Commentaar van anderen op mijn werk (Over mezelf en mijn ideeën)


Platoon´s Timaios
Maar die alle ordende Hij eerst, en stelde daaruit vervolgens dit Al tezamen, één levend wezen, dat alle levende wezens in zich bevat, sterfelijk of onsterfelijk.
De Bergrede van Jezus met de zaligsprekingen:
Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen,
Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven,
Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden,
Zalig de reinen van hart, want zij zullen god zien.
Zalig de vredesstichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden,
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil.
Mattheüs 5 vers 1-12
Thomas-evangelie, ontdekt in 1948, logion 22
Wanneer u de twee één maakt,
en wanneer u het innerlijk maakt als het uiterlijk,
en het uiterlijk als het innerlijk,
en het boven als het beneden,
en wanneer u het
mannelijke en het vrouwelijke één maakt,
zodat het mannelijke niet mannelijk is,
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
wanneer u ogen maakt in plaats van een oog,
en een hand in plaats van een hand,
en een voet in plaats van een voet,
en een beeld in plaats van een beeld,-
dan zult u binnengaan in het Koninkrijk (der Hemelen).
Evelyn Underhill: all creatures in God and God in all creatures. Lucidity of this sort seems to be an enormous enhanced form of the poetic consciousness of 'otherness; in natural things.
Martinus Thomsen EEUWIGE WERELDBEELD
Martinus: Volgens Livets Bog (Het Levensboek), mijn hoofdwerk over het leven, bestaat het heelal uit drie grote basisprincipes, die tezamen de onscheidbare eenheid vormen die we een levend wezen noemen. Het heelal bestaat uit een oceaan van scheppingsprocessen die uiteindelijk altijd in logische en doelmatige resultaten uitmonden. Deze resultaten kennen we als de geschapen dingen. Doordat deze geschapen dingen zoals planeten, zonnen en melkwegen, of de verschijnselen op onze eigen planeet zoals regen en zonneschijn, dag en nacht en zomer en winter, alsmede de organismen van de levende wezens – organismen, die op zich het eigenlijke hoogtepunt van waarachtige meesterwerken zijn, bedoeld als werktuigen voor de specifieke vorm van levensbeleving van hun oorsprong – het resultaat van plan- en doelmatige schepping zijn, maken zij deze scheppingsoceaan identiek met bewustzijn, denken en wilsuiting.
Voor het ken uzelve staat het natuurlijke zelfreinigende vermogen (zelfregulering) centraal. De regulering van de staat is gebaseerd op wetgeving, daarentegen leggen religies het accent op zelfregulering. Politici die de afgelopen decennia hamerden op derugelering, prediken nu de regulering, bijvoorbeeld splitsen nuts- en zakelijk bankieren.
Russian anarchist Peter Kropotkin viewed the concept of "survival of the fittest" as supporting co-operation rather than competition. In his book Mutual Aid: A Factor of Evolution he set out his analysis leading to the conclusion that the fittest was not necessarily the best at competing individually, but often the community made up of those best at working together.
J.J. van der Leeuw: Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een mysterie dat moet worden ervaren.
In een gezonde bedrijfscultuur draait het om het ‘overleven van de geschiktsten’, daarentegen geldt bij een ongezonde bedrijfscultuur als het casinokapitalisme ('marktfundamentalisten') de wet van eten en gegeten worden en leidt tot een slechte bedrijfsreputatie. (’Liborgate’ - Libor maakt opnieuw duidelijk dat in de bankensector van zelfregulering geen sprake is. Voor een cultuuromslag zijn structurele hervormingen en fundamentele ingrepen in het toezicht nodig.)
De crisis van de beschaving ligt niet bij de ander, maar bij onszelf.
Gelukkig zijn er steeds meer wetenschappers die de wederkerigheid tussen de twee kanten van één medaille onderkennen. Primair gaat het om het out of the box, het ‘en-en’-denken in correlatie met het binaire ‘of–of’-denken. Het is de imaginaire 5e dimensie die beide met elkaar verbindt. Het gaat er om je door de taal van de verbeelding (verbeeldingskracht, creativethink) te laten leiden.
J.S.O. van Asseldonk De Tao van de Landbouw. II. De Natuurmystiek (p. 22):
Vanuit het organistisch denken zijn er talloze evoluties mogelijk. Welke éne bepáálde evolutie zal plaatsvinden is het resultaat van de beslissingen die de deelnemers in hun onderlinge relatie zelf nemen.

====

5Ddenkraam (Kwintessens, Wederkerigheid, Authentiek leiderschap, Paradigmawisseling)

Sangha
Communities inspired by the Teachings of Guruji Sri Vast
All over the world Vastian Sanghas have formed around the Teachings of Guruji Sri Vast, to live and see the world through the eyes of the Enlightened One. The Vastian Sanghas are profound communities with the longing to explore the Master’s living experience of beauty, freedom, peace, love and bliss.
In joyful togetherness the Sanghas dedicate themselves to inquire how the Master’s Teachings can be brought into a new practical living experience. The communities are spaces of deep devotion – a sacred togetherness on the
path towards total liberation.

Het artikel De berg der waarheid van Christian Vandekerkhove verwijst naar de relatie tussen Carl Jung en de theosofie:
De Eranosgroep
In de schoot van de theosofische groep van Monte Verità ontstond ook de Eranosgroep. Deze was gesticht door Olga Froebe-Kapteyn (1881-1962) die in de entourage zat van Annie Besant en Jiddu Krishnamurti. Olga stond eveneens in contact met Rudolf Otto en Carl Gustav Jung. De groep hield zich bezig met vergelijkende studie en verdieping van westers en oosterse religies en filosofieën. Op jaarlijkse basis werden 9-daags symposia gehouden. De Eranosgroep bestaat nog steeds en kreeg na de tweede wereldoorlog een veel academischer karakter onder leiding van Adolf Portmann en later van Rudolf Ritsema. Uiteindelijk is de groep uiteengevallen in de “Amici di Eranos” en de “Eranos Foundation”.

Christian Vandekerkhove, proefschrift Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling, promotor: Hans Gerding.

Madame Blavatsky over de studie van de Theosofie (genoteerd door Robert Bowen), Blavatsky zegt:
Wat je ook in De Geheime Leer wilt bestuderen , houd steeds de volgende denkbeelden voor ogen, die de basis moeten zijn van je
ideeën-vorming:
(a)
DE FUNDAMENTELE EENHEID VAN ALLE BESTAAN. Deze eenheid is iets heel anders dan de gebruikelijke opvatting van eenheid - bijvoorbeeld wanneer we spreken van een natie of leger als een eenheid, of dat de ene planeet verbonden is met een andere door middel van magnetische krachten en dergelijke. Zo is de leer niet. Zij zegt dat het bestaan één is, niet een verzameling van zaken die met elkaar verbonden zijn. Fundamenteel is er één Zijn. Het Zijn heeft twee aspecten, positief en negatief. Het positieve is Geest of Bewustzijn. Het negatieve is Substantie, het subject van bewustzijn. Dit Zijn is het Absolute in zijn allereerste manifestatie. Omdat het absoluut is, is er niets buiten. Het is Al-Zijn. Het is ondeelbaar, anders zou het niet absoluut zijn. Als er een deel van afgescheiden zou kunnen worden, zou het overblijvende deel niet meer absoluut zijn, omdat er direct sprake zou zijn van een vergelijking tussen het overblijvende en het afgescheiden deel. Vergelijking is onverenigbaar met enig idee van absoluutheid. Daarom is het duidelijk dat dit fundamentele ene Bestaan of absolute Zijn, de Realiteit moet zijn in elke vorm die er is.

De Geheime Leer Deel I, Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 266):
274: Pas wanneer de mens – een potentiële androgyn – zich heeft gescheiden in een mannelijk en een vrouwelijk wezen, zal hem die bewuste redelijke individuele ziel (manas) worden geschonken, ‘het beginsel of de intelligentie van de Elohim’; om die te ontvangen, moet hij eten van de vrucht van kennis van de Boom van Goed en Kwaad. Hoe moet hij dit alles verkrijgen? De occulte leer zegt dat, terwijl de monade haar cyclus naar beneden in de stof doorloopt, deze zelfde Elohim – of pitri’s, de lagere Dhyan-Chohans – zich gelijkelijk met haar ontwikkelen op een hoger en meer geestelijk gebied; op hun eigen bewustzijnsgebied dalen ze ook relatief in de stof af, waarbij ze, als ze een bepaald punt hebben bereikt, de incarnerende redeloze monade zullen ontmoeten, die is opgesloten in de laagste stof; en door het vermengen van de twee potenties, geest en stof, zal dat aardse symbool worden voortgebracht van de ‘hemelse mens’ in de ruimte – DE VOLMAAKTE MENS.
De Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 317/318):
(xxix.) ‘De eerste is de . . . ‘Moeder’ (prima MATERIA). Terwijl ze zich scheidt in haar oorspronkelijke zeven toestanden, beweegt ze cyclisch naar omlaag; wanneer20 ze zich in haar LAATSTE beginsel tot GROVE STOF heeft verdicht, draait ze om zichzelf rond en bezielt met de zevende uitstraling van dat laatste beginsel het eerste en laagste element (de slang die in haar eigen staart bijt). In een hiërarchie of bestaansorde is de zevende uitstraling van haar laatste beginsel als volgt.
(a) In de mineralen, de vonk die er latent in aanwezig is en tot haar vergankelijke bestaan wordt geroepen door het POSITIEVE dat het NEGATIEVE doet ontwaken (enzovoort) . . .
20) Vergelijk de Hermetische ‘Natuur’, die ‘cyclisch afdaalt in de stof, wanneer ze de ‘hemelse mens’ ontmoet’.

De Geheime Leer Deel II Stanza 1 Het begin van bewust leven (p. 31):
Het ‘dubbele teken’ is, zoals iedere beoefenaar van het occultisme weet, het symbool van de mannelijke en de vrouwelijke beginselen in de Natuur, van het positieve en het negatieve, want de swastika of is dat alles en nog veel meer. De hele oudheid heeft sinds de geboorte van de astronomie – die aan het vierde Ras werd medegedeeld door een van zijn goddelijke koningen van de goddelijke dynastie – en ook van de astrologie, Venus in haar astronomische tabellen voorgesteld als een bol boven een kruis, en de Aarde als een bol onder een kruis. De esoterische betekenis daarvan is: ‘De Aarde vervallen tot voortplanting, of tot voortbrenging van haar soorten door geslachtelijke vereniging.’ Maar de latere westerse volkeren lieten niet na er een heel andere interpretatie aan te geven. Hun mystici – geleid door het licht van de Latijnse kerk – verklaarden dat dit symbool betekent dat onze Aarde en alles wat zich daarop bevond, was verlost door het kruis, terwijl Venus (anders gezegd Lucifer of Satan) het vertrapte. Venus is de meest occulte, machtige en mysterieuze van alle planeten; haar invloed op en relatie met de Aarde treedt het meest op de voorgrond. In het exoterische brahmanisme is Venus of Sukra – een mannelijke godheid12 – de zoon van Bhrigu, een van de prajapati en een vedische wijze; hij is Daitya-goeroe, of de priester-leraar van de oorspronkelijke reuzen. De hele geschiedenis van ‘Sukra’ in de Purana’s heeft betrekking op het derde en het vierde Ras.
12) In de esoterische filosofie is zij mannelijk en vrouwelijk, of hermafrodiet; vandaar de Venus met de baard in de mythologie.

Willem van Ockham: De simpelste verklaring is meestal de juiste.
Klaas van Egmond: Wat persoonlijke ontwikkeling is voor het individu, is ‘duurzame ontwikkeling’ voor de samenleving. Beide ontwikkelingen lopen langs dezelfde lijnen en worden aangedreven door dezelfde mechanismen (PRANA nr. 181 oktober/november 2010).
Thomas a Kempis: Hoe meer iemand met zijn innerlijk zelf verbonden is en hoe meer hij innerlijk eenvoudig is geworden, des te meer diepere dingen kan hij moeiteloos begrijpen …
Elk mens kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. Alle keuzes en initiatieven van individuen vormen samen een kritieke massa die een doorbraak kan realiseren. Alleen door dat wat is (Een scheurtje in de rand van de schepping) te accepteren komt de evolutie een stapje verder. Door een ommekeer in het denken is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop te verbinden.
Gaetano Mosca: De maatschappij is een afspiegeling van de heersende klasse (The Ruling Class)

In het Voorwoord van het in 2010 verschenen boek Een vorm van beschaving wordt Hans Vincent door Klaas van Egmond voor zijn grondige commentaar bedankt. Klaas van Egmond belicht in zijn boek Een vorm van beschaving met behulp van de Axis Mundi (p. 71) de kwintessens. De Axis Mundi verbindt de Idealistisch Geestelijke wereld van H.P. Blavatsky met de Materialistische wereld van Ayn Rand, de Geestkunde met de Natuurkunde.

Het integrale denken van Hans Vincent was voor mij aanleiding om in 2007 het 5Ddenkraam voor commentaar aan hem voor te leggen. Hierna volgen enkele fragmenten uit de correspondentie, die aan het uitwerken van het onderzoeksrapport 'E i V' hebben bijgedragen.

Beste Harry, jouw teksten - 5Ddenkraam en Toelichting - heb ik doorgelezen.
Er valt natuurlijk een heleboel over te zeggen.
In de eerste plaats lijkt jouw werk op dat van Ken Wilber, met name zijn boek "Integrale psychologie". Ook hij probeert gemeenschappelijke kenmerken van de theorieën over de psychische krachtvelden te vinden. Het is inderdaad een heel belangrijke poging om van lokaal en tijdelijk bepaalde concepties tot een universeel mensbeeld te komen.
Maar er ligt wel één probleem, door jou wel even genoemd, maar niet uitgewerkt.
Dat probleem betreft de leer van karma en reïncarnatie. Het is de leer uit het Hindoeïsme en bepaalde takken van Boeddhisme, ook bekend bij Plato en andere schrijvers uit de antieke tijd. Deze leer is in het christendom uitgebannen. In het jodendom is er een bepaalde tak die deze leer gebruikt. In de moderne tijd kennen we de theosofie en de anthroposofie die hierop sterk de nadruk leggen, evenals de R.K. pastor Hans Stolp.
Deze leer betekent een fundamentele scheiding in de esoterische en metafysische concepties. Persoonlijk sta ik hier helemaal achter, zoals je ook in mijn Spiritueel Manifest kunt lezen. Het is een logische en rechtvaardige leer. Logisch omdat het een perspectief geeft op evolutie van de mens, individueel en collectief, maar dan op metafysisch niveau. Rechtvaardig is deze leer, omdat elke individuele en collectieve entiteit alle condities mee moet maken en daaruit zijn lering kan trekken.
Verder wil ik wijzen op schrijvers zoals Prigogine - chaostheorie - en Capra - organisatietheorie. De chaostheorie betreft wel de materiële wereld, maar je kan die ook op psychologisch en sociaal vlak toepassen. Wat betreft organisaties: ik heb zelf ervaren dat (universitaire) organisaties en spirituele concepties niet verenigbaar zijn. Een universitair project lijkt mij interessant. Misschien wil Wouter Hanegraaff daaraan meewerken.
Tot zover. Met groet. Hans Vincent

Hans Vincent: Een integrale visie op ons eigen leven als een geheel vinden we in de leer van de zelfkennis van de Indiase filosoof Jiddu Krishnamurti.
Het begrip “holisme” en het daarvan afgeleide begrip “heelheid” worden momenteel door vele filosofen en wetenschappers gebruikt, soms ook met verwijzing naar metafysische categorieën. Krishnamurti toont met het begrip aan, dat men het menselijk leven, ook op individueel niveau, niet in fragmenten kan splitsen.

Hans Vincent brengt de ruimtelijke kant van het vierdimensionale ruimtetijd continuüm, de eeuwige oneindigheid, van het Punt Omega in kaart. Terwijl Frank Tipler daarentegen het tijdsaspect belicht. Een nieuw gezichtspunt ontstaat door beide gezichtspunten met elkaar te verbinden. Hans Vincent:

- God = Scheppende Intelligentie,
- Zoon = de materiële (aardse) werkelijkheid,
- Heilige geest = evolutionaire krachten in het universum.

