2.2 Tijdsymmetrie

Kolossenzen 1
15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
16 in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Christopher Fry’s boek A Sleep of Prisoners:
Dank God dat we nu leven,
Het kwaad komt overal op ons af
En zal ons niet verlaten voordat we
De grootste stap van de ziel nemen
Die de mens ooit nam.
Alfred North Whitehead stelt dat het zowel juist is te zeggen dat God de wereld heeft geschapen als dat de wereld God schept.
JSO van Asseldonk: Lange tijd dacht men dat religie en natuuromgang gescheiden terreinen waren. Sedert de I7e eeuw hanteren we namelijk het cartesiaans dualisme van geest en materie en daaruit volgt automatisch een scheiding van religie en natuurwetenschap en een vervreemding van mens en natuur. Thans lijkt de wetenschap echter op weg naar een keerpunt en we zien zowel in de natuurwetenschap als in de geesteswetenschap dat de gescheiden helften elkàar weer naderen.
De natuurwetenschappers beperken zich niet langer tot de materie maar publiceren steeds vaker over geest en God. Fysici die werken met het onzekerheidsprincipe van Heisenberg en de chaostheorie van Prigogine attenderen de wereld erop dat, net als indertijd Copernicus en Darwin, de gangbare opvattingen over de relatie God-mens- natuur niet meer stroken met de nieuwe natuurinzichten. Er dringt zich een nieuw beeld op, dat van een organistisch zelfscheppende natuur met een intrinsieke eigen vrijheid waar de mens geen invloed op kan hebben. Het 'twee werelden model' van geestelijke levensbeschouwing en materiële natuur ondergaat een soort copernicaanse revolutie
(p. 12).
Thomas Berry: Denk erom, de Aarde is een spiegel die God zichzelf voorhoudt.
Ilya Prigogine: In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen.

Tetractys van Pythagoras en Chaostheorie (Complementariteit: Chaospunt en ‘In-formatie’, Duurzame samenleving)

Ralph Waldo Trine: In jezelf ligt de oorzaak besloten van, ongeacht wat je leven binnenkomt. Tot de volledige realisatie komen van je eigen ontwaakte innerlijke krachten, is in staat zijn om de voorwaarden in je leven in exacte overeenstemming te brengen met hoe je het zou willen hebben.
Geert Hofstede: De menselijke natuur is wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben.
Klaas van Egmond: Wat persoonlijke ontwikkeling is voor het individu, is ‘duurzame ontwikkeling’ voor de samenleving.
Beide ontwikkelingen lopen langs dezelfde lijnen en worden aangedreven door dezelfde mechanismen
.
Herman Wijffels: De financiële sector koerst op lineaire modellen in een circulaire wereld.
Thomas Rau Je komt met niks en je gaat met niks(Koen Haegens Volkskrant 3 april 2018)
Het motto uit Di Lampedusa's roman heeft Van Kesteren tot het zijne gemaakt: alles moet veranderen, opdat alles hetzelfde kan blijven.

In zijn boek De Mythe van Vrijheid en het pad van meditatie schrijft Chӧgyam Trungpa, in het hoofdstuk Het pad van de Boeddha : Naarmate zijn benadering van meditatie meer gestalte kreeg, kwam de Boeddha tot het besef dat foefjes (p. 67) louter neurotische aandoeningen zijn. Hij besloot op zoek te gaan naar het eenvoudige, naar wat werkelijk is, om erachter te komen wat de relatie is tussen lichaam en geest, wat zijn relatie was met de uit gras gevlochten koesha-mat waarop hij zat en de bodhi-boom (Aśvatthaboom) boven zijn hoofd.

Op de vraag wat is tijd? en de relatie tussen verleden, heden en toekomst geven Blavatsky in Deel I (p. 74) en Laszlo in zijn boek KOSMOS een integrale visie op de wereld (p. 64) een vrijwel identiek antwoord.

In een open, dynamisch systeem moet er van een gebroken symmetrie sprake zijn. Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.
Hoofdstuk 3: DE GEMIDDELDE EVOLUTIE, Selectie en symmetriebreking.
3.1. Symmetrie en Alfa-informatie Een historische terugblik (gebroken symmetrie).

In het 5Ddenkraam staat ‘Er is slechts eeuwig leven in het NUvan Trân-Thi-Kim-Diêu centraal.
De verticale verbinding van verleden en heden (Trân-Thi-Kim-Diêu Theosofia februari 2005):
We noemen dit element intelligentie.
Het is het verbindende principe, dat ook wel liefde genoemd wordt. Dit element kan niet gerealiseerd worden door het te willen hebben of door er over te praten en te redeneren (spraak en intellect), maar alleen door innerlijk de werkelijkheid daarvan te ervaren (bewustzijn en gevoeligheid) en door dit door zijn eigen leven uit te drukken. Dit leven volgens de leer wordt betrokkenheid genoemd. De leer van het hart is bedoeld voor zetetici.
Het zetetische denken en handelen verbindt het verleden
verticaal met de toekomst en laat daardoor inzicht en verwerkelijking van binnenuit komen. Soms brengt het ongevraagde herinneringen naar boven, omdat deze schakel – buiten de tijd – de kracht heeft om de tijd te overstijgen. Het beïnvloedt het innerlijk leven binnen de psyche en het denkvermogen. Verleden en toekomst kunnen dan overbrugd worden in één enkel bewustzijn, dat met zijn enorme energie ‘gedragen’ moet worden.
De
horizontale schakel beslaat bij het verbinden d.m.v. een netwerk hetzelfde bestaansniveau, niettegenstaande de wijdte ervan. Terwijl het zich uitbreidt in de breedte kan het niet noemenswaardig in de verticale dimensie springen. Een netwerk van mensen kan niet de dimensie van echte ‘broederschap’ ontdekken, als zij vanaf het begin niet gemikt hebben op dit ideaal – voorlopig een ideaal, maar ook een waarheid, die geworteld is in de bron van alle dingen, genoemd ‘de Waarheid van de Waarheid’ in de Upanishads.2Een verheven ideaal handelt dus altijd als een aantrekkende pool waar de verticale schakel naartoe gebouwd kan worden.
Gnosis – de tweede zuil van de beschaving – heeft betrekking op kennis. Het wordt uitgedrukt in het tweede doeleinde (Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.). Hier is het risico om in eclecticisme te vervallen groter. Kennis is inderdaad eindeloos en op een zeker niveau wordt het een belemmering voor evolutie.
Als het
tweede doeleinde bedoeld is om het wezen van de gnosis voor een nieuwe beschaving voor te bereiden, moeten alle studies en kennis het mentale niveau zodanig voorbereiden dat, zoals zo duidelijk werd gezegd: het hoogtepunt van intellectuele vooruitgang moet worden vastgehouden en geleid worden naar spiritualiteit.6
Binnen het bewustzijn groeit het Universum. Binnen het bewustzijn groeien mensen. De twee innerlijke groeiprocessen bevorderen elkaar wederzijds en bloeien in een ontmoeting die men kent als het realiseren van Waarheid. Deze vindt plaats binnen de grote cirkel van de Tijd, die eigen is aan de manifestatie en toch buiten de tijd is: er is geen verleden, geen toekomst. Er is slechts eeuwig leven in het NU. Laat ieder lid een zeteticus zijn!

Ouspensky’s boek De vierde dimensie dat in 1918 in Rusland verscheen: Blavatsky roept de mens op in het eeuwige te leven en niet tevreden te zijn met het tijdelijke.... Dit zijn gedurfde inzichten die niet ontkend kunnen worden.
In het eeuwige te leven betekent voor de onsterfelijke geestelijke wereld te kiezen, de wereld die geen tijd kent.

De ruimte heeft 3 dimensies, tijd is de 4e dimensie, maar ‘Ruimte en Tijd’ is de verborgen 5e Dimensie. Het mysterie van het leven zit in de 5e Dimensie verborgen. De vrije keuze, de creativiteit die we hebben ligt als het ware op deze grenslijn. Volgens de relativiteitstheorie van Einstein is tijd geen absoluut gegeven. De objectieve realiteit bestaat niet. Grenslijnen zijn kunstmatig, zijn mensenwerk.

Het denken vindt in het nu, op het snijvlak tussen verleden en toekomst plaats. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de synthese op het snijpunt, snijvlak van de drie ruimtelijke dimensies, het eeuwige nu ligt.

De in de bijlage ‘Nu, Verleden en Toekomst’ gerubriceerde publicaties laten zien dat het definiëren van het verschijnsel tijd nog niet zo eenvoudig ligt. Waandenkbeelden blijven bestaan zolang de domeinen Geest en Lichaam, geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen los van elkaar blijven functioneren. Voor wat betreft 'ruimte en tijd', de ruimtelijke ordening kan er maar een waarheid zijn, die voor beide domeinen geldt. Het is wenselijk dat de discrepantie die er over de begrippen ruimte en tijd is ontstaan wordt opgeheven.
Stelling: Er treedt een paradigmawisseling van Thomas Kuhn, een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen Geest en Lichaam is ontstaan wordt doorbroken.

‘Alsof het land is overgedragen aan bijziende accountantsFloris Alkemade (VPRO Zomergasten 18 juli 2021 NPO2):
Floor Milikowski interviewde hem voor De Groene over zijn boek
‘De toekomst van Nederland’.
‘Economische ontwikkeling is deels mogelijk gemaakt door wat goed beschouwd
vormen van roofbouw zijn.’ Om de welvaart mogelijk te maken, worden de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn ernstig aangetast. De welvaart zelf leidt tot individualisering en het verzwakken van sociale verbanden. Als iedereen alles voor zichzelf heeft, verdwijnt de onderlinge afhankelijkheid en brokkelt de sociale cohesie af. Terwijl dat juist een van de fundamenten is van een werkbare samenleving.
In
De toekomst van Nederland haalt Alkemade vernietigend uit naar beleidsmakers en politici in Den Haag die strooiend met spreadsheets de suggestie wekken dat er maar één weg vooruit is. ‘Alsof het land is overgedragen aan bijziende accountants, die vanuit een rechtlijnig nuttigheidsdenken een totaal vertekend beeld van efficiëntie en kostenbeheersing opbouwen.’
Alkemade bestudeerde in de ‘tijdloze uren van geconcentreerde aandacht’ niet alleen de bijbel, maar ook de grote schrijvers en denkers uit de klassieke oudheid, de Verlichting en de twintigste eeuw. Sartre was onderdeel van de godsdienstles, kranten en televisie waren er niet.
‘De
inventiviteit van de markt is heel groot. Als overheid moet je dat zien aan te spreken. Dit is niet het moment als overheid om je terug te trekken, maar juist om naar voren te stappen en de weg te wijzen.’
Vanuit heel Europa trekken zowel laag- als hoogopgeleide arbeidsmigranten naar Nederland en vanuit landen als de Verenigde Staten, India en China komen veel studenten en hoogopgeleide kenniswerkers. Zonder hen zou de Nederlandse bevolking nauwelijks groeien. Ook in de grote steden zou de bevolking krimpen zonder de aanwas van migranten. Amsterdam, dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek op weg is naar een miljoen inwoners in 2034, heeft een negatief binnenlands migratiesaldo. Dat betekent dat er jaarlijks meer Nederlanders vertrekken dan er bij komen. De groei van de stad komt vooral door de enorme aantrekkingskracht op studenten en kenniswerkers uit de hele wereld.

Is Amerikaans handelstekort een zegen voor de VS en de wereld? (Peter de Waard Volkskrant 23 oktober 2019 p. 27):
De dollar zou eigenlijk na 44 jaar van handelstekorten nog minder waard moeten zijn dan een Venezolaanse bolívar. Bananenrepubliek VS had al drie staatsgrepen achter de rug moeten hebben.
Desondanks zijn de VS de dominerende economische macht in de wereld gebleven. De Amerikaanse economie is sinds 1975 gecorrigeerd voor inflatie in omvang verdrievoudigd en het aantal banen is verdubbeld. Technologisch zijn de VS nog dominanter dan in 1975. Het land is zelfs nog een democratie.
De VS kunnen zich blijkbaar als enige land de tekorten permitteren.
En dat is te danken aan de almacht van de dollar.

Alles op zwart (Niels Waarlo interviewt Douglas Rushkoff Volkskrant 22 oktober 2019 p. V8-9):
De tijd dat de mens voor het karretje wordt gespannen van techbedrijven moet maar afgelopen zijn, schrijft Douglas Rushkoff in zijn boek Team Human.
In plaats van gebruikers verbinden, betoogt hij in zijn boek, houden digitale platformen ons met casino-achtige verleidingstrucjes als likeknoppen en constante notificaties in hun greep. Bedrijven stoppen ons in hokjes op basis van onze interesses om advertenties te slijten, en schotelen liefst berichten voor die deze commercieel aantrekkelijke interesses versterken. ‘Mensen werden niet langer consumenten van sociale media’, schrijft hij. ‘We werden het product.’
Wie zegt dat mensen algoritmen gehoorzamen als een horde hersenloze zombies?
‘Ik weet niet hoe goed het werkt, al slagen ze er in elk geval in om 14-jarige meisjes constant te laten swipen. Maar ik denk dat ze ons hoe dan ook beïnvloeden.
Onze apparaten stimuleren continu onze hersenstam. Ze veranderen hoe we denken, hoe we ons tot andere mensen verhouden. Amerikanen zijn gevoeliger voor propaganda, denken in vluchten of vechten, vriend of vijand. Mensen maken moeilijker oogcontact. Dat is allemaal niet wat de programmeurs voor ogen hebben: het zijn de bijwerkingen. ‘Het is moeilijk om erachter te komen wat de programmeurs wel voor ogen hebben, omdat de algoritmen black boxes zijn.
‘En ik zou zeggen: wees je bewuster van hoe technologieën je bespelen. Zoals wanneer een aflevering op Netflix eindigt om vervolgens af te tellen naar de volgende, een voorbeeld van zo’n casinomechanisme. Als dat soort dingen je opvallen, ben je er minder vatbaar voor. Dan krijg je de controle terug over je eigen leven.’
‘We worden beloond voor het volgen van voorgeschreven paden. Meisjes die likes willen op Instagram gebruiken allemaal dezelfde filters, tonen dezelfde borsten. Omdat bedrijven meer aan ons verdienen als we in een afgebakende groep vallen.’

We leven in een 'always on'- samenleving en raken vervreemd van het nu en van elkaar. (Tegenlicht 13 april 2014):
We zijn via de moderne media op meerdere plekken tegelijkertijd, maar waar zijn we werkelijk? Is het “hier en nu” uw scherm of de plek waar u bent? Tijd om terug te keren naar het echte NU.
Heeft u ook vaak het gevoel dat de tijd door uw vingers glipt? Dat u op verschillende plekken tegelijkertijd bent, in de trein tussen a en b, via uw smartphone, in sms-conversatie met een vriend, in e-mail op uw werk en in gedachten bij een tropische vakantie.
Mist u ook de rust in uw NU? Kijk dan naar de tweede aflevering van Tegenlicht’s studiolab-reeks. Dit keer is het televisie-essay van de hand van de Amerikaanse mediatheoreticus Douglas Rushkoff.

Brief van de dag Zonneparken-kletskoek (Hans Siemes Volkskrant 23 oktober 2019 p. 22):
Wat een semiwetenschappelijke onzin om zonneparken als gunstig voor de biodiversiteit te bestempelen. Kletskoek, waarmee de aanleg van een industriële energie-installatie (want dat is het) wordt gerechtvaardigd in een fraai landelijke gebied of zoals in Renkum in een Natura 2000-gebied. Zijn al die gemeenten, provincies en het Rijk ziende blind door hier in te trappen? Als je zeldzame plantjes zaait, mag je overal meer biodiversiteit verwachten. Daarmee hebben zonnepanelen op het land niets te maken. Sterker nog, ze verhinderen optimale groei zoals die in een open veld plaatsvindt. Zaai overal akkers in en de biodiversiteit bloeit op.
Laten we ophouden het drogargument van meer biodiversiteit te gebruiken om landelijk gebied te ontsieren. Het gaat initiatiefnemers van zo’n energie-installatie niet om de biodiversiteit, maar om geld te slaan uit een perverse subsidieregeling. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien hoeveel er wordt verdiend. Zeker vijfduizend euro per hectare per jaar, 25 jaar lang, als vergoeding om panelen op land te plaatsen. Daar kan geen enkele teelt tegenop. Na de subsidies op hybride Porsches zijn het nu subsidies op zonne-energie in de serie geldsmijterij. Wordt er iemand wakker?

Maak einde aan belonen houtkap op grote schaal (Bert Kool en Fenna Swart Volkskrant 20 april 2020 p. 28):
Nederlandse subsidies voor biomassa bedreigen Estse bossen en moeten meteen worden stopgezet.
Om tegemoet te komen aan alle kritiek verschuilt het Nederlandse kabinet zich al een jaar achter een aangekondigd ‘integraal duurzaamheidskader’. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Sociaal-Economische Raad zijn gevraagd om hiervoor een advies op te stellen. Buitenlandse natuurorganisaties hebben onlangs een oproep gedaan aan het PBL om ook buitenlandse praktijkrapportages te betrekken bij hun onderzoek. Of dit ook gebeurd is, zal moeten blijken wanneer het advies binnenkort opgeleverd wordt.
Wij vrezen in elk geval dat de uitkomst al vaststaat en dat het advies niet verder zal reiken dan de
bekende promotiepraatjes van de biomassa-industrie. Terwijl intussen scheepsladingen vol bos uit Estland in de houtovens verdwijnen. Stop dus met de subsidie op biomassa, per direct.

Brief van de dag Het sprookjesbos van Vattenfall (Piet van Wijk Volkskrant 17 oktober 2019 p 23):
Het Zweedse Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, is een charmeoffensief begonnen, onder meer met een paginagrote advertentie in de Volkskrant (14 oktober). Het bedrijf wekt energie op uit schone bronnen en streeft naar een fossielvrij leven. Als klant (een van bijna 2 miljoen) kreeg ik in een glossy uitgelegd hoe Vattenfall ‘het klimaatprobleem écht gaat oplossen met aantoonbare prestaties.’ Met trots wordt bericht over de daling van hun CO2-uitstoot en hun ‘duurzame’ energieprojecten op land (Coevorden en Gasselternijveen) en op zee (het ‘subsidieloze’ windpark Hollandse Kust Zuid).\\ Maar: geen woord over het plan om met 300 miljoen euro overheidssubsidie in Diemen de grootste biomassacentrale van Nederland te bouwen.

Er is volgens Hans Leewens, auteur van het boek Oosterse wijsheid en westerse renaissance en destijds directeur van het outplacementbureau Van Ede & Partners, altijd een derde punt (lees Derde weg ('Hoofdroute') van Benjamin Barber), de neutrale factor, een hogere vorm van bewustzijn om tussen twee polen balans te creëren.

De vijf dimensies, de vijf eenheid der tegendelen van Geert Hofstede kunnen worden uitgebreid met de eenheid der tegendelen:
-
Verlichtingsbeweging en Antiverlichtingsbeweging (Democratisch en Antidemocratisch)
-
Moreel en Immoreel gedrag
- Establishment en Anti-establishment
- Klimaatwetenschappers en Climategate
- Machiavellisme en Anti-machiavellisme
- Kapitalistisch en Antikapitalistisch
- Consumentisme en Anti-consumentisme
- Seksisme en Antiseksisme
- Racisme en Antiracisme
- Liberalisme en Neoliberalisme
- Globalisering en Antiglobalisering (
Controversy, Mondialisering en Lokalisering)
-
Darwinisten en Anti-Darwinisten (Modern synthesis - 20th century)
- Pluralisme en Antipluralisme
- Realisme en Anti-realisme
- Succesvolle risicobeheersing en Mislukking (
markt- en overheidsfalen).

Darwin op het wereldtoneel (Marcia Luyten Volkskrant 24 juni 2020 p. 27):
Grote, ingrijpende gebeurtenissen die ons overvallen zijn door Nassim Taleb ‘Zwarte Zwanen’ genoemd. Onze samenleving wordt alsmaar complexer; door meer afhankelijkheden, van bijvoorbeeld technologie of aanvoer uit Azië, en als gevolg gaan we meer zwarte zwanen zien. Je kunt ze niet voorspellen, zegt Taleb. Je moet een ‘robuustheid’ inbouwen om negatieve gevolgen te ondervangen en positieve te benutten.
De beste strategie vind je op de tast: verschillende dingen uitproberen en de praktijk voortdurend bijstellen.
Dit werkt alleen met sterke, slimme, onderling verbonden instituties.
Ons tekort aan schorten en mondkapjes wordt een blamage in het licht van het Chinese vrachtvliegtuig dat 10 februari volgestouwd met Nederlandse beschermingsmiddelen van Schiphol mocht vertrekken. De Nederlandse overheid gaf een exportvergunning.
Als pandemie is covid-19 een duel tussen systemen.
Het virus als schoolexamen, een stresstest voor grotere complexe problemen die ons bedreigen, zoals klimaatverandering. Zie hier een nieuw soort strijd waarin economie en schokbestendigheid de rangorde op het wereldtoneel gaan bepalen. Alleen de best aangepaste systemen floreren. Darwin danst op het wereldtoneel.
De geestesgesteldheid van de democratie is voor het zoekend beleid maken beter uitgerust dan de autoritaire leider: die floreert bij (schijn)zekerheid. Maar dat vereist een gretigheid om te leren. In de wereld van complexe problemen en zwarte zwanen is evalueren niet iets voor achteraf.
Toetsen is verplichte alledaagse kost.

Polariteiten en Complementariteiten (tegenstellingen en tegendelen) of zoals Jan Börger: het uitdrukt:
De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.

In het rapport ‘E i V’ worden in het bijzonder dichotomieën beschreven, bijvoorbeeld:
- Goed en Kwaad en de controverse tussen Plato en Plasterk (alfa- en bètawetenschappen)
- Geest en Lichaam (Bewustzijn en Materie) en de controverse tussen Poortman en Swaab
- Theïst en Atheïst en de controverse tussen Willem Ouweneel en Herman Philipse
- 'Intelligent design' en Evolutieleer en de controverse tussen Goswami en Darwin
- Golven en Deeltjes en de controverse tussen Veltman en van ’t Hoofd
- Derde weg en Derde domein en de controverse tussen Benjamin Barber en Frits Bolkestein.
- Psychologische gezichtspunten en de controverse tussen Jung en Freud.

Euro is kind van het Duitse verleden (Frits Bolkestein Volkskrant 6 juni 2015 p. 18-19):
Toen Italië lid mocht worden van de EMU kon men dat Griekenland niet weigeren. Dit is de Fluch der bösen Tat: Een gemaakte fout blijft je achtervolgen.
De Monetaire Unie is tot stand gekomen door politici, niet economen. Sommige politici zijn ook economen maar deze waren dat niet. In de jaren zestig zei Johannes Witteveen, toen minister van Financiën, later directeur van het IMF, dat landen die een Monetaire Unie vormden elkaar een blanco cheque gaven. Dat inzicht speelde geen rol toen de EMU werd overwogen.
Toen ik leider van de VVD was, heb ik mijn uiterste best gedaan Italië buiten de euro te houden. Ik heb in ruime mate gelobbyd, bovenal in Duitsland. Tietmeyer, chef van de Bundesbank, zei tegen mij: Ich bin nur Beamte, sie sind Politiker, suggererend dat ik het vuile werk maar moest doen. De arme man (die het eigenlijk met mij eens was) kon ook moeilijk anders want zijn baas, Helmut Kohl, wilde Italië erin. Hij had daarbij de steun van Frankrijk. Zou Italië niet toetreden, dan was Frankrijk het zwakste land. Nu was Italië dat.
Griekenland
Dit soort zaken wordt beslist door de Europese Raad, de verzameling van regeringsleiders. De Europese Raad is een club. Leden van een club willen schappelijk zijn jegens elkaar. De Grieken wilden lid van de EMU worden. De Italianen waren dat al. Kon men Griekenland onthouden wat men Italië had gegeven? Dat zou onaardig zijn. De Duitsers noemen dit 'Der Fluch der bösen Tat'. Je maakt een fout en die blijft je achtervolgen. Dit laat ook zien wat het niveau is van de beraadslagingen in de Europese Raad.
Wat Griekenland nodig heeft, net als Groot-Brittannië in 1926, is een devaluatie. Maar in tegenstelling tot de goudstandaard kon men niet uit de EMU treden, die een devaluatie verbiedt. Regeringsleiders zijn bevreesd dat de EMU dan uiteen zal vallen. Zo veel politiek kapitaal is nu in de EMU geïnvesteerd dat politici zich gebonden voelen aan hun eerdere uitspraken en daar niet op terug durven komen.

De uitkomst van het Mueller-onderzoek Niet ‘fucked’. En nu? (Casper Thomas De Groene Amsterdammer 24 april 2019):
Dankzij de Rusland-onderzoeken is feit van fictie gescheiden. Dit betekent het einde van het juridische hoofdstuk, nu is de politiek aan zet.
Elizabeth Warren, zowel senator als een van de kandidaten voor de presidentsrace namens de Democraten, was de eerste die stelling nam. Wat haar betreft moet het Huis van Afgevaardigden een afzettingsprocedure beginnen, zelfs al is het onwaarschijnlijk dat de Senaat hierin mee gaat. Het werk van Mueller geeft volgens Warren een dubbele aanleiding om Trump ongeschikt te achten als hoeder van de Amerikaanse grondwet. Het Mueller-rapport toont de feiten, vond ze: ‘Een vijandige buitenlandse overheid viel onze verkiezingen van 2016 aan om Donald Trump te helpen. Donald Trump verwelkomde die hulp. Eenmaal verkozen, probeerde Donald Trump het onderzoek naar die aanval te hinderen.’
Mueller schrijft dat het Congres wat hem betreft kan concluderen dat de president zijn macht op verkeerde wijze heeft gebruikt, op basis van het principe dat
‘niemand boven de wet verheven is’. Warren haakte daarbij aan, en ziet daarmee de bedoeling die Mueller met zijn rapport lijkt hebben gehad: de mogelijkheid geven aan gekozen vertegenwoordigers om zich op te werpen als ultieme arbiters van wat de VS bereid zijn te accepteren van hun president.

He's fucked (Bert Wagendorp Volkskrant 20 april 2019 p. 3):
Het rapport van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller wordt momenteel door juridische schriftgeleerden aan diepgravend onderzoek onderworpen. Wat staat er precies en wat betekent dat?\\ Poetin had baat bij een labiele, tv-verslaafde twitterende mafketel aan het roer van zijn grootste concurrent op het wereldtoneel. Iemand die tweespalt zou zaaien in de Navo (gelukt), die de Russen vrij spel zou geven in Syrië (gelukt) en die voor onrust zou zorgen in het handelsverkeer met de EU en China (ook gelukt). Poetin heeft chaos ontdekt als oorlogswapen.
Maar misschien was hij nog wel het meest gebaat bij een president die in de VS zelf voor een politieke puinhoop zou zorgen, die het land tot op het bot zou verdelen; een aangeschoten eend. Ook in dat streven is Poetin voortreffelijk geslaagd en het Mueller-rapport zal er opnieuw een bijdrage aan leveren.
Volgende scène uit House of Cards: de Russische president Viktor Petrov zit in het Kremlin gemeen glimlachend naar Fox News te kijken:
‘He’s fucked’, constateert hij tevreden.

De zwakke witte macht brengt Amerika in gevaar (Michael Persson interviewt Ta-Nehisi Coates Volkskrant 16 maart 2019 Zaterdag p. 2-4):
President Trump brengt in de VS racistische krachten naar boven die nog lang niet zijn uitgeroeid, ziet auteur Ta-Nehisi Coates (43). Zijn er nog helden om dit onrecht te bestrijden?
Trump heeft wel gezegd dat hij hiermee de zwarte gemeenschap wil helpen.
‘Pure verkiezingsretoriek. Hij geeft niets om ons. Dus nee, ik zie weinig vooruitgang. Het probleem is dat het racistische element in de Amerikaanse maatschappij een lange geschiedenis heeft. De oplossing is dat beide partijen dat erkennen en expliciet verwerpen.
Heeft u enige hoop voor de toekomst?
‘We zullen zien.
Mijn hoop is dat mensen de prijs van de witte macht zullen zien. De gevolgen zijn niet alleen merkbaar voor bruine en zwarte mensen. De witte macht is zeer middelmatig – dat merk je in alle rangen van het bestuur, tot de voorzitter van de luchtvaartautoriteiten aan toe: daar had Trump zijn privépiloot neergezet. En dus bleven de Boeings die zo vaak neerstortten in dit land gewoon doorvliegen, terwijl ze in andere landen al aan de grond werden gehouden. Trump is een reëel gevaar voor het land. En whiteness is a weakness.

God heeft op school niets te zoeken (Aleid Tuijens Volkskrant 16 maart 2019 Opinie p. 18):
Van mij mag het verder gaan. God heeft op school niets te zoeken, ideologen en sektariërs evenmin.
Kinderen hebben niets te kiezen. De overheid zou hen moeten beschermen.
Het tegendeel gebeurt, dankzij onze veelgeroemde vrijheid van onderwijs, vastgelegd in artikel 23 van de grondwet. Vrijheid van onderwijs, dat klinkt mooi, toch?
Maak alle scholen openbaar, net als in Frankrijk. Geloven staat vrij, opvoeden naar eigen inzicht ook. Op school zit je om te leren nadenken over de wereld. Om te zien dat mensen verschillend denken, om kennis te maken met religies en ideologieën, om te begrijpen waarom mensen elkaar fel bestrijden. Zodat je, als je volwassen bent, je eigen keuzen maakt. Dat is pas vrijheid.

Extreemrechtse terreur (Peter Giesen Volkskrant 16 maart 2019 Opinie p. 23):
Tegenover deze ideologische verdwazing verdienen de moslims in Nieuw-Zeeland en andere westerse landen onze volledige solidariteit. Terecht hebben de burgemeesters van de grote steden in Nederland gisteravond moskeeën bezocht om die verbondenheid tot uitdrukking te brengen. Moslims in westerse landen zijn burgers van een land waarin mensen van verschillende achtergronden met elkaar samenleven.
‘Christchurch’ is niet alleen een drama voor moslims.
De wrede aanslagen zouden tot algemene bezinning moeten leiden. De multi-etnische samenleving leidt tot spanningen. Het oplossen of verminderen van die spanningen is een opdracht voor iedereen. Daarover moet een open debat gevoerd worden. Maar de multi-etnische samenleving is ook een realiteit.
Illusies over een terugkeer naar een ‘blank vaderland’ leiden slechts tot geweld.

