5.1 Voelen en Denken (Gnosis)

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen in de zee en over het gevogelte aan de hemel en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aardbodem kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Genesis 1:26; vergelijk 9:6)
Het Evangelie van Thomas:
Dit zijn de geheime woorden, welke Jezus de Levende gesproken heeft en welke Didymus Judas Thomas heeft opgeschreven. Verklaring:
Er zijn twee redenen waarom de leringen geheim waren. De belangrijkste is dat ze indruisen tegen alle gevestigde belangen, alle heilige huisjes omvergooien en alles wat de mensen voor waar houden ontzenuwen. De tweede is wellicht dat de leerlingen, omdat ze het niet echt begrepen, van mening waren dat er iets geheimzinnigs aan was.
Dat ze Jezus "de levende" noemden, betekent alleen maar dat hij opgestaan was uit het dodenrijk (of zich losgemaakt had uit de schaduwwereld).
3
Jezus sprak: "Als uw leiders zeggen: ziet, het Koninkrijk is in de hemel, dan zullen de vogelen des velds u voorgaan.
Als zij zeggen: het is in de zee, dan zullen de vissen u voorgaan. Maar het Koninkrijk is binnen in u en buiten u."
Als gij uzelf zult kennen, dan zult gij gekend worden, en gij zult beseffen dat gij zonen van de levende Vader zijt.
Als gij uzelf echter niet zult kennen, dan zijt gij in armoede, en gij zijt zelf die armoede."
Verklaring:
Geloof de woorden van jullie leiders niet. Zij zeggen dat de hemel de beloning en de hel de straf na de dood is.
De ware hel is de wereld van de doden, de onbewusten, de slapenden hier op aarde. De hemel is de toestand van de ontwaakten. Als je jezelf kent voel je je een met de hele schepping en met alle mensen. Als "Jezus" praat over het Koninkrijk en de Vader, probeert hij het onuitsprekelijke in een metafoor te vangen. Waarover je niet kunt praten, daarover moet je zwijgen. Het heeft geen zin om over het onuitsprekelijke einddoel te praten, het is voldoende om de weg te wijzen. Als je jezelf niet kent leid je maar een armetierig leven. Misschien rijk voor de wereld, maar arm voor jezelf.
Jezus zei: Wanneer zij die u leiden tegen u zeggen, ‘Kijk, het Koninkrijk is in de lucht’, dan zullen de vogels in de lucht u voorgaan. Als ze tegen u zeggen, ‘Het is in de zee’, dan zullen de vissen u voorgaan. Nee, het Koninkrijk is binnenin u, en het is buiten u. Wanneer u uzelf leert kennen, dan zult u ontdekken, en beseffen, dat u zelf een zoon van de levende Vader bent.
Tractatus theologico-politicus: De grote vissen eten de kleine. Dat is zoals het in de natuur toegaat. En dat is dus wat God aan 't doen is: ons allemaal zowel in standhouden als tenslotte opeten.
Arthur Schopenhauer: Dit is de slechtst mogelijke wereld.
Het citaat De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit, dat de mensen niets uit haar willen leren.van Friedrich Hegel staat tegenover Er is niets nieuws onder de zon, het zelfreinigende vermogen.
Blavatsky Deel III (p. 485, 526): Om Mani Padme Hoem, Ik ben het juweel in de lotus en daarin wil ik blijven.
Krishnamurti: En in die afstand, de verdeling tussen de ziener en het ding dat wordt gezien, in die verdeling ligt het gehele conflict van de mens.
Hoe meer we over 'de waarheid' praten of zelfs maar denken, hoe verder we die van ons wegduwen.
Geen enkele organisatie of georganiseerde religie kan de mens naar waarheid of naar zijn verlossing leiden.
Waarheid is een land zonder paden.
Er bestaat geen pad naar de waarheid.
Je moet je eigen leraar en je eigen leerling zijn.
De tijd is nu,
de tijd omvat … het verleden,
de toekomst is nu.
Dus de dood is nu (kies: 'uitspraken').
Bewustzijn is de inhoud van het bewustzijn.
Het denken projecteert de toekomst via het heden, door het heden te wijzigen, vorm te geven en te ontwerpen als de toekomst.
J.J. van der Leeuw: Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een mysterie dat moet worden ervaren.
Joy Mills: Onze scheppingsmythen vormen een weerspiegeling van dat wat we van onszelf vinden. Ze geven vorm aan ons wereldbeeld.
Christopher Fry’s boek A Sleep of Prisoners:
Dank God dat we nu leven,
Het kwaad komt overal op ons af
En zal ons niet verlaten voordat we
De grootste stap van de ziel nemen
Die de mens ooit nam.
Onzekerheidsprincipe
Er is geen einde, geen begin, wat is dat was en zal ook tot in alle eeuwigheden zijn.
Het heelal is koud en veel te groot. Wij bouwen een huis in de lucht, ons roepen slaat dood in lichtjaren ver.
Wij bouwen een wereld onder de grond, zoeken de zin van ons zijn in iets wat niet is waar te nemen.
Kijk, het jonge poesje speelt, het kind lacht, een vrouw streelt, vogels trekken op hun tijd.
Atze van Wieren
Michael Porter Na-apen is geen strategie.
Manfred Kets de Vries: Filosofen hebben door de eeuwen heen verklaard dat mensen - en hun leiders - hoofdzakelijk beheerst worden door hartstocht, niet door rede.

'Remslaap en Non-remslaap' (Vijfde wijsheidssleutel of Kwintessens, Materie-bewustzijn, 'Bewust en Onbewust', Brein)

Vincent van Gogh: in 1885 aan broer Theo: Laat men lullen van techniek wat men wil met farizeese, holle, schijnheilige woorden. De ware schilders laten zich leiden door die consciëntie, die men sentiment noemt. Hun ziel, hun hersenen zijn niet voor ’t penseel, maar ’t penseel is voor hun hersenen.
De aanblik van de sterren zet me altijd aan het dromen, even gemakkelijk als ik tot dromen word aangezet door de zwarte stippen die op een landkaart de steden & dorpen aangeven. Waarom, denk ik dan, zouden die lichtende punten aan het firmament minder toegankelijk voor ons zijn dan de zwarte stippen op de kaart van Frankrijk? Als we de trein nemen om naar Tarascon of Rouen te gaan, dan nemen we de dood om naar een ster te gaan.

Emotioneel en mentaal gebroken’ (Mark den Blanken AD 23 april 2023):
Sinds Valentijnsdag schreeuwde Gordon zijn liefdesgeluk met Gavin van de daken. De twee hadden zelfs trouwplannen, maar na een trip naar Australië gaat het helemaal mis. ‘Alleen maar tranen’, met die tekst maakte de 54-jarige entertainer de breuk wereldkundig. Het was het zoveelste pijnlijke liefdesverhaal in het leven van Gordon.

(Kaya Bouma interviewt Eus van Someren de Volkskrant 22 april 2023, Wetenschap p. 2-5):
Slaap kan ook ongezond zijn, ontdekte slaaponderzoeker (en voormalig gitarist van The Scene) Eus van Someren. Nu is de hoogleraar op zoek naar een pil tegen die ongezonde slaap.
‘Dat was de groep die ook slecht sliep. We zagen dat zij een
onrustige remslaap hadden gehad, dat is de slaap waarin je de meeste levendige dromen hebt. Die mensen schoten er als het ware steeds in en weer uit.’
Slaap is niet alleen maar gezond, concludeerden jullie. Er bestaat ook zoiets als ongezonde slaap. Hoe werkt dat?
‘Tijdens
rustige remslaap kan je brein de emotionele lading van een beladen herinnering als het ware afpellen, denken we. De volgende dag weet je nog steeds dat je iets hebt meegemaakt, maar je voelt er niet meer die sterke emotie bij. Dat gebeurt niet bij mensen die een rusteloze remslaap hebben, zij voelen zich de volgende dag juist nog slechter.’
Waarom was dat zo’n belangrijk inzicht?
‘Het wordt de laatste jaren steeds duidelijker dat slecht slapen een belangrijke risicofactor is voor allerlei vormen van emotionele ontregeling: dat kan een
angststoornis zijn, een depressie, suïcidaliteit of posttraumatische stressstoornis. Met die rusteloze remslaap hebben we eindelijk iets gevonden over hoe dat komt. Het biedt ook een nieuwe ingang om farmacologisch iets te proberen. We gaan kijken of we een pil kunnen maken die de remslaap rustiger black%krijgt.’

Stefan Klein boek Dromen een reis naar onze innerlijke werkelijkheid
Stefan Klein laat ons op nuchtere en vermakelijke wijze zien wat dromen ons écht vertellen, hoe ze kunnen leiden tot nieuwe inzichten, hoe we ze zelf kunnen beïnvloeden, en wat onze nachtelijke avonturen eigenlijk vertellen over onszelf.
Stefan Klein verwijst in zijn boek naar de Duitse arts Hans Berger, de uitvinder van de
EEG (elektro-encefalogram).
Nog altijd heeft geen enkele poging om voorspellende dromen, telepathie of
helderziendheid aan te tonen iets opgeleverd (p. 47).
Bergers inzicht heeft wel een venster tot het
brein geopend.
53,54: Verantwoordelijk voor deze afwisseling van slaapfases,
cycli van ‘Remslaap en Non-remslaap’, is een inwendige klok formatio reticularis.
EPILOOG
Over de waarde van dromen (p. 204):
Op een ochtend, op het moment van ontwaken, zo schrijft
Mohandas K. Gandhi in zijn autobiografie , werd hij ineens overvallen door de gedachte dat heel India in verzet zou kunnen komen en een eind zou kunnen maken aan de opgedrongen samenwerking met de Engelsen. De geweldloze algemene stakingen van 1919 brachten de ommekeer in de strijd om de onafhankelijk van het subcontinent. In de loop der gebeurtenissen werd Gandhi een Mahatma (Grote Geest) en na het voorbeeld van de Indiërs begonnen de volken van Indochina tot aan de Kaap de Goede Hoop tegen hun koloniale heersers in opstand te komen.
205: Onze dromen zijn dus niet alleen een
weerspiegeling van het verleden, maar ook het weerlicht van de toekomst.

Een speciaal effect van het dopplereffect (Wynn Wolfe Sunrise jul/aug 1999):
Bijna iedereen heeft wel eens de verschuiving in de trillingsfrequentie gehoord als er een auto voorbijgaat die toetert. De toonhoogte is wat hoger wanneer hij nadert dan wanneer hij stilstaat, en terwijl hij voorbijrijdt gaat de toonhoogte omlaag. Het gevolg is een soort
ie-ie-ie-ie-oe-oe-oe-oe geluid. Dit verschijnsel staat bekend als het dopplereffect naar de Oostenrijkse natuurkundige Johann Doppler die in 1842 als eerste de analyse ervan voor geluid uitwerkte.
Physics, Eugene Hecht, blz. 469
Met speelse fantasie kan je het ‘
ie-ie-oe-oe’-verschuivingseffect van het dopplereffect gebruiken om jezelf naar een hoger waarnemingsgebied te lanceren – boven dat van onze voetgangerswereld. Dit is het verheven verblijf van ons alomtegenwoordige kwantum-zelf, een gunstige, rustige plaats waar gedachten en ideeën worden voortgebracht, verzameld, gewaardeerd, en gericht. Wat volgt is een boeket van voorbeelden van dit bijzondere effect:
- Ik denk dat dit het gebied is waar Walt Whitman ‘zich snel verhief en rond [zichzelf] de vrede en kennis verspreidde die elke onenigheid van de aarde te boven gaat.’ Zoals de Duitse dichter Rilke het omschreef, ‘hij was aan de andere kant van de natuur terechtgekomen’.1
1) Verg. Justin Kaplan, Walt Whitman, A Life, Afdeling 5 van ‘Song of Myself’, blz. 191.
- Etc.
van het dopplereffect kunnen leiden tot wat de Fransen jouissance (‘diepe vreugde’) noemen en wat wij een
epifanie – een stil moment van plotseling intuïtief inzicht – noemen.

Wat is Epifanie?
Epifanie – ook wel bekend als het feest van de Drie Koningen – is altijd 12 dagen na Kerst en wordt gevierd op 6 Januari. Het betekent ook het einde van het Kerstseizoen. Op deze feestdagen gedenken christenen het bezoek van de drie Koningen of ook wel bekend de drie Wijzen uit het Oosten. De benamingen worden door elkaar heen gebruikt. In sommige delen van de wereld wordt op deze dag de doop van Jezus herdacht.

G. de Purucker Beginselen van de Esoterische Filosofie Een toelichting op De Geheime Leer van H.P. Blavatsky
Hoofdstuk 18 De
geestelijk-psychische hiërarchie van adepten. Het wonderlijke wezen, de boeddha’s, nirmånakåya’s, dhyån-chohans. (p. 241,242):
Naarmate de tijd verstreek en het christendom in latere jaren opgang maakte, bleef men natuurlijk de eerste januari als het begin van het jaar beschouwen – de datum die daarvoor in de Juliaanse kalender was vastgesteld. Maar tenslotte kwamen de christenen op de gedachte dat zij in verband met de veronderstelde geboorte van Jezus als begin van het nieuwe jaar in religieuze zin hun eigen dag behoorden te hebben; en daarom kozen de oosterse christenen, vroeg in de geschiedenis van het christendom, de 12de dag na 25 december ofwel 6 januari om de mystieke epifanie en de geboorte (en doop) van Jezus te vieren. Het was in religieuze zin het begin van hun jaar. De Engelsen noemen dit feest ‘Twelfth-day’, omdat het op de twaalfde dag na 25 december valt. Wat een merkwaardige vermenging van oude denkbeelden en nieuwe dogma’s! Zijn ‘geboortedag’ werd later naar 25 december verschoven.
Daarna, vele jaren later en 14 dagen na de dag waarop volgens de toenmalige christenen de winterzonnestilstand plaatsvond, namelijk 23-24 december (december had toen 31 dagen en niet 30 zoals Caesar had beschikt), was het de zesde januari, die de christenen de
epifanie noemden, een woord en denkbeeld dat ze aan de oude heidenen hadden ontleend. Epifanie is een christelijke term die afkomstig is van de mysteriën van de oude heidense Griekse religie en van de oude wijsheid; het betekent ‘verschijning’ van een god en werd in de christosmythe overgenomen en daaraan aangepast.
Hoofdstuk 20 Het
hogere aspect van de menselijke psychologie. Inwijding en de mysteriën: avatåra’s, boeddha’s en bodhisattva’s. Hun relatie tot bollen, ronden en rassen. (p. 276):
Bij inwijdingen vinden drie dingen plaats. Ze staan rechtstreeks in verband met het onderwerp van het wonderlijke wezen en de bodhisattva’s. Bedenk dat inwijding het opwekken of stimuleren betekent van de ziel van iemand die daartoe is voorbereid. Het is een versnelling van het evolutieproces, want het brengt een snellere ontwikkeling van de innerlijke mens teweeg, die een gewoon mens anders pas na vele eeuwen zou bereiken. Bij deze inwijdingen, om precies te zijn in de vijfde, gebeurt wat theofanie wordt genoemd. De christenen gebruiken dat woord en ook epifanie, wat een lagere vorm ervan is, en zeggen dat ze op de 4de - 6de januari moet worden gevierd. Dit houdt direct verband met de kalender van het zonnejaar waarover we op de vorige bijeenkomst hebben gesproken. Theofanie betekende oorspronkelijk de ‘verschijning van een god’. Het betreft het volgende mysterie: in de vijfde inwijding ontmoet de op de proef gestelde mens of chela zijn eigen god-zelf van aangezicht tot aangezicht en wordt er gedurende kortere of langere tijd één mee. Dan kent hij de waarheid. U zult zich herinneren dat de enige manier om iets werkelijk te begrijpen is dat iets te worden. En dat is wat er werkelijk tijdens inwijdingen plaatsvindt. Epifanie is een lagere manifestatie van theofanie. Het is een Grieks woord dat ‘schijnen op’ of ‘verlichten’ betekent, terwijl theofanie betekent de ‘zichtbare uitstraling van een god’ – het eigen innerlijke hogere zelf van de mens.
Daarom staat er op de
Smaragden tafel, die door christelijke handen werd verminkt: ‘Het hogere werkt samen met het lagere; en het lagere met het hogere, om dit ene inderdaad wonderbaarlijke werk tot stand te brengen’ – dat de MENS is. Want het geheime werk van Chiram, of koning Hiram in de Kabbala, ‘in essentie één, maar met drie aspecten’, is het universele middel of de steen der wijzen. Het hoogtepunt van het geheime werk is enerzijds de geestelijke volmaakte mens; anderzijds is het de vereniging van de drie elementen, het occulte oplosmiddel in de ‘wereldziel’, de kosmische ziel of het astrale licht; . . . – De Geheime Leer, 2:125

G. de Purucker De Esoterische Traditie
24. Enkele verkeerd begrepen leringen uit de mysteriën (p. 638):
Laten we proberen deze zeer mystieke leer toe te lichten: denk eens aan een kind – geboren uit een oneindig kleine
menselijke levenskiem, maar in een aantal jaren wordt het een man van één meter tachtig. Daartoe moet het vele en verschillende groeistadia doormaken, van evolutie. Eerst is er de microscopisch kleine kiem die zich ontwikkelt tot het embryo, waaruit een kind wordt geboren, dat opgroeit tot een jongen; de jongen verandert in een jongeman; de jongeman wordt de volwassen man, en tenslotte begint voor de man na de volwassenheid en de volheid van zijn kunnen het stadium van de ouderdom, het verval en de dood. Elk van deze stadia is een verandering ten opzichte van het voorafgaande stadium, en elk is het karma van het direct voorafgaande stadium en van alle voorafgaande stadia. Toch is de mens door alle veranderingen heen dezelfde, hoewel de mens zelf verandert omdat ook hij groeit.
666: Dit alles nu is een mystieke beschrijving en
volkomen allegorisch en symbolisch; maar de vroege christenen (misschien niet de naaste discipelen van Jezus de ingewijde, maar de christenen van honderd of meer jaar later) beschouwden deze overleveringen en min of meer vage herinneringen die nog niet in de evangeliën van het Nieuwe Testament waren opgenomen, als werkelijke feiten, en geloofden ze letterlijk. Vrome verbeelding maakte deze overleveringen mooier, totdat men begon te geloven dat deze drie wijzen magiërs waren die uit Perzië waren gekomen om de nieuwe ‘Zoon van God’ te vereren van wie ‘ze de ster hadden gezien’. Toen werden enige tijd later deze drie magiërs veranderd in drie ‘koningen’. Niemand weet precies hoe, maar dat gebeurde in de Kerk van het Westen, en daarom wordt de epifanie gewoonlijk genoemd ‘de openbaring van onze Heer Jezus Christus aan de drie koningen’.
667: Deze drie ‘magiërs’ droegen de namen
Melchior, Kaspar en Balthasar. Melchior is kennelijk Hebreeuws, en betekent ‘koning van licht’, en is de naam die ongetwijfeld vaak aan de planeet Venus werd gegeven op grond van de schitterende glans van dat hemellichaam, dat de Grieken ook Phosphoros noemden, en de Romeinen, Lucifer: ‘Lichtbrenger’ of ‘Lichtdrager’ – een titel die, tussen twee haakjes, door sommige vroeg-christelijke sekten aan Jezus zelf werd gegeven, die Lucifer werd genoemd, de lichtbrenger. Kaspar is moeilijker te begrijpen omdat Semitische woorden niet precies in het Romeinse alfabet kunnen worden getranslitereerd. Toch zou men Kaspar kunnen vertalen als afgeleid van het Hebreeuws en met de betekenis van ‘als een griffier’ of ‘schrijver’; en Hermes, Mercurius, die de Egyptenaren Tehutî noemden, een naam die de Grieken translitereerden als Thoth, was in de legende de heilige schrijver, en daarom de vertolker. Dus betekende Kaspar misschien de planeet Mercurius, of ook de god die bij de Grieken Hermes werd genoemd en bij de Latijnen Mercurius.

Op weg naar menselijke volmaking (I.M. Oderberg Sunrise jul/aug 1982):
De gnostische christenen beschouwden hun gnosis meer als een middel om het doel van spirituele verlichting te bereiken dan als een stelsel van leringen of een zaak van blind geloof. Uit de teksten komt duidelijk naar voren dat hun doel is het bereiken van epifanie of het ‘verschijnen’ van de god in ieder mens. Een geliefde schrijver onder de gnostici was Paulus, en ze deelden de menselijke constitutie in net als hij: lichaam (soma); ziel (psuche); en geest (
pneuma). Ze beschouwden de zelfbewuste bevrijding van het goddelijke, dat gevangen is binnen de persoonlijke mens, als het hoogtepunt van menselijke ervaring.
De gnostici zagen het heelal als een tweepolig veld van activiteit: de aeonen of goddelijk/spirituele essenties aan de ene kant en archonten of half-stoffelijke entiteiten aan de andere. Deze dualiteit echter, die door zoveel stelsels uit vroegere tijden werd erkend, is door latere generaties van gnostici verkeerd uitgelegd als een oorlog tussen het goddelijke en de stof.

Four states of consciousness
The Mandukya Upanishad describes four states of consciousness, namely waking (jågrat), dreaming (svapna), and deep sleep (suṣupti),[web 1][web 2] which correspond to the Three Bodies Doctrine:[29]
1. The first state is the waking state, in which we are aware of our daily world. "It is described as outward-knowing (bahish-prajnya), gross (sthula) and universal (vaishvanara)".[web 2] This is the gross body.
2. The second state is the
dreaming mind. "It is described as inward-knowing (antah-prajnya), subtle (pravivikta) and burning (taijasa)".[web 2] This is the subtle body.
3. The third state is the state of
deep sleep. In this state the underlying ground of concsiousness is undistracted, "the Lord of all (sarv'-eshvara), the knower of all (sarva-jnya), the inner controller (antar-yami), the source of all (yonih sarvasya), the origin and dissolution of created things (prabhav'-apyayau hi bhutanam)".[web 2] This is the causal body.
4. The fourth factor is Turiya,
pure consciousness. It is the background that underlies and transcends the three common states of consciousness.[web 3] [web 4] In this consciousness both absolute and relative, saguna brahman and Nirguna Brahman, are transcended.[30] It is the true state of experience of the infinite (ananta) and non-different (advaita/abheda), free from the dualistic experience which results from the attempts to conceptualise ( vipalka) reality.[31] It is the state in which ajativada, non-origination, is apprehended.[31]

Het hoofd vol oorlogsbeeld (Kaya Bouma de Volkskrant 19 maart 2022, wetenschap p. 19-21):
Na de pandemie beheerst de oorlog in Oekraïne het nieuws. Je kunt je dagen vullen met het volgen van de verschrikkingen. Wat doet dit fenomeen,
doomscrolling, met het mentale welzijn?
Wie wil, kan dagen vullen met het bekijken van oorlogstaferelen. ‘
Doomscrolling’, heet dit fenomeen: het overmatig volgen van negatief nieuws. Wat doet dit met ons mentale welzijn? En waarom ligt de een wakker van de oorlog in Oekraïne en laat de ander het nieuws makkelijker van zich afglijden?
Wie veel naar oorlogsbeelden kijkt kan daar last van krijgen, zegt
gezondheidspsycholoog Alison Holman, verbonden aan de Universiteit van Californië. Ze deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar het welzijn van Amerikanen die aanslagen, rampen en oorlogen volgden via de media.

Zwaan op Nikes (Herien Wensink interviewt Michaela DePrince Volkskrant 2 november 2019 p. 66-70):
Therapie: EMDR
In Oeganda werd DePrince voor het eerst in haar leven geconfronteerd met het soort kind dat ze zelf was. ‘Dat was erg emotioneel.’ Sinds een paar jaar volgt ze EMDR-therapie, om haar traumatische ervaringen te verwerken. ‘Ik had elke nacht nachtmerries, kon camouflageprints niet aanzien, ik haatte vliegvelden vanwege de gewapende mannen. Ik was hypersensitief, leed aan slapeloosheid en had elke dag migraine. De diagnose was PTSS: posttraumatische stressstoornis. Sinds 2017 doe ik aan EMDR. Ik kwam daar vanmiddag net vandaan, vandaar dat ik zo moe ben. Het is emotioneel heel zwaar.’
Ze heeft nu nog maar een of twee keer per week zo’n nachtmerrie, vertelt DePrince. ‘Het heeft me enorm geholpen.’
Van haar therapeut kreeg ze een steen, een klein helderblauw steentje dat precies in haar handpalm past, en dat ze altijd bij zich draagt als ze bijvoorbeeld moet reizen. ‘PTSS kan maken dat je je volstrekt vervreemd voelt van de plek waar je bent. Bij heel erge nachtmerries ben ik terug in Sierra Leone. Als ik dan wakker schrik, en ik kan mijn steen vast houden, dan weet ik weer waar ik ben. Dan zet ik stevig mijn voeten op de grond en adem diep in en uit, net zo lang tot ik rustig ben.’
Boek: The Power of Now door Eckhart Tolle
‘Het belangrijkste boek in mijn leven! Het valt uit elkaar van de post-its en ezelsoren; ik heb er belachelijk veel aantekeningen in gemaakt. Ik denk te veel, en dat leidt in mijn geval tot zelfveroordeling en stress. Een tijdlang dacht ik dat ik pijn moest lijden om succesvol te zijn. Het lezen van dit boek, in combinatie met de therapie, maakte dat ik die verkeerde aannames ging herkennen, en heb kunnen veranderen.’ Buigt zich naar het opnameapparaat:
Thank you, Eckhart Tolle, I love you, thank you.

Ook traumatische geluidsherinneringen kunnen vervagen met trauma-therapie (Charlotte Huisman Volkskrant 22 januari 2019 ):
Traumatische herinneringen bestaan niet alleen uit beelden, maar bijvoorbeeld ook uit geuren of geluiden, zoals de stem van een agressieve vader. Klinisch psycholoog Suzy Matthijsen ontdekte een manier om die geluidsherinneringen aan te pakken: met EMDR.
Haar onderzoek bevestigde haar hypothese over geluiden. Het gaat om een uitbreiding van de zogeheten EMDR-behandeling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), waarvan de effectiviteit inmiddels wereldwijd wordt onderkend voor de behandeling van PTSS (zie kader). Matthijssen heeft met deze aanvulling van de EMDR-behandeling het standaard EMDR-protocol aangepast voor andere behandelaars.
Slaapproblemen
Mede door de EMDR-therapie waarbij ze de dreigende stem van haar vader opriep, is die herinnering verzwakt, zegt Melissa. ‘In de behandeling werd ik gedwongen de herinnering aan die zin die de hele tijd terugkwam echt op te roepen in mijn hoofd. Nu merk ik hoezeer de lading ervan is verzwakt.’