Frank Tipler, Tijdschrift Gamma, nr. 2 2003, stelt de singulariteit van ruimtetijd gelijk aan God, drie singulariteiten:

- God de Vader vereenzelvigt met de singulariteit van de ultieme toekomst,
- De Zoon is de verbindende singulariteit tussen het ultieme verleden en de ultieme toekomst,
- De Geest representeert het ultieme verleden (Geheugen).

De vraag komt naar voren in hoeverre de materiële wereld, de 'natheid van water' die Erik Verlinde onderzoekt de kloof tussen de immateriële wereld ‘De volledigheid is als water’ van Laozi zal overbruggen? Het boek van Henk Procee geeft een nieuw perspectief op een oud vraagstuk. Primair gaat het om de kwaliteit van het recept, de oplossingsrichting, of met andere woorden de Nieuwe levensrichting van Spinoza, het AOS-concept van Benedict Broere, het Vierde Model van Hans Vincent, het Het Nieuwe Denken van Eric Fienig, de visie die Beter Onderwijs Nederland en het ‘Yin/Yang-symbool en de Vijf Fasen’ van het Taoïsme uitdraagt. Het onderzoeksrapport ‘E i V’ beoogt net als deze 'probleemgestuurde' modellen probleem en oplossing (Problem solving) dichter bij elkaar te brengen. We zitten in ons eigen wereldbeeld gevangen. Het outside the box-denken dient meer centraal te staan. We moeten niet steeds opnieuw de wal het schip laten keren, maar aan feedforward besturing meer aandacht besteden. Regeren is nog steeds vooruitzien.

Naar aanleiding van een suggestie van Hans Vincent heb ik in 2007 het 5Ddenkraam ook ter discussie aan Wies Kuiper van de Theosofische Vereniging voorgelegd. Een en ander heeft er toe geleid dat ik het 5Ddenkraam aan de hand van het onderzoeksrapport 'E i V' verder heb uitgediept en dat ik begin 2009 lid van de Theosofische Vereniging ben geworden.

Wies Kuiper: Zoals je, volgens mij terecht concludeert, we leven in een boeiende tijd. In een tijd dat alles in elkaar lijkt te vallen als stukjes in een puzzel. Een paar weken geleden las ik nog een boeiend stuk geschreven door de mysticus Jakob Böhme , die antwoordde op een vraag van iemand, wat de afstand was tussen hemel en aarde. Zijn antwoord was: De afstand tussen hemel en aarde, vreugde en leed, licht en donker, iets en niets....
Deze zijn in elkaar aanwezig. De hemel is door de hele wereld en daar buiten, zonder afscheiding en zonder plaats bepaling, en hij werkt door de Goddelijke openbaring slechts in zich zelf. Want de hemel is niets als de openbaring van het eeuwig Ene, waar alles in verstilde liefde werkt.
Vandaag las ik een stukje over Spinoza. Ook die had het helemaal door. Wat voor ons zo belangrijk is, is de grote verwondering dat anderen, eeuwen geleden soms, toen wij dachten dat de duistere Middeleeuwen alle inzicht verdrong, of dat het helemaal niet aanwezig was, dat er altijd mensen geweest zijn die hiervan wisten en er probeerde over te spreken en te schrijven. En wij denken nu dat wij het wiel aan het uitvinden zijn, terwijl het altijd geweten is.
Oorzaak van die verwondering is vaak dat we zelf tot een bepaalde geestelijke rijpheid gekomen zijn waardoor wij het nu zien, terwijl het er altijd was, zonder dat we het zagen.
Het was als het zaad dat in de akker ligt en zijn tijd moet hebben om boven de grond te komen. In symbolische zin is dat wat in de kerken nu gevierd wordt als advent De openbaring de bewustwording van het Licht schijnt al door de afdekking heen, maar we vieren het symbolisch met Kerstmis, de langste nacht, de tijd van de zonnestilstand bij de oude Germaanse volkeren. Maar in wezen kan dat inzicht elke dag doorbreken.
Bedankt voor deze mail, ik zou zeggen, blijf nieuwsgierig, onderzoek alle dingen en behoud het goede. Daarvoor is wel onderscheidingsvermogen nodig, en ook dat moet groeien.
Vriendelijke groet, Wies

Fred Pruyn: Aan het einde van hoofdstuk 4 schrijft u:
De vraag van Ervin Laszlo blijft actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden?
Kunnen we niet zeggen dat de geest er altijd al was en altijd zal zijn en dat die uit zichzelf en uit de hem omringende stof de geschikte voertuigen ontwikkelt voor de uitwerking van zijn specifieke karma? (Ergens citeert u een grondstelling uit de Geheime Leer van Blavatsky die nu juist dit zegt.) Oftewel ieder mens, ieder dier, ieder levend ding, vormt zichzelf, in tegenstelling tot de heersende -onjuiste- gedachte dat er "iets" is, DNA bijvoorbeeld, dat vormt en ontwikkelt. Voilá. Het probleem met het gros van de intellectuelen is dat zij zich blindstaren op de "vorm" en de veel belangrijkere geest over het hoofd zien, terwijl het nu juist die is die in die vorm woont en werkt.
Misschien mag ik u nog het advies geven u te verdiepen in het oosterse principe van swabhava, of zelf-wording. Dit is een onmisbaar element voor een ruimer begrip van de oosterse filosofie.
Met beste wensen en vriendelijke groet, Fred Pruyn

Freek van Leeuwen: Mij is duidelijk geworden dat je inderdaad op zoek bent naar de alles samenbindende eenheid. Zeer veel onderwerpen, die eerst weinig met elkaar te maken lijken te hebben, weet je toch bij elkaar te voegen in je streven in alles samenhang te vinden. Wat mij opviel was, dat ik veel mij bekende schrijvers ben tegengekomen.
Wat mij zeer verheugt is, dat ik tussen al die onderwerpen ook gedeelten uit de Verklarende Woordenlijst van de website Geestkunde tegenkwam. Dat betekent dat je op je zoektocht naar het allesomvattende dat ook in geestkunde hebt herkend; en dat doet mij goed, want jouw streven naar inzicht in de eenheid van alles komt overeen met het mijne.
Bij dat streven heb ik uit mogen gaan van mystieke ervaringen met de bron waar het al uit is voortgekomen, de algeest. De kerneigenschappen van de algeest, het geestelijke licht en de geestelijke warmte, en de vormbare en zelfvormende eigenschappen daarvan, ben in de vorm van de daarmee samenhangende geestelijke vermogens in heel Gods schepping tegengekomen. Doordat ik daarvan uit kon gaan is het spirituele onderzoek, dat jij net als ik heb gedaan, voor mij eenvoudiger geweest. Mij was het gegeven steeds van die kern uit te gaan, jij hebt je vanuit de verwarrende veelvuldigheid die in dit tijdelijke bestaan is aan te treffen, naar de kern toe moeten werken en bent bij dat werk vergevorderd.
Je begrijpt dat ik bij de beoordeling van gegevens en inzichten van een geheel ander gezichtspunt uitga, ik kijk vanuit de kern van binnen naar buiten, waardoor het voor mij moeilijk is de weg van buiten naar binnen te gaan. Ik acht mijzelf dan ook niet goed in staat de waarde van jouw onderzoekingen goed te beoordelen. Ik zie alleen duidelijk dat je de goede weg bent ingeslagen! Uiteindelijk zul je zeker bij de kern uitkomen: de goddelijke algeest.
Op het ogenblik ben ik bezig een uitgever te vinden voor het boek Geestkunde. In dat boek zul je het pad van binnen naar buiten zeker herkennen omdat jij, die de moeizame en arbeidzame weg van buiten naar binnen moest gaan, al een duidelijk beeld heb van waar je naar toe moet. Bij dat werk heb je al je vermogens bewust en beheerst leren gebruiken, wat het doel is van onze aanwezigheid in dit bestaan, waardoor dat werk zeker nuttig is geweest! Als het boek verkrijgbaar is, zal ik het je zeker laten weten.
Nogmaals mijn dank voor het feit dat je me hebt willen laten delen in de voortbrengselen van je spirituele zoektocht. Diezelfde instelling had ik, toen ik besloot op de website Geestkunde een deel van mijn werk met geestverwanten te delen.
Vriendelijke groet, Freek

Herman van Tuyl: Het artikel Het menselijke bewustzijn en de energiebalans in de zeven dimensies in Prana nr. 159 is een resumé van een veel groter overzicht in de constructie van de schepping. De westerse spirituele traditie in de lijn van David, Mozes, Christus, Rozenkruis en de Theosofen komt er in aan bod. De waarheid is er al. We kunnen ons denkraam, door de persoonlijke stromen stil te zetten, laten meeresoneren met die waarheid en hier inzicht in krijgen. Het klinkt misschien makkelijk maar het principe werkt. De persoonlijke gedrevenheid om de oplossingen te vinden kan soms ook in zijn eigen loop terecht komen.

Misschien zeg ik dingen die je zelf al weet of ervaren hebt maar waar het mij om gaat is dit: Wij, de jongens die hun hoofd goed kunnen gebruiken en die hun hart op de goede plek hebben zitten, moeten goed kijken waar we dat hoofd voor inzetten. Anders gezegd: wat kan je je medemens geven waar hij/zij echt mee verder kan. In mijn zienswijze is dat veel meer een ervaring van rust, geluk, harmonie dan een stuk waar je over moet nadenken. Ik hoor graag je reactie, Heman van Tuyl

Roger Rundqvist: Zeker heb ik alle waardering voor Uw zorgvuldige, grondige onderzoek en ik dank U hartelijk voor Uw vertrouwen om het met mij te willen delen! Echter, het zou me een full-time taak zijn om me te verdiepen in het grote aantal referenties dat U aanhaalt, en hier heb ik niet de tijd voor. Ik ben dik gepensioneerd; wel heb ik nog steeds op mijn programma een aantal educatieve projecten, die veel van mijn tijd en energie vergen.
Verder ben ik geen theoreticus, maar een
pedagoog/therapeut, die zich in de eerste plaats richt op de ondersteuning van mensen op keerpunten in het leven. Al mijn boeken, inclusief dat over het labyrint, maken deel uit van dit werk.
Even wil ik stilstaan bij Uw vraag: "in hoeverre zit er een helend evenwicht, een
zelfreinigend vermogen in het universum verborgen?"
In zijn in 2010 verschenen boek
Het levende universum stelt Duane Elgin dat het gehele universum één levend geheel/organisme is (wat een wetenschappelijke bevestiging is van wat mensen in verschillende culturen altijd intuïtief lijken te hebben geweten). Mijn conclusie is dat alles wat in balans leeft, zich door een helend evenwicht en een zelfreinigend vermogen kenmerkt.
Voor het juni/juli 2012 nr. 191 van het tijdschrift PRANA
Zelfbeeld heb ik een artikel geschreven ("Eén met een levend universum"), waarin ik o.a. Duane Elgins genoemde werk aanhaal.
Ik wens U al het goede toe!
Met vriendelijke groeten,

Kees Voorhoeve: Wat een uitgebreid en indrukwekwekkend verslag. Vele pachtige citaten en interessante bronnen. Bedankt voor het toezenden. Een belangrijke vraag is hoe de synthese wordt bereikt na de these + antithese? Uitgaande van de middelpuntvliedende en middelpuntzoekende toestand, wie of wat zorgt voor evenwicht? Synthese ontstaat naar mijn opvatting alleen door een overbrugging van een interval. Ik denk hierbij aan de visie van Jacob Boehme. Hij geeft aan dat op het moment van de schepping in eerste instantie de middelpuntvliedende kracht en middelpuntzoekende kracht niet in evenwicht zijn, maar door een derde kracht (zwavel) in een chaotische toestand wordt gehouden. Hij noemt dit het wiel van angst. Wij mensen bevinden ons in dit opgesloten wiel, vergelijkbaar met de onvrijheid van de grot van Plato of de wereld van Samsara in het boeddhisme.
Dit wiel van angst zal nooit automatisch tot evenwicht gebracht worden. Er bestaan dus discontinue sprongen of intervallen, die H.P. Blavatsky mooi weergeeft in haar zevenvoudige scheppings- en regeneratiemodel. Refererend aan de toonladder in de muziek is er tussen 'mi' en 'fa' een interval aanwezig. Hoe kan deze overbrugd worden? Of anders geformuleerd: hoe kunnen wij tot bevrijding komen? Hoe kan een organisatie veranderen?
Jacob Boehme geeft aan dat vanuit de Heilige Kracht de impuls wordt verzorgd. Als een bliksem komt de Heilige in het wiel van angst terecht en zorgt dat het wiel verlamd raakt, doordoor is er een pauze, een stilte, een zachtheid, een loslaten, die het mogelijk maakt het wiel te doorbreken waardoor evenwicht gaat verschijnen. Boehme spreekt dan over Gelassenheit. Maar deze zachte kracht is niet afkomstig van de mens, maar van de Heilige of de spirituele wereld of de Nous of hoe dat in vele Tradities genoemd wordt. Blavatsky spreekt bijvoorbeeld over Agnisattva’s, vuurwezens, die de interval overbruggen. Wij als mens kunnen wel verlangen naar de Heilige in de hoop dat de overbrugging naar voren komt, maar dat vraagt vooral een houding van niet-doen, loslaten, overgave, dat wil zeggen niet vanuit ego de zaak beheersen of bepalen maar luisteren naar de stem van de ziel. Dan kan via het hart de wijsheid gaan spreken en werkelijk een verandering of transformatie teweegbrengen. Wij zijn dan een ruimte, een vat, een instrument waarin de Heilige werkt, zuivert, inspireert en verlost.
In uw verslag komen prachtige verwijzingen naar voren mbt het enneagram, de zeven wijsheidssleutels, Pythagoras, theosofie, chaostheorie enz. waarin ik deze opvatting weerspiegeld zie. U geeft dat niet zo expliciet aan. U schrijft in de mail:
"Een flits van geluk, synthese ontstaat wanneer ‘binnen en buiten’ samenvloeien. Op zo’n moment is een mens volledig in evenwicht. De aardse vicieuze cirkel, het wiel van oorzaak en gevolg, wordt doorbroken. De vrije wil geeft richting aan deze sturing."
Geeft u nu aan dat de synthese automatisch ontstaat als middelpuntvliedende en middelpuntzoekende krachten even groot zijn of dat wij als mens een rol spelen in het doorbreken van het wiel van oorzaak en gevolg?
Hoe staat u tegen over de visie van Jacob Boehme dat het wiel in zichzelf besloten blijft en niet automatisch doorbroken wordt, en dat de mens niet in staat is het wiel te doorbreken maar dat een spirituele kracht daarvoor verantwoordelijk is?
Met vriendelijke groeten Kees Voorhoeve

Beste Harry,
We zijn het met elkaar eens. Het is 'en-en'. Ik vind het mooi hoe je zoveel verschillende perspectieven uit de veelheid weet te koppelen naar de eenheid, niet alleen religie, spiritualiteit en filosofie maar ook invalshoeken uit de politiek en organisatiekunde.
De moderne mens heeft moeite te denken in de paradox van eenheid in veelheid, maar daar ligt wel de sleutel. Niet alleen maar tegen over elkaar staan en alles dualistisch interpreteren maar verbonden zijn in eenheid met respect voor de veelheid.
Veel wijsheid oegewenst met de verdere uitwerking van Eenheid in Verscheidenheid.
Groet Kees Voorhoeve