Hebben we behalve ‘schreeuwers’ straks nog wel een oppositie? (Martin Sommer Volkskrant 16 maart 2019 Opinie p. 23):
Er komt minder belasting voor de mensen, en de bedrijven moeten betalen, precies zoals Jesse Klaver had bedacht, die ‘onwijs blij’ was omdat het kabinet het GroenLinkse pad had gekozen.
Behalve bij Baudet en Wilders was de euforie meteen natiebreed. We hebben vanwege de opwarming weliswaar geen Elfstedentocht meer, maar regeren doen we met zijn allen.
Historicus James Kennedy beschreef lang geleden in zijn boek over de jaren zestig al hoe dit land van zogenaamd kleine gebaren ineens radicaal om kan slaan, als het sentiment van onontkoombare veranderingen eenmaal heeft postgevat.
Ik ken geen ander land waar de klimaatopwarming ineens zo intensief bestreden moet worden als hier. Als door een bijbelse ingeving ziet men de tekenen en worden de bakens verzet.
Het nadeel van deze gang van zaken is ook door Kennedy beschreven.
De koersverandering wordt van bovenaf ingezet, niet noodzakelijk gedragen door de bevolking. Dissenters zijn al heel snel ‘schreeuwers’. Zo direct hebben we een ruime meerderheid in de Tweede Kamer die royaal steun geeft aan de grootste verbouwing van Nederland sinds de oorlog, zoals premier Rutte het noemde. Woensdag weten we of de kiezers meedoen aan de verbouwing. Ik heb mijn twijfels.

Links zou belang moeten inzien van een nationale identiteit (Marco Visscher interviewt Francis Fukuama Volkskrant 16 maart 2019 Opinie p. 24-25):
Identiteitspolitiek is volgens Francis Fukuyama een van de belangrijkste bedreigingen van de moderne democratie. De rechtse variant daarvan is het gevaarlijkst, zegt de Amerikaanse denker, maar een nationale identiteit is wel van belang.
‘Het is vooral problematisch wanneer het identiteit omschrijft op basis van vaststaande categorieën zoals ras, etniciteit of geslacht. Zo krijg je een steeds grotere verzameling van groepen die elk ontoegankelijk zijn voor anderen. Nu al zien we dat identiteitspolitiek steeds meer en kleinere categorieën van identiteiten produceert. Eerst waren er homo’s en lesbiennes, toen kregen we transgenders, nu wordt gesproken over interseksualiteit en genderfluïditeit. De groepen worden steeds specifieker. Dat draagt eraan bij dat we steeds meer onze verschillen benadrukken.’
Kan het voor de Democraten, ondanks de matige populariteit van Trump, alsnog verkeerd gaan bij de volgende presidentsverkiezingen?'''
‘Ja, het kan vreselijk verkeerd gaan. Het zal Trump goed uitkomen als hij het moet opnemen tegen een kandidaat die erg links is. Dat risico is reëel, want de kandidaten die zich hebben opgeworpen, strijden om de vraag wie de meest progressieve ideeën heeft.
Ze gaan behoorlijk ver op het gebied van identiteitspolitiek of economische thema’s, zoals belastingverhoging voor de rijken (zie bv. plan Alexandria Ocasio-Cortez). Zo zullen de Democraten de herverkiezing van Trump zelf orkestreren. Er is echt een andere progressieve politiek nodig, gebaseerd op meer universele inzichten over menselijke waardigheid, om van hem te winnen, en de opmars van de rechtse populisten te stoppen.’

De revolutie is om de hoek (Heleen Mees Volkskrant 13 maart 2019 p. 22):
Onder Amerikaanse economen is grote opwinding ontstaan. Het nieuwe, progressieve lid van het Huis van Afgevaardigden, Alexandria Ocasio-Cortez, heeft niet alleen het Green New Deal-plan gelanceerd dat het land binnen tien jaar klimaatneutraal moet maken. Ze heeft ook aangegeven hoe ze de haar plan wil financieren.
De opwinding onder economen heeft niet zozeer met de ambities van de Green New Deal te maken. De meeste economen zijn overtuigd van de noodzaak van een groene transitie. Het is de wijze waarop Ocasio-Cortez haar plannen wil financieren die aanleiding is voor economen als Paul Krugman en Kenneth Rogoff om de noodklok te luiden.

‘Nepnieuws is een groot gevaar’: waar/niet waar (Laurens Verhagen en Niels Waarlo Volkskrant 16 maart 2019 Boeken & Wetenschap p. 17-19):
Met de provinciale en de Europese verkiezingen in aantocht begon minister Ollongren afgelopen week een campagne over nepnieuws. Maar heeft dat echt zoveel invloed?
‘Blijf kritisch’
Inmiddels staan beide verkiezingen voor de deur. Op Europees niveau overlegden ministers vorige week over de dreiging van manipulatieve onwaarheden, de Tweede Kamer debatteerde onlangs over risico’s en aanpak. Ook Ollongren neemt de zaak nog altijd hoog op: maandag lanceerde ze een nationale voorlichtingscampagne over nepnieuws. ‘Blijf nieuwsgierig, blijf kritisch’, luidt de oproep aan burgers over het nieuws dat ze op – vooral – sociale media tegenkomen.
Maar staat onze democratie onder druk als de Russen ons wél massaal gaan bestoken met nepnieuws? Het korte antwoord: dat weten we niet precies, zegt Peter Burger, universitair docent journalistiek aan de Universiteit van Leiden en factchecker bij Nieuwscheckers. In hoeverre nepnieuws mensen beïnvloedt, laat zich extreem lastig onderzoeken. Maar de onderzoeken die zijn gedaan, geven wel een indruk.

Moordenaars. Terroristen. En u (Loes Reijmer interviewt Julia Shaw Moordenaars Volkskrant 16 maart 2019 Boeken & Wetenschap p. 25-27):
Waarom doen mensen slechte dingen? Na haar succesvolle boek over het geheugen buigt forensisch psycholoog Julia Shaw zich over ‘het kwaad’ - waar we volgens haar nodig anders naar moeten kijken.
Eenmaal in de gevangenis realiseerde hij zich dat het valse herinneringen waren.
‘Als we zijn versie geloven,’ schrijft Shaw in haar nieuwe boek Het kwaad, de psychologie van onze duistere kant, ‘kunnen we dan echt zeggen dat hij slecht is?’
Sommige persoonlijkheidsstoornissen lijken in het brein geworteld. U voorziet zo’n conclusie dan direct van een waarschuwing: we moeten niet denken dat deze mensen niet kunnen veranderen. Uw boek is een pleidooi tegen lotsbeschikking.
‘Ik ben inderdaad geen determinist, denk niet dat mensen geboren worden als
goed of slecht. Iedereen verdient, op zijn minst, een poging tot begrip of respect. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ik vond het echt lastig om sommige delen van dit boek te schrijven. Het hoofdstuk over pedofilie natuurlijk, maar ook de passages over slavernij. Probeer maar eens de mens achter de slavendrijver te zien.

De witwasbankiers van ING (ZEMBLA 14 maart 2019 NPO2):
Het is de hoogste boete die ooit in Nederland is opgelegd. Bijna 800 miljoen euro betaalde ING, omdat de bank jarenlang heel weinig heeft gedaan aan witwaspraktijken van dubieuze klanten. ING hoeft zich niet in de rechtszaal te verantwoorden. Bovendien ontspringen ook de individuele bankiers van ING de dans. Zij komen niet voor de rechter, omdat volgens het OM tegen hen geen bewijs is gevonden.
Een bank als rechtspersoon kan nooit de fout ingaan zonder dat medewerkers daarvoor verantwoordelijk zijn. Waarom worden de bankiers uit de wind gehouden? ZEMBLA onderzoekt de witwaspraktijken van ING.

Breukink moet weg als ING-commissaris (Frits Bolkestein - Volkskrant 17 oktober 2018 p. 26):
Ik heb geleerd dat de Tweede Kamer drie taken heeft: over wetsvoorstellen stemmen, de regering kritisch volgen en de burgers vertegenwoordigen, vooral hen die verontwaardigd zijn dat bestuursvoorzitter Ralph Hamers na een boete van 775 miljoen gewoon is blijven zitten. Nu blijkt de Kamer een nieuwe taak te hebben: ‘een bredere en overbruggende rol spelen’. Wie had dat nou gedacht? Breukink maakt zich zorgen over het toenemende wantrouwen in de samenleving. ‘Daar moeten we wat aan doen.’ We?! Hij zal zichzelf bedoelen, namelijk door zich terug te trekken als commissaris van ING waar hij zich belachelijk heeft gemaakt.

POP K-popwereld opgeschud door seksueel wangedrag (Karolien Knols Volkskrant 15 maart 2019 p. V2):
Twee grote seksschandalen hebben deze week een einde gemaakt aan de carrières van een paar van de grootste iconen uit de Zuid-Koreaanse K-popwereld.
Lee Suh-yoon, journalist van The Korea Times, schreef deze week dat de uitbarstingen van gender-gerelateerde misdaden niet meer kunnen worden toegeschreven aan het gebrek aan een moreel kompas van een paar individuen. ‘Het wordt tijd om met de vinger te wijzen naar de hele samenleving, naar de cultuur, en naar een industrie die dit soort gedrag aanmoedigt.’

Muziek (Robert van Gijssel Volkskrant 15 maart 2019 p. V14):
Stelling: De huidige schandalen in de popmuziek zijn een noodzakelijke loutering
Je knippert twee keer met je ogen. Je denkt aan Michael Jackson en aan de grenzeloze idolatrie van popsterren uit de vorige eeuw - die nu kennelijk de heren artiesten in Zuid-Korea ten deel valt. En aan de slachtoffers die de popmuziek heeft opgeëist, terwijl wij met onze walkman door het leven huppelden. En dat voelt even heel naar.
Er zullen nog vele schandalen volgen. Iconen gaan van hun voetstuk vallen. Dat gaat pijn doen, ook bij de fans van vroeger. Maar het is een noodzakelijke loutering.

Heraclitus' gedachte dat alles altijd verandert formuleerde Plato met de woorden "panta rhei" (alles stroomt). Nog belangrijker dan de leer van de verandering was voor Heraclitus echter de leer van de eenheid der tegendelen. Tegenovergestelde spanningen zijn toch op elkaar afgestemd. Zo heb je zonder dag geen nacht. Een pad omhoog is ook hetzelfde pad als het pad omlaag. Als er geen tegenspraak was, had je volgens Heraclitus geen werkelijkheid. Dit principe stelt het fenomeen these, antithese en synthese (complementaire eenheid en/of de monade), de wisselwerking tussen 'Vuur en Water'; 'Lucht en Aarde' aan de orde.

Om de waarheid te achterhalen is er volgens Pythagoras - in verband met de supersymmetrie in de schepping - geen complexe wiskunde nodig. Om de 10 dimensies weer te geven is de gebruikte wiskunde van het metrieke stelsel eenvoudiger dan bij de snaartheorie.
Microkosmos (ommekeer)

sleutel zeven7e DimensieHoofdstuk 5 Hermeneutische cirkelCategorie van alles
sleutel zes6e DimensieHoofdstuk 56e MachtMeta-leren’Energie en Materie’
sleutel vijf5e DimensieHoofdstuk 2, 5, 4.4 Bijlage5e MachtReflexief bewustzijn’Energie en Tijd’
sleutel vier4e DimensieHoofdstuk 2, 5, 8.3 Bijlage4e MachtEther-paradigma’Ruimte en Tijd’
7. 7*7; Esoterie; Bewustzijnsevolutie;7S-model (Non-lokaal)Hermeneutische CirkelTriade + Tetrade = Zeven zintuigen
6. Zes standpunten; DavidsterWeltstoff'Meta-lerenAardse ’Iron triangle en hemelse drie Logoi’
5. Kwintessens; Ethica; CommunicatieZeitgeistReflexief bewustzijn'Triade + Tetrade' = Kwintessens
4. Tetrade; ZelforganisatieArrow of time (Zeitpfeil)Ether-paradigmaVier oorzaken-leer; Kwadranten

Afhankelijk van het gezichtspunt kun je spreken over numen, memen, mind stuff, Weltstoff of nomen. De vraag is of dit punt voor de éne werkelijheid echt relevant is. De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De éne werkelijkheid, de reflecties van de metafysica op de werkelijkheid vormen een samenhangend symmetrisch geheel. De mens als middelpunt tussen microkosmos en macrokosmos, binnenwereld en buitenwereld, op het snijpunt tussen verleden en toekomst. De éne werkelijkheid maakt het mogelijk het verschijnsel mens te verklaren.

René Girard wijst op de betekenis van Plato’s opvattingen over de menselijke imitatie. Iedere menselijke begeerte mimetisch van aard is, en dus altijd bemiddeld (via de ander) tot stand komt. Deze driehoeksbegeerte werpt een nieuw en verhelderend licht op de menselijke betrekkingen van bewondering, rivaliteit en haat: willen wat de ander wil en begeren wat de ander begeert. De geestelijke wereld is werkelijkheid, de zintuiglijke is een illusie, want veranderlijk. Men moet zich volgens Plato richten op het geestelijke en streven naar de hoogste wijsheid, namelijk die van het Goede, het Ware en het Schone.

Elke medaille heeft twee complementaire kanten, die door de spiegelsymmetrie, het projectiemechanisme tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking. De éne werkelijkheid bestaat uit paren van tegenstellingen, ‘hemel en aarde’, ’evolutie en involutie’, 'onbewuste en bewuste', ‘collectieve en individuele' onbewuste. Het gaat er om in de menselijke geest zowel het bewuste als het onbewuste te overstijgen. De complementariteit bestaat op aarde, maar niet bij God (Ain-Soph) in de hemel. Uiteindelijke kan het individuele bewustzijn de ware aard van het universele, kosmische, non-lokale bewustzijn niet kennen.

Dertig jaar neoliberalisme De uitholling van Nederland (Marcel ten Hooven, Bo Broek. Zoran Bogdanovic, Rosa van Gool, Rutger van der Hoeven, Coen van de Ven en Irene van der Linde De Groene Amsterdammer 14 maart 2019 p. 24-33):
Met de ontmanteling van de verzorgingsstaat hebben opeenvolgende kabinetten het sociaal contract tussen overheid en burgers eenzijdig verbroken. Mensen kunnen er niet meer op rekenen dat de overheid er voor hen is en verliezen het vertrouwen.

Grassroots (Dirk Bezemer De Groene Amsterdammer 14 maart 2019 p. 9):
Hoe ver terug moeten we in de Nederlandse geschiedenis voor echt progressieve leiders? Ik denk aan iemand als Pieter Jelles Troelstra, die de SDAP op de kaart zette en voor vrouwenkiesrecht vocht. Iemand als Hans van Mierlo die D’66 stichtte om het bestel radicaal te vernieuwen. Iemand als Wibaut, Drees, Den Uyl of Schaeffer. Die was zo volks dat prins Bernhard bij een diner aan Den Uyl vroeg of hij ‘die kerel er niet uit kon laten smijten’. Kijk, als een Bernhard zoiets wil, ben je goed bezig. Dat roept Asscher niet op, en Marijnissen ook niet. Ook op wereldschaal kun je zo tien populistische politici bedenken, maar voor progressieve leiders moet je decennia terug in de tijd, uitgezonderd Bernie Sanders.
Er is dus werk aan de winkel. Terug naar toen kan nooit, vernieuwing kan wel. Er is veel vraag naar grassroots democratie.

Polderen (Aukje van Roessel De Groene Amsterdammer 14 maart 2019 p. 11):
Geen enkele partij die meedoet aan de waterschapsverkiezingen volgende week woensdag is neutraal. Maar dat betekent niet dat ze niet kunnen beslissen.
Die woorden, ‘niet politiek, wel deskundig’, op dat affiche van de AWP zijn natuurlijk een verwijzing naar die landelijke politieke partijen. Maar bij mij wekte het eerst verbazing en vervolgens ergernis op. Die woorden pretenderen dat beslissingen over de waterhuishouding ‘neutraal’ zouden zijn, een kwestie van techniek. Ze verwijten vertegenwoordigers van politieke partijen dat ze desondanks politieke spelletjes spelen. ‘Niet politiek, wel deskundig’ behelst daarnaast ook nog eens dat die vertegenwoordigers van politieke partijen niet deskundig zouden kunnen zijn en daarbovenop dan nog weer dat je zonder ‘water’-achtergrond niet zou kunnen oordelen over wat een waterschap te doen staat. Zo van: laat het maar aan ons over, wij weten het beter.
Ook deskundigen kunnen én zullen, net als politici, van mening verschillen over aanpak van problemen, het tempo waarin die problemen kunnen worden opgelost, de kosten die gemaakt kunnen worden en de daarmee samenhangende hoogte van de (waterschaps)belasting.
Om een echte keuze te kunnen maken bij dit soort beslissingen moet je meer willen weten. Maar meer weten, noem het deskundigheid, leidt niet automatisch tot dat ene, alles zaligmakende ‘beste’ besluit. Dat ‘beste’ besluit blijft een strijd om politieke ideeën en idealen. Ook bij het waterschap. En vraagt om polderen, ook in de échte polder.

Het mysterie van de dalende criminaliteitscijfers opgelost (Margreet Fogteloo De Groene Amsterdammer 14 maart 2019 p. 5):
De jaarcijfers van de politie, ondersteund door het CBS, laten inderdaad zien dat de criminaliteit sindsdien fors daalt. Maar de cijfers kloppen niet, door toedoen van de politie zelf, concluderen nu de onderzoeksjournalisten. Ze worden op talrijke manieren gemanipuleerd met als doel: mooie cijfers laten zien aan de leiding om het imago van succesvolle crimefighters te bevestigen.
Agenten bekennen dat ze regelmatig, gedwongen door capaciteitsgebrek of orders van hun chef, strafbare feiten buiten de boeken houden. Ze ontmoedigen het doen van aangifte – dat klinkt me bekend in de oren – en gebrekkige systemen dwingen hen tot ‘creatief boekhouden’ bij de registratie van misdrijven, of ze zetten die zelfs bewust in een mildere categorie.
Dalende
criminaliteitscijfers zijn een politieke missie geworden. Van oudsher is veiligheid een rechts thema en de VVD pronkt dan ook al jaren met het succes. Los van het feit dat datamassage een vorm van fraude is, werkt dit valse veiligheidsbeeld uiteindelijk contraproductief.

Onderzoek De politie: waakzaam en dienstbaar – vooral aan de chef en de targets Smileys scoren, platlullen en downgraden (Jolanda van de Beld, Aldert Bergstra, Eline Huisman, Anouk Kootstra en Linda van der Pol De Groene Amsterdammer 14 maart 2019 p. 16-23):
Woninginbraak wordt ‘vernieling’, diefstal heet ‘baldadigheid’, straatroof gaat de boeken in als ‘zakkenrollerij’. Grootschalig onderzoek laat zien hoe de politie criminaliteitscijfers kunstmatig laag houdt. ‘Creatief boekhouden noemt men dat. Goochelen met cijfers in jouw voordeel.’
De criminaliteit in Nederland daalde in de afgelopen vijftien jaar fors. Tenminste, dat is wat de jaarlijkse misdaadcijfers laten zien. Maar uit onderzoek dat Investico de afgelopen maanden deed, blijkt dat die cijfers niet kloppen – door toedoen van de politie zelf. Agenten bekennen aan ons dat ze regelmatig, gedwongen door capaciteitsgebrek of orders van hun chef, strafbare feiten buiten de boeken houden. Ze ontmoedigen het doen van aangifte, gebrekkige systemen dwingen ze tot ‘creatief boekhouden’ bij de registratie van misdrijven en, het meest schrikbarend: cijfers worden op talrijke manieren gemanipuleerd. In plaats van burgers te helpen, zeggen sommigen te werken ‘voor de carrière van de chef’, alles om mooie cijfers bij de leiding te laten zien.
Kritische agenten hebben weinig kans op een carrière.’ Het erge is – en daarom zit hij hier nu toch te vertellen: ‘Van die eed komt maar weinig meer terecht.’
Op basis van zijn verhaal besloot Investico verder onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van politiecijfers.
De criminaliteitscijfers kloppen, of ze nu juist zijn of niet. Dat is de logica waarmee de kersverse minister Stef Blok van Justitie en Veiligheid in de winter van 2017 de justitiespecialisten van de Tweede Kamer toespreekt in een debat over de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Met de cijfers gaat het zoals bekend de goede kant op, zegt hij, misschien een enkel delict daargelaten.
De politie scoort op de korte termijn met mooie cijfers, maar op de lange termijn verliest ze door ontmoediging van aangifte en manipulatie van cijfers steeds meer het zicht op de werkelijke criminaliteit. Het is ‘dodelijk voor de veiligheidsdiscussie’, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. ‘Als je in het klein aan het overleven bent, zie je het grotere plaatje soms niet meer. We houden elkaar gevangen in een hiërarchisch systeem, waardoor je dit soort excessen krijgt.’

Grote stijging meldingen van tekort medicijnen (Michiel van der Geest Volkskrant 13 maart 2019 p. 2):
Medicijnfabrikanten hebben vorig jaar 1.390 meldingen gedaan van een dreigend geneesmiddeltekort. Een enorme stijging ten opzichte van 2017, toen er nog 536 keer aan de bel werd getrokken. De meldingen gingen over ruim duizend verschillende medicijnen, waarvan de farmaceut niet zeker was of er genoeg voorraad geleverd kon worden.
Volgens gezondheidseconoom Koolman kan de geneesmiddelenzorg al snel een stuk beter, ‘zonder dat dit veel geld hoeft te kosten’. De huidige tekorten zijn volgens hem vooral het gevolg ‘van het spel tussen aan de ene kant de apothekers, groothandels en farmaceuten en aan de andere kant de zorgverzekeraars.’ Apothekers en groothandels hebben door de prijsdruk van de verzekeraars tot een miljard per jaar aan marge moeten inleveren, ‘maar onder die verzuurde relatie kan de patiënt niet langer blijven lijden’.

Oud Europa zoekt een nieuw elan (Arie Elshout Volkskrant 9 mei 2019 p. 9):
Een democratisch, beschermend, sociaal, duurzaam en economisch sterk Europa dat zich staande kan houden in een wereld vol rivaliserende grootmachten, dat wil iedereen. Maar bijvoorbeeld gastland Roemenië, dat dreigt een nieuw Polen of Hongarije te worden wegens ondermijning van de rechtsstaat, zal weinig moeten hebben van voorstellen om zulke lidstaten te straffen met geldinhoudingen. Europa heeft veel gemeenschappelijks, maar blijft ook vol tegenstellingen zitten.

EU moet zich harder opstellen tegenover China (Arie Elshout Volkskrant 13 maart 2019 p. 6):
De Europese Unie moet zich harder gaan opstellen tegenover China. Dit land is een belangrijke partner, maar ook een ‘rivaal’ die Europa’s veiligheid kan bedreigen. Die waarschuwing liet de Europese Commissie dinsdag horen bij de presentatie van tien actiepunten die uiteindelijk moeten leiden tot een Europese China-strategie.
Omslag
Het is een omslag. Twee jaar geleden, na het aantreden van de Amerikaanse president Trump, zag de EU de Chinezen nog als een bondgenoot in het beschermen van de op regels gebaseerde wereldorde. Die hoop lijkt vervlogen. De EU moet zich zien staande de houden tegenover zowel China als Amerika. Daarvoor moet het denken in geostrategische en machtspolitieke termen, nooit haar sterkste kant. Eenheid is een eerste vereiste, benadrukte Katainen. En dat kan nog moeilijk zijn met een land als Hongarije in de gelederen, dat niet alleen China’s investeringen aantrekkelijk vindt maar ook zijn autoritaire politieke model.

Essay De digitalisering van de gezondheid Baas in eigen lichaam (Maartje Niezen, Tijs Sikma en Petra Verhoef De Groene Amsterdammer 14 maart 2019 p. 48-51):
Dankzij nieuwe digitale mogelijkheden krijgen we meer controle over onze eigen gezondheid en de zorg die we nodig hebben. Maar daarmee geven we ook de macht over onze meest kwetsbare data uit handen. Tijd voor nieuwe afspraken.
Met de vrijheid om, op basis van persoonlijke of digitale adviezen, ons gedrag te veranderen volgens onze eigen wensen en doelen ontstaat er de mogelijkheid om zelf te werken aan onze eigen gezondheid: meer bewegen, gezonder eten, beter slapen.
Maar met het delen van de gedigitaliseerde gezondheidsgegevens kunnen niet alleen wijzelf, maar ook anderen makkelijker invloed op ons leven uitoefenen. Want met het delen van deze data hebben we bijna letterlijk ons lichaam geopend voor anderen om erin te kijken. Het gaat daarbij om heel intieme informatie: wie we zijn, wat we kunnen en wat onze beperkingen zijn.
Er wordt stapje voor stapje een digitale kopie van ons lichaam gemaakt. En daar doen we dus zelf aan mee. De mogelijkheid om regie te nemen, genereert zo niet alleen vrijheid voor ons, maar ook macht voor een ander. En deze macht zorgt weer voor risico’s bij het gebruiken en delen van digitale gezondheidsdata. In de filosofie heeft dit soort macht, waar moderne wetenschap een belangrijke rol speelt, een naam: biomacht.
Met de term
‘biomacht’ karakteriseerde de Franse filosoof Michel Foucault in de jaren zeventig de controle die wijzelf en anderen hebben over het biologische leven. Vanuit historisch perspectief beschreef hij hoe eind achttiende eeuw door de opkomst van biologische en medische wetenschappen ook nieuwe vormen van machtsuitoefening over onze gezondheid mogelijk werden.

The Big Picture Trump, Obama en het Amerika-syndroom (Arie Elshout Volkskrant 9 maart 2019 Zaterdag p. 8):
Ook Trump vindt dat Amerika niet langer de schietgrage wijkagent van de wereld moet willen zijn. Te veel achterstallig werk thuis.
Deze terugtrekkende beweging is al tien jaar aan de gang. Dat twee zo verschillende presidenten op dit punt hetzelfde zijn, suggereert dat er iets structureels gaande is. Waar leidt dit toe? Een ander Amerika?
Op het Vietnammonument in Washington staan in het spiegelende steen de namen gebeiteld van alle gesneuvelden. Een van hen was Mogie Crocker, een idealistische jongen. In de Netflix-serie is te zien hoe hij geloofde in Amerika’s missie in de wereld. Maar in Vietnam vraagt hij zich al snel af: waarom zijn we hier, 13 duizend kilometer van huis? Hij wordt gedood. Zo gevaarlijk is ideologie, je moet zelf nadenken, zegt zus Carol, terwijl ze zelfs na zo veel jaren hete tranen plengt. Erin besloten ligt de tragiek van goede bedoelingen die verkeren in het tegendeel. Even later weerklinkt While My Guitar Gently Weeps.

VS dreigen Duitsers om Huawei (Theo Koelé Volkskrant 13 maart 2019 p. 6):
De Amerikaanse president Trump dreigt de samenwerking met Duitse inlichtingen-en veiligheidsdiensten op een laag pitje zetten als de regering in Berlijn in zee gaat met de Chinese telecomgigant Huawei. In een reactie beklemtoonde bondskanselier Merkel dinsdag dat Duitsland zelfstandig een besluit neemt. De VS beschouwen het bedrijf als een verlengstuk van de Chinese regering.
Washington is bang dat Duitsland een Paard van Troje binnenhaalt als Huawei toestemming krijgt een nieuw netwerk voor supersnelle internetverbinding, 5G, aan te leggen.
‘De VS geloven niet dat het veiligheidsrisico dat Huawei en andere Chinese bedrijven vormen, kan worden beteugeld door mondelinge of schriftelijke beloften van de Chinezen.’
Navo-bondgenoot Duitsland moet er dan ook rekening mee houden dat de VS niet langer bereid zijn hun intensieve samenwerking met Duitse veiligheids-en inlichtingendiensten voort te zetten, aldus Grenell. ‘Zonder adequate veiligheidsvoorzieningen zullen de VS in de toekomst niet in staat zijn informatie van geheime diensten en andere data in de huidige omvang uit te wisselen’.

‘Lawines’ van afgebroken koraal schaden rif Bonaire (Cor Speksnijder Volkskrant 13 maart 2019 p. 12):
Het koraalrif bij Klein Bonaire, een onbewoond eilandje voor de kust van het Caribische eiland Bonaire, loopt ernstige schade op door ‘lawines’ van stukken losgeraakt koraal. Delen van het rif zijn ingestort, zegt koraalexpert Erik Meesters van Wageningen Marine Research. Mogelijke oorzaak is volgens hem de slechte waterkwaliteit.

Koralen redden van de ondergang (Lisa Becking Volkskrant 16 februari 2019 p. 23):
Hoe te vertellen over een verdwijnend ecosysteem? Er zijn twee kampen bij koraalonderzoekers. Zij die argumenteren dat de riffen naar de verdoemenis gaan, dat de neerwaartse spiraal alleen gestopt kan worden door klimaatverandering globaal aan te pakken. In hun optiek is lokaal natuurbehoud hetzelfde als het 'herschikken van de stoelen op de Titanic voor een beter uitzicht'. Het andere kamp erkent dat er mondiale problemen zijn, maar dat de oplossing juist ook ligt bij lokaal beheer en restauratie. Ik neig naar het tweede verhaal.
Koraalriffen hebben namelijk stress van mondiale processen als klimaatverandering, als ook van lokale problemen die het rif verzwakken, zoals overbevissing, vervuiling en erosie.
Als we de lokale stress kunnen verwijderen of verminderen, dan worden de riffen mogelijk veerkrachtig genoeg om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Bomen kappen voor het Klimaatakkoord (Silke Spierings Volkskrant 16 februari 2019 p. 24-25):
Het Nederlandse Klimaatakkoord leunt stevig op biomassa om de CO2-doelstellingen te halen. Maar het gebruik van natuurlijke grondstoffen is niet automatisch milieuvriendelijk. Hoe zetten we het verantwoord in? ‘Voeding voor mens en dier moet je veiligstellen.’
Gevaar voor de biodiversiteit
Het biomassadebat is niet eenvoudig. Het verbranden van biomassa geldt volgens de EU als CO2-neutraal, omdat de CO2 die vrijkomt bij het verbranden, weer wordt opgenomen tijdens de groei van nieuwe bomen en planten. Dat klinkt circulair, maar dat idee ligt al jaren onder vuur. Het duurt immers tientallen jaren voordat een jonge boom al die CO2 weer heeft opgenomen.
‘We zien nu zelfs in Nederland al dat er meer gekapt wordt dan ooit, omdat hout een verdienmodel is. Dat zal in landen met veel minder controle nog sterker gaan gebeuren, ten koste van biodiversiteit en natuur.’
Met die biodiversiteit is het al niet goed gesteld.
Experts noemen de biodiversiteitcrisis even ernstig als de klimaatcrisis en waarschuwen dat we de bredere ecosystemen niet moeten vergeten nu we alle zeilen bijzetten om een klimaatramp te voorkomen. ‘De humuslaag is sterk verarmd in Nederland. We hebben minder wormen, insecten en vogels’, stelt Minnesma.