Deur van die ene droom gaat open (Cokky van Limpt Trouw 25 augustus 2001):
Vorig jaar zag
Hein Stufkens (53) de dood in de ogen. De schrijver, filosoof en spiritueel leraar keek in vrede terug, alleen die ene droom -een éigen spiritueel centrum- was nooit uitgekomen. Inmiddels is Stufkens weer kerngezond en heeft 'het wonder van Cadzand' zich voltrokken.
Hein Stufkens boek Dat heb je gedroomd een reisgids voor dromenland
Dat heb je gedroomd is een zowel diepzinnig als praktisch bruikbaar boek. Het geeft inzicht in het mysterie van onze dromen, overzicht over de belangrijkste opvattingen over dromen, en oefeningen om alleen of samen met anderen aan dromen te werken. Een onmisbaar boek voor wie de boodschappen van zijn of haar dromen wil begrijpen en zo 'de koninklijke weg naar het
onbewuste' wil bewandelen. Behalve zijn grote kennis van filosofische en psychologische stromingen, met name van het werk van C.G.Jung, heeft de auteur ook tal van voorbeelden uit zijn levenslange ervaringen met droomwerk in dit boek verwerkt. Dit alles tezamen maakt dit boek tot een bruikbare reisgids door dromenland en een spannend avonturenboek over ons nachtelijk leven.

Het boek Als mijn geheugen me niet bedriegt van Douwe Draaisma laat zien op welke manier het verleden wordt gekleurd door het heden. Het verleden wordt zo een voortdurend wisselend geheel van selectie, bewerking en herziening. Aan de hand van meer en minder bekende voorbeelden demonstreert Draaisma hoe dit proces verloopt. Daarbij komen ook therapeutische technieken voor het wissen van traumatische herinneringen aan de orde. Een wetenschappelijk verantwoord en tegelijk plezierig leesbaar en prikkelend boek dat, evenals het overige werk van Draaisma, dicht bij de ervaringswereld van de lezer blijft en deze uitnodigt tot zelfonderzoek. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit en literatuurverwijzingen in eindnoten.

Streepjescode of Term 'allochtoon' verdwijnt, wij-zijdenken zal blijven (Elma Draijer Volkskrant 13 juli 2015 p. 2):
Het is een wetmatigheid die de Amerikaanse linguïst en psycholoog Steven Pinker al in 1994 signaleerde en die hij 'de tredmolen van het eufemisme' noemde. Mensen, schreef hij in The New York Times, bedenken graag nieuwe 'nette' woorden om emotioneel of anderszins beladen verschijnselen te hernoemen. Maar de nieuwe naam neemt steevast de kleur aan van het aloude begrip.
Een eufemisme, kortom, heeft aan zichzelf nooit genoeg. De zegenrijke werking die je ermee beoogt, is aan slijtage onderhevig - zeker zolang de kwestie die de nieuwe term aanduidt gevoelig blijft liggen. Je kunt je ontslag best een nieuwe kans noemen, voorlopig zit je gewoon thuis. Je kunt allochtonen best Puntjepuntje-Nederlanders noemen, het wij/zij-denken zal er niet als bij toverslag door verdwijnen.
Ik heb geen glazen bol. Maar ik durf wel te voorspellen waarvoor de ombudsvrouw van pakweg 2025 zal pleiten.

Steven Pinker onderkent tussen 'Remslaap en Non-remslaap' het waakbewustzijn (Volkskrant 12 november 2011 katern Wetenschap).

Erik de Kwaadsteniet Vissen tot de vijver leeg is
Elke dag moeten we individuele keuzes maken over wat we willen en wat we doen. Maar de mens is wel een sociaal dier. Wat doe je dan wanneer je eigen belangen botsen met die van de groep waartoe je behoort? Kies je voor jezelf of ga je toch meer voor de hele groep? Individuele vissers vangen bijvoorbeeld graag veel vissen om op die manier veel geld te verdienen, maar overbevissing leidt ertoe dat vispopulaties uitsterven. Daar lijdt de hele beroepsgroep onder. Geeft het eigenbelang of het groepsbelang de doorslag? Sociaal psycholoog Erik de Kwaadsteniet onderzocht welke keuzes mensen maken in dit type sociale dilemma.

Michaël Persson (Volkskrant 30 oktober 2009): Pas na zijn pensioen wordt wereldleider groen
Zo was de bijeenkomst van de beroemde milieuclub misschien wel typerend voor de huidige stand van zaken op weg naar Kopenhagen. Bijna iedereen is het erover eens dat we grotere offers moeten brengen om de klimaatverandering tegen te gaan. En bijna iedereen is het erover eens dat iemand anders daarmee moet beginnen.

Het probleem heeft primair een sociaal-psychologische dimensie en heeft met ons ego te maken. In een gezond bedrijf wordt het management dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van problemen ontslagen. De schaduwzijde van de bonussencultuur zorgt er voor dat men elkaar gaat indekken. De egospelletjes optimaal meespeelt. Zaken worden onder de pet gehouden. De bonussencultuur berust op het sentiment “Voor wat hoort wat” (do-ut-des).

Onderschat niet hoe conservatief de elite nog is (Patrick van IJzendoorn de Volkskrant 19 maart 2022 Opinie p. 24-27):
De invloedrijke Britse journalist Adrian Wooldridge pleit in zijn nieuwste boek voor een
herwaardering van de meritocratie, die overal in het Westen onder druk staat. Nee, een systeem waarin je verder­ komt op basis van verdienste is niet ideaal. Maar het is de ‘minst slechte manier’ om tot een eerlijke samenleving te komen.
In hogere zin luidde het advies:
red de meritocratie, een onderwerp waarover hij vorig jaar het boek The Aristocracy of Talent – How Meritocracy Made the Modern World had geschreven. ‘De selectie van mensen die het land besturen, de rijksambtenaren, kan ook beter. Er wordt nu uit een kleine vijver gevist, mensen die naar privéscholen zijn geweest en naar Oxford of Cambridge, mensen die alles weten over de klassieken. Waarom niet mensen selecteren op hun intelligentie, via IQ-testen bijvoorbeeld? In China waren er al vanaf de 9de eeuw, toen we hier nog leiders hadden met namen als Eric Bloodaxe, een soort rijksexamens waaraan 10 procent van de bevolking meedeed. Deze nationale talentenjacht heeft het duizend jaar uitgehouden en er bestaat nog steeds een variant daarop. Onderschat niet hoe conservatief onze elite is als het neerkomt op het beschermen van de eigen privileges.
‘Het is onze plicht manieren te zoeken om de
meritocratie een nieuw leven in te blazen. Het is geen perfect systeem. Maar wat is het alternatief?’

Het zondebokmechanisme laat zien dat Jezus een verlicht persoon was, die de egospelletjes van de elite door had.
De dubbele moraal is zowel bij de overheid als het individu eerder regel, dan uitzondering geworden. Dubbele moraal verwijst naar het feit dat veel mensen, bewust of onbewust, met twee maten meten, wat zich soms uit in selectieve verontwaardiging.
De metafoor van de moderne mens als slaapwandelaar is nog steeds actueel.

Het is het denkvermogen (reflexief bewustzijn, zelf-bewustzijn), de rede - de relatie tussen 'Remslaap en Non-remslaap', de slaapcyclus, hoe we dus deze cyclus interpreteren. Computers, notebooks, smartphones en iPads spelen in de informatiemaatschappij een cruciale rol. Het is mogelijk met behulp van computers virtual reality, een rollenspel te creëren. De virtuele wereld van een computer kan wel het denken, maar niet het voelen, onze emoties simuleren. Aan de hand van de op het beeldscherm getoonde beelden, de grafische vormgeving kunnen wel sensaties en emoties bij een cliënt worden opgeroepen. Een sociaalnetwerksite, zoals instagram lijkt wel zo waarachtig mogelijk. Omgekeerd is het wel mogelijk met behulp van scanners beelden, de intensiteit van emoties binair vast te leggen. De zuurstof in het bloed is gevoelig voor elektromagnetische velden en daardoor kan de scanner de moleculen traceren. De elektrische stroompjes tussen zenuwcellen in de hersenen zijn met behulp van een Electro Encefalogram (EEG) zichtbaar te maken. Een deskundige virtual reality techniek kan met een catharsis (reinigen van emoties) worden vergeleken.

Functies van de menselijke hersenen
De hersenen ontvangen signalen van de zintuigen, via de zenuwen. Deze signalen worden door de hersenen geïnterpreteerd waarna reacties worden geformuleerd, gebaseerd op reflexen en aangeleerde kennis. Eenzelfde soort systeem bezorgt aansturende boodschappen vanuit de hersenen via de zenuwen bij de spieren in het hele lichaam.

De basis van XTC is MDMA. MDMA zit in alle XTC-pillen. Het verschilt per soort XTC pil wat er nog meer voor stofjes bijzitten, maar MDMA is het stofje dat je zo happy maakt. MDMA zorgt ervoor dat er meer neurotransmitters serotonine, norepinephrine en dopamine in je hersenen vrijkomt. Dat zijn neurotransmitters.
Waarom word je zo blij van oxytocine in je bloed?
Het vrijkomen van oxytocine gaat samen met een gevoel van hechting en vertrouwen. Oxytocine is het hormoon dat vrij komt tijdens een hele fijne gemeende knuffel. Op het moment van bevallen komt er ook een grote dosis oxytocine vrij.

Zintuiglijke input wordt verwerkt door de hersenen. Gezichts-, gevoels- en gehoorsinformatie gaat eerst naar specifieke kernen van de thalamus en daarna naar gebieden van de cortex cerebri die bij dat specifieke sensorische systeem horen. Reukinformatie (fylogenetisch het oudste systeem) gaat eerst naar de bulbus olfactorius, daarna naar andere delen van het olfactorisch systeem. Smaak wordt via de hersenstam geleid naar andere delen van het betreffende systeem. De hersenstam met o.a. de reticulaire formatie is o.a. verantwoordelijk voor de regulatie van functies als arousal, waakzaamheid en slaap. In de hersenstam bevinden zich verder zenuwkernen die neurotransmitters als noradrenaline en serotonine produceren. Deze hebben een belangrijke invloed op fluctuaties in o.a. het bewustzijnsniveau en stemmingen.

Het is bekend dat Pim van Lommel in zijn boek Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op bijna-dood ervaring - Hoofdstuk 15 Er is niets nieuws onder de zon - het thema ziel (psyche) al uitwerkt. Maar in dit rapport wordt het thema vanuit een bedrijfskundige invalshoek, in het bijzonder op basis van organisatiecultuur, besluitvormingsprocessen en artificial intelligence benaderd.

Out-of-body experience, Van Lommel studies
The first clinical study of near-death experiences (NDE's) in cardiac arrest patients was by Pim van Lommel, a cardiologist from the Netherlands, and his team (The Lancet, 2001). Of 344 patients who were successfully resuscitated after suffering cardiac arrest, approximately 18% experienced "classic" NDE's, which included out-of-body experiences. The patients remembered details of their conditions during their cardiac arrest despite being clinically dead with flatlined brain stem activity. Van Lommel concluded that his findings supported the theory that consciousness continued despite lack of neuronal activity in the brain. Van Lommel conjectured that continuity of consciousness may be achievable if the brain acted as a receiver for the information generated by memories and consciousness, which existed independently of the brain, just as radio, television and internet information existed independently of the instruments that received it.
Olaf Blanke studies
Research by Olaf Blanke in Switzerland found that it is possible to reliably elicit experiences somewhat similar to the OBE by stimulating regions of the brain called the right temporal-parietal junction (TPJ; a region where the temporal lobe and parietal lobe of the brain come together). Blanke and his collaborators in Switzerland have explored the neural basis of OBEs by showing that they are reliably associated with lesions in the right TPJ region and that they can be reliably elicited with electrical stimulation of this region in a patient with epilepsy. These elicited experiences may include perceptions of transformations of the patient's arms and legs (complex somatosensory responses) and whole-body displacements (vestibular responses).

Duidelijk is dat de hypothese met betrekking tot de frequenties van ons brein en de zintuigen veel discussie zal uitlokken. Het onderzoek 'E i V' beoogt aan de hand van het 5D-concept aan deze discussie een steentje bij te dragen.

Een zintuig is een gespecialiseerd orgaansysteem dat een organisme in staat stelt tot perceptie van bepaalde voor het zintuig specifieke stimuli.
In de non-remslaap laat het EEG langzame golfbewegingen zien met frequenties van 4-13 Hz en maken de ogen langzaam rollende bewegingen.
Slapen is een manier om leren beter te laten verlopen.
De bedenkers van de bioresonantie methode beweren dat ieder orgaan een specifieke elektromagnetische trillingsfrequenties heeft. Bij ziekte zouden deze trillingen verstoord zijn. De trillingen zouden vermoedelijk van elektromagnetische aard zijn[2].
Pseudowetenschappelijk taalgebruik
Een onderzoek uit 2004 van Professor Ernst, hoogleraar complementaire behandelvormen te Exeter, UK, (Bioresonance, a study of pseudo-scientific language, Ernst E. Complementary Medicine, Peninsula Medical School, Universities of Exeter and Plymouth,UK) stelt:
"Een duidelijk taalgebruik is een essentiële voorwaarde voor effectieve communicatie. Gebruikmakend van het voorbeeld resonantietherapie maakt dit artikel duidelijk hoe pseudowetenschappelijk taalgebruik ertoe kan leiden dat belangrijke kwesties verdoezeld worden. Men kan dit zien als een opzettelijke poging om onzin te presenteren als wetenschap. Omdat dit patiënten misleidt en zodoende hun gezondheid in gevaar kan brengen moeten er manieren gevonden worden om dit probleem te minimaliseren".

Half dromend de drempel over (interview Kevin Wilson Volkskrant 19 november 2011)
Hoe legt u dat uit aan iemand die religieus is: dat hun godsdienst is gebaseerd op een hersenillusie?
‘Ik geloof dat het brein allesoverheersend en instrumenteel is bij deze ervaringen; dat veel van deze ervaringen besloten liggen in ons brein. Aan de andere kant: mijn zoektocht is er een naar het hoe niet naar het waarom. Die twee vragen houd ik zo goed mogelijk gescheiden. Er zijn grenzen aan wat de wetenschap ons kan vertellen.’

WorldShift International: A conscious evolution initiative seeking to ensure that our generation is not the last generation, but the first generation co-creating a new paradigm in which social, cultural, political, and conscious evolution form the foundations of a harmonious global society.

Het cruciale ‘chaospunt’, het instabiele, kritieke punt waar Ervin Laszlo op wijst heeft betrekking op waar kiezen we nu voor evolutie of degeneratie. De chaos en wanorde, die we met onze vijf zintuigen in de buitenwereld waarnemen is in belangrijke mate een gevolg van de innerlijke wereld. Het betekent dat we voor een belangrijk deel van de chaos die we aantreffen zelf verantwoordelijk zijn. Wanneer we niets doen zullen we ongetwijfeld een point of no return bereiken. Een positieve verandering, een keerpunt in het denken ontstaat door bewust voor een duurzame samenleving te kiezen. De chaos die ontstaat door een natuurramp blijft hier buiten beschouwing.

Morele kompas:Culturele evolutieReciprociteit:Innovaties:Principes:Ethiek:Hoofdstuk
4. LemniscaatZo beneden, Zo bovenWatUnificatie  8.4
3. Verticale asMorele kompasHoeDuurzaamheidBroederschapIntegratie8.3
2. Kwalitatieve asFilosofie en EthiekWatKerk en StaatVrijheidVrijheid8.2
1. Kwantitatieve asPsychologie en SociologieHoeDemocratieGelijkheidRechtvaardigheid8.1

In 1978 is onder regie van Ervin Laszlo het derde rapport Model voor de mensheid: verslag aan de Club van Rome over de ontwikkeling van de wereldgemeenschap en de doelstellingen van landen en volkeren met betrekking tot bevolking, milieu, grondstoffen en economie gepubliceerd.

Ervin Laszlo schrijft in zijn boek Kwantum shift in het wereldbrein (p. 10):
Wij leven in een tijdsgewricht van bifurcatie waarin zich een fundamentele verandering in onze wereld voltrekt: een macroshift.
27: Bifurcatie doet zich onveranderlijk voor waar complexe systemen een onomkeerbare verandering ondergaan.
De evolutie van complexe biologische én maatschappelijke systemen verloopt via bifurcaties.

De vraag van Ervin Laszlo hoe het universum zich heeft kunnen ontwikkeling tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden en de drie domeinen (interdisciplinaire grensoverschrijdende wetenschappers):

Plato, 'Twee zijnssferen':GeestMaterieZiel
Twee soorten emoties’Thumos enEpithumia’Nous
Baruch de Spinoza:GodNatuurExistentie en Essentie
H.P. Blavatsky:'Microkosmos enMacrokosmos'Éne werkelijkheid
 'Verstandelijke wereld (Religie) enWaarneembare wereld' (Wetenschap)Individualiteit (Filosofie)
Henri Bergson, Twee religies:Een bevrijdend perspectiefEen verdrukkend perspectiefLevensproces
Karl Popper:Concepten (5D-concept)NatuurwetenschapErvaring
Ilya Prigogine, Twee soorten:'Ervaring van creativiteit enErvaring van de herhaling'Emergentie
Jürgen Habermas:SubjectiefObjectiefIntersubjectief
Peter Sloterdijk:Mikrosphärologie enMakrosphärologie‘Verticale spanning’
Klaas van Egmond:‘Mensbeeld enWereldbeeld’Axis mundi
René Meijer (Filognosie:)WijsheidEgoZelf
Wetenschap:AlfawetenschapBètawetenschapGammawetenschap
 Waar blijft Alfacanon?BètacanonGammacanon
 Kwantummechanica enRelativiteitstheorieTheorie van alles
 Unificatietheorie enSnaartheorieWat is leven?
 Gedragswetenschap enSociale wetenschapAntropologie
 Cultuurwetenschappen enSociologieCultuursociologie
 Cultuurwetenschappen enPsychologieCulturele psychologie
Edward Osborne Wilson:Sociologie enBiologieSociobiologie
 Evolutie enPsychologieEvolutiepsychologie
 Geologie enBiologiePaleontologie
 Geologie enScheikundeGeochemie
 Geologie enFysicaGeofysica

Het principe van emanationisme vindt ook in het Westen toepassing. Op het snijvlak tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie wordt een derde discipline, de Derde weg in de psychologie van Roberto Assagioli - eenheid der tegendelen - creëert synthese, die ongetwijfeld op de verbijzondering van de twee oorspronkelijke vakgebieden zijn weerslag zal hebben. Door alleen beide complementaire kanten, de ‘Natuurwetenschappen en Geesteswetenschappen’ van de éne werkelijkheid te belichten komt de unificatietheorie een stapje verder. In essentie draait het om dit mechanisme, de twee kanten – Unificatietheorie en Eenheid in Verscheidenheid; - van een medaille. In het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond staat de Axis mundi voor de verbinding tussen de materiële en immateriële wereld.

Anthony Stevens boek ‘Over Jung- leven en werk’ (p. 51):
Jung duidt het zelf aan met het archetype der archetypen.
Zoals de structuur van de psyche bepaald wordt door de in wezen biologische idee van het archetype, zo voltrekt zich psychisch functioneren in overeenstemming met de biologische principes van aanpassing, homeostase en groei.
52: Het Zelf bezit teleologische functie (Teleo is een combinatiewoord, ontleend aan teleos, dat volmaakt compleet betekent, en telos, dat doel betekent; teleologie gaat dus over het bereiken van het doel van de voltooiing. Als organiserend genius achter de gehele persoonlijkheid is het verantwoordelijk voor de effectuering van de blauwdruk voor het leven in elke fase van de levenscyclus, en voor het tot stand brengen van de beste aanpassing die de individuele omstandigheden toestaan. Het doel van het zelf is heelwording, individuatie. Het zelf wordt heel vaak geprojecteerd op figuren of instellingen die worden gezien als vertegenwoordigers (presidenten, koningen, bovenpersonlijke entiteiten: staat, God, de zon, natuur, kosmos, ‘mandala’) van macht en prestige bij uitstek.
53: Aanpassing door ontwikkeling van de persoonlijkheid, dat Jung de persona noemde, met welk woord in de oudheid het door acteurs gedragen masker werd aangeduid. De persona is de ‘verpakking’ van het ik: het is de p.r.-man of –vrouw van het ik, die de buitenwereld duidelijk moet maken hoe men wil worden gezien en tegemoet getreden. Iemands sociale succes hangt af van de kwaliteit van zijn persona. In eerste instantie ontstaat de persona tijdens het opgroeien uit de behoefte zich aan te passen aan de verwachtingen van ouders, leerkrachten en samenleving.
54: De onderdrukte neigingen gaan een complex of een subpersoonlijkheid vormen, door Jung de schaduw genoemd. De schaduw bezit eigenschappen die tegengesteld zijn aan die welke in de persona aan de dag worden gelegd. Dientengevolge vormen deze beide aspecten van de persoonlijkheid elkaars complement en tegenwicht, waarbij de schaduw de veinzerijen van de persona compenseert, en de persona de asociale neigingen van de schaduw.

Persona (Jung)
De vijf belangrijkste archetypen van Jung zijn de persona, de anima, de animus, de schaduw en het zelf. Deze zijn van groot belang bij de vorming van onze persoonlijkheid en oefenen op onbewust niveau invloed uit op ons gedrag.
Het is mogelijk dat een persoon meer dan één masker draagt; al die maskers samen vormen de persona.

J.J. van der Leeuw boek Illusie en Werkelijkheid
Dit boek van
Koos van der Leeuw gaat over Waarheid is een land zonder paden van Krishnamurti. Er wordt nadruk gelegd op het feit dat de Werkelijkheid die voorbij de illusie van het denkvermogen ligt, niet met het intellect kan worden ingezien. Het gaat over de zoeker naar waarheid die teveel invult van die waarheid met zijn aan illusie gebonden denken. Het denken dat een eeuwige dualiteit schept als het uit blijft gaan van de eigen illusionaire afgescheidenheid en nooit toe kan komen aan de bewuste eenheid van leven waar de ware broederschap ligt.
In bijvoorbeeld de brochure van
Robert Bowen Madame Blavatsky studie van de Theosofie vinden we Mme Blavatsky’s compacte, duidelijke uitleg van jnana yoga als een proces van groeiende bewustwording, waardoor de voorbij het afscheidende denken liggende leringen kunnen worden ontvangen.
Je ziet dan dat het aangeven van het geestelijk bewustwordingsproces in de Theosofische Vereniging in het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw een nieuwe impuls kreeg die eigenlijk onvermijdelijk was, alsof het onderzoek van het
derde doeleinde (axioma) meer in zicht kwam.
Van der Leeuw toont aan dat het ervaren en uitdrukken van de eenheid van leven overal in de poëtische literatuur gevonden kan worden, als het oog leert zien.
De titel van het eerste hoofdstuk is
De zoektocht van het leven en het citaat van Plato luidt: Want dit gevoel van verwondering toont dat je een filosoof bent, omdat verwondering het enige begin van filosofie is (Theaetetus 11d).
Van der Leeuw gaat diep in op de beperkingen die door de zintuigen opgelegd worden aan het denken en de gevolgen daarvan. Dat wordt uitgelegd met getekende schema’s. Maar de kracht van zijn heldere inzicht ligt vooral in de manier waarop hij het evolutionaire proces van het menselijk denkvermogen aangeeft, dat verloopt van instinct naar intellect naar intuïtie op p. 50:
In de eerste stadia van onze evolutie komt onze manier van dingen leren kennen voort uit het instinct, dat niet beredeneert en direct in zijn methode van kennen is. De primitieve mens kent de wegen van de natuur op een manier die wij niet kunnen evenaren. Het dier weet instinctief iets waarvoor de mens soms jaren van redeneren nodig heeft. Als voorbeeld worden de trekvogels aangehaald die zonder kaarten en kompassen (en nu zonder tomtom en internet) hun thuis vinden
Met de geboorte van het intellect verdwijnt instinctieve kennis; de onbewuste eenheid van leven die het instinct mogelijk maakte wordt tijdelijk afgesloten door het toenemende gevoel van afgescheidenheid en individualiteit, waardoor de geboorte van het intellect mogelijk wordt gemaakt. Het intellect ontstaat als de mens zich gaat organiseren en feiten gaat verzamelen over de hem onringende wereld. De innerlijke stem van de instinctieve kennis wordt niet meer gehoord. Het nadeel is dat het intellect zich bindt aan de illusie van het wereldbeeld van de zintuigen als een externe realiteit, met mijzelf aan één kant en al het andere aan de andere kant. Het aanvaardt de afgescheidenheid van alle dingen als een vaststaand feit.
Van der Leeuw geeft dan aan dat die controverse al een eeuwenlange strijd veroorzaakte. Plotinus, de filosoof-mysticus uit de oudheid, schrijft dat de gnostici
naar het occultisme neigen en de zeventiende-eeuwse platonisten uit Cambridge streden tegen het occultisme van de rozenkruisers en alchemisten uit die tijd.
Op p.69 komt Van der Leeuw met de theosofische oplossing:
''We moeten leren om beide – filosofie en wetenschap – zowel als hun beider uitbreidingen, mysticisme en occultisme, samen te zien, gecoördineerd in een hogere eenheid zonder hun karakteristieke methoden en oogmerken te verwarren. De methoden van de wetenschap bestaan uit accurate observatie door middel van onze zintuigen en de intellectuele verwerking van de gegevens die de zintuigen leveren. De methode van de filosofie en van het filosofisch mysticisme bestaat uit die van de intuïtie of verwerkelijking in het bewustzijn. Juist die methode van verwerkelijking zullen we moeten gebruiken bij ons onderzoek van de wereld van het Werkelijke''.
Krishnamurti noemt, in zijn gesprekken met David Bohm, de enorme energie die vrij komt als het denken niet meer afgeleid is en verdeelt en heerst, maar in opperste eenpuntig gerichte aandacht in staat is de energie van het universele bewustzijn te raken en te ontvangen.

Joy Mills boekje Levende metaforen van wijsheid (p. 9):
De Franse kernfysicus Jean Charon, die Einsteins theorie verder heeft uitgewerkt met het doel een nieuwe eenheidstheorie voor alle fysieke verschijnselen te ontdekken, heeft opgeroepen tot een ‘neo-gnostieke kosmologie’ die een, wat hij noemt ‘geestelijke ruimte-tijd naast de conventionele stoffelijke ruimte-tijd’ zal erkennen. In zijn boekje The Unknow Spirit, stelt Charon: ‘… Er is geen beschrijving van de materie mogelijk zonder de tussenkomst van de geordenende werking die van de Geest uitgaat.’
14: In de The Unknow Spirit stelt Jean Charon, dat naar analogie (en hij geeft hiervan een zorgvuldige analyse uit de hedendaagse fysica) het elektron staat voor het geestelijke als datgene wat structuur geeft aan de materie en dat men daarom kan zeggen dat het elektron zekere geestelijke eigenschappen bezit die hij als viervoudig omschrijft: overpeinzing, kennis, liefde en daadkracht.

