1.5.1 Recursie, Spiegelsymmetrie en Complementariteit

John Keeley en Franz Hartmann: Alle ziekte is een verstoring van het equilibrium (natuurlijk evenwicht) tussen positieve en negatieve krachten.
Gulden regel: Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander.
Confucius: Doe nooit anderen aan wat je niet zou willen dat ze jou aan zouden doen. (Isis ontsluierd, deel 2 p. 398, etc.)
Confucius: Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.
Mattheüs 7:7-12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun aldus: want dit is de wet en de profeten.
Matteüs: Alle dingen die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook al zo, want dat is de wet van de Profeten.
Karl Marx Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
Karl Marx: ... eine Denkriese wie Aristoteles
Hegel: De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit, dat de mensen niets uit haar willen leren.
Pas in de schemering ontplooien de uilen van Minerva hun vlucht.
Das Wahre ist das Ganze
Martin Heidegger: Voor een waarlijk vreugdevol en heilzaam menselijk werk om te gedijen, moet de mens in staat zijn op te klimmen vanuit de diepten van zijn aarding thuis tot in de ether.
Prof. Perkamentus (Harry Potter: Veel meer dan onze talenten, zijn het onze keuzes die bepalen wie we werkelijk zijn.
Harry Nijhof Er zal een tijd komen dat de professionals die bottom up, met hun cliënten de problemen echt oplossen beter gewaardeerd zullen worden dan de politicals die zich met navelstaren bezig houden.

Monade + Duade (Triade, Eeuwige wederkeer, Leraar en leerling, Reciprociteit, Ken uzelve)

J. Krishnamurti: No man from outside can make you free... No one holds the Key to the Kingdom of Happiness. No one has the authority to hold that key. That key is your own self, and in the development and the purification and in the incorruptibility of that self alone is the Kingdom of Eternity....
Lama Anagarika Govinda: Het is… nodig een nieuwe wijze van denken te ontwikkelen, die vrij is van het dogmatisme van onze zelfgeschapen wetten die – hoewel ze bruikbaar en gerechtvaardigd zijn in een wereld van concrete voorwerpen en begrippen – niet verenigbaar zijn met de wetten van een universum dat onze zintuiglijke ervaring en onze gedachtevormen verre te boven gaat. [Het is noodzakelijk]… ons denken aan de feiten van het universum aan te passen.… Dit kan alleen worden bereikt door onze ééndimensionale logica te boven te komen die – terwijl ze in een rechte lijn naar een gegeven voorwerp gaat – de wereld doormidden snijdt met het mes van het `of-of’, om uit de levenloze stukjes van een ontlede wereld een zuiver begripsmatig en volledig abstract universum te bouwen.
De Mahatma Brieven: Geest, leven, stof, zijn geen natuurlijke beginselen die onafhankelijk van elkaar bestaan, maar de gevolgen van combinaties die door de eeuwige beweging in de Ruimte worden voortgebracht. (Mahatma Brieven p. 172)

Mahatmabrieven (Engelse versie):
Inleiding
Brief No. 85
446,447: Misleide
slachtoffers van verminkte waarheden als zij zijn, vergeten zij, of hebben zij nooit geweten, dat de harmonie van het Heelal wordt gevormd door tegenstellingen. Zo volgt in de Theos. Society, evenals in de prachtige fuga’s van de onsterfelijke Mozart, het ene deel voortdurend op het andere, in een harmonieuze disharmonie op het pad van de Eeuwige vooruitgang, om samen te komen en zich tenslotte op de drempel van het beoogde doel op te lossen in één harmonieus geheel, de grondtoon in de natuur. Absolute Gerechtigheid maakt geen verschil tussen de velen en de weinigen. Daarom moeten we, terwijl we de meerderheid van de “L.L.” (betekenis) Theosofen dankzeggen voor hun “loyaliteit” jegens ons, hun onzichtbare leraren, hen er tegelijkertijd aan herinneren dat hun Presidente, mevr. Kingsford, eveneens loyaal en trouw is – ten opzichte van dat wat zij meent dat de Waarheid is. En daar zij dus loyaal en trouw is aan haar overtuigingen, kan, hoe klein ook de minderheid is die nu misschien haar kant heeft gekozen, de meerderheid, die door de heer Sinnett, onze vertegenwoordiger in Londen, wordt geleid, haar niet terecht iets ten laste leggen, wat – daar zij nadrukkelijk ieder voornemen heeft ontkend om tegen de letter of de geest van Artikel VI van de Reglementen van de Moeder Theos. Society (die U toch vooral moet lezen) te handelen – alleen een vergrijp is in de ogen van hen die te streng in hun oordeel zijn. Iedere Westerse Theosoof moet weten en bedenken, vooral diegenen die onze volgelingen willen zijn – dat in onze Broederschap alle persoonlijkheden opgaan in één gedachte – abstract recht en absolute praktische gerechtigheid voor allen. En dat wij, al zeggen we misschien niet met de Christenen, “vergeld kwaad met goed”, – Confucius nazeggen “vergeld goed met goed; kwaad met – GERECHTIGHEID”.

Fay van Ierland: Over bestuderen van De Geheime Leer, ook De Mahatma Brieven: je moet nieuwe hersenpaden maken. Dat aanmaken van die nieuwe hersenpaden, daarbij wordt een oude manier van denken, op jezelf gericht, vervangen door ontvangend denken. Waarbij je denken iets kan opvangen wat je laat zien, wat je inzicht geeft, in wat zij je aangeven. Zonder die verandering in je denken kun je er eigenlijk niets van begrijpen.

In het leven gaat het er om ons op tegenstellingen gefundeerde oordeel, het ‘of-of’ denken te overstijgen en ons met het eenheidsbewustzijn (Unio Mystica) te verbinden. Om het in de mens ingebouwde ‘en-en’/‘of-of’-mechanisme (dualiteit van 'Golven en Deeltjes', Demon est deus inversus) van de bewustzijnstransformatie te duiden maakt het rapport ‘E i V’ van het begrip complementariteit (dualiteit, dichotomie, categorie) gebruik. Dichotomieën representeren paren van tegenstellingen (syzygieën). Het thema Egospelletjes en Unificatietheorie komt in de De Bhagavad Gita uitgebreid aan de orde. Er is niets nieuws onder de zon.

Het is de ‘Eeuwige wederkeer’ die de kwintessens tot uitdrukking brengt. De 1e -, 2e - 3e Grondstelling belichten het wederzijdse verband tussen Geest - Ziel - Lichaam.

Het boek Een scheurtje in de rand van de schepping van Marcelo Gleiser heeft op het fenomeen ‘Monade + Duade’ betrekking en maakt het Meta-leren mogelijk.

Het is wenselijk de vicieuze cirkel van het kip-en-eiprobleem (Lichaam-geestprobleem), het Hoe of Wat ('of-of') denken te doorbreken.
Twee van de grote denkstromingen die pogen het mind-body probleem op te lossen zijn het dualisme en het monisme.
Een middenweg ('en-en', Evenwicht door Tegenwicht, 'Polarisatie en Verbinding') tussen fysisch en psychisch monisme vormt neutraal monisme. Spinoza's Deus sive natura lijkt op een neutraal monisme.

G. de Purucker De vier heilige jaargetijden De ware betekenis van inwijding
Hoofdstuk 1. Winterzonnestilstand
Wat de zevende inwijding betreft, deze vindt plaats in een cyclus die ongeveer 2160 aardse jaren duurt, de tijd die een teken van de dierenriem nodig heeft om van het ene sterrenbeeld naar het volgende te komen in teruggaande beweging; met andere woorden wat onder de mystici in het Westen de messiaanse cyclus wordt genoemd. Wanneer de planeten Mercurius en Venus en de zon, de maan en de aarde in syzygy staan, kan de bevrijde monade van de verheven neofiet het magnetische pad door deze lichamen volgen en rechtstreeks doorgaan naar het hart van de zon. Veertien dagen lang verkeert de op aarde achtergebleven mens als in een trance of leeft hij in een toestand van verdoving, in een soort bedwelming; want het innerlijk deel van hem, het werkelijke deel van hem, reist door de sferen.

Manita Overweg schrijft in haar publicatie Van Tijdbeheer naar Energiemanagement: De bedrijfscultuur is gebaat bij een ontspannen sfeer, hetgeen weer resulteert in twee andere voordelen: Er vallen minder werknemers uit omdat men graag werkt en het volhoudt! Omdat er minder medewerkers uitvallen, hoeven er minder medewerkers vervangen te worden.

Naar de sportschool om de planeet te redden interview (Volkskrant 30 april 2011)
Peter Sloterdijk verwijst naar Friedrich Nietzsche: de mens kan alleen vooruit als hij naar het onmogelijke streeft. Natuurlijk zal ook de succesvolste mens nooit bereiken wat hem voor ogen staat, maar progresssie is slechts mogelijk door de ‘verticale spanning’ tussen dagelijkse werkelijkheid en onvervulbaar ideaal.
In de naoorlogse samenleving, het kristalpaleis, raakte de verticale spanning op de achtergrond. Het horizontale werd belangrijker gevonden: iedereen moest gelijk zijn.

Peter Sloterdijk: 'Ik zeg u: de crisis zal een nieuwe elite brengen' (Vrij Nederland 6 juni 2009):
U roept op om minder achteloos om te gaan met de wereld en de ruimte die wij innemen. U roept op om zelf gestalte te geven aan het leven in plaats van het te ondergaan. U spreekt van een noodzaak om te ‘oefenen’, te ‘trainen’. Oefeningen zijn belangrijk om mens te worden.
Wat men ook moge beweren over onze tijd: we kunnen niet spreken over een terugkeer van de religie, maar we kunnen ook niet zeggen dat mensen religie de rug toekeren. Ik spreek liever over spirituele oefeningen. We gaan inzien dat de mens door te trainen zichzelf kan vormen.
De filosoof als trainer?
Ik ben geen trainer. Ik ben een raadgever van de trainers, wat een heel andere functie is.

De kredietcrisis toont een ding de risicospreiding(beheersing) is volledig (vol en ledig/leeg). De cultuurfilosoof Peter Sloterdijk hanteert in zijn boek Sferen voortdurend het oxymoron. Een oxymoron is een speciaal geval van de paradox: daar is wel een zekere tegenspraak aanwezig, maar bij nadere beschouwing lost die tegenspraak zich op. Bij de oxymoron blijft de spanning van het betekenisverschil echter in stand.
De éne werkelijheid biedt een referentiekader aan de boeken van Peter Sloterdijk.

3. FLUXMAXIMALISATIE EN ATTRACTOREN IN DE GEMIDDELDE EVOLUTIE
De hiërarchische opbouw van het netwerk in het universum is ontegensprekelijk en is alomtegenwoordig. Zoals elke klassificatie door de mens gemaakt, is echter ook deze indeling in hiërarchische lagen artificieel. In werkelijkheid is het universum een enorm complex netwerk waarin op elk ogenblik tussen alle niveau’s interacties zijn. De indeling in een aantal hiërarchische niveau’s is echter nuttig om te begrijpen hoe de evolutie werkt.
Het eerste geval van niveauwijziging wordt "emergentie" genoemd, of het onstaan van een hoger niveau van organisatie ; het laatste geval noem ik verder "decompositie", of het terugvallen naar een lager niveau van organisatie. Bij emergentie is het nieuwe hiërarchische niveau in vele gevallen gekenmerkt door nieuwe eigenschappen, die nog niet aanwezig waren op het onderliggende niveau : dit noemen we verder de emergente eigenschappen. Door deze emergente eigenschappen is het nieuwe geheel meer dan de som van de onderliggende delen. Het proces waarbij, onder invloed van een gewijzigde informatie informatiestroom, een hogere of lagere orde van organisatie ontstaat, zal verder aangeduid worden met het woord "transitie". Emergentie en decompositie zijn dus twee vormen van transities.

Engelien Scholtes boek De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli:
Wolfgang Pauli vatte de relatie tussen psyche en materie op als een spiegelsymmetrie.

 

Spontaneous Generation

Roodverschuiving en Blauwverschuiving (Dopplereffect):
Roodverschuiving in de astronomie en de natuurkunde is het verschijnsel dat het spectrum van uitgezonden licht of andere elektromagnetische straling bij ontvangst naar "rood" verschoven is, dat wil zeggen in de richting van de langere golflengten (lagere frequenties). Het tegengestelde effect, waarbij een verschuiving naar de kortere golflengten - naar "blauw" - plaatsvindt, heet blauwverschuiving. Roodverschuiving treedt op als gevolg van het dopplereffect wanneer de bron en de waarnemer zich van elkaar verwijderen en als gevolg van een sterk gravitatieveld waar de straling zich doorheen voortplant.

Het rapport ‘E i V’ maakt gebruik van een besturingsparadigma, dat in een 5Ddenkraam past. Het 5Ddenkraam maakt van de ruimte-tijd spiegelsymmetrie gebruik. Het Ether-paradigma gaat echter niet alleen van de materie, maar ook van de keerzijde, de ruimte ('energie'), de leegte (tzimtzum) uit. De schakel tussen materie en ruimte, de tijd staat in het Ether-paradigma centraal.

Het rapport ‘E i V’ geeft een nieuw perspectief op een oud vraagstuk. Primair gaat het om de kwaliteit van het recept - 'kwaliteitsmanagement', de Nieuwe levensrichting, het AOS-concept, BON, het Vierde Model of het Nieuwe Denken. Het rapport ‘E i V’ beoogt net als deze 'probleemgestuurde' modellen probleem en oplossing dichter bij elkaar te brengen. We zitten in ons eigen wereldbeeld gevangen. Het outside the box-denken komt centraal te staan.

De Geheime Leer Oorspronkelijke substantie en goddelijke gedachte (p. 357):
Wanneer ‘het ene twee wordt’, kan men het aanduiden als geest en stof. Iedere manifestatie van bewustzijn, weerspiegeld of direct, en van onbewuste doelgerichtheid (om een moderne uitdrukking uit de westerse zogenaamde filosofie te gebruiken), kan tot ‘geest’ worden teruggebracht, zoals blijkt uit het levensbeginsel en uit de onderwerping van de Natuur aan de majestueuze voortgang volgens de onveranderlijke wet.

De leerschool van het leven is een netwerk van mensen of groepen mensen, een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid. De netwerkconnecties (Communicatie, Trekkermechanisme, NLP) in de microwereld van het brein functioneren analoog aan een sociaal netwerk ('complementaire schismogenesis') in de macrowereld.