Joep van Lieshout stelt New York de vraag: branden we eerst alles plat of komt de verandering geleidelijk? (Anne van Driel Volkskrant 13 maart 2019 p. V3):
De Nederlandse kunstenaar beleeft zijn grootste expositie in de Verenigde Staten tot nog toe.
In een oude staalfabriek in Brooklyn staat een staalfabriek voor de toekomst. Het is een donkerbruine stalen hoogoven, zo’n 12 meter hoog, compleet met filters en luchtvoorverwarmers. En wanneer kunstenaar Joep van Lieshout (56) erover vertelt, klinkt die toekomst niet eens zo ver weg.
‘Er komt een tijd dat er alleen werk is voor bureaucraten, technocraten’, zegt hij. ‘Ik heb deze hoogoven, Blast Furnace, bedacht voor een fictieve stam van staalarbeiders, die verlangen naar de mens achter de machine.
Hij is de laatste tijd veel met klokken bezig, zegt Van Lieshout, verwijzend naar Pendulum (2019), een geel gevaarte dat elke vijftien minuten een gong doet klinken,
‘ter aankondiging van het einde van de wereld’.
‘Ik denk dat we op een moment zijn aangekomen dat er iets moet gebeuren in onze maatschappij’
, zegt Van Lieshout. ‘De vraag is, komt die verandering op revolutionaire of op evolutionaire manier tot stand? Branden we eerst alles plat, en beginnen we opnieuw, met heel weinig mensen? Of gaan we gewoon door?’
De Pendulum staat via raderen en staalkabels in verbinding met vervaarlijk boven de expositie bungelende valhamers. Elke dag om vijf uur ’s middags komt er een naar beneden gezeild en die een alledaags voorwerp verplettert.

‘Klimaatwetenschappers zijn de helden van onze tijd’ (Cor Speksnijder interviewt Jeff Goodell Volkskrant 26 januari 2019 Sir Edmund p. 44-46):
Als ‘blije klimaatontkenner’ heeft president Trump een sterke tegenbeweging op gang gebracht, zegt de Amerikaanse journalist Jeff Goodell, die al vele jaren over het klimaat schrijft in het tijdschrift Rolling Stone.
Winnen de klimaatontkenners ook niet aan kracht?
‘Veel Republikeinse afgevaardigden en senatoren weten dat klimaatverandering reëel is,
maar ze kunnen er in het sterk gepolariseerde politieke klimaat niet over praten omdat ze dan uit de partij worden gegooid. Net als met abortus en wapenbezit zijn compromissen over het klimaat binnen de Republikeinse partij onmogelijk.’
Bent u optimistisch of pessimistisch over de toekomst?
‘Beide. Ik kan bang zijn dat er een tijd van immense verliezen en lijden aankomt. Aan de andere kant wordt het een ongelooflijk creatieve en opwindende tijd. De mensen die nieuwe ideeën hebben over een andere manier van leven – stedenplanners, architecten, energiedeskundigen – zullen interessante nieuwe manieren vinden om ons leven aan te passen.

Kabinet gaat voor brons in de EU (Marc Peeperkorn de Volkskrant 26 januari 2019, p. 9):
Het kabinet wilde geen
Brexit, maar speelt er gretig op in. Nederland kan zich als nummer drie van de 'kwetsbare' Europese Unie positioneren, schrijft minister Blok. De diplomatieke registers worden ervoor opengetrokken.
Geopolitieke dans
De EU staat onder druk, analyseert het kabinet. De eurocrisis mag overwonnen zijn en de
migratiestroom fors ingedamd, de Unie wordt van buiten en binnen bedreigd. Rusland en China gedragen zich agressiever en de relatie met de 'onontbeerlijke bondgenoot' de VS wordt steeds minder voorspelbaar. In deze geopolitieke machtsdans is alleen een sterke EU een geloofwaardige partner.
Van binnenuit is het niet alleen de Brexit die de EU op de proef stelt. De Unie kent '
leiders die liever verdeeldheid zaaien dan bruggen bouwen', zegt het kabinet, zonder de verantwoordelijken in Polen, Hongarije en Roemenië bij naam te noemen. 'Gezamenlijke waarden, in essentie de rechtsstaat, democratie en grondrechten en het principe van naleven van gemaakte afspraken worden in toenemende mate verschillend geïnterpreteerd, of zelfs openlijk ter discussie gesteld.'
Het kabinet heeft alle vertrouwen dat het een
hoofdrol kan spelen in de EU. 'Coalitievorming is al sinds de Vrede van Münster in 1648 onderdeel van de Nederlandse diplomatieke stijl.'

Het World Economic Forum en directeur Klaus Schwab zijn het mikpunt van complotdenkers. (Hans Nauta Trouw 12 januari 2022):
Maar wat behelzen de ideeën van Schwab eigenlijk precies?
Wel komt het Wef dinsdag met een rapport over de risico’s voor de wereld. De zeventiende editie van het Global Risks Report brengt de spanningen in kaart die voortvloeien uit de coronacrisis, kondigt het Wef aan. Verder gaat het over thema’s als de klimaatcrisis, cyberkwetsbaarheden en de concurrentiestrijd in de ruimte.
Boosheid
De pandemie zorgt voor boosheid tegen beleidsmakers en politici, schreef Schwab al in zijn boek Covid-19:
The Great Reset, dat halverwege 2020 verscheen. Mensen zullen ontevreden zijn met het beleid van hun overheid. De onzekerheid die de pandemie veroorzaakt, kan tot felle demonstraties leiden, schreef Schwab, en die sociale onrust kan nog jaren duren.
Concrete aanwijzingen dat het Wef snode plannen heeft, zijn er niet. Gezien zijn volle adressenboekje en zijn prominente gasten heeft Schwab
een zekere invloed op politici. Of die groter is dan de invloed van lobbyisten in Den Haag of Brussel, is niet bekend.
Ook organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank organiseren kennissessies voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden over actuele thema’s. Waarom komen politici dan ook nog naar Davos? Deels omdat er veel invloedrijke mensen komen. De jaarvergadering biedt behalve paneldiscussies ook de mogelijkheid tot
een-op-eengesprekken. Notulen worden er niet gemaakt, en door de geslotenheid heeft het evenement altijd iets schimmigs gehouden.

Kan de ‘Grote Resetknop’ nu worden ingedrukt? (Peter de Waard de Volkskrant 10 november 2020):
In juni presenteerde Klaus Schwab van het
World Economic Forum, het eliteclubje van de rich & famous dat elk jaar in Davos vergadert, hiervoor al een een model. De 82-jarige Duitser - wat zegt leeftijd nog nu de VS een president krijgen van 78 - pleitte na corona voor ‘The Great Reset’, waarbij met een druk op de knop alles op nul wordt gezet.
Bijna iedereen is sociaaldemocraat aan het worden, als het begrip niet zo stoffig zou klinken en deze partij na het
indrukken van de resetknop nogal eens de economie helemaal niet meer aan de praat kreeg.
Maar dat neemt niet weg dat
idealen mogen worden gekoesterd.

Hoe begaan is de elite in Davos? (Wilco Dekker en Ben van Raaij Volkskrant 26 januari 2019 p. 14-15):
Vertrouwen, duurzaamheid, transparantie; aan mooie woorden weer geen gebrek deze week, bij het World Economic Forum in Davos. Gaat de elite deze keer écht rekening houden met mens en milieu?
Een hoger doel
Mede om die harde zakelijke factoren denkt adviseur Paul Stamsnijder dat het deze keer om veel meer gaat dan verkooppraatjes of het sussen van de boze burger. ‘
Op veel fronten wordt gezien dat het klassieke kapitalisme tegen zijn grenzen is opgelopen. Critici stellen dat bedrijven alleen maar gaan voor eigenbelang. Er wordt nu gepleit voor wat bewust of inclusief kapitalisme wordt genoemd’, zegt de communicatiestrateeg van de Reputatiegroep, die bedrijven adviseert. ‘Zie bijvoorbeeld hoe ABN Amro en Unilever al stappen hebben gezet.
Communicatiestrateeg Stamsnijder weet nog niet zeker of bedrijven hun fraaie pleidooien deze keer gaan omzetten in concrete daden. Hij adviseert ze zeer dat wel te doen. ‘
Het kan niet blijven bij beloften alleen. O wee als je belofte niet oprecht is en purpose niet meer blijkt dan een pose. Het publiek is cynisch. Als je gedrag niet in lijn is met je verhaal, ligt reputatieschade direct op de loer. Weten waarvoor je staat als bedrijf is nog nooit zo belangrijk geweest.

Wordt in Davos ook een vinger op de zere plek gelegd? (Peter de Waard Volkskrant 24 januari 2019 (p. 31):
Veel problemen kunnen alleen grensoverschrijdend worden aangepakt, zoals de energietransitie, de drugscriminaliteit of de belastingontwijking. In 2010 voorspelde de VN dat het aantal toeristen na 2020 wereldwijd boven de 1,4 miljard zou komen. Dat getal werd vorig jaar al gehaald. Het aantal toeristen in Nederland groeit van 18 miljoen nu naar 29 miljoen in 2030. De grootouders van de babyboomers kwamen hun hele leven de eigen stad niet uit, de ouders het eigen land en de babyboomers zelf Europa. Hun kinderen hebben veelal voor hun 25ste verschillende continenten bezocht en misschien reizen hun kleinkinderen naar de maan. Niet het stoppen van de mondialisering is de oplossing, maar regulering. Bij de open haard worden alleen ballonnetjes opgelaten. Misschien kunnen politici een keer wat harde noten kraken. Bij voorkeur in een brandende zon in de woestijn.

De vierde industriële revolutie is op komst, wat houdt dat in? (Rick Lahaye 1 februari 2017):
In het Zwitserse Davos vond onlangs het World Economic Forum (WEF) plaats. Er kwamen ruim 3000 kopstukken uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap en de culturele sector bijeen. Het evenement focuste zich op een belangrijke uitdaging: het voorbereiden op de vierde industriële revolutie. Wat houdt dat in?
We leven in een continu veranderende wereld met een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. We zijn al bekend met de vervlechting van wereldwijde economische,
politieke en culturele processen. Dit noemen we globalisatie. Hoe noemen we echter de vervlechting van industrieën? In toenemende mate vervagen de grenzen tussen verschillende werelden. Oprichter Klaus Schwab van het WEF spreekt daarom over industriële convergentie. Oftewel, een fusie tussen de fysieke, digitale en biologische wereld. Het samenvloeien van verschillende industrieën zal een periode van wereldwijde veranderingen met zich meebrengen. Ontwikkelingen zoals robotisering, nanotechnologie, biotechnologie, 3D printen, virtual reality en Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. Volgens Schwab zal het de manier waarop we produceren, consumeren en met elkaar omgaan als mensen fundamenteel veranderen.
The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond (Klaus Schwab 14 januari 2016):
There are three reasons why today’s transformations represent not merely a prolongation of the Third Industrial Revolution but rather the arrival of a Fourth and distinct one: velocity, scope, and systems impact. The speed of current breakthroughs has no historical precedent. When compared with previous industrial revolutions, the Fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace.
Moreover, it is disrupting almost every industry in every country. And the breadth and depth of these changes herald the transformation of entire systems of production, management, and governance.

Vierde Industriële Revolutie (Jo Libeer 25 november 2014):
Vandaag staan we op de vooravond van een nieuwe, Vierde Industriële Revolutie. Iedere Industriële Revolutie brengt belangrijke economische en maatschappelijke omwentelingen met zich mee.
De Vierde vormt hierop geen uitzondering, hier zijn de opportuniteiten, net als de bedreigingen, enorm. Vlaanderen heeft de bouwstenen om hier een succes van te maken, maar dan moeten alle actoren in de maatschappij beter samenwerken. Op het eerste zicht is met de Vierde Industriële Revolutie wel een belangrijk verschil met vorige Revoluties. Toen was er telkenmale sprake van nieuwe basistechnologieën. De stoommachine in de Eerste industriële Revolutie , de elektromotor en ontploffingsmotor in de Tweede en computers, plastics en robots in de Derde. In de Vierde gaat het in essentie niet over nieuwe technologie maar opnieuw over computers en robots, maar wel van een heel andere soort dan die in de Derde Revolutie.

Brein op hol (Ellen de Visser Volkskrant 26 januari 2019 Sir Edmund p. 54-55):
Medische experts over de patiënt die hun kijk op het vak veranderde. Deze week: internist-endocrinoloog Liesbeth van Rossum (43).
Euthanasieverzoek
‘We hadden nog nieuwe testen kunnen doen, of experimentele medicijnen kunnen proberen maar we hadden geen duidelijk aangrijpingspunt, de situatie was uitzichtloos. En zij begreep dat. Ze was een intelligente vrouw die goed besefte wat er in haar hoofd gebeurde, en scherp in de gaten had hoe er op haar werd gereageerd. En dat verdroeg ze niet meer, niet nóg een keer, ze wilde niet verder. Het euthanasieverzoek dat ze deed, werd ingewilligd.

Obstakels voor de 5G-droom (Niels Waarlo Volkskrant 26 januari 2019 Sir Edmund p. 56-57):
Vele factoren kunnen de uitrol vertragen van 5G, het snellere mobiele netwerk dat meer apparaten tegelijk aankan.
4. Zorgen over gezondheid
In 2017 waarschuwde een internationale groep van 180 wetenschappers dat de gezondheidsrisico's van 5G onvoldoende zijn onderzocht. Want wat doen de elektromagnetische velden van 5G-apparatuur met ons lichaam? Schadelijke gevolgen van dergelijke velden konden nooit worden hardgemaakt. Maar mede omdat 5G op andere frequenties werkt, zijn gezondheidseffecten nog niet volledig uit te sluiten, zegt hoogleraar Hans Kromhout (Universiteit Utrecht), die de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad voorzit. Nader onderzoek vindt hij daarom verstandig.

Moet ook Nederland Huawei in de ban doen bij de aanleg van 5G? (Laurens Verhagen Volkskrant 25 januari 2019 p. 26-27):
Uit vrees voor spionage, misschien zelfs sabotage, keren steeds meer westerse landen zich tegen Huawei bij de aanleg van 5G-netwerken. Nederland wacht af. Terecht?
‘Echt niet zo’n vergezocht scenario’, oordeelt Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit en lid van de Cyber Security Raad. ‘Natuurlijk zal een fabrikant zoiets niet uit zichzelf doen, dat zou commerciële zelfmoord zijn. Maar dat de overheid een fabrikant dwingt zoiets te doen, is niet uit te sluiten. Stel dat de VS in een conflict met China komen, dan kan Nederland daar ook in betrokken raken.
China zou een netwerk dan op afstand kunnen platleggen.

Vrees voor escalatie handelsoorlog VS-China (Marije Vlaskamp Volkskrant 7 december 2018 p. 1):
Huawei is echter een zeer Chinees bedrijf. Topman Ren maakte in zijn eerste en enige interview in 27 jaar met Chinese journalisten glashelder waar de loyaliteit ligt. ‘Regel nummer een: we zijn een Chinees bedrijf en we ondersteunen de Chinese Communistische Partij en houden van ons land. Regel nummer twee: ons personeel moet de wetten en regels van de landen waar we opereren gehoorzamen.Wat te doen als regel een en regel twee met elkaar in tegenspraak zijn, legde de tech-tycoon niet uit.
Nederland
In Nederland bouwt Huawei mee aan het nieuwe
5G-mobiele netwerk dat in 2020 in werking moet zijn. Hoewel de vraag naar de veiligheid geregeld is opgekomen, zag de regering in Den Haag nog geen aanleiding tot stappen.

We schieten tekort bij kanker (Bryan Hubbard):
Bestraling
Het goede nieuws is dat bestraling (radiotherapie) kankercellen doodt. Tumoren krimpen ervan en de ergste symptomen nemen af. Bestraling is tevens geschikt als aanvullende therapie na een chirurgische behandeling. Het slechte nieuws is dat ook gezonde cellen door bestraling worden gedood en dat er maar heel weinig bewijs bestaat dat radiotherapie genezend werkt tegen kanker.
In essentie worden bij radiotherapie met hoogenergetische straling kankercellen gedood door schade aan hun DNA, waardoor ze niet meer kunnen delen en zich niet meer verspreiden. De straling kan van buitenaf worden toegediend of door radioactief materiaal dat in het lichaam is gebracht vlak bij de tumor. Dat laatste heet brachytherapie of interne radiotherapie.

Zendmast pal naast speelplaats (Ravage digitaal 20 oktober 2006):
"Jarenlang werden mensen en klachten genegeerd en verwezen naar de psychiater. Nu blijkt uit jarenlang onderzoek dat wonen dichtbij installaties met hoogfrequente gepulste straling van microgolven, een potentieel gezondheidsrisico's vormt en mensen ziek maakt en wanhopig. Met name hersentumoren en staar komen relatief veel meer voor, maar ook is direct het welbevinden verminderd en worden ook het gehoor en cognitieve functies van het cognitief geheugen negatief beinvloed en is het een zware belasting voor het zenuwstelsel dat veel neurologische klachten geeft en extreme vermoeidheidsverschijnselen" (berichtje van nos journaal in 2050..)

Baudet en de 'linkse' leraar (Jean-Pierre Geelen Volkskrant 9 december 2017 Opinie p. 9):
Een ingewikkelde dynamiek waaraan moeilijk te ontsnappen valt. Columnisten schrijven elk vanaf hun eigen bureau en op eigen gezag over wat hen opvalt en bezighoudt. De ene columnist schrijft zijn stukje, de andere ook; de parlementair verslaggever doet zijn journalistieke plicht, opiniestukken bespiegelen het fenomeen, de zaterdagkrant beschouwt achtergronden. Geen van de betrokkenen van al die afdelingen valt iets te verwijten, maar zo ontstaat de indruk van kuddegedrag en kluitjesvoetbal.
De krant mag de regie niet verliezen (er worden overigens ook plannen rond Baudet afgesteld, juist omwille van de dosering), en moet oog houden voor politiek en politici die het spel van de medialogica minder spelen. Anders ziet de lezer zich terug als die uit de cartoon van Bas van der Schot van afgelopen woensdag: met het ochtendblad voor zijn neus, vol met stukken over Baudet, en een denkwolkje boven zijn hoofd:
'Kan het niet een beetje homeopathisch verdund worden?'

Schoolvak geschiedenis moet zelfstandig blijven of Leerlingen kunnen niet zonder het schoolvak geschiedenis (Cees van der Kooij Volkskrant 15 maart 2016 p. 21):
Ons Onderwijs 2032
We moeten ons niet op sleeptouw laten nemen door het advies van de commissie-Schnabel.
Bij geschiedenis leer je kijken door de ogen van een ander. Leerlingen leren medemensen uit andere tijden en culturen niet in de eerste plaats te beoordelen, maar te begrijpen. Daardoor leren ze ook zichzelf beter kennen. Geschiedenis mag niet tot een historisch perspectief binnen actuele thema's worden gereduceerd, chronologie en feitelijke kennis mogen niet gemarginaliseerd worden om het beoogde historisch denken en redeneren te kunnen realiseren.
Geschiedenis en identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakt ons vak relevant en spannend.
Op basis van historische informatie formuleren mensen wie ze zijn, welke grenzen tussen hen en de ander zijn getrokken in de loop der tijd, wat verschillen en overeenkomsten zijn. Een dergelijke benadering leidt tot reflectie op eigen waarden en normen. Verhalen over het verleden wekken verwondering en verbazing, soms boosheid en ergernis. Geschiedenis nodigt uit tot verbeelding én tot kritisch denken en heeft daarmee een belangrijke rol in de persoonsvorming. Wie ben ik in deze wereld en wat is mijn taak? Bewustwording van de eigen en andermans standplaatsgebondenheid is een wezenlijk onderdeel van deze persoonsvorming.
Beslissen over de toekomst
De unieke bijdrage van het vak geschiedenis aan de vorming van de leerling is inzicht en overzicht bieden in die enorme wereld die achter ons ligt en tegelijkertijd deel uitmaakt van onze cultuur. Het begrijpen van het heden en het op juiste wijze beslissen over de toekomst, kan niet zonder kennis van de ontwikkeling die ons gebracht heeft waar we nu zijn.
Wie niet weet waar hij vandaan komt, weet niet waarheen hij onderweg is. We noemen dit historisch besef. Er zitten schakels tussen verleden, heden en toekomst. Ook als individu ben je een schakel in een keten van gebeurtenissen, je bent geworden wie je geworden bent door het verleden.

Trump is geen toeval (Paul Krugman Volkskrant 15 maart 2016 p. 22):
Gevestigde Republikeinen die geschrokken zijn door de opmars van Donald Trump moeten zich eventjes de uitglijder die Marco Rubio maar bleef herhalen, in herinnering brengen. Die ging zo: 'Laten we afrekenen met de fabel dat Barack Obama niet weet wat hij doet. Hij weet precies wat hij doet'.
Gevestigde Republikeinen pasten er in het algemeen op met zoveel woorden te zeggen dat de president een Keniase islamitische atheïst en een socialistische terroristenvriend is, maar zij moedigden stiekem degenen aan die dat wel deden. En nu betalen ze daarvoor de prijs.
Want de onderliggende aanname achter de strategie van de gevestigde Republikeinen was dat kiezers permanent voor de gek kunnen worden gehouden: eerst worden overgehaald Republikeins te stemmen uit woede tegen Die Democraten, vervolgens na de verkiezingen worden genegeerd, terwijl de partij intussen zijn ware plutocratische prioriteiten ging najagen. Nu komt Trump, die hardop zegt wat de gevestigde Republikeinen fluisteren. En zo wordt het establishment vernietigd door het monster dat ze zelf heeft geschapen.
Maar, terug naar de Republikeinen: laten we afrekenen met de fabel dat het fenomeen Trump een soort onvoorspelbare inmenging in de normale gang van zaken in de Republikeinse politiek vertegenwoordigt. Integendeel: de Republikeinse partij heeft tientallen jaren de woede aangemoedigd en geëxploiteerd die nu Trump naar de nominatie draagt. Het was onvermijdelijk dat die woede vroeger of later zou ontsnappen aan de controle van de gevestigde Republikeinse orde.
Trump is geen toeval. Zijn partij heeft hem gebaard.

Ruttes deal (Prof. C. den Hartog Volkskrant 15 maart 2016 p. 22):
De 'deal' van de Europese Unie met Turkije is in mijn opinie de meest schandalige overeenkomst die recentelijk is gesloten. Het gaat in feite om grootschalige mensenhandel. Turkije krijgt 6 miljard euro, neemt de vluchtelingen op en krijgt daar visumvrij reizen naar Europa voor mensen met een Turks paspoort en een mogelijk lidmaatschap van de EU voor terug.
Voor de EU betekent het dat men van de vluchtelingen af is. Zij zijn gevlucht uit een land dat door oorlog grotendeels is verwoest en waar men zijn leven niet zeker is, geregeerd door een gekozen potentaat die van mensenrechten niets wil weten. Zij zijn in de EU niet met mededogen, maar zeer halfhartig ontvangen. In ons land hebben de schreeuwers de opinie mogen bepalen.
Ik neem aan dat de vluchtelingen met schrik zullen vernemen dat zij naar kampen in Turkije moeten, waar de dienst wordt uitgemaakt door een eveneens gekozen dictator, waar de mensenrechten niet bestaan voor mensen die het niet met hem eens zijn.
Onze minister-president, tevens voorzitter van de EU, begrijpt niet waarom de 'deal' slecht is. Hoe kortzichtig kan men zijn. Een deal is een handeltje, in dit geval mensenhandel. Hopelijk wordt de 'deal' verworpen door het EU-parlement, maar ik vrees het ergste.

Asscher: 'New Patriotism'moet kikkervisjes-maatschappij redden of Asscher roept op tot nieuw gevoel voor patriottisme (Janita Naaijer de Volkskrant 15 maart 2016, p. 21):
Terwijl de verkiezingsstrijd in de VS doorwoedt, publiceerde de Amerikaanse denktank Global Progress afgelopen weekend de bloemlezing
New Ideas for the Future of the Global Progressive Movement. Naar eigen zeggen 'een boek waarin wereldleiders bespreken hoe progressieven obstakels kunnen overwinnen en een nieuwe global progressive movement kunnen leiden'.
Naast
Bill Clinton, Tony Blair en Justin Trudeau werd ook vice-premier Lodewijk Asscher gestrikt als hoop van de progressief in bange dagen. Volgens de PvdA-coryfee is het grootste probleem waar de progressieve beweging mee te maken heeft het verdwijnen van de middenklasse. Naar de analogie van de kikkervisfiguurtjes die Asschers jongste zoon graag tekent: 'een persoon wiens armen en benen rechtstreeks uit het hoofd groeien' en het dus ontbeert aan een romp als solide middenstuk, stelt de minister dat 'de kikkervisjesmaatschappij' ons steeds dichter nadert. 'Een samenleving waarin de kern, een sterke middenklasse die gewoonlijk de bovenste en onderste regionen van de maatschappij verbindt, is verdwenen.'
Waar sommige progressieven The Third Way, de derde weg die de sociaal-democraten onder leiding van Blair, Clinton en ook Wim Kok insloegen, daar de schuld van geven omdat economische groei zou zijn ingewisseld voor progressieve idealen, kijkt de optimistische Asscher liever vooruit.
Met een actielijst van
vijf punten wil hij de middenklasse, en daarmee het bestaansrecht van de progressieve beweging, rehabiliteren. Meest opvallend? De aanpak van 'de groeiende vervreemding en de toegenomen gevoelens van onbehagenheid'. Asscher roept zijn mede-progressieven op tot het ontwikkelen van 'een nieuw gevoel van nationale trots.' Patriottisme moet de kikkervisjes doen verdwijnen. Asscher: We have a job to do.

Om een cultuuromslag te realiseren gaat het uiteindelijk om een integrale, interdisciplinaire op het eeuwige nu gebaseerde denktrant, de synthese tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers, die het parochiale denken, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv-Ego' overstijgt.

Stelling: Alleen een interdisciplinaire grensoverschrijdende benadering, een integrale denktrant, de synthese van de alfa-, béta- en gammawetenschappen, de twee kanten van één medaille brengt de Theorie van alles een stapje verder.

De driedeling 'Waakbewustzijn, Remslaap en Non-remslaap' van Steven Pinker kan met de groepen 1, 2 en 3 die Anna Lemkow in het boek Het Heelheid Principe bespreekt worden vergeleken. Of met andere woorden in het waakbewustzijn zijn we bewust Theïst of Atheïst. Daarentegen geeft de ‘Remslaap’ (REM sleep and creativity of het hoger bewustzijn) aan dat er meer is tussen hemel en aarde.

Titus Rivas Recente artikelen in het Journal of Near-Death Studies
Jeffrey Long en Janice M. Holden: Does the Arousal System Contribute to Near-Death and Out-of-Body Experiences? A Summary and Response (blz. 135-169).
Dit artikel is een respons op twee artikelen van Kevin Nelson en enkele collega's uit 2006 en 2007 in het tijdschrift Neurology over bijna-doodervaringen en uittredingen. De inhoud van deze artikelen is overigens sterk vertekend weergegeven door de populaire media. In het eerste artikel legden de auteurs een verband tussen BDE's en REM-intrusion, een toestand waarbij er elementen uit de REM-slaap optreden terwijl de persoon in kwestie bij bewustzijn zijn, meestal vlak voordat hij in slaapt valt of wakker wordt. Er zijn twee hoofdvormen van dit verschijnsel: namelijk slaap verlamming, waarbij iemand gevoel heeft dat hij wel wakker is maar zijn lichaam niet kan bewegen, en hallucinaties die gekoppeld zijn aan het slapen, waarbij vaak reёle elementen uit de omgeving worden verwerkt. Dit soort ervaringen duren maximaal enkele minuten en zijn vaak angstaanjagend. Als iemand dit patroon nu regelmatig vertoont, kan er sprake zijn van een soort slaap/waak-stoornis of narcolepsie. Overigens beschouwden Nelson c.s. ook kataplexie als een symptoom van REM-intrusion, d.w.z. een tijdelijke verslapping van de skeletspieren bij emotionele gewaarwordingen, terwijl de patiёnt bij bewustzijn is.

JSO van Asseldonk: Het hersenonderzoek (p. 17):
In recente publikaties (Wilber, 1985, Berk, 1987, Blakeslee, 1980) wordt uitvoerig ingegaan op het neurofysiologisch en hersenonderzoek van onder andere Ashley en Pribram. Hieruit blijkt dat een belangrijk deel van de hersencapaciteit van de mens thans min of meer braak blijft liggen. De een wijst meer op het eenzijdig gebruik van de rationele hersenschors ten koste van de instinctieve hersenstam, terwijl de ander de eenzijdigheid vooral toeschrijft aan het overmatig gebruik van de linker-ten opzichte van de rechterhersenhelft. De achterliggende gedachte hierbij is dat hersenstam en rechterhersenhelft in aanleg beter in staat zijn tot, en oorspronkelijk ook meer de functie hadden van een natuurervaring met deelnemend bewustzijn. Verschillende wetenschappers, zoals Koestler (1981),
FIG:Barbara McClintock verrichtte baanbrekend genetisch onderzoek aan maїsplanten. Zij ging echter niet uit van de Cartesiaanse principes en moest jarenlang op erkenning wachten.
Bohm (1980) en Wilber (1985) vergelijken de resultaten van de kernfysici en het hersenonderzoek met de Cartesiaanse uitgangspunten.
37/38: Als geen ander was Whitehead ervan doordrongen dat de quantummechnica een natuurbeeld opriep waarin tijd en ruimte niet op zichzelf kunnen bestaan. "zijn betekent niet ergens zijn en alléén daar, maar invloed ondergaan en invloed uitoefenen, een veld op een bepaalde wijze doortrekken en wijzigen" 27.).
Dit is niet alleen de werkelijkheid voor een organisme in de biologie maar ook voor een atoom in de fysica. Deze universele relativiteit maakt het Whitehead mogelijk te spreken van een "Philosophy of organism". De scheiding "geestelijk-materieel" noemt hij een "bifurcation of nature"; de "feit-waarde" tegenstelling een "vicious separation".
Bij Whitehead lijkt het begrip prehensie op "waarneming": "prehensie: concrete facts of relatedness" . Er worden verschillende prehensies gebruikt (fysische, conceptuele en hybride prehensies). Dit onderscheid voert nu te ver. Waarneming is een positieve prehensie die ook "feeling" wordt genoemd, een "vatten" in de ruimste zin. "Datgene wat elk gebeuren vat bij zijn eigen zelfwording is zelf op te vatten als een feeling" 28.). De overeenkomst met de fenomenologie is ten aanzien van de waarneming onmiskenbaar.
63: De Griekse filosoof Herakleitos (Heraclitus) had met zijn formulering 'panta rei' (alles stroomt, pneuma) alle nadruk gelegd op dat gebeurteniskarakter, en daaraan de gedachte verbonden dat men nooit tweemaal dezelfde (tijds)stroom kan doorwaden; kortom, dat de tijd onomkeerbaar is. Deze gedachte neemt Whitehead over.
65: De laatste jaren blijkt dat Whitehead met zijn organistisch model van de werkelijkheid zijn tijd ver vooruit was. Tegenwoordig treffen we een vergelijkbaar model aan in de zogenaamde chaos-natuurkunde. Hierin herkent men zelforganiserende natuur-processen in ver-van-evenwicht situaties (Prigogine). De 'fractals' met hun gebroken dimensies zijn in feite de wiskundige weergave van zo'n zelfscheppingsproces.

