grove lichaam van Akasa, wanneer het zelfs die naam mag dragen — door voor alle mensen een even gewoon Natuurfeit te worden, als de lucht thans voor ons is, ophouden, zoals op het ogenblik, hypothetisch en een ’agens’ voor zovele dingen te zijn. En eerst gedurende die Ronde zullen die hogere zintuigen, welker groei en ontwikkeling door Akasa bevorderd worden, zich volledig kunnen ontplooien. Zoals reeds aangeduid is, kan men verwachten, dat een gedeeltelijke bekendheid met de kenmerkende eigenschap van de stof — doordringbaarheid - die tegelijkertijd met het zesde zintuig ontwikkeld moet worden, te zijner tijd zich in deze Ronde zal ontwikkelen. Maar wanneer in de volgende Ronde het nieuwe element aan onze hulpbronnen zal zijn toegevoegd, zal de doordringbaarheid een zo duidelijk blijkende eigenschap van de stof worden, dat de dichtste vormen van deze Ronde ’s mensen waarnemingsvermogen niet meer in de weg zullen staan dan een dichte nevel.’ (Fr. I 196-197; Terw. I 334-335 – DGL I p. 284).

De in het onderzoeksrapport gebruikte kwadranten zijn op een eenvoudig schema gebaseerd. Om broederschap op basis van de natuurlijke kringloop (Akasa|Essence, supra-mentale, Kwintessens, Ommekeer in het denken, Paradigmawisseling) in de wereld te bevorderen staan de vier vereisten op het Pad (Edele Achtvoudige Pad, HET NIEUWE WIEL en zijn PELGRIMSTOCHT 'Hoofdroute') uit het boek Aan de voeten van de Meester van Jiddu Krishnamurti centraal, namelijk:
-
Onderscheidingsvermogen ,jivanmukta (De zeven betekenissen van maya Richard Brooks Theosofia april 2001),
-
Begeerteloosheid (Zeven poorten),
- Goed gedrag (
Zeven chakra's),
- Liefde (
Agapae, De zeven liefdes''' John Algeo Theosofia augustus 2007),
Wat de meester mij over elk van deze heeft gezegd, zal ik trachten u mede te delen.

Vivekachudamani An intellectual Exploration into the Infinite and the Eternal commentary by Swami Chinmayananda
By developing the quality of discrimination, a power solely accorded to man, one can distinguish between the eternal and the temporal, which in turn opens the
gateway to peace and happiness. Vivekachudamani, literally translated as the 'Crest Jewel of Discrimination' is a compendium of 580 verses on the ways to know, understand and reach Brahman, the Reality in us. Composed by the Sage, Adi Sankaracarya, Vivekachudamani is in the form of a dialogue between the student and the Teacher, with the latter guiding the student along the spiritual path. Swami Chinmayananda's commentary is the perfect companion for students walking the spiritual path in understanding its timeless wisdom.

Chaos theory
Helena P. BLAVATSKY views the term “chaos” in the light of its Greek origin and equates it with the Greek word “Chaino,” to gape or yawn. In many theosophical contexts “chaos” is used as a synonym for AKASA, a Sanskrit word meaning, in its simplest sense, “space,” but it is possible that confusion could result from such use. Regardless of the original intent, the popular meaning of the word “chaos” is “complete disorder,” which is not what the Sanskrit word akasa means. Akasa is described by Blavatsky as, “the subtle, supersensuous spiritual essence which pervades all space” (TG, p. 13).

Het vuur der schepping (J.J. van der Leeuw):
Hoofdstuk V. Het dynamisch heelal
De toekomst raadplegen. (p. 60):
De toekomst raadplegen. Wij hebben allen gehoord, dat het mogelijk is, de kronieken van het verleden na te slaan, de zogenaamde Akasha-kroniek te raadplegen en daarin de gebeurtenissen, welke wij "voorbij" zouden noemen, te ondervinden als nog gebeurend, nog tegenwoordig. Wanneer wij eenmaal de dynamische beschouwing van het heelal begrijpen, ligt daarin geen enkele ongerijmdheid meer. Evenmin echter is er enige onwaarschijnlijkheid in het raadplegen van de kroniek der toekomst; er is niet meer onwezenlijkheid in de toekomst dan in het verleden; verleden en toekomst zijn slechts de onhandige benamingen voor de verschillende delen van een werkelijk wezen, waarvan wij slechts de dwars-doorsnede kennen, welke wij het heden noemen. Het is niet waar dat het verleden voorbij is en de toekomst er nog niet is; verleden en toekomst vormen tezamen het enige werkelijke heden en wat wij heden noemen, is het enige dat niet bestaat. Er zijn vele Theosofen, die van tijd tot tijd hun vroegere levens trachten op te sporen en belang stellen in hetgeen zij al of niet geweest zijn, doch hoeveel schoner zou hun ervaring zijn, wanneer zij eens trachten in de toekomst te zien!
Hoofdstuk VI. De goddelijke alchemie (p. 75-76):
De psychoanalyse een verkeerde opvatting.
Het is belangwekkend te zien hoe de moderne psychologie dit zelfde vraagstuk heeft benaderd en van uit een materialistisch standpunt tot de zelfde slotsom is gekomen. Ook de
psychoanalyse erkent, dat er slechts één scheppende kracht in de mens is, waarvan al zijn begeerten, hartstochten en aspiraties slechts onderscheidene wijzigingen zijn. Zij noemt die centrale drang de libido en erkent de geslachtsdrift als de hoofd uiting daarvan. Ook zij erkent de noodzakelijkheid om die libido om te zetten op een hoger peil, doch zij slaagt er slechts zelden in, die sublimering of die verinwendiging op bevredigende wijze te volbrengen. De reden daarvan is, dat de psychoanalyse, althans de oudere school der psychoanalytici, de geslachtsdrift, de libido aanzien voor de fundamentele en oorspronkelijke scheppingskracht en alle hogere scheppingsdrang slechts houden voor een hogere uitingswijze van die libido of geslachtsdrift. Wij daarentegen beschouwen de geslachtsdrift en de scheppende kracht van het geslachtelijke als louter de stoffelijke openbaring, een buitenwaarts keren van de goddelijke Scheppingskracht in de mens, welke is de macht van God de Heilige Geest .. Zo beschouwen wij dan de omzetting van deze kracht als het terugkeren van de goddelijke scheppingskracht naar het gebied, waar zij thuis hoort, terwijl de psychoanalytici van de oude school alle hogere openbaringen van de scheppingskracht aanzien voor gesublimeerde uitingswijzen van een kracht, welke oorspronkelijk thuis hoort op het stoffelijk gebied in wat wij de geslachtsdrift noemen. Dit is een fundamenteel verschil van opvatting; wij beschouwen de zich in het stoffelijke uitende kracht als een tijdelijke afdwaling van een goddelijke en geestelijke Energie terwijl genoemde psychoanalytici alle hogere scheppende energie beschouwen als een tijdelijke openbaring van een kracht welke haar ware tehuis he eft in de stoffelijke wereld als de scheppende geslachtsdrift. Wij zouden kunnen zeggen, dat dit soort psychoanalyse de materialistische of "onderste-boven" voorstelling is der ware leer van de scheppende Energie van God de Heilige Geest en de goddelijke Alchemie, door welke die kracht vrijgemaakt moet worden.
De alchemist en de psychoanalyst. (p. 77)
De middeleeuwse alchemist en de moderne psycheanalyst spreken zodoende vaak dezelfde taal, waarbij zij geheel andere dingen bedoelen. Zo vertolkt een psychoanalyticus als Silberer in zijn boek
Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, waarin hij de alchemistische en Rozekruisers-leringen bespreekt betreffende het proces der transmutatie, al wat de alchemisten daarover zeggen van zijn eigen materialistisch standpunt, waarbij hij dezelfde terminologie gebruikt, doch steeds het vraagstuk van omlaag en niet van omhoog beschouwt. Het is duidelijk, dat het magnum opus nooit kan worden volbracht, alvorens en tenzij wij erkennen, dat onze lagere, stoffelijke begeerten en driften tijdelijke uitingen zijn van de goddelijke scheppingskracht; slechts dan bestaat er kans, dat wij die geboden scheppingskracht zullen kunnen vrijmaken en haar beschikbaar zullen maken op de gebieden, waar zij behoort.\\ 78: En tenzij de psycho-analyticus zelf op dat hoge peil staat, kan hij zijn patiënten onmogelijk helpen, de taak der sublimatie te volbrengen, ja, kan hij zelfs een dodelijk gevaar worden voor zijn slachtoffers, wanneer hij, na hun verborgen complexen aan de dag gebracht te hebben en hun libido te hebben vrij gemaakt, erin faalt, hen die libido te doen omzetten in goddelijke scheppende werkzaamheid. Het pad der psycho-analyse is bedekt met de wrakken dier ongelukkigen, in wie de libido ten volle werd opgewekt, doch niet omgezet.

Hans van Asseldonk De Tao van de Landbouw De natuur wetenschap (GAMMA september 2013)
Samenhang geest-materie
Deze samenhang van geest en materie is de hele evolutie door aan het werk geweest. We mogen in de lijn van Teilhard en Whitehead redenerend de ontwaking van het bewustzijn zien als de counter agency die de neergang binnen de natuur omkeert. Volgens Teilhard is immers de noögenese de emergentie van het bewustzijn uit de materie. De aarde is de uitstervende moeder die daarmee haar kind (het bewustzijn) een beter leven geeft. Elke occasion of experience is volgens Whitehead daarvan een bouwsteen, want voor alles geldt steeds weer de laatste regel waarmee Whitehead zijn opus magnum afsloot: "perish and yet live for ever more."

Patricia Monaghan The Spirit of Chaos and the Chaos of Spirit
Building on the work of Lorenz and Mandlebrot, chaos theory has yielded insights in fields as diverse as the stock market analysis and arrhythmia of the heart. It also offers us a new vocabulary for spiritual insight. For, to return to my own story, I had to face the major philosophical questions when I was widowed. The “mind-body problem” I had struggled with as an undergraduate was suddenly no longer an abstraction. And what was I to make of a life—my own—that had become so unruly, so chaotic? Chaos theory came to my rescue by teaching me that we do not live in some abstract perfection, but in a pulsing changeful world. Chaos offered me a vocabulary in a conceptual framework for exploring ways to interpret life that flies in the face of Platonic-Manichean-Augustinian dualism, that message from the past that kept me for so many years from truly embracing the flow of life. The spiritual message of chaos is so well-expressed by that ancient pagan sage, Ovid: that change is the only constant in our world, the one thing we can be certain of.

Een heelal vol walmende sterren, Xander Tielens: ‘We zijn gaan beseffen dat we in een moleculair heelal leven.’ (Volkskrant 5 juni 2012)
U bent er de meest geciteerde Nederlandse astronoom mee geworden. Hoe doet u dat eigenlijk?
‘Door altijd met de beste mensen en beste projecten, instrumenten en technieken te willen werken. En interdisciplinair. Ik praat even gemakkelijk met fysici en chemici.’
En biologen?
‘In Nederland is dat gesprek er nog niet zo, in de VS wel. Alle koolstof in ons lijf komt uit de sterren. Dat staat vast. De open vraag is vooral hoe dat tot leven heeft kunnen leiden.’

Het zijn de hovelingen die elke vernieuwing tegenhouden. Het gaat er om de rond management by management ('carrièremanagers') opgetrokken hofcultuur te ontmaskeren. Een hofcultuur, koninkrijkjes ontstaan vaak in bureaucratisch geleide organisaties en zijn het gevolg van managers die gespeend zijn van de vierde productiefactor ondernemerschap. Het zijn de onderonsjes van een kleine politieke elite die de zaak verzieken. De verborgen energiebron (oerstof, Akasa, blauwdruk) in de hemel staat tegenover de blauwdruk (verborgen agenda) van de achterkamertjes politiek op aarde. Of met andere woorden hoe richten wij onze levensenergie (levenskracht, oerbron, levensbron)?
We moeten er net als het antropisch principe van uitgaan dat de dingen zijn zoals ze zijn, het leven, het ontwerp is zoals het is.

Ervin Laszlo boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 145):
De werking van het subtiele maar reële A-veld verklaart de non-lokaliteit van niet alleen de kleinst meetbare bestanddelen van het universum, maar ook die van de grootste waarneembare structuren ervan. Het verklaart de coherentie van levende organismen én hun coherentie met de omgeving waarin ze leven en evolueren.

Het bewustzijn is niet het eindresultaat van de biologische evolutie. De éne werkelijkheid is juist het tegendeel. Het kosmische domein, het Akasha-veld vormt de grondslag van de stoffelijke wereld.

Interview met Ilya Prigogine
Bepleit u een uitbreiding van de oude Newtoniaanse wetenschap, of wilt u naar een totaal nieuw paradigma?
"De Newtoniaanse wetenschap moet een heel belangrijke, maar ook een heel specifieke tak van de fysica worden. Het is die tak die toepasbaar is wanneer je een aantal deeltjes uit het geheel kunt isoleren. Maar de concrete natuur kan dat niet. Om die te benaderen heb je een holistische aanpak nodig, die ieder reductionisme overstijgt. Dat is een nieuw paradigma” en zegt hij verder: ”De natuur zit dus vol creativiteit en vernieuwing en daarom hebben we een fysica nodig die in termen van mogelijkheden en probabiliteiten denkt."

Het idee om op basis van dualiteit (complementariteit) 'Geestkunde en Natuurkunde' met elkaar te verbinden is eerder door Werner Heisenberg en door Fritjof Capra, in zijn boek The tao of physics, naar voren gebracht. Het boek van Capra beschrijft een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en de oosterse mystiek. Het 5Ddenkraam wil benadrukken dat het universele patroon van het wat vastligt. Het onbepaaldheidsprincipe van Heisenberg geldt ook voor de tijd: wat in de toekomst verborgen (Arrow of time) ligt, is niet te meten. Het is zoals het is, daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.

In het 5Ddenkraam zijn 'Kosmogonie van Pythagoras en Antropogenese', de 'metafysica, het bovennatuurlijke en de fysica', 'geestkunde en natuurkunde', 'Bewustzijnsevolutie en Evolutietheorie', 'Unificatietheorie en Snaartheorie', twee complementaire kanten van één medaille. Het is het projectiemechanisme, de spiegelsymmetrie die beide met elkaar verbindt. Of met andere woorden door alleen beide kanten de ‘natuurwetenschappen + geesteswetenschappen’these + antithese = synthese - van de éne werkelijkheid te belichten komt de theorie van alles een stapje verder. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal meer aandacht te besteden.

De causale snaartheorie komt een stapje verder wanneer wetenschappers bereid zijn met de acausale, de geestelijke keerzijde van de medaille rekening te houden.
De oplossing van de unificatietheorie wordt niet gevonden in het elementaire deeltje maar in de ruimte die de elementaire deeltjes van elkaar scheidt.

Deze stelling is gebaseerd op De Geheime Leer, Deel I p. 563: ‘De kracht is daarom niet in het atoom maar in de ruimte die de atomen van elkaar scheidt (neutrale centrum, eros = fohat = levensatoom). Evolutie vindt door emanatie plaats.

Uiteindelijk draait het om: Measurements on an entangled state (Quantum entanglement).

Ervin Laszlo boek Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld (p. 35):
De fysicus Erwin Schrödinger heeft erop gewezen dat elementaire deeltjes in de kwantumtoestand niet in een individueel gedefinieerde toestand verkeren, maar collectieve toestanden bezetten, en dat die toestanden altijd intrinsiek met elkaar ‘verstrengeld’ zijn.

De EPR-paradox (EPR-experiment) is een gedachte-experiment dat een schijnbare tegenspraak tussen de kwantummechanica en speciale relativiteitstheorie oplevert. De schijnbare tegenspraak heeft veel fysici lang hoofdpijn bezorgd, maar kan begrepen en opgelost worden met de meer hedendaagse notie van kwantumverstrengeling. "EPR" staat voor Einstein, Podolsky en Rosen die het gedachte-experiment in 1935 introduceerden om te suggereren dat de kwantummechanica geen complete theorie is. Het wordt soms de EPRB-paradox genoemd naar Bohm, die het originele gedachte-experiment vertaalde naar een iets eenvoudiger experimenteel toetsbaar experiment.

In het centrum van de deeltjesparen (Wave–particle duality, Welle-Teilchen-Dualismus) bevindt zich de oerbron (electromagnetic spectrum).

Rapport E i V: Steiner:Natuurrijk:Rapport ‘E i V’,de natuurlijke kringloop (1 - 3 - 2 - 4):
Deel VIIDeel V8. Ethiek6. Sociologie  
MonadTriad4. 'Ik', zelf2. EtherlichaamMacrokosmosTijd-as
1. 'Vuur' ----3. 'Lucht'MensenrijkPlantenrijk1. Ruimte, Wat ----3. Oneindigheid, Ruimteloosheid
||||||
4. 'Aarde' ----2. 'Water'DelfstoffenrijkDierenrijk4. Eeuwige NU ----2. Materie, Hoe
TetradDyad1. Fysieklichaam3. AstraallichaamTijd-asMicrokosmos
Deel IVDeel VI5. Psychologie7. Filosofie5e element Ether(snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4)

Linkerkwadrant: Naast aarde-, lucht- en watervervuiling bestaat er ook geestelijke vervuiling. Maar gelukkig bestaat er ook het zelfreinigende vermogen (catharsis).

In het rapport 'E i V' draait het primair om de wisselwerking (wederkerigheid) tussen psychologie, sociologie, filosofie en ethiek. De interdisciplinaire aanpak (de vier pijlers psychologie, sociologie, filosofie en ethiek) in het rapport ‘E i V’ sluit nauw bij het transcendentalisme (literatuur, religie, cultuur en filosofie), Paracelsus (geneeskunst berust op vier pijlers: filosofie, astronomie, alchemie en ethiek), Pythagoras (‘bron van harmonie’: rekenkunde, sterrenkunde, meetkunde en muziek en H.P. Blavatsky (De Geheime Leer: kunsten, wetenschappen, theologie en vooral de filosofie) aan.

In het rapport ‘E I V’ staat religie in het bijzonder voor levenskunst, de moraal van het verhaal.

Paracelsus and other alchemists employed the term "Mysterium Magnum" to denote primordial undifferentiated matter, from which all the Classical Elements sprang, sometimes compared with Brahman, aether and akasha.

Paus Benedictus waarschuwt voor geestelijke vervuiling
"Net zoals wij tegen de vervuiling van de lucht zijn, moeten wij ook niet akkoord gaan met de vervuiling van de geest", klonk het. "Wij raken veel te snel gewend aan alles wat onze geest en ons hart vergiftigt. Bijvoorbeeld door beelden die de lust, het geweld en de verachting van man en vrouw op een spectaculaire manier tonen."

Meer aandacht voor geestelijke vervuiling (3 mei 1971)
Bij de officiële opening van het nieuwe bedrijfsgeneeskundig centrum in het Botlekgebied heeft de staatssecretaris van
volksgezondheid, dr. R.J.H. Kruisinga, gevraagd om grotere aandacht voor de geestelijke vervuiling van het Nederlandse volk, „We doen alles voor de materiële gezondheid van de mensen. Terecht, maar het wordt tijd dat we ons bezorgd maken om de geestelijke volksgezondheid.
Door de toenemende welvaart neemt de geestelijke vervuiling toe, zo meent de staatssecretaris. De agressie en de onverdraagzaamheid onder het Nederlandse volk groeit gestadig. Het aantal gevallen van agressie met gebruikmaking van vuurwapens in de afgelopen vijf jaar is al vervijfvoudigd (van 55 in 1965 tot 280 in 1970).

Rechter kwadrant: 5e element Ether, snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4. Het fysieke - en emotionele lichaam, de mentale psyche en de monadische geest correleren met de vier typen toestanden van Ken Wilber. Het element ether, de kwintessens brengt de heelheid, de energetische samenwerking op het fysieke, emotionele, mentale, en spirituele vlak tot uitdrukking.

Akasa (Sanskriet)
Het woord betekent
‘schitterend’, ‘schijnend’, ‘lichtgevend’. Het vijfde kosmische element, de vijfde essentie of ‘kwintessens’, door de oude stoïcijnen aether genoemd; het is echter niet de ether van de wetenschap. De ether van de wetenschap (lees van Einsteins relativiteitstheorie) is slechts een van zijn lagere delen. In de brahmaanse geschriften wordt åkåßa gebruikt voor wat de noordelijke boeddhisten svabhavat noemen, in meer mystieke zin ådi-buddhi‘oorspronkelijke uddhi’; het is ook mûlaprakriti, de kosmische geest-substantie, het reservoir van het zijn en van wezens. Het Hebreeuwse Oude Testament verwijst ernaar als de kosmische ‘wateren’. Het is universele en substantiële ruimte; ook, in mystieke zin, alaya. (Zie ook mûlaprakriti, alaya.)

Svabhavat (Sanskriet)
Een woord samengesteld uit sva, ‘zelf’, en bhavat, de onzijdige vorm van het tegenwoordig deelwoord van de wortel bhu, die ‘worden’ betekent in de zin van groei, waarvan een secundaire betekenis ‘zijn’ is afgeleid.

Svabhavat is een toestand van kosmische bewustzijn-substantie, waarin geest en stof, die in essentie één zijn, niet langer twee zijn zoals bij manifestatie, maar één: dat wat noch alleen gemanifesteerde stof, noch alleen gemanifesteerde geest is. Maar beide zijn de oorspronkelijke eenheid – het spirituele akasa – waar stof opgaat in geest; en beide, die nu in feite één zijn, worden ‘vader-moeder’, geest-substantie, genoemd. Svabhavat daalt nooit af uit zijn eigen toestand of gebied, maar is het kosmische reservoir van het zijn, en ook van wezens, en dus van bewustzijn, van het licht van het intellect, van leven; het is de uiteindelijke bron van wat de wetenschap in onze tijd de energieën van de universele natuur noemt.

De noordelijke boeddhisten noemen svabhavat met een meer mystieke term adi-buddhi, ‘oorspronkelijke buddhi’, de brahmaanse geschriften spreken over akasa, en het Hebreeuwse Oude Testament verwijst ernaar als de kosmische ‘wateren’.

Het verschil in betekenis tussen svabhavat en svabhava (zie aldaar) is heel groot en wordt in het algemeen niet goed begrepen; de twee woorden zijn vaak met elkaar verward. Svabhava is de karakteristieke aard, de kenmerkende essentie, de individualiteit, van svabhavat – van elk svabhavat, omdat elk svabhavat zijn eigen svabhava heeft. Svabhavat is dus in feite de wereld-substantie of stof, of, nog nauwkeuriger, datgene wat de wereld-substantie veroorzaakt, en dit oorzakelijke beginsel of element is de geest en essentie van kosmische substantie. Het is de plastische essentie van de stof, zowel de gemanifesteerde als de ongemanifesteerde. (Zie ook akasa.)

Akasa (Sanskrit) Âkâúa [from â + the verbal root kâú to be visible, appear, shine, be brilliant] The shining; ether, cosmic space, the fifth cosmic element. The subtle, supersensuous spiritual essence which pervades all space. It is not the ether of science, but the aether of the ancients, such as the Stoics, which is to ether what spirit is to matter. In the Brahmanical scriptures, akasa is used for what the Northern Buddhists call svabhavat, more mystically adi-buddhi (primeval buddhi); it is also mulaprakriti, cosmic spirit-substance, the reservoir of being and of beings. Genesis refers to it as the waters of the deep. It is universal substantial space, and mystically in its highest elements is alaya.