Marco Iacoboni verwijst in zijn boek Het spiegelende brein in het hoofdstuk Hersenpolitiek (p. 210) naar het onderzoek van Alan Fiske. Alan betoogt dat deze vier elementaire relationele structuren en hun varianten de basis vormen voor alle sociale relaties onder alle mensen in alle culturen.
p. 127: Filosofische en ideologische posities die met name in onze westerse cultuur gangbaar zijn hebben ons blind gemaakt voor de fundamenteel intersubjectieve ( 'Jurgen Habermas' ) aard van onze hersenen.
p. 128: Met het experiment van Jonas was aangetoond dat spiegelneuronen coderen voor meerdere ‘ik-geralateerde’ prikkels en werd bevestigd dat ze een belangrijke rol vervullen bij zelfherkenning (en bovendien bij een tamelijk abstracte manifestatie van het zelf).
p. 129: Samen met de theoretische beschouwingen uit het begin van dit hoofdstuk doen al deze gegevens vermoeden dat spiegelneuronen van belang zijn voor mijn analogie van de medaille met de twee zijden, waarin de ene zijde het zelf is en de andere zijde … eh… de ander.
p. 213: Marco Iacoboni is ervan overtuigd dat het begrip van de fundamentele betrekkingen tussen het zelf en de ander wezenlijk is om onszelf te begrijpen; het zelf en de aander zijn twee zijden van dezelfde medaille. Spiegelneuronen zijn de hersencellen die de kloof tussen het zelf en de ander overbruggen door een bepaalde vorm van simulatie of innerlijke imitatie van de handelingen van anderen mogelijk te maken.

Uitgangspunt is dat de drie eigenschappen van fractals - iteratie (Recursie), zelfgelijkvormigheid (Wederkerigheid) en gebroken dimensie ('Hemel en Aarde', 'Macrokosmos en Microkosmos') – met de 1e, 2e en 3e grondstelling (1e, 2e en 3e wijsheidssleutel, 1e, 2e en 3e Logos) van de theosofie overeenkomen. Maar ook dat de drie grondstellingen met de drie doeleinden van de Theosofische Vereniging correleren.

Het 3e Beginsel van de esoterie gaat over de leer van de hiërarchieën. Namelijk over de fundamentele gelijkheid van alle Zielen met de Universele Ziel, die zelf weer een aspect is van de Onbekende Wortel; en de verplichte pelgrimstocht voor elke Ziel – een vonk van eerstgenoemde – door de Kringloop van Incarnatie in overeenstemming met de Cyclische en Karmische wet, gedurende het gehele tijdperk. In de esoterie wordt van zeven bewustzijnsniveaus, zeven beginselen uitgegaan. Een doorsnede die daarvan is afgeleid geeft Roberto Assagioli in zijn boek Psychosynthese. De oerbron creëert het ‘Ik’ (bronbewustzijn, oerbewustzijn, Zelf-eon, immateriële ziel), de voorwaarde voor het zelfbewustzijn dat door het witte verlichte scherm kan worden geïllustreerd. Het is het ego (de werking van de zeven zintuigen, met een verscheidenheid aan aggregatieniveaus), de relatie tussen geest en lichaam, die zorgt voor het projecteren van de beelden op het scherm.

H.P. Blavatsky boek De stem van de stilte**
**) Bij elk vers in
De Stem van de Stilte wordt ook naar het betreffende vers in Drie Wegen, Eén Pad verwezen (eerst de pagina/betreffende versnr.).
Fragment I
De stem van de stilte
3 (p. 36,37 14.): Als uw ziel glimlacht, terwijl ze zich baadt in het zonlicht van uw leven; als uw ziel zingt binnen haar cocon van vlees en stof; als uw ziel tranen stort binnen haar burcht van illusie; als uw ziel worstelt om de zilveren draad te verbreken die haar aan de MEESTER4 bindt; weet dan, discipel, dat uw ziel van de aarde is.
4,5: (38 19.) De Grote Wet zegt: ‘Om de KENNER van het ALZELF9 te worden, moet u eerst de kenner van het ZELF zijn’. Om kennis van dat ZELF te bereiken, moet u het zelf aan het niet-zelf opofferen, het zijn aan het niet-zijn, en dan kunt u tussen de vleugels van de GROTE VOGEL rusten. Ja, zoet is de rust tussen de vleugels van dat wat niet geboren is, noch sterft, maar het AUM10 is in alle eeuwigheid11.
(9) Een
tattvajnånî is iemand die de beginselen in de natuur en in de mens ‘kent’ of kan onderscheiden. Een åtmajnånî is iemand die ÅTMAN of het universele ENE ZELF kent.
(10)
Kalahansa, de ‘vogel’ of zwaan (zie noot 12). De Nådabindu Upanishad (Rig-Veda) door de Theosophical Society van Kumbakonam [in het Engels] vertaald, zegt: ‘De lettergreep A wordt als zijn rechtervleugel (van de vogel, hansa), de U als zijn linker, de M als zijn staart, en de ardhamåtrå (de helft van een korte lettergreep) als zijn hoofd beschouwd.’
(11) Het woord
eeuwigheid heeft in het Oosten een heel andere betekenis dan bij ons. Het slaat gewoonlijk op de 100 jaren of ‘eeuw’ van Brahmå, de duur van een mahåkalpa, of een tijdperk van 311.040.000.000.000 jaar.
5 (p. 22 38.): Drie hallen, vermoeide pelgrim, voeren naar het einde van uw zwoegen. Drie hallen, overwinnaar van Måra, zullen u door
drie toestanden14 brengen naar de vierde15 en van daaruit naar de zeven werelden16, de werelden van eeuwige rust.
73: (14): De drie bewustzijnstoestanden, namelijk
jågrat, de waaktoestand; svapna, de droomtoestand; en sushupti, die van de diepe slaap. Deze drie yogî-toestanden leiden tot de vierde, of -
73,74 (15): De
turîya, die boven de droomloze toestand staat en alle andere overtreft; een staat van hoog spiritueel bewustzijn.
74: (16) Sommige oosterse mystici stellen zich zeven gebieden van zijn voor, de zeven spirituele loka’s of werelden binnen het lichaam van Kalahansa, de zwaan buiten tijd en ruimte, die kan veranderen in de zwaan binnen de tijd, wanneer hij Brahmå in plaats van brahman (
onzijdig) wordt.
18 (p. 49 88.): Gelukkige, wanneer u in het zevende bent gekomen, zult u de
heilige drie38 niet meer waarnemen, want u zult zelf die drie zijn geworden. Boven uzelf en uw denken, als tweelingen op één lijn, schittert de ster39 die uw doel is. De drie die in onuitsprekelijke glorie en gelukzaligheid verblijven, hebben nu in de wereld van måyå hun namen verloren. Ze zijn één ster geworden, het vuur dat brandt maar niet schroeit, het vuur dat de upådhi40 is van de vlam. (40) De basis (upådhi) van de ‘VLAM’ die nooit kan worden bereikt zolang de asceet nog in dit leven is.
Fragment II De Twee Paden
22 (p. 54 109.): De leerling zegt:
Leraar, wat moet ik doen om tot wijsheid te komen?
22 (p. 54 110.): Wijze, wat om volmaaktheid te verwerven?
Zoek naar de paden. Maar, lanoe [leerling], wees rein van hart voordat u aan uw reis begint. Leer, voordat u uw eerste stap zet, het werkelijke van het bedrieglijke te onderscheiden, het tijdelijke van het eeuwigdurende. Leer vooral verschil te zien tussen verstandelijke kennis en zielenwijsheid, tussen de ‘leer van het oog’ en die van het ‘hart’.
Ja, onwetendheid is als een gesloten vat zonder frisse lucht; de ziel een vogel die daarin gevangen zit. Hij zingt niet en kan zich niet verroeren. De zanger zit doodstil en verstijfd en sterft van uitputting.
Maar zelfs onwetendheid is beter dan verstandelijke kennis als er geen zielenwijsheid is om haar te verlichten en te leiden.
30 (p. 60 141.): Deze gewaden zijn: nirmanakaya, sambhogakaya, en dharmakaya, het meest verheven gewaad.21
(21) De
ware lering is echter de volgende.
De drie lichamen, of vormen, van een boeddha zijn:
1. Nirmanakaya.
2. Sambhogakaya.
3. Dharmakaya.
39 (p. 67 180.): Het
ene wordt twee, het open en het verborgen35 pad. Het eerste leidt naar het doel, het tweede naar zelfopoffering.
(p. 68 181): Als het
vergankelijke wordt opgeofferd aan het blijvende valt de prijs u ten deel: de druppel keert terug vanwaar hij kwam. Het open PAD leidt naar de onveranderlijke verandering – nirvåña, de glorierijke toestand van absoluutheid, de gelukzaligheid die menselijk denken te boven gaat.
Fragment III
De Zeven Poorten
68 (p. 91 306): Ja, op het
årya-pad bent u niet langer een srotåpanna, u bent een bodhisattva33. De stroom is overgestoken. Het is waar dat u recht heeft op het dharmakåya-kleed, maar een sambhogakåya is groter dan een nirvåñî, en nog groter is een nirmåñakåya – de boeddha van mededogen34.
97: (33) Een
bodhisattva staat minder hoog in de hiërarchie dan een ‘volmaakte boeddha’. In exoterisch spraakgebruik worden de twee heel vaak verward. Toch heeft het intuïtieve inzicht van het volk een bodhisattva op grond van zijn zelfopoffering op een hogere trap van verering geplaatst dan een boeddha.

De Geheime Leer Deel I Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 241):
(a) De hiërarchie van de scheppende krachten wordt esoterisch verdeeld in zeven (of 4 en 3), binnen de twaalf grote orden die zijn weergegeven in de twaalf tekens van de Dierenriem; de zeven van de zich manifesterende reeks staan bovendien in verband met de zeven planeten. Ze zijn alle onderverdeeld in talloze groepen van goddelijk-geestelijke, halfgeestelijke en etherische wezens.
De voornaamste hiërarchieën hiervan worden exoterisch aangeduid in het grote Viertal, of de ‘vier lichamen en de drie vermogens’ van Brahma, en in de Panchasyam, de vijf Brahma’s, of de vijf Dhyani-Boeddha’s in het boeddhistische stelsel.
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 2 De mysterietaal en haar sleutels (p. 339/340):
De Egyptische priesters zijn veel vergeten, maar ze hebben niets veranderd. Het verlies van een groot gedeelte van de oorspronkelijke leringen was te wijten aan de plotselinge dood van de grote hiërofanten, die stierven voordat ze tijd hadden om alles aan hun opvolgers te openbaren, maar vooral aan het ontbreken van waardige erfgenamen van hun kennis. Toch hebben ze in hun rituelen en dogma’s de belangrijkste leringen van de geheime leer bewaard. Zo vindt men in het door Maspero aangehaalde zeventiende hoofdstuk dat (1) Osiris zegt dat hij toum is (de scheppende kracht in de natuur, die vorm geeft aan alle wezens, geesten en mensen), voortgebracht door zichzelf en bestaande uit zichzelf en voortgekomen uit noun, de hemelse rivier, die vader-moeder van de goden wordt genoemd, de oorspronkelijke godheid die chaos of de diepte is, door de ongeziene geest bevrucht. (2) Hij heeft shoo (de zonnekracht) gevonden op de trap in de Stad van de Acht (de twee kubussen van goed en kwaad) en hij heeft de kinderen van het oproer, de kwade beginselen in noun (chaos), vernietigd. (3) Hij is het vuur en het water, dat is noun de oerbron, en hij heeft uit zijn ledematen de goden geschapen – 14 goden (tweemaal zeven), zeven duistere en zeven lichte goden (de zeven geesten van de Tegenwoordigheid bij de christenen en de zeven duistere kwade geesten). (4) Hij is de wet van het bestaan en van het Zijn (v. 10), de bennoo (of feniks, de vogel van de opstanding in eeuwigheid), in wie de nacht volgt op de dag en de dag op de nacht – een toespeling op de periodieke cyclussen van de wederopstanding van de kosmos en reïncarnatie van de mens; want wat kan dit betekenen? ‘De reiziger die miljoenen jaren overbrugt in naam van de Ene, en de grote groene (oerwater of Chaos) de naam van de andere’ (v. 17); de ene verwekt miljoenen jaren na elkaar, en de andere verzwelgt ze om ze weer terug te geven. (5) Hij spreekt over de zeven Verlichten die hun Heer volgen, die recht doet (Osiris in Amenti).
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 12 De theogonie van de scheppende goden (p. 465):
Voor een volledig begrip van de gedachte die ten grondslag ligt aan iedere oude kosmologie, is het nodig alle grote religies van de oudheid in een vergelijkende analyse te bestuderen, want alleen op deze manier kan de grondgedachte duidelijk worden gemaakt. Als de exacte wetenschap bij het herleiden van de werkingen van de natuur tot hun uiteindelijke en oorspronkelijke bronnen zo’n hoge vlucht zou kunnen nemen, zou zij deze gedachte de hiërarchie van krachten noemen. Er was oorspronkelijk één transcendentale en filosofische opvatting.

De Geheime Leer Deel II, Stanza 1 Het begin van BEWUST LEVEN (p. 38/39):
De verklaring ervan wordt duidelijk wanneer men de oude symbolen beziet: deze zijn alle gebaseerd op en gaan uit van de figuren uit het archaïsche handschrift, die werden gegeven in de proloog van Deel I. Het symbool van de evolutie en van de val in de voortbrenging of de stof, treft men aan in de oude Mexicaanse beeldhouwwerken en schilderingen, evenals in de kabbalistische sephiroth en de Egyptische tau. Onderzoek het Mexicaanse handschrift (Add. MSS. Brit. Mus. 9789); u zult daarin een boom vinden waarvan de stam is bedekt door tien vruchten, klaar om te worden geplukt door een man aan de ene en een vrouw aan de andere kant ervan, terwijl uit de kroon van de stam twee takken horizontaal naar rechts en naar links uitsteken en zo een volmaakte (tau) vormen. De uiteinden van de twee takken dragen bovendien elk een drievoudige tros, terwijl een vogel – de vogel van de onsterfelijkheid, atman of de goddelijke geest – daartussenin zit en zo de zevende vormt. Dit geeft hetzelfde denkbeeld weer als de sephiroth-boom, tien in totaal, maar waarvan er, na afscheiding van de bovenste triade, zeven overblijven. Dit zijn de hemelse vruchten, de tien of 10, geboren uit de twee onzichtbare mannelijke en vrouwelijke zaden, waardoor de 12 of de dodecaëder van het Heelal ontstaat. Het mystieke stelsel bevat de . , het middelpunt; de 3 of ; de vijf, , en de zeven of , of ook ; de driehoek in het vierkant en het samenvattende punt in de dooreengevlochten dubbele driehoeken. Dit wat betreft de wereld van de archetypen. De wereld van de verschijnselen bereikt haar hoogtepunt en de weerspiegeling van alles in de MENS. Daarom is hij het mystieke vierkant – in zijn metafysische aspect – de Tetraktis, en wordt op het scheppende gebied de kubus. Zijn symbool is de uitgevouwen kubus en de 6 die 7 wordt, of de , drie dwars (het vrouwelijke) en vier verticaal; en dit is de mens, het hoogste wat de godheid op aarde bereikt; zijn lichaam is het kruis van vlees, waarop, waardoor, en waarin hij eeuwig de goddelijke logos of zijn HOGERE ZELF kruisigt en ter dood brengt.
De Geheime Leer Deel II Stanza 7 VAN HET HALFGODDELIJKE RAS TOT DE EERSTE MENSENRASSEN (p. 190):
Evolutie is een eeuwige cyclus van wording, wordt ons geleerd; en de natuur laat geen atoom ongebruikt. Bovendien streeft vanaf het begin van de Ronde alles in de Natuur ernaar mens te worden. Alle impulsen van de tweevoudige middelpuntzoekende en middelpuntvliedende kracht zijn gericht op één punt – de MENS. De vooruitgang in de opeenvolging van de wezens, zegt Agassiz, ‘bestaat in een toenemende gelijksoortigheid van de levende fauna en bij de gewervelde dieren in het bijzonder in het steeds meer gelijken op de mens. De mens is het doel waarnaar de hele dierlijke schepping vanaf het eerste verschijnen van de eerste paleozoïsche vissen heeft gestreefd13.’
13) ‘Principles of Zoology’, blz. 206.
Inderdaad, maar ‘de paleozoïsche vissen’ staan lager op de boog van de evolutie van vormen, en deze Ronde begon met de astrale mens, de weerspiegeling van de Dhyan-Chohans, de ‘bouwers’ genoemd. De mens is de alfa en de omega van de objectieve schepping. Zoals in Isis Ontsluierd wordt gezegd, ‘alle dingen hadden hun oorsprong in de geest – want de evolutie gaat oorspronkelijk van boven naar beneden, in plaats van omgekeerd, zoals de theorie van Darwin leert14’. Daarom is de neiging waarover de boven aangehaalde voortreffelijke bioloog spreekt, inherent aan elk atoom. Maar wanneer men haar zou toepassen op beide kanten van de evolutie, zouden de gemaakte opmerkingen in strijd zijn met de hedendaagse theorie, die nu bijna (darwinistische) wet is geworden.
4) Deel I, blz. 154, Eng. uitgave.
Geheime Leer Deel II De rassen met het derde oog (p. 330):
Dit is weer een allegorie en een symbool dat alleen door de oriëntalisten verkeerd wordt begrepen; die zien in deze vogel ‘een incarnatie van de bliksem’, en zeggen dat zijn lied ‘vaak werd opgevat als een uitspraak van een god en een openbaring’, en wat al niet meer. Karshipta is de menselijke denk-ziel en de godheid daarvan, die bij de oude magiërs werd gesymboliseerd door een vogel, en bij de Grieken door een vlinder. Zodra Karshipta de vara of mens was binnengetreden, begreep hij de wet van Mazda of de goddelijke wijsheid. In het ‘Book of Concealed Mystery’ wordt over de boom, die de boom van kennis van goed en kwaad is, gezegd: ‘In zijn takken (van de boom) wonen de vogels en bouwen zij hun nesten’, of hebben de zielen en de engelen hun plaats! Daarom was de boom bij de kabbalisten een soortgelijk symbool. ‘Vogel’ was een Chaldeeuws, en werd later een Hebreeuws synoniem en symbool voor engel, een ziel, een geest of deva; en het ‘vogelnest’ was bij beiden de hemel, en is in de Zohar de schoot van God. De volmaakte messias treedt Eden binnen ‘op de plaats die het vogelnest wordt genoemd’ (Zohar, ii, 8b). ‘Zoals een vogel die van zijn nest vliegt, en dat is de ziel van wie de shekinah (goddelijke wijsheid of genade) zich niet verwijdert’ (Zohar, iii, 278a; Qabbalah van Myer, 217). ‘Het nest van de eeuwige vogel, van wie het klapwieken leven voortbrengt, is grenzeloze ruimte’, zegt de Toelichting, die Hansa, de vogel van de wijsheid betreft.
De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 18 Over de mythe van de ‘gevallen engel’ (p. 558):
De Geheime Leer wijst op het vaststaande feit dat de mensheid, collectief en individueel, met de hele gemanifesteerde natuur, het voertuig vormt (a) van de adem van het Ene universele Beginsel in zijn eerste differentiatie; en (b) van de talloze ‘adems’ die voortkomen uit die ENE ADEM in zijn secundaire en verdere differentiaties, naarmate de Natuur met haar vele mensengeslachten afdaalt naar de gebieden die steeds in stoffelijkheid toenemen. De primaire adem bezielt de hogere hiërarchieën; de secundaire – de lagere, op de steeds afdalende gebieden.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 11
Over elementen en atomen (p. 626-639):
Over elementen en atomen van het standpunt van de wetenschap en van het occultime
627/628: De geleerde joodse ingewijden hebben met het ‘beloofde land’ nooit alleen Palestina bedoeld, maar hetzelfde nirvāna als de geleerde boeddhisten en brahmanen – de schoot van de EEUWIGE, gesymboliseerd door die van Abraham, en door Palestina als de plaatsvervanger ervan op aarde5. De doorgang van het ZIELEN-ATOOM ‘door de zeven planeetkamers’ had dezelfde metafysische en ook fysische betekenis. Het had de laatstgenoemde betekenis wanneer werd gezegd dat het zich in de ether oploste. (Zie Isis Ontsluierd, Deel I, Engelse uitgave, blz. 297.) Zelfs Epicurus, de model-atheïst en materialist, kende en geloofde zoveel van de oude wijsheid, dat hij verkondigde dat de ziel (geheel verschillend van de onsterfelijke geest, als de eerstgenoemde daarin latent is opgesloten, zoals in elk atomair deeltje) was samengesteld uit een fijne, tere essentie, gevormd uit de gladste, rondste en fijnste atomen.
5) Geen ontwikkelde jood heeft ooit geloofd in de letterlijke betekenis van deze allegorie – namelijk dat ‘de lichamen van joden die in vreemde landen zijn begraven, in zich een zielenbeginsel bevatten dat niet kan rusten, totdat het onsterfelijke deel, door een proces dat het ‘rondwervelen van de ziel’ wordt genoemd, de heilige grond van het ‘beloofde land’ weer bereikt’. Voor een occultist is de betekenis duidelijk. Het proces werd geacht zich te voltrekken door een soort metempsychose, waarbij de psychische vonk haar weg aflegde door een vogel, een viervoetig dier, een vis en het kleinste insect. (Zie de Royal Masonic Cyclopaedia van Mackenzie.) De allegorie heeft betrekking op de atomen van het lichaam, die elk door iedere vorm moeten gaan, voordat ze alle de eindtoestand bereiken, die het eerste uitgangspunt van elk atoom is – zijn oorspronkelijke layatoestand. Maar de oorspronkelijke betekenis van gilgoolem of de ‘rondwenteling van de zielen’ was het denkbeeld van de reïncarnerende zielen of ego’s. ‘Alle zielen gaan in de gilgoolah’, in een cyclisch of rondwentelend proces; d.w.z. ze volgen alle het cyclische pad van de wedergeboorten. Sommige kabbalisten leggen deze lering zó uit, dat deze alleen maar een soort vagevuur voor de zielen van de verdorvenen betekent. Maar dat is niet juist.

H.P. Blavatsky De Geheime Leer De geschiedenis van het vierde ras (p. 256):
39. Het eerste (ras) op elk gebied was maankleurig (geelwit); het tweede geel als goud; het derde rood; het vierde bruin, dat van
zonde zwart werd.1 De eerste zeven (menselijke) loten hadden alle in het begin één huidskleur. De volgende (zeven, de onderrassen) begonnen hun kleuren te vermengen (b).
1) Strikt genomen behoort men alleen vanaf de tijd van de Atlantische bruine en gele reuzenrassen, van mensen te spreken, want het
vierde ras was pas de eerste volledig menselijke soort, hoewel ze veel groter in omvang waren dan wij nu. Alles wat in Man: Fragments of Forgotten History (door twee chela’s) over de Atlantiërs wordt gezegd, is volkomen juist. Het is voornamelijk dat ras, dat ‘zwart werd van zonde’, dat de goddelijke namen van de asura’s, de rakshasa’s en de daitya’s in diskrediet bracht, en ze aan het nageslacht doorgaf als namen van duivels. Want omdat de sura’s (goden) of deva’s, zoals gezegd, in de wijzen van Atlantis waren geïncarneerd, werden aan de Atlantiërs de namen asura’s en rakshasa’s gegeven; deze namen hebben, als gevolg van hun onophoudelijke strijd met de laatste overblijfselen van het derde ras en de ‘zonen van wil en yoga’, geleid tot de latere allegorieën over hen in de Purana’s. ‘Asura was de algemene benaming van alle Atlantiërs die de vijanden waren van de spirituele helden van de Indo-Europeanen (goden).’ (Man, blz. 77.)
De Geheime Leer Deel II hoofdstuk 3 De fossiele overblijfselen van mens en mensaap (p. 778):
Voorzover het onze huidige aardse periode van de vierde Ronde betreft, kan men alleen de zoogdierfauna beschouwen als terug te voeren tot prototypen die door de mens zijn afgeworpen. De amfibieën, vogels, reptielen, vissen, enz., zijn de resultanten van de derde Ronde, astrale fossiele vormen die waren opgeslagen in de aurische omhulling van de aarde en geprojecteerd in fysieke objectiviteit na de afzetting van het eerste Laurentische gesteente. De ‘evolutie’ heeft te maken met de voortgaande wijzigingen die, zoals de paleontologie aantoont, de lagere dieren- en plantenrijken in de loop van de geologische tijd hebben ondergaan. Zij houdt zich niet bezig, en kan zich uit de aard van de zaak niet bezighouden, met het onderwerp van de vóórfysieke typen die hebben gediend als basis voor toekomstige differentiatie. Wel kan zij de algemene wetten rangschikken die de ontwikkeling van de fysieke organismen beheersen, en tot op zekere hoogte heeft zij zich bekwaam van deze taak gekweten.

’Neurogenese’ is de benaming voor het ontstaan van nieuwe neuronen (zenuwcellen) bij volwassen zoogdieren en vogels. Voor (bio)fotonen geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, synapsen, gedachten en gevoelens ze verschijnen en verdwijnen. Een neurotransmitter is een molecuul dat wordt gebruikt voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in het zenuwstelsel. De plek waar deze signaaloverdracht plaatsvindt heet een synaps. Een synaps is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen. De kip-en-eivraag is nog steeds actueel.

Vissen tonen ons hoe cultuur begon (interview Kevin Laland Volkskrant 4 november 2011)
De Britse evolutiebioloog Kevin Laland ziet in vissengedrag aanwijzigingen over de complexe menselijke cultuur en haar ontstaan.
Dat lijkt tegenstrijdig: een conformistische strategie die vooral kopieert, levert meer culturele diversiteit dan een die iets nieuws probeert.
‘Strategieёn kopiëren die bewezen succesvol zijn, in plaats van gedrag kiezen met ongewisse uitkomst, geeft veel winst. Maar honderd procent kopiëren werkt ook niet. Af en toe zijn fouten nodig. Daardoor kunnen nieuwe tactieken veranderingen in de omgeving volgen.’