'Dreigt hier een Mr Hyde scenario waarbij het tegengif van het vogelgriepvirus het gif zelf wordt?' (OPINIE - Inge Mutsaers/Henk van Houtum Volkskrant 2 december 2011)
De ontwikkeling van een voor mensen besmettelijke variant van het vogelgriepvirus getuigt van menselijke overmoed. En daar is geen vaccin tegen.
De virologen zelf verantwoorden hun onderzoek door te wijzen op het maatschappelijke belang van het onderzoek. Namelijk dat ze tijdig een vaccin kunnen ontwikkelen als er een vogelgrieppandemie zou uitbreken. Maar die bezwering is bepaald geen geruststelling. Want daaruit spreekt een nogal grote pretentie. Namelijk dat ze niet alleen denken de natuur te kunnen modelleren dan wel voorspellen, maar ook werkelijk zonder neveneffecten doeltreffend kunnen ingrijpen. Als we bij de afgelopen virusuitbraken - zoals de Mexicaanse Griep, de vogelgriep, BSE, en de varkenspest - echter iets gezien hebben, is dat we die niet hebben kunnen voorspellen. En de beheersing ervan ging elke keer gepaard met onnodige paniek, overmatig inslaan van antibiotica en vaccins, massaal vernietigen van groenten en het uit voorzorg op grote schaal doden van dieren.
Almacht
Het lijkt er op dat we overmoedig zijn gaan geloven in menselijke almacht. Misschien is dat wel een effect van het van overheidswege ingepeperde geloof dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk. Het is de ultieme paradox van onze laat-kapitalistische maatschappij: dat het verlangen naar individuele zelfbeschikking samengaat met een extreem verlangen naar een maakbare menselijke samenleving, met inmiddels ook de natuur zelf op de snijtafel. Waar we vroeger nog onszelf verwarmden met de deken van het geloof, legt de overheid na de spreekwoordelijke dood van God de pastorale functie van hoop en troost nu dus in handen van de wetenschap en techniek. De witte jas als nieuwe deken van troost. Met de doctor als goeroe.
Maar dit geloof zorgt er dus nu wel voor dat diezelfde doctor nu zelfs een dodelijk virus maakt ter bescherming. Het is bijna het opzettelijk spotten met de natuur. Ons ultieme verlangen naar controle heeft daarmee een kantelpunt bereikt. Het is het punt waarop onze beschermheren zelf een extreem risico creëren en de angst niet doen afnemen, maar juist doen toenemen. Er lijkt sprake van 'collateral damage' van onze kennis. Of wat de Duitse filosoof Peter Sloterdijk omschrijft als auto-immunisering. Dat wil zeggen: de bescherming tegen een gevaar wordt een gevaar op zich.
Want, om met de Nederlandse popgroep De Dijk te spreken: 'We kunnen de wereld niet veranderen. Maar wel onze kijk erop.'

Pythagoras denkt in klassen, groepen, categorieën, verzamelingen. Pythagoras toont net als Ervin Laszlo en Ken Wilber een integrale denktrant. De unificatietheorie bevat het kader voor de 'Hoofdroute'. Het laat zien hoe klasseverschillen in deze tijd kunnen worden opgelost.

Hubert van Bell en Jan van der Veken boek Nieuwheid denken. De wetenschappen en het creatieve aspect van de werkelijkheid
Omschrijving
De wetenschappen en in het bijzonder de exacte wetenschappen hebben het moeilijk met het creatieve aspect van de werkelijkheid. Vooral bij de studie van complexe en niet-lineaire systemen zoals levende wezens duiken er nieuwe wetten op die niet in een reductionistische visie blijken te passen. Deze ‘emergente’ wetten zijn immers niet tot de fundamentele wetten van de fysica te herleiden. In dit boek bespreken we de problemen die samengaan met het ontstaan van nieuwe structuren en gedragspatronen tijdens het evolutieproces. We trachten een denkkader te ontwikkelen om nieuwheid te denken. Daarbij gaan we ervan uit dat het creatieve aspect van de werkelijkheid zich niet volledig aan de rationaliteit onttrekt. Belangrijke thema’s zijn onder meer de gelaagde structuur van de werkelijkheid, de grenzen van het reductionisme, het emergentiebegrip en de visies van Leo Apostel en Alfred North Whitehead. Nieuwheid denken kadert in het wereldbeeldenproject van ‘Worldviews’. Deze denkgroep werd in 1990 onder stimulans van Leo Apostel en Jan Van der Veken opgericht en beoogt de constructie van integrerende wereldbeelden vanuit een interdisciplinair en zelfs transdisciplinair perspectief. Het boek richt zich tot allen die belangstelling hebben in wereldbeelden en de diepere aard van de werkelijkheid.

De zeven zintuigen maken het met behulp van het non-lokaal bewustzijn mogelijk om boven ruimte en tijd uit te stijgen en dus harmonie te creëren.

Het bewustwordingsproces bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.

Bewustzijnsevolutie (evolutionaire kringloop) en Darwin's Evolutietheorie zijn de twee zijden van een medaille.

Het reflexieve bewustzijn verhindert, in de woorden van Duintjer, dat hun geest 'volledig tegenwoordig' in het heden kan zijn. Door over het heden na te denken verdeelt het reflexieve bewustzijn de aandacht met name over verleden en toekomst.

Fred Matser boek Net als jij ben ik EEN VAN DE MILJARDEN expressies van de schepping op deze aarde, Ervin Laszlo (p. 348):
Het geëvolueerde bewustzijn van één individu kan zich op die manier verbreiden en groeien; en als het weerklank vindt in het denken van een geheel nieuwe cultuur, kan het heel de beschaving naar een hoger plan tillen. Dit moet een wereldomvattende verheffing zijn, want de (over)heersende beschaving – de mechanistische, manipulerende en versplinterende beschaving van het industriële tijdperk – is al wereld omvattend. Toch behoeft de nieuwe beschaving - anders dan de huidige – niet monolithisch te zijn. Zij kan streven naar eenheid, onder het aanmoedigen van verscheidenheid, en zo organisch en ‘systematisch’ tegelijk zijn. Dit zijn de principiële inzichten die de grondslag vormen waarop de Club van Boedapest steunt. Zij komen tot uiting in het tweeling motto van de Club ‘Je kunt de wereld veranderen’ en ‘Op naar een wereldomvattende beschaving’.

Spinoza boek Ethica Deel 5: Een accent ligt op het hoe, de wijze of de weg die tot vrijheid leidt (Sp281). Begrijpen is de dingen zien in logische afhankelijkheid in plaats van in hun tijdelijke opeenvolging, zulk een begrip is even tijdloos, even eeuwig als een of andere mathematische waarheid, die ‘in God’ bestaat. Voorzover wij dus begrijpen zijn we eeuwig, hebben wij deel aan het oneindige Verstand van God (Sp335).

Spinoza (eveneens pantheïst) schreef in zijn Theologisch-politiek Tractaat uit 1670 onder meer dat jodendom en christendom (religies) alleen maar historische fenomenen waren, niet berustend op iets absoluuts.

Het bereiken van een beter leven op aarde is alleen mogelijk wanneer we het bewustzijn willen verruimen, grenzen willen verbreken, grenzen willen verleggen. Maar dan moeten we eerst de diepte in en kennis maken met onze eigen diepste kern.
Het 5D-concept belicht de dynamiek van verschillende concepten, perspectieven achter persoonlijke en collectieve bewustzijnsontwikkeling. De innerlijke verandering komt aan de buitenkant tot uitdrukking. Individuele transformaties leiden tot een collectieve verandering.
De stroom van de geschiedenis wordt gevormd door zowel onze individuele als collectieve daden. Na de doorgeslagen individualisering groeit nu langzaam het besef dat we niet zonder gemeenschap, een duurzame samenleving kunnen.
De mensheid raakt er steeds meer van bewust dat we voor de continuïteit van het leven op aarde nu verantwoordelijk zijn.
Het dwingt ons er toe op een slimmere manier met de natuur om te gaan. Opportunistische korte termijn oplossingen bieden geen uitkomst voor de langere termijn.

Het is het reflexief bewustzijn, het zelfbewustzijn dat een mens van een dier onderscheidt. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van de innerlijke werkelijkheid. Zo weerspiegelt de diagonaal ‘Monade en Duade’ zich in de diagonaal ‘Triade en Tetrade’, de diagonaal ‘God -Zoon - Heilige Geest’ zich in de diagonaal ‘Lichaam - Ziel - Geest’. Op de verticale as staat tegenover de ziel de Heilige Geest, anima mundi.

De Europese middeleeuwen waren door de invloed van het christendom in hoofdzaak theocentrisch gericht. Vanaf de renaissance en vooral in de periode van de Verlichting met de opkomst van de natuurwetenschappen in de 17e eeuw won het antropocentrische wereldbeeld opnieuw terrein.

Het probleem is dat we allemaal meer of minder met autisme (conditioneringen, beperkingen) zijn behept. Gedrag wordt vooral bepaald door de omstandigheden in de buitenwereld (nurture) te veranderen.

Ali Ritsema Door het oog naar het hart, een zoektocht door De Geheime Leer (p. 234):
Het brein, eenmaal ontdaan van de ‘wereldse’ invloed, heeft een enorm potentieel. Er wordt van gezegd dat het een onuitputtelijke generator is van de meest verfijnde kwaliteit van kosmische energie, uit de lage, brute energie van de natuur! Hersenpaden, vaste groeven, moeten worden afgebroken. Door De Geheime Leer te bestuderen worden de hersenen anders gericht. Steeds weer en weer, tot er geen gebaande paden meer zijn. Cruciaal is om altijd de aandacht op het hogere gebied vast te houden en te proberen je niet door het lichaam en het verstand omlaag te laten trekken en van het hogere te laten weghalen.

De leerschool van het leven is een netwerk van mensen of groepen mensen, een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid. De netwerkconnecties (Communicatie, Trekkermechanisme, NLP) in de microwereld van het brein functioneren analoog aan een sociaal netwerk ('complementaire schismogenesis') in de macrowereld.

De onderzoeksresultaten op het terrein van 'Nature en Nurture' bieden een kader voor het 'Incarnatie en Reïncarnatie' debat. Zelfreferentie vormt daarbij de spil. Het is en blijft allemaal mensenwerk. Centraal staat dat de toekomst wel degelijk het heden kan bepalen, hoe richten wij onze energie? Bij leven gaat het om de entelechie van Aristoteles, de emergente eigenschap zelfgelijkvormigheid. De vier oorzaken-leer van Aristoteles is nog steeds actueel. Pythagoras had de kwintessens, de onderliggende eenheid achter de verscheidenheid al te pakken, de chaos. Het zijn onze conditioneringen die bepalen hoe we de wereld zien.

In het rapport ‘E i V’ wordt de relatie ‘Absoluut en Relatief’ aan de hand van Ain-Soph (Parabram, éne Werkelijkheid) en het Ether-paradigma (Het paradigma van de relatieve ether) verklaart. De relatie ‘Absoluut en Relatief’ berust op het principe van complementariteit dat al door Heraclitus naar voren is gebracht en heeft op de ‘eenheid der tegendelen’ ('These + Antithese = Synthese', Hindoe-trimurti) het overbruggen van tegenstellingen betrekking.

In de theosofie wordt dit door het 2e en 3e Beginsel, Periodiciteit en Hiërarchieën, tot uiting gebracht.

I.M. Oderberg Over vrije wil en oorzakelijkheid
Karma is de noodzakelijke band tussen ons verleden, ons heden en onze toekomst. Als een wiel draait het onvermijdelijk rond, omdat wijzelf dag in dag uit, jaar in jaar uit doorgaan te bestaan, te handelen, handelingen te ondergaan en te reageren. Dit blijkt de manier te zijn waarop de Grieken de noodzakelijkheid zagen; het moet in deze zin zijn geweest dat de filosoof Alfred North Whitehead schreef: ‘De noodzakelijkheid in de Griekse tragedie wordt de natuurwet van het moderne denken.’ Overal om ons heen zien we de tekenen van een gecoördineerd systeem van levens, van de meest nietige tot de zeer grote, en coördinatie vraagt beslist om een coördinator.

'Zelforganiserende systemen' zijn een bijzonder soort dynamische systemen. Het zijn namelijk systemen waarin orde of structuur ontstaat en in stand blijft zonder dat er sprake is van een externe of centrale regelaar. Het systeem fikst het, zeg maar, 'zelf'. Wat er natuurwetenschappelijk nog allemaal méér gezegd moet worden - dat het systemen zijn die thermodynamisch open en dus niet in evenwicht zijn (zodat deze systemen door het creëren van orde toch niet de tweede hoofdwet van de thermodynamica schenden) en dat deze systemen vaak naast stabiliserende ook zichzelf opzwepende deelprocessen vertonen en gekenmerkt worden door een niet-lineaire dynamica - dat blijft hier nu verder onbesproken. Evenzo blijven de filosofische vragen - wat eigenlijk 'orde' is, en wat dat 'zelf' betekent in zelforganisatie - onbehandeld.
Prof. dr. Palmyre M.F. Oomen legt in deze publicatie een verband tussen 'Zelforganiserende systemen' en attractie.

De Kosmos, een goddelijk Plan; ‘Evolutie’ en ‘God’, divergentie of convergentie?...
Een belangrijke attractie van het boek vormen de citaten van protagonisten van het nieuwe holistische denken, o.a. David Bohm (bekend van Heelheid en de Impliciete Orde), Ken Wilber (de grote theoreticus van de transpersoonlijke psychologie), Whitehead (die de werkelijkheid ziet als een creatief proces) en Teilhard de Chardin (die Darwins evolutietheorie omvormde tot een creatieve ontwikkeling richting een universeel omega).
6. Zie het hoofdwerk van Whitehead, Process and Reality. Zie o.a. Wat gebeurt er in Gods naam? Een nieuwe kijk op wereld, God en religie vanuit het procesdenken van Alfred North Whitehead van Thomas E. Hosinski; Doet God ertoe? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen van Palmyre M.F. Oomen; Denken over God en wereld onder redactie van Willem B. Drees. Zie ook de artikelen van Ben Crul en Ko Kleisen in GAMMA. Zie het werk van Max Wildiers (o.a. Kosmologie, Theologie op nieuwe wegen, De muziek der sferen, De vijf vreugden van de geest) en Jan Van der Veken (o.a. De dynamiek van de religie, Een kosmos om in te leven, Denken aan al wat is, God en wereld). En zie: H. Berghs (red.), Denk-wijzen 1. Een inleiding in het denken van E. Levinas, L. Wittgenstein, A. Whitehead, J. Habermas.
Jan Van der Veken: "Whitehead zelf noemde zijn visie, uiteengezet in Process and Reality, 'philosophy of organism'. Dat organisch, creatief Geheel is voor hem geen machine, maar een Gebeuren van eenwording, gericht op het tot stand brengen van esthetische harmonie." Jan Van der Veken, Denken aan al wat is. Een hedendaagse fundamentele wijsbegeerte, Van Gorcum, Assen, Universitaire Pers, Leuven, 1994, p. 261.

Het probleem van het ego (twéé kanten van een medaille), de Unificatietheorie omvat al de Theorie van alles, de oplossingsrichting, die in De Geheime Leer van Blavatsky wordt uitgewerkt.

H.P. Blavatsky boek Isis ontsluierd Deel 1 (p. 10):
Maar Plato kon geen filosofie accepteren die elk spiritueel streven zou missen; die twee waren bij hem één. Voor de oude Griekse wijze was er maar één doel: het verkrijgen van WERKELIJKE KENNIS. Hij beschouwde alleen diegenen als echte filosofen of als zoekers naar waarheid, die de kennis bezitten van het werkelijk bestaande, in tegenstelling tot het louter zichtbare; van het altijd bestaande in tegenstelling tot het vergankelijke; en van wat blijvend bestaat in tegenstelling tot wat toeneemt, afneemt en afwisselend wordt ontwikkeld en vernietigd.
16: Deze hele combinatie van de opklimming van getallen in de idee van de schepping komt van de hindoes. Het wezen dat door zichzelf bestaat, Svayambhû of Svåyambhuva, zoals sommigen hem noemen, is één. Hij emaneert uit zichzelf het scheppende vermogen, Brahmå of purusha (de goddelijk mannelijke), en het ene wordt twee. Uit deze duade, de vereniging van het zuiver verstandelijke beginsel met het stoffelijke beginsel, evolueert een derde, Viråj, de wereld van de verschijnselen. Uit deze onzichtbare en onbegrijpelijke drie-eenheid, de brahmaanse trimurti, evolueert de tweede triade, die de drie vermogens voorstelt: het scheppende, het in stand houdende en het transformerende. Deze worden gesymboliseerd door Brahmå, Vishñu en Íiva, maar vermengen zich telkens weer tot één. De Eenheid, Brahmå, of zoals de Veda’s hem noemen, Tridañdi, is de drievoudig gemanifesteerde god, uit wie de symbolische Aum of de verkorte trimurti ontstond. Alleen onder deze drie-eenheid, altijd actief en tastbaar voor onze zintuigen, kan de onzichtbare en onbekende Monas zich aan de wereld van stervelingen manifesteren.
21: In de Epinomis wordt de leer van de pythagorische getallen met betrekking tot geschapen dingen volledig uiteengezet. Als een ware platonist beweert de schrijver ervan dat wijsheid alleen kan worden verkregen door een grondig onderzoek naar het occulte karakter van de schepping; alleen dat verzekert ons van een bestaan van
gelukzaligheid na de dood. In deze verhandeling staan uitvoerige beschouwingen over de onsterfelijkheid van de ziel, maar de schrijver voegt eraan toe dat we deze kennis alleen kunnen verkrijgen door een volledig begrip van de getallen. Want wie een rechte lijn niet kan onderscheiden van een kromme, zal nooit voldoende wijsheid bezitten om een wiskundig bewijs van het onzichtbare te begrijpen. Met andere woorden, we moeten overtuigd zijn van het objectieve bestaan van onze ziel (astraal lichaam) vóór ons kan worden meegedeeld dat we een goddelijke en onsterfelijke geest bezitten. Iamblichus zegt hetzelfde en voegt eraan toe dat het een geheim is dat behoort tot de hoogste inwijding. De Goddelijke Macht, zegt hij, is altijd verontwaardigd geweest over hen ‘die de constructie van de icosagonus bekendmaakten’, dat wil zeggen die de methode van het vormen van een dodecaëder1 in een bol aan de openbaarheid prijsgaven.
57: De harmonie en de wiskundige gelijkvormigheid van de dubbele evolutie – de spirituele en de fysieke – worden alleen verduidelijkt door de universele getallen van Pythagoras, die zijn stelsel volledig opbouwde op basis van de zogenaamde ‘metrische taal’ van de Veda’s van de hindoes. Pas kortgeleden nam Martin Haug, een van de ijverigste Sanskrietgeleerden, de vertaling op zich van het Aitareya Bråhmañam van de Rig-Veda.
58: Plato, de toegewijde leerling van Pythagoras, begreep dit zo goed dat hij beweerde dat de dodecaëder de meetkundige figuur was die de demiurg bij de bouw van het heelal had gebruikt.1 Enkele van deze getallen hadden een bijzonder heilige betekenis. De vier bijvoorbeeld, waarvan de dodecaëder het drievoud is, werd door de pythagoreeërs als heilig beschouwd. Het is het volmaakte vierkant; geen van de zijden is ook maar iets langer dan de andere. Het is het symbool van morele gerechtigheid en goddelijke rechtvaardigheid, meetkundig uitgedrukt.
240: Van Helmont, die een leerling van Paracelsus was, zegt ongeveer hetzelfde, hoewel zijn theorieën over magnetisme breder zijn ontwikkeld en nog zorgvuldiger zijn uitgewerkt. Het magnale magnum, het middel waardoor de verborgen magnetische eigenschap ‘de mensen in staat stelt elkaar wederzijds te beïnvloeden’, wordt door hem toegeschreven aan die universele sympathie die tussen alle dingen in de natuur bestaat. De oorzaak brengt het gevolg teweeg, het gevolg werkt weer terug op de oorzaak, en beide werken wederzijds op elkaar in.
323: Geen stofdeeltje kan ooit verloren gaan; geen enkel deel van de in de natuur bestaande kracht kan verdwijnen, dus was het bewezen dat kracht evenzeer onvernietigbaar is; en van haar verschillende manifestaties of krachten, onder verschillende aspecten, werd aangetoond dat ze wederzijds in elkaar kunnen worden omgezet, en slechts verschillende manieren van beweging van de stofdeeltjes zijn. En zo werd de wisselwerking van krachten (Wederkerigheid) opnieuw ontdekt.

H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I, Voorwoord van de schrijfster (p. x):
De schrijfster is daarom bereid de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit boek op zich te nemen en zelfs om te worden beschuldigd het helemaal te hebben verzonnen. Ze is zich volkomen bewust dat het veel tekortkomingen heeft; ze maakt er slechts aanspraak op dat, romantisch als het velen misschien toeschijnt, zijn logische samenhang en consistentie aan deze nieuwe Genesis in ieder geval het recht geven op één niveau te worden geplaatst met de ‘werkhypothesen’ die de moderne wetenschap zo gemakkelijk aanvaardt. Verder maakt het er aanspraak op te worden overwogen, niet op grond van enig beroep op dogmatisch gezag, maar omdat het zich nauw aan de Natuur houdt en de wetten van gelijkvormigheid en analogie volgt.
H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I Proloog (p. 32):
Zij is het ENE LEVEN, eeuwig, onzichtbaar en toch alomtegenwoordig, zonder begin of einde en toch periodiek in haar geregelde manifestaties, terwijl tussen die perioden het duistere geheim van het niet-zijn heerst; onbewust en toch absoluut Bewustzijn; niet te verwerkelijken en toch de ene op zichzelf bestaande werkelijkheid; inderdaad ‘een chaos voor het gevoel, een Kosmos voor de rede’. Haar ene absolute kenmerk, namelijk HETZELF, de eeuwige, onophoudelijke beweging, wordt in esoterische taal de ‘grote adem’2 genoemd, dat is de eeuwigdurende beweging van het Heelal in de zin van grenzeloze, altijd aanwezige RUIMTE. Wat bewegingloos is, kan niet goddelijk zijn. Maar er is ook in feite en in werkelijkheid niets absoluut onbeweeglijk binnen de universele ziel.
2) Plato toont zich een ingewijde als hij in de Cratylus zegt dat theos is afgeleid van het werkwoord theein, ‘bewegen’, ‘lopen’, want de eerste astronomen die de bewegingen van de hemellichamen waarnamen, noemden de planeten theoi, de goden. (Zie Deel II, Afd. II, XXII, De symboliek van kruis en cirkel.) Later ontstond uit het woord nòg een term, aletheia – de adem van god’.
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 11 Demon est deus inversus (p. 461):
De universele ziel is niet de inerte oorzaak van de schepping of (Para)Brahma, maar eenvoudig wat we het zesde beginsel van de verstandelijke Kosmos noemen, op het gemanifesteerde bestaansgebied. Zij is mahat of mahabuddhi, de grote ziel, het voertuig van de geest, de eerste oorspronkelijke weerspiegeling van de vormloze oorzaak en dat wat zelfs boven de geest staat. Tot zover over de misplaatste uitval van professor Wilson. De verklaring van het schijnbaar inconsequente beroep op Vishnu door de verslagen goden staat in de tekst van het Vishnu Purāna, als de oriëntalisten deze maar zouden opmerken. Er is een Vishnu als Brahmā en een Vishnu in zijn twee aspecten, leert de filosofie. Er is maar één Brahma, ‘in essentie prakriti en geest ’, enz.
De Geheime Leer Deel I, Hoofdstuk 6 De maskers van de wetenschap Fysica of metafysica? (p. 564/565):
Het atoom behoort volledig tot het gebied van de metafysica. Het is een tot een wezen geworden abstractie – in ieder geval voor de natuurwetenschap – en heeft strikt genomen niets met de natuurkunde te maken, omdat men het nooit kan onderwerpen aan een proef in een distilleerkolf of op een weegschaal. De mechanische opvatting wordt daarom een mengelmoes van de meest tegenstrijdige theorieën en dilemma’s in de geest van de vele geleerden die het hierover onderling niet eens zijn, evenmin als over andere onderwerpen. De oosterse occultist die deze wetenschappelijke strijd volgt, aanschouwt het verloop hiervan met de grootste verbijstering.
572: Deze vicieuze cirkel is het materialisme noodlottig. Het ziet zich in zijn eigen netten gevangen en er is geen uitweg uit het dilemma mogelijk. Als het zegt dat het atoom ondeelbaar is, zal de mechanica het de penibele vraag stellen: ‘Waardoor beweegt het Heelal dan en hoe hangen de krachten ervan samen? Een wereld die is gebouwd op volkomen onelastische atomen is als een machine zonder stoom en is tot eeuwige stilstand gedoemd16.’
16) Butlerof, Scientific Letters.
573: Het beste wat de wetenschap kan doen, is een houding van agnosticisme aan te nemen en deze vol te houden. Zij kan dan zeggen: ‘Voor uw opvatting bestaat niet meer bewijs dan voor de onze, maar we bekennen dat we in werkelijkheid niets weten, noch over kracht of stof, noch over datgene wat ten grondslag ligt aan de zogenaamde wisselwerking van krachten (Wederkerigheid). Alleen de tijd kan dus leren wie gelijk heeft en wie niet. Laten we geduldig wachten en hoffelijkheid betrachten, in plaats van elkaar te beschimpen.’

Deel III van het onderzoeksrapport 'E i V' behandelt de C-, P- en T-symmetry van het standaardmodel. Het beschrijft het universele patroon Triade + Tetrade = Kwintessens. Of met andere woorden het patroon van de mens is hetzelfde als het patroon van de gehele schepping.

Door religies bij het huisvuil te zetten betekent nog niet dat de moraal van het verhaal is opgelost.
De symptomen van ressentiment in de maatschappij zeggen iets over het psychosociale klimaat van deze tijd. Draait het niet juist om de discipline moraliteit? De dubbele moraal maakt het lastig om de veelheid van culturen met universele waarden te verbinden. Waarom laten we het gebeuren dat de schijnwereld in het multiculturele Nederland toeneemt?

De in het rapport ‘E i V’ geïnventariseerde modellen zijn net als SUSY supersymmetrisch.

Zowel Klaas van Egmond in zijn boek Een vorm van beschaving (p. 55) als Gerrit Teule in het boek Wat Darwin niet kon weten (p. 133) maken van i (wortel -1), de imaginaire 5e dimensie 'Weltstoff' (Materie-bewustzijn) gebruik. Het rapport ‘E i V’ bespreekt de kwintessens, de imaginaire 5e dimensie, de relatie met het universele denkvermogen (universele quintessens). Het universele denkvermogen, de kosmische ruimte en de eeuwige duur zijn de drie aspecten van de éne werkelijkheid.

====

Samenvatting (Evolutionaire kringloop, 'Reflexief Bewustzijn en Meta-leren' Levensbeschouwing, Ommekeer)

Krishna B.G. 11.32: - De Allerhoogste Heer zei: "De Tijd ben Ik, de grote vernietiger der werelden hier bezig met de vernietiging van alle mensen, behalve jullie (broeders) alleen, zullen alle soldaten die aan beide zijden staan opgesteld, hun einde vinden".
Albert Einstein: Mensen zoals wij, die geloven in de fysica, weten dat het verschil tussen Verleden, Heden en Toekomst slechts een koppige, volhardende illusie is.
De Mahatma Brieven: Geest, leven, stof, zijn geen natuurlijke beginselen die onafhankelijk van elkaar bestaan, maar de gevolgen van combinaties die door de eeuwige beweging in de Ruimte worden voortgebracht. (BRIEF No. 23B p. 172)
Sören Kierkegaard: Het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen, maar het moet voorwaarts worden geleefd.
William Gibson: The future has already arrived. It's just not evenly distributed yet.
Henri Bergson: Homo sapiens, het enige schepsel dat met rede is begiftigd, is ook het enige wezen dat zijn bestaan aan onredelijke zaken verbindt’
Christian Vandekerkhove: Ik zou durven stellen dat de breuk tussen de Antroposofische Vereniging en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is geweest om samen aan een groot monument te bouwen in een sfeer van eenheid in verscheidenheid.
Thomas Berry: Wat met de buitenwereld gebeurt, gebeurt ook met de binnenwereld. (Matthew Fox De verborgen spiritualiteit van mannen)
Ervin Laszlo boek Kwantumshift in het wereldbrein
Hoofdstuk 12 Metafysische, theologische en ethische implicaties,
Twee domeinen van de werkelijkheid (p.118).
In het nieuwe concept vormen de twee domeinen van de werkelijkheid – het domein van de actuele entiteiten (het ‘ruimtetijddomein’) en het domein van het kosmisch plenum (het ‘velddomein’) - tezamen de werkelijkheid.
Peter principle: In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence.
Klaas van Egmond: Wat persoonlijke ontwikkeling is voor het individu, is ‘duurzame ontwikkeling’ voor de samenleving.
Beide ontwikkelingen lopen langs dezelfde lijnen en worden aangedreven door dezelfde mechanismen
.
Stelling: Waar de gulden middenweg loopt is al millennia bekend. Het is niet nodig het wiel opnieuw uit te vinden. De middenweg geldt zowel top down als bottom up en is afhankelijk van de rollen die we bewust of onbewust in de maatschappij spelen. Er is niets nieuws onder de zon.
Stelling: De Vierde , Vijfde en Zesde macht (Media) in Nederland en Brussel zorgen voor de feedforward besturing, de groepsdynamiek in de samenleving en de 1e, 2e en 3e macht in Nederland voor feedback.
Stelling: Er treedt een paradigmawisseling van Thomas Kuhn, een revolutie in het wetenschappelijke denken op, wanneer de grens die tussen beide domeinen Geest en Lichaam is ontstaan wordt doorbroken.
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er maar een
natuurlijke tijd bestaat en dat is de eeuwige duur van Henri Bergson, het durée, het eeuwige nu.

De relatie tussen ‘Vergankelijk en Onvergankelijk’ berust op reciprociteit en Bijbels-complementarisme (Complementarianism) en wordt door Vyâsadeva in de Bhagavad Gita (hoofdstukken 2a,4,7,8,9,11,13,14,15,18a/b) toegelicht. Het oeuvre van H.P. Blavatsky is op deze relatie gebaseerd en wordt recent door Thich Nhat Hahn in met name zijn boek In de geest van liefde opnieuw aangehaald. In verband met de door Thich Nhat Hahn besproken soetra's, kan ook naar de Kama Sutra, een seksueel kookboek, worden verwezen. In Frankrijk zijn ook nog de gemeenschap van de boeddhistisch monnik Matthieu Ricard en van Roger Louis Schutz-Marsauche actief.