Wederkerig altruïsme, het verschijnsel waarbij men elkaar wederzijds helpt of een gunst verleent, is een veelvuldig onderzocht onderwerp binnen de evolutionaire psychologie. De reciprociteit van "voor wat hoort wat" is "heb uw naaste lief". Rita Smaniotto: Op basis van experimenten, simulatie-onderzoek en een heranalyse van een aantal antropologische studies naar het delen van voedsel in jagers-en verzamelaarsvolkeren concludeert Rita Smaniotto in haar proefschrift dat het "voor wat hoort wat" mechanisme niet zo wijdverspreid is als doorgaans wordt aangenomen. Volgens haar is er in veel gevallen sprake van een alternatief mechanisme, het "heb uw naaste lief" mechanisme. Dit mechanisme is vooral gericht op het welzijn van personen in iemands directe omgeving.
Promotie onderzoek Patrice van de Vorst: mijn te onderzoeken stelling is: Er is een biologische of anatomische grondslag voor het ontstaan van het menselijk bewustzijn en de menselijke moraal. Deze komt voort uit de evolutionaire veranderingen in de geslachtsorganen van de soort Homo.

Ilya Prigogine stelt: De ervaring van de pijl van de tijd en van de creativiteit is waar het in het leven om draait en we zijn zeker nog lang niet toe aan een kwantitatieve theorie van spontane zelforganisatie.

Een andere groep onderzoekers werkt aan de theorie van het nulpuntsveld, oftewel de zero point energy (ZPE, ZPF). En ook hier verschijnen opmerkelijke resultaten. Een breed georiënteerde onderzoeker als Harold Puthoff (EarthTech International, Austin, Texas) heeft, samen met de astrofysicus Bernard Haisch (California Institute for Physics and Astrophysics in Scotts Valley, California), uitgebreid onderzoek gedaan naar de eigenschappen van dit zero point field, en zij hebben daardoor grote toevoegingen gedaan aan de 'alternatieve' kwantumtheorie SED (Stochastische Electro Dynamica). Beiden zijn ook betrokken bij onderzoeken om de potentiële energie van het zero point field als nuttige energie- en voortstuwingsbron te kunnen gebruiken.

Sterren, kometen, planeten en nevelvlekken zijn allemaal entiteiten, levensverschijnselen, samengebracht in en omsloten door de levenskracht van een supergodheid. En zo is het overal in de eindeloze Ruimte.
Afmeting heeft niets te maken met bewustzijn. Sommige elektronen van bepaalde atomen zijn bewoond, en sommige van deze bewoners zijn net zo intelligent en zelfbewust als wij. Ze denken, voelen en streven. Zij zijn de ‘mensen’ van deze oneindig kleine werelden. Denk in de andere richting eens aan de verbazingwekkende ruimten die wij ons heelal noemen; de miljarden zonnen die de melkweg vormen en waarvan de meeste waarschijnlijk planeten om zich heen hebben waarvan er vele bewoond zijn.

René Meijer hoofdstuk 5 Het paradigma van de relatieve ether
De nieuwe manier van denken moet uiteindelijk de verschillende effecten die door de uitvinders werden gevonden verklaren. Er moet een antwoord gevonden worden op de vraag hoe we, naast wat we zagen in de afdeling onverklaarde fenomenen (UFO's, Graancirckels en Aliens), in één samenhangende visie de bevindingen kunnen verklaren van de besproken experimentele effecten.
De i t/m xii experimenteel (min of meer) bewezen effecten van de werkzaamheid van de ether, vormen de materiële tegenhanger van de vijf eigenschappen, de vijfde dimensie van het bewustzijn.

Het morele kompas wordt gebruikt om de synthese tussen 4 elementen, de verborgen 5e dimensie weer te geven. Tegenover 'Ether staat Aether', de Gemeenschappelijke horizon die door de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras wordt gesymboliseerd. Het meta-leren staat net als water voor 20. Het is het reflexief bewustzijn dat een mens van een dier onderscheidt. De Triade 'Aarde - Lucht - Water' wordt met de twee duaden, 'Aarde - Ether' en 'Vuur - Water', de Tetrade verbonden. De unificatietheorie biedt de grondslag voor het begrijpen van het bewustzijn.

Krishna (stem van het geweten) zegt in de Bhagavad Gita (hoofdstuk 4 sloka’s 7 en 8, tekst René Meijer):
(7) O zoon van Bharata, waar en wanneer er ook maar een afname is van de rechtschapenheid en het onrecht overweegt, manifesteer ik mezelf op dat moment.
(8) Opdat zij die dorsten naar de waarheid een leven mogen hebben en de onverlaten een halt wordt toegeroepen, verschijn ik generatie na generatie ten tonele met de bedoeling de weg van de menselijke principes van de waarheid, de zuiverheid, de boete en het geweldloze mededogen opnieuw te vestigen.

Gerrit van Dalfsen Emergentie, Fysicalisme en Superveniëntie - 5.4. Conclusie (p. 50):
Het doel van de scriptie was het onderzoeken van de relatie tussen geest, leven en de materiële wereld. Het doel was het vinden van een derde weg tussen het reductionistisch fysicalisme en het non-reductionisme. Ik denk dat ik daarin geslaagd ben. Ik heb laten zien hoe niveaus van emergentie aan elkaar gerelateerd kunnen worden, een mogelijkheid die door emergentisten steeds ontkent is geworden.

André de Vries De Emergentie en Evolutie van Drie Werelden (dissertatie juni 2009)
Op p. 355 worden de drie werelden (fysiek/concreet) (psychisch/mentaal) (abstract) schematisch weergegeven.
Primair gaat het om de drievoudige evolutieStoffelijk - Psychisch - Geestelijk’.

Om de waarheid te achterhalen is er volgens Pythagoras - in verband met de supersymmetrie in de schepping - geen complexe wiskunde nodig. Om de 10 dimensies weer te geven is de gebruikte wiskunde van het metrieke stelsel eenvoudiger dan bij de snaartheorie. Er behoeft slechts tot tien te worden geteld:

3. Triade; Hegeliaanse filosofie, these + antithese = synthese (1 + 1 = 3)
9. Enneagram, Big Nine
1. Monisme; Monade;; Unus mundus; Een Lied van GelukÉne werkelijkheid, Zwaartekracht
2. Dualisme; Vesica Piscis; Dualiteit; Tegenstellingen; Geest-stof'Middelpuntvliedend en Middelpuntzoekend'
3. Triade; Drie logoi; Hegeliaanse filosofieThese + Antithese = Synthese
4. Tetrade; Systeemleer; Zelforganisatie; Arrow of time (Zeitraum); Ether-paradigmaVier oorzaken-leer; Kwadranten
5. Kwintessens; Ethica; Communicatie; 5e Chakra; Islam, Zeitgeist; Reflexief bewustzijn'Triade + Tetrade' = Kwintessens
6. Zes standpunten; Zes Darshana’s, Vedanta; Davidster; Weltstoff'; Meta-lerenAardse ’Iron triangle en hemelse drie Logoi’
7. 7*7; Esoterie; Bewustzijnsevolutie; 7S-model; Hermeneutische CirkelTriade + Tetrade = Zeven zintuigen
8. I Ching, 8*8; Lemniscaat; Möbiusband1 + 7 = 8
9. Enneagram; Big Nine; Scheppingsdriehoek 9 - 6 - 3’4e Dimensie + 5e Dimensie’
10. Unificatietheorie; Tien categorieënleer; Eenheid in Verscheidenheid'Akasha en Ether-paradigma'

Synthese: Het rapport 'E i V' staat echter niet achter de samenvatting die in het artikel van Rinus Kiel wordt weergegeven.

Het wekt verwondering dat in de snaartheorie het verschijnsel mens volledig wordt buitengesloten. Al stelt Robbert Dijkgraaf de architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter.

Zwaartekracht geen fundamentele kracht, maar een emergent verschijnsel?
De fysicus Erik Verlinde (47) die als theoretisch natuurkundige in zijn vakgebied een goede reputatie heeft opgebouwd, heeft een nieuwe visie op zwaartekracht ontwikkeld.
Erik Verlinde gebruikt informatie als bouwsteen om zwaartekracht op een nieuwe manier te bekijken. Ik doe dat door zwaartekracht te benaderen door de onderliggende processen te beschrijven, zoals dat binnen de thermodynamica gebruikelijk is. Volgens Erik Verlinde (Volkskrant 21 mei 2011 katern Wetenschap) is de zwaartekracht helemaal geen kracht, maar eerder een soort statische druk, het gevolg van de manier waarop informatie over massa en energie asymmetrisch in de ruimte verdeeld zijn. De redenering is subtiel, maar leidt met een minimum aan wiskunde zomaar tot de beroemde zwaartekracht wetten van Newton.
De oerknal is een illusie. En dat een paar grote raadsels in de kosmologie eenvoudig op te lossen zijn.
Het universum zoals we dat kennen, stelt Verlinde, is in essentie alleen informatie, die kan worden weergegeven in een abstracte zogeheten faseruimte. Daarvan is alles wat wij meemaken slechts een kleine uitsnede, een meanderend pad in en oceaan van ongerealiseerde mogelijkheid.
Per saldo is er maar iets van 4% zichtbare materie, de rest is donker. Volgens Verlinde is al die voortvluchtige materie puur de invloed van de rest van de faseruimte, en heeft het dus geen zin om bijvoorbeeld te willen meten uit welke deeltjes donkere materie bestaat.
De uiterste consequentie, zegt hij, is dat de oerknal als beginpunt van ruimte en tijd eigenlijk ook een illusie is. ‘Dat klinkt radicaal, en dat is het. Maar eigenlijk heb ik al nooit zo in die hele big bang geloofd’.

Matthijs Schouten over natuur en levensvragen “Wie vinden we dat we zijn?”
“De essentie van het boeddhisme is omgaan met ons lijden, onze pijn, ons onbevredigd zijn. We verlangen voortdurend iets voor onszelf. Dat kun je niet bevredigen, want er ontstaan voortdurend nieuwe verlangens. Terwijl als je dat verlangen weet te stillen, er ruimte ontstaat. Als je in rust bent tijdens de dagelijkse meditatie, de belangrijkste oefening in het boeddhisme, komt de hele wereld in je hart, is er automatisch mededogen met andere levende wezens. Dus ‘ja’ is het antwoord als je vraagt of het boeddhisme iets kan beteken voor onze samenleving. In onze cultuur is het verlangen tot deugd verheven. Ben je zelfs een beetje achterlijk als je niet voortdurend iets voor jezelf verlangt. Het is ook de belangijkste drijfveer van het kapitalisme met zijn voortdurende economische groei. ‘Waar is dat nu eigenlijk voor nodig, die economische groei?’, heb ik aan veel economen gevraagd. En als je er dan lang met ze over praat, dan moeten ze uiteindelijk toegeven dat het nergens voor nodig is.” Wanneer de Boeddha spreekt over minder verlangen, meer rust binnen jezelf en meer mededogen voor de wereld is dat trouwens in essentie niet veel anders dan Jezus heeft gezegd, volgens Schouten. “De zelfloosheid, liefde, zorg voor alles wat leeft, in alle religies vind je dat terug.”
Maar boeddhisme, was dat ook niet de werkelijkheid accepteren zoals die is? En dus ook allerlei maatschappelijke wantoestanden, waaronder milieu- en natuurvernietiging? “Mensen die dat zeggen, hebben het niet begrepen. De ene helft van de weg is inderdaad de werkelijkheid accepteren zoals die is, zodat begeerte en zelfzucht minder worden. Maar de andere helft is dat daardoor ruimte ontstaat in jezelf voor respect en liefde. In de harmonie van die twee ligt absolute betrokkenheid. Geen apathie dus. Ik ontdek steeds weer nieuwe dingen in het boeddhisme, maak zelf een ontwikkeling door, maar mijn vreugde over en betrokkenheid bij de wereld worden alleen maar groter.”

Peter Bakker (interview Volkskrant 21 mei 2011)
Vier weken geleden heeft een Mayadeskundige mijn ogen geopend. Wat er nu gebeurt, de veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen, de hele wereld die met elkaar is verbonden: de Maya’s hebben het allemaal al opgeschreven. Hij put er hoop uit. Kortgezegd voorspelt de Mayakalender dat mensen zich bewuster worden – van de wereld, van elkaar.
Conclusie, volgens de Maya’s: Als de aarde in een ander magnetisch veld komt, zou het kunnen dat mensen elkaar aardiger gaan vinden, dat het bewustzijn toeneemt. En dat ze meer overzicht krijgen: wat zijn we hier op aarde met ze allen aan het doen?

Editorial on James Allen
Relations of Creed to Conduct
Mr. Allen's writings are steeped in Theosophical thought and conceptions; but whereas Theosophy takes the form in the main of philosophy, Mr. Allen's opinions express themselves as a code of ethics. He has, in fact, if I may so phrase it, given a religion to Theosophy. In other words, he has shown the bearing of the main tenets of Theosophy upon life and conduct, and in doing so he seems to me to have filled a gap in the Theosophical ideal. The criticism, rightly or wrongly, has been leveled against Theosophy that whatever the Theosophist believes, he is in the main free to follow his own inclinations where life and conduct are concerned, and that for this reason he cannot be regarded from the point of view of good citizenship as the equal of his Christian brother. Mr. Allen has taught a high morality and a morality that is in harmony with, if it is not the natural outcome of, the noblest conceptions of Oriental faiths.

James Allen boek Zoals je denkt
Meer dan een eeuw terug schreef James Allen, een Engelsman over wie verder niet zo gek veel bekend is, As a Man Thinketh. Het is het tweede van meer dan twintig boeken die hij tot aan zijn dood schreef. Deze bondige en afgewogen tekst is wellicht de beste belichaming van zijn gedachten, al had hij daar zelf de nodige aarzelingen over. Het vergde overtuiging door zijn vrouw om hem het boek in 1902 te doen uitgeven.

====

Integratie (Unificatietheorie, Synthese, Interdisciplinair, Ilya Prigogine, Marcelo Gleiser en Teilhard de Chardin, Akasha-veld)

De Monadologie of Monadenleer is de term die de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz gaf aan zijn metafysische systeem zoals beschreven in zijn gelijknamige tekst uit 1714.
Zo kon Leibniz dus ook tot zijn uitspraak komen: "Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles" ("Dit is de best mogelijke wereld") die in schril contrast staat met de uitspraak van Arthur Schopenhauer: "Dit is de slechtst mogelijke wereld". De citaten van Leibniz en Schopenhauer geven de in het heelal verborgen paradox weer.
Henri Bergson: De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.
De aanroep van Annie Besant:
O Verborgen Leven, trillend in elk atoom;
O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen;
O Verborgen Liefde, alles omvattend in Een Zijn;
Moge ieder die zich een voelt met U,
Zich daarom een weten met elk ander.