Toine Fennis: Wat ik vooral opmerk en herken in je mail en je werkstukken is de zoektocht en indirect ook wel de innerlijke strijd werkend aan de ontdekking, conceptualisatie, presentatie (en mogelijk toepassing) van het ultieme wereldmodel.
Wat ik met name waardeer in je werkstukken, en wat het ook onderscheid van veel andere zoekers / ontdekkers zijn de bronvermeldingen en referenties die je geeft. Dit is wat mij betreft de meerwaarde waardoor zowel het proces als de bronnen contextueel geplaatst (en technisch evt. ook gelinkt) kunnen worden. De primaire doelgroep voor dit soort research-informatie is volgens mij ook erg klein. Met name voor de ontwikkeling van persoonlijke analysemodellen voor coaches, therapeuten en misschien onderwijskundigen (eventueel in een organisatorische context) zie ik wel een mogelijke toepassing. Ik heb eerder al een reactie (met lees en kijksuggesties) geschreven op 19-3-2007 als reactie op het 5Ddenkraam. Omdat je verwijst naar Abraham-Hicks neem ik aan dat je The Secret gezien hebt of in ieder geval bekend met de wet van aantrekkingskracht. Ik mis wel de referentie naar Het Veld van McTaggart terwijl Laszlo wel meerdere malen genoemd wordt. Dean Radin van Noetic Sciences (www.ions.org) heeft een aantal relevante boeken geschreven o.a. over bewustzijnsonderzoek, daarnaast "Flow" van Mihaly Csikszentmihalyi (de psychologie van optimale ervaring) en natuurlijk de eerdergenoemde bewustzijnsschaal van David R. Hawkins die behalve met de Theosofie ook zeer goed aansluit bij de leringen en presentaties van Abraham-Hicks (ik heb naast de boeken ook audioprogramma's en video's Esther en Jerry Hicks). Je kracht en tegelijkertijd je zwakte zijn dat je uitvoerig en vrij lang van stof bent. Iemand die van koppensnellen en essenties houdt zal door de vele uitwijdingen het spoor mogelijk bijster raken. Ik zou als suggestie willen geven om een korte versie van ca. 5 kantjes, dan 1 kantje en een trefwoordenversie (of powerpointversie) te maken. Dit zal je zeker helpen de kern van je betoog beter te benoemen doordat je bewust moet generaliseren en vereenvoudigen. De voorbeelden, metaforen en zgn. shortcuts en die je bij dit proces creeert zijn erg nuttig om kort en bondig de essentie over te dragen.
In de huidige vorm wil ik het ook nog niet publiceren. Ik dacht een artikel te maken met jouw researchdocument als achtergrond. Wellicht kunnen we dat samen doen. Het zou prettig zijn als we tot een soort mindmap of concept-map kunnen komen met wat duidelijke schema's, voorbeelden en een meer visuele illustratie.
Ik zou heel graag een concreet voorbeeld zien van het gebruik van het kompaskwadrant evt. in combinatie met de zeven wijsheidssleutels. Je noemt klimaat en duurzame ontwikkeling. Ik zou graag een uitwerking willen zien in een voorbeeldcase evt. binnen een organisatorische of onderwijskundige context zodat ik het model inhoudelijk kan beoordelen en vergelijken.
p.4 Er is een verband aangetoont tussen CO2 uitstoot en klimaat. Er is overigens wetenschappelijk nog GEEN causaal oorzakelijk verband aangetoont, eerder andersom. Zie o.a. The Great Global Warming Swindle De film is o.a. te downloaden/bekijken via YouTube. Later zal ik nog wat meer inhoudelijk commentaar geven.
Met vriendelijke groet, Toine Fennis.

Eric Fienieg: Je bent goed bezig, Harry! Ik wens je een bevredigende voortzetting van je spirituele reis in 2008. Heb op nieuwjaarsdag jouw stuk gelezen. Je hebt een Heelbeeld rondom de 5D gevonden waarin ether een belangrijke rol speelt. Fijn dat een groeiend aantal mensen zo'n Heelbeeld vinden, bijvoorbeeld in het Nulpunt-energieveld, het kwantum-vacuum, het Higgsveld, het electron, etc. De theosofen waren al een poos bezig in de 20e eeuw, maar het aantal groeperingen wordt steeds groter. Lazlo noemt het Akasha-veld.

En naar mijn gevoel zijn wij allemaal uit Eenheid geboren, en gaan wij de weg terug via Verscheidenheid. Van de Ene via het vele, terug naar de Ene. Eigenlijk zijn vele aloude tradities daar getuige van, de theosofie niet in het minst, maar ouder nog dan Advaita, en later de gnosis.
MHG Eric

Rini Sips Ik heb inderdaad de burnoutherstel site bezocht. Oef, wat een bergen informatie! Genoeg om een burnout van te krijgen, lijkt mij, en ben gauw weggegaan. Maar goed, naar aanleiding van uw vraag 'Hoe kijkt u aan tegen de optie dat het nulpuntveld wel eens de sleutel tot de relatie van eenheid in de wereld zou kunnen zijn?' wil ik wel een opmerking plaatsen. Het begrip veld ken ik van Sheldrake (in esoterisch verband?) en als begrip in de natuurkunde. Als A.N. Whitehead spreekt over het Extensive Continuum dan bedoelt hij, vermoed ik, iets veldachtigs maar dan zowel ruimtelijk en physiek als temporeel en geestelijk. Wat ik duidelijk vind aan het begrip EC is dat het aangeeft dat het alles doordrenkt, alles omvat en verenigt. Het begrip nulpunt kan ik niet plaatsen als constructie element van eenheid. Uitgaande van het gegeven dat elke positie polair is (ook lichaam en geest, ofwel ruimte en tijd), zich op een glijdende schaal tussen twee onbereikbare extremen bevindt - die te verenigen zijn -, denk ik aan een proces als een soort bolvorm. Door het individueel verschillende karakter, de verschillen in onderlinge verbindingen en de verschillen in kracht van de (algemene, zelfs universele) eigenschappen ontstaan er uitstulpingen en kuilen aan het oppervlak en daarmee unieke bolvormen. Bijgevolg zijn de assen van polariteiten verschillend van lengte en snijden ze elkaar niet in een centraal punt, zoals dat bij een niet-unieke, theoretische, bol het geval zou moeten zijn. Dat levert een centraal gebied op dat beweeglijk is en zoekt naar evenwicht. Ik concentreer me dus (blijkbaar) op de combinatie van uniciteit en evenwicht in een omgeving van chaos en voortdurende instabiliteit (eenheid handhaven in gelijkwaardigheid van verschillen). Overigens heb ik mijn uitgangspunten in #6 vermeld, en ben ik gelukkig met het Lichaamsbeeld van Spinoza als hij zegt dat hij zijn lichaam ervaart als bestaande uit meerdere lichamen die (functioneel verschillende) onderdelen zijn van zijn lichaam net zoals zijn lichaam onderdeel is van het lichaam van (God ofwel) de Natuur. Dank voor Uw vraag, ik hoop dat dit er enigszins op aansluit.
Hartelijke groet en prettige feestdagen toegewenst, Rini Sips

Kristof Van Hooymissen: Ik heb het rapport gelezen en heb er in eerste instantie weinig aan toe te voegen. Veel ervan was voor mij zeer interessant en zelfs nieuw. Een ander deel was dan weer heel bekend. Ik ben vooral student van de leringen van Alice Bailey en daar wordt tot nu toe in mijn studie weinig verteld over de ether. Ik denk dat het rapport goed is zoals het is. Ik heb er voorlopig weinig aan toe te voegen. Als er mij iets te binnen schiet breng ik je zeker op de hoogte.
Met vriendelijke groeten, Kristof Van Hooymissen

====

Samenvatting (Gulden middenweg, Geestelijke gezondheid, Groupthink, Ontmaskeren)

Epictetus: Tracht niet alles volgens uw wil te laten geschieden, maar laat het geschieden zoals het komt. Daar zult ge wel bij varen (8).
Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ (Openbaring 1:8)
Matteüs 7: En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten; wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten. (Galaten 6:7-8)
Machiavelli: Het is noodzakelijk dat iemand die een staat inricht en wetten ontwerpt, er bij voorbaat van uitgaat dat alle mensen slecht zijn. De mensen handelen alleen maar goed wanneer ze ertoe gedwongen worden.
Van de mensen kan men in het algemeen zeggen dat ze ondankbaar, wispelturig en huichelachtig zijn, dat ze wegvluchten voor gevaar en belust zijn op geldelijk gewin. Zolang je goed voor hen bent, staan ze volledig voor je klaar. En ze hebben hun bloed, hun bezit, hun leven en hun kinderen voor je over wanneer de noodzaak daartoe ver weg ligt. Maar wanneer deze dichterbij komt, keren zij je de rug toe.
Om zijn machtspositie te handhaven, is de heerser dikwijls genoodzaakt te handelen in strijd met de betrouwbaarheid, de barmhartigheid, de menselijkheid en de godsdienstigheid. En daarom is het nodig dat hij mentaal bereid is een andere koers te gaan varen als de grillen van het lot en de veranderende situaties hem dat voorschrijven. En hij moet het goede niet achterwege laten wanneer dat mogelijk is, maar van de andere kant moet hij in staat zijn over te stappen op het kwade wanneer de noodzaak hem daartoe dwingt.
F. Nietzsche: Be the master and maker of yourself. (Wees meester en vormgever van jezelf).
Die Furcht ist die Mutter der Moral. (De angst is de moeder van de moraal).
'Goed' is wat de kudde samenhoudt. 'Slecht' wat haar ontbindt.
Friedrich Nietzsche in "Aldus sprak Zarathoestra", voorrede 4,25.
De mens is een koord, geknoopt tussen dier en een toekomstige, hogere mens,- een koord boven de afgrond. Een gevaarlijk over-lopen, een gevaarlijk op-weg-zijn, een gevaarlijk terug-schouwen, een gevaarlijk huiveren en staanblijven. Het grote in de mens is: dat hij een brug is en geen doel; wat bemind kan worden in de mens, is dat hij een overgang is...
Carl Jung: Mijn leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste.
In de archetypen zijn alle ervaringen gegeven, die sinds de oertijd op deze planeet zijn voorgekomen.
Alleen dat wat iemand werkelijk is heeft helende kracht.
Er is geen licht zonder schaduw en geen psychische heelheid zonder onvolmaaktheid.
Het enige dat er mis is met deze wereld is de mens.
Als we ons niet bewust zijn van iets in onszelf, dan moet de wereld noodgedwongen het conflict naar buiten brengen (boek Aion).
Tot persoonlijkheid kan niemand opvoeden, die dat zelf niet is.
Carl Jung Men kan namelijk geen enkele patiënt verder brengen dan men zelf is.
Jan Willem Schulte Nordholt: Want het lijkt waar te blijven dat pas dringende noodzaak de eenwording kan stimuleren.
J.A.A. van Doorn: Intellectuelen hebben zich te veel opgeworpen als ideologen, vertegenwoordigers van de wetgevende rede die de ervaringswijsheid van de gemiddelde burger bij voorbaat afdoen als een manifestatie van vooroordelen, onbegrip en onwetendheid. Democratie is de politiek van het menselijk tekort en in die politiek dient commen sense het uitgangspunt te vormen.
Christopher Buckley: The only way to get rich from a self-help book is to write one. (God Is My Broker)
Tomáš Sedlácek: Het is niet de taak van politici en economen om het bruto nationaal product zoveel mogelijk te doen groeien, maar om het verschil tussen de vette en magere jaren te verkleinen.

Gorredijk, een halve eeuw na de ufo’s (Haro Kraak de Volkskrant 1 maart 2024, p. 8):
Vijftig jaar geleden waren er vreemde lichten te zien boven het Friese Gorredijk. Een
podcast, boek en tentoonstelling schetsen wat Willem Vlietstra als 14-jarige waarnam. Hij hield alle observaties minutieus bij in schriftjes.
Taede Smedes
Het materiaal van
Vlietstra is een goudmijn gebleken voor Taede Smedes, van wie onlangs het boek De ufo’s boven Gorredijk verscheen. ‘Mijn onderzoek begon met de vraag: wat kan ik nog achterhalen?’, zegt de theoloog en journalist die meerdere boeken heeft geschreven over de kosmos, evolutie en de zin van het bestaan. ‘Een originele bron is dan natuurlijk het meest betrouwbaar.’ Voor bijzonderheden over Ufo's zie BRESS #344 mrt/apr 2024 en Magazine Etsy.

Dan Visser voorspelt dat donkere energie door de aarde wordt geproduceerd en in het algemeen door versnellende objecten. De donkere-energie-kracht-formule die ik daarvoor gebruik voorspelt daarbij tevens dat donkere energie snel kan uitdijen. Daarbij kunnen bollen van 1 cm en groter ontstaan (tot zeker 10 cm). De bollen zijn, vanuit-vacuum-ontstane-negatieve-energie-bollen, waarop licht neerslaat. Licht valt namelijk onder de energie die aan zwaartekracht onderhevig is, terwijl een donkere energie-bol een afstotende energie voert. Voldoende licht dooft daarom de donkere energie-bol uit. Vandaar dat ’s avonds, bij schemer, wanneer er minder licht is, een donkere energie-bol een langere levensduur heeft. Daardoor kunnen ze waargenomen worden: Ze zijn te fotograferen met een digitale camera. Ze worden “Orbs” genoemd.
Er is ook een andere verschijningsvorm van donkere energie. Maar die is zeker controversiëler, namelijk: de verschijning van
UFO’s. Mijn donkere energie-theorie voorspelt namelijk dat de quantum dynamiek herberekend kan worden. Met andere woorden, het moet theoretisch mogelijk zijn dat er lichtvoertuigen kunnen ontstaan door een speciale herberekening. Die kan opgewekt worden door donkere energie op een intelligentere wijze toe te passen dan wij kunnen. Dit kan zeker ook tot vermaterialisering leiden van UFO’s. Vaak zullen die ze een sterke lichtstraling behouden, omdat ze licht aantrekken. De meeste UFO-waarnemingen voldoen hier aan.

Kees Voorhoeve: Hoe meer we ons openstellen voor de Goddelijke Bron van ons bestaan, hoe meer we de levensopdracht om brug te zijn tussen Licht en Duisternis kunnen verwezenlijken. In de praktijk blijkt echter dat het evenwicht tussen Licht en Duisternis moeilijk te realiseren is. We hebben steeds de neiging uit balans te raken en ons vanwege de zondeval te identificeren met de Duisternis.
Tenslotte
We kunnen meewerken aan de verlossing zodat de zin van het leven tot uitdrukking kan komen. De zin van het leven betekent voor mij de taak van Adam op te pakken en het paradijs te herstellen. Dan kan onze levensopdracht brug te zijn tussen hemel en aarde en mee te werken aan een harmonieus en volledig leven in samenhang met de kosmos, de natuur en de medemens werkelijk vrucht dragen.

De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 3 Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte (p. 356):
Ook nu begrijpen ze het niet. De evolutie van het GODSBEGRIP houdt gelijke tred met de verstandelijke ontwikkeling van de mens zelf. Dit is zo waar, dat het hoogste ideaal waarnaar de religieuze geest in een tijdperk kan opstijgen, aan de filosofische geest in een volgende periode slechts een grove karikatuur zal toeschijnen! De filosofen zelf moesten worden ingewijd in de waarnemingsmysteriën, voordat zij de juiste opvatting van de Ouden in verband met dit heel metafysische onderwerp konden begrijpen.

De psyche (reflexief bewustzijn, zelfreflectie) werkt als een spiegel (weerspiegeling). Het is deze spiegel, het spiegelneuron, dat zorgt voor de golfbewegingen in de geschiedenis. Welke kant van de medaille, de aardse Tetrade (Standaardmodel, de gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse Triade (ongemanifesteerde werkelijkheid), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij Pythagoras (De Gulden Verzen van Pythagoras) bekend.

Sinds de scheiding van kerk en staat in Nederland in 1795 door de Fransen werd ingevoerd heeft de Staat de besturing van Nederland geleidelijk geheel overgenomen. Of met andere woorden de invloed vanuit Rome is geleidelijk door Den Haag en later door Brussel, lees het grootkapitaal overgenomen. In de 21 eeuw komt het verbinden van de twee kanten van één medaille, het bevorderen van de innerlijke harmonie (wet van harmonie) centraal te staan. Om harmonie te bereiken vormt de psychosynthese van Roberto Assagioli als het ware de Derde weg tussen de geestesdrift van Carl Jung en de seksuele drift van Sigmund Freud.

De Axis Mundi symboliseert de wederkerigheid tussen hemel en aarde.

De verticale as (Axis mundi) door het midden van het Ei van Assagioli symboliseert de door Maslow genoemde zelfrealisatie, de Derde weg in de psychologie of de weg van het universele soefisme. Door dis-identificatie is het mogelijk dat we ons met de ware identiteit, het hogere zelf verbinden. De psychosynthese van Assagioli is een transformatieproces, waarbij in de mens de macht van het ego naar het hogere Zelf verschuift. Het maakt het laten oplossen van conditioneringen mogelijk.