Laurens Verhagen Nietzsche en Levinas
Hoofdstuk 2: Een geschiedenis van het heden
2.2
Heidegger
2.2.1 ontische versus ontologische benadering van de tijd
Een volgend begrippenpaar dat duidelijkheid kan scheppen is 'ontisch' versus 'ontologisch', zoals dat door Heidegger wordt gebruikt. Dit onderscheid hangt sterk samen met het probleem of tijd er voor ons is als empirisch object (ontisch) of dat het ons waarnemen pas mogelijk maakt (ontologisch). Als we zeggen dat tijd niet in tijd is uit te drukken, dan ligt het probleem in het feit dat we 'tijd' twee keer op een verschillende wijze gebruiken: de eerste keer ontologisch en de tweede keer ontisch. Hierbij moet niet gedacht worden aan twee verschillende incommensurabele gebieden, een ontisch en een ontologisch, maar meer aan twee manieren waarop we op de zijnden betrokken zijn. Vertaald naar meer alledaagse begrippen is bovenstaande enigszins te vergelijken met een letterlijk vs. metonymisch gebruik van het woord 'tijd'. Het zal duidelijk zijn dat een zin als "De tijd doet zijn werk en alle vreugden en geneugten verliezen door herhaling hun charme" ( Kundera, het Boek van de Lach en de Vergetelheid) een heel ander gebruik van het woord 'tijd' maakt dan in "de tijd had de helling niet kunnen nemen en rolde terug." ( uit het Behouden Huis van W.F. Hermans en geciteerd door J.J.A. Mooij die het althier, in een terzijde, over het metonymisch opvatten van tijd heeft, p 194) Deze laatse tijd is metonymisch gebruikt; het gaat niet over de tijd zelve, maar meer om de gebeurtenissen zoals die zich in de tijd kunnen voordoen.

Laatste verzoek van leermeester Hawking (George van Hal de Volkskrant 11 maart 2023, Wetenschap p. 24-25):
Het is ‘misschien wel de grootste vraag’ waarover
Stephen Hawking nadacht: waarom uit de oerknal een heelal vol leven ontstond. Thomas Hertog, die twintig jaar met Hawking werkte, zoekt in Het ontstaan van de tijd naar een antwoord.
Waarnemingen suggereren een waarnemer. Beweert u dat mensen het heelal hebben geschapen?
Twintig jaar lang werkte Hertog met Hawking samen en dat blijkt uit Het ontstaan van de tijd, Hertogs boek met de ondertitel Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal.
‘Een waarneming kan in de natuurkunde ook zonder mensen. Het vindt al plaats wanneer een ontmoeting met een deeltje in de vroege kosmos een van de talloze mogelijke paden van de geschiedenis van het heelal plots uitsluit. Maar: uit ons idee blijkt wel dat de werkelijkheid een gevolg is van zijn geschiedenis. En van die geschiedenis maken wij deel uit. Het heelal is daarom op een dieper niveau toch een co-creatie.’

Wim van den Dungen: Metafysisch kunnen we speculeren over de mogelijkheid van een 'force active' (Leibniz), of 'entelechie' (Driesch), 'élan vital (Bergson), 'vitaal principe' (Hahnemann), 'creativity' (Whitehead), 'morfogenetisch veld' (Sheldrake), 'etherisch dubbel' (theosofie), 'ch'i' (taoïsme), 'prâ a' (yoga) of 'vitale kracht'.
Henri Bergson: De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.
Chaos-in-orde & orde-in-chaos zijn de relatieve, verbindende termen die in het denken over chaos zeer vaak gemist worden. Door orde te statisch te denken (beweging eraan ondergeschikt te maken) bleef de chaospool verdrongen. Door chaos te dynamisch te denken, kon de quasi-coherentie van proto, quasi-, & volstrekte chaos niet aan de oppervlakte komen. Het was noodzakelijk om het materiebegrip te herzien.

De huidige tijdgeest vraagt om een nieuwe invulling van de getallenleer van Pythagoras. Er is behoefte aan een nieuw paradigma in de wetenschap in de geest van The Advancement of Learning van Francis Bacon of de natuurlijke theologie volgens Alfred North Whitehead (m.i.v. Henri Bergson, Jiddu Krishnamurti, Teilhard de Chardin, ea.).

De wederkerigheid (reciprociteit) tussen de horizontale - en vertikale cirkel, de lemniscaat symboliseert de relatie tussen geest en lichaam]], tussen ongemanifesteerd en gemanifesteerd. Het brengt de theorie van de ark van Noach’, de 49 fasen van actief bestaan, de theosofische leer van zeven Rassen en zeven Ronden de twéé kanten van een medaille, het mysterie van het leven tot uitdrukking. Of met andere woorden de ark van Noach is een geestelijk voertuig dat door de lemniscaat, de eeuwige wederkeer wordt gesymboliseerd. Om de éne werkelijkheid te verklaren is de ark van Noach, net als de grot van Plato en De ondergrondse spoorweg een allegorie.

Hoe we de balans kunnen herstellen, hoe we ons kunnen verlossen van onze bubbel is al millennia bekend. Hoe is het mogelijk dat politici in hun bubbel blijven geloven? Noachs ark volgens H.P. Blavatsky en de Sextant van de viroloog Jaap Goudsmit (Emma Curvres Volkskrant 11 augustus 2020 p. V2) zijn een metafoor, die ook in het boek De formule van de mentescoop van Gerrit Teule wordt gebruikt. Om het casinokapitalisme te duiden maakt Arnon Grunberg van het balletje gebruik,Tom Hofland schrijft over de Kwaadaardige kikkers (Volkskrant 15 augustus 2020 Zomer Magazine p. 23) en Peter Giesen over Broederschap (Volkskrant 15 augustus 2020 Opinie p. 21).

Het heden bepaalt hoe we kijken naar het verleden (Thomas Hendrix de Volkskrant 31 oktober 2016, p. 18):
Geschiedenis hoeft niet te verbinden, zoals
Martin Sommer wil. Het blijft 'een discussie zonder eind'.
Is er ooit een tijd geweest dat dit niet zo was? Historici staan niet los van de samenleving en de tijd waarin zij leven. Dit is natuurlijk onmogelijk.
Hedendaagse opvattingen zullen altijd doorsijpelen in de verhalen die historici schrijven. Dit was al zo ten tijde van Leopold von Ranke en dit zal altijd zo blijven. Dat wij ons nu druk maken over ons koloniaal verleden zegt dan ook veel over onze hedendaagse 'versplinterde samenleving'.
Sommer wil echter graag terug naar die goede oude tijd waarin geschiedenis in het teken stond van een zoektocht naar gezamenlijkheid. Geschiedenis moet verbinden. Hij noemt het werk van Pierre Nora, Lieux de Mémoire, en de Nederlandse opvolger Plaatsen van Herinnering. Deze bundels weerspiegelden de tijd waarin ze werden samengesteld. Het natiebesef begon te verwateren en historici poogden de herinneringen aan de natie, de 'lieux de mémoire', te inventariseren. Maar toonden deze werken niet juist aan dat de maatschappij toen al geen eenheid was?
Ten slotte, moeten historici zich bemoeien met politieke en juridische kwestie? Nee, dat is niet hun primaire taak. Maar dat historici de
politionele acties opnieuw onder loep willen nemen maakt hen geen aanklagers of rechters. De politionele acties zijn lang een lastig onderwerp geweest om over te schrijven. Het verzet vanuit de veteranenpopulatie is inmiddels weg en langzaamaan komt er ook vanuit de Indonesische kant meer openheid over het dekolonisatieconflict.
Nieuw onderzoek is wenselijk, want we weten nog lang niet alles. Het idee dat nieuw onderzoek niets wezenlijks nieuws zou opleveren is onzin. Zo heeft het recent uitgebrachte boek van
Rémy Limpach weer veel nieuwe bevindingen en nieuwe vragen opgeleverd. Hoe komt Sommer erbij dat het afgelopen is met het beginsel van geschiedenis als 'discussie zonder eind'? De discussie is juist springlevend. We slaan nieuwe wegen in die weer nieuwe interpretaties opleveren en dat is maar goed ook.

Het rapport 'E i V' laat zien dat het wiel, de unificatietheorie van Eenheid in Verscheidenheid al is uitgevonden. In principe draait het om één medaille met twee kanten. De mystieke weg (Laozi, Pythagoras, Plato, Jezus, Boeddha, Mohammed, Ramon Lull, Blaise Pascal, Bahá'u'lláh, Hazrat Inayat Khan, Blavatsky, Sri Aurobindo, Carl Jung, Teilhard de Chardin, Maslow) berust op ervaringen uit het verleden. Voor acceptatie van de nieuwe unificatietheorie dient aan één voorwaarde te worden voldaan namelijk dat de wetenschappelijke wereld akkoord gaat dat er maar een natuurlijke tijd bestaat, het eeuwige nu, het durée van Henri Bergson. De theorie kan dan een houvast bieden voor de toekomst.

Jan Foudraine Wie is van hout...
Anti-psychiatrie en gekkenbeweging
De grootschalige campussen waar
patiënten buiten de samenleving gehouden worden krijgen minder steun. Het boek Wie is van hout... van Jan Foundraine is in die ontwikkeling een ijkpunt.
Het werd na publicatie in 1971 door bijna iedere werker in de psychiatrie gelezen, en uiteindelijk in meer dan 200.000 exemplaren verkocht, later in het Engels en Duits vertaald.
Foudraine omschrijft het boek als een gang door de psychiatrie en doet er verslag in van zijn vijf jaar werken in de Chestnut Lodgekliniek in de Verenigde Staten, bij Frieda Fromm-Reichmann.
Anti-psychiatrie is de overkoepelende term, die deze tegenbeweging omschrijft. Ronald Laing (Gezin en waanzin), David Cooper (Villa 21) en Thomas Szasz (Waan van de waanzin) zijn de belangrijke woordvoerders van de beweging. In Italië en Engeland worden psychiatrische inrichtingen afgeschaft. In Vlaanderen was er de psychiater Steven de Batselier met zijn alternatief therapeutisch centrum ‘Passage 144’ in Leuven. De democratische psychiatrie (Franco Basaglia) wordt populair in Nederland: voorbode van de zogenaamde vermaatschappelijking in latere jaren.In Nederland start een beweging in de richting van meer ambulant werken, tussenvoorzieningen, vormen van beschermd wonen. Kees Trimbos had een belangrijke rol in het openbreken van de intramurale psychiatrie in Nederland.
Zowel de anti-psychiatrie uit de jaren zeventig als de opkomst van de cliëntenorganisaties in de psychiatrie hebben een belangrijke en duurzame invloed gehad.
Psychiatrie is er menselijker op geworden, en meer zichtbaar in de samenleving. Tegelijk is er wel opnieuw kritiek op het veelvuldig gebruik van medicijnen, net als in de jaren zeventig.

We zijn tijdelijk én eeuwig (Ina Ruijter de Volkskrant 1 april 2023, katern Zaterdag p. 29):
Op de mulo, in de jaren zestig, had ik een leraar aardrijkskunde, meneer
Wijsfelt. Hij zei ooit tussen neus en lippen het volgende (in mijn woorden): ‘We denken dat alles eindig is, maar misschien is dat helemaal niet zo.
Sindsdien leef ik met precies het idee dat beschreven wordt door
George van Hal in de krant van afgelopen donderdag (‘Huh? Bestaan er écht zwarte gaten die ouder zijn dan het heelal?’). Het is (een deel van) het fundament van mijn bestaan. Het heelal was er altijd al en zal er altijd zijn. Uitdijen en inkrimpen ('convergentie en divergentie', Teilhard de Chardin), een beetje als een hartslag. Van Hal spreekt over een ‘totáál bizar alternatief’. In mijn ogen is het de meest logische theorie.
Misschien klonteren sommige onderdelen? En worden die onderdelen weer gebruikt (
reïncarnatie)? Misschien verklaart dat hoe een naoorlogs jongetje gedetailleerd ervaringen van een WOII-oorlogspiloot kan reproduceren?
We zijn tijdelijk én eeuwig. Een stofje in het heelal. Ik kan er prima mee leven. Om het fenomeen reincarnatie te onderbouwen past de theosofie (esoterie) zes axioma's toe.

Zo'n 350 jaar geleden was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de machtigste staat in de wereld met de sterkste vloot en een bloeiende handel tot in alle uithoeken van de wereld. Die tijd bracht Constantijn en Christiaan Huygens voort. Constantijn (1596-1687) was dichter en diplomaat. Als secretaris van de stadhouders van Oranje was hij een van de architecten van de groei en bloei van de Republiek. Zijn briljante zoon Christiaan (1629-1695) ontwikkelde zich tot een groot wetenschapper, bedreven in wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde. De uitvinder van het slingeruurwerk is Christiaan Huygens.

In 1972 ontstond een 'biologische' vlinder (vlindereffect) van Edward Lorenz. Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben, en zich dus 'chaotisch' gedragen, zijn onder meer de beurshandel en de atmosfeer. De hamvraag is wat is tijd, dus hoe wordt de Alpha en Omega van het bestaan, de kloktijd en innerlijke tijd met elkaar verbonden? Primair draait het nog steeds om niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.

Follow de sun (Wilma de Rek de Volkskrant 25 maart 2023, katern Beken & Wetenschap p. 4-6):
Vannacht gaat de
zomertijd in en krijgt onze biologische klok haar jaarlijkse opdoffer. Want gepruts daaraan kan ziek maken. Hoe werkt die klok, hoe verhoudt hij zich tot de ‘echte’ klok – en wat ís eigenlijk de ‘echte’ klok?
Zonnewijzer was de enige echte klok
De zonnewijzer! Wie weet nog wat dat is? In Nederland minimaal tachtig mensen, want zoveel leden telt de in 1978 opgerichte Nederlandse
Zonnewijzerkring, zegt bestuurslid Frans Maes, tevens redacteur van het verenigingsblad Zon & Tijd en bezig met een boek over zonnewijzers. Of al die leden ook echt begrijpen hoe een zonnewijzer werkt, is iets anders. , die zijn werkzame leven als biofysicus doorbracht aan de Rijksuniversiteit Groningen, voelt zich nog weleens eenoog in het land der blinden. ‘Daarom ben ik een paar jaar geleden voor onze leden een cursus zonnewijzerkunde begonnen. Het eerste jaar had ik daar geen goniometrie in gestopt, met sinussen en tangensen en zo, wat eigenlijk wel de basis is. Het tweede jaar dacht ik: dit wordt hem niet. Dus toen heb ik de goniometrie toegevoegd en haakten er wel mensen af. Het is best ingewikkeld, zonnewijzerkunde was vroeger een essentiële wetenschap.’
‘Tijdmeting heeft altijd te maken gehad met het
reguleren van maatschappelijke processen. En het is nu eenmaal zo dat de zon hier maximaal acht uur boven de horizon vertoeft op de kortste dag van het jaar, en maximaal zestien uur op de langste dag. Daar verander je niks aan, hoe je ook met klokken schuift.’

Relatieve tijd en absolute tijd geven het verschil aan tussen kloktijd en innerlijke tijd respectievelijk Chronos en Kronos. De relatieve - en absolute tijd verhouden zich tot elkaar als evolutie en involutie. De relatieve tijd is de 4e dimensie, de eenheid van 'Ruimte en Tijd', de relatieve ruimtetijd. De 5e dimensie is de eenheid van het nu met de eeuwigheid, de absolute ruimtetijd. Om deze dimensie, de evolutionaire kringloop uit te beelden wordt de lemniscaat gebruikt. De lemniscaat staat symbool voor de eeuwige wederkeer.

H.P. Blavatsky boek De stem van de stilte
Fragment I De Stem van de Stilte:
12 (p. 44 58.): U kunt het pad niet bewandelen vóór u dat pad32 zelf bent geworden.
77: (32) Dit ‘pad’ wordt in alle mystieke werken genoemd. Zoals Krishña in de Jñåneßvarî zegt: ‘Wanneer dit pad wordt overdacht, drager van de boog, . . . of men zich nu naar de bloem van het Oosten of naar de academies van het Westen keert, bedenk dan dat het een pad is waarlangs men reist zonder zich te bewegen. Naar welke plaats u op dit pad ook wilt gaan, die plaats wordt uzelf.’ ‘U bent het pad’, wordt de adept-goeroe verteld, en deze herhaalt het aan de discipel na de inwijding. ‘Ik ben de weg en het leven’, zegt een andere MEESTER.
18 (p. 49 88.): Gelukkige, wanneer u in het zevende bent gekomen, zult u de
heilige drie38 niet meer waarnemen, want u zult zelf die drie zijn geworden. Boven uzelf en uw denken, als tweelingen op één lijn, schittert de ster39 die uw doel is. De drie die in onuitsprekelijke glorie en gelukzaligheid verblijven, hebben nu in de wereld van måyå hun namen verloren. Ze zijn één ster geworden, het vuur dat brandt maar niet schroeit, het vuur dat de upådhi40 is van de vlam.
78,79: (39) De
ster die boven u schittert, is ‘de ster van inwijding’. Het kasteteken van de Íaiva’s, de aanhangers van de sekte van Íiva, de grote beschermheer van alle yogî’s, is een zwarte, ronde vlek, misschien nu het symbool van de zon, maar vroeger, in het occultisme, van de ster van inwijding.
Fragment III De Zeven Poorten
1.
Dana, de sleutel van barmhartigheid en onsterfelijke liefde.
2. Shila, de sleutel van harmonie in woord en daad, de sleutel die oorzaak en gevolg in evenwicht houdt en geen ruimte laat voor de werking van karma.
47 (p. 74,75 220.):Zo zult u in volledige harmonie zijn met al wat leeft; heb de mensen lief als waren ze uw broederleerlingen, discipelen van één leraar, zonen van één liefdevolle moeder.
48 (p. 75 222.): Voordat u aan het begin van het pad staat, vóór u door de eerste poort gaat, moet u de twee in het ene (twee in één) doen opgaan en het persoonlijke opofferen aan het onpersoonlijke ZELF, en zo het ‘pad’ tussen de twee – het antaskarana9 – vernietigen.
74 (p. 80 245.): Want op het
vierde pad zal de geringste zucht van hartstocht of begeerte het constante licht op de reine witte muren van de ziel in beroering brengen. De minste opwelling van verlangen naar of verdriet over måyå’s bedrieglijke gaven, een gedachte zo voorbijgaand als een bliksemflits, zal langs anta˙karaña – het pad dat ligt tussen uw geest en uw zelf, het brede kanaal van gevoelens, waardoor ahaµkåra14 ruw wordt gewekt – ervoor zorgen dat u uw drie prijzen verspeelt: de overwinningen die u heeft behaald.
74 (p. 80 246) Want weet dat het
EEUWIGE geen verandering kent.

In haar oeuvre toont H.P. Blavatsky aan dat matchfixing zo oud is als de weg naar Rome. De twee soorten ervaringen waar Prigogine naar verwijst hangen samen met de kloktijd en de psychologische tijd van Claudia Hammond, de kloktijd en innerlijke tijd'(Chronos en Kairos) van Joke Hermsen, met Chronos en Kronos van H.P. Blavatsky, chronologische en psychologische tijd van Krisnamurti en Rohit Mehta, de standaardtijd en psychologische tijd van René Meijer en met de relatieve en absolute tijd, de eeuwige wederkeer in het rapport ‘E i V’. Door het Oosterse en Westerse denken met elkaar te verbinden, de Gulden Middenweg ontstaat synergie. Theosofie hanteert de Doel-Middel strategie, waar het Doel staat voor het met behulp, Middel, pelgrimage verbinding zoeken met het hogere Zelf.

De tegenpolen Licht en Donker, Goed en Kwaad, de kardinale deugden, altruïsme en egoïsme kunnen niet zonder elkaar, zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, zijn complementair.
Rechterpad of linkerpad is een metafoor, waar kies je voor in het leven, goed of kwaad, deugden of ondeugden, altruisme of egoisme. De zevenvoudige hiërarchie van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, zintuigen, Wilber-Combs-rooster) zijn de schakel (verstrengeling) tussen 'geestkunde en natuurkunde'. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de linker – en de rechterhersenhelft (linker- en rechterpad, koopman en dominee), is voor het creëren van balans verantwoordelijk. Het 'ieder voor zich', het zogenaamde linkerpad, de schaduwzijde staat voor de 'belangenverstrengeling', (de verstrengeling tussen de 1e, 2e en 3e macht en 4e, 5e en 6e macht) op aarde.

De evolutie van de mensheid, de gemanifesteerde werkelijkheid op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen (bv. biogeochemische cyclus, epigenetica, conjunctuurgolf, kondratiev-cyclus). Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving (Akasha-kronieken) legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief. Het boek Mens tussen hemel en aarde van Willem Schulte Nordholt laat het euvel zien dat we nog steeds niet bereid zijn van de geschiedenis te leren. De geschiedenis is de vrucht van de innerlijke wereld. Maar is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Het rapport 'E i V' wil aantonen dat het wiel al is uitgevonden en dat het wel nuttig kan zijn van de geschiedenis te leren. Cultuuroverdracht, gedragsverandering, de wenselijk geachte mentaliteitsverandering kan alleen wat worden als we fouten durven maken, ze ruiterlijk toegeven en ervan leren. Solide, sterke ego’s durven hun fouten toe te geven. Grote ego’s geven externe omstandigheden de schuld. Dit geldt top down en bottom up, dus zowel voor de bestuurlijke elite als voor de man en vrouw in de straat.

Grace F. Knoche boek De Mysteriescholen door de eeuwen heen
Hoofdstuk 3 De bestaansreden van de mysteriën
Zoals meester KH (
Kuthumi) schreef:
de hoogste
planeetgeesten, zij die niet meer kunnen dwalen . . . verschijnen op aarde alleen aan het begin van elk nieuw mensengeslacht; bij het vertakken, en bij de eindpunten van de grote cyclus. En zij blijven niet langer onder de mensen dan nodig is om de eeuwige waarheden die zij leren zo krachtig op het plastische denkvermogen van de nieuwe rassen af te drukken, dat ze zeker niet verloren zullen gaan of in de eeuwen daarna door komende generaties volledig zullen worden vergeten. De opdracht van de planeetgeest is niet anders dan het aanslaan van de GRONDTOON VAN DE WAARHEID.
De Mahatma Brieven aan
A.P. Sinnett, Brief 9, blz. 46
Tegelijk met het vestigen van de
mysteriescholen in Atlantis, ongeveer vier of vijf miljoen jaar geleden, kwam het vijfde, Indo-Europese of Arische ras* langzaam tot stand, enorm geholpen door geestelijk verfijnde ego’s die door banden van goddelijke verwantschap daarheen werden aangetrokken. Geleidelijk werd de bodem gereedgemaakt, en nadat het werk van het aanslaan van de ‘grondtoon van de waarheid’ was volbracht, keerden de halfgoden naar hun hogere sferen terug. Een miljoen jaar geleden was de begeleiding van het nieuwe ras naar een volwassen bestaan voltooid en was het ingeprent met de kennis van ‘eeuwige waarheden’.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van de natuurwet van 'zaaien en oogsten', 'in het verleden ligt de toekomst besloten' Grace F. Knoche:
En omdat we één mensheid zijn en niet los van elkaar staan, beïnvloeden we niet alleen het lot van degenen met wie we omgaan, maar ook van duizenden anderen die op onze golflengte zitten. Als onze
motieven altruïstisch zijn, zaaien we in de gebieden van de geest; dienen we onszelf, dan zaaien we op de akker van ons persoonlijke zelf. We oogsten zoals we zaaien, want de natuur reageert onpersoonlijk zonder rekening te houden met wat voor de zaaier aangenaam of onaangenaam zou zijn. De oogst zal zich automatisch aanpassen aan het zaaisel, omdat ieder mens zijn eigen oogster en optekenaar is die op de geheugencellen van zijn karakter, en in feite op elk niveau van zijn wezen, afdrukt wat hij is.

Grace F. Knoche Als de wortels diep zitten. . .
Mensen verschillen in
temperament en karakter en variëren van geboren tobbers tot aartsfatalisten. Op de een of andere manier moeten we leren leven volgens de gulden middenweg van Pythagoras en de middenweg van de Boeddha. Er zijn echter mensen die zich in de greep van de angst bevinden, bang zijn voor elke verandering van de wind, iedere schaduw op de muur. Het is duidelijk dat een overdreven medegevoel hun paniek eerder verergert dan verdrijft, en voor hen kan een professionele behandeling nodig zijn als tijdelijk hulpmiddel. Toch kan een rustige, sterke en liefdevolle aanwezigheid wonderen doen en een ander helpen kalm te worden en het innerlijke evenwicht te herwinnen.

Om de machtsbalans van Cyriel de Beun op het continent te bewaren is niet alleen een politieke unie belangrijk, maar gaat het primair om de eenheid van 'Zaaien en Oogsten', de eeuwige wederkeer beweging.
De zelfreflectie, het probleem van het ego, de interacties, de weerspiegeling tussen 'Fysica en Metafysica' en de beide hersenhelften is door Pythagoras al onderkend (bv. De grote Ingewijden van Eduard Schuré, Mysteriescholen van Konrad Dietzfelbinger).

Het morele kompas wordt gebruikt om de samenhang tussen 4 elementen (Triade + Tetrade) - synthese van het mannelijke en vrouwelijke - het 5e element weer te geven. Tegenover Ether staat Aether. De interacties tussen beide kunnen door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras en de categorieënleer van Aristoteles, worden gesymboliseerd.

De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 2 De mysterietaal en haar sleutels (p. 342):
Ze bezaten die kennis ongetwijfeld, en op deze ‘kennis’ was het programma van de MYSTERIËN en van de reeks inwijdingen gebaseerd: zo werd de bouw van de piramiden mogelijk, de eeuwigdurende getuigenis en het onverwoestbare symbool van deze mysteriën en inwijdingen op aarde, zoals de banen van de sterren dit aan de hemel zijn. De cyclus van de inwijding was een weergave in het klein van die grote reeks kosmische veranderingen waaraan de astronomen de naam tropisch of siderisch jaar hebben gegeven. Evenals aan het einde van de cyclus van het siderische jaar (25.868 jaren) de hemellichamen terugkeren tot dezelfde stand ten opzichte van elkaar als zij aan het begin daarvan innamen, heeft ook de innerlijke mens aan het einde van de cyclus van inwijding zijn oorspronkelijke staat van goddelijke zuiverheid en kennis herkregen, van waaruit hij begon aan zijn cyclus van aardse incarnaties.

De Geheime Leer Deel II De oorspronkelijke manu's van de mensheid (p. 351,352):
In de elfde crore3 wordt de moeder (de aarde) ondoorzichtig, en in de VEERTIENDE1 vinden de pijnen van de adolescentie plaats. Deze stuiptrekkingen van de natuur (geologische veranderingen) duren ononderbroken voort tot haar twintigste crore van jaren, waarna ze periodiek worden, en met lange tussenpozen voorkomen.
3) Dit is in het tijdperk van de zogenaamde
secundaire schepping. Over de primaire, toen er op de aarde drie elementalenrijken waren, kunnen we om verschillende redenen niet spreken; één daarvan is dat men – tenzij men een groot ziener is, of van nature intuïtief – dat wat nooit in bestaande woorden kan worden uitgedrukt, niet zal kunnen begrijpen.
1)
Hippocrates zei dat het getal zeven ‘door zijn occulte krachten neigde tot het tot stand brengen van alle dingen, schenker te zijn van het leven en bron van alle verandering daarin’. Het leven van de mens verdeelde hij in zeven tijdperken (Shakespeare), want ‘zoals de maan haar fasen elke zeven dagen verandert, beïnvloedt dit getal alle ondermaanse wezens’, en zelfs de aarde, zoals wij weten. Bij het kind verschijnen de tanden in de zevende maand en hij wisselt ze als hij zeven jaar is; bij tweemaal zeven begint de puberteit en bij driemaal zeven zijn al onze verstandelijke en vitale vermogens ontwikkeld; bij viermaal zeven is hij in zijn volle kracht, bij vijfmaal zeven zijn zijn hartstochten het verst ontwikkeld, enz. Dat geldt ook voor de aarde. Deze heeft nu de middelbare leeftijd bereikt, maar is daarom toch niet veel wijzer. Het tetragrammaton, de vierletterige heilige naam van de godheid, kan op aarde slechts worden ontbonden door zevenvoudig te worden door de zichtbare driehoek, die tevoorschijn komt uit de verborgen Tetraktis. Daarom moet men op dit gebied het getal zeven aannemen. Zoals staat geschreven in de Kabbala, ‘De grotere heilige samenkomst’, v. 1161: ‘Want er is stellig geen stabiliteit in die zes, behalve (wat zij ontlenen) aan de zevende. Want alle dingen hangen af van de ZEVENDE.’
353:Maar Vishnu is de goddelijke geest als abstract beginsel en ook als de instandhouder en voortbrenger, of schenker van het leven – de derde persoon van de
trimurti (die bestaat uit Brahma, de schepper, Siva, de vernietiger en Vishnu, de instandhouder). Volgens de allegorie leidt Vishnu, in de vorm van een vis, de ark van Vaivasvata Manu veilig over de wateren van de vloed.
De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 25 De mysteriën van het zevental (p. 697):
'Ruimte en Tijd' zijn één. Ruimte en tijd zijn naamloos, want ze zijn het onkenbare DAT, wat alleen kan worden gevoeld door middel van zijn zeven stralen – die de zeven scheppingen, de zeven werelden, de zeven wetten zijn’, enz. . . .
De Geheime Leer Deel I, hoofdstuk 17 De dierenriem en zijn ouderdom (p. 721):
Pythagoras en na hem Philo Judaeus beschouwden het getal 12 als heel heilig. ‘De dodecaëder is een VOLMAAKT getal.’ Het is het getal van de tekens van de Dierenriem, voegt Philo eraan toe, die de zon in twaalf maanden bezoekt, en het is ter ere van dat teken dat Mozes zijn volk in twaalf stammen verdeelde, de twaalf koeken (Levit. xxiv, 5) van het toonbrood instelde en twaalf edelstenen plaatste rond het gewaad van de hogepriesters. (Zie De Profugis.)
Om de relatie tussen de fenomen chronologische en psychologische tijd te duiden maakt Blavatsky van de keerzijde van de medaille gebruik. De relatieve tijd (kloktijd), de subjectieve ervaring staat tegenover de absolute tijd, de objectieve tijdsregistratie met de atoomklok. De kloktijd ervaren we op aarde, de innerlijke tijd, de arrow of time (Zeitpfeil déjà vu) verbindt ons met de hemel. De 'pijl van de tijd' is een intuïtief ervaarbaar verschijnsel en komt overeen met de 'wereldlijn' uit de relativiteitstheorie: een gebeurtenis gezien als een beweging door de ruimte, waardoor sprake is van een 'ruimtetijd' (Zeitraum).