Theosophical society and interdiciplinary
Killingley, Dermot. 1995. “Hinduism, Darwinism and Evolution in Late Nineteenth Century India.” In David A. Amigoni and Jeff W. Wallace, eds., Charles Darwin’s “The Origin of Species”: New Interdisciplinary Essays, 174–201. Manchester: Manchester University Press.
This volume marks a new approach to a seminal work of the modern scientific imagination: Charles Darwin's The Origin of Species (1859). Darwin's central theory of natural selection neither originated nor could be contained, with the parameters of the natural sciences, but continues to shape and challenge our most basic assumptions about human social and political life. Several new readings, crossing the fields of history, literature, sociology, anthropology and history of science, demonstrate the complex position of the text within cultural debates past and present. Contributors examine the reception and rhetoric of the Origin and its influence on systems of classification, the nineteenth-century women's movement, literary culture (criticism and practice) and Hinduism in India. At the same time, a re-reading of Darwin and Malthus offers a constructive critique of our attempts to map the hybrid origins and influences of the text.
This volume will be the ideal companion to Darwin's work for all students of literature, social and cultural history and history of science.

‘Denken is vluchtig, voelen leidt naar je ziel (Fokke Obbema interviewt Johan Witteveen de Volkskrant 23 april 2019 p. 12-13):
‘Pas na de dood krijg je inzicht in allerlei aspecten van je leven en hoe dat is verlopen.’ Soefi Johan Witteveen neemt Fokke Obbema mee op een reis door dimensies.
Witteveen is in zijn lange leven altijd méér dan politicus en econoom geweest. Zijn ouders behoorden tot de eerste generatie van de soefibeweging, die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht door Inayat Khan. Die Indiase mysticus droeg het ‘universeel soefisme’ uit. Dat is gericht op het verbinden van oosterse en westerse religies, die, constateerde Khan, een geloof in de goddelijke geest, liefde, schoonheid, harmonie en geestelijke vrijheid delen. Het soefisme wil verbinden, maar schuwt het overtuigen van anderen – andere religieuze opvattingen dienen altijd te worden gerespecteerd.
Wat is de zin van ons leven?
‘Ik ben geneigd de mensheid te zien als het hoogtepunt van de hele schepping. Daarin probeert een goddelijke geest zich steeds meer uit te drukken. Een mooie soefi-uitspraak daarover luidt: ‘De goddelijke geest slaapt in de rotsen, ontwaakt in de planten, begint zich bewust te worden in de dieren en komt tot het hoogste bewustzijn in de mens.’ De zin van ons leven is dus om een bewustzijn van dat goddelijke te ontwikkelen. Voortdurend ons bewust zijn dat we in die prachtige schepping verkeren en beseffen dat daarin een goddelijke geest werkt, dat is de zin. Die geest kunnen we herkennen aan alle schoonheid, die vormt de uitdrukking ervan. Als mens kun je zelf ook iets van die schoonheid uitdrukken.’
Ziet u een toekomst voor religies?
‘Ik denk dat godsdiensten zich meer op de mystiek moeten richten. Mensen hebben geen behoefte aan dogma’s. Wat hen wel raakt, is beleving. Daar ligt de eenheid van religieuze idealen, in de beleving van het goddelijke. Met ons denken willen we dat helder krijgen, maar dat werkt niet, dan raak je de goddelijke geest juist kwijt. (lacht) Denken is oppervlakkig. Voelen gaat veel dieper, dat dringt door tot in je ziel. En dat is het ware leven.’

Griet Op de Beeck: Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een blinde vlek hebben en dat daar de kern van alle waarheden ligt.

Niet geloven maar doen maakt van de hindoe een beter mens (Cokky van Limpt Trouw 7 november 2008):
In het hindoeïsme komt ’mijn betere ik’ – het thema van de Maand van de Spiritualiteit – volgens ’jonge denker’ Vanno Jobse vooral tot uitdrukking in het gedrag van mensen. Hoe beter je handelt, hoe beter mens je bent.
Je bestaat pas als je handelt, en hoe beter je handelt, hoe beter mens je bent. De oorspronkelijke naam van het klassieke hindoeïsme is Sanatana Dharma: eeuwige wet, eeuwige gedragsleer.
Deze leer kent geen dogma’s en schrijft geen geboden voor, maar geeft richtlijnen hoe je je moet gedragen om niet in conflict te komen met
jezelf en je omgeving. Het zijn er vijf: matigheid, onthechting, niet stelen, waarachtigheid en geweldloosheid. Aan deze algemene gedragsregels moet iedereen zijn eigen invulling geven. Hoe, is afhankelijk van je leeftijd, je afkomst, je sociale positie.
Van deze vijf is vooral
onthechting erg belangrijk. Dat betekent niet dat een hindoe niet van het leven zou mogen genieten. Integendeel, je moet wel degelijk proberen gelukkig te worden, want, zo is de gedachte, je kunt alleen een beter mens worden als je het leven in vervulling laat gaan. Maar je moet je er niet aan hechten, niet aan status, aan bezit, aan een mooie baan, zelfs niet aan familie, geliefden en kinderen.

Fluwelen Revolutie (Max Pam Volkskrant 19 februari 2020 p. 20):
Dit weekend was ik voor een korte Havel-herdenking in Praag. In 1989 werd Václav Havel (1936-2011) tijdens de Fluwelen Revolutie gekozen tot de eerste – en zoals spoedig zou blijken ook tot de laatste – president van Tsjechoslowakije.
Onder het communisme hadden veel Tsjechen een pensioentje, veel was het misschien niet, maar je kon ervan leven. Havel heeft het land in de uitverkoop gedaan. Hij heeft de grote bedrijven binnengelaten, die er met de winst vandoor zijn gegaan. Maakt u zich niet te veel illusies over Havel. Misschien zal de geschiedenis oordelen over Havel, zoals de Russen oordelen over Gorbatsjov. In het Westen wordt ‘Gorby’ beschouwd als een genie, maar de Russen kunnen zijn naam niet door hun strot krijgen.

Politieke hygiёne (Marcia Luyten Volkskrant 19 februari 2020 p. 22):
‘De tijden zijn veranderd’, sprak CDA-leider Pieter Heerma in WNL op Zondag de verlossende woorden. Politieke partijen worden steeds kleiner en daarom mag je geen partij uitsluiten, vindt hij. ‘Dat zou leiden tot onbestuurbaarheid.’ En zo gaf Heerma op zondag zijn zegen aan de Brabantse coalitie met Forum voor Democratie die een dezer dagen het licht zal zien.
Pieter Heerma en CDA-vicepremier Hugo de Jonge doen graag alsof Forum een partij als elke andere is. Harvard-professor Yasha Mounk waarschuwt voor deze vorm van populisme: het is geen business as usual. Het gaat niet om gewone politieke meningsverschillen waarvoor verschillende partijen een meerderheid zoeken, in de huidige politieke strijd is de democratie zelf inzet van strijd.

Falende bureaucratie (Volkskrant 15 februari 2020 Opinie p. 30):
Een Tweede Kamercommissie gaat uitzoeken hoe het komt dat de overheid hier en daar zo opzichtig faalt. Wat opvalt is dat de drie diensten die eruit springen – Belastingdienst, CBR en UWV – alle uitvoeringsorganisaties zijn. Vooralsnog krijgen de ambtenaren daar de volle laag, maar de problemen waar zij mee worstelen zijn vermoedelijk ‘te danken aan’ de onmogelijke wetgeving die op hun bordje ligt. De zojuist ingestelde Kamercommissie hoeft niet heel ver te zoeken naar de boosdoener. (Ton van der Veeken)
Onmacht (Volkskrant 15 februari 2020 Opinie p. 31):
Als mij één ding duidelijk wordt, is het wel dat het
neoliberale geloof in een ‘participatiesamenleving’ een dood¬lopende weg is. Initiatieven om de burgers in beweging te brengen en zich in te zetten voor allerlei activiteiten in de eigen omgeving lijken op het eerste ¬gezicht een manier om de directe democratie te stimuleren.
In werkelijkheid zijn ze vaak bedoeld om de onmacht van politici te camoufleren die zelf niet meer weten hoe de gemeente of het land moet worden ¬bestuurd en de problemen van de staat dan maar op het bordje van de burgers leggen.
Het doet sterk denken aan de
ontmanteling van de verzorgingsstaat die de laatste jaren werd getransformeerd tot de ‘zelfredzame’ samenleving. (Albert Kort)

Grote liedjes en het kleine leven (Sander Donkers Volkskrant 14 februari 2020 p. V4-8):
Raymond van het Groenewoud wordt 70 en viert dat met een tournee en een nieuw album. Fan van het eerste uur Sander Donkers spreekt de Vlaamse liedjesschrijver over de schaduwkanten van succes, de deugden van het kleine leven en zijn (inmiddels minder) moeizame verhouding met het ‘Hollandse’ publiek. Die ‘lijfelijkheid’ werd een van de rode draden in zijn oeuvre, tot op de dag van vandaag. ‘De rest kwam later. Toen werd me duidelijk dat ik ook de pijn van het zijn in kaart moest brengen, de pijn van mijn zijn.’ Dat besef kwam toen hij de breekbare ballad Gelukkig zijn speelde voor een producer. ‘Ik geneerde me ervoor, maar hij vond dat juist het mooiste liedje. Ik zong het voor mezelf, om mezelf, zei in volle overtuiging: ik ben alleen op de wereld. En dan blijken er heel wat mensen te denken: het is alsof-ie het voor mij heeft geschreven.’
4 - Meisjes
Rolling Stones-achtige rocker. En de
oerknal dus, waarmee ‘het enthousiasme voor de lijfelijkheid van het meisje’ de Nederlandstalige muziek binnendenderde. Meisjes zijn ’t allermooist op aard/Niets dat hun schoonheid evenaart Zeg dat Van het Groenewoud het gezegd heeft.

‘Dit land ligt al een tijdje uit het lood’ (Agnes Jongerius Volkskrant 14 februari 2020 p. 22):
Vijftig jaar geleden was Nederland een progressief lichtbaken in de wereld. In een korte serie staat de vraag centraal: Is dit nog steeds zo? In aflevering 4: PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius over sociaal beleid.
Als Nederland een leidende rol zou willen pakken in de vormgeving van moderne arbeidsverhoudingen, hoe zou dat dan moeten?
‘Nederland moet met een antwoord komen op de Ubers en Deliveroos die zeggen: taxichauffeurs of koeriers zijn slechts gebruikers van ons platform, daarvoor dragen wij geen verantwoordelijkheid. Zo slaan ze een gat in ons arbeidsrecht. Ons poldermodel werkt alleen als de ene partij geen overmacht heeft over de andere. Minister Koolmees zou met het rapport-Borstlap in de hand voor een nieuw evenwicht moeten zorgen. Als dat lukt, laat je Europa de weg voorwaarts zien.’

CDU moet zich niet aan radicaal-rechts spiegelen (Ton Nijhuis de Volkskrant 14 februari 2020 p. 23):
Wat heeft de CDU nodig nu ‘AKK’ zich heeft teruggetrokken? Een voorzitter die
bindt en visie biedt op de toekomst van Duitsland, vindt Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut.
Moderator
Naast integreren moet de nieuwe partijvoorzitter ook kunnen bezielen. Merkel stond voor een ‘post-heroïsche politiek’, waarin de kanselier geen charismatisch leider is, maar eerder een moderator die telkens compromissen tussen betrokken partijen moet zien te smeden. Dat is noodzakelijkerwijs een politiek van hier en nu, gericht op de problemen die zich aandienen, op crisismanagement. Deze ontbeert het grotere verhaal.
Het gaat erom perspectieven voor de toekomst te formuleren, waartoe leden en kiezers zowel in het westen als in het oosten zich voelen aangetrokken.

We moeten van het gas af en tegelijk gaan we veel meer gas verstoken (Martin Sommer Volkskrant 15 februari 2020 Opinie p. 25):
Van de Sanden was op een voorlichtingsavond in Tilburg, over zo’n gasvrije wijk. Hij zei tegen de ambtenaar: laten we een pauze nemen van tien jaar. Tegen die tijd zijn we in technologisch opzicht zoveel verder, dan hebben we die warmtepompen en windmolens vermoedelijk helemaal niet meer nodig. Dat kan wel wezen, aldus de ambtenaar. Maar wij krijgen subsidie voor gasvrij maken en niet voor wat anders.
Tegen mij zei Van de Sanden nog iets: op deze manier gaat de polarisatie alleen maar toenemen. Ik zeg het hem na. Van de middenpartijen durft niemand te zeggen dat deze gasvrije keizer geen kleren aanheeft, want ja, klimaatakkoord en gepasseerd station. Wie bezwaren heeft, moet terecht bij Wilders of Baudet. En dan straks na de verkiezingen met zijn allen klagen dat extreem-rechts zo groot gegroeid is.

Herwaardering (Pim Baldee Volkskrant 18 februari 2020 p. 22):
Rechtsfilosoof Andreas Kinneging geeft in een glasheldere analyse de crisissituatie weer van de huidige mens. Meer materiële begeertebevrediging brengt niet meer geluk. Individuele vrijheid najagen leidt steeds meer tot egocentrisme en egoïsme. Elke remming op het gebruik van de ik-vorm lijkt verdwenen.
Kinneging pleit voor herwaardering van waarden als
bescheidenheid, dienstbaarheid, zingeving. Kunnen we tot deze herwaardering komen? Ik denk van wel, als je beseft dat het roeptoeteren, evenals het najagen van steeds meer begeertes, eigenlijk een pover, een armoedig iets is. Als je beseft dat bij vrijheid onlosmakelijk verantwoordelijkheid hoort. Dat bij ‘ik’ altijd ‘wij’, ‘de ander’ en ‘de anderen’ hoort. Kijk eens twee generaties terug, hoe leefden je opa en oma ? Of bekijk de foto van de aarde als stip in de ruimte. Hoe belangrijk ben je zelf? Je kunt het ook zo samenvatten: hoe ga je om met je medemens? Met je leefomgeving, de natuur, de aarde? Hoe ga je om met dieren?