====

Samenvatting (Authentiekleiderschap, Ressentiment, Hermetica, Knower, Knowing, and Known, Gulden middenweg, Catharsis)

De Monadologie of Monadenleer is de term die de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz gaf aan zijn metafysische systeem zoals beschreven in zijn gelijknamige tekst uit 1714.
Zo kon Leibniz dus ook tot zijn uitspraak komen: "Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles" ("Dit is de best mogelijke wereld") die in schril contrast staat met de uitspraak van Arthur Schopenhauer: "Dit is de slechtst mogelijke wereld". De citaten van Leibniz en Schopenhauer geven de in het heelal verborgen paradox weer.
Mahatma Gandhi: Bij het bidden is het beter een hart te hebben zonder woorden dan woorden zonder hart.
Thomas Berry: Wat met de buitenwereld gebeurt, gebeurt ook met de binnenwereld. (Matthew Fox De verborgen spiritualiteit van mannen)
Henri Bergson: Homo sapiens, het enige schepsel dat met rede is begiftigd, is ook het enige wezen dat zijn bestaan aan onredelijke zaken verbindt’
Winston Churchill: The first lesson that you must learn is, when I call for statistics about the rate of infant mortality, what I want is proof that fewer babies died when I was Prime Minister than when anyone else was Prime Minister.
G. Bodifée: Het is de paradox van het leven dat het de grootste orde in de natuur tot stand brengt door de meest intensieve productie van wanorde.
In die doelgerichte handelingen, die gericht zijn op het
leven en op een uitbreiding van het leven, komt de aarde tot leven.
Ervin Laszlo boek Kwantumshift in het wereldbrein
Hoofdstuk 12 Metafysische, theologische en ethische implicaties,
Twee domeinen van de werkelijkheid (p.118).
In het nieuwe concept vormen de twee domeinen van de werkelijkheid – het domein van de actuele entiteiten (het ‘ruimtetijddomein’) en het domein van het kosmisch plenum (het ‘velddomein’) - tezamen de werkelijkheid.
Klaas van Egmond: Wat persoonlijke ontwikkeling is voor het individu, is ‘duurzame ontwikkeling’ voor de samenleving.
Beide ontwikkelingen lopen langs dezelfde lijnen en worden aangedreven door dezelfde mechanismen
.
Stelling: Kunstenaars voelen (Emoties en Contrast emoties) in het algemeen beter aan wie de mens is dan wetenschappers. Al vervult de wetenschap bij het integreren, de synthese van de verschillende disciplines een cruciale rol. Ons levensgeluk op aarde wordt primair door de de moraal van het verhaal bepaald.
Thomas Hobbes: Niets wat stervelingen maken, kan onsterfelijk zijn.
Wie in zichzelf kijkt, zal de gedachten en hartstochten van alle andere mensen kennen.
Nature hath made men so equal in the faculties of body and mind as that, though there be found one man sometimes manifestly stronger in body or of quicker mind than another, yet when all is reckoned together the difference between man and man is not so considerable as that one man can thereupon claim to himself any benefit to which another may not pretend as well as he. For as to the strength of body, the weakest has strength enough to kill the strongest, either by secret machination or by confederacy with others that are in the same danger with himself.
J.A.A. van Doorn: Intellectuelen hebben zich te veel opgeworpen als ideologen, vertegenwoordigers van de wetgevende rede die de ervaringswijsheid van de gemiddelde burger bij voorbaat afdoen als een manifestatie van vooroordelen, onbegrip en onwetendheid. Democratie is de politiek van het menselijk tekort en in die politiek dient commen sense het uitgangspunt te vormen.
Manfred Kets de Vries: Filosofen hebben door de eeuwen heen verklaard dat mensen - en hun leiders - hoofdzakelijk beheerst worden door hartstocht, niet door rede.
Elizabeth Cantalamessa: Reason and facts cannot be the basis of political debates and civic life. Love and laughter are the heart of the matter (Aeon)
Jaap Schaveling Leiderschap: Nieuwsgierig zijn naar en herkennen van het moment dat je waarde kan toevoegen aan het systeem, en vervolgens de moed en competentie hebben om dat moment te pakken.

Zo min mogelijk straf (Arnon Grunberg de Volkskrant 2 juli 2024, p. V8-9):
Rinus Otte , de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, schreef een boek over de onvolmaaktheid van het strafrecht. Arnon Grunberg las het boek met instemming en concludeert: niet zozeer de leugen, maar het sentiment regeert, ook in het strafrecht.

We zijn geen vreemden in ons eigen land. Maar als we niet oppassen, worden we wel vreemden in ons eigen hart(Asha ten Broeke de Volkskrant 7 juni 2024, p. 25):
Journalist
Naomi Klein beschreef het in Tegenlicht afgelopen zondag als het richten van reële woede. Mensen voelen, met reden dus, dat het economisch systeem ze in de steek laat. Bovendien zijn we ons op zijn minst halfbewust van hoe onze levens – onze kleding, voedsel en energie – zijn verweven met misère elders in de wereld. ‘Wij zijn de parasieten’, stelt Klein. ‘We ontlenen onze gemakken aan de ellende van anderen. En we zijn, op een zeker niveau, bang dat de mensen van wier ellende onze levens afhankelijk zijn ons te grazen zullen nemen.’

Het leervermogen van ons brein, de neuroplasticiteit maakt het mogelijk de wereld te veranderen. Zowel politieke als geestelijke leiders beogen al millennia emoties te reguleren, te manipuleren. Met behulp van het vrijemarktfundamentalisme zal het Mark Rutte c.s. zeker niet lukken het universele mechanisme ‘zo boven, zo beneden’ te verslaan.

Ewald Engelen laat zien dat Patrick van Schie, met zijn het neoliberalisme is een links spookbeeld ongelijk heeft. De neoliberale vrijemarktfundamentalisten in het Westen staan tegenover de islamitische moslimfundamentalisten in het Oosten. Alleen het innerlijke kompas,de stem van het geweten (ethiek) van de menselijke natuur maakt het mogelijk dit wereldvraagstuk op te lossen.

In de 20e eeuw stonden de vier wie vragen van Jan Tinbergen centraal. In de 21e eeuw draait het om de vier vragen van John Archibald Wheeler (p. 34) in het boek In Einsteins achtertuin van Amanda Gefter. Om het fenomeen leven beter te leren begrijpen draait het om de 'De vier wie-vragen' (Tinbergen's four questions). Er zullen ongetwijfeld nog vele nieuwe vakdisciplines, zoals Low-Energy Nuclear Reactions (LENR) worden ontdekt.

In de kern draait het in de esoterie om de zielkunde (zielenleer), de relatie, de reciprociteit tussen Geestkunde en Natuurkunde (Metafysica en Fysica), de kringloop van noodzakelijkheid, de eeuwige wederkeer (natuurlijke kringloop met de lemniscaat als symbool) en de vier fundamentele natuurkrachten. De hamvraag is nu zal het de wetenschap, mede aan de hand van het boek In Einsteins achtertuin van Amanda Gefter lukken aan te tonen dat we de Éne werkelijkheid vanuit ons eigen referentiekader waarnemen? De menselijke maat heeft betrekking op hoe we de werkelijkheid waarnemen, vanuit de buitenkant, de Natuurkunde of vanuit de binnenkant, de Geestkunde, de keerzijde van de medaille.

Onze intuïtie maakkt het mogelijk de kloof tussen hebben we De Hele Olifant in Beeld van Amanda Gefter, Trudy Dehue en Marja de Vries met de olifantspaadjes van onze carrièrepolici te overbruggen.

De Wesensschau was volgens Husserl nodig om de algemene vorm der dingen te kunnen herleiden tot een essentiële, onmiddellijke aanschouwing. De literatuur (wetenschap) 'Boeken & Wetenschap' maakt het mogelijk, de aan de fenomenologie, lees filosofie van de ambiguïteit ten grondslag (grondtoon) liggende werkelijkheid beter te begrijpen. Amanda Gefter: We leven allen in ons eigen referentiekader.

Verhofstadt en Van Baalen bewijzen in Kiev het gelijk van Moskou (Robbert de Witt Elsevier 22 feb 2014):
Rusland zegt al weken dat Oekraïne wordt opgehitst door Europa. Uitgerekend twee liberale europarlementariërs toonden op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev het gelijk van Rusland.
Visumplicht afschaffen?
Guy Verhofstadt en Hans van Baalen schreeuwden donderdag de betogers op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev toe dat Europa hen niet in de steek zal laten. Verhofstadt hield de betogers voor dat hun land financiële hulp moet krijgen en dat de visumplicht moet worden afgeschaft. Nou, daar zullen de meeste EU-burgers heel anders over denken.

De hamvraag is nu waarom wordt in de EU wel naar Jeroen Dijsselbloem, de marionet van het grootkapitaal geluisterd maar niet naar Klaas Knot. Of de vraag van Sheila Sitalsing waarom lukt het de EU niet om de Grieken hoop en perspectief te bieden op een beter leven? Sebastiaan Princen heeft gelijk wanneer hij stelt dat de Europese economie als geheel kwetsbaarder wordt voor een volgende crisis. Het ééndimensionale denken geniet bij politici de voorkeur. Het heikele punt heeft betrekking op het boek De kracht van kwetsbaarheid heb de moed om niet perfect te willen zijn van Brené Brown.
In de kern draait het om het beschermingsmechanisme (p. 36,117) het gevoel van
'genoeg' het tegengestelde is van het gevoel van 'schaarste'.
38: Volgens mij zijn
overvloed en schaarste in feite twee zijden van dezelfde medaille. Het tegengestelde van nooit genoeg is niet overvloed of meer dan je ooit had kunnen dromen. Het tegengestelde van een gevoel van schaarste is een gevoel van genoeg, of wat ik 'bezieling' noem.
De kern wordt gevormd door
kwetsbaarheid en eigenwaarde. Dit staat haaks op wat premier Rutte hoopt dat ze de voorspellingen van het CPB "verslaan". (NOS 19 april 2013)

H.P. Blavatsky Isis ontsluierd Deel 2 Een sleutel tot de mysteries van oude en moderne wetenschap en religie
Hoofdstuk 1 De kerk, waar is zij? (p. 19):
En zo erkende de kerk ongeveer 20 jaar geleden, zonder in het minst te vermoeden dat ze werkte voor het toekomstige welzijn van haar vijanden – de spiritualisten en spiritisten – door toe te laten dat Des Mousseaux en De Mirville als levensbeschrijvers van de duivel optraden en daaraan haar goedkeuring te geven, stilzwijgend haar literaire samenwerking met hen. Ridder Gougenot des Mousseaux en zijn vriend en medewerker markies Eudes de Mirville moeten, te oordelen naar hun lange titels, aristocraten pur sang zijn, en bovendien zijn het schrijvers van niet geringe geleerdheid en talent. Als ze wat spaarzamer gebruikmaakten van dubbele uitroeptekens achter elke scheldpartij en smaadrede op Satan en zijn aanbidders, dan zou hun stijl onberispelijk zijn. De kruistocht tegen de vijand van de mensheid was dus hevig, en duurde meer dan 20 jaar.

Psychiaters (Brief van de dag Bob van den Bos de Volkskrant 28 oktober, katern Zaterdag p. 22):
Het
monsterlijke geweld in Israël en Gaza brengt bij mij een veelzeggende herinnering boven. Namens het Europees Parlement werd ik met enkele collega’s afgevaardigd om de politieke relaties met Israëlische en Palestijnse leiders te onderhouden. Op bezoek in Israël voerden we overleg met alle partijen in de Knesset.
Daarna werden wij door oud-premier
Shimon Peres uitgenodigd voor een dinertje. Bij die gelegenheid vroeg Peres mij: ‘Weet u wie wij hier nodig hebben?’ Ik: ‘Geen idee.’
Peres: ‘Geen politici.’
Ik: ‘Wie dan wel?’
Peres: ‘Psychiaters.’
Ik: ‘Pardon?’
Peres: ‘Beide bevolkingsgroepen zijn zwaar getraumatiseerd door hun onverwerkte verleden. Wij natuurlijk door de Holocaust, maar de Palestijnen doordat ze verdreven werden en nog steeds geen volwaardige eigen staat hebben. Ik zie dat echt wel in. Wij overreageren op elkaar. Wapens in plaats van woorden. De grootste obstakels voor vrede liggen meer op het psychische dan op het politieke vlak.’
Een
verrassend treffende constatering, die een oplossing helaas niet dichterbij bracht.

Grensverleggende gesprekken over wetenschap, filosofie en samenwerking (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #101, augustus 2020):
Bespreking van:
Werner Heisenberg, Het deel en het geheel. Rotterdam, Lemniscaat, 2019
Bijlage: De
complementaire eenheidsfilosofie van Wolfgang Pauli
In de jaren voor diens dood in 1958 had Heisenberg vanaf 1956 een hevige discussie met Pauli over de wiskundige grondslagen van de kwantumfysica, die weer werd bijgelegd in een verzoening (p 248-49). Daarna werkten ze samen aan een verenigde veldtheorie, gebaseerd op de (spiegel)symmetrie en/of omgekeerde symmetrie van elementaire deeltjes. Wolfgang toonde zich buitengewoon enthousiast over de veldvergelijkingen die Heisenberg ontwikkelde. Daarna ging hij drie maanden naar Amerika en stopte de correspondentie abrupt. “Eind 1958 kreeg ik het droevige bericht dat Wolfgang na een acute operatie was gestorven” (p 260, hfst 19 ‘Algemene veldtheorie’). Pauli was geen gemakkelijke man [4]. Wegens psychische problemen was hij in therapie gegaan bij psychiater Carl Gustav Jung, toen Pauli aan de universiteit van Zürich werkte. Jung woonde namelijk aan het meer van Zürich. Dit resulteerde in samenwerking en publicaties over synchroniciteit.

Nieuwe spiritualiteit als derde weg tussen het materialistische paradigma en kerkelijke dogmatiek (Hans Feddema Civis Mundi Digitaal #14 31 oktober 2012):
Er zijn voorts tevens vele boeddhistische groepen in het land, niet in de laatste plaats die van
mindfulness rond de ikoon Thich Nhat Hanh, de meer dan 80-jarige Vietnamese monnik, die ten zuiden van Parijs een geweldig centrum heeft onder de naam Plum-Village, dat duizenden mensen trekt. Zijn spiritualiteit is modern en universeel, met ook christelijke elementen, maar heeft een boeddhistische en tevens Gandhi-achtige geweldloze achtergrond. In Leiden komen ze elke donderdag avond in ‘Verbum Dei’ bijeen als sangha met gemiddelde zo’n 40 personen, meest mensen die het in de kerk niet meer kunnen vinden. De spiritualiteit van de jezuiet Karl Douven, die al in de vorige eeuw christendom en reincarnatie met elkaar verbond, heeft in het noord westen van Noord-Brabant nog steeds uitstraling, niet alleen in de omgeving, dus in Haeren bij Oisterwijk (onder meer door het centrum Het Bergkristal) maar ook in delen van Eindhoven en voorts ook journalistiek via de spirituele journalist Aat Lambert de Kwant, - uit die streek afkomstig -, die mede een rol speelde bij het tot stand doen komen van Netsamen, een landelijke organisatie die spirituele groepen en individuen en het contact tussen hen coördineert via ontmoeting, dansen en dating en ook via een digitaal magazine over spiritualiteit. De Kwant doet dit tevens enigermate via het magazine Reflectie van de Vrije Katholieke Kerk, waarvan vooral Johan Pameijer een bekende publicist is.
Spiegelbeeld e.a.
Helemaal tenslotte vermeld ik dan nog de tijdschriften
Spiegelbeeld (voorgekomen uit de beweging rond de recent op hoge leeftijd overleden Meilly Uyldert), PRANA, ONKRUID, Koorddanser , Volzin en de Religie&Filosofie - pagina van Trouw, welke beiden evenals, zij het in iets mindere mate, ook het magazine Het Goede Leven (verbonden met Friesch Dagblad) de laatste decennia een behoorlijke evolutie door maakten, en last but not least het ‘glossy’ maandblad Happinez, dat ondanks - of moet ik zeggen dankzij - haar over het generaal gesproken hoog nieuw niveau van spirituele artikelen in korte tijd tot verbazing van velen een enorm succes bleek in het Nederlandse tijdschriftenwereldje. Journalist Lisette ‘tHooft, die veel ervaring opdeed in Volzin, is thans verbonden aan Happinez.

Om de dingen van de subjectieve en objectieve werelden (Macrokosmos en Microkosmos) te begrijpen zoals ze zijn is alleen mogelijk door de middenweg te bewandelen, dus door ons met het eeuwige Nu, het transcendent of zuiver bewustzijn ("de vierde bewustzijnstoestand" of samadhi) te verbinden. In de kern zijn er vier bewustzijnsniveaus (vier Graden van Verlichting): de waaktoestand,transcendent bewustzijn, kosmisch - of universele bewustzijn en samadhi (drie paren van tegenstellingen en de eenheid samadhi). In de context van de Yogasoetra's is de hoogste vorm van samadhi de totale absorptie in het gedachteloze Zijn, waarin het onderscheid en de dualiteit tussen subject en object geheel is opgeheven.

Man: Fragments of Forgotten History written by Mohini Mohun Chatterji and Mrs. Holloway under the pseudonym "Two Chelâs", was first published in 1885 in London by Reeves and Turner.
The authors, "
Two Chelas in the Theosophical Society," were Mrs. Laura Holloway (later Holloway-Langford), an American widow, the "Western Chela"; and Mohini M. Chatterji, a Hindu lawyer, the "Eastern Chela". Their collaboration took place in London in 1884. Both these authors at one time had the privilege of being under the guidance of the teachers of H.P. Blavatsky. It appears, however, that neither were able to meet the strict probationary conditions required of them. Like many others before and after, they apparently wasted their opportunity and joined the ranks of "failed Chelas".

W.Q. Judge Theosofische inzichten, p. 58:
De
drie bewustzijnsgebieden van het menselijk leven
jågrat, svapna, sushupti: waaktoestand, droomtoestand, droomloze slaap
[The Path, augustus 1888, blz. 147-9]

Er is slechts één Leven en Wet, die door het 2e aanzicht, reciprociteit en de vijf thema's waarnemingsvermogen, onderscheidingsvermogen, zelfopoffering, helderziendheid en gelukzaligheid van het Meta-leren, tot uitdrukking wordt gebracht. Het maakt het mogelijk de waarheid van het balansmechanisme beter te begrijpen. Het vraagstuk dat Eus van Someren onderzoekt hangt met de gebroken symmetrie, met virya in het Hindoeisme samen.

H.P. Blavatsky beschrijft in de De Stem van de Stilte de op het hindoeisme gebaseerde visie op het menselijke bewustzijn.
G. de Purucker
gebruikt deze indeling in zowel Wind van de geest als in zijn boek Bron van het occultisme.
Jågrat, de waaktoestand; svapna, de droomtoestand; sushupti, die van de diepe slaap. Deze drie yogî-toestanden leiden tot de vierde, of - de turîya.

G. de Purucker Wind van de geest
Hoofdstuk Het menselijk bewustzijn (p. 184):
Theosofische zieners, die tot verschillende religies en filosofieën behoren, verdelen het bewustzijn van de mens al eeuwenlang gemakshalve in vier klassen: jågrat, de waaktoestand; svapna, de slaaptoestand; sushupti, de volkomen droomloze slaap en voor de meeste mensen de toestand van de dood; en turîya, de toestand van het goddelijke, waarover god-mensen en de grote zieners en wijzen ons hebben verteld omdat zij die tot op zekere hoogte ervaren. Maar het is allemaal één bewustzijn. Jågrat is de toestand waarin wij hier nu allemaal verkeren – tenzij er iemand van de aanwezigen slaapt en als dat zo is, dan is hij in de svapna-toestand of slaaptoestand, waarin hij min of meer droomt. Soms dromen mensen half als ze in de jågrat-toestand zijn.
Het bewustzijn is daar niet in een tijd-toestand. De hoogste toestand van ditzelfde bewustzijn, dat een eenheid vormt, de
bron van ons bewustzijn, wordt turîya genoemd. De boeddhisten noemen het nirvå∆a. De hindoes noemen het mukti of moksha. Wij gebruiken die termen ook omdat ze een duidelijke omschrijving geven. Het is het zuivere bewustzijn van de geest van de mens, een straal van het goddelijke of een vonk van het goddelijke.

G. de Purucker Bron van het occultisme
Hoofdstuk Vier bewustzijnstoestanden (p. 635):
Er zijn
vier fundamentele bewustzijnstoestanden die een mens kan ingaan, zowel tijdens het leven als na de dood. In het Sanskriet worden ze jågrat, svapna, sushupti en turîya* genoemd, en elk van de zeven toestanden of omstandigheden waarin het menselijke bewustzijn zich kan bevinden, heeft zijn eigen jågrat, svapna, sushupti en turîya. Elk van deze vier soorten bewustzijn heeft een eigen plaats in de menselijke constitutie, zodat, terwijl het normale hersenbewustzijn van de mens zich gewoonlijk in de jågrat-toestand bevindt, een ander deel in svapna kan zijn, nog een ander deel in sushupti, terwijl het hoogste deel van zijn bewustzijn, de buddhi in hem, voortdurend in de turîya-toestand verkeert.
*)
Jågrat, de normale waaktoestand; svapna, de droomslaap-toestand; sushupti, de toestand van diepe en droomloze slaap; turîya, letterlijk ‘vierde’, de hoogste van alle.

G. de Purucker Occulte woordentolk Een handboek van oosterse en theosofische termen
Rechterpad (of pad van de rechterhand)
Sinds onheuglijke tijden hebben in alle landen op aarde en onder alle mensenrassen twee tegenover elkaar staande en elkaar tegenwerkende scholen van occulte of esoterische training bestaan, waarvan de ene vaak het
pad van licht en de andere het pad van duisternis of van de schaduwen wordt genoemd. Deze twee paden worden ook vaak als het rechterpad en het linkerpad aangeduid, en hoewel dit technische benamingen zijn in het nogal wankele occultisme van het Westen, komen diezelfde uitdrukkingen overal op de wereld voor en zijn in het bijzonder bekend in de mystieke en esoterische literatuur van Hindoestan. Het rechterpad is in de Sanskrietgeschriften bekend als dakshinamarga, en degenen die de gedragsregels daarvan in praktijk brengen en de voorgeschreven levenswijze volgen, worden aangeduid met de technische term dakshinacharins en hun levenswijze met dakshinachara. Omgekeerd worden degenen die het linkerpad volgen – vaak aangeduid als de broeders van de schaduw of met een soortgelijke term – vamacharins genoemd en hun school of levenswijze is bekend als vamachara. Een andere term voor vamachara is savyachara. De witte magiërs of broeders van licht zijn daarom dakshinacharins en de zwarte magiërs of broeders van de schaduw, of veroorzakers van spiritueel, verstandelijk en psychisch kwaad, zijn dus de vamacharins.

De goddelijke synthese wordt door de Drie-eenheid, Logoi, Eon (Aeon, Aion) tot uitdrukking gebracht. De 'gulden middenweg' (Axis mundi) wordt in het rapport ‘E i V’ met behulp van het principe Complementariteit (emanatie) toegelicht. De bovenste triade ('Kether, Chockmah & Binah', Âtmâ-Buddhi-Manas) in de levensboom verblijft in ‘stilte en duisternis’ en is in feite de wortel van ons gehele wezen. De ongemanifesteerd Triade creëert de gemanifesteerde Tetrade. De onzichtbare binnenwereld manifesteert zich middels het biologische membraan in de zichtbare buitenwereld.

Er is niets nieuws onder de zon heeft op Verlichting in de gupta vidya (= geheime kennis = Gnosis = Esoterie) betrekking. De Bhagavad Gita beschrijft al hoe we onze hartstochten kunnen beheersen, de contouren van de unificatietheorie. Om onze hartstochten beter te reguleren, schreef H.P. Blavatsky De Stem van de stilte, het pad tot Zelfrealisatie, lees Dhammapada Wijsheid van de Boeddha. Het zijn in het bijzonder Étienne de La Boétie, Baruch de Spinoza en Friedrich Nietzsche, die de relatie tussen Slavernij en Vrijheid, Heer en Slaaf opnieuw uitwerken.

‘Voor de ingewijden’, zegt Eliphas Lévi, ‘is de duivel geen persoon maar een scheppende kracht, zowel ten goede als ten kwade’. Het reflexief bewustzijn, het projectiemechanisme (weerspiegeling, 'bewust en onbewust') leert dat we zowel waarnemer als deelnemer zijn. Het waargenomene duidt er op dat we allemaal deel uitmaken van de evolutie, de evolutionaire kringloop, het ontwikkelen van "nieuwe hersenpaden" (neurale plasticiteit, trekkermechanisme van Prof. van Peursen). De overlevingsstrategie '''survival of the fittest, het principe 'Structure follows Strategy' van de bewustzijnsevolutie heeft op de menselijke natuur betrekking. Of anders gezegd dat wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben, de grondbeginselen van de ethiek 'goed en kwaad', die nooit veranderen. Het eindige universum staat tegenover de oneindige bewustzijnsevolutie ('individueel en collectief') van En-soph. Het zijn de ééndimensionale denkers die menen dat zij de wijsheid in pacht hebben. Er is sprake van een oud patroon, dat steeds weer terugkeert, alleen veranderen de acteurs in de loop van de tijd. Met behulp van het maskerkwadrant, de tegennatuurlijke kringloop is het mogelijk ons van onze conditioneringen bewust te worden en onze vrijheid te herwinnen. We laten zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden. Bij het 'Ken uzelve' gaat het om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen. Het leert je regisseur te worden van je eigen leven.

De intuïtie van het hart, het innerlijke weten (Gnostiek) heeft niets te maken met onderbuikgevoelens of met emoties, die vaak ook egocentrisch zijn. In de esoterie staat intuïtie van het hart tegenover onderbuikgevoelens.
Esoterie beoogt door de intuïtie van het hart de
weldenkendheid te bevorderen. De oplossing van de ontevreden grondstroom die Erik Jurgens signaleert hangt met de ‘Grondtoon van de waarheid’ in het onderzoeksrapport 'E i V' samen. Met het gaat om de negatieve effecten van ons huidige waardensysteem heeft Erik Jurgens ongelijk. Het gaat er eerder om het huidige waardensysteem beter toe te passen. De negatieve, angstige rebellie wordt met een kernkwadrant, 4Ddenkraam van Daniel Ofman verklaard.

Het boeddhisme onderkent het zesde zintuig, de intuitieve geest. Volgens Rudolf Steiner zijn er zelfs twaalf zintuigen, de ‘ meer fysische – en geestelijke’ (Voelen en Denken) zintuigen (synesthesie: vermenging van zintuigen). Duitsland toont naast de vijf traditionele zintuigen, een 6e– en 7e zintuig.

De crux van het rapport ‘E i V’ zit in de relatie tussen essentie (wezen) en existentie (bestaan), tussen Slachtoffers en Daders, , tussen het zondebokmechanisme (Shooting the messenger), de Wet van analogie en het marktmechanisme of met andere woorden tussen heer en slaaf (politicals en professionals) respectievelijk tussen verkoper en koper. De waarheid over het zondebokmechanisme leert ons om te kijken vanuit het standpunt van de vervolgden in plaats van dat van de vervolgers.

Een complexiteitsbenadering kan ons helpen het Midden-Oosten of de Eurozone beter te begrijpen en wat we er wel en niet aan kunnen veranderen. Jochem Wiers heeft gelijk, maar deze wijsheid is al millennia bekend.