De oplossing van het vraagstuk waarmee de bewustzijnsevolutie of de natuurwet van cyclisch, evolutionair scheppen zich bezig houdt is al millennia bekend. De wisselwerking, de wederkerigheid tussen geest en materie is een medaille met twee kanten, waarop zowel het Zelf-eon van Jean Charon, de bewustzijnsevolutie als de evolutietheorie van Darwin (Intelligent Design en Darwinisme) van toepassing zijn. De bewustzijnsevolutie, de ziel, de kern van de mens heeft op de absoluteRuimte en Tijd’ (Einsteins kosmische Geest!, singulier punt), de absolute existentie betrekking, daarentegen de evolutietheorie op de relatieve ‘Ruimte en Tijd’, de relatieve existentie. De kwintessens van dit verhaal draait echter om survival of the fittest. Het dilemma van het leven ligt besloten in: Waar kiezen we nu voor? Het brengt de kwintessens, de moraal van dit verhaal tot uitdrukking. In de absolute ‘Ruimte en Tijd’ ontstaat er een potentiaalverschil van nul. De potentiaal op een plaats is een natuurkundige grootheid die op een bepaalde manier samenhangt met de kracht die een deeltje op die plaats ondervindt.

Het Koninkrijk van God, lees een gloedvol Groot Verhaal wordt door Mattheüs 6:33, lees mensenrechten onderbouwd. De paradox is dat de geestelijkheid, die dit verhaal verkondigde door het retorische foefje, het verhullende taalgebruik van politici en PR-medewerkers is vervangen. Om een cultuuromslag te realiseren gaat het uiteindelijk om een integrale denktrant (de synthese tussen de domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers) die het parochiale denken, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv Ego' overstijgt.

Verleden en Toekomst, de eeuwige wederkeer verbonden door het NU. Gebroken symmetrie heeft betrekking op dat God niet schiep, maar scheidde (Ellen van Wolde). Het 5Ddenkraam (Kwintessens) biedt een kader om Jodendom, Christendom en Islam met elkaar te verbinden. Door aan te geven wat de verschillende levensbeschouwingen in de kern gemeenschappelijk (oerbron) hebben is het mogelijk aan de onderlinge consensus, aan de eenheid in verscheidenheid, aan een culturele trendbreuk, aan de overlevingsstrategie op aarde een steentje bij te dragen. Door tegenstellingen te verkleinen, twee tegendelen 'en-en' meer in balans te brengen, te integreren ontstaat een hogere waarheid. In zijn algemeenheid gaat het om het scheppen van eenheid in verscheidenheid.

Kees Voorhoeve: De Oerbron (Daiviprakriti) is de oneindige eeuwige werkelijkheid die alles overstijgt en tegelijkertijd de Bron is van alles wat bestaat. De Oerbron is op 'niets' gericht, het is zo leeg van iets en tegelijkertijd zo van alles. Hoe kan uit dit 'niets' iets ontstaan? In de Kabbalistische traditie wordt de Oerbron Ein Soph genoemd dat 'zonder grens' betekent.

De eindconclusie van Amanda Gefter is dat we allen in ons eigen referentiekader leven en daardoor komt opnieuw de discussie centraal te staan vanuit welk referentiekader wordt beoogd Probleem en Oplossing ('Zaaien en Oogsten') met elkaar te verbinden.

Het Het referentiekader, het 5Ddenkraam van de evolutionaire 'Bewustzijnsschil' en het gezichtspunt van de Unificatietheorie hebben vrijwel dezelfde uitkomst als het boek In Einsteins achtertuin van Amanda Gefter opgeleverd. Het 5Ddenkraam is op het oeroude ether-paradigma gebaseerd. De hamvraag is hoe lang zal het nog duren, voordat de wetenschap, de Eeuwige wederkeer, evolutionaire kringloop algemeen erkent?

In de kern draait het in de esoterie om de zielkunde (zielenleer), de relatie, de reciprociteit tussen Geestkunde en Natuurkunde (Metafysica en Fysica), de kringloop van noodzakelijkheid, de eeuwige wederkeer (natuurlijke kringloop met de lemniscaat als symbool) en de vier fundamentele natuurkrachten. De hamvraag is nu zal het de wetenschap, mede aan de hand van het boek In Einsteins achtertuin van Amanda Gefter lukken aan te tonen dat we de Éne werkelijkheid vanuit ons eigen referentiekader waarnemen? De menselijke maat heeft betrekking op hoe we de werkelijkheid waarnemen, vanuit de buitenkant, de Natuurkunde of vanuit de binnenkant, de Geestkunde, de keerzijde van de medaille.

Er is een ommekeer in het denken nodig. Het is wenselijk dat het ‘en-en’-denken, het complementaire denken tussen Oost en West, de interdisciplinaire aanpak, de op het eeuwige nu gebaseerde integrale denktrant meer centraal komt te staan. Zorg voor het zelf, Westerse - en Oosterse levenslessen maken het mogelijk de Westerse - en Oosterse supermachten daadwerkelijk in evenwicht te houden. Het draait niet om Westerse of Oosterse suprematie, maar om de wederkerigheid, de complementariteit. De vraag komt centraal te staan wat kunnen we van elkaar leren? De lemniscaat symboliseert dit transformatieproces.

Een ommekeer in het denken, de alteriteit van Emmanuel Lévinas betekent dat we leren met de evolutionaire kringloop mee te bewegen. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal, geestelijke leraren meer aandacht te besteden. In het 5Ddenkraam zijn 'Kosmogonie van Pythagoras en Antropogenese', de 'metafysica, het bovennatuurlijke en de fysica', 'geestkunde en natuurkunde' de twee complementaire kanten. Het gaat er om dat we leren ons met de natuurlijke kringloop te verbinden. Om de evolutionaire kringloop politiek beter te begrijpen moet niet worden vergeten dat koningin Elizabeth het Hoofd van de Anglicaanse Kerk is.

Onze bewustwording als mens hangt met de relatie tussen de microwereld en macrowereld, antropogenese en kosmogenese, Mensbeeld en Wereldbeeld (4Ddenkraam en 5Ddenkraam) samen. De kwantitatieve verruiming, geldcreatie, ex nihilo (uit het niets) geldt voor banken en voor een minister van Financiën op aarde, maar niet voor het ontstaan van de mens op aarde. Het begrotingstekort 2015 van meer dan 8 miljard wordt bij de overheidsschuld opgeteld.

Het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond bevat de rode draad (Axis Mundi). Het wiskundige model van de chaostheorie maakt het mogelijk het wiskundige model, de driehoek van Pythagoras te ontcijferen (‘E i V’ hoofdstuk 7.2).

De Axis Mundi symboliseert de wederkerigheid (enantiodromie) tussen hemel en aarde. Wederkerigheid verbindt het tijdelijke karakter van het leven op aarde met het eeuwige tijdloze van het leven, de eeuwige wederkeer in het universum.

Of met andere woorden de mensheid bestaat uit goede en minder goede acteurs in een groot rollenspel. Er is wereldwijd behoefte het spel beter te leren spelen en broederschap te bevorderen. Hoe richten wij onze levensenergie (levenskracht, oerbron, levensbron, astraallichaam)? We zijn het in eerste instantie zelf om de in het universum aanwezige vrije energie (ether, antahkarana) vorm en inhoud te geven. Het spreekt voor zich dat dit een zeer heikel punt is voor de wetenschap.

Het samenbundelende principe de grens van een grens dat door Amanda Gefter op p. 349 wordt verwoord komt verdacht veel met de drie manifestaties van fohat - eenheid van alle eenheden DGL Deel I p. 467) of eenheid van eenheden DGL Deel I p. 698) of eenheid weerspiegeld in alle eenheden en elke eenheid DGL Deel II p. 668) - overeen. Het trekken van een grens op aarde is mensenwerk.

Verbeeldingskracht (ideatie), de kernkwaliteit creativethink is het positief tegenovergestelde van chaos. Via een ideologische ommekeer is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop (flow), te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. De chaostheorie leert dat alles met elkaar verbonden is en de onderzoeker niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door dat wat is te accepteren komt de evolutie een stapje verder.

Het evenwicht door tegenwicht, het balansmechanisme, dat Wim Kok en Tjeenk Willink van de PvdA hanteren was al in de Bijbel bekend. In de woorden van ex-premier Wim Kok: De essentie van het 'poldermodel' is dialoog en evenwicht. Bij dialoog hoort tegenspraak en bij evenwicht tegenwicht. Het belangrijkste voor het goed functioneren van de overheid is tegenspraak, tegenwicht. Daarentegen was er juist bij de PvdA onder Ad Melkert sprake van een communistische kadaverdiscipline. Het morele kompas toont een rode draad in het wereldgebeuren en biedt een kader om religies met elkaar te verbinden, onder een noemer te brengen en het autisme tussen religies te doorbreken. In de Westerse wereld is het geloof in God vervangen door het grenzeloze geloof in de mythe van de vrije markt. Het betekent daarmee nog niet dat de ‘as van het kwaad’ is verdwenen. God dood verklaren wil nog niet zeggen dat Hij is ontmaskerd. Met andere etiketten verandert nog niet de werkelijkheid. Het morele kompas kan worden gebruikt om zichtbaar te maken waar tegenwicht geboden is.

Ik wil in vrijheid kunnen geloven, zonder regels en restricties’ (Marjon Bolwijn interviewt Johannes Stots de Volkskrant 30 mei 2022 p. 16-17):
Johannes Stots is evenals de Volkskrant 100 jaar. Hoe kijkt de voormalige horlogemaker en opticien aan tegen de eeuw die achter hem ligt, en wat vindt hij van het
huidige tijdsgewricht?
Religieus bleef hij wel, en hij sloot zich aan bij een mystieke, astrologische orde. Angst voor de dood heeft de altijd nog trappen lopende 100-jarige niet, want hij gelooft in reïncarnatie. Stots kijkt uit naar de lessen die hij in zijn volgende leven zal leren. Hoe zwaarder, hoe beter.
U vertelde dat horlogemakers filosofen zijn, ziet u zichzelf ook zo?
Een van die personen was Theo Ram, hij was vrijmetselaar geweest en legde verbanden tussen de rituelen van de vrijmetselaars en de astrologie. Zijn denkwijze vond ik zo mooi, dat ik mij aansloot bij zijn orde van de
Astrologische Ceremoniële Mystiek.’
Wie is uw favoriete denker?
‘Theosoof
Helena Blavatsky. Zij heeft ons kennis laten maken met de geheime leer: de erkenning dat je als mens een functie hebt in deze wereld. En dat je probeert een relatie aan te gaan met het goddelijke in je. Daar is de kwaliteit van je leven afhankelijk van. De mens is toch het meest wonderlijke wezen op aarde, omdat hij in staat is zijn gedachten vast te leggen.’
Hoe kijkt u terug op de afgelopen 100 jaar?
Als hoofd van de
Astrologische Ceremoniële Mystiek heb ik mijn best gedaan anderen te steunen in hun zoektocht in het leven. Ik heb veel mogen beleven en met mijn vrouw Trinette drie kinderen gekregen, met wie het goed gaat. Ik weet niet waar ik al het geluk aan te danken heb.’

Fay van Ierland: Over bestuderen van De Geheime Leer, ook De Mahatma Brieven: je moet nieuwe hersenpaden maken. Dat aanmaken van die nieuwe hersenpaden, daarbij wordt een oude manier van denken, op jezelf gericht, vervangen door ontvangend denken. Waarbij je denken iets kan opvangen wat je laat zien, wat je inzicht geeft, in wat zij je aangeven. Zonder die verandering in je denken kun je er eigenlijk niets van begrijpen.

Trekkermechanisme ("nieuwe hersenpaden")
Je moet niet zo dwaas zijn jezelf het gekkenhuis in te werken door teveel ineens te willen doen. De hersenen zijn het instrument van het waak-bewustzijn en ieder bewust mentaal beeld dat gevormd wordt betekent verandering en vernietiging van atomen van de hersenen. Gewone intellectuele aktiviteit verloopt langs gebaande wegen in de hersenen en vereist geen plotselinge aanpassingen en vernietigingen in hun substantie. Maar deze nieuwe soort van mentale inspanningen vraagt om iets totaal anders - het scheppen van "nieuwe hersenpaden" (new brain paths), het tot stand brengen van een andere orde in de kleine levens in de hersenen. Als dit geforceerd en onoordeelkundig geschiedt, kan dit ernstige fysieke schade aan de hersenen toebrengen.
Om onze waarneming, leergedrag, opmerkzaamheid, logisch redeneren, herinneren, dromen te verklaren vergelijkt Prof. van Peursen in zijn boek Cultuur in stroomversnelling uit 1975 de werking van de hersenprocessen met het zogenaamde ‘trekkermechanisme’. De regels volgens welke er in onze hersenen gerangeerd, geschakeld wordt, zijn veranderlijk en worden beïnvloed door de situaties om ons heen. Iets kan pas een trekkereffect hebben dank zij de ‘spelregels’, een ‘programmering’, een ‘organisatiepatroon’, die zijn opgeslagen binnen onze hersenschors (cortex of buitenste lagen van onze hersenen). De hersenwerking kan pas zijn bijzondere effecten hebben door de regels, die er in liggen. Regels zijn geen stoffelijke dingen, maar ongrijpbare patronen, schakelnetwerken. De regels kunnen veranderen door het contact met de buitenwereld.

G.A. Barborka toont in Deel 1 van Het Goddelijke plan de methodologie achter de Theosofische encyclopedische woordenlijst.
Voorwoord
Karma (de Wet van het Herstel van Evenwicht); Brahma (de Derde Logos of de 'Scheppende’ Godheid); Brahman (de Eerste Logos of de Opperste Hiërarch van een stelsel); Manas (het Verstandsbeginsel); Manasaputras (Zonen van het Verstand); Svabhava (wezenlijke gelijkheid); Svabhavat (‘Vader-Moeder’ of Akasa).
Voorwoord bij de Nederlandse vertaling (p. 14):
Ook wanneer andere geschriften van
H. P. Blavatsky aangehaald werden, werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vertalingen naar de oorspronkelijke uitgave: De Sleutel tot de Theosofie, uitgegeven bij Van Dishoeck; De Stem van de Stilte, uitg. Van Dishoeck; Isis Ontsluierd, in de vertaling van J. D. van Ketwich Verschuur; Oude Theosofische Geschriften, uitg. Theosofische Boekhandel Minerva — Weltevreden, 1927; Verhandelingen van de Blavatsky Loge, vertaald door Mevrouw C. van Rietschoten, uitgegeven in gestencilde vorm door het Centrum Werkgroep Occultisme; The Theosophical Glossary, vertalingen van citaten hieruit werden gemaakt door de vertaalster van dit boek'.
De betekenis van
Sanskrit woorden (p. 15,16):
De
Sanskrit taal en in het bijzonder de woorden, die de leringen van de Oude Wijsheid verklaren, vertegenwoordigen het toppunt van de wijsheid van het vorige Ras (het Vierde Ras), die overgedragen werd aan de hoogste ingewijden van het huidige Ras (het Vijfde Ras). Zo bevat een Sanskrit term heel vaak een sleutelgedachte, waardoor men zich een beter begrip kan vormen van de lering, waaraan dat woord uitdrukking geeft. Wanneer zij daarom een leerstuk in een sleutelwoord samenvatten, hadden die Grote Wijzen drie factoren in gedachten: (1) de wortelbetekenis van het woord, die het denkbeeld op betekenisvolle wijze gestalte geeft; (2) de svara - ‘de mystieke klankwaarde van het woord’; (3) de Mantrika-Sakti — ‘de kracht of macht van letters, spraak of klank’. Wanneer men kennis heeft van deze drie factoren kan men daardoor, wat ‘magische’ resultaten genoemd kan worden, voortbrengen. Over dergelijke mantras lezen wij:
In esoterische zin bevat het de
Vach (de 'mystieke taal’) die in de Mantra of veeleer in de klanken daarvan ligt, aangezien de uitwerking voortgebracht wordt door de trillingen van de ether in een of andere richting. De 'zoete zangers’ kregen die naarn omdat zij in Mantras ervaren waren.’ (III, 454).
20: In
De Stem van de Stilte werd een ander soort mantra gegeven:
Om vajrapani hum
Om — de slingeraar van de bliksemschicht — Om.

G.A. Barborka Het Goddelijke plan menswording en evolutie Deel 1 p. 8* en De Stem van de Stilte**
*) Onze dank en waardering gaat in het bijzonder uit naar de Trustees van de Mahatma Letters Trust — de huidige eigenaars van het copy-right van het boek
The Mahatma Letters to A. P. Sinnett — die de schrijver toestemming gaven uit dat werk te citeren. Studerenden zullen begrijpen dat men, door De Brieven van de Meesters te raadplegen, een verklaring en aanvulling van menige passage in De Geheime Leer vindt.
**) Bij elk vers in
De Stem van de Stilte wordt ook naar het betreffende vers in Drie Wegen, Eén Pad verwezen (eerst de pagina/betreffende versnr.).
HOOFDSTUK VI
DE ZEVENVOUDIGE WET - de Zeven Beginselen (p. 232):
'Aldus is het getal van de Zeven Scheppingen, zeven Rishis, Zones, Werelddelen, Beginselen, enz., enz., in de Arische Schriften gegaan door het Indische, Egyptische, Chaldeeuwse, Griekse, Joodse, Romeinse en tenslotte het Christelijke mystieke denken, totdat het belandde in en onuitwisbaar gestempeld is gebleven op alle esoterische theologieën. De zeven oude boeken, door Cham uit de
ark van Noach ontvreemd en aan zijn zoon Koesh geschonken en de zeven Koperen zuilen van Cham en Cheiron zijn een weerkaatsing van en een herinnering aan de Zeven oorspronkelijke mysteriën, ingericht overeenkomstig de 'Zeven geheime emanaties’, de Zeven Geluiden en de zeven stralen — de geestelijke en siderische voorbeelden van de zeven duizend maal zeven kopieën daarvan in de latere aeonen.’ Fr. II 539; Terw. II 759-758, Nederlandse versie p. 697,698).
249: De
geestelijke hoedanigheid ervan zal gelijk zijn aan die, welke het vuur had op de bol, die aan de onze vooraf ging op de dalende boog; de tweede bol op de stijgende boog zal in hoedanigheid overeenkomen met de voorlaatste bol op de dalende boog, enz. Op elke bol van de keten zijn zeven openbaringen van vuur, waarvan de eerste vergelijkbaar is, wat de geestelijke hoedanigheid ervan aangaat, met de laatste openbaring op de voorgaande planeet: het proces is dan tegengesteld, zoals u zult begrijpen, aan dat op de tegenover liggende boog. De myriaden van specifieke openbaringen van deze zes universele elementen zijn op hun beurt slechts spruiten, takken of twijgen van de ene oorspronkelijke 'Levensboom’.’ (Brieven van de Meesters aan A. P. Sinnett, 100,101).
G. Barborka in zijn boek Het Goddelijke plan menswording en evolutie Deel 2
Hoofdstuk X DE TOESTANDEN NA DE
DOOD
Buiten Ronden en Binnen Ronden (p. 509):
'Of naar
Cicero: 'De inwijding leert ons niet alleen ons in dit leven gelukkiger te gevoelen, maar ook met meer hoop te sterven.’ (De Legibus, II, iv) Plato, Pausanias, Strabo, Diodorus en tientallen anderen getuigen van de grote zegening der inwijding; alle grote als ook de gedeeltelijk ingewijde Adepten delen Cicero’s geestdrift. 'Troost Plutarchus zich niet over het verlies van zijn vrouw met de gedachte aan hetgeen hij bij zijn inwijding geleerd had? Had hij in de mysteriën van Bacchus niet de zekerheid verkregen dat ’de ziel (geest) onvergankelijk blijft en dat er een hiernamaals bestaat’?’ (ludaism and Paganism, I, 184)’ (III 283). ’Philo zegt: ’Het was bekend dat de mysteriën de geheime werkingen der natuur ontsluierden.’ (UI 284). Met betrekking tot de scheiding van de beginselen van de mens - beschreven in de paragraaf ’De Tweede Dood’ - verklaart het volgende citaat wat er tijdens het vieren van de Mysteriën werd opgevoerd: Ect.

Het heeft meer dan 100 jaar geduurd, dat men het oeuvre van H.P. Blavatsky beter is gaan begrijpen. De esoterische filosofie, die een objectief idealisme onderwijst, hoewel ze het objectieve heelal en alles daarin beschouwt als maya, tijdelijke illusie, maakt een praktisch onderscheid tussen collectieve illusie, mahamaya, vanuit het zuiver metafysische standpunt, en de objectieve relaties tussen verschillende bewuste ego’s daarin, zolang deze illusie duurt. Het 5D-concept symboliseert de metafysische wereld, de keerzijde van de medaille, de verborgen 5e Dimensie, die het Meta-leren mogelijk maakt. Zowel de boeken van G. de Purucker als het Het Goddelijke plan, Deel 1 en Deel 2 bevat een samenvatting van het oeuvre van H.P. Blavatsky. Het is mogelijk op basis van de huidige stand van de wetenschap een actuele versie van het boek van G. Barborka samen te stellen. In het onderzoeksrapport ‘E i V’ worden in het bijzonder de wetmatigheden, die G. de Barborka beschrijft in het Het Goddelijke plan onderbouwd. De verstrengeling van de CPT-symmetrie wordt in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky met name aan de hand van de zes axioma’s toegelicht.

Zou u van de ziel, d.w.z. de menselijke denkende ziel, of wat u de ego noemt — willen zeggen dat ze materie is?
Th: Niet materie, maar zeker wel
substantie; het woord ”materie”, mits voorafgegaan door het adjectief oorspronkelijke, behoeft echter niet te worden vermeden. Die materie bestaat eeuwig te zamen met geest, zeggen wij, en is niet onze zichtbare, tastbare, deelbare materie, maar haar meest verfijnde vorm. Zuivere geest is slechts één stap verwijderd van niet-geest of het volstrekte al. Als u niet aanneemt dat de mens uit deze oorspronkelijke geest-materie werd ontwikkeld en een regelmatig opklimmende reeks ”beginselen” vertegenwoordigt, van meta-geest tot de grofste stof, hoe kunnen wij er dan ooit toe komen de innerlijke mens als onsterfelijk te beschouwen, en tegelijkertijd als een geestelijk wezen en een sterfelijk mens?

De oplossing, die Amanda Gefter voor het verenigen van de relativiteitstheorie en kwantummechanica aanreikt staat beschreven op p. 494/495, de H-toestand, die zo mooi volgt uit de drie vanouds bekende natuurwetten. De eerste sleutel was de tweede wet van de thermodynamica. De tweede sleutel van verandering was het doorbreken van symmetrie. De derde sleutel was de kwantummechanica. Volgens de wetten van de kwantummechanica ‘kan niets in het universum een perfect gedefinieerd energieniveau hebben. Zo is het ook met de H-toestand. De onzekerheid eist dat de H-toestand zijn homogeniteit loslaat.’
Amanda Gefter schrijft op p. 247 dat de snaartheorie was een aantrekkelijk idee, maar binnen een paar jaar was door de succesvolle ontwikkeling van QCD (kwantumchromodynamica) alle belangstelling van snaren uitgewist en bevestigt daarmee de mening van de Nobelprijswinnaar Martinus Veltman: De snaartheorie is een religie en daarom irrelevant voor de wetenschap. Hij stelt ook dat de snaartheoretici: decennialang doorrommelen met een theorie die geen contact maakt met de werkelijkheid. Wel is de C-, P- en T-symmetrie van Martinus Veltman relevant of zoals Amanda Gefter stelt (p. 195): 'CPT-symmetrie onthult een diepe relatie tussen de structuur van de ruimtetijd en de structuur van de materie.'

Er bestaat maar één pedagogische 'Hoofdroute', maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Elk mens gaat door een leerproces, ervaart in het leven op zijn manier ‘lijden’. Elke levenssituatie is uniek. Met de vier edele waarheden geeft Boeddha een pad naar het beëindigen van het ‘lijden’ aan.
De mensheid houdt zich al millennia bezig om de kloof tussen probleem en oplossing te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief, welke perceptie naar een vraagstuk wordt gekeken.

Een gemeenschappelijk verhaal, de co-evolutie rust op twee pijlers, namelijk hoe creëer je meerwaarde (toegevoegde waarde) en hoe beoog je de grote verscheidenheid aan inzichten met elkaar te verenigen. Hoe de grote verscheidenheid aan inzichten met elkaar samenhangen wordt door de Kwintessens tot uitdrukking gebracht. Het verschijnsel Synchroniciteit hangt met de doelgerichtheid in de natuur, met de ‘natuurlijke selectie’, het zo boven zo beneden; zo binnen zo buiten samen. In de macrowereld heeft de co-evolutie (coevolution), de ‘Gaia hypothese’ op de twee pijlers ‘Anthropogenesis (hominisatie) en Cosmogenesis’ betrekking. Via de ommekeer (paradigmawisseling), menselijke individualiteit is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop (flow), te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Verbeeldingskracht (ideatie), de kernkwaliteit creativethink is het positief tegenovergestelde van chaos. Elk mens, ieder initiatief, kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. Alle keuzes en initiatieven van individuen vormen samen een kritieke massa die een doorbraak kan realiseren. De chaostheorie leert dat alles met elkaar verbonden is en de onderzoeker niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door dat wat is te accepteren komt de evolutie een stapje verder. De balans op de mammoettanker kan worden hersteld door een betere afstemming, lees evenwicht door tegenwicht op de eeuwige wederkeer van Nietzsche.

Kasteel Warmelo Expositie 2021 - thema Tijd
Laat u verrassen hoe divers de "Tijd" kan zijn. De verschillende manieren van tijd registratie kennen we allemaal, maar "De Tijd" is ook een geliefd onderwerp in de kunst. "Tijd" is tijdloos.
28 zandsculpturen telt de bijzondere expositie in het Engelse deel van het park van het Warmelo, dat in de 18e eeuw is aangelegd. De sculpturen zijn gemaakt door tien kunstenaars uit Nederland, Ierland, Italië, Letland, Rusland en Amerika.

De technology driven wetenschap, de alomtegenwoordigheid van markten, lees atomisering creëert platland. Filosofie zorgt dat de auto op de goede weghelft blijft rijden, creëert balans, namelijk dat we ons aan de nieuwe tijdgeest aanpassen. Terwijl de alomtegenwoordigheid van religie, kosmisering, de Eeuwige wederkeer leert ons dat er niets nieuws is onder de zon. Spirituele leraren laten zich niet door een retorisch foefje misleiden.

De in hoofdstuk 4 De positieve parameters van transformatie van het boek het CHAOSPUNT besproken transformaties, de regelkring Mythos, Theos, Logos en Holos (p. 66/76) reiken een oplossing aan. De transformaties van de Hermeneutische Cirkel correleren met de vier yuga’s. Om de evolutie van de mensheid op aarde een stapje verder te brengen draait het om een 'Individueel + Collectief' leerproces, met als symbool het panopticum . Net als bij 'De geleding der stad' kunnen onder invloed van auto- en kruiskatalytische cycli de vorming van suprasystemen 'Groepenstelsel - Dorpenstelsel - Stelsel van imperia - Stelsel van natiestaten - Mondiaal stelsel' met behulp van concentrische cirkels (concentrische watergolven) worden weergegeven.

In zijn De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen der hemellichamen) beschrijft Copernicus drie eeuwige omwentelingen. De aarde die elke dag om haar eigen as (centrum) draait en elk jaar een omwenteling rond de zon maakt. De derde beweging heeft op de precessie van de equinox betrekking, die ongeveer 26.000 jaar duurt. Johan Oldenkamp hanteert voor de precessie 25.920 jaar, DGL 25.868 jaar en Avani van Leeuwe in zijn boek Het heilige pad van de leider 26.000 jaar (p. 51/56).

In het rapport 'E i V' zijn zowel Inzicht en overgave: twee wegen in één (van Marcel Messing) als de Materiële wereld en Rentmeesterschap onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Inzicht en overgave: twee wegen in één (van Marcel Messing)
Voor meester Eckhart valt de essentie van de mens samen met God. Als de druppel in de zee vloeit, het individu zichzelf verliest in de ‘oergrond’, verdwijnt iedere dualiteit, ook die van zien en gezien worden.
‘Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.’[2] Wil de ziel God kennen, dan moet zij hem kennen boven tijd en ruimte uit, zegt Eckhart.
Meester Eckhart:
"Het oog waarmee God mij ziet is het oog waarmee ik hem zie; mijn oog en zijn oog zijn een en hetzelfde. In werkelijkheid ben ik gewogen in God en hij in mij. Als God niet zou bestaan zou ik niet bestaan; als ik niet bestond zou hij ook niet bestaan."

Raimund Badelt - Teilhard de Chardin – Prophet unserer Zeit
Teilhard formuleert zijn inzichten in niet alledaagse taal; zijn teksten dragen veelal een natuurwetenschappelijk stempel; sommige ervan worden ook door zijn persoonlijke, mystieke ervaringen ondersteund. Dergelijke gedachten worden echter, alhoewel in andere beelden verwoord, ook bij grote theologen en mystici uit de geschiedenis van de Kerk aangetroffen (bv. bij Meester Eckhart, Hildegard van Bingen, Nikolaas van Cusa). Het Tweede Vaticaanse Concilie pakte enkele elementen van zijn stellingen op, met name in de constitutie 'De Kerk in onze tijd'. Hier wordt van een wereld uitgegaan, die zich in ontwikkeling bevindt en van een spiritualiteit, die het handelen als opgave formuleert.

Zorg voor het zelf - Westerse en Oosterse levenslessen
Van oudsher is filosofie als levenskunst – in de Oosterse en Westerse wijsbegeerte – verbonden geweest met de woorden: “Zorg voor je zelf!”. Wat verstaan we echter onder ‘het zelf’? In deze cursus bespreekt de filosoof Jan Flameling de antwoorden van de middeleeuws mysticus Meister Eckhart, de Duitse denker Martin Heidegger en de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh.

Voor alsof het een wiel was in het midden van een wiel (Deel I, p. 157) of als het ware een wiel in het midden van een wiel was (Deel II p. 629) kan ook gelezen worden een kleine kringloop binnen een grote kringloop of de levenscyclus van een mens (menselijke natuur) binnen de levenscyclus van een universum (Het wiel van dharma). Op aarde vinden analoge energetische processen plaats (Wet van analogie: ‘Zo Boven zo Beneden’). Een elektronenschil (SCHILLEN) kan met de baan die een planeet beschrijft worden vergeleken. De Éne werkelijkheid maakt het mogelijk de in de kosmos verborgen repeterende patronen, van heel klein (atoom) tot heel groot (meta-universum) te duiden en de huidige tijdgeest te leren begrijpen.