Mateloze mens verkeert in morele crisis (Sander van Walsum Volkskrant 15 februari 2020 Opinie p. 26-27):
Rechtsfilosoof Andreas Kinneging kondigt in een vuistdik boek het einde aan van Verlichting en Romantiek, de enige waarden die we nog kennen. ‘De mens moet weer beteugeld worden.’
‘Verlichting en Romantiek geven zich onvoldoende rekenschap van het menselijk tekort’, zegt Kinneging. ‘Plato en het christendom doen dat wel. Bij Plato was het vooral een intellectuele kwestie: de bron van het tekort is het tekortschieten van de rede. Voor het christendom ligt het probleem vooral in de wil. De mens is geneigd vooral het subjectief goede voor zichzelf te willen. Daarom is een ommekeer van de wil nodig, waardoor die niet meer op zichzelf is gericht, maar op het Ware, het Goede en het Schone.’
Herwaardering
Volgens Kinneging vraagt de crisis waarin Verlichting en Romantiek verkeren om een herwaardering van de Europese Traditie. Oftewel:
een beteugeling van de mateloze mens. Dat zal een hele toer worden, geeft Kinneging toe.
Kan hij met een moeilijk boek voor een klein lezerspubliek
weerwerk bieden tegen het tumult van de sociale media? ‘Tja, Keynes zei ooit dat de wereld wordt geregeerd door ideeën. De invloed op de gang der dingen van bijvoorbeeld Plato, Augustinus, Adam Smith en Karl Marx was oneindig veel groter dan die van welke politicus ook. Anderzijds: als helemaal niemand meer zulke boeken leest, daalt de invloed ervan tot nul. Dan wordt wat er gebeurt overwegend door roeptoeters bepaald. De vraag is of de beschaving op die wijze overeind te houden is. Dat zie ik somber in.’

Essay De verbleekte idealen van de Verlichting en de Romantiek De onzichtbare Maat (Andreas Kinneging De Groene Amsterdammer 13 februari 2020 p. 44-49):
Het vrijheids- en gelijkheidsdenken uit de Verlichting en de Romantiek heeft van de mens een verweesde speelbal tussen markt en staat gemaakt. Het belang van de gemeenschap, dat centraal stond in de Europese Traditie, is volledig ondergesneeuwd.
Alle gemeenschappen die bestaan, functioneren bij de gratie van een gevoel van saamhorigheid. Die kan alleen bestaan als de leden van de gemeenschap zaken delen die een emotionele band scheppen: een bloedband, een geloof, een taal, zeden en gewoonten, waarden en normen. Dat leidt ertoe dat mensen oordelen: ‘Wij horen bij elkaar.’ Daaruit ontstaan gevoelens van camaraderie, wederzijdse loyaliteit en verplichting tot hulp en bijstand. Wie het zonder moet doen, houdt alleen het kille, zakelijke marktmechanisme over en de even kille en zakelijke staat om op terug te vallen. ‘Wehe dem der keine Heimat hat!’ schrijft Nietzsche ergens.
De keerzijde van elk gemeenschapsgevoel is ‘uitsluiting’. Een gemeenschap is ondenkbaar zonder de tweedeling insider-outsider, wij-zij. Voor veel moderne mensen is dit dé reden om tegen gemeenschappen te zijn, gemakshalve vergetend dat ook de markt en de staat op hun manier uitsluiten: wie de prijs niet kan betalen respectievelijk niet aan de regels voldoet, wordt uitgesloten. Uitsluiting is alomtegenwoordig en is niet weg te nemen. ‘Inclusiviteit’ is een utopisch begrip, dat in de praktijk alleen maar gemeenschappen kapotmaakt, zonder dat het de uitsluiting wegneemt.
Voor de waarde van gemeenschap en het belang van
gemeenschapsgevoel bestaat bij de mainstream anno nu geen begrip meer. En dus ook niet voor de waarde van de nationale gemeenschap. Het is de grote verdienste van de neonationalisten dat dit begrip weer in het publieke discours is ingebracht.

Kunst & Cultuur Kunst: Jan van Eyck Schitterend in kristal (Koen Kleijn De Groene Amsterdammer 13 februari 2020 p. 5657):
Licht komt van God, weerkaatst in de natuur en bereikt dan het menselijk oog. Hoe kon Jan van Eyck dat licht zo laten glanzen? Hij moet fantastische ogen hebben gehad.
De rol van het licht als intermediair tussen de wereld, God en het menselijk oog moet dus voor een kunstenaar interessant geweest zijn. Van Eycks voorliefde voor de weergave van het licht in glas, in parels, in kristal en in edelstenen kan heel goed verbonden zijn geweest met een gedachte over hoe goddelijk licht zichtbaar is in de materie van alledag – en hoe een kunstenaar dat kan laten glanzen. Aldus zie je die glorieuze engel Gabriël in die Annunciatie, schitterend in parels en edelstenen en kristal, fantastisch, glanzend; maar je kunt tegelijkertijd ook denken aan dat Bourgondische banket, waar kunstenaars als Jan van Eyck vuurspuwende draken lieten rondvliegen en de schone Melusine lieten neerdalen uit de hemel.

Stop de fixatie op de liegende prins (Roxane van Iperen Volkskrant 13 februari 2020 (p. 21):
Een sociaal contract functioneert als burgers kunnen vertrouwen op de mensen en organisaties aan wie zij hun macht hebben overgedragen. Fouten zijn menselijk, stelt jurist en publicist Roxane van Iperen in haar Machiavelli-lezing, maar als fouten stelselmatig niet worden onderkend leiden ze tot cynisme en achterdocht.
Om mensen zover te krijgen dat ze zich snel en massaal achter liegende prinsen scharen, is het in hun belang continu verschillende versies van de waarheid te creëren. Verdeel en heers: het is zo oud als Methusalem. Zodra ‘perceptie’ en ‘beleving’ dezelfde waarde krijgen als naakte feiten, ontstaat er ruimte voor twijfel, chaos en conflict; precies wat er gaande is op alle belangrijke politieke thema’s. De liegende prinsen zijn hiermee niet begonnen, het zijn de doorsnee en zogenaamd fatsoenlijke mensen geweest die een lange rode loper richting deze nevel hebben uitgelegd.
Bestrijd de liegende prinsen, maar meer nog dan dat: werk aan de wankele fundamenten waarop zij lachend gedijen. Simpel zal het niet zijn en op korte termijn moet niemand wonderen verwachten, maar Machiavelli zelf zou zeggen: als je het niet doet, verlies je de democratie.

De puinhopen van het neoliberalisme (Maarten van Rossem):
Third Way (derde weg)
Ook links boog in die jaren mee met de storm van neoliberale zelfgenoegzaamheid. Na een korte aarzeling in de vroege jaren negentig groeide de economie overal als kool, met de fenomenale jobs machine van de VS voorop. Bill Clinton en Tony Blair, met de verlegen assistentie van Wim Kok (die van het ideologievrije poldermodel), ijverden voor een Third Way – dat wil zeggen, het neoliberalisme met een beschaafd rood randje.
Overal ging men actief verder met globaliseren, dereguleren en voor zover mogelijk privatiseren. Vooral de vrijwel totale liberalisering van de Amerikaanse financiële industrie onder leiding van Alan Greenspan, de directeur van de Federale Bank, zou een decennium later een ramp veroorzaken.

Economie De uitbuit-economie (Dirk Bezemer De Groene Amsterdammer 13 februari 2020 p. 9):
In Economisch-Statistische Berichten, lijfblad van Nederlandse beleidseconomen, verscheen vorige maand een uitstekend en onrustbarend artikel. De Rotterdamse hoogleraar Bas Jacobs waarschuwt erin voor een aantal misverstanden die onder beleidseconomen slachtoffers maken. Het gevolg is dat bij Financiën en CPB gedacht wordt dat onze overheid maar beter niet kan investeren.
Kan het gekker, denkt de leek. Zowat de hele publieke sector – zorg, onderwijs, politie, rechtspraak, wetenschap – is de afgelopen maanden op het Malieveld geweest om te klagen over tekorten. En de overheid zou te veel uitgeven?
Zou er een negatief rendement voor de overheid zitten op zaken als hogere lerarensalarissen, meer blauw op straat of betere waterkeringen? Me dunkt dat vergeleken met het alternatief van te weinig veiligheid, slechter onderwijs en overstromingen, de rekensom snel gemaakt is. Bovendien vallen investeringen vanuit de private sector de laatste tijd erg tegen. Nog een reden dus voor de overheid om een tandje bij te zetten.
Met proactieve overheidsinvesteringen die private investeringen aantrekken, kunnen mooie dingen worden gerealiseerd.
Simpel, zou je denken. Toch zijn de beleidsmakers zover nog niet. Die staren zich blind op het doorgetrokken lijntje van lage groei in de uitbuit-economie. Op basis daarvan waarschuwen ze dat we nu al boven onze potentie leven en maar beter de broekriem wat kunnen aanhalen. Een staaltje economenlogica waar leken horendol van worden, en een enkele econoom dus ook. Het is te hopen dat men in Den Haag de ESB goed leest.

De Kamer onderzoekt het falen van de bureaucratie (Gijs Herderscheê Volkskrant 12 februari 2020 p. 2):
De menselijke maat is zoekgeraakt in het contact tussen de bestuurlijke molochs en de burger, vindt de Tweede Kamer. Het begint een onderzoek naar de problemen bij de uitvoeringsorganisaties van de overheid. Binnenkort wordt een speciale commissie van Kamerleden benoemd.
Inzicht
Bij de laatste Algemene Beschouwingen noemde CU-leider Segers een heel rijtje dat voor onderzoek in aanmerking kan komen:
‘Het is neoliberaal denken, waarin de markt domineert, ons land de BV Nederland heet, de overheid als een bedrijf wordt gerund en burgers worden gereduceerd tot klanten. DUO, de Belastingdienst, NVWA, CBR, UWV, IND, SVB en wat de afkortingen ook mogen zijn — als de uitvoerende diensten van de overheid inderdaad bedrijven waren, waren ze allemaal allang failliet gegaan. Alleen kunnen mensen die ervan afhankelijk zijn, nergens anders naartoe.’

‘Eenhoorn’ verliest aan kracht (Peter Giesen Volkskrant 12 februari 2020 p. 10-11):
‘De laatste eenhoorn in Europa’, zo noemde Annegret Kramp-Karrenbauer de CDU toen zij in december 2018 partijleider werd. De laatste christen-democratische partij met een grote en brede aanhang. Maandag moest zij opstappen, omdat haar partij vreesde dat ‘AKK’ ook de laatste eenhoorn naar de ondergang zou leiden.

Samenwerking (Bob Vink Volkskrant 12 februari 2020 p. 22):
Naar aanleiding van de Brabantse vrijage tussen VVD en FvD heeft premier Rutte laten weten dat zijn partij geen principiële bezwaren heeft tegen samenwerking met FvD.
Nu de FvD-leider evenzeer de pijlers van onze rechtsstaat beschimpt, rijst de of de VVD zijn liberale veren nu definitief heeft afgeschud, of dat dit een poging is tot indamming van een partij die als geen ander streeft naar een illiberale, totalitaire democratie. Als dat laatste het geval is, kent Rutte de geschiedenis niet. Het verloochenen van principes is in dit geval erger dan het er niet over beschikken. Er valt bij een samenwerking met de FvD veel, zo niet alles, te verliezen aan democratische en humane waarden.

Schrappen voor de ideale universiteit (Lotte Jensen Volkskrant 12 februari 2020 p. 23):
Geïnspireerd door Cohen maakte ik daarom een schraplijst van zaken die buiten mijn directe invloedssfeer liggen. Met stip op één: de onderwijsprijs die minister Van Engelshoven afgelopen december instelde. Jaarlijks zal zij 5 miljoen euro uitkeren aan twee excellente docententeams van hogescholen en universiteiten. Een bizar hoog bedrag waar slechts een heel klein groepje docenten dat toch al goed draait, van profiteert.
Dat geld kunnen we echt veel beter gebruiken. Je kunt er ook alle bacheloropleidingen Nederlandse taal en cultuur mee overeind houden. Om maar iets te noemen.

 

In Amerika wordt in naam van de vrijheid de democratie afgebroken.
Herman Lelieveldt (Volkskrant 14 juni 2008): Bush en Cheney concentreerden de macht in het Witte Huis ten koste van ministeries en instellingen en perfectioneerden het regeren bij decreet. Door het creatieve gebruik van executive orders en signing statements wisten zij de bemoeienis van het Congres tot een minimum te beperken en de oppositie van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te omzeilen. De machtsgreep van Bush is niet onopgemerkt gebleven. Volgens de journalist Charlie Savage in zijn boek Takeover beleeft Amerika na dertig jaar weer de terugkeer van de imperial precidency, het keizerlijke presidentschap. Matthew Crenson en historicus Benjamin Ginsberg durven de handelwijze van Bush in hun boek Presidential Power. Unchecked and unbalanced, zelfs misdadig te noemen. Dat werpt een nieuw licht op het vermeende falen van Bush als president. Het is veel te eenvoudig om dat toe te schrijven aan zijn neoconservatieve ideologie. Veel belangrijker is het dat Bush als president te weinig tegenspel en debat georganiseerd heeft daarmee een van de mechanismen voor goede democratische besluitvorming geschonden heeft.

Marionet (Sheila Sitalsing Volkskrant 6 mei 2019 p. 2):
Van Antonio Rodríguez, Mexicaans spotprenttekenaar, verscheen afgelopen week een mooie cartoon op de site van Cartoon Movement: we zien een grote man in pak op de rug – Donald Trump, aan de witblonde haarflap te oorden – die met zijn grote voeten over een wereldkaart wandelt. Hij heeft net een grote pas uit Venezuela gezet, de plek waar hij net nog stond is een narokende schroeiplek. Over zijn rechterschouder bungelt een marionet, in het machteloos bungelende poppenhoofd herkennen we Juan Guaidó. ‘Maybe next time – misschien volgende keer’, zegt Trump.
Dat van die marionet is niet zo aardig, niet geheel correct misschien, al weten we dat niet zeker, en al doet Trump noch Guaidó moeite dat beeld te corrigeren.
De poging tot opstand van vorige week had de ‘laatste fase’ moeten worden in ‘Operatie Vrijheid’, de poging om het Venezolaanse volk langs onconventionele weg aan een nieuwe leider te helpen nu de oude door corruptie, vriendjespolitiek en wanbestuur zo heeft gefaald in het bieden van elementaire zaken als voeding, schoon water, stroom, veiligheid en een aanlokkelijk toekomstperspectief aan zijn eigen mensen. Het werd ’m niet, wederom niet. Het leger werkte andermaal niet mee.

 

Hoe Washington stookt in Caracas (Stieven Ramdharie Volkskrant 2 mei 2019 p. 7):
De boodschap aan de generaals die Maduro nog in het zadel houden, was overduidelijk: als de president het hazenpad kiest, waarom steunen jullie hem dan nog? In Irak zorgde de psychologische oorlogvoering van de VS ervoor dat complete legereenheden geen enkele tegenstand boden toen Irak werd binnengevallen.
Desinformatie
Psychologische oorlogvoering of niet, Pompeo’s woorden leidden er wel toe dat Maduro en Rusland gedwongen waren om snel in actie te komen. ‘Desinformatie’, zo noemde Moskou de bewering van Pompeo. ‘Washington heeft zijn best gedaan om het Venezolaanse leger te demoraliseren en gebruikt nu nepnieuws als onderdeel van een informatieoorlog’, aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.
Sleutelfiguren
Een van de
‘sleutelfiguren’ die Washington proberen los te weken, aldus Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton, is Defensie-minister Vladimir Padrino. Maar uitgerekend deze steunpilaar van het regime koos ervoor om dinsdag samen met Maduro op televisie te verschijnen. Padrino is de man die voor Maduro de krijgsmacht in het gareel moet zien te houden.