De kwintessens van het rapport 'E i V', het Meta-leren berust op het bewustzijn van bewustzijn en wordt door het integrale denken (lemniscaatdenken) tot uitdrukking gebracht. Het Meta-leren heeft op survival of the fittest, de waarden en normen betrekking. Het is mogelijk oude inzichten aan nieuwe inzichten te toetsen. Uiteindelijk blijkt dat er niets nieuws is onder de zon.

Het marktmechanisme belicht slechts een kant en is niet zaligmakend. We voelden ons zo rijk dat het de vraag is wat we allemaal terugkrijgen van het geld dat de banken aan het buitenland hebben uitgeleend. Politici twijfelen steeds meer of al het heil wel uit Brussel komt. Het gaat om de relatie tussen het Oosterse en Westerse denken te leren begrijpen.

De crux van 'Welzijn en Welvaart' is hoe richten wij onze levensenergie (levenskracht, oerbron, levensbron, astraallichaam) om de geestelijke gezondheid te bevorderen? Of anders gezegd wat bezielt ons? Of hoe voorkomen we dat onze carrièrepolitici (of banencarroussel, de blinde vlek van Rutte Martin Sommer Volkskrant 4 juni 2016 p. 17) gebakken lucht verkopen, met hun taal luchtkastelen bouwen?

De 4e dimensie tijd maakt feedback en feedforward (bio- en neurofeedback) besturing mogelijk.
We leven echter in het nu (De Geheime Leer Deel I, p. 67). Het nu staat tussen verleden en toekomst.
Feedback schakelt terug naar het verleden en feedforward speelt in op de toekomst. Om uit ervaring te kunnen leren is terugkoppeling nodig. Feedforward besturing staat voor meta-besturing, het Meta-leren. Zelfbewustzijn, reflectie is mogelijk omdat we vanuit een hoger abstractieniveau, het zogenaamde helicopterview ons innerlijk en de buitenwereld kunnen waarnemen. Zelfbewustzijn berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. Het 5Ddenkraam maakt van het open systeemdenken gebruik dat alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt. Om de werking van de 5e dimensie te verklaren wordt van de systeemleer gebruik gemaakt. In het 5D-concept wordt op de homeostase van een sociaal systeem de nadruk gelegd.

Met het 5Ddenkraam, het outside the box-denken wordt beoogd het groepsdenken binnen organisaties te doorbreken.

Pierre Rosanvallon (Volkskrant 17 november 2012): 'Er is behoefte aan professionele politici, die zichtbaar maken wat in de samenleving leeft en daar een coherent verhaal over vertellen, een visie op lange termijn. Dat is ook een probleem van hedendaagse politici: ze vertellen geen verhaal meer.'

Begrijpen, het zoeken naar waarheid hangt met het probleem van het ego samen. Net als bij Peter Senge staat in het rapport 'E i V' de 5e dimensie, de vijfde discipline (5Ddenkraam) het open systeemdenken centraal. Beide worden aan de hand van de systeembenadering toegelicht.

Het 5Ddenkraam laat net als de driehoek van Pythagoras, de levensboom en het enneagram zien dat het goede nieuws is dat er een zelfregulerend (zelfreinigend, zelfgenezend, zelfhelend) vermogen in het universum zit ingebakken. Het gaat er om de schijnwaarheden in het leven, de ingebakken clichés te demystificeren.

Analoog aan de koan in het Zen-boeddhisme bevat het rapport ‘E i V’ een kader om leerlingen inzicht te laten verkrijgen in de ware aard van de eigen geest. Het oplossen van een koan hangt met de tweevoudigheid in de natuur, de keerzijde van de medaille, het lichaam-geestprobleem samen.

De kern van De Geheime Leer laat zien dat de paradigmashift van Amit Goswami op een oud thema de quintessens betrekking heeft. In het onderzoeksrapport “E i V’ draait het om de kwintessens. Er is niets nieuws onder de zon. Al blijft de vraag wanneer een paradigmawisseling in het denken op grotere schaal daadwerkelijk gaat plaatsvinden actueel.

Het idee van geprestabiliseerde harmonie (in het Duits prästabilierte Harmonie) is bedacht door de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz. Het biedt een verklaring voor het lichaam-geestprobleem.

Met het adagium ‘u vraagt, wij draaien’ van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het innovatieve interdisciplinaire denken.

Peter Verschuren: Privatisering en marktwerking. Het zijn al sinds 1994 de toverwoorden in het beleid van Paars. Een gigantische en permanente uitverkoop was daarvan onder meer het gevolg. Maar wat heeft dat, behalve een berg geld, nu allemaal opgeleverd? Voornamelijk chaos en ellende. Het sprookje van de terugtredende overheid is zijn glans kwijt. Zelfs de grootste voorstanders halen bakzeil. Maar hoe krijgen we de geest weer in de fles?

Tomáš Sedlácek boek De economie van goed en kwaad Zoektocht naar economische zingeving van Gilgamesj tot Wall Street (p. 342):
De normatieve economie is onderdrukt door de positivistische (beschrijvende) economie. Dit boek sluit naadloos aan op het boek Waardenloos (banking on ethics) van George Möller. Het gaat om het interdisciplinaire ‘en-en’denken, ‘Economie en Ethiek’. De relatie tussen 'Probleem en Oplossing' is onderkent. Het draait dus om maak je deel uit van het probleem of van de oplossing. Kwaliteit kun je alleen verbeteren door het kwantitatieve denken te verminderen.

Neuroeconomics is an interdisciplinary field that seeks to explain human decision making, the ability to process multiple alternatives and to choose an optimal course of action. It studies how economic behavior can shape our understanding of the brain, and how neuroscientific discoveries can constrain and guide models of economics. It combines research methods from neuroscience, experimental and behavioral economics, and cognitive and social psychology. As research into decision-making behavior becomes increasingly computational, it has also incorporated new approaches from theoretical biology, computer science, and mathematics.

In het rapport ‘E i V’ hebben de controverse tussen wetenschappers in het bijzonder op dichotomieën (Duade, ethische dilemma's) betrekking.
Door het Ken uzelve centraal te plaatsen is het mogelijk de controverse tussen wetenschappers te verkleinen.

In het onderzoeksrapport ‘E i V’ komt naar voren dat in De Geheime Leer de kwintessens op het snijpunt, het snijvlak tussen disciplines betrekking heeft. Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt (emanationisme) tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie, Evolutiebiologie tussen Evolutie en Biologie, Culturele psychologie tussen Cultuurwetenschappen en Psychologie, Sociobiologie tussen Sociologie en Biologie, Evolutiepsychologie tussen Evolutie en Psychologie, Paleontologie tussen Geologie en Biologie, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde en Geofysica tussen Geologie en Fysica. Door de convergentie van twee disciplines ontstaat synthese. Uiteindelijk draait het om het onderzoek dat betrekking heeft op de relatie tussen Unificatietheorie en Eenheid in Verscheidenheid.

Het ‘scheurtje’ van Marcelo Gleiser in zijn boek Een scheurtje in de rand van de schepping heeft in de theosofie op emanatie betrekking.

De hamvraag is wanneer een paradigmawisseling in het denken daadwerkelijk op grotere schaal gaat plaatsvinden? Of met andere woorden, de keerzijde van de medaille, de menselijke geest in het medische model een gelijkwaardige plaats gaat innemen. Wanneer onze perceptie verandert, zal ons inzicht in de eigenlijke aard van de werkelijkheid en de goddelijke wil – en dus ook onze verstandhouding met God – zich verbreden en verdiepen, terwijl bovendien onze innerlijke ervaring van de schepping (de ware werkelijkheid) verandert (Fred Matser).

Voor alsof het een wiel was in het midden van een wiel (Deel I, p. 157) of als het ware een wiel in het midden van een wiel was (Deel II p. 629) kan ook gelezen worden een kleine kringloop binnen een grote kringloop of de levenscyclus van een mens (menselijke natuur) binnen de levenscyclus van een universum (Het wiel van dharma). Op aarde vinden analoge energetische processen plaats (Wet van analogie: ‘Zo Boven zo Beneden’). Een elektronenschil (SCHILLEN) kan met de baan die een planeet beschrijft worden vergeleken. De Éne werkelijkheid maakt het mogelijk de in de kosmos verborgen repeterende patronen, van heel klein (atoom) tot heel groot (meta-universum) te duiden en de huidige tijdgeest te leren begrijpen.

De politiek filosoof John Gray bekritiseert zowel links als rechts vanwege hun vooruitgangsgeloof in het neoliberale marktdenken.
John Gray, politiek filosoof, ziet Sisyfus (essay De Mythe van Sisyfus van Albert Camus) terug in de mens van de moderne tijd. In onze liberale, kapitalistische cultuur zien we enkel af van werk als we ‘tussendoor’ even willen uitrusten om net zo fit weer terug aan het werk te kunnen. De moderne, westerse mens houdt er een protestantse ethiek op na: hard werken leidt tot verlossing. Hiermee vormen we een uitzondering ten opzichte van de geschiedenis en van andere culturen. Maar werken leidt niet tot verlossing. Als het ene plateau van de vooruitgang is bereikt met hard werken, zullen we voor een andere komen te staan.

Alles wat we geven mogen we ook weer ontvangen. De ‘Law of One’ (wet van periodiciteit, Zaaien en Oogsten) heeft op het universele ordeningsprincipe karma, de 2e grondstelling betrekking. Het gaat in het kwantumvacuüm (bewustzijnsveld) om twee polen (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om karma en dharma. Door een cultuur van verdieping en verinnerlijking (innerlijk leiderschap) te creëren kan het verstoorde energetische evenwicht worden hersteld. Welke leraar inspireert je het meest of met andere woorden waar steken wij onze energie in?

In het onderzoeksrapport ‘Eenheid in Verscheidenheid’ komt naar voren dat de triade, de synthese van ‘Wetenschap, Religie en Filosofie’ van Blavatsky uit het Oosten analoog is aan de triade, de synthese van de ‘Alfa-, Béta- en Gammawetenschappen’ uit het Westen. Of anders gezegd Blavatsky slaat met DGL een brug tussen het Oosterse en het Westerse denken en laat zien hoe het mogelijk is aan het oplossen van de wereldvraagstukken bij te dragen.

Stelling: Wat de 4e productiefactor creatief ondernemerschap is voor het bedrijfsleven geldt ook voor de vierde wijsheidssleutel zelfontplooiing, ‘De leer van svabhâva’ binnen de theosofie. Aan beide ligt hetzelfde mechanismeen-en’/‘of-of(Alles divergeert en moet ook weer convergeren) ten grondslag.

De organisatiecultuur, de context waarin we functioneren is bepalend voor ons gedrag. Het opleidingscentrum van Hoogovens verzorgde de hogere beroepsopleiding "Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatievoorziening" (AMBI). Bij de automatiseringsmedewerkers ontbrak het zeker niet aan informatica-kennis. In 1981 slaagde ik voor de module S3 Systeemonderzoek (AMBI). Top down was echter geen sprake van enige informatica kennisoverdracht, wel van een volledige fixatie op de hardware. Maar wat goed is voor een toeleverancier behoeft nog niet goed te zijn voor Hoogovens. Automatiseren leidt niet automatisch tot een effectievere besturing aan de top van het bedrijf.

In 1987 signaleerde ik binnen Hoogovens dat ik een manager, een van de drie kroonprinsen van de directeur van de automatiseringsafdeling niet op enige informatica-kennis kon betrappen. Bij een werkbespreking was zijn enige inbreng dat hij een kopje koffie voor je haalde. Voor het over de schutting gooien van automatiseringsprojecten werd hij wel zeer riant beloond. Binnen de automatiseringsafdeling was het over de schutting werpen een gevleugelde uitspraak. Maar "wie kaatst moet de bal verwachten". De vraag komt dan naar voren waarom wordt zo'n manager door zijn chef de hand boven het hoofd gehouden? Maar toen ik in 1979 bij de automatiseringsafdeling solliciteerde werd ik al door een medewerker voor de eigen koninkrijkjes, binnen Hoogovens gewaarschuwd.

Juist managers in een bureaucratische organisatie zijn vaak gespeend van enig creatief ondernemerschap (4e productiefactor). Het is nu in het bijzonder de produktiefactor en de belastingbetaler arbeid die voor het mismanagement van de factor kapitaal mogen bloeden. Het gaat dus niet alleen om aandeelhouderswaarde. Primair draait het niet om het begrotingstekort van 3% van de overheid maar om het ecologische begrotingstekort van 35%. De 'People Planet Profit' aanpak levert langetermijnwinst op voor ondernemers en maatschappij. Anders gezegd gaat het om met de juiste mix van de vier produktiefactoren op basis van het concept cradle to cradle een duurzame samenleving te ontwikkelen.

Geert Mak (Volkskrant 20 november 2004): ‘Omdat de mentaliteit van topmanagers en topbestuurders langzaam maar zeker die van de hele samenleving wordt.’
Door zijn positie zet de manager de toon, stelt Mak. Hij bepaalt de richting die de samenleving opgaat. ‘En dat is nu totaal de verkeerde kant uit.’ Mentaliteit is volgens Mak allesbepalend.
‘Kijk naar de topambtenaren op het ministerie van Onderwijs. Daar is geen enkel besef meer van good-taxpayers’ money. Het is als in de nadagen van de Gouden Eeuw: de staatskas is een ruif waar je uit eet. Wie kan, die graait.’

In 1978 is onder regie van Ervin Laszlo het derde rapport Model voor de mensheid: verslag aan de Club van Rome over de ontwikkeling van de wereldgemeenschap en de doelstellingen van landen en volkeren met betrekking tot bevolking, milieu, grondstoffen en economie gepubliceerd.
De complexiteit van de wereldvraagstukken is sindsdien alleen maar toegenomen, doordat de verantwoordelijke bestuurlijke elite de Westerse cultuur, het democratische model gebaseerd op het marktmechanisme als zaligmakend hebben beschouwd.

Het aanzetten van de Amerikaanse geldpers gaat ten koste van het buitenland en toont de beperkingen van de kwantitatieve parameters. Een ding is duidelijk dat het Westen onder leiding van de VS de voorkeur geeft aan het bestrijden van de as van het kwaad (de keerzijde van de medaille) uit het Oosten, het moslimfundamentalisme, boven het reguleren van het marktfundamentalisme in eigen huis. Het toont het oeroude zondebokmechanisme.

De moraal van het verhaal is dat ethiek zowel de oorzaak van het probleem als de oplossing ervan laat zien. Het gaat volledig mis, er ontstaat een breuk wanneer extremen van het kapitalisme gaan overheersen, de moraal, de regulerende principes buiten het verkoopverhaal worden gehouden, het gedrag wordt amoreel. Het zijn juist de waarden en normen, die mensen met elkaar verbinden. Of anders gezegd de onzichtbare muren tussen 'Wij en Zij', waardoor we de ander uitsluiten, dienen we af te breken. In plaats van dat een dialoog twee partijen nader tot elkaar brengt, kunnen de meningen ook verharden en ontstaat er een loopgraven oorlog.
Zowel de programma's van CDA als van PvdA zijn de afgelopen decennia naar rechts opgeschoven. Het neoliberalisme is geen panacee om mismanagement, bestuurlijk wanbeheer te verkleinen. Falende managers worden op vette vertrekbonussen getracteerd. Het heeft eerder de bestuurlijke chaos vergroot. Het gaat er om van de motieven van onze politici, de bestuurlijke elite een helder beeld te krijgen, het zelfbedrog, het egoïsme dat er aan ten grondslag kan liggen te ont-maskeren (ont-sluieren). Wanneer je als land de home market niet op orde hebt mag je niet verwachten dat je als gidsland op de wereldmarkt meer succes zal hebben. Biologen hebben zeker gelijk wanneer ze culturen vergelijken met plantaardige organismen, die opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. De fase waarin Nederland zich bevindt begint al duidelijk minder fris te ruiken.

De boodschap, het nieuwe inzicht van Jezus (historisch-kritisch benaderd) Keer dan ook uw andere wang toe is de keerzijde van het Oog om oog, tand om tand uit het Oude Testament en berust op de Gulden Regel Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander. (Wederkerigheid). Voor religies behoort De Gulden regel (ethic of reciprocity) tot de core business.