As universal space, it is also known as Aditi, in which lies inherent the eternal and continuously active ideation of the universe producing its ever-changing aspects on the planes of matter and objectivity; and from this ideation radiates the First Logos. This is why the Puranas state that akasa has but one attribute, namely sound, for sound is but the translated symbol of logos (speech) in its mystic sense. Akasa as primordial spatial substance is thus the upadhi (vehicle) of divine thought. Further, it is the playground of all the intelligent and semi-intelligent forces in nature, the fountainhead of all terrestrial life, and the abode of the gods.

Akasa is the noumenon and spiritual substratum of differentiated prakriti, otherwise the seven or ten prakritis, the root or roots of all in the universe. These prakritis are not merely in akasa, but are the manifestations of akasa in its various grades or degrees of evolutionary development. All the ancient nations mythologically deified akasa in one or another of its aspects and powers (cf IU 1:125 for a descriptive listing of the many names anciently used for akasa). It is the indispensable agent in all religious or profane magic: occult electricity, the universal solvent, in another aspect kundalini. “Akasa is the mysterious fluid termed by scholastic science, ‘the all-pervading ether’; it enters into all the magical operations of nature, and produces mesmeric, magnetic, and spiritual phenomena. As, in Syria, Palestine, and India, meant the sky, life, and the sun at the same time; the sun being considered by the ancient sages as the great magnetic well of our universe” (IU 1:140n).

Sometimes the astral light is used as a convenient but inaccurate phrase for akasa. In clarifying the difference between these Blavatsky says: “The Astral Light is that which mirrors the three higher planes of consciousness, and is above the lower, or terrestrial plane; therefore it does not extend beyond the fourth plane, where, one may say, the Akasa begins.

“There is one great difference between the Astral Light and the Akasa which must be remembered. The latter is eternal, the former is periodic. The Astral Light changes not only with the Mahamanvantaras but also with every sub-period and planetary cycle or Round. . . .

“The Akasa is the eternal divine consciousness which cannot differentiate, have qualities, or act; action belongs to that which is reflected or mirrored from it. The unconditioned and infinite can have no relation with the finite and conditioned. . . . We may compare the Akasa and the Astral Light . . . to the germ in the acorn. The latter, besides containing in itself the astral form of the future oak, conceals the germ from which grows a tree containing millions of forms. These forms are contained in the acorn potentially, yet the development of each particular acorn depends upon extraneous circumstances, physical forces, etc.” (TBL 75-6; also IU 1:197).

The astral light is the tablet of memory of earth and of its child the animal-man; while akasa is the tablet of memory of the hierarchy of the planetary spirits controlling our chain of globes, and likewise of their child, each spiritual ego. The astral light is simply the dregs or lowers vehicles of akasa. Gautama Buddha held only two things as eternal: akasa and nirvana. In the Chandogya Upanishad (7:12:1-2) akasa (ether, space) is equated with Brahman.

Aether, Ether (Greek) [from aitho shining, fire] The upper or purer air as opposed to aer, the lower air; the clear sky; the abode of the gods. In Classical antiquity it denoted primordial substance, Proteus or protyle, the unitary source both of all substances and energies, the mask of all kosmic phenomena. Often used loosely to embrace a domain which extends from the All-Father himself down to the atmosphere of our earth. Vergil speaks of “Jupiter omnipotens aether,” and Cicero describes aether as the ultimate zone of heaven encircling, embracing, and permeating all things. At one time a member of the pantheon and object of veneration, at another the quest of the alchemist in search of the “absolute element” which would give him power over nature, and finally a hypothetical medium of science for conveying light waves.

Sometimes aether is used in translating the Sanskrit akasa, which has the same etymological and philosophical meaning. Here it is an element or principle coming after manas and kama and before the astral light and ether. Again, it is a high aspect of akasa, having itself also seven subordinate aspects. There are in kosmic space at least seven aethers or prakritis, which exist one within the other in a rising scale of spirituality. Collectively they may be called spirit-aether or akasa.

Generally in The Secret Doctrine it is the fifth kosmic element from below, a link between kosmic mind or mahat and the lower manifested world, the vehicle of the former and the parent of the latter. Looking at aether in a more general kosmic way, it is the field of activity of the kosmic Third Logos, Brahma-prakriti, and therefore the great womb of manifested being, the treasure house of all kosmic types, forth from which they flow at the opening of manifestation and back into which they will again be ingathered at the beginning of kosmic pralaya. It is in consequence the great mother-substance out of which all the hierarchies are built. It interpenetrates everything, lasting from the beginning of the universal manvantara to its end, and indeed, may be said to continue, in its most spiritualized form throughout kosmic pralaya as the seed-house or storehouse from which everything will flow into manifestation again when the new period of kosmic activity arrives. Considered as the cosmic mother of all things, aether in its highest feminine aspect is the same as the Vedic Aditi or the Hera or Juno of Greece and Rome. Thus in one sense it is also mulaprakriti, the generator or producer of the seeds of beginnings and things. The Old Testament refers to aether as the kosmic waters. In its highest parts it is mystically alaya (the kosmic spirit-soul) or what in Northern Buddhism is called svabhavat, more mystically adi-buddhi. See also ACTIO IN DISTANS; AKASA

Actio in Distans (Latin) Action at a distance. Can force be transmitted across an empty space? On the automechanical theory of the universe, such action is inexplicable and yet inevitable, for if the universe consists entirely of matter made of atoms separated from each other by empty spaces, the transmission of force from one atom to another cannot be explained except by supposing some medium to intervene. If this medium is atomic, the old difficulty reappears; if it is continuous, there is no reason for supposing it, since matter might in the first place have been supposed to be continuous. Thus if we choose to represent reality as a system of points in space, we must assume actio in distans as an axiom. The difficulty that a body cannot act where it is not, may be gotten over by stating that wherever it can act, there it is. Scientific theories, carried to a logical conclusion, support the idea that all things in the universe are connected with each other, so that whatever affects one part affects every other part. Notions of physical space do not enter to the realm of mind, thought, and feeling.

To meet this difficulty of action at a distance, early European scientists invented various kinds of ethers to bridge the supposed gap of nothingness between atom and atom or body and body. These finally were abandoned, with the exception of the luminiferous or light-carrying ether, which remained until the Michelson-Morley experiment, after which it was abandoned.

Nevertheless, theosophy postulates the existence of atomic and subatomic ethers of various degrees of tenuity, ranging from physical to spiritual. Collectively these ethers are the different planes or ranges of akasa, the fundamental substratum of the universe and the garment in which the kosmic divinity clothes itself — the various prakritis as outlined especially in the Sankhya philosophy. Any scientific ether is not the akasa or aether, but solely the lowest plane of the akasic plenum, some of the ranges of the astral light, which in one sense is the highest principle of the earth’s atmosphere — a subtle ethereal energy-stuff permeant through and interpenetrating physical matter of all kinds. See also Aether; Ether

Astral Light This is the next cosmic plane above the physical, which is to the physical globes of our earth or of the other bodies of our solar system what the linga-sarira is to the human physical body. As such, it is the carrier of life-forces — jiva cosmically, and prana individually — and the storehouse of cosmic energies on their way to or from physical manifestation. It preserves an indelible record of all events on the astral and physical planes, there being continual interaction between the two planes. No natural phenomenon, whether mental, psychic, or physical, can be explained without it; without it, the physical world would crumble to impalpable dust.

The astral light is itself divided into subordinate planes; the lower regions teem with gross emanations from the earth, including psychic remnants from deceased beings, which exert a negative influence on the living, especially when intercourse with these remnants is encouraged by moral and physical weakness or by ignorant experiments.

The alchemical action of the astral light and its intimate connection with the physical sphere explains epidemics, whether physical or psychological. Because it transmits thoughts and emotions, its connection with karma is evident. The astral light is the mother of the physical world, just as akasa is the mother of the astral light.

The astral light is virtually the same as the sidereal light of Paracelsus and other medieval mystic philosophers who followed him. The reason for calling this kosmic plane astral or sidereal is that all nature being a vast and intricately interwoven organism, the stars and planets emanate into each other their respective celestial energies and substances. Thus, because there is this constant interchange of starry fluids emanating from the different celestial bodies, the term astral light has a foundation of esoteric scientific fact. It is applied specifically to the second kosmic plane only because it is nearest to the physical and beings living on the physical plane at times become sensible of the existence of the second kosmic plane by means of flashes of starry light or sensations of luminosity. Hence the ancient initiates, knowing the source of this starry substance, properly called it the astral or sidereal light, or by some similar expression. The astral light, finally, is the very dregs of akasa, and is virtually the same as the hypothetical ether of science.

Monier Williams (Zoek: Akaza):
m. (Ved.) or (later) n. (ifc. f. %{A}) a free or open space , vacuity AitBr. S3Br. MBh. &c. [127,1] ; the ether , sky or atmosphere Naigh. S3Br. Mn. &c. ; (%{am}) n. (in philos.) the subtle and ethereal fluid (supposed to fill and pervade the universe and to be the peculiar vehicle of life and of sound) Veda1ntas. &c. ; Brahma (as identical with ether) L. ; = %{AkAza-bhASita} below Comm. on S3ak. ; (%{e}) loc. ind. in the air (a stage direction implying something said by or to a person out of sight) Mr2icch. S3ak. &c.

De uitdrukking "over zijn schaduw heen stappen/springen" werd in april 2012 plotseling populair onder Nederlandse politici. Er werd mee bedoeld dat iemand bereid is het onmogelijke te doen door het eigen (partij)belang opzij te zetten bij het nemen van beslissingen die voor het landsbelang noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van het onverwachts, in zeer korte tijd bereiken van een akkoord over de rijksbegroting werd de uitdrukking zo vaak gebruikt, dat deze al snel als een cliché werd aangemerkt.

Het gemanifesteerde is in de kern gebaseerd op dualiteit, want er kan geen enkele dynamiek zijn zonder polariteit, zonder de voortdurende wisselwerking van de positieve en negatieve aspecten.

Het wiskundige model van de chaostheorie maakt het mogelijk het wiskundige model, de driehoek van Pythagoras te ontcijferen (‘E i V’ hoofdstuk 7.2). Anderzijds toont John Major Jenkins in zijn boek Het einde van de Maya-kalender 2012 de Decodering van de Maya-kosmogenesis (kosmogonie).
Het ONKENBARE en het onbekende is de bron en oorzaak van al deze emanaties . . . De mens is de alfa en de omega van de objectieve schepping.

Door Pythagoras is al onderkend dat de evolutie van de mens door synthese, de interdisciplinaire aanpak plaatsvindt. In het onderzoeksrapport ‘E i V’ komt naar voren dat in De Geheime Leer de kwintessens op het snijpunt, het snijvlak tussen disciplines betrekking heeft.

Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt (emanationisme) tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie, Evolutiebiologie tussen Evolutie en Biologie, Culturele psychologie tussen Cultuurwetenschappen en Psychologie, Sociobiologie tussen Sociologie en Biologie, Evolutiepsychologie tussen Evolutie en Psychologie, Paleontologie tussen Geologie en Biologie, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde en Geofysica tussen Geologie en Fysica. Door de convergentie van twee disciplines ontstaat synthese.

Ligt het dan niet voor de hand dat op het snijvlak tussen geesteswetenschappers en natuurwetenschappers (Geestkunde en Natuurkunde) het gemeenschappelijke raamwerk van de Unificatietheorie ligt?
De geschiedenis leert dat de oplossing van de unificatietheorie, het levensmysterie al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Hoe selectief zijn we als waarnemer?

====

Geestelijke gezondheid (Zelfreinigend vermogen, Leraar en Leerling, Kunst, Cultuuroverdracht, Gebroken symmetrie)

Authenticiteit, integriteit betekent dat je in je leven doet waar je voor staat: “practice what you preach”.
Nicolas Chamfort: De publieke opinie is de slechtst denkbare opinie.
Willem van Ewijk: De politiek is geen beroep, maar een taak van alle burgers gezamenlijk. (de Volkskrant 10 mei 2012)
In een gezonde bedrijfscultuur draait het om het ‘overleven van de geschiktsten’, daarentegen geldt bij een ongezonde bedrijfscultuur als het casinokapitalisme ('marktfundamentalisten') de wet van eten en gegeten worden.
Harry Nijhof Er zal een tijd komen dat de professionals die bottom up, met hun cliënten de problemen? echt oplossen beter gewaardeerd zullen worden dan de politicals die zich met navelstaren bezig houden.

black%(Ellen de Visser de Volkskrant 24 februari 2024, katern Boeken & Wetenschap, p. 20-21):
Beschouw ze als
de meester en de leerling. Traumachirurg Marijn Houwert en Berend van Doorn schrijven kritisch over hun werk in Medisch Contact – hun bijdragen zijn nu gebundeld. Hoe blijft het vak aantrekkelijk?

Veel mensen met concentratieproblemen melden zich tegenwoordig bij de ggz. Maar zijn daar wel op het juiste adres? (Hedda van 't Land, Maarten Merkx en Valerie Kuiper de Volkskrant 20 februari 2024, p. 28):
De vraag dringt zich steeds nadrukkelijker op: waarom hebben meer mensen last van concentratieproblemen? En: gaat het eigenlijk wel om adhd? Het Netwerk GOR legt in zijn rapportage een link met de corona-pandemie. Geheugen- en concentratieklachten komen namelijk vaker voor bij mensen die een covid-infectie hebben gehad, blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek.
Maar zou dat het
hele verhaal zijn? Andere verklaringen zijn eveneens denkbaar. Zo kan stress concentratieproblemen veroorzaken.

‘De angst dat de patiënt alle mogelijke zorg wil, blijkt ongegrond’’ (Michiel van der Geest interviewt Tijn Kool de Volkskrant 25 januari 2024, p. 18-19):
Het is
beter voor patiënten, artsen en de aarde als we minder vaak om zorg vragen, zegt hoogleraar passende zorg Tijn Kool. Hij spreekt vrijdag zijn oratie uit. ‘Mensen moeten beseffen dat zorg ook kan schaden.’

Het Ideaal (oerkracht, oerbron) in me trekt mij mee’ (Fokke Obbema interviewt Hans Peter Jung de Volkskrant 19 januari 2024, p. 16-17):
Hans Peter Jung is huisarts in een Limburgs dorp als hij merkt dat hij gedesillusioneerd raakt in zijn beroep. De geboorte van zijn dochter Robin, die meervoudig gehandicapt is, verandert zijn leven en ook hoe hij als arts wil werken.

De crux van 'Welzijn en Welvaart' is hoe richten wij onze levensenergie (levenskracht, oerbron, levensbron, astraallichaam) om de geestelijke gezondheid te bevorderen? Of anders gezegd wat bezielt ons? Of hoe voorkomen we dat onze carrière politici gebakken lucht verkopen of met andere woorden "na ons de zondvloed!" beleid verkopen?

Het geduld met commerciële huisartsenketens is op bij NZA (Michiel van der geest de Volkskrant 22 november 2023, p. 7):
Nu de Zorgautoriteit
Huisartsenketen Co-Med verbiedt twee praktijken over te nemen, laait de discussie over commercie binnen de zorg weer op.

Niet ‘de vrouw van’, zoals zo veel first lady’s voor haar (Sterre Lindhout de Volkskrant 21 november 2023, p. 12):
Als first lady en in de decennia daarna –
Jimmy Carter verloor na een termijn de verkiezingen van Republikein Ronald Reagan – kwam Rosalynn Carter op voor mensen die naar haar idee te weinig werden gezien: moeders, ouderen, zorgpersoneel, maar vooral personen met psychische gezondheidsproblemen.
Zolang hun beider gezondheid het toeliet, reisden de
Carters in het kader van liefdadigheidsprojecten samen door het land. The New York Times beschreef het 77 jaar durende huwelijk van de Carters zondag als een ‘persoonlijke en professionele symbiose’.

Zichthouden op postcovid (Ellen de Visser de Volkskrant 18 november 2023, katern Wetenschap & Boeken p. 14-17):
Een behandeling tegen het
postcovidsyndroom is er nog niet, maar de overheid kan wel meer doen, stellen artsen en patiënten. Hoe? En hoe is nu met de patiënten die de Volkskrant eerder sprak?

Amerika is ernstig ziek, Het is vijf voor twaalf’ (Iñaki Oñorbe Genovesi de Volkskrant 4 november 2022, p. 23):
Enkele dagen voor de Amerikaanse ‘midterms’, op 8 november, heeft president
Biden nadrukkelijk gewaarschuwd dat de democratie in de Verenigde Staten op het spel staat. Kunnen de Amerikanen hun democratie nog redden? Vier Amerika-deskundigen zijn er niet gerust op.
‘De Amerikaanse politicoloog en filosoof
Francis Fukuyama heeft gelijk. Burgers in democratieën moeten niet meer arrogant en alwetend zijn, maar zich strijdbaar verenigen rondom een paar democratische kernwaarden zoals de ‘rule of law’. Het is vijf voor twaalf. Ik reken op het gezonde verstand van de meeste Amerikanen.’

Cut the crap (Brief van de dag de Volkskrant 1 november 2022, p. 29):
De
les van Elshout en van De Man en Vorrink is dat, het liefst een verenigd, links echt werk gaat maken van de geestelijke klassenstrijd. Ga de wijken in, ga praten, ga vooral luisteren. We zijn met de geestelijke klassenstrijd weer terug in 1928. Stop de rotzooi.

Zesde zintuig (Ianthe Sahadat de Volkskrant 4 oktober 2022, p, V6-7):
Cognitief psycholoog Margje van de Wiel, werkzaam aan de universiteit van Maastricht, doet onderzoek naar intuïtie in de medische wereld. Huisartsen gebruiken hun zesde zintuig dagelijks – en gelukkig maar.
Sinds 2005 doet ze met huisartsen in Nederland en Vlaanderen onderzoek naar in de medische wereld.
Zeventien jaar en vele studies later is het
pluis-/nietpluisgevoel – of sense of reassurance versus sense of alarm in internationale studies – niet langer taboe. Sterker nog: medische tuchtcolleges vinden dat dat gevoel tot het diagnostisch arsenaal van de arts behoort.

De nieuwe vrienden van mijn moeder (Karin Sitalsing Volkskrant Magazine 25 juni 2022 p. 30-35):
Sinds haar verhuizing is er weer ruimte, tijd, om te wandelen en liedjes te zingen in de tijd die me nog rest met mijn moeder. Dat was anders niet gelukt. Weg zijn de frustraties en zorgen over struikelgevaar en verstreken houdbaarheidsdata.
Ik moet vaak denken aan wat een vriend van mijn lieve vriendin N. tegen haar zei toen haar zoontje ernstig ziek werd.
Hij noemde het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie ‘de laatste plek waar je met je kind wil zijn. Tenzij het nodig is. Dan is het de eerste plek waar je met je kind wil zijn.’

De ziekte van Baumol is hardnekkiger dan corona (Martin Sommer de Volkskrant 6 juni 2020, Zaterdag p. 23):
Met corona op de terugtocht komen de vragen. Welke publieke dienst heeft er wat van gemaakt, welke moet eens duchtig worden beklopt? Bij de zorg was het alle hens aan dek en is er heroïsch gewerkt. Er waren ook overheidsdiensten waar ze de deur schielijk achter zich dichttrokken. Ik sprak erover met Jos Blank, hoogleraar prestaties van de overheid aan de TU Delft. Hij rapporteert met regelmaat over de arbeidsproductiviteit bij de publieke dienst en juist afgelopen week kwam er weer zo’n ongezouten verslag van hem uit,
De effecten van Baumol.): Is het toeval dat juist de rechterlijke macht, politie en onderwijs zich van een minder heldhaftige kant hebben laten zien? Niet helemaal. Het zijn de traditionele overheidsmonopolies. Ze hebben geen concurrentie, dat maakt het eenvoudiger om tijdelijk de telefoon niet op te nemen. Het zijn ook de sectoren die in de studies van black%qua arbeidsproductiviteit het slechtst scoren. ‘Er gaat steeds meer geld naar sectoren die zeker niet beter zijn gaan presteren en misschien slechter. Dat ga je in zo’n crisis extra merken.’
Een voorbeeld waarover
Jos Blank zich heeft opgewonden is het rapport Een verstevigd fundament voor iedereen, gemaakt door McKinsey in opdracht van minister Slob (Onderwijs). Het rapport was dodelijk over de prestaties van het primair en voortgezet onderwijs.\\ Maar dan komt de oplossing: er moet 0,7- tot 1,5 miljard bij. Dan kan het onderwijs ‘weer van wereldklasse worden’. Jos Blank sprong uit zijn vel. ‘Ronduit potsierlijk.’
Misschien kan
Jos Blank bij zijn volgende prestatieonderzoek ook de lobbymacht betrekken. Rechters hebben Herman Tjeenk Willink bij Buitenhof en Thom de Graaf bij de Raad van State. De politie heeft burgemeesters van de grote steden met de juiste telefoonnummers in hun iPhones. Het onderwijs heeft een minister die geen zin uitspreekt zonder de belofte dat hij alles helemaal ‘samen met de sector’ doet. De ziekte van Baumol is inderdaad hardnekkig, hardnekkiger nog dan corona.

'Integrative medicine': de kracht van verbinding (Věra M.J. Novotný Civis Mundi Digitaal #105 december 2022):
Korte geschiedenis van de
geneeskunde binnen Europa1
In de 18e eeuw volgde een meer experimentele en mechanistische benadering van ziekte. De microscoop bracht inzicht in het ontstaan van cellen en daarmee de mogelijkheid om ziekte van organen te bestuderen. In de 19e eeuw werden
micro-organismen als belangrijke veroorzaker van ziekte gevonden. Er werden afwijkingen aan cellen gezien bij ziekte. Claude Bernard, een van de grondleggers van de fysiologie (1817-1894), introduceerde het begrip homeostase: het lichaam probeert zelf bij verandering van omstandigheden te komen tot een situatie van evenwicht. 1) Leerboek Traditionele Europese Natuurgeneeskunde, Anna Elling, Tedje van Asseldonk 2006, ISBN-10:90-810781-1-9

Vedisch leven: Leefstijl, Preventie & Zelfheling (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #78 februari 2019
De Veda’s zijn de oude Indiase overlevering. Ze betreffen het hele leven.
Vedisch leven is een omvangrijk praktisch boek, een soort holistische levenswetenschap, gebaseerd op de Vedische wetenschap, die berust op de kennis van het bewustzijn, dat beschouwd wordt als de bron van alle kennis. “Ken dat waardoor al het andere gekend wordt,” zeggen de Oepanishaden, de Indiase wijsheidsboeken, die tot de meest bekende Veda’s behoren, met de Bhagavad Gita. Daarnaast heeft de Ayur Veda, de Indiase gezondheidsleer enige bekendheid gekregen, onder meer door Maharishi Mahesh Yogi en Deepak Chopra in zijn voetspoor. Ayur Veda betekent weten(schap) van het leven. Het woord veda is verwant met ons woord weten. Een groot deel van het boek is gewijd aan deze gezondheidsleer en levenswetenschap. Het bestrijkt vele levensgebieden in een helder en uitvoerig betoog dat gericht is op praktische toepassingen. In India is deze geneeswijze naast de westerse geneeskunde gemeengoed.
Wijs en ethisch gedrag
Naast geweldloosheid noemen de Yogasoetra’s van Patanjali (II-29-32) de volgende ethische principes in de vorm van geboden en verboden (yama’s en niyama’s, beheersing en beteugeling): geen onwaarheid spreken, niet stelen, geen (vitale seksuele) energie verspillen (onkuisheid), niet van anderen profiteren (geen hebzucht), reinheid en zuiverheid, tevredenheid, discipline, studie en devotie. Het komt overeen met de bijbelse tien geboden.
In de epische geschriften, de
Mahabharata en het Ramayana, de Indiase Illias en Odyssee, en in oude verhalen (Purana’s) worden deze principes gedetailleerd weergegeven door exemplarische helden en wijzen. In oude tijden waren er filosoof-koningen, zoals bijv. keizer Ashoka (zie mijn artikel over moderniteit en spiritualiteit in nr 77).
De wijze Vidura geeft in het epos de
Mahabharata aan zijn koninklijke broer de volgende adviezen: “Het welzijn van de mensen beschouwen als persoonlijke verantwoordelijkheid… Het lijden van mensen die van hem afhankelijk zijn niet negeren… Eerlijk en toegankelijk zijn… Goed onderwijs en het overdragen van kennis stimuleren. Vooruitgang en deugdzaamheid bevorderen… Rijkdom niet misbruiken… Niet alleen de voorkeur geven aan een selectieve groep,” enz. (p 186). Dergelijke principes zijn nog steeds actueel voor onze leiders.