‘Klimaatwetenschappers zijn de helden van onze tijd’ (Cor Speksnijder interviewt Jeff Goodell Volkskrant 26 januari 2019 Sir Edmund p. 44-46):
Als ‘blije klimaatontkenner’ heeft president Trump een sterke tegenbeweging op gang gebracht, zegt de Amerikaanse journalist Jeff Goodell, die al vele jaren over het klimaat schrijft in het tijdschrift Rolling Stone.
Winnen de klimaatontkenners ook niet aan kracht?
‘Veel Republikeinse afgevaardigden en senatoren weten dat klimaatverandering reëel is,
maar ze kunnen er in het sterk gepolariseerde politieke klimaat niet over praten omdat ze dan uit de partij worden gegooid. Net als met abortus en wapenbezit zijn compromissen over het klimaat binnen de Republikeinse partij onmogelijk.’
Bent u
optimistisch of pessimistisch over de toekomst?
‘Beide. Ik kan bang zijn dat er een tijd van immense verliezen en lijden aankomt. Aan de andere kant wordt het een ongelooflijk creatieve en opwindende tijd. De mensen die nieuwe ideeën hebben over een andere manier van leven – stedenplanners, architecten, energiedeskundigen – zullen interessante nieuwe manieren vinden om ons leven aan te passen.

Marcelo Gleiser: Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het Universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos (boek Een scheurtje in de rand van de schepping p. 299).

Het boek van Marcelo Gleiser Een scheurtje in de rand van de schepping is, zoals Gerrit Teule1 aangeeft, zeker een aanrader. Maar bij het boek kunnen toch een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Marcelo Gleiser schrijft namelijk (p. 273): "De kern van mijn betoog komt erop neer dat er geen ultieme waarheid te ontdekken valt en dat er geen verheven plan achter de schepping steekt". Aan de hand van de chaostheorie laat Ilya Prigogine in zijn boek Order out of Chaos een ander geluid horen. Ook Benedict Broere onderkent in zijn publicatie Het Heelheidprincipe en de opkomst van een creatief wereldbeeld2 wel degelijk convergentie tussen Gods plan en de evolutie. Of zoals eerder door Jan van der Veken geformuleerd: "De vraag die in alle discussies steeds weer opduikt is de volgende: wat is de plaats van de mens in het wordende heelal? En is dat een zinvolle plaats? Zijn 'waarheid, goedheid, schoonheid' ten diepste verbonden met de aard van het universum zelf, of zijn het louter menselijke, en misschien illusorische scheppingen?"3

Twee andere punten van kritiek hebben op de mystieke getallenleer van Pythagoras en spontane generatie betrekking. Spontane generatie wordt in dit artikel met neurogenese in verband gebracht. Gleiser stelt dat Pasteur aan het idee van de spontane generatie een beslissende slag toebracht (p. 228). Neurogenese is een feit en de volgende vraag is dan hoe ontstaan nieuwe neuronen? Door drie duidelijke manco's in het boek van Gleiser te duiden wordt beoogd aan de oplossing van het geest-lichaamprobleem4 een steentje bij te dragen. Als uitgangspunt maak ik graag van de eindconclusie van Freek van Leeuwen in deze GAMMA (GAMMA jrg 18/nr. 2) gebruik, namelijk: “Met behulp van de geestkundige eigenschappen van de vermogens is er een brug te slaan tussen geestes- en natuur-wetenschappen door vanuit de geest de stof te beschrijven. Op hun beurt zijn de natuurwetenschappen op hun onderzoekingstocht naar de eigenschappen van de stof zover gevorderd, dat zij bezig zijn vanuit de stof de geestelijke eigenschappen ervan te ontdekken”.

De zienswijze van Freek van Leeuwen sluit naadloos aan op wat Jan van der Veken in zijn publicatie De plaats van de mens in de evoluerende kosmos zegt: "De relatie tussen natuurwetenschappen en geloof wordt vandaag niet meer als antithetisch gedacht. Het geloof is door toedoen van de vooruitgang in de positieve wetenschappen zeker niet verdwenen. Beide hebben aan elkaar iets te zeggen. Het gaat eerder om een interplay. Vandaag zien wij beter in dat geloof en wetenschap twee verschillende werkelijkheidsbenaderingen zijn."3 In wat volgt zal ik een pleidooi houden voor de 'continuïteitsthese'. Er ligt mijns inziens namelijk een grote mate van continuïteit tussen de aard en structuur van de kosmos en de emergentie van het leven dat tot nog toe culmineert in een wezen met heel ingewikkelde hersenen, die de mogelijkheidsvoorwaarde zijn voor reflexief bewustzijn en voor wat A.N. Whitehead noemt: the finer experiences of mankind (d.w.z. de openheid van de mens naar 'het ware, het goede en het schone').

Een onbegrepen plan (Raoul du Pré Volkskrant 28 april 2018 Opninie p. 5):
Nog meer winst ligt voor het grijpen op de kortere termijn. Het is immers nog niet te laat. De afschaffing van de dividendbelasting moet nog worden behandeld in beide Kamers. Als D66 en ChristenUnie tijdens de formatie nog niet zagen hoe het zat, dan weten zij het nu, dankzij alle gevraagde en ongevraagde berekeningen die zij inmiddels hebben ontvangen: afschaffing is fijn voor buitenlandse aandeelhouders, maar schept nauwelijks werk, is niet nodig om internationaal in de pas te blijven lopen en draagt slechts bij aan belastingontwijking. Die 1,4 miljard kan veel beter worden besteed aan doelen waar de coalitie bovendien veel meer waardering voor zal oogsten.

De week van leugenaars (Martin Sommer Volkskrant 28 april 2018 Opninie p. 5):
Het was de week van de waarheid. De EU maakte bekend dat de strijd tegen het nepnieuws wordt hervat. Daarna volgde het Kamerdebat over de zogenaamd vergeten memo's. Veel mensen denken dat er aanzienlijk meer wordt gelogen dan vroeger. Ik denk dat de waarheid is veranderd.
EU-medicijn
Maar ik moet ook toegeven dat wij van de pers over de waarheid nooit erg diepe gedachten hebben gehad. Hoor en wederhoor, check en dubbelcheck, dat was het wel. Nu is het allemaal een stuk ingewikkelder geworden. Russen en Chinezen bespringen ons, de techniek van het liegen is zoveel geavanceerder geworden. Ondanks mijn scepsis over het EU-medicijn, is het schokkend te lezen dat acht van de tien jongeren het verschil tussen echt en nepnieuws niet zien.
Een week geleden bezocht ik een conferentie over
waarheidsvinding in het statige gebouw van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Daar sprak Frits van Exter, nestor van de Raad voor de Journalistiek, over waarheid en de pers. Ook hij was niet onder de indruk van het fenomeen factchecking. Zodra het ingewikkelder wordt dan de bewering dat patat reuze gezond is, haken de factcheckers af. Van Exter vertelde dat The New York Times is gestopt met de klassieke Amerikaanse berichtgeving, waarbij na een bewering in een nieuwsverslag meteen in de tweede zin de wederhoor wordt opgediend. Dit omdat er vanwege het uitbundige liegen van Trump geen beginnen meer aan was.

Kapuscinsky's rijke erfenis (Jenne Jan Holtland de Volkskrant 9 december 2017 Sir Edmund p. 18-21):
Tien jaar geleden overleed de Poolse journalist
Ryszard Kapuscinski, 'reporter van de eeuw', die in 2010 enigszins van zijn voetstuk tuimelde na onthullingen over verzinsels; in het Westen althans, want in Polen is Kapuscinski nog altijd een held.
Mysticus
Iemand die zich voorstelt als een kenner van de Franse psychoanalyticus
Lacan oppert dat Kapuscinski mogelijk mysticus was. 'Misschien keek hij heel anders naar het concept waarheid.'
In Polen, net als in de meeste Europese landen, moet de
eerste fulltime fact checker zich nog melden. 'Ik heb geen enkel respect voor de reportage in dit land', zegt Ziomecki, waarna hij twee auteurs noemt die volgens hem aan één stuk door 'liegen, fabuleren, de waarheid oprekken'.
En, voegt hij er in één adem aan toe, er is zoveel meer dat
Kapuscinski's werk wél de moeite waard maakt. 'Zijn immense kennis. Zijn ongelooflijke gevoel voor historische processen. Hij had het over massamigratie van Afrika naar Europa, toen al, in de jaren zeventig. Die historische trends voorzag hij feilloos. In India kocht hij lokale kleren en verdween hij voor drie maanden. Dan dompelde hij zich volledig onder. Dat was zijn materiaal. Hij kon een verhaal zo vertellen dat het een hele beschaving in één keer typeerde.'
'Slechts een journalist'
Feiten, geen feiten, verdichting versus waarheid: ontwar de kluwen en je houdt het tragische gegeven over dat
Kapuscinski helemaal geen journalist wilde zijn. Hij wilde schrijver zijn, man van de letteren, naar het voorbeeld van García Márquez. In NON-FICTIE zegt hij tegen een collega-schrijver: 'Jij bent een dichter die lid is van de Poolse Schrijversbond, ik ben slechts een journalist.' Ziomecki: 'De journalistiek was een middel. In zekere zin verschool hij zich achter het etiket 'reportage'. Dat voelde veilig. Hij had niet het zelfvertrouwen om daar achter vandaan te komen.'

Factchecken helpt helemaal niet, vreest politiek journalist Ryan Lizza van The New Yorker (Julien Althuisius interviewt Ryan Lizza Volkskrant 18 november 2017 p. 18-19):
De coryfee vindt na twee jaar 'Trumpwatching' desondanks nog steeds dat we ons moeten blijven opwinden over leugens en desinformatie.
Bedoelt u dat je kwaad moet blijven?
'Ik denk niet dat kwaad de juiste emotie is. Dat is de emotie voor de activist. Maar je moet verontrust en waakzaam blijven. 'Anders raak je gewend aan het liegen. En dat is echt gevaarlijk.'

Frits van Exter: 'De haat tegen journalisten is best oppervlakkig' (Roelf Jan Duin Trouw 8 oktober 2017):
'Journalistiek is een dienstbaar beroep. Het gaat er niet om dat je de sterren van de hemel schrijft en je moeder elke dag belt om te zeggen dat het weer zo'n mooi stuk is geworden, het gaat erom dat de lezer waardevolle informatie krijgt," zegt Frits van Exter (62).

In dit kader is ook het afscheidscollege over de managementwetenschappen De kloof tussen theorie en praktijk van Prof. dr. Godfroij interessant.
Ik trek vijf conclusies:
1. Het gebrek aan relevantie van de managementwetenschappen is een reëel probleem. Een koerswijziging is nodig.
2. De hoofdoorzaak van dit probleem is de
dominantie van een denkmodel''' en methodologie die niet voldoende aansluiten bij de praktijk. Alternatieve of zelfs klassieke benaderingen moeten de veelzijdigheid herstellen.
3. Ook de interactie tussen wetenschappers en praktijkmensen moet hersteld worden.
4. Onderzoeksgroepen die doorgaan hun koers te laten afhangen van tactisch gedrag binnen de wereld van de zuivere wetenschap, brengen hun eigen toekomst in gevaar door gebrek aan toegevoegde waarde voor de samenleving.
5. Het is dringend nodig het afrekensysteem ter discussie te stellen. Ik denk eerder aan afschaffen dan aan perfectioneren.

Door de interacties ('these + antithese') tussen de 'alfa- en de bètawereld' kan synthese ontstaan. De gammawetenschap is als het ware de schakel tussen de alfa- en bèta-wetenschappen. Om de complexe werkelijkheid te duiden gaat het om de synthese, de status quo van de alfa, bèta en gammawetenschappen, tussen these, antithese en synthese, namelijk de unificatietheorie. Of met andere woorden de synthese van religie, wetenschap en filosofie. Het thema 'Egospelletjes en Unificatietheorie' komt in de De Bhagavad Gita uitgebreid aan de orde. Er is niets nieuws onder de zon.

Emergentie
In dit artikel wordt in het bijzonder de 'emergentie' van het leven aan de hand van de chaostheorie toegelicht. Pythagoras heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. Emergentie verwijst naar het geheel is meer dan de som van de delen en heeft op de telling (1 + 2 + 3 + 4 = 10) van Pythagoras betrekking. De éne werkelijkheid kan worden gezien als een medaille met twee kanten, met de mens als schakel tussen geesteswetenschappers en natuurwetenschappers. Of - met andere woorden - de gammawetenschap is als het ware de intermediair tussen de alfa- en bètawetenschappen, die de synergie tussen beide in beeld brengt. Het artikel kan dan ook worden gezien als een aanvulling op de publicatie Prigogine en Teilhard de Chardin van Rolf Kasper6. In het universum is asymmetrie een gegeven. In de kern draait het om het fragment dat in dit artikel uit het boek Orde uit chaos van Prigogine wordt geciteerd:

We kunnen ons niet langer aansluiten bij het oude a-priori-onderscheid tussen wetenschappelijke en ethische waarden. Dit onderscheid was nog mogelijk in de tijd dat de uitwendige wereld en onze innerlijke wereld met elkaar in conflict leken, zelfs haaks op elkaar leken te staan. Tegenwoordig weten we dat de tijd een constructie is en dus een ethische verantwoordelijkheid draagt.

Het is mogelijk psychomaterie met de eigenschap zelfgelijkvormigheid van fractals te vergelijken. Door eenzijdig op marktwerking, lees concurrentiekracht de nadruk te leggen wordt slechts een kant van de medaille belicht. De mensheid wordt op aarde juist uitgedaagd voor zijn survival of the fittest slimme 'en-en' oplossingen, lees betere vormen van samenwerken, die echt meerwaarde creëren te bedenken. Voordat we bereid zijn ons aan te passen moeten we in de evolutie als soort vaak door een crisis heen.