Het Europese geduld met etterbakje Nederland is op (Marc Peeperkorn Volkskrant 4 augustus 2012)
Het geduld in Europa met het eurosceptische Nederland is op. Verlies aan macht en geld dreigt als een ommekeer uitblijft na de verkiezingen. 'Het probleem is niet dat Nederland dwarsligt, het probleem is dat Nederland bijna altijd dwarsligt.'
'Brussel is één groot knooppunt van vriendendiensten', zegt een EU-ambtenaar die nauw betrokken is bij de EU-toppen. 'En Nederland heeft straks geen vrienden meer. Dat betekent minder macht, minder invloed en minder invloedrijke posities.' Een tweede, doorgewinterde eurocraat: 'Nederland ziet geen oplossingen in Brussel, het zoekt alleen maar problemen.' Verderfelijke rol
De huidige Nederlandse EU-ambassadeur Pieter de Gooijer doet dat nog steeds. Hij wordt door collega-ambassadeurs omschreven als 'zeer intelligent' en een 'ras-onderhandelaar'. Een van hen: 'Hij verpakt de Nederlandse blokkades als opbouwend en noodzakelijk voor brede steun onder de bevolking. Heel slim, maar helaas voor Pieter is het masker van Nederland afgevallen. Den Haag kan de beste man niet elke keer een dolk laten verkopen als een wortel.'
Een ambassadeur: 'Rutte straalt het beeld uit van een machteloze leider, een bange premier. Steeds opnieuw mekkert hij tijdens de EU-toppen: 'Ik kan niet tegen de wensen van de Tweede Kamer ingaan.' Het geeft de andere leiders het idee dat hij Wilders' marionet is. Denk je dat Merkel geen lastige Bondsdag heeft? Heeft zij soms geen Constitutioneel Hof als waakhond? Denkt Rutte nu echt dat hij de enige premier is met verkiezingen in aantocht? Een politiek leider vindt een compromis in Brussel en overtuigt thuis zijn parlement. Rutte behoort overduidelijk niet tot die categorie.'

Duitse Hof beslist over lot eurozone (Sylvester Eijffinger en Edin Mujagic Volkskrant 9 augustus 2012)
Het debat over de eurocrisis gaat voorbij aan de rol die het Hof in Karlsruhe speelt. Het is van existentiële betekenis voor het voortbestaan van de eurozone. Volk
Het komt er dus niet op neer of Angela Merkel iets wil of niet, maar of het Duitse volk ergens voor of tegen is. De economen en politici die Karlsruhe voor het gemak vergeten, snappen dit fundamentele punt niet en verdoen hun tijd met allerlei voorstellen hoe de eurocrisis op te lossen.

'Rutte verzet zich terecht in Europa' (Frits Bolkestein Volkskrant 18 augustus 2012)
Premier Rutte zou een stoorzender in de Europese Raad zijn. Maar zijn verzet tegen de daar heersende opvatting over solidariteit van nettobetalers met netto-ontvangers is juist, betoogt Frits Bolkestein.
'Naar België wordt niet geluisterd, naar Nederland wel', staat in het artikel. Waarom zou dat zijn? Omdat België zich altijd aanpast en Nederland, nu althans, niet. 'Zijn wij gidsland of niet?', vraagt een Nederlandse diplomaat. Nou, alsjeblieft niet. Laat Rutte doorgaan zich te verzetten tegen het Eenvormige Idee van het ogenblik.\\ Wie alleen staat, heeft niet noodzakelijk ongelijk.

'Nederland wordt steeds dommer' (Mathieu Weggeman Volkskrant 18 augustus 2012)
Domheid en onfatsoen zijn eerder regel dan uitzondering. Om dat tegen te gaan is meer cultuureducatie nodig.
Liefde
Om de toenemende domheid te pareren, biedt het perspectief om terug te keren naar onze van oorsprong Rijnlandse werkcultuur waarin de liefde voor het vak groter is dan de liefde voor het geld. De implicatie daarvan is dat eerst in serieuze, 'pretpakket-vrije' opleidingen en daarna in meester-gezelrelaties vakdeskundige professionals worden gekweekt. Het betekent ook: het aanstellen van vakdeskundige leidinggevenden die het werk op de vloer kennen omdat ze het vroeger zelf hebben gedaan. Dokters moeten leiding krijgen van een dokter, ingenieurs van een ingenieur.
Er zijn veel onderzoeken waarin is aangetoond dat organisaties die worden geleid door inhoudsdeskundigen tot betere prestaties komen dan concurrenten die worden gemanaged door varianten van masters of business administration. Van het herwaarderen van het belang van vakdeskundigheid, zowel op de vloer als bij de leiding, mag in Nederland een aanzienlijke reductie van domme fouten worden verwacht.

Stelling Is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Aan de hand van het geweten laten zich herhalende patronen in de geschiedenis wel degelijk verifiëren. De herhalende patronen, de universele patronen, het universele mechanisme ligt vast. Het is zoals het is (antropisch principe), daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.

De Geheimwe Leer Deel I hoofdstuk 3 Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte (p. 362/363:)
Want in ‘ISIS ONTSLUIERD’ (p. 199) wordt de vraag gesteld: ‘Wat is de oorspronkelijke Chaos anders dan aether?’ Niet de tegenwoordige ether, zoals die nu wordt opgevat, maar zoals deze lang vóór de tijd van Mozes aan de oude filosofen bekend was: aether, met al zijn geheimzinnige en occulte eigenschappen, die in zich de kiemen voor de universele schepping bevat. De hoogste aether of akasa is de hemelse maagd en de moeder van alle bestaande vormen en wezens, en vanuit haar schoot worden stof en leven, kracht en werking in het bestaan geroepen, zodra deze is ‘bevrucht’ door de goddelijke geest. Aether is de aditi van de hindoes, en hij is akasa. Elektriciteit, magnetisme, warmte, licht en chemische werking worden zo weinig begrepen, zelfs nu nieuwe feiten voortdurend de omvang van onze kennis vergroten. Wie weet waar de macht van deze proteïsche reus – de aether – ophoudt, of waar zijn geheimzinnige oorsprong ligt? Wie, bedoelen wij, die de geest ontkent, die erin werkt en die alle zichtbare vormen eruit ontwikkelt?

G. de Purucker boek Bron van het Occultisme - hoofdstuk De occulte fysiologische structuur van het zonnestelsel (blz. 169-73)
Als we het van een andere kant bekijken, zijn elektriciteit en magnetisme in essentie leven, vitaliteit – maar altijd geleid door de inwonende geest. De vitaliteit van een kosmisch wezen, ontwikkeld of onontwikkeld, kan dus in haar meest materiële aspecten vitaal elektromagnetisme worden genoemd en in haar spirituele aspecten de aantrekkende en afstotende werking van het denken of bewustzijn.

‘Goed en Kwaad’ hangt meer samen met hoe richten we onze energie (wat is de elektromagnetische kracht, een van de vier fundamentele natuurkrachten?), dan met het vastleggen in hersenscans van de continu beweging van elektrische stroompjes tussen zenuwcellen. De ziel (psyche) kiest vrijelijk voor de ene of de andere optie. Een belangrijk aspect in de discussie over de vrije wil is in hoeverre individuen moreel verantwoordelijk zijn voor hun handelingen? Het compatibilisme (compatibilism) beoogt deze vraag te beantwoorden. Het hogere, transpersoonlijke zelf blijft vooralsnog een mysterie.

In bedrijven waar het misgaat wordt vaak het spel van de 'dubbele’, de verborgen agenda gespeeld. Het betekent zoveel dat een persoon eerst voor zijn eigenbelang kiest, dan voor het belang van zijn collega's, vervolgens voor het echelon boven hem en pas tot slot voor het belang van het bedrijf. Het zijn de zwakke managers, de 'carrièremanagers' met een groot ego, die dreigen en intimideren om hun gelijk te behalen. De 'carrièremanagers' spelen echter weer in en zijn als het ware de marionet van het echelon boven hen. Er bestaat een natuurlijke neiging van leidinggevenden naar het benoemen van klonen van zichzelf. Veel managers zitten in een netwerk van corruptie.

Ethiek en morele verantwoordelijkheid
Over het algemeen houdt de maatschappij personen verantwoordelijk voor hun handelingen, en zal ze hiervoor complimenteren of veroordelen. Velen geloven echter dat morele verantwoordelijkheid, vrije wil vereist. Een belangrijk aspect in de discussie over de vrije wil is in hoeverre individuen moreel verantwoordelijk zijn voor hun handelingen? Het compatibilisme (compatibilism) beoogt deze vraag te beantwoorden.
Managers met een sterk ego (sterke wil) staan wel open voor kritiek, een debat (Luisteren en Spreken). Als voorbeeld geldt het zelfstandige en onafhankelijke denken van Michel de Montaigne. Het hangt van de organisatiecultuur af of met tegenspraak iets wordt gedaan of dat een whistleblower volledig wordt genegeerd.

Toen ik Hoogovens meer dan vijftien jaar geleden verliet was Daniel Ofman als organisatieadviseur bij de cultuuromslag betrokken. Eerder was Hoogovensbreed de kwaliteitscirkel Plan–Do-Check–Act van de lerende organisatie geïntroduceerd. De RvB wil wel maar het is met name de haantjescultuur van het middenkader, de 4e macht die stevig op de rem trapt. Het fenomeen moral hazard spreekt voor zich.

Daniel Ofman beoogt met zijn boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties de zelfkennis van de manager te verrijken.
P. 21: Een nieuw paradigma dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen (= paradigma B). Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.
P. 36: Motivatie is het gevolg van zelfkennis. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.
P. 37: Vaardigheden zijn ’nurture’, gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

Het onderstaande kernkwadrant is geënt op het eerder vermelde concept HET GULDEN MIDDEN van Aristoteles (boek Ethica Nicomachea) en op hoofdstuk 2.9 ‘Kernkwaliteiten’ bij stress uit het boek (3e druk uit 1994) van Ofman. De jubileumeditie uit 2006 geeft in hoofdstuk 2.9 Kernkwaliteiten bij stress nu een ander kernkwadrant.

Aristoteles boekEthica Nicomachea:1. "wezen(lijk)-zijn" 
Moed --- >Roekeloosheid7. bv. gezeten-zijn (positie)9. "doende-zijn" (actie)
4. Doeloorzaak ----2. Werkoorzaak5. "wààr?-zijn" (plaats)3. "hoedanig?-zijn" (kwaliteit)
|||| 
1. Stofoorzaak ----3. Vormoorzaak2. "hoe groot?-zijn" (kwantiteit)4. "met betrekking tot iets-zijn" (relatie)
Lafheid < ---Bedachtzaamheid10. "ondergaande-zijn" (passie)8. bv. geschoeid-zijn (habitus)
   6. "wanneer?-zijn" (tijd); Snijpunt 2./3. en 4./5.

Vijf individuele - en collectieve dimensies, 1. Emotionele flexibiliteit:

  Individueel(Kernkwadrant):Collectief (Kernkwadrant):
1. Emotionele flexibiliteit 1. Moed >3. OvermoedigZwakke onzekerheidsvermijding >Woede
(Weloverwogen moed) ||||
  4. Vermijden <2. WeloverwogenAngst <Sterke onz.

Angstcentrum brein doet aan meer dan bangmakerij’ (David Tilburg Volkskrant 12 juni 2012)
De amygdala, het angstcentrum van het brein, zorgt er juist voor dat we kalm blijven.
De dieper gelegen amygdala is vooral belangrijk bij aangeboren vecht-of-vluchtreacties.

In de theosofie heeft Ockhams scheermes betrekking op complementariteit, de twee kanten van één medaille zoals Geest en Lichaam, Zo Boven zo Beneden; zo Beneden zo Boven, Ongemanifesteerd en Gemanifesteerd, Voelen en Denken, Binnenwereld en Buitenwereld, Negentropie en Entropie, Zaaien en Oogsten en Leven en Dood.

De telling van Pythagoras brengt niet alleen de ultieme symmetrie van 'Zaaien en Oogsten' (reciprociteit), maar ook de in het heelal, de in de ruimte verborgen absolute eeuwige perpetuum mobile, de universele beweging (een beweging van bijvoorbeeld '4 naar 5' en vice versa of 'abiogenese naar autopoiese' en vice versa) of trilling tot uitdrukking. Spreken (het woord is vlees geworden), maar ook muziek kan niet tot geluidstrillingen worden gereduceerd, veroorzaakt door een specifieke omgang met stukken materie. Het gaat wel degelijk om de ‘muziek der sferen’. De getallen van Pythagoras beelden een harmonische relatie, een specifieke categorie van betrekkingen, de verborgen 5e Dimensie, Synthese uit. Pythagoras was een interdisciplinair wetenschapper. De hamvraag blijft wat is de oerbron van deze beweging of trilling?

Het leven is een wonder, het gaat ons begrip te boven. Voor we het 'wat en hoe' (reciprociteit) van de emergentie (noogenesis) van het leven volledig begrijpen - waarbij we eerder in millennia dan in honderden jaren moeten denken - is het zeker nuttig de boodschap van Marcelo Gleiser (p. 299) ter harte te nemen:
"Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos".

De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 16 Cyclische evolutie en karma (p. 703):
Het ENE LEVEN staat in nauw verband met de ene wet die de wereld van het Zijn beheerst – KARMA. Exoterisch gezien is dit eenvoudig en letterlijk ‘handeling’, of liever een ‘gevolg-teweegbrengende oorzaak’. Esoterisch gezien is het echter met zijn vèrreikende morele gevolgen iets heel anders. Het is de onfeilbare WET VAN DE VERGELDING.
704: In de eerste twee Afdelingen hebben we aangetoond dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, svabhavat, ‘de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid’, bij elke wedergeboorte van de Kosmos overgaat van een passieve toestand naar een van intense activiteit; dat het zich differentieert en dan door middel van die differentiatie begint te werken. Dit werk is KARMA.
De cyclussen zijn ook onderworpen aan de gevolgen die door deze activiteit ontstaan. ‘Het ene kosmische atoom wordt zeven atomen op het gebied van de stof, en elk wordt in een energiecentrum omgezet; datzelfde atoom wordt zeven stralen op het gebied van de geest, en de zeven scheppende natuurkrachten, die van de wortel-essentie uitstralen . . . volgen, de ene het rechter-, de andere het linkerpad, gescheiden tot het einde van de kalpa en toch nauw met elkaar verbonden. Wat verenigt ze? KARMA.’ De atomen die uit het centrale punt zijn uitgestraald, emaneren op hun beurt nieuwe energiecentra, die onder de latente adem van fohat hun werk van binnen naar buiten beginnen en zich vermenigvuldigen tot andere kleinere centra. Deze vormen in de loop van de evolutie en de involutie op hun beurt de wortels of de oorzaken van nieuwe gevolgen, van werelden en ‘mensendragende’ bollen tot de geslachten, soorten en klassen van alle zeven rijken (waarvan wij er maar vier kennen). Want ‘de gezegende werkers hebben in de eeuwigheid het Thyan-kam ontvangen’ (‘De aforismen van Tson-ka-pa’).

Karma: letterlijk arbeid. Meestal wordt daarmee de baatzuchtige arbeid aangeduid ofwel gehechtheid aan de resultaten van de arbeid. Geldt ook als het gevolg van daden in het verleden of als consequentie van de begeerte. K r i s h n a onderscheidt drie soorten:
- K a r m a: baatzuchtige arbeid.
- A k a r m a: vrij zijn van karma ofwel toegewijde dienst, vrijwilligerswerk, werken voor God.
- V i k a r m a: ongewenste activiteit, misdaad.
Zie verder ook S.B. 10.1: 39-40 en 10.24: 13-18 waar Hij zegt'... als hun vijand, hun vriend of hun onpartijdig rechter; dat karma alleen is hun beheerser, hun goeroe'.
- Wet van -: wet van oorzaak en gevolg: alle materiële activiteiten, goed of slecht geven terugslag van het doen en laten.
- Elke handeling volgens de k a r m a - k â n d a -regels.
- activiteit in de meest algemene zin.