Het 5D-concept laat net als de driehoek van Pythagoras , de levensboom en het enneagram zien dat het goede nieuws is dat er een zelfregulerend (zelfreinigend, zelfgenezend, zelfhelend) vermogen in het universum zit ingebakken. Het gaat er om de schijnwaarheden in het leven, de ingebakken clichés te demystificeren.

Het Oude Testament spreekt van het Gouden kalf en het Nieuwe testament van dat Niemand twee heren kan dienen: Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Ook nu gaat het nog steeds om een medaille met twee kanten, achter de economische crisis gaat een morele crisis van Goed en Kwaad (zie ook Demon est deus inversus en klippoth) schuil.

De boodschap, het nieuwe inzicht van Jezus (historisch-kritisch benaderd) Keer dan ook uw andere wang toe is de keerzijde van het Oog om oog, tand om tand uit het Oude Testament en berust op de Gulden Regel Wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook de ander niet (Reflexief Bewustzijn).

Psychiatrie is een pseudowetenschap
In tegenstelling tot de geneeskunde is de psychiatrie niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en objectieve tests.
Als je een psychiater vraagt naar de oorzaak van een geestelijke stoornis, de werking van een voorgestelde behandeling of om een objectieve test om de gediagnosticeerde “stoornis” vast te stellen, zal hij moeten toegeven dat hij dit allemaal niet weet en dat er geen objectieve testen bestaan om geestelijke stoornissen vast te stellen. Hij zal echter niet schromen om wetenschappelijk klinkende termen als
evidence based”, “chemische onevenwichtigheid in de hersenen” of “serotonine tekort” te gebruiken om je te overtuigen van de wetenschappelijkheid van zijn diagnoses en behandelingen.

STRUCTURELE VERANDERINGEN IN DE ZORGSECTOR (september 2016):
Centraal in het Plan 2020 staat het idee van de 5 concentrische cirkels. Dit model visualiseert de zorg en ondersteuning aan personen met een handicap door middel van een dynamisch ondersteuningssysteem dat dus bestaat uit vijf concentrische cirkels. Elke cirkel staat voor een partij die een rol kan opnemen in de zorg en ondersteuning aan personen met een handicap:
1. Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon met een handicap zelf opneemt
2. Gebruikelijke zorg: de normale dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen geacht worden voor elkaar op te nemen
3. Informele zorg en ondersteuning die geboden worden door familie, vrienden en/of informele contacten
4. Professionele zorg en ondersteuning vanuit reguliere diensten: diensten maatschappelijk werk, centra algemeen welzijnswerk, diensten gezinszorg, initiatieven kinderopvang... Deze vorm van ondersteuning is voor alle burgers toegankelijk.
5. Professionele zorg en ondersteuning door het VAPH gefinancierd

De psychologie achter de vluchteling
De gemoederen in Nederland gaan de laatste tijd nog maar over één onderwerp: de onafgebroken stroom aan vluchtelingen die ons land binnentrekken. Vele vluchtelingen vertrekken uit hun moederland om de gruwelijkheden van de oorlog te ontvluchten op zoek naar een veilige plek.
Hans Rohlof, specialist in diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen, zal meer over de vluchtelingen vertellen in een lezing georganiseerd door de Alumni Commissie. Hans Rohlof zal informatie geven over de aantallen vluchtelingen, de psychologie van de vluchteling, de psychopathologie, culturele zaken en de behandelingen van de vluchtelingen in de GZ.
Cultureel Interview en Cultural Formulation Interview in Nederland
Het Cultureel Interview is een hulpmiddel bedoeld om culturele aspecten in het therapeutisch proces inzichtelijk te maken en informatie te verzamelen om een Cultural Formulation of Diagnosis (DSM-IV 1994) op te stellen. De basisversie van het Cultureel Interview is in 2000 ontwikkeld door een groep hulpverleners van in de afdeling ‘de Vonk’ van Centrum ’45, te Noordwijkerhout onder leiding van psychiater Hans Rohlof voor gebruik in de zorgverlening aan getraumatiseerde vluchtelingen.

Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. Het Christendom spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het Boeddhisme heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het Taoïsme over spirituele volmaaktheid en de Islam spreekt over de volmaakte mens. De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast (Nous) met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de schijntegenstellingen op aarde staan tegenover de harmonie in de hemel of de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur.
De verzameling van alle positieve assen symboliseert het ultieme punt van volmaaktheid. Het brengt de éne eeuwige en absolute waarheid tot uitdrukking. De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn tegenover het non-lokale, universele bewustzijn, het Akasha-veld.

Aan elke crisis liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen 'Politicals & Professionals', ten grondslag. Door de nauwe 'verstrengeling' tussen de 'eerste, tweede en derde macht' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu contraproductief omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. De brokkenpiloten die de problemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware Baron von Münchhausen aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door de deregulering, het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de cash cow Nederland volledig te worden uitgemolken. Met een lose-lose situatie als gevolg. Het zelfreinigend vermogen van de parlementaire democratie gaat daardoor verloren.

De kunst van de techniek (Hannah Bervoets Volkskrant 31 juli 2020 p. V8-9):
Welk boek lezen schrijvers deze zomer nu ze niet meer hoeven werken aan hun eigen boek (en waar gaat dat eigen boek trouwens over)? Deze week Hanna Bervoets (36), auteur van het Boekenweekgeschenk 2021.
De Bruijn beseft pas tijdens die reis dat hij Joods is.
‘Ja, hij is 12 jaar en tijdens de groepsreis dringt dat tot hem door. En hij komt erachter dat zijn angsten, die eerst onverklaarbaar lijken, precies dezelfde zijn als die van zijn moeder. Dit boek gaat over de invloed van een trauma van de ouders op gezinsdynamiek en wereldbeeld. Het gaat eigenlijk over ons allemaal, want we worden allemaal bepaald door de trauma’s van onze voorvaderen, ook los van de oorlog. Maurits haalt een theorie aan waarin wordt gesteld dat een trauma genetisch kan worden doorgegeven, het is niet alleen nurture maar ook nature. Door dit boek sta je stil bij de vraag: welke eigenschappen van mijn ouders zie ik bij mijzelf en wat ligt daaraan ten grondslag?

‘Ziek zijn is bijna een soort baan’ (Sara Berkeljon interviewt Hanna Bervoets Volkskrant Magazine 18 mei 2019 p. 12-20):
Haar nieuwe roman gaat over chronisch ziek zijn en daarom moet schrijfster Hanna Bervoets nu ook wel over haar eigen aandoening praten, vindt ze. ‘Anders zou ik moeten liegen, dat is niet te doen.’
‘De Amerikaanse essayiste Susan Sontag schreef dat we allemaal geboren zijn als burgers van twee rijken: het rijk der gezonden en het rijk der zieken. Dat heb ik als uitgangspunt voor deze roman genomen. De norm in onze maatschappij is gezond zijn, maar wat als je daar niet onder valt? Hoe verhoud je je als inwoner van het rijk der zieken tot het rijk der gezonden? Zelf voel ik me, en dat klinkt misschien gek, loyaal aan alle zieken. Als iemand iets onder de leden heeft, ook al is het griep, dan nog is die persoon op dat moment een inwoner van het rijk der zieken. En ik weet hoe het daar is.’
In
Welkom in het Rijk der zieken draait het om Clay, die na een bezoekje aan de kinderboerderij met zijn oppaskind in contact komt met een geit met Q-koorts.

Net als het zelfreinigende vermogen belicht Helende energie (MANTRA Herfst 2017) de relatie tussen bétawetenschappers en alfawetenschappers. In de kern is alles trilling - materie is geen vaste stof, en ook de kosmos is feitelijk trilling. Trillingen kunnen zich hoorbaar maken in klanken, en klanken blijken genezend te kunnen werken op ons stoffelijk lichaam, iets waar de oude Egyptenaren al weet van hadden, en dat het artikel over klankschalen (p. 7) laat zien (MANTRA Herfst 2017 p. 3). Primair draait het om Je eigen leven als helende energie (Drs. Karen Hamaker –Zondag p. 67-80). Mystici hebben in het algemeen beter begrepen dan politici hoe de wereld, de éne werkelijkheid in elkaar steekt. Net als in de tijd van Luther is er opnieuw behoefte aan een wereldwijde vernieuwing terug naar de Bron. Om de kloof tussen de hoofdzakelijk door reclame - en PR-bureau's gecreëerde beeldvorming en de door burgers ervaren werkelijkheid te overbruggen zijn in dit rapport niet 95, maar slechts 26 stellingen opgenomen.

'Pensioenleeftijd omhoog is vaak niet haalbaar' (Eric van den Outenaar interviewt Marie-José Thunnissen Volkskrant 4 januari 2017 p. 10):
'De hogere pensioenleeftijd voelt voor veel werknemers als onhaalbaar', zegt Marie-José Thunnissen, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de beroepsorganisatie waarbij alle bedrijfsartsen in Nederland zijn aangesloten. De NVAB zegt zich zorgen te maken over het effect van de verhoging van de pensioenleeftijd op de gezondheid van werknemers. Langer doorwerken maakt de AOW betaalbaar, maar leidt nu en in de toekomst tot problemen bij grote groepen werknemers, waarschuwt de NVAB. Moet de pensioenleeftijd misschien weer omlaag?
'Dat is niet de oplossing, dat staat vast. Via de verhoging van de pensioenleeftijd heeft het kabinet een economisch probleem opgelost. Maar wat bij het kabinet nog onvoldoende op het netvlies staat is dat er we er een gezondheidsprobleem bij hebben gekregen, een probleem dat veel complexer van aard is. Om te voorkomen dat mensen voortijdig stranden moet er nu meer aandacht komen voor het oplossen van deze fundamentele vraag: hoe gaan we in de toekomst om met de factor arbeid in onze samenleving? Dat is een zaak van de politiek en de Sociaal-Economische Raad.'

Privatisering zorg is de kwaal, niet de redding (Cobie Groenendijk Volkskrant 22 augustus 2016 p. 19):
Meer marktwerking in de zorg is geen recept om de kosten te drukken, maar schaadt patienten.
Raoul du Pre suggereerde donderdag in zijn Commentaar. Een verbod op zoeken naar particulier geld is erg radicaal dat het opheffen van het verbod op winstuitkering in de zorg zo gek nog niet is. Hij verwacht dat private financiering en de winstuitkering aan aandeelhouders betere zorg zal opleveren. Mijn visie is een heel andere. De beloften van de markt waren tien jaar geleden groots, maar de resultaten tot nu toe zijn niet om over naar huis te schrijven.
De suggestie dat de zorg goedkoper zou worden is niet ingelost. De OESO toont de kostenexplosie die sinds de marktwerking is opgetreden.
Nederland is de laatste jaren op de zorgkostenladder gestegen van de achtste naar de vierde plaats, net achter de VS en Zwitserland, ook landen met een geprivatiseerd zorgstelsel. Zorgverzekeraars maken ondertussen een miljard winst per jaar.
Het is erg zorgelijk dat dit geprivatiseerde zorgstelsel vaste zorgrelaties inwisselt voor vluchtige relaties. De vertrouwdheid tussen arts en patiënt is juist in tijden van onzekerheid en crisis van groot belang en biedt mensen een veilige plek.
Privatisering van de zorg heeft veel schade gedaan aan de patiënt. Het is zeer onverstandig verder te gaan op die weg. Daarom is mijn therapeutisch advies het huidige stelsel te wijzigen van private naar publieke zorg. Het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico, zal heilzaam zijn voor de patient en de zorgverlener zijn werkvreugde terug geven.

Een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. De politieke besluitvorming, het bespreken van alternatieven en condities vergt tijd. Meningsverschillen die in een debat naar voren komen dragen juist aan het wegen van standpunten bij.

Structurele problemen hebben primair een sociaal-psychologische dimensie en hebben met ons ego te maken. In een gezond bedrijf wordt het management dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van problemen ontslagen. De schaduwzijde van de bonussencultuur zorgt er voor dat men elkaar gaat indekken. De egospelletjes optimaal meespeelt. Zaken worden onder de pet gehouden. De bonussencultuur berust op het sentiment “Voor wat hoort wat” (do-ut-des).

Het zijn de zwakke managers, de 'carrièremanagers' met een groot ego, die dreigen en intimideren om hun gelijk te behalen. De 'carrièremanagers' spelen echter weer in en zijn als het ware de marionet van het echelon boven hen. Er bestaat een natuurlijke neiging van leidinggevenden naar het benoemen van klonen van zichzelf. Daarentegen staan managers met een sterk ego (sterke wil) wel open voor een debat. Als voorbeeld geldt het zelfstandige en onafhankelijke denken van Michel de Montaigne.

De productiviteit, de relatie tussen 'efficiëntie en effectiviteit' van de beroepsbevolking is ernstig onder druk komen te staan. Het is in het algemeen het middle management van een organisatie, dat de effectiviteit frustreert en daardoor de efficiency verlaagt.

Het platte organisatiemodel stimuleert betrokkenheid van de werknemers door een gedecentraliseerd besluitvormingsproces. Wanneer het personeel van de werkvloer meer verantwoordelijkheid krijgt en de tussenlaag van het middle management wordt verwijderd, dan bereiken commentaar en terugkoppeling al het personeel dat bij een besluit betrokken is veel sneller. De snelheid waarmee de klant zijn verwachte respons krijgt kan hierdoor worden verhoogd. Doordat de interactie tussen de werknemers toeneemt, is dit organisatiemodel in het algemeen meer afhankelijk van een meer persoonlijke relatie tussen medewerkers en managers. Deze structuur kan hierdoor meer tijdrovend zijn om te implementeren, dan een traditioneel bureaucratisch/hiërarchisch model.

Prometheus erkent dit in het drama wanneer hij zegt:
‘O! heilige ether, snelvleugelige stormen . . .
Zie wat ik, een god, van goden moet verduren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En toch, wat zeg ik? Duidelijk wist ik tevoren
Al wat moest gebeuren . . .
. . . Het betaamt mij het voorbeschikte,
Zo goed ik kan te dragen, want ik weet zeer wel
Hoe onweerstaanbaar de kracht van het lot is . . .’
‘Lot’ staat hier voor KARMA of nemesis.

Nulpuntsenergie staat zo voor de 'forward' time, vacuüm-energie staat voor de 'reverse' time en de radiant energy staat voor het fenomeen van de cyclische tijd. De uitdijing strookt met de kosmische nulpuntsenergetische tijdruimte, de aantrekking met de universele vacuümruimte van een sterrenstelsel en de cyclische tijd is de tijd beschreven door de lokale gekromde ruimte van om elkaar heendraaiende, elektromagnetische, radiant-actieve hemellichamen. De cyclische tijd is de tijd van de materie dus en zo zijn we dan, wetenschappelijk bezien, materieel gebonden aan de tijd beschreven door de zon, de maan en de sterrenhemel. Dat samenstel van natuurlijke ritmen vormt dus de 'meesterklok' die door alle mensenklokken slaafs gevolgd dient te worden zoals men in de achtiende eeuw in Frankrijk ook sprak van meester- en slaafklokken op een lokaal ofwel plaatsafhankelijk niveau van tijdmeten. Volgt de klok niet slaafs de natuur, dan zijn de mensen zelf de slaven van het cultuurneurotische, standaardtijd-politieke ego tot ze hun lesje geleerd hebben. Je kan immers pas vrij met de orde van de tijd zijn als je die orde eenduidig voor je ziet, anders kan je niet kiezen overeen te stemmen of niet. Niet het ontkennen of weerstreven met tijdzones en gemiddelden van de natuurlijke orde is de vrijheid, maar het individeel naar omstandigheid improviseren erop.

Helemaal waar of 'Professionele verliefdheid, zo moet je het zien' (Sacha Bronwasser interviewt Else-Marie van den Eerenbeemt Volkskrant 16 juni 2016 katern Vonk p. 20-21):
Wie of wat zette je leven op het juiste spoor? In een serie interviews vraagt Sacha Bronwasser mensen naar hun inspiratiebron. Familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt werd 'professioneel verliefd' bij een workshop van een Hongaarse psychiater.
Psychiater Iván Böszörményi-Nagy ('Nagy'), ( 1920 2007) een Hongaarse grootvorst uit een familie van juristen, vluchtte na de machtsovername van de communisten in 1950 naar de VS en werd daar directeur gezinspsychiatrie aan het Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute. De gezamenlijke zittingen van staf, schizofrene patiënten en hun familieleden legden de grondslag voor zijn contextuele theorie en therapie. In 1973 verscheen Invisible Loyalties, dat een standaardwerk werd. Vanaf 1974 was Nagy associate professor in de psychiatrie aan de universiteit van Pennsylvania. Hij trad vaak in Nederland op. Van 1990-1997 gaf hij met Else-Marie van den Eerenbeemt masterclasses in Nederland en Vlaanderen.
Een doorbraak, ik noem het een 'epifanisch moment'. En het kwam mede door deze uitspraak: 'Hoe slechter de ouders, hoe trouwer het kind.' Ik zag ineens, op dat moment, al die moeders van het moederhuis voor me. Die meisjes. Al die cliënten. En die afstandsbaby's. Ik wist: wat hij zegt, is existentieel. Dít is de waarheid.
'Aan stoppen met werken denk ik niet.
Een kwestie die me momenteel erg bezighoudt, is dat obsessieve 'werken aan jezelf', dat iedereen nu doet. Mindfullness, zenmeditatie, o de mensen werken er zo hard aan, terwijl een vader of moeder alleen op het sterfbed ligt. Ik vind het een gevaarlijke, naar binnen gekeerde trend. De oneliner heb ik al: 'Individueel sterk maar relationeel zwak.'

Patiënt is onschuldig (René Gruythuysen Volkskrant 16 februari 2016 p. 22):
Huisarts Barnhoorn vindt dat de patiënt niet de schuld van zijn ziekte moet krijgen. Hier worden epidemiologische data verward met oordelen over individuele patiënten. Geen enkele professioneel ingestelde zorgverlener zal zijn patiënt als schuldige aanwijzen voor de opgelopen ziekte.
Dat doet niets af aan de analyse die tot doel heeft de gevolgen van ongezond gedrag in kaart te brengen. Helaas zijn er te veel zorgverleners die zich beperken tot symptoombestrijding in plaats van het begeleiden van de patiënt bij de aanpak van de oorzaak van de ziekte.
Voor de fabrikanten van geneesmiddelen levert dat geweldige winsten op als het geneesmiddelen betreft en voor de zorgverlener betekent dit tijdwinst of winst door het uitvoeren van weinig zinvolle niet-medicamenteuze behandelingen. Het is niet de taak van de overheid om zorgverleners aan te moedigen tot het geven van voorrang aan symptoombestrijding ten koste van de aanpak van de oorzaak van de ziekte. Ik bedoel hiermee de geringe investering in preventie in vergelijking tot curatieve zorg.

Geef de patiënt niet de schuld van zijn ziekte (Pieter Barnhoorn Volkskrant 15 februari 2016 p. 18):
Onzinnige uitspraken over leefstijl en preventie maken de patiënt - in plaats van pechvogel - tot dader.
Veel ziekten zijn gewoon het gevolg van domme pech. Daar helpt geen lieve leefstijl aan. En het leven is dus maar zeer beperkt maakbaar. Wat gezondheidsgoeroes ons ook willen doen geloven.
Dit nieuwe geloof heeft zijn tijd mee. Immers, de verzorgingsstaat heeft zijn beste tijd gehad; we leven nu in een participatiesamenleving! We horen het de koning nog zeggen in zijn troonrede van 2013. Iedereen moet uit z'n luie stoel. Er wordt niet meer voor ons gezorgd, we moeten zelf aan de slag.
Leefstijl en preventie worden zo vaak in dezelfde zin genoemd, dat de een voor de ander ingewisseld lijkt te kunnen worden. Preventie = leefstijl = eigen verantwoordelijkheid. En het is iets geworden als wereldvrede, je kunt er eenvoudigweg niet tegen zijn. Voorkomen is toch beter dan genezen? Maar is het nu echt wel allemaal zo eenvoudig?
Gaan we op deze weg verder dan doemen de grenzen van onze solidariteit op. Want waarom zou je solidair zijn met mensen die hun eigen ziekten op hun geweten hebben? Die gedachte tast de solidariteit aan tussen jong en oud, arm en rijk, gezond en ziek. Dat moeten we niet willen.
Het gaat bij ziekten en gezondheid zelden om eenvoudige verbanden. Laten we niet doen of het allemaal heel eenvoudig is. Leefstijl is belangrijk. Daar mogen we mensen binnen en buiten de spreekkamer op wijzen. Maar laten we niet doorslaan en de patiënt tot dader maken.
Laten we daarentegen proberen Nederland gezonder te krijgen door gezonde keuzen aantrekkelijker te maken. En laten we over wie toch patiënt wordt vooral met ontferming bewogen blijven!