Geldt de tweede hoofdwet van de Thermodynamica alleen voor gesloten systemen?
"Deze bewering is onjuist"
Ilya Prigogine1 heeft laten zien dat in het zand ribbels kunnen ontstaan door willekeurige energiestromen; maar hij zag over het hoofd dat deze ribbels niet in stand worden gehouden door deze willekeurige energiestromen; de volgende dag verdwijnen ze weer en worden vervangen door andere ribbles in een andere richting. Ook heeft Perigone laten zien dat de levende natuur voortdurend moleculen, cellen en organismen transformeert tot meer complexe structuren; maar hij zag over het hoofd dat deze ordening wordt aangedreven door het DNA programma dat aanwezig is in elke cel, en niet door willekeurige energiestromen. Conclusie
Gedachte-experiment 1 bewijst dat de evolutietheorie (“natuurlijke processen kunnen de levende natuur tot stand brengen”) in tegenspraak is met de tweede hoofdwet van de Thermodynamica. Meer in het algemeen: De evolutietheorie is in tegenspraak met de natuurlijke gang der dingen en met de fundamentele eigenschappen van onze fysieke werkelijkheid.3
1. Ilya Prigogine and Isabelle Stengers, Order Out of Chaos: Man’s new dialogue with nature (New York: Bantam Books, 1984); Ilya Prigogine, End of Certainty (New York: The Free Press, 1997); Stuart Kaufman, At Home in the Universe (New York: Oxford University Press, Inc., 1995); and Christian De Duve, Vital Dust: Life as Cosmic Imperative (New York: Basic Books, 1995).
2. Zie: Tien misverstanden over hoe het DNA verandert.
3. Voor een meer uitgebreide discussie, zie: De evolutietheorie in het licht van de Thermodynamica en de ervaring van alledag.

De pijl van de tijd bestaat echt interview met Ilya Prigogine7
De westerse filosofie is een voortgaande discussie tussen Herakleitos' wereld van het worden en Parmenides' wereld van het zijn. Deze discussie, die zo'n 2500 jaar geleden is gestart, is nog steeds niet ten einde.' De discussie draait om de vraag of er vaste en universele natuurwetten zijn of dat de natuur een wordingsproces zonder wetmatig-heden is. 'Geen van beide is volgens mij waar.'
Bepleit u een uitbreiding van de oude Newtoniaanse wetenschap, of wilt u naar een totaal nieuw paradigma?
"De Newtoniaanse wetenschap moet een heel belangrijke, maar ook een heel specifieke tak van de fysica worden. Het is die tak die toepasbaar is wanneer je een aantal deeltjes uit het geheel kunt isoleren. Maar de concrete natuur kan dat niet. Om die te benaderen heb je een holistische aanpak nodig, die ieder reductionisme overstijgt. Dat is een nieuw paradigma” en zegt hij verder: ”De natuur zit dus vol
creativiteit en vernieuwing en daarom hebben we een fysica nodig die in termen van mogelijkheden en probabiliteiten denkt."
Ook als het om anorganische materie gaat, moet je in termen van mogelijkheden en probabiliteiten denken, stelt Prigogine: "Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld nieuwe structuren en materialen. De meeste daarvan, ook die materialen die worden gebruikt voor supergeleiding, worden in een niet-evenwichtstoestand gemaakt."
Deze visie moet toch ook een diepgaande invloed hebben op ons gehele denken?
"Dat hoop ik. De westerse filosofie is een voortgaande discussie tussen Herakleitos' wereld van het worden en Parmenides' wereld van het zijn. Deze discussie, die zo'n 2500 jaar geleden is gestart, is nog steeds niet ten einde."
"De discussie draait om de vraag of er vaste en universele natuurwetten zijn of dat de natuur een wordingsproces zonder wetmatigheden is. Geen van beide is volgens mij waar."
Dus er bestaan geen universele natuurwetten?
"Dat hangt af van wat u onder universele wetten verstaat. U kunt ze net als Parmenides zien als symmetrisch met betrekking tot het verleden en de toekomst. Maar u kunt er ook iets anders onder verstaan, als u een wet ziet als tijdsgericht en mogelijkheden aanreikend, dan zit u bij Herakleitos. Bij Goethe, Schelling, Bergson, Whitehead en Heidegger zien we dit ook."
U noemt Bergson regelmatig in uw boeken. Hoezeer bent u door hem beïnvloed?
"Grofweg gesproken heeft een menselijk wezen twee soorten ervaringen. Er is de ervaring van de herhaling, die leidt tot wetten. Maar er is ook de ervaring van creativiteit. Ik bewonder Henri Bergson wanneer hij zegt dat dit een volwaardige ervaring is, die toont dat ik een deel van het universum in mezelf kan zien: de creativiteit. Tot daar volg ik hem."
"Maar Bergson benadrukte de rol van de creativiteit en besloot daaruit, net als Whitehead en Heidegger trouwens, dat we daarom de wetenschap maar moeten opgeven of beperken tot de herhaalbare processen. Dat is het onderwerp van zijn L'évolution créatrice. Wat ik probeer te doen, is aantonen dat Bergsons conclusie voortvloeit uit een simplificatie van de wetenschap. Misschien kunnen we nu voor het eerst een meer samenhangende, niet-dualistische visie op de wereld ontwikkelen, waarin zowel voor de wetenschap als voor de filosofie plaats is."
Bergson stelde dat er twee kenwijzen zijn, een wetenschappelijke en een intuïtieve.
"Ik zal nooit het bestaan van verbeelding ontkennen. Het is functioneel om te speculeren over mogelijkheden, ook al is deze speculatie niet in wiskundige taal om te zetten. Ik gaf onlangs een lezing over Giordano Bruno. Ik was sterk onder de indruk van zijn verbeelding. Zo spreekt hij over het multiversum in plaats van het universum en hij bewijst daarmee niet-deterministisch te zijn. De materie ziet hij als mogelijkheid en de wereld als een oneindigheid."
"Veel van wat Bruno zei is belachelijk gemaakt door de toen-malige wetenschap. Hij was immers maar een paar jaar ouder dan Galilei. Toen het determinisme vaste voet aan de grond had gekregen, leken zijn ideeën gewoon gek. Bruno was tegen de mathe-matisering van het universum. Achteraf bezien heeft hij daar gelijk in gehad in zoverre dat wiskunde maar één aspect van een benadering van het universum is, en meestal niet de eerste. Het fysische contact komt ervóór. Pas dan moet de geschikte wiskunde gevonden worden om dit fysische te vatten. Ik denk dus zeker niet dat we de wereld alleen in een wiskundige taal kunnen beschrijven."
Marionetten
"Het belangrijkste is dat we de strikte scheiding tussen twee culturen kunnen overstijgen. De geschiedenis van de westerse filosofie is een ongelukkige geschiedenis die alleen maar tot dualisme of monisme heeft geleid. In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen. Dat is wel een heel raar beeld. Het past perfect bij de eeuwenoude retoriek die wil dat de menselijke geschiedenis contingent en de natuurlijke gedetermineerd is. Hoe kunnen deze twee zienswijzen gecombineerd worden? Wij handelen in de natuur. Als wij contingent zijn, is de natuur het dus ook, want wij zijn een deel van de natuur."
"De grote fysicus - maar niet zo grote filosoof - David Bohm heeft een boek geschreven over het overstijgen van de tijd. Hij had het ook over een expliciete en een impliciete orde. Dit is een heel conservatieve en deterministische zienswijze omdat ze ervan uitgaat dat we alleen maar kunnen ontdekken wat al op voorhand is gegeven. Maar zo werkt het niet. In de natuur is niets aanwezig wat aanleiding kan geven tot Mozarts muziek of Michelangelo's schilderijen. De mens doet meer dan het gegevene herhalen."
"De ervaring van de pijl van de tijd en van de creativiteit is waar het in het leven om draait. En wanneer de wetenschap er geen vat op heeft, ligt dit aan de wetenschap en niet aan de realiteit. Je moet niet de fout maken van Einstein, die zei dat de tijd een illusie is. Degene die hem gelooft, hecht meer belang aan een wiskundige vergelijking dan aan de realiteit."
Bent u
optimistisch gestemd over de toekomst?
'Ik had het net over Bruno en ik denk dat we in zijn situatie verkeren: we wachten op een vernieuwing van het denken. We staan op een bifurcatiepunt. Vele uitkomsten zijn mogelijk, maar we weten niet welke het uiteindelijk zal halen. Gaan we ten onder te midden van conflicten of wacht ons een vredige toekomst? We zullen het zelf moeten waarmaken. Vijftig jaar geleden opende Malraux de stichtingsconferentie van de Verenigde Naties met de woorden dat hij beschaamd was over het geringe aantal boeken van Verlaine, Baudelaire of Zola dat er gelezen werd. Dat is toch totaal anders geworden. Iedereen leest ze. Iedereen reist de wereld rond en maakt kennis met andere culturen. Dat heeft natuurlijk ook zijn schaduwzijden. Wanneer je bijvoorbeeld Egyptische piramiden wilt zien, heb je maar een paar minuten de tijd. Dan moet je plaats maken voor degenen achter je. Maar uiteindelijk is ook dat een verbetering. Net zoals Karl Popper ben ik waarschijnlijk de meest optimistische pessimist.'

Prigogine concludeert samenvattend8
Ilya Prigogine zei in 1981 "Onze tijd wordt inderdaad gekenmerkt - en dat zal nog duidelijker blijken aan het einde van deze eeuw - door een zoeken naar eenheid-in-verscheidenheid. Een van degenen die het best de noodzaak inzag van dat zoeken naar een eenheid die verder reikt dan het domein van de wetenschap, was Teilhard de Chardin. Voor mij is de belangrijkste les van de twintigste eeuw dat de toekomst niet 'bestaat'. De toekomst wordt door ons 'gemaakt'. Een van de belangrijkste feiten van de twintigste eeuw is dat wij zelfs ideologisch niet meer geloven dat de toekomst 'bestaat' - en dat om talrijke redenen. We zijn ons bewust geworden dat de toekomst binnen in ons eigen innerlijk 'aanwezig' is!" Dit is al een ware evolutiesprong van 'waarheid' te noemen. Prigogine voegt er echter waarschuwend aan toe: "Maar we moeten het nog wel eerst eens worden over wat we met 'eenheid' bedoelen! Aan het einde van deze eeuw gekomen moeten wij namelijk gewetensvol de diversiteit van het pluralisme aanvaarden. Het zoeken naar een te sterke eenheid, vaak ingevuld als uniformiteit, heeft de mens en zijn geschiedenis veel kwaad berokkend omdat het vaak gepaard ging met een gevoel van superioriteit en van totalitair denken. En dat moeten we met alle middelen zien te vermijden."

Het is juist dit zoeken naar 'eenheid-in-verscheidenheid' dat Marcelo Gleiser op de pagina's 14 en 136 in zijn boek afserveert. Straks komen we op dit thema terug.

De gemeenschappelijke basis van fractals9 Fractals vertonen drie eigenschappen tegelijkertijd: iteratie (recursie), gebroken dimensie en zelfgelijkvormigheid. Enkel het laatste is visueel zichtbaar. De zelfgelijkvormigheid is de eigenschap waarbij men de oorspronkelijke figuur terugziet als men een stukje van een fractal vergroot. Deze eigenschap houdt tevens in, dat men de volledige fractal kan verkrijgen als men slechts een stukje ervan kent.

Jules Ruis het Bewustzijns Besturings Model (BBM):
De rode draad door alle informatie is het woord 'fractal', een sterk groeiend begrip, dat naar verwachting de komende jaren ons leven en werken op vele fronten zal gaan beïnvloeden. Een klassiek voorbeeld van fractale structuur is de set van in elkaar passende Russische poppetjes, matroesjka's genoemd. 'Fractals' zijn (van origine wiskundige) objecten van een ongekende schoonheid bestaande uit zich steeds herhalende patronen. Links ziet u enkele elkaar opvolgende voorbeelden van fractals. Wolken, kustlijnen,rivieren, maar ook planten en dieren, alsmede longen, bloedvaten en hersenen van de mens zijn voorbeelden van fractale structuren in de natuur. Zowel de stoffelijke als de levende natuur blijkt fractaal te zijn georganiseerd.
Deze grafische presentatie toont aan dat de fractale wereld is opgebouwd uit zich steeds herhalende patronen van interacterende (sub)systemen. Klassieke hiërarchische organisatiestructuren zullen de komende jaren vervangen gaan worden door fractale netwerken van relaties, beschikkend over een groot zelforganiserend en innoverend/aanpassend vermogen.

Jules Ruis is de expert op het gebied van fractals in Nederland. Een paar jaar geleden heb ik aan Jules Ruis de volgende vragen voorgelegd:
Is zelfgelijkvormigheid een eigenschap die zelfbewustzijn mogelijk maakt?
Hierbij zijn antwoord: "Ten aanzien van fractals kan ik het volgende opmerken. Van belang is, dat het construeren van wiskundige fractals (zoals ik ze maak) gebeurt middels de iteratie van wiskundige formules bestaande uit complexe getallen. Een iteratief proces is een operatie waarbij de uitkomst van een bepaalde formule weer als input wordt gebruikt voor een herhaling van de operatie met dezelfde formule. De operatie vindt plaats voor elke x/y-plek (= pixel) op een computerscherm. We herhalen de operatie voor een bepaalde pixel totdat de uitkomst van de operatie een bepaalde, door mij vastgestelde, waarde heeft bereikt. Het aantal uitgevoerde operaties is een indicatie voor de kleur van dat pixel in die x/y- positie op het scherm. Daarna voeren we de operatie uit voor het volgende pixel, tot dat alle pixel zijn afgewikkeld en aldus een mooie, veelal kleurrijke figuur is ontstaan. Inzoomen en uitzoomen (vooral op de rand van de kleurrijke figuur) en dus het uitvoeren van de operaties levert veelal opnieuw een soortgelijke figuur op. Zo ontstaat de zelfgelijkvormigheid van de door mij gemaakte, zogenaamde Juliasets. Het mooie nu is dat de toepassing van de operatie in een 3D-vorm in bepaalde gevallen vormen en structuren oplevert die erg lijken op vormen in de natuur, zoals een boom of een bloedvat. We zijn inmiddels zover dat we het aansturen van de pixel op het computerscherm kunnen vervangen door het aansturen van een printerkop (zoals bijv. van een kleurenprinter). We kunnen de inkt vervangen door andersoortig materiaal en aldus laagje voor laagje printen. Over enige tijd gaan we het materiaal vervangen door menselijke cellen, zodat we kunstmatige organen kunnen printen en deze kunnen implanteren in het menselijke lichaam.