Amerika is ernstig ziek, Het is vijf voor twaalf’ (Iñaki Oñorbe Genovesi de Volkskrant 4 november 2022, p. 23):
Enkele dagen voor de Amerikaanse ‘midterms’, op 8 november, heeft president
Biden nadrukkelijk gewaarschuwd dat de democratie in de Verenigde Staten op het spel staat. Kunnen de Amerikanen hun democratie nog redden? Vier Amerika-deskundigen zijn er niet gerust op.
‘De Amerikaanse politicoloog en filosoof
Francis Fukuyama heeft gelijk. Burgers in democratieën moeten niet meer arrogant en alwetend zijn, maar zich strijdbaar verenigen rondom een paar democratische kernwaarden zoals de ‘rule of law’. Het is vijf voor twaalf. Ik reken op het gezonde verstand van de meeste Amerikanen.’

Zesde zintuig (Ianthe Sahadat de Volkskrant 4 oktober 2022, p, V6-7):
Cognitief psycholoog Margje van de Wiel, werkzaam aan de universiteit van Maastricht, doet onderzoek naar intuïtie in de medische wereld. Huisartsen gebruiken hun zesde zintuig dagelijks – en gelukkig maar.
Sinds 2005 doet ze met huisartsen in Nederland en Vlaanderen onderzoek naar in de medische wereld.
Zeventien jaar en vele studies later is het
pluis-/nietpluisgevoel – of sense of reassurance versus sense of alarm in internationale studies – niet langer taboe. Sterker nog: medische tuchtcolleges vinden dat dat gevoel tot het diagnostisch arsenaal van de arts behoort.

Uit de Onderbuik (Wieteke van Zeil de Volkskrant 19 juli 2022, p. V2-3):
Dat
intuïtie bestaat, betwijfelt niemand. Maar het is weinig onderzocht en wordt lang niet altijd serieus genomen. Psycholoog Gerd Gigerenzer doet dat wel en hij concludeert: onder tijdsdruk zijn mensen met veel ervaring beter af met intuïtie dan met beredeneerd denken.

De werkelijke dromen en ervaringen van het hoger zelf, (ego) zijn volledig terra incognita voor de wetenschap; deze worden ook dromen genoemd, maar moeten niet zo worden genoemd, of men zou de term voor de andere slaap-‘visioenen’ moeten veranderen.
Vr. In welk opzicht verschillen ze?
Antw. De aard en de werkingen van werkelijke dromen kan men niet
begrijpen tenzij we het bestaan van een onsterfelijk ego in de sterfelijke mens erkennen, onafhankelijk van het fysieke lichaam, want het onderwerp wordt onbegrijpelijk tenzij we geloven – wat een feit is – dat er tijdens de slaap slechts een levende vorm van klei achterblijft, waarvan het vermogen om onafhankelijk te denken volkomen is verlamd.

Authentiek gedrag (individuatieproces van Carl Jung, zelfrealisatie op basis van de Veda's, zelfverwerkelijking op basis van geestkunde, levenskunst op basis van begeleidingskunde en pelgrimstocht, zelf-ontplooiing, zelfreinigend vermogen, individualiteit, inwijdingsweg op basis van esoterie), ontstaat wanneer de bewuste, rationele en onbewuste, irrationele delen, gevoelens van de geest in harmonie met elkaar samenwerken. We kunnen leren boven onszelf uit te stijgen. De door de prefabcultuur overgedragen conditioneringen weer los te laten. Het draait uiteindelijk allemaal om authenticiteit en autonomie. In hoeverre zitten we zelf aan het stuur of laten we ons leiden door impulsen van buitenaf om aan bepaalde verwachtingen te voldoen? Wat vinden we zelf belangrijk? Het gaat om het varen van je eigen koers, je eigen geweten laten spreken.

Ordening is het tegendeel van chaos. De hamvraag is dan hoe verander je chaos in harmonie?
In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de culturele evolutie (cultuuroverdracht) met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie.

In het rapport ‘E i V’ draait het om de Levensweg, de Axis mundi, het gulden midden van Aristoteles, de relatie tussen Kwantiteit en Kwaliteit, Welvaart en Welzijn. De financiering van de wetenschap (Coen Verbraak Kijken in de ziel: Wetenschappers (NPO 2 2 september 2016) vergt enorme investeringen. Het bijzondere is dat het volgen van de Levensweg, de Axis mundi gratis is en door iedereen kan worden gevolgd. Het rapport ‘E i V’ verdedigt de stelling dat de vooruitgang alleen een stapje verder komt wanneer door de wetenschap aan de relatie tussen het CPB van het Ministerie van Economische Zaken en het SCP, het adviesorgaan van de Nederlandse regering meer aandacht wordt besteed.

De oplossing van het vraagstuk waarmee de bewustzijnsevolutie of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking, de wederkerigheid tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin (Intelligent Design en Darwinisme) van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de absoluteRuimte en Tijd’ (Einsteins kosmische Geest!, singulier punt), de absolute existentie betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de relatieve ‘Ruimte en Tijd’, de relatieve existentie. De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. In de absolute ‘Ruimte en Tijd’ ontstaat er een potentiaalverschil van nul. De potentiaal op een plaats is een natuurkundige grootheid die op een bepaalde manier samenhangt met de kracht die een deeltje op die plaats ondervindt.

Waarom wordt in de media wel aan de mening van een nitwit als Geert Wilders uitgebreid aandacht besteed, maar nauwelijks aan de publicaties van de onderzoeksjournalisten David Simon, Bart Tromp en Marcel Metze, coryfeeën op hun vakgebied? De massamedia schromen niet om onderbuikgevoelens breed uit te meten. Onbenullige thema’s krijgen naar verhouding veel te veel aandacht. De emotie-TV (vertrossing) viert hoogtij. Kijkcijfers dicteren het aanbod. Het streelt blijkbaar ons ego wanneer we op TV mensen zien die nog dommer, slechter, lelijker .... zijn dan wij. De TV wordt een poppenkast, waar theater hoogtij viert. Het komt er op neer dat we door selectieve informatie onze eigen vooroordelen bevestigd willen zien.

Beschaving gaat over de geschiedenis van inferioriteit en superioriteit. Het emancipatieproces, draait niet primair om man versus vrouw, maar om een paradigmawisseling, een gedragsverandering. Of zoals Thomas Decreus het weergeeft in zijn boek Een paradijs waait uit de storm over democratie en verzet. Of de in de managementliteratuur gebruikte metafoor zonder wrijving geen glans. Het gaat er om dat we het natuurlijke evenwicht, het contact met onze spirituele bron, 'bron van harmonie', het rechterpad weer herstellen.

De menselijke natuur is wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben. Deze natuur, de menselijke aard is al duizenden jaren vrijwel hetzelfde gebleven. De geschiedenis leert dat de aard van het beestje nog niet zo gemakkelijk is te veranderen.

Aeonen: Gnostisch Hemelscharen, aartsengelen, maar ook in de betekenis van Tijdperk, eeuwigheid; 'Emanatie van God' (Ferouer: goddelijke dubbelganger of 'God en Satan').
Aion is Grieks voor Aeonen (Latijn).
De
Aeonen (= Eonen) zijn emanaties van het pleroma.

In het kader van er is niets nieuws onder de zon, zie ook het werk van de mystici Raymond Lull (1232/1233 - 1315/1316) en Meister Eckhart (1260-1328), Jiddu Krishnamurti (1895-1986) en Teilhard de Chardin (1881-1955). Het boek Lof der zotheid van Erasmus (27 oktober 1466, 1467 of 1469(?) - 12 juli 1536) is een nieuwe versie van de De goddelijke komedie van Dante (14 mei en 13 juni 1265 – 13/14 september 1321).

De relatie tussen Individu en Collectief kan zowel door een mandala als een lemniscaat worden gesymboliseerd. De cirkel, de levenscirkel, de mandala symboliseert de eenheid tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de 'micro- en macrokosmos'. De lemniscaat verbindt de horizontale cirkel met de verticale cirkel en symboliseert de bewust of onbewust ervaren werkelijkheid. Het leven is een continu ervaringsproces, dat tracht knelpunten in de gewenste richting bij te sturen. Het leven laat zien hoe een crisis ontstaat, maar ook kan worden opgelost. We zijn het zelf die in het leven orde en wanorde creëren. Elk mens schrijft zijn eigen levensverhaal. Of met andere woorden ‘Het gaat om de moraal van ons levensverhaal’.

Het boek ‘Een Keizer Zonder Kleren. Ken jeZelf, God als Kracht en het Dogma Voorbij’ van Hans Feddema toont de essentie van het Grote Verhaal. Het mechanisme, dat Kustaw Bessems in zijn publicatie Donald, net zo gewoon als wij neushoorns beoogt te duiden hangt met het 'Groot Verhaal' van Teun van Keuken en een gloedvol Groot Verhaal van Thom Egberts samen. Het onderzoeksrapport 'E i V' brengt het 'Grote Verhaal' met behulp van de Kwintessens tot uitdrukking.

Of je nu theïst of atheïst bent is voor de integrale denktrant het 5Ddenkraam niet echt interessant. De evolutie komt ook volgens de atheïst Daniel C. Dennett alleen een stapje verder wanneer aan de kwaliteit van het bestaan meer aandacht wordt besteed. In een interview in de Volkskrant van 3 mei 2008 stelt Daniel C. Dennett dat we moeten aandringen op kwaliteit. Hoewel je naar echte kwaliteit altijd moet zoeken. Dat is de Wet van Sturgeon: '90 procent van alles is gelul.'

Carrousel Den Haag of Baantjescarrousel Den Haag (Eline Huisman en Ariejan Korteweg Volkskrant 6 februari 2016 katern Vonk p. 8-11):
Wie toegang wil hebben tot de beslissers in Den Haag, moet weten waar de sleutel ligt. En wie weet dat nou beter dan een gewezen politicus? Daarom draaien zoveel ex-Kamerleden en -ministers hun rondje mee.
Hoe zit het met belangenverstrengeling? Bart de Liefde kwam vijf jaar lang het Kamergebouw binnen als VVD-parlementariër. Straks doet hij hetzelfde, maar dan namens taxibedrijf Uber. Zijn belofte zich beschikbaar te houden voor toelichting op die overstap verdampte binnen een dag. Een ideale draaideurpoliticus komt binnen als fractiemedewerker, leert zo de olifantspaadjes kennen, wordt Kamerlid en gaat dan cashen in de lobbysector. Dat is wat Bart de Liefde doet, maar ook zij het noodgedwongen partijgenoot René Leegte. Ze staan daarin niet alleen. Feenstra is tegenwoordig lobbyist voor de Rotterdamse havens. Oud-politici als Bert Bakker, Frits Huffnagel en Robin Linschoten vervullen lobbyfuncties, net als Ben Bot (bij Meines Holla) en Jack de Vries (bij Hill & Knowlton).
Omgekeerd
Ook het grensverkeer in omgekeerde richting is frequent, vooral in de VVD-fractie. Kamerlid Jeroen van Wijngaarden is afkomstig uit de lobbybranche (PwC), net als Han ten Broeke (Weber Shadwick), Mark Harbers (Dröge & Van Drimmelen), Ingrid de Caluwé (Burson Marsteller) en Anne Mulder (Pauw Sanders Zeilstra). Partijgenoten Arno Rutte, Ton Elias en Bas van 't Wout hebben een verleden in strategische communicatie, een van de vele schuilnamen waarvan de lobbysector zich kan bedienen.
In het lobbyvak wordt een onderscheid gemaakt tussen professionals voltijds lobbyisten en practitioners, die uit hoofde van hun functie aan belangenbehartiging doen. Wie in het lobbyistenregister van de beroepsvereniging voor Public Affairs zoekt (BVPA), komt de meeste ex-politici niet tegen. Die vindt geen Jan Peter Balkenende (Ernst & Young) of Jan Kees de Jager (KPN), Wouter Bos (eerst KPMG, nu VUmc), Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Camiel Eurlings (eerst KLM, nu Internationaal Olympisch Comité), Gerard Schouw (Nefarma) en Gerdi Verbeet (o.a. commissaris bij Siemens).

Bij Hoofd, Hart en Onderbuik moet er onderscheid worden gemaakt tussen wat van het hoofd is (denken, ratio, cultuur), wat van het hart is (voelen, intuïtie) en wat van de buik is (begeerten, verlangens, het primitieve beest). Narcisme, onderbuikgevoelens, navelstaren zijn sterk egocentrisch gericht. Een tweestrijd tussen het algemeen belang en individueel sentiment (hart versus buik) zal altijd blijven bestaan.

Bekend is Narcissus die over zijn eigen spiegelbeeld gebogen stond en daarop verliefd werd en die tenslotte in het water verdronk.
Narcisme is een term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist.
Het tegenovergestelde van egoïsme is altruïsme.

Moraal, ethiek (Ethica Spinoza) ontstaat als gevolg van de kenmerkende, unieke verschillen tussen individuen en collectiviteiten. In tegenstelling tot Antonio Damasio gaat het rapport ‘E i V’ van de hypothese uit dat natuurlijke selectie en het evolutionaire bewustzijn het mogelijk maken dat de biologische kant van de mens zich met de culturele evolutie, de oerbron kan verbinden. Dankzij het dualisme, de complementariteit op aarde kunnen wij de eenheid in de hemel ervaren. De biologische kant van de mens, de biologische mechanismen liggen ten grondslag aan gedachten, gevoelens en emoties.

De kwintessens van het rapport 'E i V' is dat de tegenstelling aan elke crisis ten grondslag ligt. Uitgangspunt is dat een conjunctuurcyclus zich binnen de marges van het ‘kernkwadrant’ beweegt, daarentegen een grote schommeling zoals de kredietcrisis speelt zich binnen het ‘maskerkwadrant’ af. De ideologie van het marktmechanisme faalt wanneer de individuele verantwoordelijkheid, de ethische drijfveren van zowel verkopers als kopers, van zowel overheid als burgers uit beeld verdwijnt. In hoeverre is de overheid zowel de oorzaak als de oplossing van het probleem? Een ding is zeker de overheid is te veel gefocussed op de korte in plaats van op de lange termijn. In hoeverre zijn we bereid van de ervaringen uit het verleden te leren?
De basis van elk leerproces is: 'Wat' moeten we aan 'Wie', 'Wanneer' en 'Hoe' leren, en 'Waarom' vinden we dat?
We moeten het heft zelf in handen nemen, uiteindelijk zijn we door ons handelen zelf verantwoordelijk. Het gaat er om door zelforganisatie meer grip op het leven te krijgen. Het gaat er om waandenkbeelden te ontmaskeren en aan het licht te brengen. Wie zijn binnenwereld verandert, verandert de buitenwereld. De kwaliteit van het leven van de mens op aarde, het welzijn meer centraal plaatsen.

Het maskerkwadrant laat zien dat we in een loop terecht kunnen komen wanneer we niet meer met onze spirituele oerbron, het ’verticaal bewustzijn’ in het Ei van Roberto Assagioli zijn verbonden. De transformatie van het 'horizontale bewustzijn' naar het ’verticaal bewustzijn’ in het 'Ei van Roberto Assagioli' laat het doen ontwaken en de ontwikkeling van ons spirituele wezen zien. Of met andere woorden het geeft een antwoord hoe het mogelijk is van de vaak onbewuste werking van het ‘maskerkwadrant’ te worden verlost.

De gezondheidszorg in Nederland beoogt zowel ons geestelijk als ons lichamelijk welzijn, lees gezondheid te bevorderen. Door de marktwerking in de zorg heeft men het paard achter de wagen gespannen. Arnon Grunberg heeft het in zijn column over 'weldenkendheid en revolutie'. Volgens het onderzoeksrapport 'E i V' draait het om 'weldenkendheid en transformatieproces', een paradigmawisseling. Weldenkendheid bevordert Geluk en Onweldenkendheid Ongeluk.

Het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen is nog steeds actueel.

Trainersvak (Hans van Dijck de Volkskrant 15 januari 2022 Opinie p. 28-29):
Alyson Annan moet opstappen als bondscoach van de hockeydames. De Australische creëerde een
angstcultuur voor een deel van de speelsters. Andere speelsters konden zich wel vinden in haar aanpak. Als je de top wil bereiken, moet je tegen een stootje kunnen, vinden zij. Wanneer is een coach eigenlijk een goede coach en wat leert de wetenschap ons daarover?
Het trainersvak heeft een
fysieke en mentale invalshoek. Fysiek moet een trainer laten zien welke onderdelen van de sport op welke manier kunnen worden getraind. Dat is vakmanschap overdragen en daarbij de discipline om de sport op onderdelen eindeloos te oefenen. Het mentale aspect gaat over motivatie en de discipline om te blijven leren, vanuit de overtuiging dat alles leerbaar en trainbaar is.
In dit verband is het woord
talentinteressant. Wordt het overwegend gebruikt als aangeboren kwaliteit, dan schuilt hierin de overtuiging dat het ­genetische meer invloed heeft dan het ontwikkelbare; nature boven nurture. ­Gebruiken we talent als iets dat moet worden geoefend om tot ontwikkeling te komen, dan zeggen we dat de hoeveelheid training bepaalt hoe ver je komt. Gebruik je talenten, begraaf ze niet.

Pijnlijk leuk (Hein Janssen de Volkskrant 14 januari 2022 p. V8-10):
Ivo van Hove opent het jaar van Molière (1622-1673) in Parijs, met een
nieuwe regie van Tartuffe.
‘Toen ik de tekst van
Don Juan las, kreeg ik allerlei beelden voor ogen, en daarom wilde ik een filmische, snelle voorstelling maken. Intrigerend vond ik zijn amorele kant, hoe hij met vrouwen omgaat. Iedereen maakt Don Juan verwijten over zijn moraal, terwijl iedereen er zelf een dubbele moraal op nahoudt. Don Juan wordt gezien als de allesverslindende vrouwenversierder maar ik vind hem ook consequent: excuses aanbieden voor zijn gedrag, dat doet hij nooit: liever sterft hij dan dat hij excuses aanbiedt. Dat zien we vandaag de dag nog steeds: iedereen biedt voortdurend over van alles en nog wat excuses aan om vervolgens vanuit machtsbehoud gewoon door te gaan.
‘Hij laat de maatschappij in al haar gedaanten zien, van
ridicuul tot hypocriet, van rechtschapen tot slecht, en daarbij spaart hij niets of niemand. Dat maakt zijn werk tijdloos: hij laat zien dat hypocrisie van alle tijden is, maar is daarin niet moralistisch. Van hem zul je niet horen hoe het al dan niet moet, en wat de juiste moraal is. Hij laat in zijn stukken met zichtbaar plezier zien hoe die dubbele moraal in ons allemaal zit. Zijn werk is ook niet eenduidig: de een is niet alleen maar de schurk en de ander de held, dat loopt door elkaar heen. Voor acteurs is het een feest om te spelen: het is om te lachen, maar onder dat lachen ligt altijd iets tragisch.’

Dubbele moraal verwijst naar het feit dat veel mensen, bewust of onbewust, met twee maten meten, wat zich soms uit in selectieve verontwaardiging.

Bij Pontius Pilatus is ook van een dubbele moraal sprake.
Door aan het kruis te sterven neemt de Zoon voor de zonden van de mensheid de schuld op zich.
Jezus wordt Zondebok: Op de verlosser, de wereldverbeteraar wordt de schuld afgeschoven. Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en 'wast zijn handen in onschuld' (Matt. 27:24).
Pontius Pilatus-syndroom, 'Wat wil het volk?' slaat op schuld afschuiven.

Het zijn juist de waarden en normen, die mensen met elkaar verbinden. Of anders gezegd de onzichtbare muren tussen 'Wij en Zij', waardoor we de ander uitsluiten, dienen we af te breken. Het menselijk tekort hangt net als het democratisch tekort slechts met een contrast in ons denken samen, zoals Theïst en Atheïst, Altruïsme en Egoïsme, Goed en Kwaad en 'Fysica en metafysica'. In het rapport ‘E i V’ staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, 'Aristoteles of Descartes', what’s in a name centraal, maar de wederkerigheid (reciprociteit) tussen beide, het 'en-en'/'of-of' mechanisme (Dichotomieën, lees Complementariteit), de Kwintessens. Er bestaat niet alleen de absolute ruimtetijd, maar ook de relatieve ruimtetijd.

Frits Bolkestein geeft in de Volkskrant van 17 januari 2004 een reactie op het boek ‘Jihad vs McWorld’ van Benjamin Barber. Het zijn twee krachten die aan de basis liggen van de belangrijkste gebeurtenis sinds de val van de Berlijnse muur. Bolkestein spreekt liever over de tegenstelling cultureel particularisme en consumentisme.
Bolkestein is het niet eens met
Benjamin Barber die een soort Derde Weg probeert te vinden die noch jihad noch McWorld is. Maar die Derde weg is er niet volgens Bolkestein: McWorld is namelijk onlosmakelijk met de democratie verweven.

In plaats van dat we in het leven onze eigen weg, de middenweg, de route van balancerend leiderschap kiezen prefereren we veelal het kuddegedrag (Groupthink). Bij nabootsend gedrag kiezen we voor de bekende weg, de opvattingen van de kudde.

Chaos, de ''self-fulfilling prophecy" van Frits Bolkestein ontstaat wanneer we weigeren met de keerzijde van de medaille (Complementariteit), het panentheïsme van Spinoza rekening te houden.

Nederlandse neurowetenschappers, de fysici Dick Swaab en Victor Lamme behoren tot de overtuigde sciëntisten. Al vindt de metafysica, de geestkunde dat een ‘metafysisch’ denken over de mens, het erkennen van de monadische essentie ,de interdisciplinair aanpak, meer perspectief biedt om de wereldvraagstukken op te lossen.

Een angst- en afrekencultuur ontstaat door politieke tactieken zoals ‘verdeel en heers’, met machtsvertoon instellen van een uniforme orde, afstraffen van afwijkingen van de norm en het unieke, onderdrukking van spontaniteit en eigenheid. Teneinde normalisering en disciplinering in organiseren te doorkruisen is het nodig te schuren, schooieren en knutselen (Coenen, 2009) en zaken met humor te beschouwen. Pas wanneer mensen speling genereren in de systeemwereld van organiseren krijgt interculturele levenskunst een kans als voedingsbodem voor het vinden van collectieve dromen en gedeelde waarden, die deelbelangen overstijgen. Levenskunst in organisaties (Brohm & Muijen, 2010) schept en vraagt ruimte voor werkplezier en vriendschap, voor morele motieven en gemeenschapszin in werkcontexten. Des te sterker is het voor het ontwikkelen van een mondiaal bewustzijn noodzakelijk reactieve ketens te doorbreken en inter-esse –uitnodigende tussenruimten – te stichten, waarin een cultuur van vertrouwen en compassie kan groeien.

Net als H.B. Blavatsky in haar oeuvre beschrijft Geertruida Kapteyn-Muysken in haar dagboeken het emancipatieproces (‘Hoofdroute’, Evolutionaire kringloop, onderscheidingsvermogen). Peter Noordanus signaleert het bij de Haagse bureaucratie populaire over de schutting gooien: het ministerie van Justitie wijst naar het ministerie van Financiën, Financiën wijst naar De Nederlandsche Bank, De Nederlandsche Bank wijst weer naar Justitie. Het leert ons dat mystici de éne werkelijkheid beter hebben begrepen dan politici. Of met andere woorden het bekende doorschuiven van problemen. Het retorisch foefje van Mark Rutte is dat hij het oplossen van problemen naar de toekomst verschuift.

Jeugdtheater koningin (Annette Embrechts interviewt Moniek Merkx Volkskrant 5 maart 2021 p. V10-11):
Het is deze fysieke, beeldende theatertaal waarmee Merkx vanaf medio jaren negentig pionierde in het Nederlandse jeugdtheater. Tot dan domineerde hoofdzakelijk
literair teksttoneel. ‘Taal’, zal Merkx meermaals benadrukken, ‘is niet altijd de ingang tot .’ Zeker niet voor jong publiek. Ervaren, daar gaat het om. Associaties opwekken.
Gevoelens (h)erkennen, angsten, dromen, nachtmerries – het monster in de bek of in de spiegel zien. Ook in haar handboek
Eerste hulp bij theater, geschreven met journalist Jowi Schmitz en dramaturg Dorien Folkers, adviseert ze scholen bij het maken van een groep-8-musical om eens niet te vertrekken vanuit een standaardtoneeltekst met hoofd- en bijrollen, maar vanuit de vraag: ‘Wat is het raarste dat hier op school kan gebeuren?’ – en dat vervolgens te laten verbeelden.

Geavanceerde technologieën, lees technische hulpmiddelen als computers, elektrische auto’s, vliegtuigen en drones zijn niet goed of fout, maar de mensen, die deze middelen verkeerd toepassen. Voor een goed milieubeheer, dient zowel het boekhoudsysteem van de Europese Commissie als het boekhoudsysteem in Nederland met elkaar in evenwicht te zijn. Het boekhoudsysteem is het eerste wat bij bedrijven wordt gedigitaliseerd. Om een effectieve samenwerking te bevorderen, is het veel moeilijker onze emoties te beïnvloeden. Deze zijn namelijk niet te digitaliseren.

Sander Videler Op weg naar je Zelf Het pad van de gnosis
Hoofdstuk 1: Sprookje of nachtmerrie?
Betekenis van de zondeval (p. 6):
God velt dit oordeel nadat Adam en Eva van de boom van de kennis hebben gegeten. Hadden zij dit niet gedaan en hadden ze alleen van de boom van het leven gegeten, dan was de mens nu niet veroordeeld tot een bestaan in lijden. De vraag is dus: wat symboliseren de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad?
Hoofdstuk 5: De goudgele weg (p. 70):
Goed en kwaad zijn relatieve, geen absolute grootheden. De mens noemt de bovenwereld goed en de onderwereld slecht. Het Oosten duidt de bovenwereld met yang en de wereld beneden met yin aan. Yin en yang zijn aspecten van tao. Tao is de essentie, het leven die in geen vorm vervat kan worden. Door polarisatie brengt tao twee ogenschijnlijk tegengestelde krachten voort.

Anna Lemkow boek Het Heelheidprincipe
Hoofdstuk 16 Eenheid ervaren p. 297,298:
Paul Tillich’s uitleg van absolute en relatieve waarden is ook verhelderend. Tillich bevestigde “het onvoorwaardelijke karakter van de morele imperatief [van Kant], ongeacht zijn inhoud, en het beginsel van rechtvaardigheid – de erkenning van ieder mens als persoon.” Over het beginsel van
liefde of mededogen of eros of agapè zei hij dat het “rechtvaardigheid omvat en overstijgt, en het absolute en het relatieve verenigt door zichzelf aan te passen aan iedere concrete situatie.” Als we de werkelijkheid onder ogen zien, zij het door middel van cognitieve, ethische, esthetishe of andere middelen, stuiten we op “structurele absoluutheden zonder welke het leven in deze werelden onmogelijk zou zijn.”162 Plato sprak van de archetypen. In overeenkomstige zin zeggen mythologen ons dat deze structurele absoluutheden terugkeren in de mythen van de wereld.