'Veranderen om hetzelfde te blijven' (Wilma de Rek Volkskrant 30 januari 2016 bijlage Sir Edmund p. 30-32):
Na jaren van malaise krabbelt de boekenmarkt weer (een beetje) overeind. In deze korte serie praten uitgevers over de veranderingen in hun vak. Jean Christophe Boele van Hensbroek van Lemniscaat gelooft in de kracht van de geleidelijkheid, maar soms moet de beuk erin.
In de hal bij uitgeverij Lemniscaat ligt het pas verschenen Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad van de Deense hoogleraar Peter C. Gøtzsche. Gøtzsche beschrijft daarin hoe de farmaceutische industrie aan de lopende band onderzoeksresultaten verdoezelt, artsen omkoopt, bijwerkingen verzwijgt en patiëntenorganisaties corrumpeert; kortom, hoe Big Pharma door te liegen miljarden verdient met dubieuze pillen, zoals Bert Keizer in zijn voorwoord kordaat samenvat.
WAAROM NIET? 'Ik heb hier natuurlijk ook met grote concerns aan tafel gezeten, die mij graag wilden kopen. Ik moet er niet aan denken.'
'Ik heb een prima inkomen, een mooie uitgeverij, we zijn van niemand afhankelijk. Wat word ik er wijzer van? Ja, je krijgt geld - maar wat heb ik aan meer geld? Ik moet niet méér gaan drinken, niet meer eten, niet vaker op vakantie. Weg met de grote concerns. Breek ze op, maak er weer kleine spelers van. En ga vervolgens samenwerken, denk vooral groter dan jezelf; maar doe dat vanuit een zelfstandige positie.'
'De naam is door mijn moeder bedacht - ze had hem gedroomd. Het woord lemniscaat komt uit het Grieks. Een lemniscaat is een soort ceintuur die in een vorm van een acht is gelegd; wat aan de ene kant de binnenkant is, is aan de andere de buitenkant. Dat staat symbool voor de balans tussen het geestelijke en het materiële, tussen ideeën en werkelijkheid, eigenlijk wat een uitgeverij naar ons idee hoort te zijn: we bedenken allerlei hoogdravende dingen maar uiteindelijk moeten het wel boeken worden die mensen willen lezen. Anders heeft het geen zin.'
Nog altijd zijn kinderboeken en filosofie de belangrijkste poten: er is weinig veranderd.
'Niks! Nou ja, heel veel, maar uiteindelijk niks. Daar heb ik ook een mooie uitspraak over, even kijken... Hier, uit Il Gattopardo, De tijgerkat. Daarin zegt die oude Siciliaanse baas:
'Wij moeten veranderen om hetzelfde te blijven.'

Bewezen bijwerking de dood (Ellen de Visser Volkskrant 21 november 2015 Sir Edmund p. 8-13):
Vertrouw uw arts, maar niet de pillen die hij voorschrijft, zegt de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche, die in een uitvoerig gedocumenteerd boek de 'door en door verrotte' farmaceutische industrie aanklaagt.
Peter Gøtzsche heeft een missie: de macht van de farmaceutische industrie beteugelen. Hij schreef een fascinerend boek dat deze maand in de Nederlandse vertaling uitkwam, een aanklacht van ruim vijfhonderd pagina's waarin hij grote woorden niet schuwt: farmaceuten overtreden zo stelselmatig de wet dat sprake is van georganiseerde misdaad, schrijft hij, ze bedienen zich van methoden die de maffia gebruikt, ze willen alleen maar winst maken en offeren daar honderdduizenden mensenlevens voor op. Bedrijven verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen dodelijke bijwerkingen, betalen artsen voor hun diensten en maken zo miljardenwinsten. Toezichthouders die de medicijnen moeten goedkeuren, letten niet op of worden om de tuin geleid.
De farmaceutische industrie brengt toch ook veel goeds? Er zijn zo veel geneesmiddelen die levens redden.
'Natuurlijk, we kunnen niet zonder antibiotica en insuline, er zijn geweldige middelen tegen kanker, hartkwalen en tbc, we kunnen hiv-patiënten behandelen en pokken zijn uitgeroeid. Dat betekent nog niet dat je dan verder schandalig gedrag kunt vertonen. Een maffiabaas kan hier in Amsterdam iemand uit de gracht redden en daarna tien man doodschieten. Die redding maakt hem niet opeens een goed mens. De kernboodschap verandert er niet door: farmaceutische bedrijven hebben geen moraal, het gaat alleen maar om geld.'
U heeft het over een criminele organisatie, vergelijkt farmaceuten met de maffia en noemt artsen die voor de industrie werken huurlingen. Gaat u niet te ver? En schaadt dat niet uw boodschap?
'Nee, ik beschrijf de realiteit. Mijn verhaal is zo goed gedocumenteerd dat mijn woordkeus niet meer uitmaakt. Het gaat om bedrijven die moedwillig verzwijgen dat hun geneesmiddelen bijwerkingen hebben die tot zelfmoord kunnen leiden, die onderzoek achterhouden waaruit blijkt dat hun middel niet werkt. Is dat misdadig of niet?'

Richard Gerber, M.D. heeft in het boek Handboek Energetische Geneeskunde diverse geneeswijzen op een rijtje gezet waarbij hij als rode draad heeft gekozen: de energie. Dit kan zijn licht, geluid, elektriciteit, magnetisme, straling e.d.: allerlei vormen van energie die in diverse geneeswijzen worden gebruikt. Na een inleidende uitleg over energie in het algemeen komt hij als vanzelf op de homeopathie, kruidengeneeskunde, helderziendheid, accupunctuur en kristaltherapie. Bij al deze geneeswijzen onderzoekt hij de rol van de energie.
Al lezende kom je tot de conclusie dat het eigenlijk dus geen verschillende geneeswijzen zijn, alleen de interpretaties van energie verschillen.

J.T. Coker Homeopathie: genezing van het samengestelde wezen
Dergelijke reacties worden van betekenis geacht door klassieke homeopaten die beginselen van medisch handelen ontwikkelden die op een holistische zienswijze berusten. Constantine Hering (1800-1880), de vader van de homeopathie in Amerika, begreep de veelvoudige, hiërarchische natuur van de mens. Hij formuleerde de homeopathische Wet van Genezing, die o.a. inhoudt dat ziekten zich moeten ontwikkelen vanuit de innerlijke, meer vitale delen (de emotionele en mentale nadrukkelijk inbegrepen) naar het uiterlijke of lichamelijke aspect, anders zou er sprake zijn van louter verlichting – of nog erger, onderdrukking – dan van genezing. Dit centrifugale aspect van genezen is voor de homeopathie van fundamenteel belang en is toepasbaar op alle therapeutische methoden die zich ten doel stellen radicaal of holistisch te genezen. Om van binnen uit te genezen moeten we weten dat er van binnen iets is; we moeten beginnen het te Ieren begrijpen en de betekenis ervan te onderzoeken.
In zijn voordrachten en zijn boek Psyche and Substance legt Edward Whitmont, psychiater en arts, verband tussen Albert Einsteins veldtheorie, de opvatting van de theoretische natuurkundige David Bohm over impliciete orde, de theorie van de bioloog Rupert Sheldrake over morfologische resonantie en de homeopathische benadering van Hahnemann. Dr. Whitmont ziet onze gedachten als de wortel van onze ziekteprocessen, net als boeddhistische, hindoeïstische en andere stelsels doen. Hij zegt: ‘ziekte is een kritieke impasse in de dramatische orde van de dingen . . . Wanneer de betekenis wordt begrepen, treedt gezondheid op.’6 Deze psychosomatische benadering van gezondheid ziet de mens als een ongelofelijk gecompliceerd wezen, waarvan de essentiële eigenschappen onstoffelijk zijn. We worden ziek of onevenwichtig door ons denken en voelen, en onze onevenwichtige toestanden van denken en voelen (de twee aspecten van onszelf waaraan we in onze huidige staat van evolutie de grootste betekenis hechten) moeten worden gecorrigeerd, voordat er ‘gezondheid optreedt’. Alles wat minder is dan dat is geen genezing maar eenvoudig een verandering van symptomen en het uitstellen van het onvermijdelijke.

In het interview (22 februari 2015) met Joris Luyendijk over zijn nieuwe boek Dit kan niet waar zijn komt naar voren dat de rampen die de financiële sector kunnen veroorzaken niet voor de gevaren van IS onderdoen. Bankgeheimen van Joris Luyendijk (Tegenlicht 1 maart 2015) roept de vraag op hoe naïef kunnen politici zijn? Of hoe zit het met de geestelijke gezondheid van deze politici?

De grote collectieve ziekmaker van deze tijd is werkstress, psycho sociale arbeidsbelasting. Bij het toenemen van spanningen (stress en angst) in de wereld wordt aan risicobeheersing (stress management) en de mate van maakbaarheid van een wereldwijde samenleving meer aandacht besteed. Maar om spanningen te verminderen heeft de evolutie de mens gelukkig ook van de eigenschappen geweten, zelfbeheersing (innerlijke harmonie leidt tot uiterlijke harmonie), mededogen en empathie voorzien.
Moet je bijna dood zijn geweest om die levenslessen te leren? Nee, meent Van Lommel, die zelf nooit een bijna-doodervaring heeft gehad. Zelf heeft hij dankzij zijn onderzoek zoveel waardevolle lessen geleerd, dat hij in 1992 zijn carrière als cardioloog heeft beëindigd om zich volledig te kunnen wijden aan verder onderzoek en nieuwe publicaties en lezingen over dit onderwerp. ‘Door ermee bezig te zijn en ervoor open te staan, is mijn leven veranderd’, zegt Van Lommel. ‘Ik zie nu in dat alles voortkomt uit bewustzijn. Ik begrijp beter dat je je eigen realiteit creëert op basis van het bewustzijn dat je hebt en de intentie van waaruit je leeft. Ik begrijp dat bewustzijn de basis is van leven, en dat het in het leven vooral gaat om compassie, empathie en liefde.’
Christian Keysers laat ons in Het empathische brein aan de hand van levendige en persoonlijke beschrijvingen van experimenten zien waarom we niet alleen individuen zijn, maar vooral ook sociale wezens. Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam' (psychomaterie), die het probleem van het ego en het hogere Zelf, van involutie en evolutie (emanationisme), de neergaande en opgaande boog (Neer - en Opwaartse causatie) kan oplossen. In essentie draait het om Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, ‘These + Antithese = Synthese', de Kwintessens.

In het onderzoeksrapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e dimensie levenskracht, de Kwintessens. Elasticiteit, veerkracht in de gemanifesteerde wereld is analoog aan levenskracht in de ongemanifesteerde wereld. Net als Teilhard de Chardin, Jean E. Charon, Ervin Laszlo gaat Duane Elgin uit van een levend Universum.

In het leven gaat het niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook om geestelijke gezondheid, het goed onderhouden van de neurale netwerken Trekkermechanisme, "nieuwe hersenpaden". Bij Johannes Heinrich Schultz ligt het accent op het mentale vlak en bij Wim Hof (Iceman) op de fysieke kant. Zowel Johannes Schultz als Wim Hof gebruiken trainingsmethoden die van invloed zijn op het autonoom zenuwstelsel. Autogenic training restores the balance between the activity of the sympathetic (flight or fight) and the parasympathetic (rest and digest) branches of the autonomic nervous system. This has important health benefits, as the parasympathetic activity promotes digestion and bowel movements, lowers the blood pressure, slows the heart rate, and promotes the functions of the immune system.

Fay van Ierland: Over bestuderen van De Geheime Leer, ook De Mahatma Brieven: je moet nieuwe hersenpaden maken. Dat aanmaken van die nieuwe hersenpaden, daarbij wordt een oude manier van denken, op jezelf gericht, vervangen door ontvangend denken. Waarbij je denken iets kan opvangen wat je laat zien, wat je inzicht geeft, in wat zij je aangeven. Zonder die verandering in je denken kun je er eigenlijk niets van begrijpen.

De zenuwfysiologie of neurofysiologie) onderzoekt de werking en functies van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit twee soorten neuronen: neuronen die activeren en neuronen die informatie verzamelen. Deze twee werken nauw samen.
Het Hoe van de materiële wereld, de communicatie tussen neurale netwerken kan niet zonder het Wat van de immateriële wereld van de metafysica bestaan.

Psycholoog Maurice Magnée: 'Tegenwoordig is er wél aandacht voor de hersenmechanismen die aan de basis liggen van autisme. En dat is maar goed ook, zegt hij, want autisten zijn niet asociaal. 'Ze leven in een andere werkelijkheid. En dat komt doordat hun informatieverwerkingssysteem is verstoord.'
Mensen met autisme zijn sociaal niet zo vaardig, communicatief en taalkundig niet sterk, en gedragen zich op een rigide manier.
Daarnaast zijn ze te veel gefocust op details en hebben ze te weinig oog voor het grotere geheel. Psycholoog Myriam Vandenbroucke, een collega van Magnée, laat in haar proefschrift zien dat die afwijkende waarneming te wijten is aan een verstoorde communicatie tussen bepaalde neurale netwerken in de hersenen.

Bij schizofreniepatiënten is van verminderde connectiviteit sprake (zie ook: Biologische en Kunstmatige neurale netwerken, Connectionism vs. Computationalism debate, Artificial neural network, Cellular neural network en Langetermijngeheugen (neurale basis)).

Na het lezen van het artikel Autisme wereldreligies moet doorbroken in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt. Het gaat er niet om het eigenbelang, maar de Europese solidariteit te bevorderen.

Kuddementaliteit sleutelfactor in economische crisis.
Nu regeringen over de hele wereld een manier zoeken om uit het economische tumult te komen, legt een toonaangevende academicus de schuld bij het 'kudde denken' van vooraanstaande bankiers. Volgens Professor Dussauge, die het lesprogramma 'Leading Strategies for Outstanding Performance' leidt aan de HEC business school in Parijs, is één van de hoofdoorzaken van de teloorgang de neiging tot collectief denken in het hoger management. "De mensen aan de top hebben eenvoudigweg het bekritiseren van beslissingen die namens hen werden genomen, terzijde geschoven. Het algemeen denken was, 'als zij het doen, zal het wel goed zijn'."
"De organisaties die succes hebben zijn niet die ondernemingen die de kudde volgen", zegt Dussauge, "Maar diegenen die begrijpen wat de basis voor een effectieve, strategische beslissing echt is en die alleen dan het lef hebben iets anders te doen en daarmee hun voordeel behalen".

Een aantal malen belandde P. F. Thomése in stevige literaire polemieken. Leon de Winter verweet hem antisemitisme naar aanleiding van een column van zijn hand in de GPD -bladen. Joost Zwagerman verweet hem dubbelhartigheid inzake cultuurpessimisme; Thomése had medio jaren negentig in de Revisor een essay gepubliceerd getiteld 'De narcistische samenzwering', waarin hij het commercialisme in de literatuur hekelde. Naar de mening van critici verweet hij echter schrijvers als Connie Palmen datgene wat hij nadien ook zelf zou doen: het zoeken van publiciteit met autobiografische literatuur.

De geschiedenis laat een diversiteit aan innovatieve, interdisciplinaire grensoverschrijdende wetenschappers zien.
Pythagoras, Ammonius Saccas, Origenes, Dante Alighieri, Helena Blavatsky, Spinoza, Schelling, Nietzsche, Teilhard de Chardin, Einstein, Jung, Wittgenstein, Krishnamurti, David Bohm, Jean Charon en Ervin Laszlo zijn eminente wetenschappers die zich hebben bewogen op het snijvlak van natuur en cultuur. Op dit snijvlak gaat het echter niet primair om wetenschap versus geloof, maar eerder om de samenhang en wisselwerking tussen natuur – en menswetenchappen. Deze kengebieden kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Het zijn twee verschillende, maar complementaire domeinen. Door beide als complementair te beschouwen ontstaat een completer zicht op de werkelijkheid. Het is wenselijk de tweespalt tussen de natuurwetenschappen en geesteswetenschappen te verkleinen. Vastgeroeste denkpatronen te doorbreken. Het domein van de materie met die van de energetische processen te combineren. Een ruimer denkmodel is nodig om op creatieve wijze (ideatie) de wereldvraagstukken op te pakken. Het zijn in het bijzonder de grenswetenschappers met een holistische visie die de samenleving een stapje verder brengen. Uiteindelijk draait het om de vraag welke leraar geeft je echt inspiratie?

Philosophers, scientists, and educators that have proposed theories of spiritual evolution include Schelling, Hegel, Max Théon, Helena Petrovna Blavatsky, Henri Bergson, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Jean Gebser, Pierre Teilhard de Chardin, Owen Barfield, Arthur M. Young, Edward Haskell, E. F. Schumacher, Erich Jantsch, Clare W. Graves, Alfred North Whitehead, Terence McKenna, P.R. Sarkar and contemporaries William Irwin Thompson, Brian Swimme, and Ken Wilber.

De hamvraag is wanneer een paradigmawisseling in het denken daadwerkelijk op grotere schaal gaat plaatsvinden? Of met andere woorden, de keerzijde van de medaille, de menselijke geest in het medische model een gelijkwaardige plaats gaat innemen.

Het onderzoeksrapport ‘E i V’ laat zien dat het er nog steeds gaat om de regels van het spel van het wederzijds respect, Ethic of reciprocity - de Gulden Regel Wat gij niet wilt dat u geschiedt doet dat ook de ander niet - , er is niets nieuws onder de zon.

Stelling: Voor een juiste balans tussen individuele en collectieve belangen dienen net als 'Kerk en Staat' het 'publieke en private' domein duidelijk door een derde domein (‘bron van harmonie’) van elkaar te worden onderscheiden. Het privatiseren van de publieke sector komt er in feite op neer dat de overheid in eigen doel schiet. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op.

Een manier om naar het door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstuk te kijken is op basis van het fenomeen Groupthink van Irving Janis. Het privatiseren van de publieke sector door de politiek heeft de chaos eerder doen toe dan afnemen. Een sector waar de problemen eerder groter dan kleiner zijn geworden is het onderwijs. Er is voor de gemakkelijkste weg gekozen. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van belonen en straffen. Het verdeelt de wereld in winners en losers. Wanneer je bereid bent het spel mee te spelen krijg je een beloning. Het heeft het probleem ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ alleen maar versterkt. Marktwerking is een eenzijdig door geld gestuurd mechanisme. Het mechanisme werkt ten koste van de geestelijke gezondheid.

Dr Amit Goswami (hoogleraar natuurkunde) in de 2-delige documentaire (Afl.1): Wetenschap en spiritualiteit (21-08-2005) worden vaak als onverenigbare domeinen gezien. Amit Goswami, Quantum Physics & Consciousness Deel 1, Deel 2 en Deel 3. De teloorgang van de materiële wereld kan door de geestelijke wereld, het integrale denken (kringloopdenken) worden opgelost.

Bewustzijn veroorzaakt de ineenstorting - Interpretatie van de kwantummechanica
De theorie waarbij beweerd wordt dat het bewustzijn de ineenstorting veroorzaakt is een speculatieve theorie waarbij waarnemen door een waarnemer met bewustzijn verantwoordelijk is voor de ineenstorting van de golffunctie. Het is een poging om de Vriend van Wigner paradox op te lossen door eenvoudigweg te zeggen dat de ineenstorting veroorzaakt wordt door de eerste waarnemer met bewustzijn. Aanhangers claimen dat dit geen herleving is van stofdualisme, omdat het bewustzijn en objecten verstrengeld zijn en niet als afzonderlijk beschouwd kunnen worden. De theorie kan beschouwd worden als een speculatief aanhangsel van bijna elke kwantumfysische theorie en de meeste fysici verwerpen het als niet-toetsbaar en het introduceren van onnodige zaken in de fysica.

In quantum mechanics , the Mott problem is a paradox that illustrates some of the difficulties of understanding the nature of wave function collapse and measurement in quantum mechanics . The problem was first formulated in 1929 by Sir Nevill Francis Mott and Werner Heisenberg, illustrating the paradox of the collapse of a spherically symmetric wave function into the linear tracks seen in a cloud chamber.

Karma kan ook aan de hand van het Yin/Yang-symbool en de Vijf Fasen worden geïllustreerd. Het symbool brengt drie opties tot uitdrukking, de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop. Amit Goswami, maakt in zijn boek De kwantum dokter, de nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing, op p. 175 van hetzelfde Yin/Yang-symbool gebruik.

In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme harmonie creëert. Dit terugkoppelingsmechanisme heeft op de levenskunst, de zin van het leven betrekking. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel. Het ultieme ordeningsprincipe, de negentropie of het IBS (integraal besturingssysteem) van Ken Wilber is al millennia bekend.

KernkwadrantOfman:4Ddenkraam Ofman& Ken Wilber: Vier kwadrantenKen Wilber
  HolosLogosAkasha-kronieken
Creativethink >>>>GroupthinkSamenwerkingskrachtVoedingskrachtCultuur van waardenSociaal, Systeemtheorie
1. Daadkracht >>>>3. Drammerigheid4. Wij-kant ----2. Zij-kant4. Innerlijk/Collectief ----2. Collectief/Uiterlijk
||||||
4. Passiviteit <<<<2. Geduld1. Het-kant ----3. Ik-kant (x)1. Individueel/Uiterlijk ----3. Innerlijk/Individueel
Chaos <<<<ZelfreguleringVormkrachtBeeldkrachtGedragsmatigIntentioneel
  Mythos (Eros)Theos Meta-leren

(x) Daniel Ofman, boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties (p. 114, 183).
De Ik-kant, Het-kant en Wij-kant bij Daniel Ofman komen met de Ik-kant, Het-kant en Wij-kant in het model van Ken Wilber overeen (Ken Wilber, boek Een Beknopte Geschiedenis van Alles, p. 137).

Vijf individuele - en collectieve dimensies, 1. Emotionele flexibiliteit:

  Individueel(Kernkwadrant):Collectief (Kernkwadrant):
1. Emotionele flexibiliteit 1. Moed >3. OvermoedigZwakke onzekerheidsvermijding >Woede
(Weloverwogen moed) ||||
  4. Vermijden <2. WeloverwogenAngst <Sterke onz.

Het primaire proces in het onderwijs draait om de relatie ‘Leraar en Leerling’, de kennisoverdracht van inhoudelijke kennis. Door de schaalvergroting en de daarmee samenhangende bureaucratie in het onderwijs is deze relatie aardig onder druk komen te staan. In bureaucratische geleide organisaties staat veelal niet de klant, de leerling waar het feitelijk om moet draaien, maar het bouwen van eigen koninkrijkjes centraal. Het is een utopie te geloven dat door schaalvergroting de effectiviteit en efficiency in een dergelijke organisatie toeneemt. Het tegendeel is eerder het geval. Aan de neerwaartse spiraal, die de afgelopen decennia in het onderwijs naar voren is gekomen, is de zogenaamde marktwerking mede debet.

In het rapport ‘E i V’ wordt de stelling verdedigd dat in een bureaucratisch geleide organisatie het wenselijk is dat de echte professionals tot het zelfde salarisniveau (maar ook niet meer) kunnen doorgroeien als het topmanagement. Dit om te vermijden dat de politicals, de vierde macht die zich met navelstaren bezighoudt voor het doorschuiven van problemen wel zeer riant worden beloond. Deze politicals zijn een variant op het peterprincipe, het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen. Het gaat dus om de kwaliteit van professionals die in staat zijn om complexe vraagstukken op te lossen. In een bureaucratie geldt, enigszins gechargeerd, wie werkt maakt fouten, wie geen fouten maakt maakt promotie. 'Carrièremanagers' maken geen fouten omdat ze ook geen enkele inbreng hebben gehad. Een kenmerk van personen met NPS (Narcistische persoonlijkheidsstoornis) is dat ze in grijze muizen gedrag excelleren. De cultuur in een organisatie dient zodanig te zijn dat managers met NPS op een gezonde manier, met humor worden gecorrigeerd.

Antigone (Sophokles): Antigone (Gr. Ἀντιγόνη) is een klassieke tragedie van de dichter/tragicus Sophokles over Antigone uit de Griekse mythologie. Het motto van het stuk: om gelukkig te worden moet je verstandig handelen (maar wat is verstandig handelen...) en de goden niet tarten (maar wat is de goden tarten...). Het centrale thema van het stuk: Het individuele geweten versus de staatswetten; de morele of goddelijke wetten versus de menselijke wetten.
Exodos
Op dat moment deed Haemon een poging om zijn vader te vermoorden en toen dat niet lukte, liet hij zichzelf in zijn eigen zwaard vallen.