Heeft zo’n puur rationele bewerking iets met bewustzijn te maken?
Het antwoord is ja, als we veronderstellen dat het ontstaan van elementen in de natuur (net zo als dat pixeltje op het scherm) door bepaalde informatie wordt aangestuurd. Die veronderstelling is mijn uitgangspunt. Ik veronderstel dat in het DNA informatie ligt opgesloten in de vorm van een grote chemische verbinding van 4 soorten basen. Die informatie stuurt andere chemische samenstellingen aan hetgeen leidt tot de aanzet van de bouw van een eiwit. De jongste aanname11 veronderstelt nu dat deze aansturing opnieuw een iteratief/recursief proces is en dat er terugkoppeling plaatsvindt naar het gebied van het tot voor kort genoemde junk-DNA. Ook hier zou dan gelden dat de operatie doorgaat totdat een bepaalde (in het DNA opgeslagen en door externe omstandigheden beïnvloede) waarde (c.q. samenstelling van chemische stoffen) is bereikt. De opgeslagen informatie heeft naar mijn mening iets met genen, memen en zelfbewustzijn te maken. Het samenspel van genen en memen noem ik het speelveld van de ziel. Er zouden dan bijvoorbeeld ook gemen kunnen bestaan."

Bij het zelfbewustzijn, het reflexief bewustzijn gaat het om de interacties, de synchronisatie van de rechter- en de linkerhersenhelft. De wisselwerking heeft op de lateraliteit van de rechter- en de linkerhersenhelft betrekking.

Terug naar Marcelo Gleiser
Hieronder volgen nu ter vergelijking met de opmerkingen van Jules Ruis over fractals enkele citaten uit Marcelo Gleisers boek Een scheurtje in de rand van de schepping (p. 67):
"De kosmische expansie impliceert een arrow of time (een pijl of richting van de tijd): terwijl het universum groeit, beweegt de tijd voorwaarts".
92: "Ook de tijd wordt beïnvloed. Sterkere zwaartekracht vertraagt de tijd. Voor de tijdsdimensie zijn er het heden en het verleden".
170: De CP-schending heeft zelfs een nog diepere en geheimzinniger implicatie: deeltjes kiezen ook een favoriete tijdrichting. De asymmetrie van de tijd, het kenmerk van een expanderend universum, doet zich ook op microscopisch niveau voor!. Dit soort systemen worden invariant onder tijdsomkering genoemd: ze hebben geen duidelijke tijdrichting".

Jan Bor en Marnix Verplancke De pijl van de tijd bestaat echt interview met Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine (GAMMA juni 2011).
Ilya Prigogine, Marcelo Gleiser en Teilhard de Chardin (Marionetten)
"Het belangrijkste is dat we de strikte scheiding tussen
twee culturen kunnen overstijgen. De geschiedenis van de westerse filosofie is een ongelukkige geschiedenis die alleen maar tot dualisme of monisme heeft geleid. In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen." Dat is wel een heel raar beeld. Het past perfect bij de eeuwenoude retoriek die wil dat de menselijke geschiedenis contingent en de natuurlijke gedetermineerd is. Hoe kan dit gecombineerd worden? Wij handelen in de natuur. Als wij contingent zijn, is de natuur het dus ook, want wij zijn een deel van de natuur.'

Spontane generatie
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat neurogenese zich ook voordoet bij volwassen individuen, onder meer in de hippocampus bij de mens en andere zoogdieren. We blijven ons leven lang nieuwe neuronen creëren. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat niet alleen sport, maar ook authentiek engagement, meditatie en bidden de groei van hersencellen positief (favoriete tijdrichting) kunnen beïnvloeden. Of in de woorden van Ilya Prigogine dat we dus géén marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen. Voor de vormgeving van de toekomst zijn we zelf verantwoordelijk. Het rentmeesterschap is nog steeds actueel. Dit wordt ook naar voren gebracht in het boek van de arts Arie Bos Hoe de stof de geest kreeg - De evolutie van het ik, en wel met name in het hoofdstuk Nieuwe neuronen (p. 285): "Het idee 'je raakt alleen maar hersencellen kwijt' hield stevig stand totdat in november 1988 de Zweed Peter Eriksson en de Amerikaan Fred H. Gage het nieuws publiceerden dat in de menselijke hippocampus, en wel in het gedeelte dat de gyrus dentatus heet, nieuwe neuronen ontstaan, ofwel 'neurogenese' voorkomt.

Hersencellen groeien door lichaamsbeweging12
Sport doet meer dan het stimuleren van de groei van spiercellen. Lichamelijke training zorgt ook voor ontwikkeling van de hersencellen. Dit verklaart misschien waarom hardlopen en een andere sportieve activiteit depressie bestrijden. Bjornebekk van het Karolinska Institute in Zweden concludeert dat uit een onderzoek met ratten, waarover zij publiceert in de International Journal of Neuropsychopharmacology. Bij deze ratten was sprake van genetisch bepaalde depressiviteit. De onderzoekers kunnen uit het passieve gedrag van de ratten afleiden dat ze depressief zijn. Wanneer depressieve ratten in het water terechtkomen dobberen ze maar wat rond, terwijl normale ratten zwemmen. Uit het onderzoek bleek dat depressieve ratten, die in hun kooi dertig dagen lang een tredmolentje hadden gehad, tot zwemmen kwamen. Dat lag geheel anders bij de groep depressieve ratten die geen tredmolen in hun kooitje hadden gekregen. In de hersenen van de ratten bleek het aantal neuronen in het gebied rond de hippocampus door de beweging te zijn gegroeid. De hippocampus speelt een rol bij leerprocessen en het geheugen. Er is al bekend dat dit gebied krimpt bij mensen met een depressie, en het groeit als deze mensen SSRI’s krijgen.

Marco Iacoboni Het spiegelende brein (p. 221): In Vrees en beven stelde Kierkegaard dat ons bestaan alleen betekenis krijgt door onze authentieke engagement bij het eindige en tijdelijke, en dat dit engagement ons definieert. De neurale resonantie tussen het zelf en de ander die door spiegelneuronen mogelijk wordt gemaakt, is volgens mij de belichaming van zulk engagement. Onze neurobiologie, met andere woorden het samenspel van onze spiegelneuronen, verbindt ons met anderen. Spiegelneuronen belichamen de diepste manier waarop we met elkaar in relatie staan en elkaar begrijpen: ze tonen aan dat we gemaakt zijn voor empathie, en dat zou ons moeten inspireren invloed uit te oefenen op onze samenleving en onze wereld te verbeteren.

De emergentie van het leven is bij ratten onderkend, hij moet mogen groeien anders is er verval. Voor de mens is de eigen evolutie geen blind proces zonder enige bedoeling. Door de vergaande individualisering en secularisering komen de mensen wel steeds losser van de zingeving, de ‘waarheid, goedheid en schoonheid’ van Plato en de van oudsher stabiele sociale netwerken in de maatschappij te staan. De middenweg, de verborgen 5e dimensie Axis mundi (oplossingsrichting) heeft op de levenskunst, de zingeving van het leven betrekking.

Mystieke getallenleer
Marcelo Gleiser boek Een scheurtje in de rand van de schepping (p. 14): "De hoeksteen van iedere unificatietheorie is de gedachte dat een diepgaandere beschrijving van de natuur hand in hand gaat met een hoger niveau van wiskundige symmetrie. Deze idee – een nagalm van de lessen van Pythagoras en Plato – gaat impliciet uit van het esthetisch oordeel dat dergelijke ideeën 'mooier' zijn.
"Als de mystieke getallenleer van Pythagoras met dit platonisch idealisme wordt gecombineerd, leidt dat tot een daverende conclusie: wiskundige relaties tussen vormen en getallen verbergen het geheim van de ultieme aard van de werkelijkheid. De verborgen code van de natuur is geschreven in de perfecte vormentaal. Het wachtwoord voor deze wereld is symmetrie" (p.136).

Mgr. Everard de Jong stelt in zijn publicatie13 Verklaart de biologie God of verklaart God de biologie? de vraag: waarom geen herinvoering van het teleologische denken in de biologie? De Jong verwijst naar de vier-oorzakenleer van Aristoteles en hoe deze grondlegger van de biologie de epistemologie van de teleologie onderbouwt. Een omissie in zijn publicatie is dat hij niet verwijst naar Raymond Lull14, die op zijn beurt weer door Thomas van Aquino15 is geïnspireerd.

Om de éne werkelijkheid te begrijpen borduren zowel Raymond Lull als Thomas van Aquino op het werk van Aristoteles voort. Raymond Lull maakt in zijn hoofdwerk Ars Magna (vert.: de grote kunst) of ook wel Ars Generale Ultima gebruik van de tien categorieënleer van Aristoteles en reikt met zijn Ars generalis ultima een methode aan om eenheid onder alle mensen, volkeren en geloofsovertuigingen op aarde te bewerkstelligen.

Om de getallenleer in de gemanifesteerde wereld te illustreren maken we gebruik van de economische kringloop van François Quesnay, de kringloop van geld en goederenstromen, de import en export. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen: 'invoer + uitvoer' = 0. Het exportoverschot van het ene land hangt samen met de schuldenberg van een ander land. De getallensymboliek zegt in essentie dat wanneer 'probleem en oplossing' elkaar volledig dekken er van symmetrie sprake is, of met andere woorden these + antithese = synthese. Gleiser schrijft op pagina 185: "De zoektocht is tot dusverre mislukt, de supersnaar-theorie is werk in uitvoering, dat nog wel eens honderden jaren zou kunnen duren".

Het leven is een wonder, het gaat ons begrip te boven. Voor we het 'wat en hoe' (reciprociteit, cybernetica, regelkringen) van de emergentie (that it does not emerge through some spontaneous generation of mind, noogenesis, kosmisering, spontaneous order) van het leven, het holografisch universum van Eric Verlinde, de zwaartekracht volledig begrijpen - waarbij we eerder in millennia dan in honderden jaren moeten denken - is het zeker nuttig de boodschap van Marcelo Gleiser (p. 299) ter harte te nemen:
"Mensen! Word wakker en red het leven, met alles wat je ter beschikking staat! Leven is zeldzaam. Vereer het, koester het, laat het voortduren, verspreid het door het universum. Dat is ons allerhoogste doel als de denkende geesten van de kosmos".

Europees herstel hapert in eerste kwartaal (Koen Haegens Volkskrant 28 april 2018 p. 14):
Was het de barre winterkou, of wordt het prille Europese herstel daadwerkelijk in de knop gebroken? Na een reeks teleurstellende economische cijfers staat die vraag bovenaan de agenda.
De Britse overheid gaf vrijdag het 'uitzonderlijke weer' de schuld, maar aan die uitleg wordt ernstig getwijfeld.
Ook de Franse economie hapert. Het bbp nam met slechts 0,3 procent toe. Tot overmaat van ramp bleek begin deze week de stemming onder Duitse ondernemers opnieuw te zijn verslechterd. Die sombere cijfers voeden de vrees dat behalve Groot-Brittannië ook de continentale economie, amper op gang gekomen na de crisis, alweer over haar hoogtepunt is.
President Draghi van de Europese Centrale Bank verwees die angst donderdag naar de prullenbak. Volgens hem is hooguit sprake van 'enige normalisatie' na het beste economische jaar voor Europa in een decennium.

Meevaller van 84 mld voor schatkist door lage rente (Koen Haegens Volkskrant 27 april 2018 p. 4):
Dankzij de extreem lage rente heeft de Nederlandse overheid het afgelopen decennium 84 miljard euro bespaard. Voor alle eurolanden samen staat de teller inmiddels op het astronomische bedrag van 1149 miljard euro. Dat blijkt uit berekeningen die de Duitse centrale bank aan de Volkskrant heeft verstrekt.
Verwacht wordt dat de ECB pas volgend jaar een voorzichtig begin zal maken met het verhogen van de rente. Het omstreden opkoopprogramma wordt minstens tot september opgevoerd, met 30 miljard euro per maand, maar ECB-volgers houden rekening met een nieuwe verlenging. Hoe dan ook zal de Nederlandse staatskas nog vele jaren langer plezier hebben van de vloedgolf aan bijna gratis geld.

Alles voor die ene ict'er uit São Paulo (Jonathan Witteman Volkskrant 27 april 2018 p. 26-27):
Als grote speler in de tech-industrie dient ASML de concurrentie aan te gaan met Silicon Valley. Daarvoor stroopt het bedrijf uit Veldhoven de wereld af naar werknemers. 'Willen we blijven groeien, zijn er buitengewone talenten nodig.'

Samenvatting (Vijfde wijsheidssleutel of Kwintessens, ‘Theorie en Praktijk’, De mens, Geestelijke gezondheid, 'Blauwdruk en Zelfregulering')

Men moet U begrijpen als de onfeilbare allerhoogste van dit universum, het bovenzinnelijk fundament, U bent de onuitputtelijke handhaver van het pad van de rechtschapenheid, van het dharma; U bent de eeuwige, oorspronkelijke persoonlijkheid, dat is wat U mijns inziens bent! (Bhagavad Gita, Hoofdstuk 11 vers 18)
H.P. Blavatsky: De kennis van het zelf is de wijsheid zelf.
H.P. Blavatsky: De theosofie is de oeverloze wereldzee van universele waarheid, liefde en wijsheid, die haar schittering op aarde weerkaatst; terwijl de Theosofische Vereniging slechts een zichtbare waterbel op die weerkaatsing is. (Uit: Diamanten)
Katha Upanishad: Wie de diversiteit ziet en niet de eenheid, blijft dwalen van dood naar dood.
Bhagavad Gita: Hij die sympathie noch antipathie koestert, is evenwichtig en beheerst van denken. (kernthema van het verwerven van kennis)
Jan Börger: De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.
Stelling: Hoe onder- en bovenwereld versmelten is een weerspiegeling van het amorele, politieke opportunisme in de wereld en dit was al bij Niccolò Machiavelli bekend.
Stelling: Is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Aan de hand van het geweten laten zich herhalende patronen in de geschiedenis wel degelijk verifiëren. De herhalende patronen, de universele patronen, de unificatietheorie, het universele mechanisme, het universele en eeuwige perpetuum mobile, dat al in de Bijbel bekend was ligt vast. Het is zoals het is (antropisch principe), daar kan de wetenschap weinig aan veranderen.

Een uitzicht op wereldvrede in eenheid en verscheidenheid ontstaat wanneer de mensheid er geleidelijk in zal slagen de drie gesignaleerde problemen van onwetendheid, politiek en identiteit integraal tot een oplossing te brengen. Het balansmechanisme, de gezonde zelfreflectie, het Ken Uzelve (zelfrealisatie, zelfregulering, zelfkennis, zelfverwerkelijking, zelf-ontplooiing, zelfcontrole, zelfinzicht), het zicht krijgen op onze sterke en zwakke kanten staat daarbij centraal.

Het ‘Ken uzelf’ geeft weer hoe we kunnen komen van onvolwassenheid naar volwassenheid. Bij een crisis speelt de levenswijze, het gedrag van mensen, het functioneren van individu en samenleving, het collectief een cruciale rol.