H. van Tuyl boek Oorsprong, hoofdstuk Karma
2: De wet van karma (de wet van wederkerigheid) werkt ook voor alle positieve daden. Als een actie onzelfzuchtig is, vanuit liefde gedaan wordt, is het karmische effect ook een gebeurtenis waarin liefde naar jou zal stromen. Egogerichte daden komen als negatief karma terug en onzelfzuchtige daden komen als positief karma terug. Hier richten we ons hoofdzakelijk op het negatieve karma (op de verstoringen van de balans) omdat we daar het meeste ‘last’ van hebben. Elke actie maakt een tijdscirkel in het astraal en het effect komt ‘later’ terug. De cirkel gaat draaien en het effect komt bij je terug met dezelfde geaardheid en dezelfde kracht. Dat kan lang duren of kort, de cirkel is klein of groot, maar hij draait.
3: De wet van karma werkt. Alle acties die we bewust doen ten koste van anderen (of de natuur) leveren negatief karma op. Alle acties die we doen ten gunste van anderen, of het grotere, leveren positief karma op.
In PRANA nr. 159 (febr/mrt 2007) bespreekt Herman van Tuyl ook uitgebreid de vijfvoudige - en de zevenvoudige indelingen. In het artikel van Herman van Tuyl komt FYSIEK met de 3e dimensie overeen. Op deze wijze ontstaat een indeling waardoor de 1e t/m de 7e dimensie bij Herman van Tuyl op de zevenvoudige samenstelling van de mens aansluiten.

De eeuwige wederkeer (Eternal return), 'Verleden en Toekomst' verbonden door het eeuwige NU (5e Dimensie, Wederkerigheid).

Voor het oplossen van wereldvraagstukken maakt het niet uit of je theïst of atheïst bent we zitten in hetzelfde schuitje (we leven op dezelfde globe).

De mensheid houdt zich al millennia bezig om de kloof tussen probleem en oplossing te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief, welke perceptie naar een vraagstuk wordt gekeken. Kant heeft er al op gewezen dat het probleem dat zich daarbij voordoet dat we de wereld zoals die op zichzelf (Ding an sich) bestaat, niet kunnen kennen. Wat wij ervaren is de wereld zoals die aan ons verschijnt.

Bernard le Bovier de Fontenelle: Alle filosfie is slechts gebaseerd op twee dingen: nieuwsgierigheid en een slecht gezichtsvermogen [...] Het probleem is dat we meer willen weten dan we kunnen zien. (Conversations on the Plurality of Worlds)
Shri Ramakrisjna Paramahamsa To see the world more clearly we may need to take off our glasses.
Alfred North Whitehead: A clash of doctrines is not a disaster, it's an opportunity.
André Klukhuhn: Het wordt tijd dat Janus de beide ogenparen opendoet.
 

De complementariteit ‘Licht en Schaduw’ wordt, net als in de psychologie van Carl Jung, in de theosofie zeer uitgebreid belicht. Ter illustratie:
De Geheime Leer Deel I Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 263):
Het bovenstaande kan natuurlijk worden toegepast op het verschil dat wordt gemaakt tussen de graden of orden van geestelijke wezens, en in die zin probeert de rooms-katholieke kerk het verschil te interpreteren en te onderwijzen; want terwijl de aartsengelen volgens haar leer goddelijk en heilig zijn, maakt zij hun dubbelgangers voor duivels uit27. Maar het woord ‘ferouer’ moet niet in deze zin worden opgevat, want het betekent eenvoudig het tegenovergestelde of de keerzijde van een eigenschap of hoedanigheid. Als de occultist dus zegt, dat de ‘duivel de schaduwzijde van god is’ (het kwaad, de keerzijde van de medaille), bedoelt hij niet twee afzonderlijke werkelijkheden, maar de twee aspecten of facetten van dezelfde Eenheid. Maar de beste mens die er is, zou naast een Aartsengel – zoals de theologie die beschrijft – een duivel schijnen. Dit is dan ook beslist een reden om een lager ‘dubbel’, dat veel dieper in de stof is ondergedompeld dan zijn origineel, geringer te schatten. Maar er is nog steeds weinig aanleiding hen als duivels te beschouwen, en dit is precies wat de rooms-katholieken tegen alle reden en logica in doen.
De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk Edens, slangen en draken (p. 230):
Maar dit is niet het Eden uit Genesis; en ook niet de kabbalistische Hof van Eden. Want het eerstgenoemde – Eden Illa-ah – is in één betekenis wijsheid, een toestand zoals die van nirvana, een paradijs van gelukzaligheid; terwijl het in een andere betekenis betrekking heeft op de verstandelijke mens zelf, die het Eden bevat waarin de boom van de kennis van goed en kwaad groeit: op de mens als kenner (knower, knowing, and known) daarvan.
241: ‘Uit dit gebied van onpeilbare diepte (bythos, aditi, shekinah, de sluier van het onbekende) komt een cirkel tevoorschijn die uit spiralen is gevormd. Dit is Tiphereth, wat in de taal van de symboliek een grote cyclus betekent, die uit kleinere is samengesteld. Daarbinnen, opgerold langs de spiralen, ligt de slang-embleem van wijsheid en eeuwigheid – de tweevoudige androgyn; de cyclus stelt Ennoia of het goddelijke denkvermogen voor (een kracht die niet schept maar moet assimileren), en de slang, de Agathodaemon, de Ophis, de schaduw van het licht (niet-eeuwig, maar toch het grootste goddelijke licht op ons gebied). Beide waren de logoi van de ofieten: of de eenheid als logos, die zich manifesteert als een dubbel beginsel van goed en kwaad.’
241/242: Als het alleen licht was, niet-actief en absoluut, dan zou het menselijke denkvermogen het niet kunnen waarderen of zelfs beseffen. Schaduw is dat, wat het licht in staat stelt zich te manifesteren en wat het objectieve werkelijkheid geeft. Daarom is schaduw niet iets kwaads, maar het noodzakelijke en onmisbare gevolg, dat het licht of het goede volledig maakt: zij is de schepper ervan op aarde.
Volgens de opvattingen van de gnostici zijn deze twee beginselen onveranderlijk licht en schaduw, want goed en kwaad zijn feitelijk één en hebben in alle eeuwigheid bestaan, en ze zullen altijd blijven bestaan zolang er gemanifesteerde werelden zijn.
Geheime Leer Deel II Stanza 12 De oorsprong van de mythe van satan (p. 433):
‘Ons . . . fragment heeft betrekking op de schepping van de mensheid, die Adam wordt genoemd; als (de mens) in de bijbel wordt hij volmaakt geschapen . . . maar later verenigt hij zich met de draak van de afgrond, het beest van Tiamat, de geest van de Chaos, en zondigt tegen zijn god, die hem vervloekt en al het kwaad en de moeilijkheden van de mensheid op zijn hoofd laat neerdalen.’
‘Hierop volgt een oorlog tussen de draak en de machten van het kwaad, of de chaos aan de ene kant en de goden aan de andere.’
439: Satan vertegenwoordigt metafysisch eenvoudig het omgekeerde of de tegengestelde pool van alles in de natuur22. Hij is allegorisch de ‘tegenstander’, de ‘moordenaar’ en de grote vijand van alles, omdat er in het gehele heelal niets is dat niet twee kanten heeft – de keerzijden van dezelfde medaille.

Ervin Laszlo boek het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong (p. 144/145):
De met de nobelprijs voor natuurkunde onderscheiden fysicus Manfred Eigen heeft aangetoond dat de vorming van suprasystemen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de grondslag vormt van de evolutie van alle levensvormen op aarde.
De fysisch chemicus en expert in de thermodynamica Ilya Prigogine werd onderscheiden met de Nobelprijs nadat hij de wijze waarop kruiskatalytische systemen tot de evolutie van complexe systemen leiden [en de theorie over het zelforganiserende karakter van het universum, vert.] had uitgewerkt.
De in het boek besproken perioden Mythos, Theos, Logos en Holos (p. 66/76) correleren met de vier yuga’s.
145: Fig. 7 brengt het Hermetisch Axioma Zo Boven zo Beneden; zo Binnen zo Buiten (lees: binnen een natiestaat en buiten een stelsel van natiestaten) tot uitdrukking.

De Éne werkelijkheid heeft betrekking op de dynamische wederkerigheid (Reciprociteit) tussen 'Geest en Lichaam', Zo binnen, zo buiten en Zo boven, zo beneden, van alles met alles. De schakel tussen 'Geestkunde en Natuurkunde', het zelfbewustzijn, het Reflexief Bewustzijn kan met behulp van de lemniscaat tot uitdrukking worden gebracht. Om de éne werkelijkheid te duiden maakt Ken Wilber van het "Wilber-Combs-rooster" gebruik.

Paul de Blot geeft in zijn publicatie de samenhang tussen ’Creatielemniscaat en Systeembenadering’ aan.
De lemniscaat wordt gebruikt om het complementaire denken tot uitdrukking te brengen.

De creatielemniscaat laat zien dat de aardse kringloop tegengesteld is aan de hemelse kringloop. Desintegratie, een gesloten lus, een loop ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten prevaleren. De chaostheorie leert dat het gedrag van de menselijke natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie. Leren is een groeiproces, een bewustwordingsproces. De bevindingen van het onderzoeksrapport 'E i V' borduren voort op:
Erwin Schrödinger knows that this statement is open to misconception and tries to clarify it. The main principle involved with "order-from-disorder" is the second law of thermodynamics, according to which entropy only increases. Schrödinger explains that living matter evades the decay to thermodynamical equilibrium by feeding on negative entropy.

De Ouroboros symboliseert de cyclische gang van de natuur van de schepping en de destructie, leven en dood, de eeuwige cyclus van vernieuwing. Er is een veelheid aan 5D-concepten en perspectieven waarop we de wereld kunnen aanschouwen, maar er is maar één waarheid, die door de eerste grondstelling naar voren wordt gebracht. De schepping van het mechanisme van de neuronen, dat aan het ‘en-en’ en ‘of-of’ ten grondslag ligt gaat ons verstand te boven.

In essentie behandelt het rapport ‘E i V’ het mechanisme ‘en-en’/‘of-of’ (‘God en Darwin’/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('Emergence'/'Quantum decoherence'), ‘Monade’/’Duade’), de twee kanten van een medaille. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. Voor 'God en Darwin' kan ook gelezen worden 'Geloof en Rede'. Zowel Mozes Maimonides (1135 – 1204) als Raymond Lull (1232 – 1315) zijn wetenschappers, die zich al intensief hebben toegelegd op het schijnbaar onoplosbare conflict tussen geloof en wetenschappelijke kennis. Mozes Maimonides (BRES nr. 268 juni/juli 2011) in zijn boek Gids der verdoolden en Raymond Lull in zijn hoofdwerk Ars Generale Ultima.

Het evenwicht door tegenwicht, het balansmechanisme, dat Wim Kok en Tjeenk Willink van de PvdA hanteren was al in de Bijbel bekend. In de woorden van ex-premier Wim Kok: De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder Ad Melkert sprake van een communistische kadaverdiscipline (hanengedrag binnen PvdA Peter de Waard Volkskrant 9 juni 2016 p. 20). In hoeverre is er van het peterprincipe of het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen c.q. de 4e macht sprake?

Zowel in het artikel van Bert de Vries (Volkskrant 5 augustus 2011) als de documentaire over de 5e macht, het lobbyisme in de EU (Volkskrant 31 augustus 2012) komt naar voren dat we de euro aan het bedrijfsleven hebben te danken.

Kennis maakt ons in de war (interview met bestuurskundige Roel in ’t Veld Volkskrant 5 september 2009):
‘De meeste beleidsmakers, en trouwens ook de meeste wetenschappers, hebben een lineair beeld van de verhouding tussen kennis en beleidsvorming. Je zoekt uit hoe het zit en neemt vervolgens de juist maatregelen. Maar zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet. Kennis is maar één factor in beleidsvorming. En het gaat niet zozeer om waarheidsvinding, zoals in de wetenschap. De meeste vraagstukken op de politieke agenda’s van nu zijn kwaadaardig van aard, omdat noch over de waarden noch over de kennis overeenstemming bestaat. Dan is een speurtocht naar Het Ware nutteloos. Het gaat om het vinden van een maatschappelijk handelingsperspectief.’
‘De aard van de politiek en het politieke bedrijf verandert. De marketeers regeren, van de politiek tot de media. Beslissingen zijn ingegeven door overwegingen rond de kiezersgunst of van de kiezers.’
‘We zijn met zijn allen beter opgeleid dan ooit. Dat leidt ertoe dat het gezag van overheden niet meer vanzelfsprekend is, en dat is misschien maar goed ook. Maar het heeft ook een paradoxale kant. Naarmate er meer kennis in de samenleving zit, lijkt de hang naar simplificatie alleen maar toe te nemen. Kennis maakt ons ook in de war. De agenda’s in media en politiek worden bepaald door de onderbuik van de populisten, terwijl we best weten dat de wereld ingewikkelder is dan dat. Dat is onrustbarend lijkt me.’
Tot slot stelt In ’t Veld: ‘Ik ben al sinds mijn 16e een seculiere hindoe. Het spectrum tussen goed en slecht is altijd interessanter dan de uiteinden.’

Stelling: De Vierde, Vijfde en Zesde macht (Media) in Nederland en Brussel zorgen voor de feedforward besturing, de groepsdynamiek in de samenleving en de 1e, 2e en 3e macht in Nederland voor feedback. Door het technocratische beleid, met een sterke focus op het marktmechanisme is zowel in Den Haag als in Brussel, de politieke deugd een liefde voor allen, de geest van gelijkheid van Montesquieu voor een belangrijk deel door het fêteren van het grootkapitaal vervangen.

De tijdsymmetrie maakt feedforward en feedback besturing mogelijk. Al is de vraag wat is tijd, de relatie tussen Verleden – Nu – Toekomst lastig om te beantwoorden.

‘Poldermodel is feodaal geworden’ (Robert Giebels interviewt Rost van Tonningen Volkskrant 10 augustus 2012):
Het kantelmoment dat sinds de opkomst van het poldermodel, begonnen na de Tweede Wereldoorlog, heeft geleid tot de ondergang, ziet Rost van Tonningen eind 1982. Toen sloten de drie partijen die cruciaal zijn voor het poldermodel - werknemers, werkgevers en overheid - het Akkoord van Wassenaar. Dat was kortweg een ruil van loonmatiging voor arbeidstijdverkorting. Rost van Tonningen: 'Daarna heeft het poldermodel nooit meer echt gewerkt.'
Wat heeft die teloorgang van het model veroorzaakt?
‘Het werd, zeg maar,
overrijp. De pioniers die het model hebben opgezet, zoals Wllem Drees, verdwenen na verloop van tijd. Hun opvolgers waren minder gemotiveerd en speelden elkaar baantjes toe. Het model is decadent en feodaal geworden. Het sluit niet meer aan bij de samenleving.’
Waar leest u dat aan af?
‘En de
overheid is een waterhoofd met maar liefs 350 adviescolleges die ambtenaren karrenvrachten overbodig werk bezorgen. In die belangenclubs en in de geprivatiseerde ondernemingen lopen ongeveer vijfhonderd polderbestuurders rond met vaak twintig tot dertig baantjes. Niet op grond van hun expertise, maar primair op basis van hun partijlidmaatschap.

Er is een ommekeer in het denken nodig. Het is wenselijk dat het ‘en-en’-denken, het complementaire denken tussen Oost en West, de interdisciplinaire aanpak, de integrale denktrant meer centraal komt te staan. Zorg voor het zelf, Westerse - en Oosterse levenslessen maken het mogelijk de Westerse - en Oosterse supermachten daadwerkelijk in evenwicht te houden. Het draait niet om Westerse of Oosterse suprematie, maar om de wederkerigheid, de complementariteit. De lemniscaat symboliseert dit transformatieproces. De vraag komt centraal te staan wat kunnen we van elkaar leren? Er is behoefte aan een nieuw paradigma, een ethisch réveil.

In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.
Het gevoel voor vrijheid wordt door de retoriek rond het begrip 'veiligheid' overschaduwd. De babyboomers zijn de uitvinders van de individualisering.
In hun enthousiasme hebben ze de sociale cohesie in de samenleving zeer ernstige schade berokkend. Politici in deze tijd zijn bang om impopulair te worden gevonden (Tony Judt, Volkskrant 6 juli 2008).

Sinds Machiavelli weten we dat voor politicals geldt ‘het doel heiligt de middelen’. Het boek De heerser bevat een leidraad hoe een cultuuromslag op een gewelddadige manier te realiseren. Om een cultuuromslag, een paradigmawisseling op een harmonische manier te verwerkelijken gaat het uiteindelijk om een integrale denktrant (de synthese tussen de domeinen van de alfa-, bèta- en gammawetenschappers) die het parochiale denken, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv-Ego' overstijgt. Het probleem daarbij is dat de praktijk leert dat het gedrag van mensen niet zo gemakkelijk is te veranderen.