Anna Lemkow toont in haar boek Het Heelheidprincipe de 'Hoofdroute' (diagram op blz. 145), van 'Boven naar Beneden' de verbinding (religare) tussen elementaire deeltjes en biosfeer, de Axis Mundi tussen Aarde en Hemel, de Complementariteit. In het oude India was het geslachtsdeel, de fallus, Liṅga (Sanskriet), de Staf van Hermes het symbool van abstracte schepping, namelijk vruchtbaarheid. Hoe met het ontbrekende puzzelstukje, in verbinding te komen was in de Bhagavad Gita al bekend. De inzichten van Rutger Bregman, Samuel Lee, Mathijs Bouman, Damiaan Denys en Stephen Sanders vullen elkaar aan, zijn interdisciplinair.
Anna Lemkow heeft dertig jaar lang als ontwikkelingseconoom bij de Verenigde Naties gewerkt.

De resultaten van het onderzoek van de primatoloog en etholoog Frans de Waal sluiten aan op de bevindingen op het terrein van de evolutiepsychologie en moraalfilosofie door R.C. Smaniotto respectievelijk Ellen Comhaire. Maar zoals veel wetenschappers denken stammen we niet van de apen, de bonobo’s af. . . . . Alle dingen hadden hun oorsprong in de geest – de evolutie is oorspronkelijk van bovenaf begonnen en naar beneden voortgegaan, in plaats van omgekeerd, zoals volgens de theorie van Darwin.

Een Palestijnse staat is verder weg dan ooit (Lotfi Abdel Hamid de Volkskrant 21 oktober 2015, p. 24):
Vechten voor
burgerrechten biedt meer perspectief voor Palestijnen dan streven naar een eigen staat.
De lucht boven Jeruzalem is doortrokken van dromen en gebeden', schreef de dichter Yehuda Amichai - en ze pakken zich samen tot een storm op de Tempelberg, waar de belangrijkste heiligdommen van de wereldgodsdiensten verzameld zijn.
Net als vijftien jaar geleden lijkt (de status van) de Tempelberg de aanleiding voor de nieuwe golf van geweld. Hoewel de aanwezigheid van heilige plaatsen het geweld een godsdienstig karakter geven, heeft het Palestijns-Israëlisch conflict vooral de
kenmerken van een koloniaal conflict. Etc.
De tweestatenoplossing is in theorie én praktijk verder weg dan ooit. Misschien moeten de Palestijnen serieus nadenken over een eenstaatoplossing. Wijlen
Edward Said, tot zijn dood voorvechter van de Palestijnse zaak, heeft al langer gepleit voor een eenstaatoplossing met als argument dat burgerrechten belangrijker zijn dan een eigen staat. Eén staat waar beide volkeren vreedzaam samenleven als gelijke burgers. Voorwaarde: accepteer de geschiedenis zoals die is, erken elkaars lijden en probeer naast elkaar te leven zonder haat en angst.
Er moet een einde komen aan de Israëlische apartheidspolitiek. Moet er dan niet een Palestijnse Mandela opstaan, hoor ik u denken. Misschien. Maar misschien is het belangrijker dat er een Israëlische De Klerk op de voorgrond treedt.
'Jeruzalem, Jeruzalem, stad van gebed, ik bid', zong de Libanese zangeres Fairouz. Ik bid mee. Voor vrede.

Het oeuvre van Edith Eva Eger leert dat er niets nieuws is onder de zon. De esoterie ziet de levenskracht, de zon (in de kosmische allegorie in slechts één betekenis) als bron van energie op aarde. De interviews van Fokke Obbema over de zin van het leven hebben op hoe richten we onze levenskracht betrekking. Voor een rechtvaardige en duurzame samenleving is het belangrijk de mens centraal te plaatsen. De uitdaging voor de 21ste eeuw is om in de micro-economie de balans tussen kapitaal en arbeid en de vierde productiefactor creatief ondernemerschap weer de plaats te geven die het verdient. Voor een macro-econoom valt daarmee weinig eer te behalen. De zin van het leven is onlosmakelijk met de evolutionaire kringloop verbonden, namelijk hoe staat de homo sapiens in wederkerigheid met elkaar. Voor het neoliberalisme geldt dat niet creatief ondernemerschap maar het creatief boekhouden aan het langste eind trekt. Het neoliberalisme leidt niet alleen onder Amerikaanse burgers, maar ook in Europa tot een diepe verdeeldheid.

De zoektocht van Fokke Obbema in zijn boek De zin van het leven Gesprekken over de essentie van ons bestaan heeft in het onderzoeksrapport 'E i V' op de pelgrimstocht, de 'Hoofdroute' (mysteriescholen), dus hoe richten we onze levenskracht betrekking. In de tijd van Confucius was het al bekend hoe het mogelijk is een vreedzame wereld te bereiken.

Mist Nederland de boot in zorgtechnologie? (Peter de Waard Volkskrant 4 maart 2020 p. 27):
In een tijd waarin virologen en andere deskundigen de media bestormen blijkt dat Nederland heel sterk is in medische wetenschap, maar er slecht een succesvol verdienmodel van weet te maken. Liefst 95 procent van de gezondheidstech-uitvindingen op universiteiten bereikt de maatschappij nooit. Consultant KPMG stelde in november dat de bereidheid van Nederlandse durfinvesteerders om geld te steken in de biotechsector laag is, niet alleen vergeleken met de VS, maar ook met andere Europese landen zoals België. Het gevolg is dat ze zich óf over laten nemen door een Amerikaanse grootmacht óf een beursnotering zoeken op de Amerikaanse Nasdaq, met als gevolg dat ook activiteiten naar de VS worden verplaatst.
Hopelijk lukt het Nederland in eigen land talenten in hun weg naar de veteranenstatus te koesteren.

Ons feilbare denken van Daniel Kahneman is één meesterwerk wanneer het gaat om de complexe relatie tussen 'Voelen en Denken' te beschrijven. Of met andere woorden het geeft een nieuwe visie op het thema gnosis. Maar met de zogeheten 'Mozes-misleiding' (p.81) heeft hij het mis dat Noah dit deed.

Gevoeligheid, we doen het onszelf aan (Jonathan van het Reve de Volkskrant 8 mei 2018, p. 24):
Het is, zoals
Jonathan van het Reve schrijft, een mooie volgende stap voor de beschaving om die overgevoeligheid te kanaliseren. In de woorden van Arnon Grunberg men moet op zoek naar andere hartstochten. Het denken met het hart en het voelen met het hoofd, Gnosis (common sense), sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken. Artificiële intelligentie leert dat het veel lastiger is om met kwalitatieve parameters, de cruciale kwalitatieve relaties, onze gevoelens rekening te houden.

Het motto van de Islam is het vers: ‘En we hebben jullie tot de ummah, Eenheid in Verscheidenheid, van de middenweg gemaakt’. In het Nederlads betekent Basmala: "In de naam van God; de medelevende barmhartigheid". Hiermee wordt datgene wat men van plan is te gaan doen opgedragen aan God.

René Girard wijst op de betekenis van Plato’s opvattingen over de menselijke imitatie. Iedere menselijke begeerte mimetisch van aard is, en dus altijd bemiddeld (via de ander) tot stand komt. Deze driehoeksbegeerte werpt een nieuw en verhelderend licht op de menselijke betrekkingen van bewondering, rivaliteit en haat: willen wat de ander wil en begeren wat de ander begeert. De geestelijke wereld is werkelijkheid, de zintuiglijke is een illusie, want veranderlijk. Men moet zich volgens Plato richten op het geestelijke en streven naar de hoogste wijsheid, namelijk die van het Goede, het Ware en het Schone.

Als Plato het heeft over de irrationele, roerige elementen ‘die zijn samengesteld uit vuur, lucht, water en aarde’, bedoelt hij elementaire demonen. (Zie de Timaeus.) De Eeuwige wederkeer, het ultieme ordeningsprincipe, de negentropie of het IBS (integraal besturingssysteem) van Ken Wilber is al millennia bekend. Dit integrale besturingssysteem in de kosmos heeft op de demonen van Beatrice de Graaf betrekking. Hoe het precies zit met deze demonen (engelen) wordt in het boek Het Goddelijke plan van G. Barborka samengevat.

Zonder toetsing met een trauma aan de slag (Maarten van Gestel Volkskrant 10 oktober 2020 Ten eerste p. 4-6):
EMDR is een bewezen traumatherapie, maar ook onvoldoende opgeleide therapeuten en beunhazen mogen zich behandelaar noemen. Getraumatiseerde patiënten kunnen daar de dupe van zijn, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.
De Volkskrant sprak tientallen behandelaars, patiënten en opleiders in EMDR-therapie. ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’, waarschuwt bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen Ad de Jongh (Universiteit van Amsterdam) vooral de maatschappelijk werkers, therapeuten en coaches uit het alternatieve circuit. De Jongh haalde EMDR-therapie twintig jaar geleden naar Nederland en waarschuwt voor de mogelijk ‘ontwrichtende’ werking van traumatherapiebeunhazen, die soms dubieuze claims op hun website doen. Bijvoorbeeld dat oogbewegingen ‘je ziel weerspiegelenof dat hun EMDR ‘efficiënter’ werkt dan ‘hoe het standaard wordt aangeboden’.
In de VS staan EMDR-therapeuten en cognitief gedragstherapeuten ten slotte vanaf het begin lijnrecht tegenover elkaar (‘als Democraten en Republikeinen’), terwijl ze in Nederland intensief samenwerken.

Nieuw in de column Een vriendelijk hart dat heb ik gemist van Asha ten Broeke (Volkskrant 4 september 2020 p. 27) is dat zij het Prisoner’s dilemma gebruikt om onze onderbuikgevoelens te verklaren.

De geschiedenis leert dat dieren worden gebruikt om onze emoties te verklaren. De in de ark opgesloten dieren zijn de menselijke hartstochten. Echter niet alleen in het verleden, maar nu ook nog steeds, bijvoorbeeld Roos van der Lint De Groene Amsterdammer 19 juli 2018 p. 32-35: 'Dilemma’s in de dierentuin Levende monumenten of ambassadeurs van de soort?' en Joris Luyendijk in zijn boek Dit kan niet waar zijn Hoofdstuk 12 Waanbankiers en koele kikkers (zie p. 64, 65, 174).

Wie de agenda ­beheerst, controleert het politieke spel (Martin Sommer Volkskrant 7 december 2019 Opinie p. 23). De hamvraag is in hoeverre heeft Jesse Frederik met zijn onderzoek Zo werd Nederland het grootste belastingparadijs voor Amerikaanse multinationals (1 juni 2017) gelijk? In het leven gaat het om het nemen van de juiste keuze op het juiste tijdstip en de juiste plaats, maar daarentegen kan de mens het tijdstip en de plaats waar hij geboren wordt niet kiezen. Elke beslissing vindt in het nu, in een split second plaats. Het leven bestaat alleen in het eeuwige nu. Waar kiezen we, bewust of onbewust, voor in het leven? Het maakt de essentie van de in het heelal, de in het leven ingebakken schijnbare paradox zichtbaar.

‘De mens evolueert richting het goede’ (Fokke Obbema interviewt Gerard Bodifée Volkskrant 24 december 2018 p. 16-17):
In zijn zoektocht naar de zin van het bestaan schakelt Gerard Bodifée even makkelijk tussen Plato, God, Spinoza en de geboorte van sterren. Het ethisch besef van de mens groeit, zegt hij tegen Fokke Obbema.
Hij raakte gefascineerd door de sterren en voelde zich ‘aangeraakt door iets groters’ – met een dagelijkse gang naar de kerk als misdienaar tot gevolg. Later promoveerde hij op de patronen die na de geboorte van een ster in sterrenstelsels ontstaan, waarbij Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine zijn intellectuele voorbeeld was. In de kerk is hij inmiddels teleurgesteld geraakt (‘Die heeft gefaald’), maar zijn geloof in God is ongebroken. Al hanteert hij wel zijn eigen definities van ‘geloven’ en ‘God’.
Gelooft u in God?
‘Is dat een geloof in God? Ik denk het, want het woordje God betekent in essentie voor mij: het volkomen goede. Deze wereld is goed tot op zekere hoogte, het kwaad is waar de wereld tekortschiet. Maar de wereld evolueert door de morele mens in de richting van het goede.
Het is een scheppingsproces. Het ultieme doel, de voltooiing van dat proces, noem ik God.
U ziet de mensheid in de richting van het goede evolueren. Waar leidt u dat uit af?
‘Lees Aristoteles over de deugdethiek van 2.500 jaar geleden. ‘Wat is een goede man?’, vraagt hij zich af. Hij denkt dus alleen aan de man. Dan zegt hij: iemand die goed is voor zijn slaven. Meteen ervaar je de vooruitgang in ons ethisch besef, want slavenbezit is voor ons een misdaad. Of lees de opvattingen van Plato en Socrates. Neem kinderen naar het slagveld om hun dapperheid te ontwikkelen, zeggen zij. Nu ziet niemand dat nog als een goede plek voor kinderen. Het besef dat oorlog niet goed is, is breed gedeeld. Ethische groei is er zeker.’
Leestip
Illya Prigogine &Isabella Stengers Orde uit chaos de nieuwe dialoog tussen de mens en de natuur
Zij schetsen een alliantie tussen mens en natuur, waardoor het leven kan zijn wat het altijd is geweest: origineel, creatief en vrij’.

‘De mens is extreem belangrijk en extreem onbelangrijk’ (Fokke Obbema interviewt Theodore Dalrymple Volkskrant 2 maart 2020 (p. 12-13):
De menselijke ellende die hij als psychiater tegenkwam, ging zijn fantasie te boven. Toch is het juist de mooie kant van de beschaving die Theodore Dalrymple anderen wil laten zien.
Dat bevredigt niet alleen zijn enorme nieuwsgierigheid (‘Overal is het interessant’, luidt een typerende hoofdstuktitel van zijn laatste boek, In Praise of Folly), maar het vormt in zijn ogen ook een bijdrage aan het grotere verhaal van onze cultuur: ‘Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen hoe we zover zijn gekomen. Juist omdat we weten hoe kwetsbaar onze beschaving is.’
‘De kunst is te blijven beseffen dat je zowel extreem onbelangrijk als extreem belangrijk bent. Dat laatste ben je voor jezelf en je naasten – de mensen om ons heen moeten we behandelen alsof ze extreem belangrijk zijn.
‘Maar dat eerste ben je ook: als ik dood neerval, draait de hele wereld door, alsof ik nooit heb bestaan. Dat is onze
condition humaine. Het christendom maakt dat goed duidelijk: je bent belangrijk voor God, maar ook niets in vergelijking met God. Ons leven is een poging een evenwicht te vinden tussen die twee uitersten.’

De integratie van de vier domeinen , de synthese (interdisciplinaire aanpak) heeft op het vijfde domein, een duurzame samenleving betrekking. De commissie-Borstlap laat zien dat politici in de eerste plaats als verhalenverteller acteren.

Het Koninkrijk van God, lees een gloedvol Groot Verhaal wordt door Mattheüs 6:33, lees mensenrechten onderbouwd. De paradox is dat de geestelijkheid, die dit verhaal verkondigde door het retorische foefje, het verhullende taalgebruik van politici en PR-medewerkers is vervangen. Om een cultuuromslag te realiseren gaat het uiteindelijk om een integrale denktrant (de synthese tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het parochiale denken, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv Ego' overstijgt. Het is mogelijk het retorisch foefje met behulp van het het maskerkwadrant te ontmaskeren, te onthullen.

Zin van het leven (Irma Meijs Volkskrant 5 maart 2020 p. 23):
Helemaal eens met Jan Tolsma uit Leiden. De zin van het leven is hoe te leven vanuit het hart. Daar zou ik meer over willen lezen.

Hartmens (Jan Tolsma Volkskrant 3 maart 2020 p. 24):
En weer wordt er een ‘hoofdmens’ (psychiater) aan het woord gelaten in de serie over de zin van het leven. En opnieuw wordt er gezegd: ‘Ik zou niet kunnen zeggen welk gedrag zinvol is en welk niet.’
Dat is nogal logisch: het hoofd is niet in staat om antwoord te geven op zulke diepe levensvragen. Daarvoor hebben we het hart gekregen.
Dus laat alstublieft eens een ‘hartmens’ aan het woord.

De praktische bruikbaarheid van het onderscheid tussen een relatieve en een absolute wereld komt in de psychologie van Roberto Assagioli naar voren. In zijn boek Psychosynthese wijst Assagioli er op dat we gedachten en emoties hebben, maar niet onze gedachten en emoties zijn. Gedachten en emoties komen en gaan, het zijn de steeds veranderende inhouden van ons bewustzijn. Het is net als met goed en kwaad, wijsheid en dwaasheid, zij hebben een relatief karakter. Het centrum van ons bewustzijn wordt gezien als een wit scherm waarop de verschillende beelden, de zogenaamde schaduwen van ons bewustzijn worden geprojecteerd. Plato geeft in zijn allegorie van de grot al een vergelijkbaar beeld. Volgens Plato is dat wat wij doorgaans beschouwen als de werkelijkheid slechts een zwakke afschaduwing van de échte werkelijkheid: de wereld van de ideeën. Deze ideeën bevinden zich in Plato’s hemel of ideeënrijk: een transcendente werkelijkheid. Het is de wereld van de absolute ruimtetijd (wormgat).

Net als Assagioli en Dan Millman plaats ook Ramundus Lullus Superioriteit tegenover Inferioriteit, het meerderwaardigheidscomplex tegenover het minderwaardigheidscomplex. Een vervormde kijk ontstaat wanneer we ons eigen minderwaardigheidscomplex, dus minder bewonderenswaardige trekjes op anderen projecteren. In deze gevallen spreken we niet van sublimering, maar van het compenseren van onze eigen onkunde. Assagioli gaat er vanuit dat door de juiste waardetoekenning ’Ken uzelve’ synthese kan worden bereikt.

Arnon Grunberg slaat in zijn voetnoot Oekraïne de plank volledig mis. De ware doelstelling van het 'nee-kamp' heeft op het creëren van balans, op het bieden van tegenwicht, het zelfreinigend vermogen betrekking. Het gaat er om de vitaliteit, de veerkracht, de levenskracht van de EU te verbeteren. In de theosofie draait het om de principes Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, het zelfreinigend vermogen, om innerlijke zelfontwikkeling (leer van de individualiteit), zuivering en verlichting en het rentmeesterschap.

It wasn’t America, stupid (Ewald Engelen De Groene Amsterdammer 7 juni 2018 p. 14-17):
Volgens IMF-econoom Tamim Bayoumi werd de crisis niet veroorzaakt door Amerika, maar door wankele, ondergekapitaliseerde megabanken in Europa. ‘In Nederland kon de belastingbetaler naar de hel lopen voor de zonden van de bankier.’
Doordat burgers hun onderpand in waarde zagen dalen en geen kant op konden, begonnen ze fors in hun bestedingen te snijden. Een feit dat de Europese elite niet goed uitkomt omdat het wijst op de ontwerpfouten van de euro. Zonder achtervang, investeringen, risicodeling, een Europese bankenunie en een Europees depositogarantiestelsel is de euro niet levensvatbaar. Voor te veel lidstaten is dat echter een brug te ver. Dus krijgen burgers een verhaal op de mouw gespeld dat de slachtoffers van het afgedwongen bezuinigingsbeleid in de eurozone tot daders maakt en de schuld legt bij te genereus begrotingsbeleid. Het ontslaat de Europese elite van een kritischer blik op het eigen falen. Met name bij het in toom houden van de eigen grootbanken. En bij het ontwerpen van die desastreuze muntunie.’
De titel van Bayoumi’s boek, Unfinished Business, verwijst naar het eindoordeel dat hij over tien jaar crisisbeleid velt: het is geenszins volbracht. Toch is hij duidelijk positiever over de VS dan over Europa. In de VS waren de buffers nooit een probleem en zijn ze sinds de crisis alleen maar verhoogd. In de VS is het gebruik van eigen risicowegingsmodellen aan banden gelegd.
De mondiale economische machine was zo geperfectioneerd dat micro-sturing niet alleen niet meer mogelijk was, maar ook onnodig. Het heette
the great moderation. De derde was de verwaarlozing van grensoverschrijdende kapitaalstromen. Neem de eurocrisis. De aandacht ging alleen uit naar de verschillen in renteopslag tussen de staatsobligaties van de lidstaten. Niemand keek naar de private kapitaalstromen en de tekorten en overschotten op de lopende rekening. Terwijl daar de echte pijn zat.
‘Dit cognitieve falen staat wat mij betreft aan de wieg van de huidige afkeer van experts aan de kant van kiezers’, concludeert Bayoumi. ‘Voor de crisis bezwoeren deskundigen dat alles goed was. Het tegendeel bleek het geval.

De moeizame relatie tussen liefde en algoritmes (Marjan Slob Volkskrant 27 augustus 2018 p. 19):
De computer heeft iets ‘gedacht’, maar wat? Je kunt het hem niet vragen. Zodra bedrijven en overheden gaan handelen op grond van de resultaten die supercomputers opleveren, kunnen wij die organisaties dus ook niet vragen waarom ze nu eigenlijk tot dat beleid komen. Er is geen inzicht meer, geen verhaal dat de beslissing begeleidt. Wat een andere manier is om te zeggen dat deze overheden en bedrijven geen verantwoordelijkheid meer kunnen nemen voor dergelijk beleid. Die ontwikkeling bedreigt de maatschappij wel degelijk.
Als ik had vastgehouden aan het profiel dat ik had opgesteld, was ik mijn grote liefde misgelopen. Moraal: wil liefde kunnen toeslaan, dan moet je loslaten wat je denkt te willen. Daar kan een computer niets mee.
Voor beleidsmakers is het een deugd om te kunnen toelichten waarom ze een bepaalde weg inslaan. Voor de liefde is dat de dood in de pot.

Jaap Schaveling maakt in zijn boek Succesvol organisatie ontwikkelen van het kernkwadrant en het maskerkwadrant gebruik. Het laat zien dat het voorkomen van een crisis nog altijd beter is dan genezen. Door het accent op rechtvaardigheid, het balansmechanisme evenwicht door tegenwicht, neemt het vertrouwen in de overheid toe. De paradox van de risicobeheersing is echter dat door de eenzijdige focus op marktwerking en de egotripperij van AI-specialisten, de complexiteit van het vraagstuk alleen maar wordt vergroot.

De afbraak van het huidige pensioenstelsel loopt in de pas met het sinds 1980 geleidelijke macro-economisch wanbeleid om de rente tot onder nul te verlagen. De paradox is, dat de maatregelingen, die zijn genomen om de rente te stabiliseren , dreigen nu de bron te worden van meer instabiliteit. Voor er pleisters worden geplakt is het van belang te weten wie voor dit macro-economisch wanbeleid (Wereldbank, IMF?, bankenlobby) verantwoordelijk is?

In Buitenhof 11 november 2019 NPO1 wordt door Ilja Boelaars naar het opiniestuk van Dick Sluimers (APG) in het Financieele Dagblad van 29 oktober 2019 verwezen. Dat de pensioenfondsen prima boeren komt door macro-economisch wanbeleid. Dick Sluimers toont een fals dilemma:
Waar ligt de sombere stemming dan wel aan? Zoals zo vaak aan een poging het nog beter te doen. Die poging is ingezet met de nieuwe pensioenwet in 2006. Toen is besloten het pensioen voor 97,5% zeker te stellen. Een loffelijk streven, maar niet erg gemakkelijk. Want de pensioenuitkomst is gemiddeld voor zo’n 80% afhankelijk van onzekere beleggingen en slechts voor 20% van premie-inkomsten. De oplossing was om bij de beleggingen voortaan uit te gaan van het rendement op de meest zekere overheidsobligaties, die met een AAA-rating. Op dat moment was dat geen groot probleem want de rente voor dit type obligaties lag op 4% à 5%. Verder werd besloten dat er een extra buffer moest komen van zo’n 30% voor de jaarlijkse indexatie.
Als we erkennen dat pensioenuitkomsten per definitie onzeker zijn, kan de zekerheidsmaat omlaag en ook het verwachte beleggingsrendement worden aangepast.
De burger wordt dan minder zeker, maar wel van meer pensioen. Een uitkomst die aan gepensioneerden goed valt uit te leggen, maar die wel lastiger ligt voor jongeren. Anderzijds is het de vraag hoe lang je ouderen kunt blijven korten om de pensioenuitkomst van jongeren zo zeker mogelijk te maken.
De waarheid ligt vermoedelijk ergens in het midden.

De axiale periode of spiltijdperk is de periode van 800 v.Chr. tot 200 v.Chr. waarin radicale culturele veranderingen plaatsvonden. De naam is gemunt door Karl Jaspers in zijn Vom Ursprung und Ziel der Geschichte vanwege de vernieuwingen in religie en filosofie in die periode. Naast het monotheïsme in het Midden-Oosten, ontstonden in China het confucianisme en taoïsme, in India het hindoeïsme en boeddhisme en in Griekenland het rationalisme. Deze veranderingen zouden tot op heden de basis vormen van de samenleving.

Het positivisme op de beurs (Peter de Waard Volkskrant 7 november 2019 p. 10-11) staat tegenover de stemming in het onderwijs (Sheila Sitalsing Volkskrant 7 november 2019 p. 2). Minister Dekker denkt dat de hogere werkdruk en lage vergoeding door 'een nieuwe manier van werken' kunnen worden opgelost.
De conclusie kan niet anders zijn dan dat de minister niet bereid is om het lekkende dak te repareren en de rechtsstaat liever laat verkrotten.
‘De grondhouding bij het bestuur is: hoe krijgen we allerlei projecten weer van de grond?’, zegt Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de universiteit in Tilburg. ‘Terwijl het principe (grondtoon) moet zijn: geen inbreuk maken op Europese natuurregels.’ (Marcel van Lieshout Volkskrant 7 november 2019 p. 11). Ook de BV Nederland staat rood (Koen Haegens Volkskrant 7 november 2019 p. 24-25). Oprechtheid en proleterigheid in de Quote 500 (Paul Onkenhout Volkskrant 7 november 2019 p. V2). Verloren eiland (Patrick van IJzendoorn Volkskrant 7 november 2019 p. V3). De ramp meester (Berend Jan Bockting Volkskrant 7 november 2019 p. V7). De recensie van Midway staat op pagina V8.

In de interviews in de Volkskrant Magazine komen in het algemeen de Kernkwaliteiten ter sprake. Bijvoorbeeld in het Magazine van 2 november 2019 in het interview met Michaela DePrince. Het Maskerkwadrant wordt in de Volkskrant van 2 november 2019 door Martin Sommer en Ariejan Korteweg belicht. Eerder kwam het Maskerkwadrant in het interview met de opperlobbyist Niek Jan van Kesteren (Volkskrant 29 juni 2016 p. 9-10) ter sprake. Niek Jan van Kesteren stuurt het lobbynetwerk Alles moet veranderen, opdat alles hetzelfde kan blijven aan. Met behulp van het maskerkwadrant is het mogelijk het verhaal achter de realiteit weer te geven.