We zijn het zelf die de golfbewegingen, schommelingen op aarde veroorzaken en het hangt samen met hoe we het leven interpreteren. Een nieuw perspectief, een perspectiefwisseling, een nieuw paradigma ontstaat door de heilige boeken te bestuderen, te herinterpreteren. De verbeeldingskracht wordt daardoor gestimuleerd. Het nieuwe normaal wordt dat we dit leren begrijpen.

Het iteratief/recursief proces legt de link naar de chaostheorie, lees systeemtheorie. De zelfgelijkvormigheid wordt door de spiegelsymmetrie tot uitdrukking gebracht. Zowel in het boek van Miller als in de kunstwerken van Escher wordt het fenomeen recursie (zelfreferentie) tot uitdrukking gebracht.

Het Verdriet van de Veenkoloniën (Tegenwind Human 31 oktober 2021 NPO2):
De komst van een
mega windturbinepark in Groningen en Drenthe speelt mensen uit elkaar, waar ze eerder in harmonie samenleefden. De turbines, met een hoogte van meer dan tweehonderd meter, veroorzaken een tragedie. Wat wordt gewonnen en wat gaat verloren als het oude vlakke land zijn gezicht verliest en de bevolking zich verraden voelt?
Oud-minister Wiebes noemde het
‘bulldozer politiek’, Diederik Samsom sprak over een geweldige ‘mispeer’, want zoals in de Veenkoloniën moet het nooit meer gaan. Het heeft de plaatsing van de molens niet voorkomen. Bewoners voelen zich verraden door de overheid, door de rechtspraak en door boeren, die riante vergoedingen opstrijken. Lokale bestuurders kijken met lede ogen toe hoe het verzet tegen de windmolens verhardt.\\ Tegenwind volgt mensen die de afgelopen tien jaar een belangrijke rol speelden in de strijd tegen deze windparken. Een strijd die ludiek begint, maar grimmig en hard eindigt in ondergronds verzet. Twee prominente woordvoerders worden opgepakt. Een van hen zit maanden vast in voorarrest. Het laat diepe sporen na in de gemeenschap: hoe goedwillende burgers hun vertrouwen verliezen in de overheid en naar 'de buitenkanten van het denken' worden gedreven als ze zich niet gehoord en gezien voelen.

Hoever ga je om je verleden te kunnen vergeten? (Jilt Jorritsma, promovendus aan de Open Universiteit, schreef de op 20 mei 2021 bij Lebowski Publishers verschenen roman 'Was').
Het debuut
'Was' van Jorritsma is een intense, hallucinante roman over hoe herinneringen ons in een houdgreep kunnen houden.
Stillevens (HET GROTE UITSTERVEN DE GIDS 2021/5 p. 14-15):
Door hun
‘ik’ tegenover de buitenwereld te plaatsen baanden westerlingen voor zichzelf de weg die buitenwereld te exploiteren. Het is dringend noodzakelijk die scheiding op te heffen en in gesprek met de wereld te treden.
Voor de Romeinen was een genius weliswaar een ‘voortbrenger’ (iets dat genereert), maar nooit een mens of een persoon. Een genie was juist datgene wat het menselijke verstand te boven ging. Genieën waren onzichtbare geesten, een soort beschermengelen, die ieder mens bij zijn geboorte ontving. Wanneer je een creatieve ingeving had, was dit niet je eigen verdienste, maar die van je genius. Als mens wás je dus nooit een genie, je hád er een: een stem die van buiten je hoofd tot je sprak en je denken aanwakkerde. Geniaal was je als je je zonder weerwoord overgaf aan het fluisteren van de buitenwereld.
In Exodus19:18-19 verschijnt God in de vorm van een wolk: ‘De berg Sinaï was in rook gehuld. Want de Heer was in een vuur op de berg neergedaald. […] Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder.’ In Exodus3:4 spreekt God vanuit een brandende braamstruik: ‘Toen de Heer zag dat hij ging kijken, riep Hij vanuit de braamstruik.’ In Job 33:14-16: ‘In de dromen en visioenen van de nacht, in de tover van de diepste slaap […] opent God de oren van de mens.’
Maar dat buiten bestaat niet. De verstilde wereld waartegen wij mensen zo lang onze contouren aftekenden is een illusie. Zij is geen levenloze materie, maar een substantie die ongemerkt in ons doordringt, ons toespreekt en ons beïnvloedt. Zij maakt ons ‘ik’ onhoudbaar, ons vermogen om onszelf aan de dingen te spiegelen. Daarom schreef Myra in haar slaap achterstevoren. Want ook zij kon zichzelf niet langer spiegelen aan de buitenwereld, omdat diezelfde buitenwereld binnen in haar zat. Haar ‘ik’ keerde zich binnenstebuiten, werd niet uitgewist, maar ingebed in het aardse en ontvankelijk voor haar stemmen. Pas als we inzien dat we niet uit de verte, vanaf een toren die in de hemel verdwijnt of een progressief moment in de toekomst, op de aarde neerkijken, maar onlosmakelijk in haar gistende werkelijkheid verward zijn, dan zijn wij in gesprek met de wereld.

Vurige preek over de liefde (vertaling Nico de Fijter Trouw 22 mei 2018 p. 4-5):
Hooglied 8:6-7 Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg.
Wijlen Martin Luther King junior zei ooit: ‘We moeten de kracht van liefde ontdekken, de verlossende kracht van liefde. Als we dat doen, dan kunnen we van deze oude wereld een nieuwe wereld maken, want liefde is de enige weg.

Een angst- en afrekencultuur ontstaat door politieke tactieken zoals ‘verdeel en heers’, met machtsvertoon instellen van een uniforme orde, afstraffen van afwijkingen van de norm en het unieke, onderdrukking van spontaniteit en eigenheid. Teneinde normalisering en disciplinering in organiseren te doorkruisen is het nodig te schuren, schooieren en knutselen (Coenen, 2009) en zaken met humor te beschouwen. Pas wanneer mensen speling genereren in de systeemwereld van organiseren krijgt interculturele levenskunst een kans als voedingsbodem voor het vinden van collectieve dromen en gedeelde waarden, die deelbelangen overstijgen. Levenskunst in organisaties (Brohm & Muijen, 2010) schept en vraagt ruimte voor werkplezier en vriendschap, voor morele motieven en gemeenschapszin in werkcontexten. Des te sterker is het voor het ontwikkelen van een mondiaal bewustzijn noodzakelijk reactieve ketens te doorbreken en inter-esse –uitnodigende tussenruimten – te stichten, waarin een cultuur van vertrouwen en compassie kan groeien.

De zeven liefdes (John Algeo Theosofia augustus 2007 p. 140-148):
Liefde als Altruïsme
De zesde soort liefde is er een die H.P. Blavatsky ‘altruïsme’ noemde en die in sommige vertalingen van de Brief van Paulus aan de Korinthiërs ‘caritas’ genoemd wordt in het Latijn en ‘agape’ in het Grieks. Dit is een liefde die het beste voorheeft met anderen, zonder dat we aan onszelf denken. Het is helemaal geen emotie, ook al gaat het om mededogen.

Met Woorden doen er toe laat Joke Hermsen zien (De Groene Amsterdammer 20 mei 2021 p. 14-15) hoe Probleem en Oplossingbij het ‘Israël-Palestina conflict’, het vraagstuk van ‘Vrede en Veiligheid’ met elkaar samenhangen.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat in het doorgeschoten neoliberale klimaat criminaliteitscijfers afnemen. Er moet serieus rekening mee worden gehouden dat het onderzoek van Platform Investico een correcte weergaven is van de werkelijkheid. De struisvogelpolitiek van de VVD is grenzeloos.

Joke Hermsen borduurt met het kantelpunt, de twééstemmigheid (zie VPRO boeken 2 april 2017) voort op de wagenmenner van Plato, de verzoeningsleer in de R.K. Kerk, de tweenaturenleer van Carl Jung, Deus sive natura van Baruch de Spinoza, de twee soorten ervaringen van Ilya Progogine en Demon est deus inversus''' in de esoterie. Het kantelpunt heeft in het onderzoeksrapport 'E i V' op een paradigmawisseling, de diversiteit, de meerstemmigheid betrekking.

De Lagere Tetraktis op aarde staat tegenover de Hogere Tetraktis in het universum. Plutarchus onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682,683), de aardse - en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze een lemniscaat (Lorenz Attractor), die het aardse met het hemelse verbindt. De aardse - en hemelse Tetraktis komen met het gemanifesteerde - en ongemanifesteerde universum overeen.

De toekomst ligt in het verleden besloten (Zaaien en Oogsten). Wanneer je haat zaait zul je geen liefde oogsten. De evolutie van de mensheid (de gemanifesteerde werkelijkheid) op macroschaal, die op de psyche van de anonieme massa berust, creëert op aarde golfbewegingen, bijvoorbeeld Biogeochemische cyclus (Antropoceen, Geologisch tijdperk), Epigenetica, Conjunctuurgolf, Kondratiev-cyclus. Alles wat gebeurt, is altijd historisch. De geschiedschrijving (Akasha-kronieken) legt de macro evolutie vast. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief.
Het 5Ddenkraam, de verborgen 5e dimensie heeft op de levenskunst, de zingeving van het leven betrekking. Voor de mens is de eigen evolutie geen blind proces zonder enige bedoeling. Door de vergaande individualisering komen de mensen wel steeds losser van de zingeving, het Goede, Ware en Schone van Plato en de van oudsher stabiele sociale netwerken in de maatschappij te staan. Een levenskunstenaar beoogt het goede, ware en schone van Plato in zijn leven te incorporeren.

PRANA De kracht van het NU nr. 162 aug/sep 2007 in het artikel Meister Eckhart, de Ware Meester van Willem Voois:
p. 67: Mens en wereld of mens en God worden tot één Godheid: het ondoorgrondelijke, in zichzelf rustende, onbeweeglijke Ene (oergond) waaruit alles is voortgekomen. De mystiek bereikt die eenheid door zowel in het subject als het obect zover door te dringen, dat het eigenlijke, wezenlijke, dat geen naam en geen inhoud meer heeft, wordt ‘ervaren’.
De neoplatonische mystiek vindt de eenheid in wat de middeleeuwse mystiek de ‘zielegrond’ of het goddelijke vonkje in de ziel noemde. Hier ligt het eigenlijk, goddelijk wezen van de mens, waarvan men niets kan zeggen, omdat het onuitsprekelijk is.
p. 70: Het Ene is een ontkenning van ontkenningen. Ieder schepsel bevat een ontkenning: er wordt ontkend dat het iets anders is. Een engel ontkent dat het een ander schepsel is, maar God bevat de ontkenning van de ontkenningen. Hij is dat Ene dat al het andere ontkent iets ander te zijn dat hemzelf. God is zelfs niet ‘een louter zijn’. ‘Als ik God ‘een zijn’ zou noemen, zou dat evenmin juist zijn … God is niet dit of dat … wie meent dat hij God kent, en hij kent dan iets, dan kent hij God niet.’ Dat wat het zijn mogelijk maakt kan het zelf niet zijn.

Anna Lemkow toont in haar boek Het Heelheidprincipe de 'Hoofdroute' (diagram op blz. 145), van 'Boven naar Beneden' de verbinding (religare) tussen elementaire deeltjes en biosfeer, de Axis Mundi tussen Aarde en Hemel, de Complementariteit. In het oude India was het geslachtsdeel, de fallus, Liṅga (Sanskriet), de Staf van Hermes het symbool van abstracte schepping, namelijk vruchtbaarheid. Hoe met het ontbrekende puzzelstukje, in verbinding te komen was in de Bhagavad Gita al bekend. De inzichten van Rutger Bregman, Samuel Lee, Mathijs Bouman, Damiaan Denys en Stephen Sanders vullen elkaar aan, zijn interdisciplinair.

Alles hangt echter samen met de grens tussen verleden en toekomst, de absolute tijd, het eeuwige nu.
John Archibald Wheeler:
Er is geen opmerkelijker eigenschap van deze kwantumwereld dan de vreemde koppeling die wordt bewerkstelligd tussen toekomst en verleden. Als waarnemingen die we nu doen een verleden van een miljard jaar oud kunnen creëren, kunnen waarnemingen die in de toekomst worden gedaan ook bijdragen aan de constructie van het universum dat we nu zien (Amanda Gefter p. 141).’

Volgens mystici bestaat intuitieve communicatie, het zesde zintuig echt en heeft als resultaat de gulden regel opgeleverd. Helderziendheid (clairvoyance, buitenzintuiglijke waarneming) kan zowel op de absolute – als de relatieve tijd betrekking hebben. Paragnosten werkzaam in de individuele sfeer vertrekken bewust vanuit de relatieve tijd, daarentegen staan mystici met de collectieve sfeer in verbinding en hebben onbewust de absolute tijd als vertrekpunt. De oplossing van het mysterie van het leven komt een stapje dichter bij wanneer we met de gulden regel Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander, het balansmechanisme in het universum serieus rekening gaan houden.

Sheila Sitalsing brengt in haar column Ongekend (Volkskrant 14 november 2019 p. 2) de controverse tussen politici in beeld. Politici, die zich door het maskerkwadrant laten leiden, blazen niet alleen zichzelf, maar ook de economie op. Of met andere woorden aan de controverse tussen wetenschappers ligt het maskerkwadrant ten grondslag. De psychosynthese van Assagioli is een zelf-transformatieproces, waarbij in de mens de macht van het ego naar het hogere Zelf verschuift. Het maakt het laten oplossen van conditioneringen mogelijk. Ter illustratie Kaya Bouma en Liselot van de Klift geven de controverse tussen het zakelijke belang van Google en het algemene belang van goed onderwijs weer.

De vraag kan worden opgeworpen of de perverse prikkels van de bonussencultuur en de 'bijklussende' wetenschappers, politici en overheid de kwaliteit van de besluitvorming verbetert of juist aan de chaos in de maatschappij debet is? Geschiedschrijving toont hoe uiteindelijk de besluitvormingsprocessen (keuzes) in het eeuwige nu hebben plaatsgevonden.

Het casinomechanisme dat Douglas Rushkoff beschrijft (Volkskrant 22 oktober 2019 p. V8-9) staat tegenover het balansmechanisme in het universum. Hoe richten wij onze levensenergie? Om het functioneren van het brein beter te begrijpen draait het om wat is tijd?

De strategie America First, de zienswijze van Donald Trump op het neoliberalisme bestaat echt. Met behulp van het maskerkwadrant kunnen politieke machtsspelletjes worden verklaard. Te veel politici beperken zich tot het besturen van hun 'bv-Ego'. Mismanagement kan ook met het verschijnsel ‘schaap in wolfskleren’ worden geduid. Het oplossen van de pensioenhervorming en het milieuvraagstuk worden daardoor uiterst complex. Een reactie zijn de schijnoplossingen Zonneparken-kletskoek (Hans Siemes Volkskrant 23 oktober 2019 p. 22) en Het sprookjesbos van Vattenfall (Piet van Wijk Volkskrant 17 oktober 2019 p 23), die volgens het maskerkwadrant verlopen.

Het probleem voor politici is dat onze macro-economen hun vakgebied hebben opgeblazen. Om de éénzijdige koopmansgeest en lobbynetwerken van bankiers te reguleren, is er behoefte aan een nieuwe Glass-Steagall wet. Helaas heeft Europa aan het door de VS gedomineerde piramidespel geen weerstand geboden. Nick Leeson, Jérôme Kerviel en London whale hebben een eerste signaal afgegeven dat de banken hun risicobeheersing niet op orde hebben. Peter de Waard heeft gelijk (Volkskrant 23 oktober 2019 p. 27). Het economisch beleid van Donald Trump werkt zelfs contraproductief.

Hoofdstuk 11 De wereldreligies: Constanten en varianten (p. 234):
Religies geven aan de uiteindelijke werkelijkheid verschillende namen: God, Allah, Tao, Brahman, Volheid/Leegte , enzovoort. Ze leren dat het hoogste doel voor het individu eruit bestaat één te worden met of op te gaan in het Absolute – het doel dat onder meer bekend staat als verlossing, bevrijding, verlichting, nirvana, moksha.

In het 5Ddenkraam staat ‘Er is slechts eeuwig leven in het NUvan Trân-Thi-Kim-Diêu centraal.
De verticale verbinding van verleden en heden (Trân-Thi-Kim-Diêu Theosofia februari 2005):
We noemen dit element intelligentie.
Het is het verbindende principe, dat ook wel liefde genoemd wordt. Dit element kan niet gerealiseerd worden door het te willen hebben of door er over te praten en te redeneren (spraak en intellect), maar alleen door innerlijk de werkelijkheid daarvan te ervaren (bewustzijn en gevoeligheid) en door dit door zijn eigen leven uit te drukken. Dit leven volgens de leer wordt betrokkenheid genoemd. De leer van het hart is bedoeld voor zetetici.
Binnen het bewustzijn groeit het Universum. Binnen het bewustzijn groeien mensen. De twee innerlijke groeiprocessen bevorderen elkaar wederzijds en bloeien in een ontmoeting die men kent als het realiseren van Waarheid. Deze vindt plaats binnen de grote cirkel van de Tijd, die eigen is aan de manifestatie en toch buiten de tijd is: er is geen verleden, geen toekomst. Er is slechts eeuwig leven in het NU. Laat ieder lid een zeteticus zijn!

In zijn boek De Mythe van Vrijheid en het pad van meditatie schrijft Chӧgyam Trungpa, in het hoofdstuk Het pad van de Boeddha : Naarmate zijn benadering van meditatie meer gestalte kreeg, kwam de Boeddha tot het besef dat foefjes (p. 67) louter neurotische aandoeningen zijn. Hij besloot op zoek te gaan naar het eenvoudige, naar wat werkelijk is, om erachter te komen wat de relatie is tussen lichaam en geest, wat zijn relatie was met de uit gras gevlochten koesha-mat waarop hij zat en de bodhi-boom (Aśvatthaboom) boven zijn hoofd.

Meditatietechnieken maken het mogelijk probleem en oplossing met elkaar te verbinden, de waarheid dichter te benaderen. Zowel het Hindoeisme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme maken gebruik van meditatie. Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen mediteren op het horizontale vlak, het mensenrijk en mediteren op het verticale vlak, het kosmische of Goddelijke rijk.

Het zevende inzicht is de synthese van Hindoeisme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme, te weten 'Religieus Naturalisme' (een diepgevoeld universeel humanisme), namelijk Broederschap. Het rapport 'E i V' baseert de strategie op een pedagogisch leerproces, de status quo van de alfa-, béta- en gammawetenschappen in het Westen en de zes darshana’s in het Oosten.

De Axis mundi is de metafoor van het leven als pelgrimage naar de oerbron (grassroots) van alle leven op aarde, de eerste trilling, de energie die aan het Higgsdeeltje, zwaartekrachtsgolven of bloemkool ten grondslag ligt. Maar de Axis Mundi staat ook symbool voor de tijd, de tijdloosheid van het nu, en het contrapunt dat naar de eeuwigheid leidt.

De levensboom, het boek der schepping heeft 32 paden en laat een kant van de medaille zien. De andere kant wordt door de boom van de kennis van goed en kwaad gerepresenteerd. Het boek I Ching toont aan de hand van 64 hexagrammen de levenscycli van het universum, de wisselwerking tussen yang en yin, hemel en aarde schepping en vernietiging. Het boek I Ching laat beide kanten zien. De I Ching kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen. Of met andere woorden het Westen maakt gebruik van de levensboom in de Bijbel, terwijl het Oosten het levenswiel van het Boeddhisme toepast.

Het onderzoeksrapport 'E i V' onderbouwt volledig wat Marcel Gleiser in zijn boek Een scheurtje in de rand van de schepping op p. 299 schrijft:
Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het Universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos.

Ervin Laszlo, boek Bezielde kosmos Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum, Inleiding door Dr. H.J. Witteveen (oud-minister van Financiën):
Wetenschappers komen tot het opmerkelijke inzicht dat het heelal een levend en samenhangend geheel is, een concept dat de herinnering oproept aan een oeroude visie die onderdeel was van alle traditionele beschavingen: die van een 'bezielde' kosmos. Dat beeld doet recht aan iets waar in deze moderne tijd weinig plaats voor was, zeker niet in de wetenschap. Ervin Laszlo is ervan overtuigd dat wij een deel zijn van de ander en van de natuur. Alleen zijn wij een bewust deel van de kosmos, een wezen waardoor de wereld zichzelf kan leren kennen. Dit inzicht is de basis voor een diep besef van de zin van ons leven en een goede richtingwijzer nu we op een belangrijk kruispunt staan in de geschiedenis van de mensheid.

Het artikel Maatschappelijke tweedeling Op het scherp van de snede (Telegraaf 3 april 2010) van Prof. Smalhout ondersteunt de mening van Harm Beertema:
Maffia
Het zijn vooral politici uit het politiek linkse spectrum die ons onderwijs de nek hebben omgedraaid. Professor dr. Arnold Heertje, de bekende econoom die een van de panelleden was en die (nog steeds) lid van de PvdA is, schaamde zich voor zijn eigen partij. Hij noemde het een vorm van onderwijsmaffia. Zijn partijgenoot Jeroen Dijsselbloem publiceerde in 2008 als voorzitter van een parlementaire commissie een rapport dat geen spaan heel liet van het huidige onderwijs. Dat was heel dapper van Jeroen, die daarmee zijn eigen politieke geloofsgenoten in hun hemd zette. Het is nog maar de vraag of er nu eindelijk iets wordt gedaan met dat rapport. Voorlopig ziet dat er nog niet naar uit.
De vraag werd gesteld waar het geld vandaan moet komen om weer kleinere scholen te maken met meer persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Het was de mening van de meeste panelleden dat er veel geld te winnen zou zijn door die aangekoekte dikke laag van parasiterende managers te verwijderen. Die hebben meestal geen onderwijservaring, maar ze verdienen hun brood met oeverloos vergaderen, het controleren van de echte docenten en het bedenken van onwerkbare systemen. Dit is de maffia waarop professor Heertje doelde. Het is dezelfde managementmaffia die men in allerlei andere bedrijven tegenkomt, zoals in de gezondheidszorg en in de vroegere overheidsbedrijven die thans geprivatiseerd zijn.
De gevestigde elites stellen zelfbehoud op de allereerste plaats. Het betekent dat een individueel probleem wel snel kan worden opgepakt, daarentegen voor vraagstukken in de collectieve sector geldt dat het heel lang duurt voordat bewustwording in effectief beleid wordt vertaald. Geert Mak gaf in de Volkskrant 20 november 2004 een eerste signaal af. Recent zijn daar de reacties van Harm Beertema (Volkskrant 15 maart 2010) en Prof. Smalhout (Telegraaf 3 april 2010) en Gerd Leers (Volkskrant 6 april 2010) bijgekomen.
De te verwachten 29 miljard aan bezuinigingen maakt de politieke besluitvorming over de gewenste collectieve voorzieningen en de kosten daarvan bijzonder complex.

Om het fenomeen in de columns van Peter de Waard en Thomas Friedman te duiden wordt in het rapport ‘E i V’ van het ‘en-en’/’of-of’ mechanisme en het maskerkwadrant gebruik gemaakt. In dit kader is het inzicht van H.J. Witteveen, maar ook de column De democratie als lege huls van René Cuperus (Volkskrant 21 juli 2014) en de columns van René Cuperus in de Volkskrant van 25 november 2013 en 12 juli 2008 interessant.

Maar zoals algemeen bekend is spelen bij ex-politici, die voor een nieuwe topfunctie in aanmerking komen, niet hun inhoudelijk kennis, maar hun politieke agenda, hun politieke netwerk de belangrijkste rol.

De hamvraag is hoe sterk is het zelfreinigende vermogen van politici in het Westen? Het zelfreinigende vermogen heeft op de levenslessen van Johan Witteveen betrekking. Door de goddelijke geest in ons leven meer tot uitdrukking te brengen, leveren we schonere energie en dragen op deze manier aan een duurzame samenleving bij. Of met andere woorden Practice What You Preach.

Evolutie vindt door emanatie plaats. Het Akasha-veld (Z.P.F.) is een energieniveau, ether het medium, de materie van Akasha. Ether wordt door een punt (snijpunt van de diagonalen 1./2. en 3./4.) gesymboliseerd.
Het zelfbewustzijn en het non-lokale bewustzijn zijn complementair. Het betekent uiteindelijk dat Geest en Lichaam, geesteswetenschappers en natuurwetenschappers gelijkwaardig aan elkaar zijn. De mens kan polariseren omdat er polariteiten bestaan.
De ’Hoofdroute’ heeft betrekking op de Gulden middenweg, de lichtzijde, het Rechterpad op Balancerend leiderschap. Het ‘en-en’/’of-of’ mechanisme geeft ook het RECHTER en het LINKER pad weer.

Om het kwaad in de wereld te verminderen dient de regulering, voor de mensheid zelfregulering (zelfverwerkelijking, zelfrealisatie, zelf-ontplooiing, zelfreinigend vermogen), onze pelgrimstocht op aarde, de 'Hoofdroute' centraal te staan.

Onze pelgrimstocht op aarde, de mysterieweg in de school van Pythagoras, het thema verlossing, loutering, hangt met de evolutionaire psychologie samen. De esoterie (Filognosie) benadert de transformatie van het kwaad echter vanuit het bredere perspectief van karma, De Persoon, zaaien en oogsten. Hoofdoorzaak van het onbehagen in de maatschappij is dat een meerderheid van de politici in Nederland religie buiten hun referentiekader (5Ddenkraam) heeft geplaatst. Esoterie, Zaaien en Oogsten maakt het mogelijk probleem en oplossing met elkaar te verbinden.

Fundamentalisme in vele vormen
Ons geloof in de markt, maakbaarheid en mobiliteit is minstens zo fundamentalistisch als de radicale islam. In een viertal openbare colleges gaat filosoof Henk Oosterling in op de verschillende vormen van fundamentalisme die ons denken teisteren.
Tekst Ad Hofstede:
Bang voor het moslimfundamentalisme? Een botsing der beschavingen? Onzin, vindt Henk Oosterling. We zijn zelf net zo fundamentalistisch in ons denken als Mohammed B. Sterker, we zitten gevangen in een duivelscirkel van fundamentalismen die elkaar versterken. Ons geloof in het individu, de heilzame werking van de markt en suprematie van wetenschap en techniek, hebben ons blind gemaakt voor ons eigen extremisme, dat op termijn zelfs schadelijker voor ons is dan een terreuraanslag. Het is daarom de hoogste tijd onze eigen dogma’s onder ogen te zien en verder te kijken. Dat is precies wat de Rotterdamse filosoof met zijn viertal openbare colleges over fundamentalisme wil bereiken; door confrontatie de vensters van ons denken openen en de boel eens flink opschudden. Onze fixatie op het moslimfundamentalisme maakt ons niet alleen blind voor andere vormen van relifundamentalisme.
Het versluiert ook de blik op het verlichtingsfundamentalisme dat een daarop een antwoord poogt te zijn, het marktfundamentalisme dat het verlichtingsdenken als legitimatie gebruikt en uiteindelijk het autofundamentalisme, ons geloof in het vrije individu met zijn automobiliteit.

Hans Peter Roel Vierde Dimensie wie zijn geest beheerst, bepaalt zijn toekomst
De Vierde Dimensie is een verhaal over de onzichtbare wereld om ons heen, die bepalend is voor succes. Het is een boek dat inzicht geeft in de wetmatigheden die in de vierde dimensie gelden en dat ingaat op de magie van het leven.
Wens, werkelijkheid en toeval lopen in dit verhaal dwars door elkaar, net als in het leven zelf. Toevalligheden spelen een belangrijke rol in ons leven. In dit boek leer je het toeval te herkennen en dat vervolgens gericht te sturen.
Ga mee op reis met Nick Larson, een succesvolle beursmakelaar, die door de
crisis in de schuldsanering belandt. Na deze ingrijpende gebeurtenis gaat hij op zoek naar de waarheid en komt zo de vierde dimensie op het spoor.
Hans Peter Roel (1964) weet wat leven onder hoogspanning is. Hij ziet hoe we in onze hoogontwikkelde samenleving moeder aarde langzaam uitputten. Juist dat gegeven maakte dat hij dit boek heeft geschreven om mensen inzicht te kunnen geven in de vierde dimensie.
Het veranderen van ons collectief bewustzijn is de brug naar een betere wereld.

De Vierde Weg van Gurdjieff (self-development) en de Fourth Way van zijn leerling P. D. Ouspensky. Het sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken, een bewustwordingsproces aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken. Andere oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:

De koers van Trump schudt de Westerse politici wakker uit hun lethargie. Met het innerlijke kompas ('Hoofdroute'), met dat wat de mensheid met elkaar verenigt is de esoterie al millennia bekend.

De discussies over klimaatverandering laten zien dat politici en wetenschappers hun uiterste best doen om het wereldgebeuren voor de leek zo onbegrijpelijk mogelijk te maken.

Helaas voor George Churg en Lee Cronin (De schepper NPO2 7 mei 2017, DeThe mind of the universe) is het mechanisme, dat zij zoeken al millennia bekend, namelijk hoe richten we onze levensenergie. Zonder, het zonnestelsel, zonne-energie, het planetenstelsel is het leven van planten, dieren en mensen onmogelijk. Ook de koolstofkringloop en foto-synthese zijn met elkaar verbonden om leven op aarde überhaupt mogelijk te maken. Voordat men met het leven op aarde gaat experimenteren is het wenselijk eerst de effecten van klimaatverandering goed in beeld te krijgen. De zelfvernietigingsdrang, de arrogantie van een politicus als Donald Trump is grenzeloos.

Zonder, het zonnestelsel, zonne-energie, het planetenstelsel is het leven van planten, dieren en mensen onmogelijk. Ook de koolstofkringloop en foto-synthese zijn met elkaar verbonden om leven op aarde überhaupt mogelijk te maken. Voordat men met het leven op aarde gaat experimenteren is het wenselijk eerst de effecten van klimaatverandering goed in beeld te krijgen.

Teun van de Keuken voelt met zijn column NS, geheel volgens dienstregeling (Volkskrant 8 mei 2017 p. 21) de huidige tijdgeest uitstekend aan. Het gaat niet langer om het 'Groot Verhaal' van Teun van Keuken, maar om de reclameboodschap volgens Rohit Bhargava.