Het beleid van Georg W. Bush is gebaseerd op het principe van voor-ons-of-tegen-ons. De regering Bush verdeelt de wereld in vrienden en mensen die geen vrienden zijn van Amerika, de cultuur van ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Door een conflict al vanuit de zwart-wit, 'of-of' optiek te benaderen kom je niet dichter bij een oplossing. Te vaak hoor je de doctrine ‘Wat goed is voor Amerika is goed voor de rest van de wereld’. Amerika is bevangen door de ‘as van het kwaad’ en schiet daarmee in de eigen voet. Machteloosheid komt naar voren door de angst voor het gevaar van massavernietigingswapens in Irak, die achteraf nog steeds niet zijn gevonden. Opnieuw blijkt dat de angst voor gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf.

Bekend is Narcissus die over zijn eigen spiegelbeeld gebogen stond en daarop verliefd werd en die tenslotte in het water verdronk.
Narcisme is een term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist.
Het tegenovergestelde van egoïsme is altruïsme.

 

Over creativiteit geeft PRANA febr/maart 2007 nr. 159, p. 3 (Ten geleide) interessante voorbeelden.
Brahms zegt dat hij als hij componeert in contact staat met dezelfde geest als waar Jezus zo vaak naar verwees.
Richard Strauss beschrijft overweldigende visioenen ‘Dan put ik uit de bron van oneindige en eeuwige energie waaruit wij allen en alles voortkomen. In de religie noemt men dit God.
Grieg zegt: ''Wij componisten projecteren het oneindige in het eindige.’
Picasso is een ander groot kunstenaar die met zijn schilderij ‘Guernica’ toont hoe het paard aan de lans van zijn eigen ruiter ten onder gaat.

De top down & bottom up wederkerigheid komt in de organisatiecultuur tot uitdrukking. Er bestaat een duidelijke overeenkomst tussen de Big Five (persoonlijkheidsdimensies) van Willem Hofstee en de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede, boek Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen.

Een ding is zeker dat de koehandel, de twee handen op één buik politieke machtsspelletjes (you scratch my back and I'll scratch yours), betekent dat de collectieve voorzieningen verder worden uitgehold. Er bestaat geen free luch. Het free-riderprobleem van Mancur Olson houdt in dat individuele rationaliteit kan leiden tot collectieve irrationaliteit. Tegenover intolerantie staat de tolerantie jegens andersdenkenden en andere godsdiensten. De afgelopen decennia hebben te veel managers zich met het doorschuiven van problemen bezig gehouden. Feitelijk komt het neer op de vraag of je voor het oplossen of het doorschuiven van problemen riant wordt beloond.

Het zijn mensen die aan de ’eeuwige wederkeer’ van Friedrich Nietzsche, door kwalitatieve of kwantitatieve feedback cq. feedforward (systeemtheorie), sturing geven. Het punt van de ‘Eeuwige wederkeer’ komt naar voren in de boekjes van:
Wim de Lobel, boek De Eeuwige Generatie, De kunst van het grote sterven en van Hans de Heer, boek Geest van Stof, de Mnemocratische Evolutie van het Bewustwordingsproces. Het rapport Eenheid in Verscheidenheid baseert zich ook op het principe van de eeuwige wederkeer. Al gaat het niet uit van de hypothese van Hans de Heer dat de geest uit de stof ontstaat, maar dat Purusha, de geest de enige werkelijkheid is.

====

Helderziendheid (Tijdsymmetrie, Monade + Duade, Wederkerigheid, Meta-leren)

Edgar Cayce: Het is de wil die de vooruitgang beheerst. Het is de wil die het wiel linksom of rechtsom laat draaien.
Christian Vandekerkhove: Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.

Ontglipt kind (Frénk van der Linden en Pieter Webeling Kortenoever interviewen Lucie Hubert en Arthur Kortenoever de Volkskrant 1 november 2022, p. V6-9):
In de op ware gebeurtenissen gebaseerde film
Zee van tijd verliest een zeilend stel hun zoontje – hij is opeens verdwenen van boord. Zijn ouders vertellen 37 jaar later hoe dat kon gebeuren. En hoe de rouw hen sinds die dag bindt én scheidt.
Ik had contact met een helderziende vrouw,
Yvonne Trubert, die mij uitlegde dat een kind op jonge leeftijd besef kan hebben van wat er gaat gebeuren. Niet rationeel of bewust, meer op zielsniveau. Mikel had echt een mooi leven met papa en mama, weet je. We waren een drie-eenheid! Wat ik weet, als moeder, met 200 procent zekerheid: het was géén zelfdoding.’
Ze ondernam een ‘
innerlijke reis’.
‘Het was
Yvonne Trubert die me hielp, die helderziende in Parijs. Ik hoefde me niet schuldig te voelen, zei ze, omdat mijn zoon klaar was. Klaar op aarde. ‘Mikel is , in een andere energie, in een andere wereld’, zei Yvonne. Hij had zijn missie volbracht. En wat die missie dan was... Als ik voor mezelf spreek: toegang geven tot een diepere kennis van het leven. Ik had ooit een droom. Mikel stond achter mij: een lange, mooie, lumineuze gestalte. Hij was ouder, en zo... zacht. Als je zo fragile bent, zo kwetsbaar in de pijn en de rouw, dan kun je op de bodem toch weer de kracht voelen om op te staan. Dat heeft mijn zoon mij gebracht: inzicht in de rijkdom van het leven. Hij heeft me wakker geschud. Ik ben hem dankbaar, nu.’
Ik leerde
Yvonne Trubert kennen. Ik vond het een goed idee dat Lucie steun zocht bij haar, al begreep ik het nooit zo goed. Je gooit de spirituele trukendoos open en gaat een potje bidden. Jongens, toe nou effe. Mikel is verloren. Voor mij is het echt water onder de brug. Langzaam gingen onze wegen uit elkaar.

De leer van het absolute als grondslag van alle godsdiensten (Lezing 30 november 1952 door Prof. J.E. Stok - p. 21):
Volgens de Theosofische opvattingen is het anders dan men zich voorstelt in andere kringen. Wij kunnen ons de Heer Boeddha die ongeveer 500 jaar voor Christus verscheen, voorstellen als een majesteuse figuur van zes voet hoog, een koningszoon, vorstelijk en toch doodeenvoudig in Zijn gele pij of boetekleed (zoals De Christenen zouden zeggen). Hij kwam als een persoonlijkheid, het gewaad aannemende van een dienstknecht, en ook als een individu. Maar Zijn ziel en Zijn lichaam, Zijn shakti zoals het in het Oosten heet, is veel omvattender. Hij was zo groot zo machtig en zo geheel en al één met zijn Zijn mensheid dat bij Zijn hiet omlaag verschijnen als persoon en als individu, Hij ook neerdaalde in als Zijn wijsheid. Zijn aura omspande dus tegelijkertijd de gehele mensheid en al het lijden van de mensheid werd in Hem opgenomen. Hij was dus als de Medelijdende volledig volledig in innig contact met alle problemen en met al het lijden van de mensheid.

Hein van Dongen, Hans Gerding, Rico Sneller Wilde beesten in de filosofische woestijn filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen
Dit boek maakt duidelijk dat voor veel filosofen - van
Kant tot Derrida - omstreden verschijnselen als telepathie en helderziendheid een serieus studieobject vormen. De auteurs bestuderen veelzeggende teksten van filosofen die tot nu toe weinig aandacht kregen. Ze laten zien hoe elk van deze denkers op eigen wijze een serieuze interpretatie probeerde te geven van zulke ervaringen, die op het eerste gezicht ons begrip te boven lijken te gaan. Dr. Hein van Dongen is filosofisch consulent, docent en onderzoeker voor diverse instellingen. Prof.dr. Hans Gerding is directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht en bijzonder hoogleraar Metafysica in de geest van de theosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Dr. Rico Sneller is universitair docent Wijsgerige ethiek aan het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Voetnoot Verrassingen of Alleen in sport zijn verassingen wenselijk (Arnon Grunberg Volkskrant 10 mei 2016):
'Hier ontrolt zich ook de charme van de sport, de onvoorspelbaarheid', schreef Willem Vissers maandag in de Volkskrant over De Graafschap-Ajax.
Daar moet je mee eens zijn, al weet stiekem iedereen dat voetbal betrekkelijk voorspelbaar is: hoe hoger de begroting van een club, hoe groter de kans dat die club hoog eindigt. Leicester City is een uitzondering.
Persvoorlichters en aanverwante figuren doen er verder alles aan om te voorkomen dat voetballers en trainers onvoorspelbare uitspraken doen. In de politiek zien we soortgelijke tendensen. De meeste mensen vinden onvoorspelbaarheid in het 'echte leven' hoogst onaangenaam. Wij willen dat onze vrienden op de afgesproken tijd en op de afgesproken plek verschijnen. Als wij beweren iemand goed te kennen, zeggen wij dat wij zijn gedrag goed kunnen voorspellen.
Alles in onze maatschappij is erop gericht de onvoorspelbaarheid te kunnen voorspellen. Of beter gezegd: te beperken tot wedstrijden als De Graafschap-Ajax.

In Berlijn is Europa 2.0 allang werkelijkheid (Dirk-Jan van Baar Volkskrant 10 mei 2016 p. 21):
Eurosceptische Nederlanders die de EU gebrek aan democratie verwijten, en weer nieuwe muren willen oprichten, moeten eens in Berlijn gaan kijken. In de meest ontspannen stad van Europa kunnen ze zien wat vrijheid en vooruitgang, ook in multicultureel opzicht, betekenen.
Hollands provincialisme
In Nederland zijn we volkomen blind voor deze geopolitieke aardverschuivingen. De Duitse eenwording is wel waargenomen, maar alleen voor zover Duitsland als vergroot geheel naar het Westen is opgeschoven en op ons is gaan lijken. Dat daar nog een hele Oost- en Zuidoost-Europese wereld achter zit, zien we niet, behalve als dreiging voor het eigen welbehagen. Dat bleek tijdens het Oekraïne-referendum, een zeldzaam staaltje Hollands provincialisme dat laat zien dat de grootste benauwdheid voor de nieuwe tijd tegenwoordig in West-Europa zit. Zie ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Waar het Westen vroeger voor vrijheid en een ontspannen omgang met de rest van de wereld stond, tekent zich nu een omkering van alle waarden af. In Midden- en Oost-Europa zijn de mensen veel bedrevener om met tegenslagen en grote veranderingen om te gaan dan wij. Het verhaal dat Europa alleen nog stagneert en moe en lethargisch is, klopt niet. Het vroegere Oostblok heeft de afgelopen kwarteeuw een ware (markt)revolutie doorgemaakt; de jeugd is er uitgezwermd naar alle delen van Europa. De Duitse eenwording is een doorslaand succes. Berlijn is van de meest gespannen frontstad ter wereld, hotspot van de nucleaire afschrikking, de meest ontspannen stad van Europa geworden, ook in multicultureel opzicht. De DDR, 'wir sind das Volk', heeft al in 1990 voor staatsopheffing gekozen. Uit eigen beweging!

Schuldverlichting Griekenland nodig (Marc Peeperkorn Volkskrant 10 mei 2016 p. 7):
Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem vindt dat schuldverlichting voor Griekenland onvermijdelijk is. Hij werd daarin maandag gesteund door de ECB, het IMF, het Europees noodfonds en vrijwel alle ministers van Financiën van de eurozone.
Alleen de Duitse minister Schäuble heeft nog twijfels maar was bereid te onderzoeken hoe de Griekse schuldenlast kan worden verminderd.
Kwijtschelding van schulden blijft taboe. Er wordt gekeken naar langere looptijden van de verstrekte leningen en aflossingsvrije periodes. De jaarlijkse schuldbetaling mag een nog vast te stellen plafond niet overschrijden. Voor het IMF is schuldverlichting een voorwaarde wil het blijven deelnemen aan de noodhulp voor Griekenland.

De onvoorspelbaarheid van crises (Fred Huibers 16 september 2011):
De economische crises volgen elkaar in hoog tempo op. Na de val van de zakenbank Lehman en de implosie van de Amerikaanse huizenmarkt volgden de eurocrisis en de problemen rond de Amerikaanse staatsfinanciën.
Vaak wordt opgemerkt dat economen, ondanks uitgebreide modellen, zelden belangrijke keerpunten in de economie juist voorspellen. Is economie wel een wetenschap als het niet in staat lijkt te zijn om betrouwbare voorspellingen te doen?
Onzekerheidsprincipe
De veelgehoorde kritiek lijkt terecht. Toch valt daar veel op af te dingen. Weinigen trekken de waarde van de natuurwetenschappen in twijfel. Toch blijkt ook in de natuurkunde algemeen erkend te worden dat het onmogelijk is om voorspellingen te doen. Een beroemd voorbeeld is het onzekerheidsprincipe van Heisenberg waarbij het onmogelijk is om exacte voorspellingen te doen. Men moet zich verlaten op de statistiek om op basis van waarschijnlijkheid uitspraken te kunnen doen.
Reflexiviteit
Een andere reden om de kritiek op economen te nuanceren is dat men zich moet realiseren dat het een sociale wetenschap betreft. Voorspellingen van economen zijn uiteindelijk voorspellingen van menselijk gedrag. En menselijk gedrag wordt beïnvloed door...menselijk gedrag. Er is als het ware een feedbackloop tussen wat mensen doen en hoe hun gedrag - op een later tijdstip - beïnvloed wordt als ze hebben kunnen observeren hoe andere mensen zich klaarblijkelijk gedragen hebben. Vaak wordt dit reflexiviteit genoemd.
Een belangrijke eigenschap bij reflexiviteit is dat er regelmatig extreem gedrag kan voorkomen doordat er (te) veel mensen toegeven aan extreme interpretaties van de werkelijkheid. Kuddegedrag kan leiden tot massahysterie.
Spiraal
Het vervelende is dat die hysterie een zichzelf versterkende spiraal naar boven (bubbel) als naar beneden (depressie) teweeg kan brengen die maar moeilijk terug te duwen is richting een normale evenwichtssituatie.
Economen richten hun wetenschappelijke inspanningen op het bepalen van normale evenwichtssituaties en niet op het voorspellen van massahysterie. Typerend is het gedrag van centrale bankiers. Hun inspanningen zijn gericht op het kalibreren van de geldhoeveelheid om een stabiele evenwichtssituatie te bereiken waardoor een economie gestaag kan groeien.
Voorspellen van crisissituaties is niet wat zij pretenderen te kunnen doen, wel het bestrijden van crises.
Dat is dan ook een goed beeld waar economen in de praktijk toe in staat zijn. Niet meer maar ook niet minder.

Waar zit de volgende zeepbel? (Pieter Klok, Volkskrant 28 november 2009): Voor bankiers zijn bubbels leuke speeltjes, zolang de rit omhoog gaat. Maar als ze knappen, kunnen zeepbellen het hele financiële stelsel laten wankelen. Het is dus zaak te weten waar de volgende zit.
Sep van der Voort (analist bij SNS Securities) heeft niet de illusie dat hij zeepbellen kan herkennen. Nee, want je weet nooit wat een goede waardering is. De een verwacht economische groei en vindt de hoge waarderingen dus terecht, de ander verwacht minder economische groei of krimp en spreekt daarom van een bubbel.
Han de Jong (hoofdeconoom ABN Amro): ‘Je kunt zeepbellen hartstikke goed herkennen. Achteraf. Maar dan heb je er niets meer aan.’

Het onvoorspelbare voorspellen (1 maart 2013):
Een consortium van cardiologen en genetici van het AMC en de umc’s uit Utrecht, Groningen en Maastricht gaat vijf jaar lang onderzoek doen naar plotse hartdood. Daarvoor hebben zij een subsidie gekregen van de Hartstichting van vijf miljoen euro. Met behulp van de genetica hopen zij zelfs een onverwachte kwaal voorspelbaar te maken.

Schools of the Prophets “Schools established by Samuel for the training of the Nabiim (prophets). Their method was pursued on the same lines as that of a Chela or candidate for initiation into the occult sciences, i.e., the development of abnormal faculties or clairvoyance leading to Seership. Of such schools there were many in days of old in Palestine and Asia Minor. That the Hebrews worshipped Nebo, the Chaldean god of secret learning, is quite certain, since they adopted his name as an equivalent of Wisdom” (TG 294).

Blavatsky points so specifically to the Hebrew and other similar schools in Asia Minor because these are the best known; yet similar schools of the prophets, under other names, have existed in all countries and ages, as for instance in Greece, where they were called Mysteries, and in Egypt.

Science [from Latin scientia from scire to know] In its widest sense formulated knowledge, a knowledge of structure, laws, and operations. The unity of human knowledge may be artificially divided into religion, philosophy, and science. Science and philosophy, as presently understood, have in common the quality of being speculative, as opposed to religion, which in the West is supposed to be founded merely on faith and moral sentiments. The present distinction between science and philosophy lies largely in their respective fields of speculation. What is known as modern science investigates the phenomena of physical nature and by inferential reasoning formulates general laws therefrom. Its method is called inductive and its data are so-called facts — i.e., sensory observations; whereas deductive philosophy starts from axioms. Yet a scientist, in order to reason from his data at all, must necessarily use both induction and deduction.

Modern science has limited its field of study to the laws of physical nature; but in the 20th century the illusive and entirely phenomenal nature of matter and energy, formerly assumed to be eternal and indestructible, is better realized by scientists who have traced the chain of physical causation to a point beyond physical limits altogether and admit that the physical world consists of phenomena occurring in an ultraphysical substance.

In modern sciences dealing with biology, evolution, and anthropology, legitimate inference from facts has been much interfered with by preconceived ideas. Modern science suffers from its failure to see the necessity of postulating an astral or formative world behind the physical, this astral world being in itself but one stage in a rising scale or ladder of invisible worlds. To ascertain the facts upon which to build a true inductive system, we must admit the existence in man of means of direct perception other than those afforded by the physical senses.

Clairvoyance Clear-seeing; generally, the power to use the psychic sense of vision to see things on the astral plane, the imperfect shadows of things to come or the astral records of things past. But this faculty is of restricted scope and very apt to mislead; prematurely developed in an untrained person, it is more likely to lead to error than to benefit. True clairvoyance is the opening of spiritual vision, called in India the Eye of Siva and beyond the Himalayas the Eye of Dangma; a faculty which enables the seer to see the truth and to recognize it as such. Among the seven saktis (occult powers) is enumerated jnana-sakti, which in its higher aspects is the power of knowing, true clairvoyance, but which on lower planes becomes more or less perfect psychic clairvoyance. True clairvoyance enables the seer to discern the reality behind its veils, to know right action, and to see what is happening in worlds removed by distance or difference of plane from our own. Retrospective clairvoyance interprets the past through its indelible records in the akasa.

Volgens Harold Puthoff en Milo Wolff bestaan tijd en ruimte niet op het niveau van het Akasha-veld. Het Akasha-veld is als het ware het centrum van het bewustzijn, een fictief punt tussen ‘golven en deeltjes’. Het onzekerheidsprincipe geeft al aan dat de elementaire bouwstenen van de materie zich als deeltjes, dan weer als golven en soms als beide tegelijk gedragen.

Helderziendheid (clairvoyance, buitenzintuiglijke waarneming) kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben onbewust de absolute tijd als vertrekpunt.

De parapsychologie onderscheidt enerzijds het astraallichaam en anderzijds het etherisch dubbel.
William A. Tiller Psychoenergetics and subtle energies.

Charles Webster Leadbeater remains well-known and influential in his work through his reputed clairvoyance with, for instance, his books The Chakras and Man, Visible and Invisible dealing with the human aura and chakras. Leadbeater's reputed clairvoyance, however, was not without grave errors. In his book The Inner Life he wrote that there is a population of human-like beings on the planet Mars (a popular belief at the time).

Annie Besant met fellow Theosophist Charles Webster Leadbeater in London in April 1894. They became close co-workers in the Theosophical Movement and would remain so for the rest of their lives. Leadbeater claimed clairvoyance and reputedly helped Besant become clairvoyant herself in the following year. In a letter dated 25 August 1895 to Francisca Arundale, Leadbeater narrates how Besant became clairvoyant.[8] Together they clairvoyantly investigated the universe, matter, thought-forms, and the history of mankind, and co-authored several books.

Edgar Cayce coupled with the popularity he received from newspapers attracted several eager commercially-minded men who wanted to seek a fortune by using Cayce's clairvoyant abilities.

Olav Hammer critiques as scientism Steiner's claim to use a scientific methodology to investigate spiritual phenomena based upon his claims of clairvoyant experience. Steiner regarded the "observations" of spiritual research as more dependable (and above all, consistent) than observations of physical reality yet considered spiritual research as fallible and, perhaps surprisingly, held the view that anyone capable of thinking logically was in a position to correct errors by spiritual researchers.

As a scientist Charles Richet was positive about a physical explanation for paranormal phenomena. He wrote "It has been shown that as regards subjective metapsychics the simplest and most rational explanation is to suppose the existence of a faculty of supernormal cognition … setting in motion the human intelligence by certain vibrations that do not move the normal senses."
He later wrote about a “sixth sense,” an ability to perceive the hypothetical vibrations, he discussed this theory in his book Our Sixth Sense (1928). He also believed that some mediumship could be explained physically due to the external projection of a material substance (ectoplasm) from the body of the medium.

In 1974 Michael Persinger proposed that extremely low-frequency (ELF) electromagnetic waves may be able to carry telepathic and clairvoyant information. Gerald Feinberg also suggested that telepathy may exist due to as of yet undiscovered elementary particles which he called 'psychons' or 'mindons'.
In recent years the parapsychologist Charles Tart has accepted the existence of telepathy but claims that it is nonphysical in nature and can not be fitted into any physical theory.

Within the field of parapsychology, telepathy is considered to be a form of extra-sensory perception (ESP) or anomalous cognition in which information is transferred through Psi. It is often categorized similarly to precognition and clairvoyance. Various experiments have been used to test for telepathic abilities. Among the most well known are the use of Zener cards and the Ganzfeld experiment.

De tweelingparadox is een gedachte-experiment in de speciale relativiteitstheorie (SR). Een astronaut maakt een ruimtereis waarin hij lang met zeer hoge snelheden reist. Wanneer hij terugkomt op aarde, blijkt hij jonger te zijn dan zijn tweelingbroer, die op aarde is gebleven. Dit resultaat, de tijddilatatie van bewegende lichamen, wordt voorspeld door de speciale relativiteitstheorie.
The twin paradox: Is the symmetry of time dilation paradoxical?
Thus, if Jane applies General Relativity as well as Special Relativity, she concludes that Joe will be older and thus resolves the paradox. It is important to point out, however, that appealing to General Relativity is not necessary to resolve the paradox, as demonstrated above. In order to create the twin paradox, one must assume that Jane has been in a single inertial frame throughout her out-and-back trip. As this assumption is false, there is no paradox.

Karel Brooks boek De Mudiwereld De energie achter onze ervaringswereld (Mudiwereld)
Sinds mensenheugenis vragen we ons af hoe de wereld waarin we leven is ontstaan. Hoe heeft het leven zich ontwikkeld. Waarom leven mensen in groepen bij elkaar en waarom proberen die elkaar soms uit te roeien. Waarom zijn er mensen die gelukkig zijn en geen stress hebben en hoe doen ze dat.
'Het Mysterie van het Bestaan' geeft op deze vragen antwoord. Het legt daarbij een link tussen ons dagelijkse leven en huidige wetenschappelijke inzichten. We zien hoe het heelal, ons zonnestelsel en de Aarde ontstaan. We zien leven ontstaan en leren de processen kennen, die het gedrag en de emoties van een mens bepalen. We zien hoe sociale en economische structuren zijn ontstaan, wat hun invloed op ons dagelijks bestaan is en wat we in de toekomst kunnen verwachten. Bij een poging om het hoe en waarom van de microscopisch kleine subatomaire wereld en de onvoorstelbare grote wereld van het universum met onze zintuigen waar te nemen, lopen we vast. Maar er is hoop: de niet door ons waar te nemen Mudiwereld kunnen we met nieuwe formules beschrijven.