Pieter Kooistra: Het merkwaardige is dat dit onevenwichtige schommelen van het ik tussen meer- en minderwaardigheidsgevoel ophoudt als je deze beide loslaat. Dan kom je als 't ware in je eigen 'midden' terecht en kun je in de ruimte tussen de tegendelen jezelf bekijken, zoals je bent als 'waarnemer', die tot twee werelden behoort, die van het ik en die van het wij, van de materie en van de geest, van het mannelijke en van het vrouwelijke.

Om als 't ware in je eigen 'midden' terecht te komen van Peter Kooistra sluit volledig op ‘Ik wil in het middenstaan’ volgens Bart Brandsma aan. In plaats van dat we in het leven onze eigen weg, de middenweg, de 'Hoofdroute' van balancerend leiderschap kiezen prefereren we veelal het kuddegedrag (Groupthink). Bij nabootsend gedrag kiezen we voor de bekende weg, de opvattingen van de kudde.

Harriet Duurvoort signaleert in haar column Belastinginferno (Volkskrant 3 oktober 2019 p. 23) het dilemma van Wopke Koekstra en zijn staatsecretaris van Financiën Menno Snel.

Hans Wansink plaatst in zijn recensie van het boek Dark money The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right, De Duistere krachten in het Westen tegenover Zwart Rusland de stem van Svetlana Alexijevitsj uit het Oosten. De oplossingsrichting die de esoterie aanreikt om het conflict tussen Oost en West te verkleinen is al millennia bekend en heeft betrekking op dat niemand twee heren kan dienen en beiden tevreden stellen. Esoterici houden zich niet met hun eigen naïeve utopie bezig. Het sprookje van Hans Christian Andersen laat zien dat zijn hovelingen juist hielpen om de keizer van nieuwe kleren te voorzien. Is het, om de continuïteit van een organisatie, de BV Nederland te waarborgen, niet beter dat de hofhouding de ministers voor de valkuil van de nieuwe kleren van de keizer tracht te behoeden?

Het oedipuscomplex hangt met de paradox die we allemaal bij ons dragen samen. Onze levensweg, het leerproces op aarde heeft op het emancipatieproces, burgerschapsonderwijs (begeleidingskunde), de ’Hoofdroute’ (waarheidsvinding) betrekking, de Gulden middenweg van balancerend - en authentiek leiderschap, op het Rechterpad. Het biedt een oplossing voor het menselijk tekort. De levenskiem, het beginsel van de enantiodromie van Carl Jung is nog steeds werkzaam.

De weg van het midden (Rohit Mehta Theosofia juni 2015 p. 70,71):
Rohit Mehta schreef boeken en artikelen over theosofie en meditatie en gaf wereldwijd lezingen. In het Nederlands verschenen Zoek naar de Weg, over Licht op het Pad en De Scheppende Stilte over De Stem van de Stilte (UTVN Lotusreeeks 1). Dit artikel is een bewerkte samenvatting van een voordacht voor de conventie in Adyar in december 1956.
De ‘weg van het midden’
Om de aard van de
‘weg van het midden’ te kunnen begrijpen, moet men zich terdege rekenschap geven van het pad der uitersten en van alles wat dit inhoudt … Het denken werkt in de sfeer van ; de hele structuur van kennis is opgebouwd uit processen van vergelijking en tegenstelling. Hiervoor moet het een norm of maatstaf aanhouden, met andere woorden: het moet een vast punt hebben, waaromheen het de schemata van kennis kan construeren. Dit is zijn ideatie, zijn ideaalmodel, waarmee het kan beoordelen en waarderen. Datgene wat met deze norm overeenkomt noemt men goed en wat er niet in past is fout, of slecht …
Bewustzijnsontwikkeling door conflicten
Elke wijziging in het bewustzijn, elke verandering van denken is een beweging in de sfeer van tegenstellingen. Deze beweging van de ene tegenstelling, of het ene uiterste, naar een andere is het proces waardoor het bewustzijn groeit en ontwikkelt.
Dit ontwikkelingsproces is eindeloos, want elk bereikt eindpunt vormt op zijn beurt weer een beginpunt van waaruit een nieuw ontwikkelingsproces aanvangt. These en antithese, stelling en tegenstelling, zijn de beide polen in het denken. Zelfs wanneer een synthese is bereikt, wordt die ook weer een stelling die zijn eigen tegenstelling oproept. Het proces van bewustzijnsontwikkeling houdt zo in wezen een conflict van tegenstellingen in.

Het onderzoeksrapport 'E i V' plaatst de relatie tussen 'Slachtoffers en Daders' in het licht van de evolutie van de mensheid, antropogenese (hominisatie). Met zijn pamflet beoogt Gustaaf Peek het cultuurmarxisme te bestrijden. Door het Oosterse en Westerse denken met elkaar te verbinden, de Gulden Middenweg ontstaat synergie. In het Westen draait het primair om de 5e colonne, het informele circuit van de achterkamertjes politiek.

Onze pelgrimstocht op aarde, de mysterieweg in de school van Pythagoras, het thema verlossing, loutering, hangt met de evolutionaire psychologie samen. De esoterie (Filognosie) benadert de transformatie van het kwaad echter vanuit het bredere perspectief van karma, De Persoon, zaaien en oogsten. Hoofdoorzaak van het onbehagen in de maatschappij is dat een meerderheid van de politici in Nederland religie buiten hun referentiekader (5Ddenkraam) heeft geplaatst. Esoterie, Zaaien en Oogsten maakt het mogelijk probleem en oplossing met elkaar te verbinden.

De oplossing van het mysterie van het leven komt een stapje dichter bij wanneer we met de gulden regel Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander, het balansmechanisme in het universum serieus rekening gaan houden.

De levenscyclus, het levenswiel, de levenscirkel, de Eeuwige wederkeer omschrijft de vier punten van het kruis, die achtereenvolgens geboorte, leven, dood en ONSTERFELIJKHEID voorstellen. Onsterfelijkheid heeft op de verborgen 5e Dimensie betrekking. Het 5Ddenkraam, de Bewustzijnsschil is een model om de verborgen 5e Dimensie, de Christogenese van Teilhard de Chardin te duiden. Om het evenwicht, de harmonie tussen Maakbaarheidsgeloof en Zelfvernietigingsdrang te herstellen schiet het zelfreinigend vermogen van de democratie ernstig tekort. De klimaatcrisis is voor de homo sapiens op aarde niet alleen door het stijgen van de temperatuur meetbaar en voelbaar, maar brengt ook een cultuurverandering teweeg. De eurocrisis hangt met het fenomeen Zaaien en Oogsten samen. De vluchtelingencrisis, migratie hangt enerzijds met de demografische verandering, die Peter de Waard signaleert en anderzijds met onze defensie, namelijk met risicobeheersing samen. Klimaatcrisis, eurocrisis en vluchtelingencrisis zijn onderling nauw met elkaar verweven en alleen een integrale denktrant, de unificatietheorie biedt soelaas.

Wat gebeurt er als we het energetische niet grijpen, maar het leven vanuit ons hart, vanuit ons voelen. Het hart grijpt niet vast, het hart poogt niet te begrijpen, maar het hart laat leven stromen in een dynamisch voortdurend ritme, in een neutrale waarneming van alles wat IS, alles wat voorbijgaat, alles wat leeft. Het hart grijpt niet in, maar stuwt het leven voort.

In het laatste gedeelte bespreekt Dawkins met de filosoof Daniel Dennett de zingeving van het leven zonder een God, zonder een immateriële en onsterfelijke ziel of hoop op een leven na de dood. Volgens Dennett is een onsterfelijke ziel niet nodig voor zingeving: de ziel bestaat volgens hem uit de samenwerking van de neuronen in de hersenen. Het besef dat men deel uitmaakt van allerlei creatieve activiteit over de gehele planeet is volgens beiden een bron van zingeving.

Eenheidsbewustzijn ontstaat door het Eeuwige nu, Alpha en Omega met elkaar te verbinden. Keuzes maken we bewust en onbewust. Pim van Lommel: Elke gedachte die we hebben, blijkt dus een vorm van energie die eeuwig blijft bestaan. Pim van Lommel toonde aan dat verruimd bewustzijn (onbewust absoluut Bewustzijn) zonder hersenactiviteit mogelijk is. Dick Swaab, die de geest ziet als het produkt van de honderd miljard hersencellen (neuronen) die we hebben, heeft zeker voor een deel gelijk. De wet van arbeidsvermogen sluit in zich dat psychische beweging voortgebracht wordt door beweging. Daar psychische beweging slechts beweging is op het psychische gebied, een materieel gebied, heeft de psycholoog, die er niets dan stof in ziet gelijk (De Geheime Leer, Deel III, p. 601).

Volgens Abram de Swaan is het model van de publiek-private-samenwerking aan herijking (zie IJktheorie) , een paradigmawisseling toe. ’IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid’ geldt ook voor de fysicus Max Tegmark. Het is een illusie te geloven dat ICT het levensraadsel, het mysterie van het leven oplost. Wat betreft herijken zie de columns van J.L. Heldring in NRC Handelsblad. J.L. Heldring verwijst naar herijking 59 keer, ijkpunt 22 keer, herijken 9 keer, herijkingsnota 4 keer en krachtenveld 3 keer. Het biologische perspectief, de Hoofdroute is al millennia bekend.
Wat betekent
herijking! Van Dale helpt ons niet veel verder. Dus kijken we naar wat dit woordenboek over ijken te zeggen heeft. Dit: ‘Meet- en weeginstrumenten toetsen aan de gestelde eisen, ze indien nodig en mogelijk daaraan doen beantwoorden.’ Herijken betekent dus: die instrumenten opnieuw toetsen, dat wil zeggen: aan de gewijzigde eisen of omstandigheden, en ze daaraan doen beantwoorden. Op de politiek overgebracht, betekent het dat de politiek getoetst moet worden aan de gewijzigde omstandigheden en, indien nodig en mogelijk, daaraan aangepast. ( NRC Handelsblad van 06-09-1994, pagina 9)

Anna Akhmanova maakt voor leren hoe je kennis kunt verkrijgen, leren na te denken, overdracht van kennis gebruik van de genenoverdracht , een stofje in onze hersenen volgens Sanneke de Haan. Die drive zit in ieder van ons waar Sanneke de Haan naar verwijst heeft op de verborgen 5e Dimensie betrekking. Jordan Peterson heeft het daarentegen over een onbeschrijflijke primordiale calculator diep in je.

De ‘theorie van alles’ heeft op het grote Hermetische axioma betrekking. De term sutratman (2e grondstelling) brengt het proces van de tweevoudige evolutie (de twee in één) tot uitdrukking. Sutratman (levensdraad), de verborgen 5e Dimensie, de Axis mundi, de verticale as, de Staf van Hermes, de gouden keten van Homerus, de staf van Mercurius, draad van Ariadne, Caduceus, Esculaap, de kosmische Lichtzuil en ook de Middenzuil van de levensboom.

Wat betreft de visie van Frits Bolkestein en Henk Breukink op de bancaire sector, het lineaire denken, de logica van het grootkapitaal volgens Sheila Sitalsing (Volkskrant 22 oktober 2018 p. 2) blijft het de vraag in hoeverre 'de pot de ketel verwijt dat die zwart ziet'.

Er bestaat masculien en feminiem leiderschap. Soms moet je resultaatgericht zijn; in de onderhandelingen over een contract ga je bijvoorbeeld op je doel af. Maar op andere momenten moet je je intuïtieve kant laten zien en meegaand zijn. Mannen aan de top denken lineair: dit is het plan en zo kom ik bij het einddoel. Vrouwen willen vooral draagvlak creёren. Hoe krijg ik zoveel mogelijk mensen aan mijn kant. De succesvolle leiders hebben een combinatie van deze eigenschappen. De heersende cultuurpatronen maken het voor vrouwen niet gemakkelijk topposities te bereiken.

Zorg voor het zelf, Westerse - en Oosterse levenslessen maken het mogelijk de Westerse - en Oosterse supermachten daadwerkelijk in evenwicht te houden. Het draait niet om Westerse of Oosterse suprematie, maar om de wederkerigheid, de complementariteit. Er is behoefte aan een nieuw paradigma, een ethisch réveil.

Het brein is symmetrisch van opzet. Veel functies zijn zowel links als rechts aanwezig en vormen een complementaire spiegel. Het corpus callosum of de hersenbalk is een structuur in de hersenen die de twee hersenhelften met elkaar verbindt en zorgt dat ze informatie kunnen uitwisselen.
De linker- en rechter hersenhelft moeten in balans zijn. Globaal regelt de sensibele, visuele linkerhelft verbale, logische, analytische, rationele, redenerende, conceptuele en lineaire activiteiten. De linkerhelft deduceert, redeneert, verwerkt, weegt feiten tegen elkaar af, ordent waarden, vergelijkt en analyseert om tot een beslissing te komen. Terwijl de motorische rechterhelft regelt non-verbale, scheppende, holistische, visuele, ruimtelijke, intuïtieve en perspectivische functies; ze verwerkt informatie meer rechtstreeks door middel van instinct en intuïtie in plaats van door een logische gedachtegang. De rechterkant is sterk op de grote lijnen gericht. Met deze helft herken je gezichten van mensen.

Duidelijk is dat de hypothese met betrekking tot de frequenties van ons brein en de zintuigen veel discussie zal uitlokken. Het onderzoek 'E i V' beoogt aan de hand van het 5D-concept aan deze discussie een steentje bij te dragen.

Dr Thomas Dixon bestrijdt het idee van basale, universele emoties. Emoties horen bij de wetenschappelijke psychologie, bij het idee dat mijn brein bepaalt wat ik voel – en niet mijn ziel die gestuurd wordt door passies. Dit wordt ook door Blavatsky onderkend (Nature en Nurture).

Delete alle mensjes (interview Nick Bostrom Volkskrant 9 mei 2015 - Sir Edmund p. 8-11):
De KI. Dat is technologentaal voor: de kunstmatige intelligentie. En Nick Bostrom praat erover alsof het een persoon is. 'Het is niet zo dat de KI ons zou haten of verafschuwen, of zich geëxploiteerd zou voelen. Eerder zou de KI een of ander volstrekt arbitrair doel hebben. En om dat doel te bereiken, zou hij het nuttig vinden om af te rekenen met de mensen.'
Banger voor domme mensen dan voor slimme machines
Wetenschapsjournalist Bennie Mols schreef het gelauwerde boek Turings Tango, waarin hij betoogt dat machines juist níét in opstand zullen komen. 'Als ik mensen interview, vraag ik voor de aardigheid ook altijd of en wanneer ze een opstand van de machines verwachten', zegt Mols. 'Maar bijna iedereen die ik spreek, gelooft niet dat dit op afzienbare termijn staat te gebeuren. Een projectleider van Google Deep Mind die ik onlangs sprak, zei het zo: een jaar of vijf kan ik vooruit kijken, maar verder dan dat is pure speculatie.'
Tijdens een debat over kunstmatige intelligentie uitte wetenschapsjournalist Mols vorige maand felle kritiek op Bostroms gedachtengoed: leuk voor de bühne en de verkoopcijfers, maar voor de informatica van weinig betekenis, oordeelde hij. 'Media smullen al decennialang van het verhaal dat computers en robots mensen overvleugelen. De uitdaging voor de toekomst is hoe we het beste van menselijke en kunstmatige intelligentie combineren. Daarbij moeten we banger zijn voor
domme mensen, dan voor slimme machines.'

Voor (bio)fotonen geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, synapsen, gedachten en gevoelens ze verschijnen en verdwijnen.
Het is het zelfbewustzijn, het reflexieve bewustzijn dat mensen kenmerkt. Voor het zelfbewustzijn speelt het spiegelneuron een cruciale rol.
Stelling: Zo epigenetica 'nature en nurture' verbindt zo leggen de memen (Weltstoff) een relatie tussen de genen van het DNA en de hersencellen (neuronen), tussen genetica en celbiologie. Gedachten en gevoelens, ratio en emoties, sluiten elkaar niet uit maar vullen elkaar aan. Het monadische bewustzijn brengt onze ziel of tussennatuur voort.

Bij autisten is de ontwikkeling van de spiegelneuronen (spiegelsymmetrie, mimese) vertraagd (Volkskrant 3 mei 2011).

Het realistische midden van René Cuperus heeft op de eerste apocalyps, het Anti-darwinisme (Religie, Geestkunde, alfamannetjes), de tweede apocalyps Darwinisme (Wetenschap, Natuurkunde) en de derde apocalyps Filosofie (Zielkunde, Probleem van het ego) betrekking. Om de realiteit te duiden vervallen te veel redacteurs in de obsessie met de actualiteit. Een samenleving moet beducht zijn op mogelijk onheil en ooit waarschuwde de dorpsomroeper met luide stem op het plein als er gevaar dreigde.

Mobielvrije scholen (Aleid Truijens Volkskrant 25 augustus 2018 Opinie p. 6):
Deze week wacht Franse kinderen een onaangename verrassing: voortaan zijn smartphones op basisscholen en colleges streng verboden. Niet alleen in de les, maar ook op het speelplein, in de kantines, op de toiletten en op de sportvelden. Er is zelfs een wet voor aangenomen, zoals Emmanuel Macron in zijn campagne had beloofd. Zeven uur per dag niet instagrammen of appen, geen Snapchat, geen geinige of pesterige filmpjes maken en versturen, dat wordt afzien voor de verslaafde pubers.

Fay van Ierland: Over bestuderen van De Geheime Leer, ook De Mahatma Brieven: je moet nieuwe hersenpaden maken. Dat aanmaken van die nieuwe hersenpaden, daarbij wordt een oude manier van denken, op jezelf gericht, vervangen door ontvangend denken. Waarbij je denken iets kan opvangen wat je laat zien, wat je inzicht geeft, in wat zij je aangeven. Zonder die verandering in je denken kun je er eigenlijk niets van begrijpen.

De conclusie van Jacques Groenen en Peter Ramaekers toont slechts een kant van de medaille. In het onderzoeksrapport ‘E i V’ worden zeven aggregatieniveaus, bewustzijnstoestanden uitgewerkt. Een computer kan wel het denken, maar niet het voelen, de menselijke emoties (begeerte) simuleren. Of met andere woorden een EEG of fMRI kan wel elektromagnetische spanningen registreren, maar het is de mens die ze moet interpreteren en de cliënt die aan de hand van deze informatie moet leren zijn gedrag aan te passen.

De instructies en mutaties die in een computer plaatsvinden simuleren besluitvormingsprocessen in de buitenwereld. Het zijn de interacties (interface tussen 'hardware en software') van de gebruiker met de computer die maken dat de computer een goede metafoor is voor kunstmatige intelligentie (Artificial intelligence). Een computer kan uitstekend simuleren, maar niet innoveren. Het is het trekkermechanisme, de "nieuwe hersenpaden" - de nieuwe verbindingen (synapsen) in het brein, die daarvoor zorgen. De kunstige matige intelligentie van een computer is een schaduw van de intelligentie van een mens. Een computer is verre van superieur aan wat een mens kan presteren. Bij een computer gaat het om kunstmatige selectie, bij een mens om natuurlijke selectie.

Zeepbellen doen zich niet alleen op de financiële markten voor maar ook in de wetenschap. Een schoolvoorbeeld van halfslachtige denkkaders tonen wetenschappers als Victor Lamme en Dick Swaab, die zich slechts met één kant van de medaille, met Cargo Cult Science bezighouden. Victor Lamme maakt de denkfout dat een hersenscan niet meer toont dan de wetenschap waarop de EEG is gebaseerd. Aan de hand van de getoonde beelden kunnen wel emoties worden opgeroepen.

Douglas Hofstadter boek Gödel, Escher, Bach:
In Gödel, Escher, Bach onderzoekt Hofstadter de mogelijkheid van kunstmatige intelligentie. Het ambitieuze populair-wetenschappelijke boek gold van meet af aan als een klassieker en werd in 1980 bekroond met de Pulitzer-prijs.

Uit het dubbelinterview, de holle retoriek van Mark Rutte en Lodewijk Asscher blijkt dat de PvdA zich wel erg gemakkelijk aan de neoliberale VVD agenda, het ieder voor zich en god voor ons allen committeert. PvdA politici als Wim Kok, Ronald Plasterk, Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem lieten zich eerder op een subtiele manier door de VVD inpakken. Maar het gaat er op lijken dat het kwartje bij Frans Timmermans en Jeroen Dijsselbloem is gevallen. De lage rekenrente speelt de banken in de kaart, maar niet de pensioenfondsen.

Het ieder voor zich en god voor ons allen van de VVD betekent dat de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. De moraal van het verhaal is dat ethiek zowel de oorzaak van het probleem als de oplossing ervan laat zien. Het gaat volledig mis, er ontstaat een breuk wanneer extremen van het kapitalisme gaan overheersen, de moraal, de regulerende principes buiten het verkoopverhaal worden gehouden, het gedrag wordt amoreel. Het zijn juist de waarden en normen, die mensen met elkaar verbinden. Of anders gezegd de onzichtbare muren tussen 'Wij en Zij', waardoor we de ander uitsluiten, dienen we af te breken.

Het bewijzen van het Higgsdeeltje heeft vele miljarden gekost en nu ligt er de uitdaging aan de metafysica, de keerzijde van de medaille, de onderliggende eenheid in verscheidenheid, de diepere samenhang te ontcijferen. Hoe richten we onze levensenergie, de oplossingsrichting, die aan het Higgsdeeltje ten grondslag ligt wordt door de esoterie gratis aangeboden. Anders gezegd de oplossingsrichting, de eenheidsvisie, de ‘E i V’ weerspiegelt het Higgsdeeltje, het Godsdeeltje. Maar wat het Higgsdeeltje is voor de Natuurkunde is het Tibetaanse dodenboek, de Derde weg voor de Geestkunde. Onze levensenergie, het Bodhisattvapad maakt het mogelijk te verenigen dat wat het Higgsdeeltje, de vier bij vier matrix, de symmetrie van het standaardmodel heeft doorbroken.

Public Work of the Theosophical Society (Pablo Sender):
In an article by Cristian Conen, published in The Theosophist in December 2014, he began to examine the work of the Theosophical Society (TS) based on ideas expressed by the late International President, Radha Burnier. Continuing this inquiry, particularly in connection with work in the field of spiritual education, we may ask: what kind of public programmes should TS offer in order to help the spiritual growth of humanity?
TWO EXTREMES
My work for the Society has provided the opportunity to present programmes in different countries and cities, interacting with members from many Theosophical branches. In doing so, I have seen a variety of approaches to TS work and different ways in which members are responding to the challenges they encounter. To illustrate, there are two attitudes representing the
opposite ends of the spectrum of responses I have observed. Different groups tend to lean towards one direction or the other, some of them actually getting quite close to either of the extremes. When we are too close to an extreme, we are in danger of getting too far off-track, thus losing our way. If we are going to accomplish the aims of our organisation, it is important to strive to find the highly desired, though equally elusive, middle path.
THE ORIGINAL EXPERIMENT
An outsider reading this description of the different approaches existing within the Society could naturally ask — how can these two
opposite attitudes find room in a single organisation? This is due to a rather unique feature of the Theosophical Society, which, according to one of its Inner Founders, was established as an ‘experiment’ for which most of the Mahatmas seemed to think humanity was not yet prepared. Before the founding of the TS in 1875, the model followed by most spiritual traditions was to develop around a central figure or figures, and the purpose of the movement was to spread a particular body of teachings.

De Axis mundi is de metafoor van het leven als pelgrimage naar de oerbron van alle leven op aarde, de eerste trilling, de energie die aan het Higgsdeeltje, zwaartekrachtsgolven of bloemkool ten grondslag ligt. Maar de Axis Mundi staat ook symbool voor de tijd, de tijdloosheid van het nu, en het contrapunt dat naar de eeuwigheid leidt.

Voor het oplossen van wereldvraagstukken maakt het niet uit of je theïst of atheïst bent we zitten in hetzelfde schuitje (we leven op dezelfde globe). Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we in de 21e eeuw aan het geestelijke kapitaal, de geestelijke gezondheid (Verbeeldingskracht, Creativiteit) meer aandacht te besteden. Om het lichaam-geestprobleem op te lossen is een ommekeer, een keerpunt in het denken nodig. De paradox is dat de innerlijke, absolute waarheid die in de bijlage Kwintessens tot uitdrukking wordt gebracht experimenteel niet door meetinstrumenten kan worden getoetst. De enige manier om de waarheid te achterhalen zit in de mens zelf.

Misleidende cijfers (Albert Peeters Volkskrant 11 mei 2018 p. 25):
Een nijpend gebrek aan mens- en daadkracht bij de politie heeft de animo om aangifte te doen van (met name) kleinere criminele activiteiten sterk doen dalen. Dat wil dus niet zeggen dat de criminaliteit zelf afgenomen is, enkel de registratie ervan.
Daarmee is het mysterie van daling in geregistreerde criminaliteit (Ten Eerste, 7 mei) eenvoudig verklaard. Dat nu juist deze cijfers weer gebruikt worden om verdere bezuinigingen bij de politie te rechtvaardigen, is ironisch te noemen.

Albert Peeters heeft gelijk. Criminaliteit wordt een kwestie van definities, misleidende interpretaties.

Mede door het secularisme laten burgers zich niet zo gemakkelijk meer voorschrijven wat ze moeten denken en voelen. Gnosis, het denken met het hart en het voelen met het hoofd, sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken, een bewustwordingsproces aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken. Andere oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:

Cultuuroverdracht laat zien hoe we moeten leren. 'Vmbo'ers leren niet hoe ze moeten leren' (Volkskrant 7 december 2009).
Petra Tasseron: ‘Onze ervaring als ouders van twee dochters op vmbo-basis/kader is dat ze niet leren hoe ze moeten leren. Ze lopen vier jaar rond met een lege agenda en raken eraan gewend dat er geen huiswerk gemaakt wordt. Zo kweek je vanzelf hangjongeren'.
G. Verhoef: 'Het probleem is niet dat ze niet leren leren. Het probleem is dat ze niet leren, ze kunnen er onderuit, het hoeft niet per se'.
De als het maar leuk is cultuur in het onderwijs is een rem op het leveren van echte prestaties. De vraag kan worden opgeworpen in hoeverre heeft de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen'' onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem echt een aanzet tot vernieuwing van het onderwijs gegeven?

Mirra Alfassa laat zien er is niets nieuws onder de zon. Het 'ziel-type' van Mirra Alfassa (p. 334) heeft op de verborgen perpetuum mobile (levensenergie), het zelf-eon van de fysicus Jean Emiel Charon betrekking. Het ziel-type komt individueel of als groep overeen met het dharma der dingen. Soms noemt men het ook de waarheid van de dingen, van ieder ding. 'Leven - Licht - Liefde' (p 349) komt met het ‘Geest = Licht = Creativiteit’ in het boek Hebben wij een ziel? Zo ja, waar dan? (p. 43 en hoofdstuk 16 p. 291) van Gerrit Teule overeen. Over creativiteit geeft PRANA nr. 159 (Ten geleide) interessante voorbeelden.
Brahms zegt dat hij als hij componeert in contact staat met dezelfde geest als waar Jezus zo vaak naar verwees.
Richard Strauss beschrijft overweldigende visioenen Dan put ik uit de bron van oneindige en eeuwige energie waaruit wij allen en alles voortkomen.
In de religie noemt men dit God
.
Grieg zegt: Wij componisten projecteren het oneindige in het eindige.
Picasso is een ander groot kunstenaar die met zijn schilderij ‘Guernica’ toont hoe het paard aan de lans van zijn eigen ruiter ten onder gaat.