De overheid heeft sinds de tachtiger jaren daadkrachtig aan het stimuleren van een schijnmarkt meegewerkt. De overheid is blijkbaar niet op de hoogte dat een manager iets anders is dan een ondernemer. Het gaat er om het heft weer in eigen hand te nemen. Dus niet te reageren op het verleden, maar de eigen toekomst te creëren. Het gaat om het natuurlijke principe van karma, de intentie, levensbeschouwing die de actie motiveert.

Een manager past hooguit op het winkeltje. Een ondernemer anticipeert en innoveert om zijn markpositie te verbeteren. De vraag is dan natuurlijk wanneer neemt de overheid haar collectieve taken weer echt serieus? Alleen door het volk daadwerkelijk bij de plannen van de politieke elite te betrekken zijn veranderingen mogelijk. In de sectoren waar de overheid een duidelijke vinger in de pap heeft zoals het onderwijs en de zorg zou daarmee een begin kunnen worden gemaakt. Uiteindelijk draait het om de herkenbaarheid van de kleur van de ideologische veren. In plaats van een passieve overheid is het wenselijk dat de overheid actief bij maatschappelijke veranderingen betrokken is. Er zijn te veel carrière politici die zich met gebakken lucht, met schijnoplossingen bezig houden. De zelfgenoegzaamheid bij de politieke elite heeft zo’n vlucht genomen dat Geert Wilders die zich niet aan de versleten politieke spelletjes conformeert direct de handen op elkaar krijgt.

Stelling: Alleen een interdisciplinaire grensoverschrijdende benadering, een integrale denktrant, de synthese van de alfa-, béta- en gammawetenschappen, het onderkennen van de twee kanten van één medaille brengt de Theorie van alles een stapje verder.
Aan elke crisis liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen 'Politicals & Professionals', ten grondslag. Door de nauwe 'verstrengeling' tussen de 'eerste, tweede en derde macht' en de 'vierde, vijfde en zesde macht' verloopt de weg naar verbetering nu contraproductief omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. De brokkenpiloten die de problemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware Baron von Münchhausen aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door de deregulering, het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de cash cow Nederland volledig te worden uitgemolken. Met een lose-lose situatie als gevolg. Het zelfreinigend vermogen van de parlementaire democratie gaat daardoor verloren.

Voor 'Winst en Verlies' geldt de spreuk van Titus Maccius Plautus (254-184 v.Chr.) dat de kost gaat voor de baat uit.
Voor een gezonde boekhouding dienen inkomsten en schulden in balans te zijn.
In hoeverre is het slim geweest het de kost gaat voor de baat uit volledig voor het Angelsaksische model live now pay later in te ruilen?

In plaats van in Nederland topprestaties te bevorderen staat, mede door het privatiseren van het onderwijs nu de middelmatigheid, de zesjescultuur centraal. Hoe dwaas kunnen politici zijn. Ons denkraam bepaalt wat de wereld is.

Net als voor een gezin of een bedrijf geldt dat het huishoudboekje van een staat op orde dient te zijn. Een hypotheekschuld of staatsschuld, die op de langere termijn wordt afgelost behoeft geen probleem te zijn. Daarbij dient wel de wederzijdse afhankelijkheid tussen inkomsten, uitgaven en schulden in acht te worden genomen. In Nederland hangt de economische groei van voor de financiële crisis meer samen met de schuldeneconomie, de bevolking heeft zich enorm in de schulden gestoken en veel minder met de toegenome produktiviteit van de kenniseconomie.

Door te investeren in kennis, de kennisoverdracht van leraren te verbeteren komt de beschaving een stapje verder.

Het recent verschenen boek Niet alles is te koop De morele grenzen van marktwerking van Michael J. Sandel (interview tijdschrift FILOSOFIE juli-augustus 2012) of het boek How Much is Enough? van Robert Skidelsky (recensie Volkskrant 11 augustus 2012) tonen duidelijk aan dat het marktmechanisme niet zaligmakend is. Dit is natuurlijk jammer voor politici die een heilig geloof in de zegeningen van de marktwerking hebben gepredikt.

Michael Sandel boek Rechtvaardigheid; Wat is de juiste keuze?
Michael J. Sandels Rechtvaardigheid is een toegankelijk geschreven boek, dat alle grote vragen uit het actuele debat over burgerschap, democratie en individuele verantwoordelijkheid aan bod laat komen. De lezer ontkomt er niet aan stil te staan bij de morele, politieke, juridische en filosofische dilemma’s die ons allen aangaan. Dit belangrijke boek is een aanrader voor iedereen die begaan is met de publieke zaak.’

Debat over beschavingsideaal
Straks kunnen we ook supermensen maken (Peter Giesen de Volkskrant 22 mei 2010):
Michael Sandel en Nick Bostrom zijn twee van de veertien prominente sprekers op de Nexus-conferentie, vrijdag 11 juni 2010.
Met
Bostrom en Sandel botsen twee mensbeelden. Bostrom gelooft in de scheppende mens, die zich van andere dieren onderscheidt door zijn meesterschap over de natuur. Sandel erkent de menselijke creativiteit?, maar waarschuwt voor hubris, voor de hoogmoed van een mens die zijn beperkingen niet meer wil zien. Sandel: ‘De idee dat de mens de natuur moet beheersen om menselijk te zijn, is een valse idee van vrijheid. Meesterschap over de natuur is geen doel op zich. Meesterschap is goed om bijvoorbeeld ziekten te overwinnen. Maar het is niet noodzakelijkerwijs goed. De atoombom is ook een vorm van heerschappij over de natuur. We moeten kijken waar ons meesterschap toe leidt, of het in overeenstemming is met onze morele waarden’.

Carl Jung onderscheidt vier leiderschapstypen de Wijze, de Goddeloze, de Rechtvaardige en de Dwaas. In de overheidssfeer is in Nederland met name de louter technocratische leider, de goddeloze dwaas (goddeloos materialisme, zielloze consumptiemaatschappij) populair.

Stelling: Voor een juiste balans tussen individuele en collectieve belangen dienen net als 'Kerk en Staat' het 'publieke en private' domein duidelijk door een derde domein (‘bron van harmonie’) van elkaar te worden onderscheiden. Het privatiseren van de publieke sector komt er in feite op neer dat de overheid in eigen doel schiet. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op.

Stelling: Zaken lopen mis wanneer in de politiek de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden. Of met andere woorden daar waar het meeste behoefte aan is wordt in de struisvogelpolitiek het minste aandacht aan besteed.

Het 5Ddenkraam, de verborgen 5e dimensie heeft op de levenskunst, de zingeving van het leven betrekking. Voor de mens is de eigen evolutie geen blind proces zonder enige bedoeling. Door de vergaande individualisering komen de mensen wel steeds losser van de zingeving, het Goede, Ware en Schone van Plato en de van oudsher stabielere sociale netwerken in de maatschappij te staan. We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden, de historische context na te denken. De ommekeer heeft als het ware op reverse engineering betrekking. De moraal van het verhaal schuilt in de ervaring van het leven zelf.

Het bewustwordingsproces bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen materie en geest (geestvonkatoom), tussen lagere Tetrade en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
De Goddelijke liefde Eros (thumos) zorgt voor het verbinden terwijl daarentegen de keerzijde van Eros (Epithumia) voor het scheiden zorgdraagt. De negatieve betekenis van Eros staat voor wellust, driftleven, epithumia. Eros heeft een positieve en een negatieve betekenis.
Voor Jung betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen.

Volgens de oude Grieken werd de gemoedstoestand van mensen bepaald door het (on)evenwicht tussen vier lichaamssappen of, in het Latijn, humores: bloed (Grieks haima, Latijn sanguis), gele gal (Grieks xanthè cholè), zwarte gal (Grieks melaina cholè) en slijm (Grieks phlegma).
Het idee van de vier sappen werd door Hippocrates ontwikkeld, en door Galenus verder uitgebouwd.
Neuropsychology
The Greeks however, looked upon the brain as the seat of the soul. Hippocrates , another one of history's greatest and most well known physicians and thinkers, drew a connection between the brain and behaviors of the body saying “The brain exercises the greatest power in the man”. Apart from moving the focus from the heart as the “seat of the soul” to the brain, Hippocrates did not go into much detail about its actual functioning.
Hippocrates is credited with being the first person to believe that diseases were caused naturally, not because of superstition and gods. Hippocrates was credited by the disciples of Pythagoras of allying philosophy and medicine. He separated the discipline of medicine from religion, believing and arguing that disease was not a punishment inflicted by the gods but rather the product of environmental factors, diet, and living habits.

Commentaar (november 2004) van Simon Vinkenoog (Kies: Chaos) op het boek Trialogen op de rand van het westers denken van Rupert Sheldrake.
Rupert Sheldrake: De verbeeldingskracht is chaos. Nieuwe vormen ontstaan uit de chaos.
"Het is duidelijk dat de chaos vrouwelijk is en dat de schepping uit de chaos lijkt op de schepping uit de moederschoot: een allesomvattende potentialiteit die uit de duisternis te voorschijn komt."

Ilya Prigogine, Marcelo Gleiser en Teilhard de Chardin gepubliceerd in GAMMA juni 2011 (p. 57).
"Het belangrijkste is dat we de strikte scheiding tussen twee culturen kunnen overstijgen. De geschiedenis van de westerse filosofie is een ongelukkige geschiedenis die alleen maar tot dualisme of monisme heeft geleid. In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen. Dat is wel een heel raar beeld. Het past perfect bij de eeuwenoude retoriek die wil dat de menselijke geschiedenis contingent en de natuurlijke gedetermineerd is. Hoe kunnen deze twee zienswijzen gecombineerd worden? Wij handelen in de natuur. Als wij contingent zijn, is de natuur het dus ook, want wij zijn een deel van de natuur."

De crisis van de beschaving ligt niet bij de ander, maar bij onszelf.
Gelukkig zijn er steeds meer wetenschappers die de
wederkerigheid tussen de twee kanten van één medaille onderkennen. Primair gaat het om het out of the box, het ‘en-en’-denken in correlatie met het binaire ‘of–of’-denken. Het is de imaginaire 5e dimensie die beide met elkaar verbindt. Het gaat er om je door de taal van de verbeelding (verbeeldingskracht, creativethink) te laten leiden.

Verbeeldingskracht (universeel bewustzijn, kosmisch bewustzijn, ideatie, actieve imaginatie van CarlJung), de kernkwaliteit creativethink - Ilya Prigogine heeft het over de ervaring van creativiteit - is het positief tegenovergestelde van chaos. Middels de ommekeer is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop (flow), te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. De chaostheorie leert dat alles met elkaar verbonden is en de onderzoeker niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door dat wat is te accepteren komt de evolutie een stapje verder.

Voor een mens geldt de vraag welk product zet je met behulp van je brein op de markt? Of met andere woorden met welke functies van het brein worden waarden (Waarde-analyse) aan het maatschappelijke gebeuren toegevoegd. In de remslaap wordt vaak ingegeven hoe een specifiek vraagstuk op te lossen. Talloze wetenschappers, kunstenaars en filmmakers hebben beelden uit hun dromen gestalte gegeven.

De kunst met de grote en kleine k brengt de cultuur van een land tot uitdrukking. Bij de grote K kunnen we denken aan een componist als Karl Amadeus Hartmann of een auteur als Bernhard Schlink. Een vertegenwoordiger van de kleine k is de volkscultuur. Als motor van bewustwording kan kunst zeker een bijdrage leveren.

Steven Pinker onderkent tussen 'Remslaap en Non-remslaap' het waakbewustzijn (Volkskrant 12 november 2011 katern Wetenschap).
Hij staat bekend als voorstander van evolutionaire psychologie en de computationele theorie van de geest.
In de filosofie van de geest is het computationalisme of de computatietheorie van de geest een visie die stelt dat de menselijke geest voorgesteld moet worden als een informatieverwerkingssysteem en dat het denken een vorm is van computatie of computerachtige berekeningswijze. De theorie werd in zijn hedendaagse vorm naar voren gebracht door Hilary Putnam in 1961 en ontwikkeld door Jerry Fodor in de jaren 1960 en 1970. Deze visie is gemeengoed in de moderne cognitieve psychologie en wordt aangenomen door theoretici van de evolutionaire psychologie.

De ecologische crisis vraagt om een interdisciplinaire aanpak, om een paradigmawisseling.

De interdisciplinaire aanpak (de vier pijlers psychologie, sociologie, filosofie en ethiek) in het rapport ‘E i V’ sluit nauw bij het transcendentalisme (literatuur, religie, cultuur en filosofie), Paracelsus (geneeskunst berust op vier pijlers: filosofie, astronomie, alchemie en ethiek) en Pythagoras (‘bron van harmonie’: rekenkunde, sterrenkunde, meetkunde en muziek) aan. Pythagoras was een van de eerste interdisciplinaire wetenschappers die zich in het vakgebied muziekcognitie heeft verdiept. Hoe goed kunnen we luisteren naar de stem van de ziel?

Paracelsus ging uit van het oude, hermetische inzicht, vervat in de tabula smaragdina: zo boven, zo beneden. Het universum is op de verschillende niveaus en patronen opgebouwd. De mens, als microkosmos, bevatte alles wat er in de macrokosmos te vinden is.

Zonder de input van de mysterietaal, die zich op het snijvlak tussen de microkosmos en macrokosmos bevindt is religie ondenkbaar. Maar ook voor het bereiken van het punt omega, de output blijft religie relevant.

Stelling: In de macrokosmos draait het om de Neer- en Opgaande boog die in De Geheime Leer uitgebreid ter sprake komt, daarentegen in de microkosmos om de weerspiegeling (weerkaatsing), de Neer - en Opwaartse causatie van Douglas Hofstadter en Amit Goswami. Ook wordt de term opwaartse en neerwaartse spiraal gebruikt.

Bioethics is the study of controversial ethics brought about by advances in biology and medicine. Bioethicists are concerned with the ethical questions that arise in the relationships among life sciences, biotechnology, medicine, politics, law, and philosophy. It also includes the study of the more commonplace questions of values ("the ethics of the ordinary") which arise in primary care and other branches of medicine.

Elizabeth Blackburn ('Chronische stress maakt je oud' Volkskrant 11 september 2010)
Je kunt telomeren verlengen met lifstyle interfenties, zoals een combinatie van gezond eten, lichaamsbeweging en meditatie. Het effect is soms heel sterk: hoe meer lichaamsbeweging, hoe meer effect.
In 2002 werd ze aangenomen als lid van de The President's Council on Bioethics, een groep die George Bush moest adviseren in Bio-ethiekkwesties. In februari 2004 werd ze uit deze groep ontslagen.

Mensen worden met een volledige hersenschors en verzameling zenuwcellen geboren. De belangrijkste ontwikkeling in de jeugdjaren bestaat uit de vorming van verbindingen tussen hersencellen: er komen nieuwe synapsen bij (synaptogenese) maar er worden ook overbodige synapsen verwijderd (pruning).
Met de term synaptogenese wordt in de neurofysiologie het ontstaan of de aanleg van synapsen in het hersen- en zenuwstelsel aangegeven. Synaptogenese is een spontaan proces dat al zeer vroeg optreedt en er, samen met pruning, voor zorgt dat specifieke netwerken worden aangelegd. Deze overdaad aan 'infrastructuur' van netwerken maakt het leren mogelijk, van zowel kennis als zodanig als vaardigheden.

Voor (bio)fotonen (neurogenese) geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, synapsen, gedachten en gevoelens ze verschijnen en verdwijnen.
Een synaps is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

De neurofysiologie (of zenuwfysiologie) onderzoekt de werking en functies van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit twee soorten neuronen: neuronen die activeren en neuronen die informatie verzamelen. Deze twee werken nauw samen.
Wellicht vormt de 6e Chakra de sleutel voor het tijdsbesef, van het reflexieve bewustzijn. De hypothalamus, het centrale regelcentrum voor het autonoom zenuwstelsel maakt gebruik van twee complementaire zenuwstelsels. Het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel, die een regulerende, reflexieve werking hebben. Beide zenuwstelsels sturen het functioneren van een groot aantal onbewust plaatsvindende functies in ons lichaam. De zenuwstelsels maken reflexieve emoties van eustress of distress, reacties van vechten of vluchten mogelijk. Het tegengestelde parasympathische zenuwstelsel bevordert de gezondheid via herstel en rust na inspanning en heeft een homeostatische functie en zorgt zodoende voor psychisch of lichamelijk evenwicht.