De Geheime Leer Deel I Stanza 1 De nacht van heelal (p. 75,76):
Alleen de ingewijde die beschikt over de kennis, verkregen door talloze generaties van zijn voorgangers, richt het ‘oog van Dangma’ op de essentie van dingen waarop maya geen enkele invloed kan hebben. Hier worden de leringen van de esoterische filosofie met betrekking tot de nidana’s en de vier waarheden van het grootste belang, maar ze zijn geheim.
9) Dangma betekent een gezuiverde ziel, iemand die een
jivanmukta, de hoogste adept, of liever een zogenaamde mahatma is geworden. Zijn ‘geopende oog’ is het innerlijke geestelijke oog van de ziener, en het vermogen dat zich erdoor manifesteert is geen helderziendheid zoals die gewoonlijk wordt opgevat, d.w.z. het vermogen om op een afstand te zien, maar veeleer het vermogen van geestelijke intuïtie, waardoor directe en stellige kennis kan worden verkregen. Dit vermogen staat in nauw verband met het ‘derde oog’, dat de mythologische traditie aan bepaalde mensenrassen toeschrijft. Verdere uitleg zal men in Deel II vinden.
De Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 319):
‘Kanya (het zesde teken van de Dierenriem, of Virgo) betekent een maagd en stelt sakti of mahamaya voor. Het teken . . . is de zesde rasi of afdeling en geeft aan dat er zes oorspronkelijke krachten in de Natuur zijn (samengevat door de zevende)’ . . . Deze sakti zijn de volgende:
(1.) PARASAKTI. Letterlijk de grote of opperste kracht of macht. Zij betekent en omvat de krachten van licht en warmte.
(2.) JNANASAKTI . . . De kracht van het verstand, van werkelijke wijsheid of kennis. Deze heeft twee aspecten:
Hier volgen enkele van haar manifestaties wanneer ze onder de invloed of beheersing van stoffelijke omstandigheden wordt gebracht. (a) Het vermogen van het verstand om onze gewaarwordingen te interpreteren. (b) Zijn vermogen om denkbeelden van vroeger terug te roepen (geheugen) en om toekomstverwachtingen te wekken. (c) Zijn vermogen zoals dat aan de dag treedt in wat de moderne psychologen ‘de wetten van associatie’ noemen, dat het denken in staat stelt blijvende verbanden te leggen tussen verschillende groepen van gewaarwordingen en mogelijke gewaarwordingen, en zo het begrip of denkbeeld van een uiterlijk voorwerp doet ontstaan. (d) Zijn vermogen om onze denkbeelden met elkaar te verbinden door de geheimzinnige schakel van het geheugen en om zo het begrip van het zelf of de individualiteit te doen ontstaan; enkele van haar manifestaties, wanneer zij is bevrijd van de binding aan de stof, zijn (a) helderziendheid en (b) psychometrie.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 8 Leven, kracht of zwaartekracht (p. 592):
Hij heeft zijn zeven beginselen, zoals al het andere in de natuur, en als er geen ether was, zou er geen geluid zijn, omdat hij het trillende klankbord in de natuur is in al haar zeven differentiaties. Dit is het eerste mysterie dat de ingewijden uit de oudheid leerden. Onze huidige normale fysieke zintuigen waren (vanuit ons huidige gezichtspunt) abnormaal in die tijd van langzaam voortgaande benedenwaartse evolutie en van val in de stof. En er was een tijd toen alles wat tegenwoordig wordt beschouwd als ‘verschijnselen’ en wat zo raadselachtig is voor de fysiologen, die nu zijn gedwongen erin te geloven – zoals gedachteoverbrenging, helderziendheid, helderhorendheid, enz.; kortom alles wat nu ‘wonderbaarlijk en abnormaal’ wordt genoemd – toen dat alles en veel meer hoorde tot de zintuigen en de vermogens die de hele mensheid bezat. Wij doorlopen echter teruggaande èn vooruitgaande cyclussen; d.w.z. terwijl we bijna tot het einde van het vierde Ras aan spiritualiteit hebben verloren wat we in fysieke ontwikkeling hebben gewonnen, verliezen wij (de mensheid) nu even geleidelijk en onmerkbaar in fysiek opzicht alles wat we in de spirituele re-evolutie terugwinnen. Dit proces moet voortgaan tot de tijd die het zesde Wortelras op één lijn zal brengen met de spiritualiteit van de tweede, al lang uitgestorven mensheid.
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 16 Cyclische evolutie en karma (p. 705):
Terwijl ze dus een persoonlijke god opvatten
‘als slechts een enorme schaduw die door de verbeelding van onwetende mensen op de leegte van de ruimte is geworpen’,1 verkondigen ze dat maar ‘twee dingen [objectief] eeuwig zijn, namelijk åkåsa en nirvåña’; en dat deze in werkelijkheid ÉÉN zijn (twee in één), maar indien verdeeld slechts een måyå. ‘Boeddhisten ontkennen de schepping en kunnen zich geen schepper voorstellen.’ ‘Alles is uit åkåsa [of op onze aarde: svabhavat] voortgekomen, gehoorzamend aan een inherente wet van beweging, en verdwijnt na een bepaalde tijd te hebben bestaan. Er is nog nooit iets uit niets ontstaan.’2
1) Buddhist Catechism, 1887, door H.S. Olcott, voorzitter van de Theosophical Society; vraag 122, blz. 55.
2) Op.cit., vraag 123, blz. 56.
717,718: Het is geen vooruitzien en ook geen profetie, evenmin als het aankondigen van een komeet of een ster, een aantal jaren vóór deze verschijnt. Het zijn eenvoudig kennis en wiskundig juiste berekeningen, die de WIJZEN UIT HET OOSTEN in staat stellen te voorspellen, bijvoorbeeld dat Engeland aan de vooravond van een of andere ramp staat; dat Frankrijk zo’n punt in zijn cyclus nadert en dat Europa in het algemeen wordt bedreigd met of beter gezegd aan de vooravond staat van een grote ramp, waartoe het in zijn cyclus van ras-karma is gebracht. De betrouwbaarheid van de informatie hangt natuurlijk ervan af of men de bewering van een enorme historische waarnemingsperiode aanvaardt of verwerpt. Ingewijden uit het oosten houden vol dat zij verslagen hebben bewaard over de ontwikkeling van de rassen en over gebeurtenissen van universeel belang vanaf het begin van het vierde Ras, terwijl gegevens over wat daaraan voorafging op overlevering berusten. Bovendien zullen degenen die geloven in zienerschap en occulte vermogens, geen moeite hebben om tenminste het algemene karakter van de gegeven informatie te aanvaarden, zelfs al zijn dat overleveringen, wanneer deze laatste eenmaal met behulp van helderziendheid en esoterische kennis zijn getoetst en verbeterd. Maar in dit geval baseren wij ons niet in hoofdzaak op zo’n metafysisch geloof, maar geven wij een bewijs op grond van materiaal dat voor iedere occultist volkomen wetenschappelijk is – de verslagen die ontelbare eeuwen door middel van de Dierenriem zijn bewaard.

De Geheime Leer Deel II hoofdstuk 18 Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten - De vele betekenissen van de ‘oorlog in de hemel’ (p. 560/561):
Wat kan de betekenis van deze laatste zin zijn, als het geen verhaal is over het lot van de Atlantiërs? Vers 17, dat zegt, ‘uw hart verheft zich vanwege uw schoonheid’, heeft misschien betrekking op de ‘hemelse mens’ in Pymander, of op de gevallen engelen, die ervan worden beschuldigd door trots te zijn gevallen, als gevolg van de grote schoonheid en wijsheid die hun deel waren geworden. Er is hier geen beeldspraak, behalve misschien in de vooropgezette denkbeelden van onze theologen. Deze verzen betreffen het verleden en behoren meer tot de kennis die bij de inwijdingsmysteriën wordt verkregen dan tot retrospectieve helderziendheid! De stem zegt verder:
‘Gij waart in Eden, de hof van God (in het satya-yuga); elk kostbaar gesteente overdekte u . . . het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht, was gereed toen gij geschapen werdt . . . Gij waart een gezalfde cherub . . . wandelend te midden van vlammende stenen . . . uw gedrag was volmaakt vanaf de dag dat gij werdt geschapen, totdat er onrecht in u werd gevonden. Daarom zal ik u verbannen van de berg van God en u vernietigen . . .’
De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk De mysteriën van het zevental (p. 673):
Nu werd het getal zes in de oude mysteriën beschouwd als een embleem van de fysieke natuur. Want zes vertegenwoordigt de zes afmetingen van alle lichamen: de zes lijnen die hun vorm samenstellen, namelijk de vier lijnen die zich uitstrekken naar de vier hemelstreken, noord, zuid, oost en west, en de twee lijnen van hoogte en dikte, die overeenkomen met het zenit en het nadir. Terwijl dus het zestal door de wijzen op de fysieke mens werd toegepast, was het zevental voor hen het symbool van die mens plus zijn onsterfelijke ziel.
686: Maar de pythagoreeërs beschouwden het getal zeven of de heptagoon als een religieus en volmaakt getal. Het werd ‘telesphoros’ genoemd, omdat door dit getal alles in het Heelal en de mensheid tot zijn einde, d.w.z. zijn hoogtepunt, wordt gevoerd (Philo, de Mund. opif.)''. De
leer van de sferen, vanaf de tijd van Lemurië tot aan Pythagoras, toont aan dat zowel de zeven krachten van de aardse en ondermaanse natuur, die onder het bestuur van de zeven heilige planeten staan, als de zeven grote krachten van het Heelal, te werk gaan en zich evolueren in zeven tonen, die de zeven noten van de toonladder zijn.
688/689: Volgens dit buitengewone stuk religieuze literatuur – een waar gnostisch fossiel – is de menselijke entiteit de zevenvoudige straal uit het Ene4, zoals ook onze school leert. Zij bestaat uit zeven elementen, waarvan er vier aan de vier kabbalistische gemanifesteerde werelden zijn ontleend. Zo ‘krijgt zij van Asia de nephesh of de zetel van de fysieke begeerten (ook de levensadem); van Jezirah, de ruach of zetel van de hartstochten (?!); van Briah de neshamah, en van Aziluth krijgt zij de chaiah of het beginsel van het geestelijke leven’ (King). 'Dit lijkt op een aanpassing van de theorie van Plato, dat de ziel haar respectievelijke vermogens van de planeten ontvangt bij haar benedenwaartse tocht door hun sferen. Maar de Pistis Sophia geeft met haar gebruikelijke vrijmoedigheid aan deze theorie een veel dichterlijker vorm (§ 282).’ De innerlijke mens bestaat eveneens uit vier samenstellende delen, maar deze worden verschaft door de opstandige aeonen van de sferen, die de kracht zijn – een deel van het goddelijke licht ( ‘divinae particula aurae’ ) dat nog in hen is overgebleven; de ziel (het vijfde) ‘gevormd uit de tranen van hun ogen en het zweet van hun kwellingen; het Ἀντίμιμον Πνεύματοϛ, nabootsing van de geest (die schijnt overeen te komen met ons geweten), (het zesde); en tenslotte de Μοῖρα, het lot (het karmische ego), dat tot taak heeft de mens naar het voor hem bestemde einde te brengen; als hij door het vuur moet sterven, hem naar het vuur te leiden; als hij door een wild beest moet sterven, hem naar het wilde beest te leiden, enz.’ – het zevende!
4) De zeven energiecentra die door de werking van fohat op het ene element werden geëvolueerd of objectief gemaakt; of in feite het ‘zevende beginsel’ van de zeven elementen die door de gemanifesteerde Kosmos heen bestaan. Wij kunnen er hier op wijzen dat zij inderdaad de sephiroth van de kabbalisten zijn; de ‘zeven gaven van de heilige geest’ in het christelijke stelsel; en in een mystieke betekenis, de zeven kinderen of zonen van Devakī die vóór de geboorte van Krishna door Kamsa werden gedood. Onze zeven beginselen symboliseren deze alle. We moeten ze verlaten of ons van hen ontdoen vóór we de Krishna- of Christustoestand, die van
jivanmukta bereiken, en ons geheel concentreren in het hoogste, het zevende of het ENE.
De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 25 De mysteriën van het zevental (p. 721):
1) Er schijnt bij de westerse kabbalisten een verwarring te bestaan die al eeuwen duurt. Zij noemen ruach (geest) wat wij kāma-rūpa noemen; terwijl bij ons ruach ‘de spirituele ziel’, buddhi, zou zijn en nephesh het vierde beginsel, de vitale dierlijke ziel. Eliphas Lévi begaat dezelfde fout.
Maar hoe kan ruach (geest) in kāma-rūpa worden ondergebracht? Wat zegt Böhme, de vorst van alle middeleeuwse zieners, hierover?
721/722: ‘We treffen zeven bijzondere eigenschappen in de natuur aan, waardoor deze enige moeder alle dingen teweegbrengt’ [die hij vuur, licht, geluid (de bovenste drie) en begeerte, bitterheid, angst en stoffelijkheid noemt, waarbij hij de lagere op zijn eigen mystieke manier analyseert]. . . ‘wat de zes vormen in spiritueel opzicht ook zijn, dat is de zevende, het lichaam (of stoffelijkheid), in essentie’. Dit zijn de zeven vormen van de moeder van alle wezens van waaruit alles in deze wereld wordt voortgebracht9, en verder in Aurora xxiv blz. 27 (aangehaald in Natural Genesis): ‘De schepper heeft zich in het lichaam van deze wereld als het ware als schepsel voortgebracht in zijn typerende oorsprong-geesten, en alle sterren zijn . . . krachten van God, en het hele lichaam van de wereld bestaat uit de zeven typerende of oorsprong-geesten.’

====

Zelfinzicht (Zelfbewustzijn, Bodhisattva Pad, 'Verbeeldingskracht of Ideatie', 'Knower, Knowing, and Known', Antahkarana, Mystieke taal)

Boek: Efeziers En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,
Want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;
Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.
Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten
. (005:011/014)
Krishnamurti: En in die afstand, de verdeling tussen de ziener en het ding dat wordt gezien, in die verdeling ligt het gehele conflict van de mens.
Hoe meer we over 'de waarheid' praten of zelfs maar denken, hoe verder we die van ons wegduwen.
Geen enkele organisatie of georganiseerde religie kan de mens naar waarheid of naar zijn verlossing leiden.
Waarheid is een land zonder paden.
Er bestaat geen pad naar de waarheid.
Je moet je eigen leraar en je eigen leerling zijn.
De tijd is nu,
de tijd omvat … het verleden,
de toekomst is nu.
Dus de dood is nu (kies: 'uitspraken').
Bewustzijn is de inhoud van het bewustzijn.
Het denken projecteert de toekomst via het heden, door het heden te wijzigen, vorm te geven en te ontwerpen als de toekomst.
William Quan Judge: Karma is zowel barmhartig als rechtvaardig. Barmhartigheid en rechtvaardigheid zijn slechts tegengestelde polen van één enkel geheel; en barmhartigheid zonder rechtvaardigheid is niet mogelijk in de werkingen van karma. Dat wat mensen barmhartigheid en rechtvaardigheid noemen is gebrekkig, een dwaling en onzuiver. (W.Q. Judge boek Theosofische inzichten Aforismen over karma p. 268)
Ralph Waldo Emerson: What lies behind us and what lies before us, are tiny matters compared with what lies within us.
Klaas van Egmond: Wat persoonlijke ontwikkeling is voor het individu, is ‘duurzame ontwikkeling’ voor de samenleving. Beide ontwikkelingen lopen langs dezelfde lijnen en worden aangedreven door dezelfde mechanismen.

De relatie tussen Individu en Collectief kan zowel door een mandala als een lemniscaat worden gesymboliseerd. De cirkel, de levenscirkel, de mandala symboliseert de eenheid tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de 'micro- en macrokosmos'. De lemniscaat verbindt de horizontale cirkel met de verticale cirkel en symboliseert de bewust of onbewust ervaren werkelijkheid. Het leven is een continu ervaringsproces, dat tracht knelpunten in de gewenste richting bij te sturen. Het leven laat zien hoe een crisis ontstaat, maar ook kan worden opgelost. We zijn het zelf die in het leven orde en wanorde creëren. Elk mens schrijft zijn eigen levensverhaal. Of met andere woorden ‘Het gaat om de moraal van ons levensverhaal’.

In het leven gaat het er om de mysterie taal beter te leren begrijpen. Dit is mogelijk door de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld te verbinden. Dit is al door het leerproces, de triade knower, knowing, and known of getal, getallen en getelden van Vyâsadeva onderkend.
Het
mysterie van het leven kan in een verhaal, in mysterietaal tot uitdrukking worden gebracht, maar niet in een laboratorium worden gemeten.

Plato heeft hier een ethische strekking (slecht gedrag wordt gestraft na de dood, zij die goed geleefd hebben hoeven de dood niet te vrezen) in een mythische vorm verpakt.

Het gaat er om dat we ons weer met de natuurlijke eenheid, de oerbron verbinden. Het volmaakte getal 10 (1 + 2 + 3 + 4) wordt in de metafysische wereld verzinnebeeld door de 4 of de TETRAKTIS. Het laat zien dat er aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen (Aldous Huxley:perennial’, Friedrich Nietzsche: ewige Wiederkunft’, een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk zevenvoudige samenstelling van de mens), het mystieke factorelement (x), een bepaalde natuurconstante? aan ten grondslag ligt. De Triade vormt de natuurlijke eenheid 'Ruimte, Materie en Tijd' en de Tetrade vormt de natuurlijke selectie. Bij levensprocessen gaat het om de natuurlijke eenheid en de natuurlijke selectie, namelijk om de Weltstoff van Teilhard de Chardin, de memen van Richard Dawkins, de geest-substantie Swabhâva (Mind stuff) in de Theosofie. Bij de natuurlijke selectie gaat het primair om de context Uw wil geschiede. Richard Dawkins heeft gelijk wanneer hij stelt dat het bij levensprocessen om natuurlijke selectie gaat. Het mechanisme achter het aanpassingsvermogen van de mens aan zijn omgeving is al millennia bekend.
(x) Het getal zeven, als een samenstelling van 3 en 4 (de Wet van Zeven, de Triade en Tetrade,
Trivium en Quadrivium), is dus het factorelement in elke oude religie, omdat het het factorelement in de natuur is. Zeven is het grondtal van het gemanifesteerde heelal (Purucker).

De retorische vraag van het kip-en-eiprobleem blijft ons boeien en is na ruim twee millennia nog steeds actueel. Net als Paul Dirac (Diraczee) en Sin-Itiro Tomonaga gaat het rapport ‘E i V’ er vanuit dat gedachten en gevoelens met de imaginaire 5e dimensie samenhangen.
Welk ijkpunt (ijktheorie), codering kiezen wij voor ons zelfbeeld, de Goddeloze dwaas of de rechtvaardige wijze?

Een uitzicht op wereldvrede in eenheid en verscheidenheid ontstaat wanneer de mensheid er geleidelijk in zal slagen de drie gesignaleerde problemen van onwetendheid, politiek en identiteit integraal tot een oplossing te brengen. Het Ken Uzelve staat daarbij centraal. Het Ken uzelve is de sleutel tot ons hart. Op welke termijn zijn we bereid de military–industrial complex budgetten meer voor het bevorderen van het leven in te zetten, dus te voorkomen dat we de ecosystemen vernietigen.

Het hart, de ziel is een weerspiegeling van de anima mundi, het universele denkvermogen, de grote wereldziel. Het centrale basisprincipe is mens ken uzelve. Van de zeven chakra's (p. 9) is de vierde het hartchakra. De auteurs van Genesis schreven middels de wijsheid van het hart en niet met de kennis van het verstand. Het evolutionaire denken verklaart de verschijningsvormen, het hoe van het leven, daarentegen het evolutionaire voelen de verschijningsinhoud, het wat. Bij de snaartheorie gaat het om de kennis van het verstand. Het gaat niet om Genesis of Darwin. Het gaat namelijk om beide gezichtspunten, de complementariteit.

Waar de gulden middenweg loopt is bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw uit te vinden. Er is niets nieuws onder de zon.

Kennis ontstaat door de integratie (Gnosis) van de relatie 'kenner en het gekende zijn één' (knower, het proces van knowing en know) geworden. Of zoals Ianthe Hoskins het uitdrukt: ‘U bent DAT’. Het biedt zijn zoekende geest het verenigde beeld van een Plan, dat tegelijkertijd de oorzaak, het doel en de methode van de reis van de mensheid aangeeft.. Het samenvallen van de triade correleert ook met de uitspraak van Robbert Dijkgraaf dat de mens slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering is.
De waarnemer en het waargenomene zijn uiteindelijk één en hetzelfde. Robert Dijkgraaf duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal.
Of met andere woorden (Wim van den Dungen Sepher Yetzirah): Indien we 'sepher' met ruimte en 'sephar' met tijd vergelijken, dan betreft 'sippur' (of 'communicatie') de 'quintessense' of 'vijfde dimensie'.

Gene zijde van de imaginaire 5e dimensie, de kwintessens is dus vergelijkbaar met het begrip Boeddhanatuur van de ganse werkelijkheid en met het Christusbewustzijn (Logos van Philo, Antahkarana, Oeaohoo, Ho’oponopono). De ware natuur van alles is onbegrensd, zowel ruimtelijk als tijdloos (Ruimte en Tijd).

De Drie Logoi in de esoterie (Triade) brengen de eenheid der tegendelen, de Complementariteit tot uitdrukking.
Atma-Buddhi-Manas (Geest, hogere ongemanifesteerde Zelf) in de mens wordt door de drie Logoi {'Vader, Zoon en Heilige Geest' of 'Brahma, Vishnu en Shiva' (‘Scheppen, Onderhouden en Vernietigen’) of 'Isis, Osirus en Horus'} in de Kosmos weerspiegeld (Weerkaatsing, Toverlantaarn, Tetragrammaton). Alles in het universum ontstaat als gevolg van de interacties van polaire tegenstellingen, de dualiteit in de gemanifesteerde werkelijkheid.

Evolutie en InvolutieÉne werkelijkheidGrote Wet (De wet)Negenenveertig, ‘Gulden middenweg’Recursie (1)
De Ander centraalWet van analogie‘Zo Boven zo Beneden’'Waarnemer en Waargenomene'Spiegelsymmetrie (2)
'Aether en Ether'Wet van harmonie‘Wederkerigheid’Atoom en LevensatoomComplementariteit (3)

De crux van het rapport ‘E i V’ zit in de relatie tussen essentie (wezen) en existentie (bestaan), tussen het zondebokmechanisme, de Wet van analogie en het marktmechanisme of met andere woorden tussen heer en slaaf (politicals en professionals) respectievelijk tussen verkoper en koper. De waarheid over het zondebokmechanisme leert ons om te kijken vanuit het standpunt van de vervolgden in plaats van dat van de vervolgers.