Marcel van Dam De dubbele agenda van deskundigen (Volkskrant 31 maart 2011):
Vraag van een even objectieve, onafhankelijke buitenstaander: waarom toch is in Denemarken, ondanks de veel hogere belasting en premiedruk, de arbeidsparticipatie hoger dan bij ons en waarom heeft daar de wal het schip niet gekeerd?
Commentaar: Als argument hoor ik al jaren dat de stijgende zorgkosten door de vergrijzing komt. Feit is dat de echte vergrijzing nog moet beginnen. Bij productontwikkeling speelt het probleem dat de klant wil een Rolls Royce voor de prijs van een Volkswagen. Dit fenomeen doet zich ook in de zorg voor. Er zijn meer perspectieven om naar de kosten in de gezondheidszorg te kijken. Nu wordt de zorg vooral gezien als een groeisector waarin veel geld valt te verdienen. Met name Els Borst heeft er in Nederland voor gezorgd dat de overheid de rem uit de zorgauto heeft verwijderd. De hamvraag is of met het toenemen van de kosten de kwaliteit navenant stijgt? Het is de grootste misser om de gezondheidszorg met de massaproductie van een T-Ford te vergelijken. In deze zin is de zorg geen markt. Voor de collectieve sector geldt veelal de wet van Baumol, namelijk bij veel arbeidsintensieve diensten is de toename van de arbeidsproductiviteit aanmerkelijk geringer dan bij het productieproces van agrarische en industriële goederen die zich lenen voor mechanisering en dat van diensten die zich lenen voor automatisering. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerkrachten, verplegend en verzorgend personeel, uitvoerende kunstenaars, maar ook om kappers en schoenmakers. Of misschien nog belangrijker is de vraag hoe ziek is de maatschappij door onze aandacht alleen op marktwerking te focussen? De zorg is deel van de “instant-geluksindustrie” geworden. Het is wenselijk met een ‘hybride’ bril naar de éne werkelijkheid te kijken.

Het rapport ‘E i V’ kiest voor het integreren van disciplines, lees de interdisciplinaire aanpak - de middenweg tussen de twee kanten van één medaille Geestkunde en Natuurkunde - de wisselwerking (wederkerigheid) tussen psychologie, sociologie, filosofie en ethiek of de synthese van wetenschap, religie en filosofie en kunst. In het rapport ‘E I V’ staat religie in het bijzonder voor levenskunst, de moraal van het verhaal, te worden ingewijd in de oude mysteriën. Primair draait het om Een bij te stellen natuurbeeld, De scala naturae en het fenomeen ‘tijd’ (de 'pijl van de tijd' bestaat echt van Prigogine) zoals Harm Bart in zijn recensie van het boek Nieuwe vensters op de werkelijkheid aan de orde stelt.

Het mysterie van het leven kan in poëzie of rab voelbaar worden gemaakt. Het levensraadsel hangt samen met de persona van Carl Jung en de musica universalis van Pythagoras. Kunst, mysterietaal maakt het mogelijk de waarheid dichter te benaderen. Het individuatieproces van Carl Jung sluit bij in-keren, de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken aan. Het Ken Uzelve (Gnoothi Seauton) staat voor het Ene en het vele, voor ‘Eenheid in Verscheidenheid’.
Het mysterie van het leven kan in een verhaal, in mysterietaal tot uitdrukking worden gebracht, maar niet in een laboratorium worden gemeten. Met behulp van het maskerkwadrant, de tegennatuurlijke kringloop is het mogelijk ons van onze conditioneringen bewust te worden en onze vrijheid te herwinnen. We laten zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden. Bij het 'Ken uzelve' gaat het om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen. Het leert je regisseur te worden van je eigen leven.

Evolutie heeft op de biologische en culturele evolutie, de 'Materiële en Immateriële wereld', de 'Evolutietheorie en Bewustzijnsevolutie' betrekking. De term sutratman brengt het proces van de tweevoudige evolutie tot uitdrukking. Het is de derde weg (middenweg, het eeuwig 'Goede - Ware - Schone'), die uiteindelijk tot in de hemel reikt.

Of met ander woorden hoe sla je de piketpaaltjes, de maatschappelijke visies voor de toekomst? Dus niet het op de korte termijn georiënteerde Angelsaksische model, maar door het Rijnlandse lange termijn model centraal te plaatsen. De afgelopen decennia hebben te veel managers en politici zich met het doorschuiven in plaats van het oplossen van problemen beziggehouden. Feitelijk komt het neer op de vraag of je voor 'oplossen of doorschuiven' van problemen riant wordt beloond? Het grote ego, de arrogantie van managers loopt niet met hun feitelijke competenties in de pas.

Met het adagium ‘u vraagt, wij draaien’ van veel politici – met als gevolg de Nederland breed ingevoerde marktwerking – heeft men het paard achter de wagen gespannen. Het opportunistische ééndimensionale marktdenken staat diametraal tegenover het innovatieve interdisciplinaire denken.

De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 16 Cyclische evolutie en karma (p. 715):
Kennis van karma geeft de overtuiging dat als
‘. . . de deugd wordt gekweld en de ondeugd zegeviert
De mensheid tot atheïsten wordt gemaakt’,
dat alleen zo is doordat die mensheid altijd haar ogen heeft gesloten voor de grote waarheid dat de mens zelf zijn eigen verlosser en zijn eigen vernietiger is; dat hij de hemel en de goden, de schikgodinnen en de voorzienigheid niet hoeft te beschuldigen van de schijnbare onrechtvaardigheid die te midden van de mensheid heerst.

De opwaartse - en neerwaartse spiraaldynamiek brengt de eeuwige terugkeer van Friedrich Nietzsche tot uitdrukking.
Voor Alpha en Omega, die door een punt worden gesymboliseerd, is er maar een route.
Het is mogelijk de éne werkelijkheid vanuit een nieuw gezichtspunt te belichten. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de kwintessens van het verhaal echter gelijk blijft. De structuur van de eeuwige wederkeer impliceert een Droste-effect. Dit proces van zelfverwijzing heet recursie (chaostheorie).
Om de spiraalwerking te verklaren biedt, net als het boek Het spiegelende brein van Marco Iacoboni, de fractale zelfgelijkvormigheid een handvat.
Het is het zelfbewustzijn, het reflexieve bewustzijn dat mensen kenmerkt.
Reactie van Jules Ruis naar aanleiding van mijn vraag Is zelfgelijkvormigheid een eigenschap die zelfbewustzijn mogelijk maakt?
Jules Ruis veronderstelt dat het ontstaan van elementen in de natuur (net zo als dat pixeltje op het scherm) door bepaalde informatie wordt aangestuurd. De opgeslagen informatie heeft naar zijn mening iets met genen, memen en zelfbewustzijn te maken. Het samenspel van genen en memen noemt hij het speelveld van de ziel. Er zouden dan bijvoorbeeld ook gemen kunnen bestaan.

De controverse tussen wetenschappers hangt met hun referentiekader samen. De mensheid houdt zich al millennia bezig om de kloof tussen probleem en oplossing te verkleinen. Primair draait het om vanuit welk perspectief (perception management), welke levensbeschouwing naar een vraagstuk wordt gekeken. Voor de commissie-de Wit heeft Wim Kok laten zien dat het vraagstuk van de dubbele petten (Nieuwe Testament: Niemand twee heren kan dienen) minder eenvoudig ligt dan veelal wordt gedacht. Het probleem hangt ook samen met het vernieuwde beginselprogramma van de PvdA, dat in 2005 onder leiding van Wouter Bos tot stand is gekomen. Dit programma houdt geen rekening met het boek De utopie van de vrije markt van Hans Achterhuis. De controverse tussen wetenschappers, lees de mens maakt het mogelijk de waarheid een stapje dichterbij te brengen.

Het oplossen van de paradox hangt met onze bewustwording samen, dus hoe geven we als mensheid aan de relatie tussen de microwereld en macrowereld antropogenese en kosmogenese, Mensbeeld en Wereldbeeld vorm en inhoud. Met behulp van het maskerkwadrant, de tegennatuurlijke kringloop is het mogelijk ons van onze conditioneringen bewust te worden en onze vrijheid te herwinnen. We laten zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden. Bij het 'Ken uzelve' gaat het om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen. Het leert je regisseur te worden van je eigen leven.

In het 5Ddenkraam zijn 'Kosmogonie van Pythagoras en Antropogenese', de 'metafysica, het bovennatuurlijke en de fysica', 'Geestkunde en Natuurkunde', 'Bewustzijnsevolutie en Evolutietheorie', 'Unificatietheorie en Snaartheorie', twee complementaire kanten van één medaille. Het is het projectiemechanisme, de spiegelsymmetrie die beide met elkaar verbindt. Of met andere woorden door alleen beide kanten de ‘natuurwetenschappen + geesteswetenschappen’these + antithese = synthese - van de éne werkelijkheid te belichten komt de theorie van alles een stapje verder. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal meer aandacht te besteden.

Door Pythagoras is al onderkend dat de evolutie van de mens door synthese, de interdisciplinaire aanpak plaatsvindt. In het onderzoeksrapport ‘E i V’ komt naar voren dat in De Geheime Leer de kwintessens, de verborgen 5e Dimensie op het snijpunt, het snijvlak tussen disciplines betrekking heeft.

Ockhams scheermes geldt voor: Cultuursociologie bevindt zich op het snijpunt (emanationisme) tussen Cultuurwetenschappen en Sociologie, Evolutiebiologie tussen Evolutie en Biologie, Culturele psychologie tussen Cultuurwetenschappen en Psychologie, Sociobiologie tussen Sociologie en Biologie, Evolutiepsychologie tussen Evolutie en Psychologie, Paleontologie tussen Geologie en Biologie, Geochemie tussen Geologie en Scheikunde en Geofysica tussen Geologie en Fysica. Door de convergentie van twee disciplines ontstaat synthese. Uiteindelijk draait het om het onderzoek dat betrekking heeft op de relatie tussen Unificatietheorie en Eenheid in Verscheidenheid.

In essentie draait het om ‘Levensatoom en Atoom’, ‘Geest en Lichaam’, ‘These + Antithese = Synthese', de kwintessens of met andere woorden de verbeeldingskracht van de mens. Verbeeldingskracht, Creativethink (epiginese, ideatie) staat voor individuele en culturele innovatie. Zoekopdracht Google: ‘culturele innovatie’ en u heeft veel treffers.

Erik Verlinde ontvangt Spinozapremie voor zwaartekracht (Volkskrant 7 juni 2011)
De laatste jaren ben ik me helemaal gaan concentreren op de vraag wat zwaartekracht eigenlijk is. Het idee is dat het geen kracht is zoals die zomaar kleeft aan de materie. Zwaartekrcht is naar mijn idee iets dat voortkomt uit de organisatie en structuur van het universum. Het is een emergente grootheid, als de natheid van water: moleculen zijn niet nat, het geheel wel. Ik loop daar al tien jaar over na te denken, en het komt voor een belangrijk deel voort uit de snaartheorie waarin ik veel heb gedaan.
Wellicht zal op termijn blijken dat Erik Verlinde’s ‘zwaartekracht-informatie’ (Volkskrant 12 december 2009 en 21 mei 2011) complementair is aan het concept ‘in-formatie’ van David Bohm. Ernst Peter Fischer stelt dat de hele wereld communicatie is.

De vraag komt naar voren in hoeverre de materiële wereld, de 'natheid van water' die Erik Verlinde onderzoekt de kloof tussen de immateriële wereld ‘De volledigheid is als water’ van Laozi zal overbruggen? Het rapport ‘E i V’ geeft een nieuw perspectief op een oud vraagstuk. Primair gaat het om de kwaliteit van het recept, de oplossingsrichting, of met andere woorden de Nieuwe levensrichting van Spinoza, het AOS-concept van Benedict Broere, het Vierde Model van Hans Vincent, Het Nieuwe Denken van Eric Fienig, de visie die Beter Onderwijs Nederland en het ‘Yin/Yang-symbool en de Vijf Fasen’ van het Taoïsme uitdraagt. Het onderzoeksrapport ‘E i V’ beoogt net als deze 'probleemgestuurde' modellen probleem en oplossing (Problem solving) dichter bij elkaar te brengen. We zitten in ons eigen wereldbeeld gevangen. Het outside the box-denken dient meer centraal te staan. We moeten niet steeds opnieuw de wal het schip laten keren, maar aan feedforward besturing meer aandacht besteden. Regeren is nog steeds vooruitzien.

Andere divineermethoden (Devenir philosophy) zijn De scheppende kracht van het Woord , het intercultureel bijbellezen, het interpreteren van de De Geheime Leer of de Koran. Algemeen gesteld gaat het er om het bewustzijn op informatie-energiestructuren in het Akasha-veld zodanig af te stemmen dat de universele levensstroom, de creatielemniscaat wordt geactiveerd. Het werkt echter alleen wanneer bij het zoeken naar een hogere waarheid, de lichtzijde van het bewustzijn centraal staat. In wisselwerking met de vraag ontstaat, in het licht van het nu en van de eeuwigheid, een nieuw perspectief op de werkelijkheid.

Het is als met de Bijbel, Koran en Talmoed wat zeggen deze heilige boeken ons over de mens?
Matteüs 7: En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?
In de kern draait menselijke beschaving om de rechtvaardigheid tussen mens en medemens, de morele schakel tussen het individuele en het algemene belang. Wordt de macht door competente of door incompetente leiders uitgeoefend?

Om de door Ervin Laszlo gesignaleerde vraagstukken adequaat op te lossen is een bewustzijnsverandering nodig. Bewustzijnsverandering begint bij jezelf, het ken uzelve en is onlosmakelijk verbonden met dat van andere mensen en de éne werkelijkheid. Om een grotere tweedeling, de toenemende sociale ongelijkheid in de maatschappij tegen te gaan is een collectieve bewustzijnsverandering, een cultuuromslag, een ommekeer in het denken nodig.

Om de relatie tussen ‘geheel’ en ‘deel’, het (‘en-en’/‘of-of’-mechanisme) te verklaren gebruikt Arthur Koestler het concept van holons. Een holarchie is een hiërarchie van holons. De gebroken symmetrie zorgt voor het onderscheidingsvermogen van onze ziel en risicobeheersing om de crises van menselijke makelij te bezweren. Het ordeningsprincipe 'Chaos en Harmonie' ('chaos in tijdmanagement') dat in het universum zit verscholen heeft op de chaostheorie betrekking.

Door de begrippen absolute tijd en relatieve tijd te introduceren is het mogelijk de discussie met betrekking tot ruimte en tijd een stapje verder te brengen. De relatieve tijd staat voor de 4e dimensie van Ouspensky op het grensvlak van 'ruimte en tijd', die niet kan worden waargenomen. De linker hersenhelft analyseert in de tijd en de rechterhelft synthetiseert in de ruimte. We dienen wel degelijk met Door gene zijde bezien, de keerzijde van de medaille rekening te houden. Het is de 5e dimensie, de imaginaire dimensie - het eeuwige nu - het principe van de 'Akasha-kronieken' ('Noosphere') waarmee mystici en paragnosten in verbinding staan.
De relatieve tijd kan het gemakkelijkste aan de hand van wanneer we naar de zon kijken worden geïllustreerd. We zien namelijk niet de zon zoals die op dat moment is, maar zoals ze ongeveer 8 minuten geleden was. Dit komt door de lichtsnelheid. Delen we de afstand tussen de zon en de aarde door de lichtsnelheid, dan heeft het licht bij benadering 8 minuten en 20 seconden nodig om de aarde te bereiken. Het laat duidelijk de conclusie van Einstein zien dat tijd een dimensie is.

Eckhart Tolle: Iedere handeling die vanuit het nu ontstaat, zal precies juist zijn.
Eckhart Tolle (PRANA nr. 176 dec/jan 2009): Ego verbreekt de natuurlijke gegevenheid van ‘eenheid, heelheid, een Zijn, verbonden Zijn’ en schept de illusie van afgescheidenheid. Dit vanuit het subject-object bewustzijn opererende ‘ego’ is de kern van ons lijden.

‘Energie en Tijd’ toont de twee complementaire grootheden van een kwantum en brengt de reflectie, de werking van spiegelneuronen (spiegelsymmetrie, mimese) tot uitdrukking.

De 4e - en 5e dimensie, de relatieve - en absolute tijd, materiële en immaterië wereld (4D - en 5Ddenkraam), beelden de aardse en hemelse dimensie uit. De 4e dimensie bevindt zich op het grensvlak van ’Ruimte en Tijd’. De 4e dimensie (lineaire tijd) heeft betrekking op het concept dat ‘alles zijn eigen plek heeft‘ in het universum (Fred Matser boek Net als jij ben ik EEN VAN DE MILJARDEN expressies van de schepping op deze aarde, zie p. 254) en de imaginaire 5e dimensie is de absolute tijd de synthese - dus niet waaneembaar - van de aardse relatieve tijd, de illusoire tijd tussen verleden en toekomst.

Het 4Ddenkraam, de 4e Dimensie hangt ook samen met de noögenese van Teilhard de Chardin, de vierde produktiefactor ondernemerschap en met de feedback – en feedforward besturing van bv-Ego of ‘Ik’ of bewuste zelf, het ahamkara. De feedback besturing heeft of op positieve feedback of op negatieve feedback betrekking.

De 5e dimensie, de absolute tijd staat voor het eeuwige nu. Het aardse nu, de relatieve tijd, de illusoire tijd is met verleden en toekomst verbonden. We kunnen het heden alleen begrijpen door over het verleden na te denken. In het A-veld zijn 'Ruimte en Tijd' ('Eindeloos bewustzijn en Eeuwige duur') één. Het brengt de keerzijde van het gemanifesteerde Ruimte en Tijd continuüm, de materiesymmetrie tot uitdrukking.

Het is de mens, die met behulp van zijn brein , de beide hersenhelften (spiegelneuron , weerspiegeling), 'Lichaam en Geest', 'Macrokosmos en Microkosmos', 'God en Zoon', 'Hemel en Aarde', 'Micro-economie en Macro-economie', met elkaar verbindt. Pythagoras denkt deductief van boven naar beneden (hemel) en Aristoteles inductief van beneden naar boven (aarde). De relatie tussen de Microkosmos en Macrokosmos is analoog aan de Economische structuur tussen Micro-economie en Macro-economie (Algemene economie).

Net als de esoterie belicht Ria Hopman het thema vanuit een astrologisch gezichtspunt. In dit verband kan ook naar de publicaties van Tom de Booij worden verwezen. In de esoterie wordt van het begrip sterrengeest (Aions - Aeonen - Eonen, Goddelijke emanaties) gebruik gemaakt.
In zijn boek Nulpunt Revolutie past Benjamin Adamah het griekse begrip aion toe.
Gerrit Teule werkt in zijn boek Wat Darwin niet kon weten de eonische hypothese van Jean Emile Charon uit.
Om de fenomenen aion en eon te duiden maken zowel Adamah als Teule van negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos gebruik.

De natuurlijke selectie, de micro-evolutie van de darwinist Ronald Plasterk is niet het hele verhaal. Uiteindelijk gaat het er om de macro-evolutie, wat is leven in het universum te verklaren?

Alles wat we geven mogen we ook weer ontvangen. De ‘Law of One’ (wet van periodiciteit, Zaaien en Oogsten) heeft op het universele ordeningsprincipe karma, de 2e grondstelling betrekking. Het gaat in het kwantumvacuüm om de virtuele scheidslijn tussen twee polen (les 3 polariteit), het aardse en het hemelse, om karma en dharma. Door een cultuur van verdieping en verinnerlijking (innerlijk leiderschap) te creëren kan het verstoorde energetische evenwicht worden hersteld. Welke leraar inspireert je het meest of met andere woorden waar steken wij onze energie in?

Daniel Ofman beoogt met zijn boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties de zelfkennis van de manager te verrijken.
Aan welke 'supertoezichthouder' of inspiratiebron (Vicar of Christ) geven we de voorkeur en welke visie van het 'Goede - Ware - Schone' wordt uitgedragen? Of met andere woorden kiezen we voor het eigen koninkrijkje, de 'bv-Ego' of het koninkrijk in de hemel, het hemelse rijk? De vierde dimensie van Ouspensky op aarde staat tegenover het Eeuwige nu in de hemel (Sutratman). De fractal dimension, de gebroken symmetrie kan gezien worden als een manifestatie van de vierde dimensie van Ouspensky.

Misselijkmakende demonisering (Anet Bleich de Volkskrant 10 December 2003) commentaar op artikel Crisis in Arabische wereld sluit vrede uit (Volkskrant 5 december 2003) van ' Leon de Winter. In haar reactie spreekt zij over een oneerlijke demonisering van ‘de Arabieren’. Anet Bleich vindt dat de Winter zich terecht verzet, tegen de veldwinnende opvatting, dat de schuld voor het slepende conflict met de Palestijnen en de Arabische wereld voor 100% bij Israël ligt. dWinter vraagt zich volgens Bleich niet af in hoeverre de opleving van virulent antisemitisme verband houdt met het conflict met Israël. Dit conflict laat zich niet met het zwaard oplossen, en het is ook niet onoplosbaar. De enige vruchtbare benadering is een wederzijdse doorbreking van vijandbeelden om te kunnen komen tot een historisch compromis. Jij bent met precies het tegenovergestelde bezig en dat is je tweede, meest ernstige fout. Je geeft je over aan een generaliserend, misselijkmakend vijand-denken. Wie zich zoals jij doet, ‘in een bittere strijd’ waant met ‘furieuze, zelfoverschattende, vernederende, zelfhatende, machtswellustige culturen’, hoeft inderdaad niet op vrede te hopen. Zelfs niet op vrede achter een Muur. Bereid je dan maar liever voor op Armageddon.'

Epistemologie, wetenschappelijke kennis ontstaat door de integratie (Gnosis) van knower, het proces van knowing en know. Het samenvallen van de triade correleert met de uitspraak van Robbert Dijkgraaf dat de mens slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering is.
De waarnemer en het waargenomene zijn uiteindelijk één en hetzelfde. Robbert Dijkgraaf duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering van de Eeuwige wederkeer centraal. De controverse zit als het ware in het universum ingebakken. De oplossing van het probleem, de complementariteit hangt met de Eeuwige wederkeer van 'Copernicus en Nietzsche', er is niets nieuws onder de zon samen. De geniale filosofische visie van Jeroen Buve, namelijk het balansmechanisme van de metafysica maakt het mogelijk het machtsevenwicht in de wereld te herstellen.

Eufemistisch uitgedrukt hebben zowel George W. Bush als Tony Blair in hun regeerperiode tussen Moed en Bedachtzaamheid (Weloverwogen moed) niet de juiste balanceeract uitgevoerd. Ook Frits Bolkestein heeft niet de goede balans kunnen vinden. In de kern draait het in het leven om de kunst de juiste balans tussen leraar en leerling ('heer en slaaf' van Nietzsche) te bereiken.

Sjoerd L. Bonting: Schepping & evolutie Poging tot synthese (recensie Henk Hogeboom van Buggenum)
Het doel van de schepping zal dan ook door de inspanning van de mens vanuit zijn mogelijkheid tot vrije keuze kunnen worden bereikt voordat alle leven op aarde door hitte of koude onmogelijk wordt. Het punt, waarop transformatie van de geschapen wereld in het Nieuwe Koninkrijk plaatsvindt, noemt Teilhard de Chardin het punt omega, het eindpunt van de christogenese als stap in de evolutie na die van de antropogenese (de wording tot mens). Transformatie, niet vernietiging, want dat zou een ontkenning inhouden van het woord in de Bijbel: "God zag, dat het goed was".

Voor het in het universum verborgen mechanisme (goddelijke energie) zie Johan Oldenkamp. Zijn publicaties sluiten op het theosofische gezichtpunt aan.

Het Ether-paradigma en het 5D-concept worden naast elkaar gebruikt en passen beide in een 5Ddenkraam. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, elektromagnetisme, de relatieve ether van René Meijer. Het 5D-concept belicht de 5e Dimensie vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met Geest en Lichaam, hemel en aarde, Zo boven, Zo beneden, top down en bottom up, deductief en inductief. Het zijn de twee complementaire kanten van een medaille, die beide de kwintessens tot uitdrukking brengen. Absoluut en relatief, uiterste objectivering en uiterste subjectivering zijn de beide polen van de éne werkelijkheid. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4.

De vraag die gesteld kan worden is in hoeverre hangen de veel besproken debacle’s Enron, Parmalat, Ahold, Shell, Betuwelijn en HSL, de vernieuwingen in het onderwijs (Het Nieuwe Leren), de kredietcrisis en vanaf begin 2010 de eurocrisis met de organisatiecultuur samen?

Het is allemaal minder complex dan het lijkt. De moraal van het verhaal draait om ‘Goed en Kwaad’. Maar de geschiedenis leert dat het oplossen van het vraagstuk van ‘Goed en Kwaad’ uiterst complex is. De afgelopen decennia hebben te veel managers zich met het doorschuiven van problemen bezig gehouden. De hamvraag is of je voor 'oplossen of doorschuiven' van problemen riant wordt beloond? De in de afgelopen decennia door de Nederlandse overheid breed ondersteunde marktwerking is de kern van veel vraagstukken. Door het stuur uit handen te geven los je geen problemen op. Marktdenken berust enkel op het principe van ‘Belonen en Straffen’. Het verdeelt de wereld in winners en losers.

Bij leven gaat het om doelgerichtheid (telos, entelechie de vier oorzaken-leer) van Aristoteles, de emergente (noogenesis) eigenschap zelfgelijkvormigheid. Elke nanoseconde veranderen wij bewust of onbewust de wereld. Door in verbinding te blijven met het zelfregulerende principe, de negentropie, de blauwdruk van het leven is het mogelijk de chaos te bedwingen. In Prigogines ogen was de tijd van de zekerheden definitief voorbij. Meer nog, hij zag onzekerheid als een bron van rijkdom. Daarmee demonstreerde hij een rotsvast geloof in de kracht van de mens. Net zoals Karl Popper noemde hij zich de waarschijnlijk meest optimistische pessimist.

Het eindige, gemanifesteerde universum is volledig gevuld met atomen ('Atoom en Levensatoom'). Elk atoom (organisme, mens) in het fractale ‘nu’ neemt in de ruimte een unieke positie in. Deze atomen staan door het eeuwige nu met elkaar in verbinding. De theorie van Einstein (Einstein e=m.c² of 'Energie = Materie') leert dat er tussen de atomen onderling wel degelijk tijdsverschillen arrow of time bestaan.

Terug naar Marcelo Gleiser
Hieronder volgen nu ter vergelijking met de opmerkingen van Jules Ruis over fractals enkele citaten uit Marcelo Gleisers boek Een scheurtje in de rand van de schepping (p. 67):
"De kosmische expansie impliceert een arrow of time (een pijl of richting van de tijd): terwijl het universum groeit, beweegt de tijd voorwaarts".
92: "Ook de tijd wordt beïnvloed. Sterkere zwaartekracht vertraagt de tijd. Voor de tijdsdimensie zijn er het heden en het verleden".
170: De CP-schending heeft zelfs een nog diepere en geheimzinniger implicatie: deeltjes kiezen ook een favoriete tijdrichting. De asymmetrie van de tijd, het kenmerk van een expanderend universum, doet zich ook op microscopisch niveau voor!. Dit soort systemen worden invariant onder tijdsomkering genoemd: ze hebben geen duidelijke tijdrichting".

Het snijpunt van de drie assen van het morele kompas toont het punt waar de synthese tussen hemel en aarde plaatsvindt, de psyche de relatie tussen de microkosmos en de macrokosmos. Dit snijpunt symboliseert het eeuwige nu. Het morele kompas laat zien dat het er om gaat met de natuurlijke kringloop, de oerbron in verbinding te komen.
De wederkerigheid tussen twee polen komt in de relatie door E = Materie (Mass energy equivalence, c² = constant) tot uitdrukking.
Lading (wederkerigheid) is in feite niets anders dan de sterke vervorming van de ruimte-tijd die hoort bij elementaire deeltjes, waardoor die deeltjes ruimte-tijd een eigen leven kunnen gaan leiden en o.a. het voorwerp kunnen uitmaken van een golfbeweging.
18. Kracht, impuls en energie
Energie wordt opgeslagen in de ruimte door vervorming van die ruimte: een elementaire wijziging in deze opslag veroorzaakt een kracht. Maar een kracht is ook de verandering van een impuls met de tijd.

’Energie en Materie’ is op de beroemde formule van Einstein E=m.c² gebaseerd en staat door het kwadraat van de lichtsnelheid (snelheid van een foton) met een getal, de tijdsymmetrie (time reversal transformation) in verband. Voor fotonen geldt hetzelfde als voor neutronen, synapsen, gedachten en gevoelens (communicatie) ze verschijnen en verdwijnen. Een foton is een voorbeeld van een kwantum. Een foton is de kleinst mogelijke eenheid van licht.

Gottfried de Purucker: Zo komt het dat duur zowel identiek is met ruimte als met kosmisch denkvermogen. Toch is zelfs dit mysterie der mysteries, ruimte-denkvermogen-duur, het product of het beeld dat ons hoogste intellect heeft van dat onuitsprekelijke mysterie dat het naamloze of dat wordt genoemd. We zien bovendien dat verleden en toekomst, op de juiste manier begrepen, samensmelten tot ‘het eeuwige nu’.
Het kan nuttig zijn te weten dat khandakala een samengesteld Sanskrietwoord is dat gebroken tijd betekent, wat wil zeggen dat de duur in het gemanifesteerde heelal lijkt te zijn opgebroken in tijdsperioden, die lang of kort zijn.

De innerlijke harmonie is verbroken omdat we hebben gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. De mens wordt zich van zijn morele autonomie, van waarden en normen bewust.

Volgens Dolf van den Brink (FD 4 november 2011) is het probleem in de westerse landen dat in de afgelopen vijftien jaren de schulden boven de verdiencapaciteit van de reёle economie zijn uitgestegen.

De hamvraag is nu in hoeverre politici, met name de republikeinen in Amerika, die voor een belangrijk deel debet zijn aan de crisis inkomsten en uitgaven beter in balans willen brengen, dus echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen? Maar een en ander geldt evenzeer voor burgers.
Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht.

J.S.O. van Asseldonk De Tao van de Landbouw II. De Natuurmystiek (p. 66):
Teilhard de Chardin slaagt er ongewild (en onbewust?) in de voorgaande bijdragen van de verschillende mystici grotendeels in één omvattende kosmologie te verenigen. Het grote voordeel van zijn bijdrage is bovendien dat zijn kosmologie beter aansluit bij de wetenschap.
Teilhard de Chardin onderkent de drie fasen geosfeer, biosfeer en noösfeer, die logisch op elkaar volgen en analoog verlopen aan de drievoudige blauwdruk, het stoffelijke, psychische en geestelijke evolutieplan in de Theosofie.

Het complementariteitsprincipe - de eenheid der tegendelen - 'These + Antithese = Synthese' geldt zowel van boven naar beneden (1 – 2 – 3) als van beneden naar boven. Het 5D-concept en het Ether-paradigma brengen de kwintessens, de ommekeer tot uitdrukking. Het Ken uzelve leidt er toe dat we op het chaospunt en groupthink grip kunnen krijgen.

Het complementariteitsprincipe komt in de wisselwerking, tussen de ’Invoer en Uitvoer’ en ‘Verwerking en Feedback’ naar voren.

'Verloren paradijs en Hervonden paradijs'.

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.