Zielkunde is op het astrologische gezichtspunt gebaseerd. De psychologie van Carl Jung slaat een brug tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld, tussen religie en wetenschap. Beide werelden kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Al zegt het intellectueel zwaargewicht, de intellectuele dwaas, de storyteller Ronald Plasterk dat wetenschap en het geloof niets met elkaar te maken hebben. Uit het onderzoeksrapport 'E i V' komt naar voren dat juist deze houding aan de struisvogelpolitiek in Nederland ten grondslag ligt. Ronald Plasterk is geobsedeerd door slechts één kant van de medaille. Voor middeleeuwse intellectuelen en kunstenaars was er zelfs geen verschil tussen wetenschap en theologie.

Ann van Sevenant, boek Het verhaal van de filosofie (p. 116): De stuwende krachten in de mens zijn volgens Nietzsche de driften. Die driften zijn vitaal voor de mens, maar meestal leeft hij er in tegenspraak mee. Aan de hand van zijn driften ontwerpt de mens zijn waarden. Nietzsche ziet de mens de keuze van zijn waarden bepalen in de twee mogelijke richtingen van zijn levensdrift. Worden er edele waarden nagestreefd dan beweegt men zich in de richting van wat Nietzsche ‘de moraal van de heersers’ genoemd heeft; wordt er echter op lage waarden afgegaan, dan beweegt men zich in de richting van de ‘moraal van de slaven’.

De geschiedenis leert dat de verbeeldingskracht, de complexiteit van de menselijke geest zich niet zo gemakkelijk laat beheersen. Door socialisten werd er vroeger op gewezen dat de directeur het volk arm en de pastoor ze dom hield. Nu is er ondanks de welvaart zelfs een grotere tweedeling tussen arm en rijk ontstaan. Het impliceert dat we, mede als gevolg van het uitbesteden van de moraal aan de markt, de lat lager hebben gelegd. De kredietcrisis laat zien dat de bestuurders te veel met het bemachtigen van bonussen in de weer zijn geweest en dat ze daardoor onvoldoende tijd hebben overgehouden om echt op het winkeltje te passen. Nu zorgen het onderwijs en de teloorgang van de media (Volkskrant 13 december 2008) er voor om de domheid van het volk te bevorderen en de toezichthouders, die zich met gebakken lucht bezig houden voor het eerste. Door een gebrek aan een consistent en gedeeld waardepatroon is de afstand tussen ideaal (Goede, Ware en Schone) en gesignaleerde werkelijkheid duidelijk toegenomen. De symptomen van ressentiment in de maatschappij zeggen iets over het psychosociale klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline moraliteit? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de schijnwereld in het multiculturele Nederland toeneemt?

Universele kennis, de universele wetten zijn complementair aan de natuurwetten.

Het hart, de ziel is een weerspiegeling van de anima mundi, het universele denkvermogen, de grote wereldziel. Het centrale basisprincipe is mens ken uzelve. Van de zeven chakra's (p. 9) is de vierde het hartchakra. De auteurs van Genesis schreven middels de wijsheid van het hart en niet met de kennis van het verstand. Het evolutionaire denken verklaart de verschijningsvormen, het hoe van het leven, daarentegen het evolutionaire voelen de verschijningsinhoud, het wat. Bewustzijn wordt vaak met intelligentie verwart. Bij de snaartheorie gaat het om de kennis van het verstand. Het gaat niet om Genesis of Darwin. Het gaat namelijk om beide gezichtspunten, de complementariteit.

Ken Wilber boek Een beknopte geschiedenis van alles (p. 301): We hebben dus: Wijsheid ziet dat het Vele het Ene is, en Mededogen ziet dat het Ene het Vele is. Of in het Oosten: Prajna (wijsheid) ziet dat Vorm Leegte is, en Karuna (Mededogen, Compassie) ziet dat Leegte Vorm is. Mededogen gaat naar alle levende wezens, zonder onderscheid. Het komt voort uit de verlichtingservaring van eenheid met alle leven. Karuna moet samengaan met wijsheid (prajna) om zijn juiste funktie te vervullen.

Eenheid in Verscheidenheid staat voor diversiteit, emancipatie vaak via spreiding van ’Geld, Kennis en Macht’ en feminisme. Voor de emancipatie van vrouwen dient goed onderwijs, verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt centraal te staan. Om de keuzevrijheid en autonomie te bevorderen werkt een triviaal onderwerp als het hoofddoekverbod eerder averechts. Wilders biedt simpele oplossingen voor complexe vraagstukken en zorgt zo onbedoeld voor de nodige entertainment. Het eerste is helaas niet mogelijk. Wat betreft het tweede punt slaagt hij aardig.

De hamvraag is of de nauwere verwevenheid van de publieke met de private sector de kwaliteit van de samenleving echt verbeterd? Het rapport ‘E i V’ verdedigd de stelling dat dit niet het geval is. Door de verzelfstanding van de wooncorporaties, de zorg en het onderwijs heeft de overheid het stuur uit handen gegeven. De door de overheid gestimuleerde marktwerking heeft een averechts effect, de valkuil van de schijnmarkt opgeleverd. Met het simplistische denken van politici als Geert Wilders los je de complexe vraagstukken die politici de afgelopen decennia mede hebben gecreëerd niet op.

Voor politici als Geert Wilders, die het aan inhoudelijke kennis ontbreken, is het jammer dat de wereld minder simpel in elkaar steekt. Voor het aanreiken van haalbare oplossingen is het juist wenselijk de complexiteit van het betreffende systeem te doorgronden.

Desnoods dom (Eric Holleman Volkskrant 27 juni 2016 p. 19):
Regenten die het referendum verafschuwen verbazen zich dat de Engelsen uit de EU willen. De EU verhoogt immers de gemiddelde welvaart! Misschien moeten ze zich afvragen of de gemiddelde welvaart hetzelfde is als de welvaart van de meerderheid. Maar daarvoor moeten die regenten een beetje wiskundig onderlegd zijn. De meerderheid is niet zo dom als de regenten denken en heeft die welvaartsstijging niet als zodanig ervaren.
Wat is democratischer: stemmen bij een duidelijk ja/nee referendum of stemmen op een partij die maar gedeeltelijk jouw idealen representeert en die vervolgens een coalitie vormt met een andere partij die helemaal niet jouw idealen vertegenwoordigt? Het is arrogant en ondemocratisch om het volk niet zijn eigen - desnoods domme - keuzes te laten maken.
Moderne, welvarende landen als Denemarken en Zwitserland omarmen het referendum voor belangrijke beslissingen. Heinrich Heine zei het al: 'Alleen als de wereld vergaat zit je in Nederland beter. Daar gebeurt alles 50 jaar later.'
Verleden is geen toekomst (Paul van den Lecq Volkskrant 27 juni 2016 p. 19):
De finale van de vergeten opera Alfred van de Engelse componist Thomas Arne (1710-1778) is wereldberoemd. De tekst is van James Thomson ( 1700-1748):
Rule Britannia, Britannia Rule the Waves. Britons never shall be Slaves.
Voor 52 procent van de Britten is het dezer dagen één grote Last Night of the Proms. Vlaggen, uitbundigheid en het gezicht op het verleden, met het idee dat het de toekomst is.
Op het Journaal zag ik een beschaafd ogende, bierdrinkende, retrohooligan oreren dat Groot-Brittannië zijn democratie terug had. Is dat zo? Heb je je democratie terug als je op democratische wijze een langetermijnbesluit neemt tegen de wil van de meerderheid van de jongere generatie? Is dat niet dezelfde vorm van EU-democratie die de 52 procent juist afwijst?
Britons, let even op twee dingen. Ten eerste schreef Thomson over heersen in de aanvoegende, niet de gebiedende wijs.
Het is dus een wens. En ten tweede: wees geen slaaf van uw verleden, hoe roemrijk ook!
Waanzinnig CPB-advies (Kees Bouma Volkskrant 27 juni 2016 p. 19):
Wat merkwaardig dat velen die menen verstand van onderwijs te hebben serieus hun mening geven over het waanzinnige advies van het CPB om tot groeperen van leerlingen over te gaan (Ten eerste, 20 juni). Ik ben directeur van een basisschool, die groot genoeg is om het onzalige advies op te volgen. Een sterke groep 3a en een zwakke groep 3b. Selecteren dus in de laatste maand van de kleutertijd in groep 2. Aan het eind van groep 3 moet je onderzoeken of er niet kinderen kunnen 'promoveren' naar de sterke groep. Dan moeten er ook kinderen 'degraderen', anders heeft de ene groep na een paar jaar 35 kinderen en de andere 15. Ik zie de stress bij de ouders en daardoor bij hun kinderen al. Wat een afgang voor een 8- jarige, die terug gezet wordt naar de 'domme' groep.
Kinderen leren iets meer in homogene groepen, dat geloof ik ook. Maar de gevolgen van zo'n systeem wegen nooit op tegen die meerwaarde.
Overigens houden goede leraren op alle Nederlandse scholen al rekening met niveauverschillen, in hun instructie, aanpak en hulp.

Toppers of Als ze niet van ons belastinggeld betaald werden zou het heel grappig zijn (Ionica Smeets Volkskrant 20 augustus 2015 p. 2):
Alles bij elkaar kostte dat ruim 70 miljoen euro. Met dat geld hadden we ook heel wat bejaarden kunnen wassen (of wat u ook vindt dat de overheid meer zou moeten doen).
Bovendien is dat bedrag waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, want de handige jongens (m/v) zorgen dus dat ze door de mazen van de wet glippen. Er lijkt weinig aan te doen. Als de overheid met nieuwe regels komt, verzinnen de bestuurders vast weer een manier om ze te omzeilen. Als je een paar ton per jaar verdient, kun je makkelijk iemand inhuren die met slinkse trucs nog meer geld binnenharkt.
Er is maar één schrale troost voor de arme belastingbetaler die alleen maar kan dromen van een salaris van ruim anderhalve ton: al dat geld maakt die grootverdieners niet gelukkiger. Een hele reeks studies laat zien dat meer inkomen maar tot een zekere hoogte bijdraagt aan levensvreugde. Bij gezinnen met weinig geld zorgt elke 100 euro voor een beter leven. Maar op een gegeven moment is aan alle behoeften voldaan en maakt méér geld niet gelukkiger. Daniël Kahneman schatte een paar jaar geleden dat dit punt bereikt wordt bij een inkomen van zo'n 70 duizend euro per jaar. Iemand die een ton verdient, is net zo gelukkig als iemand die twee of drie ton verdient. Dus eigenlijk zijn al die topbestuurders die zich in allerlei bochten wringen om zo veel mogelijk te verdienen geen toppers, maar sukkels.

Het evenwicht door tegenwicht, het balansmechanisme, dat Wim Kok en Tjeenk Willink van de PvdA hanteren was al in de Bijbel bekend. In de woorden van ex-premier Wim Kok: De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder Ad Melkert sprake van een communistische kadaverdiscipline. Door zich achter de marktwerking, lees lobbyisten te verschuilen kan de overheid zich onvoldoende profileren. Collectieve belangen worden door dit beperkte tegenwicht onvoldoende behartigd. Er is tegenwicht nodig om te voorkomen dat de politici in Brussel in hun ivoren toren, de Toren van Babel, in de maakbaarheid van de samenleving blijven geloven.

De ultieme blauwdruk van het leerproces (‘Avatar’, oerbron) blijft in de schepping verborgen. Wel is het mogelijk voor de mensheid van kennis uit de oerbron gebruik te maken. Het is met behulp van meditatie of gebed, het Onze vader mogelijk om orde te scheppen in de chaos. Het is een illusie te geloven dat we de schepping kunnen beheersen. Het geloof in een nieuwe toren van Babel, met de huidige kredietcrisis als gevolg, is daar een duidelijk voorbeeld van.

De overlevingsstrategie, survival of the fittest heeft op de menselijke natuur, dat wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben, 'goed en kwaad', de grondbeginselen van de ethiek die nooit veranderen betrekking. Voortgaande beschaving is afhankelijk of we de moraal van het verhaal laten prevaleren.

In het onderzoeksrapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e dimensie levenskracht, de Kwintessens. Elasticiteit, veerkracht in de gemanifesteerde wereld is analoog aan levenskracht in de ongemanifesteerde wereld. Net als Ervin Laszlo gaat Jean E. Charon uit van een levend Universum.

De monaden van Leibnitz (psycho-fysisch parallellisme) lijken verdacht veel op de eonische tijdruimten of psychons van John Eccles. Een veelbelovende kandidaat voor het psychon van John Eccles is het majorana fermion - 'Het is half God, half duivel' (Demon est deus inversus) - van Leo Kouwenhoven (interview Elsevier 21/28 december 2013).

Jan van Friesland Einsteins God dobbelt niet in ons leven bestaat geen toeval en Einstein had ongelijk: God dobbelt wel (Trouw 16 februari 2001) heeft betrekking op welke kant van de medaille laat je prevaleren?

De disidentificatie oefening van Roberto Assagioli is op het meditatie-diagram van Blavatsky gebaseerd. Meditatie is geen middel tot een doel. Zij is beide, ‘Middel en Doel’, ’Vorm en Inhoud’, het ‘Hoe en Wat’ (reciprociteit).

De sleutel die op het slot past is al millennia bekend. Door het immorele handelen van de banken is het kapitalisme in zijn eigen valkuil gelopen. Door de moraal van het verhaal uit het oog te verliezen zijn problemen niet kleiner, maar wel complexer geworden.
Dwaasheid prevaleert boven wijsheid.

Er is een duidelijk verschil tussen introverte en extraverte types bij prikkels uit de omgeving. Van Lieshout brengt liever een ander onderscheid aan tussen overcontrolers, undercontrolers, en veerkrachtige individuen. De veerkrachtige houden het (gulden) midden tussen beide extremen. De biologische bepaaldheid van persoonlijke eigenschappen verklaart mede de verschillen tussen 'mannen en vrouwen' . Overcontrolers zijn relatief vaak vrouwen, undercontrolers relatief vaak mannen. De overcontrolers met hun introverte aanleg zullen zich overigens eerder bij een psychotherapeut melden dan hun tegenhangers. Undercontrolers hebben de neiging anderen als de oorzaak van problemen aan te wijzen. Zij gedragen zich in de ogen van hun medemens vaak ook nogal ongevoelig, bot, agressief, antisociaal. Overcontrolers zoeken het probleem eerder bij zichzelf. Zij zijn plichtsgetrouw, hechten veel waarde aan de verwachtingen van hun omgeving.

Elasticiteit (materiaalkunde) Veerkracht op Microscopische - en Macroscopische schaal
Op microscopisch niveau berust de stabiliteit van een vaste stof op een stabiele evenwichtspositie van atoomkernen. Hierbij bewegen de elektronen zich ofwel vrij tussen de kernen (scheikundigen spreken van een covalente binding) of hoofdzakelijk rond één kern (ionbinding). Met iedere mogelijke onderlinge positie van de atoomkernen komt een minimale kwantummechanische energietoestand van de elektronen overeen; deze minimale toestand bepaalt de potentiële energie van het geheel (kernen + elektronen). Een stabiel evenwicht betekent dat iedere kleine verandering van de positie van één of meer kernen, een verhoging van de potentiële energie vereist.
De veerkracht van materiaal op macroscopische schaal, die gepaard gaat met een kleine vervorming van het vaste lichaam, komt overeen met de gradiënt (ruimtelijke eerste afgeleide) van de energie.

Yvonne Hofs laat in haar analyse van de onderwaterproblematiek zien dat het een kwestie is hoe de verschillende risico's worden ingeschat.
De Tweede Kamer zette dit advies na ontvangst onmiddellijk bij het grof vuil. Geen fractie was bereid het te steunen. De eensgezinde afwijzing van de parlementariërs werd in de meeste gevallen niet onderbouwd met een doorwrochte analyse van de door Knot cum suis aangedragen argumenten. De breed gedeelde afkeer lijkt voornamelijk voort te komen uit een post-crisisgevoel: na vijf, zes jaar van bezuinigen en hervormen lijkt de Tweede Kamer het gesaneer zat. Op zo'n psychologisch uitblaasmoment krijgen voorstellen die de woningmarkt een nieuwe tik geven weinig handen op elkaar, ongeacht de argumentatie die erachter steekt. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) meent dat deze onderwaterproblematiek een zeer zware wissel heeft getrokken op de Nederlandse economie. Restschulden belemmeren het aantal verhuizingen en leiden ertoe dat huiseigenaren meer gaan sparen (voor de aflossing) en minder gaan uitgeven.
Daarom moet het risico op onderwaarde in de toekomst sterk worden ingedamd, aldus het FSC. Als huizenkopers nog maar 90 procent van de koopsom kunnen lenen, kunnen de huizenprijzen 10 procent dalen voordat ze tegen een restschuld aanlopen. Bij een ltv-limiet van 100 procent ontstaat daarentegen meteen onderwaarde na een prijsdaling.

Tegenover het aardse staat het hemelse, tegenover het relatieve staat het absolute, tegenover Chaos, Gaia en Eros staat het Goede, Ware en Schone, tegenover Asat staat Sat, tegenover Alpha staat Omega.
De Geheime Leer Deel II, Hoofdstuk Esoterische leringen in alle heilige geschriften bevestigd (p. 509):
Het moet ernstig worden betwijfeld of onze tijd met al zijn verstandelijke scherpzinnigheid is bestemd om in elk westers volk ook maar één niet-ingewijde geleerde of filosoof te ontdekken die in staat is de geest van de archaïsche filosofie volledig te begrijpen. Men kan dat ook van niemand verwachten, voordat de ware betekenis van deze woorden, de alfa en de omega van de oosterse esoterie, de woorden Sat en Asat – waarvan in de Rig Veda en elders zo’n ruim gebruik wordt gemaakt – grondig wordt begrepen.

Het artikel De berg der waarheid van Christian Vandekerkhove verwijst naar de relatie tussen Carl Jung en de theosofie:
De Eranosgroep
In de schoot van de theosofische groep van Monte Verità ontstond ook de Eranosgroep. Deze was gesticht door Olga Froebe-Kapteyn (1881-1962) die in de entourage zat van Annie Besant en Jiddu Krishnamurti. Olga stond eveneens in contact met Rudolf Otto en Carl Gustav Jung. De groep hield zich bezig met vergelijkende studie en verdieping van westers en oosterse religies en filosofieën. Op jaarlijkse basis werden 9-daags symposia gehouden. De Eranosgroep bestaat nog steeds en kreeg na de tweede wereldoorlog een veel academischer karakter onder leiding van Adolf Portmann en later van Rudolf Ritsema. Uiteindelijk is de groep uiteengevallen in de “Amici di Eranos” en de “Eranos Foundation”.

Frans de Waal is een wereldberoemde, uit Nederland afkomstige, primatoloog die sinds 1981 in de VS werkt. De boodschap van zijn negende, fascinerende boek vol paralellen tussen mens en dier, is dat nu het tijdperk van empathie is aangebroken. De misvatting dat de vrijemarkteconomie een zelfregulerend systeem zou zijn, is in de periode George Bush geculmineerd in de nachtmerrie van de financiële crisis. Nu moet het afgelopen zijn met de graaicultuur van CEO’s en bankiers. ‘Greed is out, empathy is in’, stelt De Waal. Mensen zijn niet alleen de agressiefste primaten, maar ook de meest empathische, zoals bijvoorbeeld bleek uit de hulp die Azië kreeg na de tsunami in 2004.
Empathie heeft een lange evolutionaire geschiedenis van 200 miljoen jaar, die een solide basis voor zo’n verandering moet kunnen zijn. Je kunt je afvragen of De Waals wens de vader van de gedachte is, maar nu de G20-top heeft afgesproken de bonuscultuur aan banden te leggen, lijkt hij het begin van gelijk te krijgen.
Spiegelneuronen, die reageren op de emoties van anderen en zo de basis vormen voor empathie, komen natuurlijk ter sprake. Een geavanceerde vorm van empathie is niet mogelijk zonder dat een dier zichzelf kan scheiden van de buitenwereld. Dit vermogen is met een spiegel te testen. Nadat er een verfvlek is aangebracht op het hoofd zal het dier, als hij zich herkent in de spiegel, proberen die vlek weg te poetsen. Voor dit examen slagen kinderen boven de twee jaar, mensapen, dolfijnen, en zoals De Waal aantoonde met een enorme spiegel, ook een olifant.

Elke medaille heeft twee complementaire kanten, die door de spiegelsymmetrie, het projectiemechanisme tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking. De éne werkelijkheid bestaat uit paren van tegenstellingen, ‘hemel en aarde’, ’evolutie en involutie’, 'onbewuste en bewuste', ‘collectieve en individuele' onbewuste. Het gaat er om in de menselijke geest zowel het bewuste als het onbewuste te overstijgen. Asymmetrie bestaat op aarde, maar niet bij God (Ain-Soph) in de hemel. Uiteindelijke kan het individuele bewustzijn de ware aard van het universele, kosmische, non-lokale bewustzijn niet kennen.

De communicatie, de interacties tussen hersenhelften vindt grotendeels plaats via verbindingen van de hersenbalk en heeft op de lateraliteit (Lateralization) van de rechter - en de linker hersenhelft betrekking. Iain McGilchrist beschrijft in zijn boek The Master and His Emissary dat het reductionalistisch materialisme vooral een product is van het denken dat verbonden is met de linker hersenhemisfeer en dat zich ongecorrigeerd uitspreekt door de verbindende en holistische processen die kenmerkend zijn voor juist de rechter hersenhemisfeer.

Bij Johannes Heinrich Schultz ligt het accent op het mentale vlak en bij Wim Hof (Iceman) op de fysieke kant. Zowel Johannes Schultz als Wim Hof gebruiken trainingsmethoden die van invloed zijn op het autonoom zenuwstelsel. Autogenic training restores the balance between the activity of the sympathetic (flight or fight) and the parasympathetic (rest and digest) branches of the autonomic nervous system. This has important health benefits, as the parasympathetic activity promotes digestion and bowel movements, lowers the blood pressure, slows the heart rate, and promotes the functions of the immune system.

H.P. Blavatsky maakt van het gezichtspunt Zo boven, Zo beneden van Hermes Trismegistus (Lucifer nr. 3/4 2006) gebruik.
Madame Blavatsky over de studie van de Theosofie:
Wat je ook in De Geheime Leer wilt bestuderen , houd steeds de volgende denkbeelden voor ogen, die de basis moeten zijn van je ideeën-vorming:
(d) Het vierde en laatste basis-idee dat je moet vasthouden is dat wat uitgedrukt wordt in het grote Hermetische axioma.

Het thema van rechtvaardigheid, dat in het boek Niet alles is te koop de morele grenzen van marktwerking van Michael Sandel ter sprake wordt gebracht is eerder door H.P. Blavatsky in De Geheime Leer aan de hand van de wet van karma uitgebreid belicht. In haar boek De SLEUTEL tot de THEOSOFIE (p. 137) heeft Blavatsky het over de eeuwige kwaliteiten of eigenschappen, zoals de liefde en barmhartigheid, de liefde voor het goede, het ware en het schone.

Eric Feinieg bespreekt op zijn website Niveaus van echtheid en waarheid het Lama-model. Dit model past net als Ervin Laszlo de doorsnede van mythos, theos, logos en holos toe. Er bestaat compleet mysticisme en compleet rationalisme als alle vormen van denken die daartussen liggen. Op elk moment is een cycluswending mogelijk.

Om de in het boek het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong gesignaleerde vijf stuwende krachten van de chaos aan te pakken is een integrale zienswijze nodig. Om het dilemma van de alle met elkaar verbonden dilemma’s te doorbreken is, zoals Ervin Laszlo stelt, een nieuwe manier van denken nodig. Ervin Laszlo, maakt in zijn boek ‘het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong’ onderscheid tussen Mythos (Antieke filosofie), Theos, Logos en Holos. De perioden Mythos, Theos, Logos en Holos corresponderen met de vier yuga’s.

Het is de schakel tussen 'Geest en Lichaam', die het probleem van het ego en het hogere Zelf, van involutie en evolutie (emanationisme), de neergaande en opgaande boog kan oplossen. In essentie draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, de eenheid der tegendelen of met andere woorden ‘These + Antithese = Synthese', de Kwintessens.

Wiel Smeets 4. Dionysius en andere mystici over bestaanslagen en hun geestelijke bewoners
De oplettende lezer ziet ogenblikkelijk de overeenkomsten met de Enneaden van Plotinus. Allereerst: de verschillende hypostasen die, vanaf de stoffelijke aarde gezien, steeds minder stoffelijk worden. De ziel verhuist van hypostase naar hypostase om uiteindelijk op te gaan in de boven elke vorm verheven Ene. Ook de rangorde van hemelwezens van Dionysius zien we terug: elk loka bevat verschillende geestelijke wezens. In kamaloka wonen ‘hellewezens’ en in de hogere loka’s goddelijke wezens (‘deva’s’).
De boeddhistische traditie kent een schilderij van het ‘wiel der wedergeboorte’ waarin zes bestaansniveaus worden onderscheiden en daar verblijvende geestelijke wezens worden afgebeeld. Net als bij het schilderij van Hildegard van Bingen gaat het om een mandala, een afbeelding bestaande uit cirkels, waarin ook geestelijke wezens staan afgebeeld (Zie: Bhavacakra).

Staande ovatie voor levende geschiedenis (Volkskrant 2 november juni 2009).
Een week voor de herdenking van de Val van de Muur zijn de drie politieke hoofdrolspelers Michail Gorbatsjov, George Bush sr. en Helmut Kohl van 1989 geëerd.
Gobatsjov maakt van de gelegenheid gebruik om, zij het met enige ironie, Amerika te bekritiseren: ‘De VS hebben een perestrojka nodig.’ Om daarna te wijzen op het belang van de import van Russische bruiden in Duitsland. Zonder hen waren de ontwikkelingen niet mogelijk geweest.
Vooral de rol van de DDR-burgers zelf wordt centraal gesteld. Ook Bush sr. legt er nog eens extra nadruk op. ‘Het begon niet in Bonn, Washington of Moskou, maar in de harten van de mensen.’

Liefde kan overgaan in afhankelijkheid, dat een van beide de toon wil zetten, de behoefte heeft om de ander aan zich te onderwerpen. Er voor oppassen dat je als een marionet aan de draden van andermans hartstochten of begeerten danst. Afhankelijkheid is de oorzaak van veel angsten.

In plaats van de mentale eenheid psychon past René Meijer in zijn hiërarchische deeltjestheorie (HDT) de integron toe.

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige |volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.