Verbeeldingskracht (ideatie), de kernkwaliteit creativethink is het positief tegenovergestelde van chaos. Middels de ommekeer is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop (flow), te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. De chaostheorie leert dat alles met elkaar verbonden is en de onderzoeker niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door dat wat is te accepteren komt de evolutie een stapje verder.

De Triade symboliseert de eenheid der tegendelen (de twee in één, Complementariteit).
Atma-Buddhi-Manas (Geest, hogere ongemanifesteerde Zelf) in de mens wordt door de drie Logoi {'Vader, Zoon en Heilige Geest' of 'Brahma, Vishnu en Shiva' (‘Scheppen, Onderhouden en Vernietigen’) of 'Isis, Osirus en Horus'} in de Kosmos weerspiegeld (Weerkaatsing, Toverlantaarn, Tetragrammaton). Alles in het universum ontstaat als gevolg van de interacties van polaire tegenstellingen, de dualiteit in de gemanifesteerde werkelijkheid.

Het behoeft geen betoog dat Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Orestes Brownson, William Henry Channing, James Freeman Clarke, Christopher Pearse Cranch, Convers Francis, Margaret Fuller, Frederick Henry Hedge, Sylvester Judd, Elizabeth Peabody, Amos Bronson Alcott, Jones Very en A.E. Waite (transcendentalism) interdisciplinaire denkers zijn.

De precessie-beweging van de Aard-as. Bij veel volkeren was deze al bekend, ver voordat astronomie en geologie bestonden!
Wat is tijd nu eigenlijk? (Johan Oldenkamp):
We kennen ook een tijd van het jaar. Deze tijd is opgehangen aan de rotatie van de Aarde om de Zon. Door de hellingshoek van de Aarde ten opzichte van de Zon verandert kracht van de Zonnestralen voortdurend. Aan dit onophoudelijk proces van toe- of afnemende Zonnekracht ontlenen we onze tijd van het jaar: lente, zomer, herfst en winter. Aan deze tijd van het jaar is het natuurlijke ritme van ‘voedselproductie’ gekoppeld.
Maar er is nog een tijd, want ook de hellingshoek van de Aardas beweegt. Alles beweegt immers: Panta Rei! De Aarde tolt als het ware om deze hellingshoek. En een volledige cyclus van dit rondtollen wordt aangeduid als de precessie van de equinoxen. Een volledige precessiecyclus duurt 25.920 jaar. De vier seizoenen (in onze tijd van het jaar) veranderen hierdoor voortdurend, maar dan zeer langzaam. Zo schuift de bovenste ‘punt’ van de Aardas op de Noordpool ieder jaar drie meter op. Wat wij dus volop zomer noemen is hierdoor 12.960 jaren later (of eerder) volop winter! En de seizoenen nemen hierdoor ook voortdurend toe of af in ‘kracht’. Zie hier een verklaring voor onze klimaatveranderingen. Dit zijn dus ook volkomen normale schommelingen, net als dag en nacht.

Avani van Leeuwe boek Het heilige pad van de leider (p. 33):
Iedere cel is een miniatuurhartje dat zoemt van energie.
38: Door zijn manier van waarnemen te veranderen, verandert de leider de wereld. De waarneming richt intentie. De intentie bepaalt het gedrag van de subatomaire deeltjes en richt energie. De energie richt de materie.
43: Wonderen zijn een natuurlijke uitdrukking van bewustzijn. De kwantumfysica beschrijft hoe het werkt, de nieuwe leider laat zien hoe je het doet. Hij staat met één voet in de zichtbare wereld en met de andere voet in de onzichtbare wereld.
112: Het hart vormt de brug tussen de fysieke en de spirituele energie, tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, tussen de uiterlijke en innerlijke dimensies. Het hart is het centrum van verbinding in de mens en omdat elke relatie een waarnemingaspect in zich draagt, is het hart ook het centrum van waarneming.
202: Door de dimensie buiten de tijd te betreden opent zich een domein van inspiratie en creativiteit. De leider gaat op een andere manier waarnemen en gaat in de kier tussen de twee werelden de lichtnatuur van alles zien; hij wordt een medeschepper van de wereld.

De Geheime Leer, Deel I, Stanza 4 De zevenvoudige hiërarchieën (p. 134/135):
De lipi-ka’s, van het woord lipi, ‘geschrift’, betekent letterlijk de ‘schrijvers’. Deze goddelijke wezens zijn op mystieke manier verbonden met karma, de wet van de vergelding, want ze zijn de griffiers of geschiedschrijvers, die op de (voor ons) onzichtbare tafelen van het astrale licht, ‘de grote beeldengalerij van de eeuwigheid’, een getrouw verslag afdrukken van iedere handeling en zelfs gedachte van de mens, van alles dat was, is of ooit zal zijn in het Heelal van de verschijnselen. Zoals in ‘Isis’ werd gezegd, is dit goddelijke en ongeziene schilderij het BOEK VAN HET LEVEN ('Akasha-kronieken', Noösfeer). Omdat de lipika’s het ideële plan van het heelal, op basis waarvan de ‘bouwers’ na iedere pralaya de Kosmos weer ontwikkelen, uit het passieve universele denkvermogen in de objectiviteit projecteren, zijn zij het ook die een parallel vormen met de zeven engelen van de Goddelijke Tegenwoordigheid; de christenen zien die engelen in de zeven ‘planeetgeesten’ of de ‘geesten van de sterren’. Want zij zijn de rechtstreekse schrijvers van de eeuwige Verbeeldingskracht of, zoals Plato het noemde, de ‘goddelijke gedachte’. Het Eeuwige Verslag is geen fantastische droom, want dezelfde verslagen komen voor in de wereld van de grove stof. ‘Er valt nooit een schaduw op een muur zonder daarop een blijvend spoor achter te laten, dat men zichtbaar kan maken met behulp van de daarvoor geschikte methode’, zegt dr. Draper. . . .
De Geheime Leer Deel I, Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 278/279):
De natuurlijke ontwikkelingsprocessen die we nu beschouwen, zullen de manier van speculeren over de eigenschappen van de twee-, drie- en vier- of meer-‘dimensionale Ruimte’ zowel verduidelijken als in diskrediet brengen; maar het is de moeite waard om in het voorbijgaan op de werkelijke betekenis te wijzen van de gegronde maar onvolledige intuïtie die – bij spiritisten en theosofen, en trouwens ook bij verschillende grote geleerden – heeft geleid tot het gebruik van de moderne uitdrukking ‘de vierde dimensie van de Ruimte’. Om te beginnen is natuurlijk de oppervlakkige absurditeit van de veronderstelling dat de Ruimte zelf in welke richting dan ook meetbaar is, van weinig belang. De vertrouwde uitdrukking kan alleen maar een afkorting zijn van de meer volledige vorm – de ‘vierde dimensie van de STOF in de Ruimte'38. Maar zelfs na deze uitbreiding is het een ongelukkige uitdrukking, want hoewel het volkomen waar is dat de vooruitgang van de evolutie ons misschien zal bekendmaken met nieuwe eigenschappen van de stof, zijn de eigenschappen waarmee wij al vertrouwd zijn, in werkelijkheid talrijker dan de drie dimensies. De vermogens, of wat misschien de meest geschikte uitdrukking is, de kenmerkende eigenschappen van de stof, moeten natuurlijk altijd een rechtstreeks verband hebben met de zintuigen van de mens. Stof heeft uitgebreidheid, kleur, beweging (moleculaire beweging), smaak en geur, overeenkomstig de bestaande zintuigen van de mens, en tegen de tijd dat zij de volgende eigenschap volledig ontwikkelt – laten wij deze hier DOORDRINGBAARHEID noemen – zal deze corresponderen met het volgende zintuig van de mens – zeg ‘NORMALE HELDERZIENDHEID’. Als dus sommige moedige denkers hebben verlangd naar een vierde dimensie om de doorgang van stof door stof te verklaren, en het leggen van knopen in een koord zonder einde, dan hadden zij in werkelijkheid behoefte aan een zesde kenmerkende eigenschap van de stof. De drie dimensies horen eigenlijk maar tot één kenmerk of eigenschap van de stof – uitgebreidheid; en het gewone gezonde verstand verzet zich terecht tegen het denkbeeld dat er onder welke omstandigheden ook, meer dan drie dimensies zoals lengte, breedte en dikte kunnen zijn. Deze termen en de term ‘dimensie’ zelf behoren alle tot één gebied van denken, tot één evolutiestadium, tot één kenmerkende eigenschap van de stof. Zolang er tot de hulpmiddelen van de Kosmos duimstokken behoren die kunnen worden gebruikt voor de stof, zolang zullen zij deze in drie richtingen kunnen meten en niet meer; en vanaf de tijd dat het denkbeeld om te meten voor het eerst een plaats innam in het menselijke verstand, is het mogelijk geweest in drie richtingen te meten en niet meer. Maar deze overwegingen pleiten in het geheel niet tegen de zekerheid dat, naarmate de tijd voortgaat – en het aantal menselijke vermogens groter wordt – ook het aantal eigenschappen van de stof zal toenemen. Daarbij is de zegswijze veel minder juist dan zelfs de vertrouwde uitdrukking ‘zonsopgang of -ondergang’.
38) ‘Het toekennen van werkelijkheidswaarde aan abstracties is de fout van het realisme. Ruimte en tijd worden vaak los gezien van alle concrete bewustzijnservaringen, in plaats van als generalisaties van bepaalde aspecten daarvan.’ (Bain, Logic, Deel II, blz. 389.)
281/282: Bij het bespreken en verklaren van de aard van de onzichtbare elementen en het bovengenoemde ‘oorspronkelijke vuur’, noemt Eliphas Lévi dit altijd het ‘astrale licht’. Het is voor hem ‘le grand agent magique’ en ongetwijfeld is dit zo, maar – slechts voorzover het om zwarte magie gaat, en op de laagste gebieden van wat wij ether noemen, waarvan akasa het noumenon is; en zelfs dit zou door orthodoxe occultisten als onjuist worden beschouwd. Het ‘astrale licht’ is eenvoudig het oudere ‘siderische licht’ van Paracelsus; en als men zegt dat ‘alles wat bestaat zich eruit heeft ontwikkeld en dat het alle vormen in stand houdt en reproduceert’, zoals hij schrijft, dan verkondigt men alleen in de tweede stelling de waarheid. De eerste is onjuist, want als alles wat bestaat door (of via) het astrale licht was ontwikkeld, dan is dit het astrale licht niet. Het laatste bevat niet alle dingen, maar weerspiegelt deze hoogstens.
295: De pelgrim, die de lange reis onbevlekt is begonnen, die steeds verder is afgedaald in de zondige stof, en zich heeft verbonden met elk atoom in de gemanifesteerde Ruimte, die elke levens- en bestaansvorm heeft doorworsteld en daarin heeft geleden, is nog maar tot de bodem van het dal van de stof gekomen, halverwege zijn cyclus, als hij zich heeft vereenzelvigd met de collectieve mensheid. Deze heeft hij naar zijn eigen beeld gemaakt. Om omhoog en huiswaarts te kunnen gaan, moet de ‘god’ nu het moeizame steile pad van het Golgotha van het Leven beklimmen.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 2 De mysterietaal en haar sleutels (p. 355):
De ZEVEN SLEUTELS openen de mysteries uit het verleden en de toekomst van de zeven grote Wortelrassen en ook van de zeven kalpa’s. Hoewel de wetenschap het ontstaan van de mens en zelfs de esoterische geologie beslist zal verwerpen, evengoed als de satanische en vóór-Adamse rassen, moeten de geleerden, als ze geen andere uitweg zien uit hun moeilijkheden, toch tussen die twee kiezen, en we zijn er zeker van dat ondanks de Schrift, de archaïsche leer zal worden aanvaard zodra de mysterietaal bij benadering wordt beheerst.
De Geheime Leer Deel I, Hoofdstuk 12 De theogonie van de scheppende goden (p. 480):
Het tetragrammaton, het onuitsprekelijke, het siderische ‘totaal’, werd voor geen ander doel uitgevonden dan om de niet-ingewijden te misleiden en om het leven en de voortplanting te symboliseren19.
19) De vertaler van de Qabbalah van Avicebron (Isaac Myer, LL. B. te Philadelphia) zegt over dit ‘totaal’: ‘De letter van kether is י (yod), van binah ה (hēh), samen yah, de vrouwelijke naam; de derde letter, die van hokhmah, is ו (vau), samen vormen deze יהו YHV van het tetragrammaton יהוה YHVH, en zijn in werkelijkheid de volledige symbolen van zijn krachtdadigheid. De laatste ה (hēh) van deze onuitsprekelijke naam heeft altijd betrekking op de zes lagere en de laatste, samen de zeven overblijvende sephiroth.’ . . . Het tetragrammaton is dus alleen heilig in zijn abstracte synthese. Als een viertal dat de lagere zeven sephiroth bevat, is het fallisch .
483: Daarom worden de ‘waarzegstrootjes’ (duizendbladstengels) en de ‘schildpad’, het ‘symbolische stel lijnen’ en de grote wijze die ze beschouwt terwijl ze één en twee (twee in één) worden, en twee vier worden en vier acht, en de andere stellen ‘drie en zes’, minachtend uitgelachen, alleen omdat zijn wijze symbolen verkeerd worden begrepen.

De Geheime Leer Deel II, Stanza 5 De evolutie van het tweede ras (p. 121):
Dit vuur is het hogere Zelf, het geestelijke ego, of dat wat eeuwig reïncarneert onder de invloed van zijn lagere persoonlijke zelven, die bij elke wedergeboorte veranderen, vol van tanha; of begeerte om te leven. Het is een vreemde wet dat op dit gebied de hogere (geestelijke) Natuur om zo te zeggen de slavin van de lagere moet zijn. Tenzij het ego zijn toevlucht neemt in de atman, de AL-GEEST, en geheel opgaat in de essentie daarvan, kan het persoonlijke ego hem tot het bittere einde voortdrijven. Dit is niet volledig te begrijpen, tenzij de onderzoeker zich vertrouwd maakt met het mysterie van de evolutie, die drie wegen volgt – de geestelijke, de psychische en de stoffelijke.
De Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 22 De symboliek van de mysterienamen IAO en Jehova (p. 627):
Hoe dan ook, de Pleiaden zijn de centrale groep van het stelsel van de siderische symboliek. Zij liggen in de hals van het sterrenbeeld de Stier, dat door Mädler en anderen in de sterrenkunde wordt beschouwd als de centrale groep van het Melkwegstelsel en dat in de Kabbala en de oosterse esoterie wordt opgevat als het siderische zevenvoud, voortgekomen uit de eerste gemanifesteerde zijde van de bovenste driehoek, de verborgen ∆. Deze gemanifesteerde zijde is Taurus, het symbool van EEN (het cijfer 1), of de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, aleph א (stier of os), waarvan de synthese tien (10) of י yodh is, de volmaakte letter en het volmaakte getal. De Pleiaden (Alcyone in het bijzonder) worden dus zelfs in de sterrenkunde beschouwd als het centrale punt, waaromheen ons Heelal van vaste sterren draait, het brandpunt waaruit en waarin de goddelijke adem, BEWEGING, tijdens het manvantara onophoudelijk werkt. Daarom spelen – in de occulte filosofie en haar siderische symbolen – deze cirkel en het sterrenkruis daarop de voornaamste rol.
De Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 24 Het kruis en het pythagorische tiental (p. 655):
De eerste massieve figuur is het viertal, het symbool van de onsterfelijkheid. Het is de piramide: want de piramide staat op een driehoekig, vierkant of veelhoekig grondvlak en eindigt met een punt aan de top; zo brengt zij het drietal en het viertal voort, of de 3 en de 4. De pythagoreeërs onderwezen het verband en de betrekking tussen de goden en de getallen – in een wetenschap die arithmomantie wordt genoemd. De ziel is een getal, zeiden zij, en beweegt uit zichzelf en bevat het getal 4; en de geestelijke en lichamelijke mens is het getal 3, omdat het drietal voor hen niet alleen het oppervlak, maar ook het beginsel van de vorming van het stoffelijke lichaam voorstelde.
De Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk 25 De mysteriën van het zevental (p. 678):
Maar laten wij terugkeren tot de beschouwing van het zevental in de oude religieuze symboliek. Aan de metrologische sleutel tot de symboliek van de Hebreeën, die numeriek het meetkundige verband van de cirkel (al-godheid) tot het vierkant, de kubus, de driehoek en alle emanaties van het goddelijke gebied onthult, kan de theogonische sleutel worden toegevoegd. Deze sleutel verklaart dat Noach, de aartsvader van de zondvloed, in één aspect de omzetting van de godheid (de universele scheppende wet) is, ten dienste van de vorming van onze aarde, haar bevolking en de voortplanting van het leven daarop in het algemeen.
679: Maar of hij nu een
viertal (tetragrammaton) of een triade is, de scheppende god van de bijbel is niet de universele 10, tenzij verenigd met AIN-SOPH (zoals Brahmā met Parabrahm), maar een zevental, een van de vele zeventallen van de universele zevenvoudigheid. Bij het verklaren van de vraag die nu aan de orde is, kunnen de positie en de status van Noach het best worden verduidelijkt door de 3 en de 4 parallel met de ‘kosmische’ en ‘menselijke’ beginselen te plaatsen. Voor deze laatste wordt de oude bekende classificatie gebruikt. Aldus:

680/681: Voor een nadere toelichting op de bewering kan de lezer wetenschappelijke boeken raadplegen. ‘Ararat = de berg van de afdaling = הר־י־רד, Hor-Jared. Hatho noemt hem zonder meer Areth = ארת. De bewerker van Mozes Cherenensis zegt: ‘Hiermee, zegt men, wordt de eerste plaats van afdaling (van de ark) bedoeld.’ (Bryant, Anal., Deel IV, blz. 5, 6, 15). Onder het woord ‘Berge’, berg, zegt Nork over Ararat: ‘אררט, voor ארת (d.w.z. Ararat voor Arath) AARDE, een reduplicatie in het Aramees.’ Men ziet hier dat Nork en Hatho gebruikmaken van hetzelfde equivalent bij Arath, met de betekenis aarde7.’
Omdat Noach dus zowel de Wortel-manu als de Zaad-manu symboliseert, of de kracht die de planeetketen ontwikkelde, en onze aarde en het zaad-Ras (het vijfde), dat werd gered terwijl de laatste onderrassen van het vierde ten onder gingen – Vaivasvata Manu – zal men het getal zeven bij elke stap zien terugkeren. Hij (Noach) stelt als omzetting van Jehova de zevenvoudige menigte van de Elohim voor, en is dus de vader of schepper (de instandhouder) van al het dierlijke leven. Vandaar de verzen 2 en 3 van hoofdstuk vii van Genesis: ‘Van alle reine dieren zult gij zeven paar nemen, het mannetje (3) en zijn wijfje (4); ook van het gevogelte van de hemel zeven paar’, enz., gevolgd door de zeven dagen en de rest.
7) Source of Measures, blz. 65. De schrijver verklaart: ‘Merk op dat in het Hebreeuws Jared, de vader van Henoch, wordt uitgelegd als ‘de berg van afdaling’ en men zegt dat hetzelfde geldt voor Ararat, waarop de kubieke structuur van Noach of grondmaat berustte. Jared is in het Hebreeuws י־רד. De wortelafleidingen zijn dezelfde als die van Ararat, van acre, van aarde.’ Omdat volgens de Hebreeuwse metrologie ‘Jared, י־רד, letterlijk in het Engels Y R D is, kan men in Jared letterlijk het Engelse woord yard vinden (en ook י־רד, want Jah of Jehova is roede). Het verdient de aandacht dat de zoon van Jared, namelijk Henoch, 365 jaar leefde, en door rabbijnse commentatoren wordt over hem gezegd dat de jaarperiode van 365 dagen door hem werd ontdekt, waardoor opnieuw tijds- en afstandswaarden werden samengebracht. Zo werd de jaartijd door coördinatie afgeleid, via de yard of jared, die er dus de vader van was, in of door Henoch; en inderdaad, 1296 = yard (of jared) x 4 = 5184, de karakteristieke waarde van de zonnedag, in derden die, zoals gezegd, numeriek de vader van het zonnejaar kan worden genoemd’ (ibid. blz. 65). Dit echter volgens de sterrenkundige en numerieke kabbalistische methoden. Esoterisch is Jared het derde Ras en Henoch het vierde – maar omdat hij levend wordt weggenomen, symboliseert hij ook de uitverkorenen die in het vierde werden gered, terwijl Noach het vijfde is vanaf het begin – het gezin dat eeuwig en fysiek uit de wateren werd gered.