Hersencellen groeien door lichaamsbeweging12
Sport doet meer dan het stimuleren van de groei van spiercellen. Lichamelijke training zorgt ook voor ontwikkeling van de hersencellen. Dit verklaart misschien waarom hardlopen en een andere sportieve activiteit depressie bestrijden. Bjornebekk van het Karolinska Institute in Zweden concludeert dat uit een onderzoek met ratten, waarover zij publiceert in de International Journal of Neuropsychopharmacology. Bij deze ratten was sprake van genetisch bepaalde depressiviteit. De onderzoekers kunnen uit het passieve gedrag van de ratten afleiden dat ze depressief zijn. Wanneer depressieve ratten in het water terechtkomen dobberen ze maar wat rond, terwijl normale ratten zwemmen. Uit het onderzoek bleek dat depressieve ratten, die in hun kooi dertig dagen lang een tredmolentje hadden gehad, tot zwemmen kwamen. Dat lag geheel anders bij de groep depressieve ratten die geen tredmolen in hun kooitje hadden gekregen. In de hersenen van de ratten bleek het aantal neuronen in het gebied rond de hippocampus door de beweging te zijn gegroeid. De hippocampus speelt een rol bij leerprocessen en het geheugen. Er is al bekend dat dit gebied krimpt bij mensen met een depressie, en het groeit als deze mensen SSRI’s krijgen.
12 Hersencellen groeien door lichaamsbeweging

Het romantisch misverstand van Jan Drost is geen boek voor cynische mensen. Aan de hand van filosofen en schrijvers als Plato, Schopenhauer, Nietzsche, Stendhal, Saul Bellow en Amos Oz laat Jan Drost zien hoe ideeën over liefde en romantiek van alle kanten ons hoofd binnen waaien en daar doorwerken, ten goede en ten kwade. Romantische idealen, macht, jaloezie, seks, vreemdgaan, trouw – het komt allemaal aan de orde. Ons denken kan het vermogen tot liefhebben een goede dienst bewijzen, bijvoorbeeld door het ontmaskeren van romantische idealen die onze liefde in de weg staan, zo niet onmogelijk maken; en veel liefde gaat verloren aan romantiek en misverstand. Drost is ervan overtuigd dat onze manier van denken ons voelen en handelen beïnvloedt – en dat anders denken tot ander handelen kan leiden. Wij zijn vrijer dan we veronderstellen. En wij kunnen zoveel beter, zoveel mooier, ook in liefde. Vooral in liefde.

De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing en kan worden gezien als de regisseur van ons brein.
The prefrontal cortex is implicated in all the functions of the human self model. The following functions all require communication with the prefrontal cortex; agency and association areas of the cortex; spatial perspectivity and the parietal lobes, unity and the temporal lobes.
De pariëtale kwabben spelen een rol bij het integreren van de zintuiglijke informatie en bij het ruimtelijk denken. Zij bestaan uit (van voor naar achter) de primaire en secundaire somatosensorische cortex, de posterieure pariëtale cortex en de secundaire visuele cortex.
De laterale (aan buitenkant gelegen) temporale kwabben bestaan (van voor naar achter) uit de primaire auditieve cortex, de secundaire auditieve cortex en de secundaire visuele cortex. De temporale kwabben zijn betrokken bij het gehoor, het verbale geheugen en de taalfuncties, en ook bij visuele herkenning. Hier volgt een korte samenvatting.

Een menselijk systeem bestaat uit (geestelijke, psychische en stoffelijke):
- een fysieke energie (IQ, Materie-bewustzijn), voorgesteld door het punt 9.
- een emotionele energie(EQ), voorgesteld door het punt 3.
- een mentale energie (PQ), voorgesteld door het punt 6.
Dit kan worden voorgesteld door een bol waarbij een lichtbundel door de wand wordt geprikt. Het lichtschijnsel zal niet direct de hele bol verlichten, maar eerst een weerkaatsing vinden recht tegenover het punt van inbreng.

 

De functie van de psyche heeft betrekking op de wederkerigheid tussen complementaire werkwoorden ‘Scheppen en Vernietigen’ (Trimurti), 'Verschijnen en Verdwijnen', 'Aantrekken en Afstoten', 'Ontvouwen en Invouwen', ‘Zaaien en Oogsten’, 'Geven en Ontvangen', 'Voelen en Denken', 'Vechten en Vluchten', 'Slapen en Waken', 'Luisteren en Spreken', 'Lezen en Schrijven’ en brengt de fractale zelfgelijkvormigheid (‘Entropie en Negentropie’, 'Golven en Velden'), symmetrie op elke schaal tot uitdrukking.

Regenboog (optica)
Het licht wordt weerkaatst en gebroken tot een spectrum van de primaire kleuren die in elkaar overlopen.
De regenboog wordt veroorzaakt door breking en weerkaatsing (van elektromagnetische straling) van zonlicht in waterdruppels.

Een kleurencirkel is een manier om zichtbaar te maken hoe de primaire kleuren en secundaire kleuren in elkaar overlopen. Een discontinue kleurencirkel geeft de verschillende kleuren in een afgelijnd boogdeel, een continue kleurencirkel laat de verschillende kleuren in elkaar overvloeien. Een kleurencirkel kan ook beschouwd worden als gebaseerd op een in het platte vlak afgebeelde gesloten continue kromme in een driedimensionale kleurenruimte. Die kromme wordt om hem zichtbaar te maken gemodelleerd als een gedeeltelijke schijf, die zelf geen doorsnede meer is.
Complementaire kleuren staan in een kleurencirkel diametraal tegenover elkaar.
Continue kleurencirkel in de beeldschermtechniek (rood-blauw-groen):

Ruth Cohn TGI Vierfactorenmodel
Een van de centrale methodische uitgangspunten is het dynamisch balanceren. Concreet betekent dit dat wij elk opleidings-, samenwerkings- of leiderschapsvraagstuk vanuit vier dimensies benaderen:
1. Het welzijn en de persoonlijke effectiviteit van de mensen als persoon (Ik)
2. De samenwerkingsprocessen (Wij)
3. De gezamenlijke opgave en doelen (Het)
4. De contextfactoren die van belang zijn (Globe)

Het model van Ruth Cohn brengt de Axis mundi in het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond tot uitdrukking. De Axis mundis beeldt de complementariteit tussen Idealisme en Materialisme (Immateriële- en Materiële wereld, Geestkunde en Natuurkunde), de Lichtzijde en Schaduwzijde, Alfa en Omega, de twee kanten van één medaille uit. In navolging van Leo Apostel beoogt het onderzoeksrapport 'E i V' een steentje bij te dragen aan interdisciplinair onderzoek en het overbruggen van de kloof tussen de exacte en de humane wetenschappen. Voor de mens gaat het om geestelijke - en lichamelijke gezondheid.

Frank Hendriks Vitale democratie Theorie van democratie in actie - Voorwoord (p. 9/10):
Behalve slechthorend zijn de deelnemers aan het debat over democratie vaak ook slechtziend. Vooral bijziendheid – slecht zien wat verderaf staat – komt veel voor. Democratische vernieuwers zijn vaak gepreoccupeerd met hun eigen specifieke opvatting van democratie. Daar zienze vooral de zonzijde van. Voor de achterkant van het eigen gelijk hebben ze minder aandacht. Net als voor alternatieve noties van democratie. Als ze die al zien, dan toch vooral in een vertekend en somber daglicht. De literatuur werkt daarbij niet altijd mee. Er zijn nogal wat werken over democratie die een model als algemeen wenselijk en soms zelfs zaligmakend presenteren, of die twee modellen onderscheiden op een manier die een van tweeen meteen al aan de kant zet:
‘weak versus strong democracy’, ‘thin versus deep democracy’, ‘old versus new democracy’.

45: Democracy, like lavatory cleaning, is an uphill task: no sooner have we got it all clean and shiny than someone comes in and pisses all over it.
(Michael Thompson, cultuurkenner)
46: Figuur 2.1 Zuivere versus onzuivere democratie

 zuivere democratieonzuivere democratie
Participatiedemocratiedirect én integratiefindirect (vertegenwoordigend) aggregatief (majoritair)
Kiezersdemocratiedirect én aggregatiefindirect (vertegenwoordigend) integratief (non-majoritair)
Penduledemocratieindirect én aggregatiefdirect (zelfbeschikkend) integratief (non-majoritair)
Consensusdemocratieindirect én integratiefdirect (zelfbeschikkend) aggregatief (majoritair)

Met zijn reinigingsmetafoor toont Michael Thompson zich een trouwe leerling van de Britse antropologe Mary Douglas, wier kijk op reinigingsriten in zes woorden is samengebald: “dirt is matter out of place.” Niet schoon is wat niet overeenkomt met de gekoesterde orde. Schoonmaken is de gekoesterde orde weer herstellen, onderscheid maken, het eigene zoveel mogelijk oppoetsen en doen glanzen, het andere zoveel mogelijk wegpoetsen en op afstand houden.

H.P. Blavatsky De Geheime Leer Deel I Proloog (p. 45):
Het zal dus duidelijk zijn dat de tegenstelling tussen deze twee aspecten van het Absolute essentieel is voor het bestaan van het ‘gemanifesteerde Heelal’. Zonder kosmische substantie zou de kosmische verbeeldingskracht zich niet kunnen manifesteren als individueel bewustzijn, omdat bewustzijn alleen door middel van een materieel voertuig te voorschijn komt als ‘ik ben ik’. Er is immers een stoffelijke grondslag nodig om een straal van het universele denkvermogen in een bepaald stadium van ingewikkeldheid ergens op te richten. Evenzo zou kosmische substantie zonder kosmische verbeeldingskracht een lege abstractie blijven en er zou geen bewustzijn uit voortkomen.
Het ‘gemanifesteerde Heelal’ is dus doordrongen van dualiteit en deze is als het ware de essentie van zijn EX-istentie als ‘manifestatie’. Maar evenals de tegenovergestelde polen van subject en object, geest en stof, alleen maar aspecten zijn van de Ene Eenheid waarin ze tot synthese zijn gebracht, zo is er ook in het gemanifesteerde Heelal ‘dat’ wat geest aan stof, en subject aan object verbindt.
De Geheime Leer Deel I De dierenriem en zijn ouderdom (p. 724/725):
Hoe kan men verklaren dat de tekens van de Dierenriem in de oudste theogonieën worden aangetroffen, als men niet aan de wetenschap daarvan de hoogste ouderdom en universaliteit toeschrijft? Men zegt dat Laplace heel verbaasd was bij de gedachte dat de dagen van Mercurius (woensdag), Venus (vrijdag), Jupiter (donderdag), Saturnus (zaterdag) en andere in India en in Noord-Europa als dagen van de week in dezelfde volgorde stonden en dezelfde namen hadden. ‘Probeer, als u kunt, door middel van het huidige stelsel van autochtone beschavingen, dat nu zo in de mode is, te verklaren hoe volkeren zonder gemeenschappelijke voorouders, tradities of geboorteplaats, erin konden slagen een soort hemels schimmenspel uit te denken, een echte warboel van sterrenamen, zonder volgorde of doel en zonder beeldrelatie met de sterrenbeelden die zij voorstellen en blijkbaar nog minder met de fasen van ons aardse leven die zij moeten aanduiden’, als er niet een algemene bedoeling en een universele oorzaak en geloof aan dit alles ten grondslag hadden gelegen? (Pneumatologie, Deel IV, blz. 61.) Dupuis heeft heel terecht hetzelfde verklaard: ‘Het is onmogelijk het minste spoor van overeenstemming te ontdekken tussen de delen van de hemel en de beelden die de sterrenkundigen er willekeurig hebben getekend, en anderzijds kan deze overeenstemming onmogelijk door toeval zijn ontstaan’, zegt hij. (Origine des Cultes, ‘Zodiaque’.)

De Geheime Leer Deel II Stanza 1 Het begin van bewust leven (p. 28):
Aesculapius, Serapis, Pluto, Knoum en Kneph zijn allen godheden met de attributen van de slang. Dupuis zegt: ‘Ze zijn allen genezers, schenkers van geestelijke en lichamelijke gezondheid en van verlichting.’

Het rapport ‘E i V’ berust op de supersymmetrie van Akasa (de synthese van aether) in de schepping.

De telling van Pythagoras brengt niet alleen de ultieme symmetrie, maar ook de in het heelal, de in de ruimte verborgen absolute eeuwige universele beweging of trilling tot uitdrukking. De hamvraag blijft wat is de oerbron van deze beweging of trilling? Het gaat wel degelijk om de ‘muziek der sferen’. De getallen van Pythagoras beelden de harmonische relatie, een specifieke categorie van betrekkingen, de verborgen synthese uit. Pythagoras was een interdisciplinair wetenschapper.

De controverse tussen Hegel en Engels is al eerder tussen Pythagoras en Aristoteles naar voren gekomen. De natuurwetenschappen en geesteswetenschappen, fysica en de metafysica zijn complementair. De quintessens van de éne-werkelijkheid wordt met behulp van het 5D-concept en het Ether-paradigma tot uitdrukking gebracht. Het 5D-concept, de verborgen 5e dimensie heeft op de levenskunst, de zingeving van het leven betrekking.

Leo Bormans Geluk. The World Book of Happiness
Europees Voorzitter Herman Van Rompuy stuurt het boek Geluk. The World Book of Happiness als nieuwjaarscadeau aan alle wereldleiders. In de aanbevelingsbrief die hij daarbij voegt, pleit hij er uitdrukkelijk voor om geluk, levenskwaliteit en welbevinden van mensen bovenaan de politieke agenda te zetten. We kunnen met z’n allen kiezen voor andere prioriteiten in de politieke en economische agenda maar ook in ons eigen leven en dat van wie ons omringt. Het lijkt misschien een softe boodschap maar dat is het niet.

De kwintessens: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te worden.

Waartoe zijn wij op aarde? Zo luidde de eerste vraag van de Catechismus waarmee de rooms-katholieke jeugd van na de oorlog vier jaar lang, namelijk van de derde tot en met de zesde klas van de lagere school, geplaagd werd. Het antwoord luidt: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te worden. Katholieken die ter lagere school gingen vóór de oorlog kunnen daar nog steeds een beetje ontstemd over raken. Zij immers moesten nog leren dat zij op aarde waren om God te dienen en daardoor "in het hiernamaals" gelukkig te worden, en niet "hier".

Tegenover de hypothese van de verborgen 5e dimensie in de materiële wereld staat de mythe van de aether, de synthese die al millennia levensvatbaar is gebleken. Het recursiefproces, dat in de dodecaëder zit verborgen, de oerbron van leven is en blijft een groot mysterie.

De Bahai-geschiedenis bestaat uit een opeenvolging van leiders, die begint met de verklaring van de Báb op 23 mei 1844 in Shiraz, Iran.
Eric en Wil Geest en materie, een huwelijk in scheiding of hereniging?

Filognostisch spreken we van een cultureel en een natuurlijk bewustzijn: cultureel een relatief en instabiel, materialistisch bewustzijn dat op basis van materiële motieven de tijd manipuleert, en natuurlijk een meer absoluut bewustzijn op basis van het respect voor de in de hemel waargenomen orde van de zon, de maan en de sterren. De beginselen van de filognosie worden met de beginselen van het bahai-geloof en de theosofie vergeleken:

      Drievoudigevolutieplan,
Filognosie: 1e doorsnede:2e doorsnede:Bahá'í-geloof: Blavatsky:Deel I, p. 210:
RuimteI FeitenMethode en WetenschapReligieReligieGedachtegang 1ReligieMonadisch
MaterieIII PrincipesDe Persoon en de PolitiekWetenschapGeloofGedachtegang 2WetenschapStoffelijk
TijdII PersoonAnalyse en SpiritualiteitNatuurBewustzijnGedachtegang 3FilosofieVerstand, Ziel
   PolitiekSpiegelsGedachtegang 4 

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

Categorie: Algemeen


Deze pagina werd sedert 3 maart 2008 keer bekeken.