W.Q. Judge boek Theosofische inzichten
De invloed van de omgeving (p. 19);
Er is niets dan het zelf – om het woord te gebruiken, waarmee
Max Müller de hoogste ziel aanduidt – en zijn omgeving. De oude IndoEuropeanen gebruikten voor laatstgenoemd begrip het woord koßa’s of omhulsels. Er is dus slechts dit zelf en de verschillende omhulsels waarin het is gehuld, te beginnen bij de meest ontastbare en zo afdalend tot het lichaam, terwijl daarbuiten en voor iedereen gemeenschappelijk, zich datgene bevindt wat algemeen bekendstaat als de omgeving, maar eigenlijk zou die term alles moeten omvatten wat niet het zelf is
Beschouwingen over magie (p. 30):
We horen tegenwoordig heel veel over occulte wetenschap en zullen er waarschijnlijk nog veel meer over horen. Wat dat betreft kunnen we net zo goed het onvermijdelijke accepteren. Alle zaken hebben hun hoogtijdagen, en alle dingen verlopen in cyclussen; ze komen en gaan, en komen opnieuw, hoewel nooit twee keer precies hetzelfde. Zelfs onze eigen gedachten volgen deze universele wet. Het leven, de leringen en het lot van Pythagoras vormen een mysterie, maar het lot van de scholen die hij oprichtte en van zijn aanhangers die hem opvolgden zijn historische feiten. Het afslachten van de magiërs staat tegenover de wandaden en gruwelen die in hun naam werden verricht, en ongetwijfeld door velen die zich als magiërs voordeden.
34: Pythagoras:
Indien we in het geheime overleg met de ziel, waar geen stoffelijk oog kan zien en geen gedachte de goddelijke vonk van het geweten kan misleiden, bereid zijn het zelf te vergeten, arrogantie op te geven en te werken voor het welzijn van de mensheid, laten we dan als recht - schapen mensen ons lot onder ogen zien, deze gids volgen en niet bang zijn voor het kwaad. Anders zou het veel beter zijn als een molensteen om onze nek werd gehangen, en we in de diepten van de zee werden geworpen.
Mediumschap (p. 38):
De fout van de spiritisten ligt in het feit dat ze alles aan geesten toeschrijven. Helderhorendheid, helderziendheid, psychometrie, hypnotisme, enz., worden alle het werk genoemd van een geest van een overleden persoon.
39: Iedere student die het occulte heeft gezocht en zijn doel heeft bereikt, is een medium geweest, van
Boeddha, Pythagoras, Zoroaster, Apollonius, Plato, Jezus, Böhme tot aan de zoekers uit latere perioden of van nu: zowel de adept als de chela, zowel de ingewijde als de neofiet, zowel de meester als de student.
Het ontwikkelen van
concentratie (p. 47):
Op andere plaatsen in deze boeken wordt deze
geest het zelf genoemd, zoals in de bekende zin die in het Sanskriet luidt ‘Åtmånam åtmanå paßya’, wat betekent ‘Verhef het zelf door het Zelf’, en op verschillende plaatsen in de Upanishads, waar over het zelf voortdurend wordt gezegd dat het hetzelfde is als de Ìßvara van de Bhagavad Gìtå. Max Müller is van mening dat het woord ‘zelf’ de denkbeelden van de Upanishads op dit punt het beste weergeeft.
Hoofdstuk Moeten we
helderziendheid onderwijzen? (p. 137,138):
Dat helderziendheid een vermogen is dat veel mensen nastreven kan niet worden ontkend. Maar de vragen ‘Is het goed om te proberen helderziendheid te ontwikkelen?’ en ‘Moeten we het onderwijzen?’ zijn nooit afdoende beantwoord. Laat ik dus zeggen wat ik erover denk. Allereerst wil ik verklaren hoe ik persoonlijk tegenover deze vragen sta, en wat volgens mij de feiten zijn. Ik gebruik de term ‘helderziendheid’ voor alle duidelijke waarnemingen op dat gebied.
1. Al vele jaren ben ik ervan overtuigd – op basis van bewijzen geleverd door anderen en uit persoonlijke ervaring – dat helderziendheid een kracht is die tot de innerlijke natuur van de mens behoort, en ook dat het dierenrijk haar bezit.
2. Men heeft dit vermogen geërfd of door oefening ontwikkeld.
3. Degenen die het bij de geboorte hebben meegekregen zijn in het algemeen fysiek niet gezond of zenuwziek. De gevallen waar helderziendheid voorkomt bij een volkomen gezond en evenwichtig mens
zijn zeldzaam.
4. De verslagen van het spiritisme in Amerika van de afgelopen 40 jaar tonen afdoende aan dat helderziendheid niet zonder gevaar kan worden nagestreefd door iemand die geen bekwame gids heeft, dat het nastreven ervan schade heeft aangericht, en dat bijna elk medium aan wie men de vraag stelt: ‘Kan ik helderziendheid ontwikkelen?’ zal antwoorden: ‘Ja.’
5. Er zijn voor dit doel hier of in Europa geen bekwame gidsen te vinden die bereid zijn te onderwijzen hoe ze zonder gevaar kan worden verworven.
6. De kwaliteiten waarover zo’n gids zou moeten beschikken maken het vinden van zo iemand moeilijk zo niet onmogelijk. Hij moet naar binnen kunnen zien en de gehele innerlijke natuur van de student helder kunnen waarnemen. Hij moet volledige kennis bezitten van alle gebieden waarop helderziendheid invloed heeft, waaronder kennis van de bron, de betekenis en de uitwerking van alles wat door de helderziende wordt waargenomen, en ten slotte, maar niet minder belangrijk, het vermogen om de werking van de kracht naar wens te doen ophouden. Het is duidelijk dat alleen een adept aan deze vereisten kan voldoen. Wie zijn deze mensen die helderziendheid onderwijzen, en zij die het beoefenen ervan aanraden? Eerstgenoemden zijn in hoofdzaak mediums, en iedere onderzoeker weet hoe weinig ze weten. Wat hun vermogens betreft verschillen ze allemaal van elkaar. De meesten van hen bezitten slechts één soort helderziendheid; alleen hier en daar zijn er enkelen die op zijn hoogst drie soorten van dit vermogen verenigen.
Cyclussen (p. 94):
En in de Bhagavad Gìtå zegt Krishña:
Wanneer rechtvaardigheid afneemt, o Bhårata. Wanneer er overal verderf heerst, dan daal ik neer, van eeuw tot eeuw, belichaam mij en leef als mens onder de mensen. Ik steun het goede, vernietig het kwaad, en zet de
deugdzaamheid weer op haar troon. – 4:7-8
95: Bij het behandelen van dit onderwerp in De sleutel tot de Theosofie
geeft H.P. Blavatsky ons een aanwijzing:
Neem als een eerste vergelijking en als hulpmiddel tot een beter begrip het zonnejaar; en als tweede, de beide helften van dat jaar, die elk aan de noordpool een dag en een nacht van zes maanden opleveren. Stel u nu in plaats van een zonnejaar van 365 dagen, de EEUWIGHEID voor, als u dat kunt.
100: Er zijn echter gevallen waarin we met enige zekerheid kunnen vaststellen dat zulke ingewijden geïncarneerd waren en wat hun namen waren. Neem Thomas Vaughan, Raymond Lully, Sir
Thomas More, Jacob Böhme, Paracelsus en anderen zoals zij, onder wie ook enkele roomskatholieke heiligen. Deze zielen legden getuigenis af van de waarheid, en lieten door de eeuwen heen onder hun eigen volk bewijsmateriaal achter voor hen die volgden, en aanwijzingen om het spirituele licht brandende te houden – gedachtezaden die gereed waren voor de nieuwe mentale bodem. Etc. (p. 68)
Hoofdstuk
Moeten we helderziendheid onderwijzen? (p. 139):
De een bereikt slechts het gebied van de
symboliek, een ander dat wat bekendstaat als de positieve kant van het geluid, weer een ander de negatieve of positieve aspecten van de opperhuid en haar emanaties, en zo verder door laag na laag van helderziendheid en door octaaf na octaaf van trillingen. Ze weten allemaal slechts dat kleine beetje dat ze hebben ervaren, en voor ieder ander mens is het gevaarlijk om te proberen deze kracht te ontwikkelen. De filosofie van dit alles, de wetten volgens welke het beeld verschijnt en verdwijnt zijn terra incognita.
140: Maar wat moeten theosofen doen? Stoppen met alle pogingen om helderziendheid te verwerven. En waarom? Omdat het hen langzaam maar zeker – en bijna onherroepelijk – naar een toestand van innerlijke en uiterlijke passiviteit leidt waar de wil geleidelijk wordt overmeesterd en ze ten slotte in de macht komen van de demonen die op de loer liggen bij de drempel van ons bewustzijn. Volg vooral niet het advies om ‘te gaan zitten om dit vermogen te ontwikkelen’. Die weg voert tot waanzin. De vederlichte aanrakingen die bij deze experimenten de huid beroeren, worden door
mediums de zachte aanrakingen van de ‘geesten’ genoemd. Maar dat zijn ze niet. Ze worden veroorzaakt door etherische fluïden die zich van binnenuit een weg door de huid banen en zo de illusie van een aanraking teweegbrengen.
Hoofdstuk
De synthese van de occulte wetenschap (p. 168):
Elke
microscopische cel symboliseert daarom de mens en is deze mens in het klein, zoals de mens zelf een heelal in het klein is. Zoals al eerder werd gezegd is de ‘eeuwige pelgrim’ het alter ego in de mens, een monade die zich door de eeuwen heen steeds verder ontwikkelt. Omdat het zijn recht is, en op grond van zijn kwaliteiten, is het ego koning in het rijk van het lichamelijk leven van de mens. In de loop van het kosmische proces daalde het af in de stof tot het het minerale gebied bereikte en reisde daarna opwaarts door de drie natuurrijken tot het het menselijke gebied bereikte.
Hoofdstuk
Misleiding bij helderziendheid (p. 201):
Gezien de verleidelijke mogelijkheden van helderziendheid, voor zover ze wordt
begrepen, hebben velen om verschillende redenen vurig naar de macht ervan verlangd. Sommigen zouden haar willen gebruiken voor de hier beschreven doeleinden, maar veel anderen zagen haar slechts als een nieuw middel om persoonlijke doeleinden te bereiken. De kansen om erdoor misleid te worden zijn zo talrijk dat, hoewel mystieke en paranormale onderwerpen bij het publiek nieuw aanzien hebben gekregen, helderziendheid nog geruime tijd niet méér zal zijn dan een nieuwtje en als de verschijnselen en wetten ervan goed worden begrepen, zal men er niet méér vertrouwen in stellen dan nu het geval is. En zelfs wanneer er individuele helderzienden met schitterende vermogens bekend zijn, zullen ze zich niet voor zulke doeleinden lenen, want als ze eenmaal door een bijzondere training hun vermogens hebben verworven, zullen de regels van hun school het uitoefenen van deze vermogens voor egoïstische doeleinden altijd verbieden. Als helderziendheid een eenvoudige zaak was zonder twijfels, zouden geboren helderzienden al langgeleden hebben bewezen hoever hun feilloze visie reikt door misdadigers op te sporen, aan te duiden waar gestolen goederen kunnen worden gevonden, of de vinger te leggen op een morele infectiebron waarvan het bestaan bekend is maar die niet kan worden gelokaliseerd. Toch hebben ze dit niet gedaan, en opmerkzame theosofen zien in de oude leringen een bevestiging dat het terrein van de helderziendheid vol misleiding is. Toekomstig kwaad zou op dezelfde manier kunnen worden afgewend, want de fouten in het heden vormen de inleiding en oorzaak van pijnlijke gevolgen in de toekomst.
Hoofdstuk Reïncarnatie van dieren (p. 350):
Zelfs hindoefolklore kan veel ideeën oproepen. In alle vormen van ‘volksbijgeloof’ ligt een belangrijk element van waarheid verborgen dat kan worden ontdekt als de volksopvatting in het licht van de wijsheid-religie wordt beschouwd.
379: Ten zesde: Het astrale licht, de ether, het
åkåßa, de anima mundi.
Hoofdstuk Punten van
overeenstemming in alle religies (p. 365,366):
Het boeddhisme, de religie van Ceylon, van gedeelten van China, van Birma en Japan en Tibet, verscheen na zijn ouder, het
brahmanisme. Historisch is het ouder dan het christendom maar het bevat dezelfde ethiek als laatstgenoemde, dezelfde wetten en dezelfde voorbeelden, soortgelijke heiligen en identieke legenden en verhalen die betrekking hebben op de Heer Boeddha, de verlosser van de mensheid. Het telt nu, na ongeveer 2500 jaar, meer mensen dan enige andere religie, want tweederde van de hele mensheid belijdt het. Het zoroastrianisme verliest zich eveneens in de duisternis van het verleden. Het leert ook een ethiek zoals wij die kennen. Veel van zijn ritueel en filosofie wordt niet begrepen, maar de wet van broederlijke liefde ontbreekt er niet in; het leert rechtvaardigheid en waarheid, naastenliefde en vertrouwen in God, en ook onsterfelijkheid. Hierin stemt het met alle religies overeen, maar het verschilt van het christendom in die zin dat het niet gelooft in het plaatsvervangend lijden, dat volgens het zoroastrianisme onmogelijk is.
366: Het christendom van nu is een
modern jodendom, maar het christendom van Jezus is iets anders. Hij onderwees vergevensgezindheid, terwijl Mozes vergelding onderwees en dat is tegenwoordig de wet in onze christelijke staat en kerk.
367: Wat leringen betreft is in het christendom die van
verlossing door geloof algemeen bekend. Ze was de oorzaak van een ernstig geschil in de tijd van Jacobus. Maar wat voor veel christenen misschien heel vreemd klinkt, het is een heel oude brahmaanse leer. Ze noemen het ‘de brug-leer’, omdat het de grote brug vormt.
Hoofdstuk Cyclische indrukken, cyclische terugkeer en onze evolutie (p. 414):
De Egyptenaren onderwezen dat er een grote siderische cyclus bestaat, en die wordt nu eindelijk erkend. Het is de cyclus van 25.000 jaar, gevormd doordat de zon in die tijdsperiode door de tekens van de dierenriem gaat. Ik neem aan dat u iets van astronomie weet, maar voor de duidelijkheid is het beter dit nog eens uiteen te zetten. De zon gaat van dag tot dag door de tekens van de dierenriem, en ook van jaar tot jaar, maar tegelijkertijd gaat hij – terwijl hij de tekens van de dierenriem doorloopt – langzaam terug, zoals de wijzers van een klok die de tijd wegtikken. Bij het doorlopen van die periode keert hij tot hetzelfde punt terug; dit wordt de precessie van de equinoxen1 genoemd en bedraagt een bepaald aantal boogseconden per jaar.
1) Noot vert.: G. de Purucker licht op blz. 746-9 van zijn Bron van het occultisme, hoofdstuk De precessiecyclus in een kort artikel aan de hand van 2 diagrammen toe wat deze precessie van de equinoxen inhoudt.
432: Åkåßa en manas komen overeen (zie 1:42-3vn). ‘. . . åkåßa . . . het vijfde universele kosmische beginsel (waarmee het menselijke manas overeenkomt en waaruit dit voorkomt) is kosmisch gezien een stralende, koele, warmtestralen doorlatende, plastische stof, scheppend voor wat betreft zijn fysieke aard, en waarvan zijn grofste aspecten en delen in onderlinge wisselwerking staan; het is onveranderlijk in zijn hogere beginselen.’ Hieruit moet dus volgen, op grond van de wet van analogie, dat manas in zijn zevenvoudige indeling scheppend, in
wisselwerking staand en onveranderlijk is op dezelfde manier en in dezelfde delen als over åkåßa wordt gezegd.
433: Verschil tussen de gevolgen van een grote en een kleine pralaya. De vraag: ‘Wat gebeurt er met de planeten gedurende een kleine pralaya of ontbinding?’ wordt beantwoord op 1:48vn. De planeten zijn als het ware dood, maar niet ontbonden, want, zoals ze zegt, ze ‘blijven intact, hoewel ze dood zijn, zoals een reusachtig dier dat in het poolijs is gevangen en ingesloten, eeuwenlang in dezelfde toestand blijft’. Na de grote pralaya zijn er geen planeten meer in corporibus: alles is ontbonden, en slechts de ‘foto’s’ in het åkåßa blijven bestaan. Dit moet natuurlijk figuurlijk worden opgevat, anders maken we het subjectieve weer objectief. In een kleine pralaya blijven ‘de dode planeten’ echter objectief in de ruimte, maar al hun actieve leven en energie zijn verdwenen.
442: Het astrale licht is niet van nature ‘waarheid openbarend’ of ‘goed’ (1:226vn1). Het ‘staat in dezelfde betrekking tot åkåßa en anima mundi als satan tot de godheid. Ze zijn een en hetzelfde, gezien vanuit twee standpunten.’
448: Vuur in de voorafgaande ronden. Ze zegt: ‘Voor zover we weten, is VUUR misschien zuiver åkåßa geweest, de eerste materie van het magnum opus van de scheppers en bouwers’ (1:280). De woorden: ‘voor zover we weten’ moeten soms worden vertaald met: ‘Zo was het.’
Het vijfde element in de vijfde ronde. Zoals hierboven in deze aantekeningen is gezegd, zal dit ‘ether – het grove lichaam van åkåßa’ zijn, en ‘door voor alle mensen een bekend natuurfeit te worden, zoals de lucht ons nu vertrouwd is, [zal het] ophouden zoals nu hypothetisch te zijn’ (1:284).
457: Dit leidt tot de vraag wat er wordt bedoeld met elementalen die zich via zijn blik ergens op storten. De Ouden onderwezen dat het astrale licht – åkåßa – via de ogen, de duimen en de handpalmen wordt geprojecteerd. Omdat de elementalen in het astrale licht bestaan, kunnen ze alleen zien door de kanalen van het menselijk organisme, die door het astrale licht worden gebruikt om zich vanuit de persoon te verspreiden.
Manas in de vijfde ronde. Door de analogie nauwkeurig te volgen vinden we dat zoals ether, de laagste vorm van åkåßa, nu semistoffelijk, tegen het einde van deze ronde – de vierde – zichtbaar zal worden in de lucht, evenzo manas, nu slechts semi-ontwikkeld in dit ras, zich verder zal ontwikkelen in de vijfde ronde, gelijktijdig met de bron waaruit het is voortgekomen; en zoals de vorm van ether, waarover hier wordt gesproken, dan het heersende element in de natuur zal zijn, zo zal manas het heersende beginsel in de zevenvoudige samenstelling van de mens zijn.
Punten van overeenkomst in alle religies (p. 366,367):
Deze overeenkomst bleek op zo treffende wijze uit het waarheidsgetrouwe verslag van de katholieke priester Abbé Huc dat de verontruste kerk eerst verklaarde dat dit het werk was van de duivel, die wist dat het christendom op komst was en al deze dingen voor de boeddhisten verzon door middel van een soort ante facto kopieerkunst met het doel onschuldige katholieken daarmee in verwarring te brengen; en toen verbrandden ze het boek van de arme Abbé Huc. Wat de staties van de kruisweg betreft, waarmee we nu goed bekend zijn, of de rozenkrans, de biecht, kloosters, enz., dit alles kunnen we in de oudere religie terugvinden. De rozenkrans werd van oudsher in Japan gebruikt, waar men meer dan 172 soorten kende. En een onderzoek van de mummies van het oude Egypte onthulde dat zij in het graf rozenkransen meekregen en dat ook daar verschillende soorten werden gebruikt. Sommige daarvan heb ik gezien. Als we de schimmen van de priesters van Babylon konden oproepen, zouden we ongetwijfeld ook daar dezelfde rituelen aantreffen.
Hoofdstuk De
adepten in Amerika in 1776 1 (p. 460):
De grote theosofische adepten die de wereld afzochten naar een
geest met behulp waarvan ze in Amerika de reactie konden teweegbrengen die toen nodig was, vonden in Engeland Thomas Paine. In 1774 beïnvloedden ze hem, geholpen door die achtenswaardige broeder Benjamin Franklin, om naar Amerika te komen. Hij kwam hier en was de belangrijkste aanstichter tot de afscheiding van de koloniën van de Britse kroon. Op aanraden van Washington, Franklin, Jefferson en andere vrijmetselaars, van wie het denken door de leringen van de symbolische graden van de vrijmetselarij geschikt waren om op de juiste manier te redeneren, en om theologisch conservatisme te verwerpen, schreef hij Common Sense, dat de toorts was voor de brandstapel waarvan het verwoestende vuur de banden tussen Engeland en Amerika wegbrandde. Voor Common Sense werd hij vaak openlijk bedankt. George Washington schreef op 10 september 1783 aan Paine:
Het zal voor mij een groot genoegen zijn u te ontmoeten. Uw aanwezigheid zal het Congres herinneren aan uw vroegere diensten aan dit land, en als ik hen ervan kan doordringen, zal ik mij zo goed mogelijk
inspannen voor de vrijheid, want dit zal met vreugde worden gedaan door iemand die zich maar al te goed bewust is van het belang van uw werk.
Mesmerisme (p. 489,490):
De grote vraag schijnt te zijn of er een
fluïdum is dat van de mesmerist uitstroomt of niet. Velen ontkennen dit, en bijna alle hypnotiseurs weigeren dit toe te geven. H.P. Blavatsky zegt dat er zo’n fluïdum is, en zij die op het gebied waar deze thuishoort kunnen zien, bevestigen dat het bestaat als een subtiele vorm van materie. Volgens mij is dit waar, en volstrekt niet in strijd met de experimenten op het gebied van hypnose, want het fluïdum kan zijn eigen bestaan hebben, op hetzelfde moment dat mensen zichzelf hypnotiseren door eenvoudig de ogen omhoog te rollen terwijl ze naar een glanzend voorwerp kijken. Dit fluïdum bestaat deels uit astrale substantie die iedereen omringt, en deelsuit fysieke atomen in een fijn verdeelde toestand. Sommigen noemen deze astrale substantie de aura. Maar dit woord is vaag, omdat er verschillende soorten aura’s bestaan en veel verschillende graden waarin deze zich tot uitdrukking brengen. Deze zullen niet worden gekend, zelfs niet door de meest wilskrachtige theosofen, vóór de mensheid als geheel zich tot dat niveau heeft ontwikkeld. Dus voorlopig zal het woord in gebruik blijven.
Hoofdstuk
De illusie van tijd en ruimte (p. 543):
Van alle illusies waaraan we in deze wereld van maya onderworpen zijn, zijn de grootste misschien wel die welke bij gebrek aan een betere term ‘tijd’ en ‘ruimte’ worden genoemd. Dat is natuurlijk zo, omdat ze bij al onze handelingen hier op aarde belangrijke factoren zijn; elke onderneming wordt voorafgegaan door de – al of niet uitgesproken – vragen: Hoe lang duurt het? Hoe ver is het? Welke tijdsduur of afstand ligt tussen ons en de vervulling van onze wens? Dat ze echter in feite illusies zijn, dat hebben de wijzen van alle eeuwen ons verzekerd. We lezen in de Bijbel (2 Petrus 3:8) dat ‘voor de Heer één dag is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag’; een islamitische legende vertelt ons over een gelovige bij de bron, die een engel ontmoette die hem naar het paradijs voerde, waar hij 70.000 jaar in gelukzaligheid verbleef in de tijd dat een druppel water uit zijn kruik op de grond viel; en Emerson drukt dezelfde waarheid uit in de taal van onze tijd:
De ziel . . . vernietigt tijd en ruimte. . . . Tijd en ruimte zijn slechts maten die omgekeerd evenredig zijn aan de kracht van de ziel. De geest drijft de spot met de tijd – hij kan de eeuwigheid in een uur persen, of een uur tot een eeuwigheid uitrekken.
Essays, ‘The Over-Soul’
573: Theosofie leert ook het bestaan van een overal verspreide en heel etherische middenstof, die het ‘astrale licht’ en ‘åkåßa’ is genoemd. Ze is de bewaarplaats van alle gebeurtenissen in het verleden, het heden en de toekomst, en daarin zijn de gevolgen opgetekend van spirituele oorzaken en van alle handelingen en gedachten van spirituele of stoffe lijke aard. Het zou het ‘boek van de optekenende engel’ kunnen worden genoemd.
Åkåßa moet echter niet worden verward met de ether of het astrale licht van de kabbalisten. Åkåßa is het noumenon van de fenomenale ether of het eigenlijke astrale licht, want åkåßa is oneindig, ondeelbaar, ongrijpbaar, en brengt alleen klank voort.1
En dit astrale licht is stoffelijk en geen geest; het is in feite het lagere beginsel van dat kosmische lichaam waarvan åkåßa het hoogste is. Het bezit het vermogen alle beelden vast te houden.
1) Åkåßa is in de mystiek van de esoterische filosofie eigenlijk de vrouwelijke ‘Heilige Geest’; ‘geluid’ of spraak is de logos – het gemanifesteerde woord van de ongemanifesteerde moeder. Zie Så¿khya-Såra door Vijñåna Bhikshu, red. Fitzedward Hall, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1862, voorwoord, blz. 33ev.
588: Omdat deze ijle middenstof – door de oosterlingen ‘åkåßa’ en door de middeleeuwse
filosofen het ‘astrale licht’ genoemd – geheel buiten onze controle valt, zijn we overgeleverd aan de beelden die zich daarin bevinden en die naar ons worden weerkaatst.
636: Omdat de theosofische adepten van alle tijden de vreemde eigenschappen van het astrale gebied kennen en ook het feitelijke lot van de omhulsels van de ziel waarover in een vorig artikel werd gesproken, hebben ze geen geloof gehecht aan het zogenaamde terugkeren van de doden. Éliphas Lévi heeft dit goed begrepen en zei:
Het
astrale licht vormt, door zich te verenigen met etherische fluïden, de astrale geestverschijning waarover Paracelsus spreekt. Als het astrale lichaam bij de dood vrijkomt, trekt het de weerspiegeling van het afgelopen leven tot zich en bewaart haar lange tijd omdat het gelijke het gelijke aantrekt; indien een krachtige, ermee sympathiserende wil het in de juiste stroom trekt, manifesteert het zich in de vorm van een verschijning.1

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

Categorie: Definities


Deze pagina werd sedert 25 febr. 2008 keer bekeken.