Filosoof en publicist Jan Bor neemt ons mee in de vierdelige documentaireserie van De Boeddistische Blik (10 maart 2024, herhaling Boeddhistische blik juni 2021):
Kan ik de wereld veranderen?
De serie is een
zoektocht naar de relatie tussen het ‘ik’ en de wereld om ons heen. Bor spreekt in de documentaire met spraakmakende experts die ons inspireren om onze problemen op een andere manier te bekijken en te benaderen. Experts zoals: psychotherapeut Susan Bögels, columnist, cyberfilosoof en influencer Douglas Rushkoff, boeddhistisch filosoof Jay Garfield en klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda.
Aflevering 4.
Ik kan de wereld veranderen (10 maart 2024):
In de laatste aflevering ontdekt
Jan Bor hoopvolle ontwikkelingen voor de grote problemen waar we voor staan. Zelfkennis geeft de kans tot innerlijke revolutie. Als we werkelijk beseffen wat voor wezens we zijn, zijn we misschien in staat om de wereld ten goede te veranderen. Bor bespreekt het gedachtengoed van de 17e eeuwse Verlichtingsdenker Spinoza, voor wie autonomie een wezenlijk onderdeel van de democratie is. Ook legt hij aan de hand van Mondriaan uit hoe kunst ons anders naar de werkelijkheid kan laten kijken.
In deze aflevering spreekt
Jan Bor met Arita Baaijens, schrijver/bioloog en Laura Sullivan van de Europese organisatie Wemove die een duurzame en sociaal rechtvaardige lobby in Brussel heeft opgezet.

Ontdekking van de samenhang (Jan Bor - Boeddhistische blik 3 maart 2024 NPO2, herhaling mei 2021):
Als we het
natuurlijk evenwicht van onze aarde kunnen verstoren, dan zouden we dat toch ook weer kunnen herstellen? De meeste mensen denken dat de gevolgen van klimaatverandering zo groot zijn, dat zij er als individu toch niets meer aan kunnen doen. Men vervalt in lethargie en ziet lijdzaam toe hoe de aarde opwarmt. Maar we zijn onlosmakelijk verbonden met alles om ons heen. Inzicht in de samenhang van planeet, natuur en bewoners kan ons aanmoedigen verantwoordelijkheid voor de situatie te nemen.

Wie ben ik (Jan Bor - Boeddhistische blik 18 februari 2024 NPO2):
De vraag 'Wie ben ik?' staat centraal, zoals ook in iedere filosofie en wijsbegeerte. Een vraag die
Socrates en de oude zenboeddhisten al bezig hield. Waarom is die vraag juist nu zo belangrijk? Omdat het denken over deze vraag een opening biedt naar een beter begrip van het menselijk bestaan en de wereld waarin wij leven. Als we de relatie tot onszelf begrijpen, blijkt het mogelijk om anders naar schijnbaar onoplosbare wereldproblemen te kijken en dichter bij een oplossing ervan te komen.

Paul van Oyen De Bhagavad Gitâ De Yoga van Oost en West
De Bhagavad Gitâ staat centraal in het Indiase culturele, spirituele en religieuze gedachtengoed. Op onnavolgbare wijze onderwijst Sri Krishna zijn leerling Arjuna, die symbool staat voor de individuele mens die de ommekeer maakt en de “thuisreis” aanvangt die voor iedere mens persoonlijk is en onlosmakelijk verbonden is met de maatschappij en de omstandigheden waarin men leeft, woont en functioneert. Het boek is een tijdloze inspiratie voor ieder welwillend en zoekend mens.
De verzen zijn van commentaar voorzien om de tekst daarmee toegankelijker te maken voor de moderne Nederlandse lezer. Tevens wordt geciteerd uit het commentaar van de Indiase wijsgeer en hervormer Shankara die leefde tussen 788 en 820 n.Cht. Zijn commentaar dient vrijwel overal als basis bij de studie van de Bhagavad Gitâ.
Het woord ‘yoga’ komt in de Bhagavad Gitâ veelvuldig voor en wordt gebruikt in de betekenis van ‘discipline, filosofie, kennis, pad en yoga’. Yoga staat voor verenigen en verbondenheid. Het woord ‘juk’ is er van afgeleid. Twee ossen verbonden door een juk moeten samenwerken: lichaam en geest.

Net als de Bhagavad Gita beschrijft De Stem van de Stilte een dialoog tussen Leraar en Leerling. Volgens de esoterie is de relatie tussen Goed en Kwaad, Yin en Yang (Hoofdstuk 3 - Bijlage Tetrade en Hoofdstuk 5.3 thema het Zelf) een kosmisch gegeven. Er mag niet worden verwacht dat een quantumcomputer dit mechanisme van de de contradictio in terminis zal kraken. Frank Ankersmit heeft gelijk het gaat om de beeldvorming van politici. Esoterie, hermetica en de natuurfilosofie sluiten nauw op elkaar aan. (Hoofdstuk 11, vers 32: '''Ik ben de tijd, de grote vernietiger van de wereld, etc.)

Ondergewaarde chromosomen (Ronald Veldhuizen interviewt David Page de Volkskrant 1 oktober 2022, Wetenschap p. 24-26):
Mannen en vrouwen zijn totaal andere wezens, vindt hoogleraar genetica David Page , die zich niets aantrekt van gevoeligheden. Want als het om gezondheid gaat moeten we ze echt verschillend behandelen.
Maar ziekten zijn complex. Bent u niet bang dat critici zeggen dat uw blik op enkel de
sekschromosomen Xi en Y te simpel is?
‘Je kunt niet alle nuancen tegelijk overzien. Om verder te komen moet je sommige details durven loslaten. Ik vraag me continu af of mijn perspectief een nuttige afbakening is, of een monsterlijke oversimplificatie. Maar voorlopig gaan we ermee door totdat het uit elkaar valt.’

De 'Derde weg' heeft in het onderzoeksrapport 'E i V' op de relatie tussen 'Chaos - Gaia - Eros' en het Eeuwig 'Goede - Ware - Schone', op de synthese tussen 'vrouwelijk en mannelijke' energie (aantrekken en afstoten) betrekking. Maar ook op de drie guna's in wisselwerking met de Trimurti van het Hindoeïsme.

Van Harmelen heeft gelijk: ‘We moeten niet proberen mensen na te bouwen.’ Het is een ontologisch vraagstuk, dat Plato al met zijn ideeënleer beoogt te verklaren. De uitvinding (innovatie) van de boekdrukkunst in China en meer recent de cinematograaf , internet en kunstmatige intelligentie hebben het leven op aarde, lees klimaatverandering ingrijpend veranderd.

Essay Op een steeds warmere aarde (Jelmer Mommers De Groene Amsterdammer 29 mei 2019, p. 40-43):
Willen we de aarde niet verwoesten, dan moeten we onze relatie met de
natuur fundamenteel veranderen. Zodat onze samenleving ophoudt een spoor van vernieling te trekken door de wereld van morgen. Er zijn mogelijkheden genoeg.
Hoe meer mensen een gedeeld beeld hebben van onze bestemming, hoe meer we ons daar omheen kunnen organiseren. Een groene transformatie biedt aanknopingspunten voor een positief verhaal over vooruitgang ondanks tegenslag, over mensen die samenwerken en zo boven zichzelf uitstijgen. Alle ingrediënten voor een overtuigend verhaal zijn aanwezig. Ze hebben meestal niets met de politiek te maken.
Je hoeft niet links of rechts te zijn om belang te hechten aan schone lucht, of aan zeeën waarin koralen en alle wonderlijke wezens die zij voortbrengen een toekomst hebben.
Het kapitalisme en de traditionele economie kunnen gewoonweg niet met dit soort problemen omgaan. De voornaamste pretentie van het kapitalisme is dat de markt de prijs van goederen altijd correct weergeeft. De zuivere wetten van vraag en aanbod, zo luidt de theorie, maken dat wij altijd de juiste prijs betalen voor wat we consumeren. Maar daar klopt dus helemaal niets van. Want niemand rekent af voor het stapje bij beetje onleefbaar maken van de planeet. De tragedie is dat wat van iedereen is uiteindelijk van niemand is – en dan verdwijnt.

Rutte zoekt nieuwe vrienden (Natalie Righten de Volkskrant 23 juni 2017 p. 6-7):
Met het vertrek van de Britten verliest Nederland een
natuurlijke bondgenoot binnen de EU. Een waar diplomatiek offensief moet voorkomen dat Parijs en Berlijn straks over Den Haag heen walsen.
De
Britse en Nederlandse ideeën over Europese defensie, de begroting, maar ook vrijhandel, de interne markt en regeldruk vanuit Brussel lagen de afgelopen 25 jaar nooit ver uiteen. In bijna alle belangrijke dossiers - behalve de euro, want die wilden de Britten niet - trokken de twee landen samen op. Oud-minister en oud-diplomaat Ben Bot: Als iets je niet beviel, dan kreeg je de Britten mee, omdat het hen meestal ook niet beviel.'
Maar daar komt nu een einde aan. Als een beetje vaart wordt gemaakt, zitten de Britten vanaf maart 2019 niet meer in de EU. En net zoals bij een
baan opzeggen geldt: wie eenmaal zegt dat hij weg gaat, is al een beetje weg.

Oude wijsheid voor een nieuw tijdperk: theosofische vertalingen van hindoegeschriften (Michael Gomes Theosofia maart 2022):
41: Theosofische weergaven van de
Gita zijn leerzaam vanwege het interpretatieniveau dat ze bieden. Op een gegeven moment, overweldigd door wat Krishna hem onthult, probeert Arjuna diens goddelijke aard te begrijpen. In Smythe’s uitgave antwoordt Krishna (11.32): Ik ben de Tijd, vernietiger van de werelden die rijp zijn geworden voor de dood, Judge vertaalt: Ik ben de rijpe tijd, kom hier voor de vernietiging van deze schepselen, terwijl Besant heeft: De tijd ben ik, ik maak de wereld woest en ledig, gemanifesteerd op aarde om de mensheid te doden. Vergelijk een nieuwere vertaling door Ravi Ravindra, gepubliceerd in 2017: Ik ben de Tijd, de Vernietiger van werelden, ik verschijn hier met de wil om de naties te vernietigen.
44: De verspreiding van de Gita in de hedendaagse samenleving blijkt uit de woorden van J. Robert Oppenheimer, de Amerikaanse natuurkundige die bekend staat als ‘de vader van de atoombom’. Hij vertelt dat toen hij getuige was van de eerste atoomontploffing, Krishna’s woorden van de Gita bij hem opkwamen: Nu ben ik de Dood geworden, de Vernietiger van Werelden. Dit oude hindoegeschrift had een nieuwe context gevonden en was echt een nieuw tijdperk ingegaan.

De negatieve betekenis van Eros (fohat) staat voor wellust, driftleven, epithumia. Voor Jung betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, begeerte inbegrepen.
Carl Jung legt een accent op de schaduwzijde en Roberto Assagioli op de verborgen keerzijde, de lichtzijde ('Psychoanalyse en Psychosynthese'). In het rapport ‘E i V’ wordt een grote verscheidenheid aan gezichtspunten uitgewerkt.
Het bewustwordingsproces bestaat uit de uitwisseling tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen 'Chaos-Theos-Kosmos' en 'Goden-Monaden-Atomen', tussen materie en geest, tussen lagere Tetrade en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.

De getallen 3 (mannelijk) + 4 (vrouwelijk) = 5 (vijfpuntige ster van leven, Prana). Het pentagram met haar twee punten (horens) naar de hemel gericht staat in het occultisme symbool voor de ‘linkerhand’.

Wim van den Dungen: Het licht is 'neutraal'. Wijsheid is 'positief', d.w.z. brengt iets voort. Begrip is 'negatief'; 'spiegel', 'matrix', 'grote zee' of 'baarmoeder' waarin de Wijsheid een zaadje plant.
De verticale as van het morele kompas staat voor het verticale bewustzijn. Het slaat op het bewustwordingsproces, de synergie die tot stand komt door de wisselwerking tussen chakra’s. De chakra`s vormen de verbindingsschakels tussen de ons omringende energie en de energiebanen in ons lichaam. Voor het bereiken van evenwicht speelt de 6e chakra, het beheerscentrum van de hypothalamus en de hypofyse een belangrijke rol: Je bewustzijn is een spiegel voor het Goddelijk Zijn.
De
Skandha’s brengen de spiegelsymmetrie, ‘Ruimte en Materie’ ('Energie en Materie') de complementariteit tot uitdrukking.
Er zijn in de mens drie hoofdmiddelpunten: hart, hoofd en navel, waarvan twee ten opzichte van elkaar + of – zijn, al naar het betrekkelijke overwicht van de middelpunten (Blavatsky, Deel III, p. 647).

Wim van den Dungen: Metafysisch kunnen we speculeren over de mogelijkheid van een 'force active' (Leibniz), of 'entelechie' (Driesch), 'élan vital (Bergson), 'vitaal principe' (Hahnemann), 'creativity' (Whitehead), 'morfogenetisch veld' (Sheldrake), 'etherisch dubbel' (theosofie), 'ch'i' (taoïsme), 'prâ a' (yoga) of 'vitale kracht'.
Henri Bergson: De wetenschap van de materie dient dan ook een onderdeel te zijn van de wetenschap van het leven, en niet omgekeerd.
Chaos-in-orde & orde-in-chaos zijn de relatieve, verbindende termen die in het denken over chaos zeer vaak gemist worden. Door orde te statisch te denken (beweging eraan ondergeschikt te maken) bleef de chaospool verdrongen. Door chaos te dynamisch te denken, kon de quasi-coherentie van proto, quasi-, & volstrekte chaos niet aan de oppervlakte komen. Het was noodzakelijk om het materiebegrip te herzien.

Wim van den Dungen boek Levensboom (Sepher Yetzirah):
Deze Naam (YHVH) verdeelt het licht. Dit betekent dat T (Tetragrammaton) een 'universele sleutel tot creativiteit' is. Een 'getetragrammatoniseerd' bewustzijn is een 'Goddelijk bewustzijn'.
Indien we 'sepher' met ruimte en 'sephar' met tijd vergelijken, dan betreft 'sippur' (of 'communicatie') de '
quintessense' of 'vijfde dimensie' (in De Geheime Leer: Sepher, Saphar en Sipur of ‘door middel van getal, getallen en getelden’) en sluit op hoofdstuk 13 De kenner, het gekende en de kennis (knower, knowing, and known) van de Bhagavad Gita aan:
(13) Laat me je op de hoogte stellen van het kenbare waar ik de scepter over zwaai: het is het opperste van de Absolute Waarheid21, dat zijn begin niet kent en smaakt als nectar, en niet iets is dat gebeurt, noch iets is dat niet bestaat.
(20) De combinatie van de persoon en de materiële natuur22 moet je zien als zijnde zonder een oorsprong, en ook moet je de drie geaardheden23, tezamen met hun afgeleiden, zien als een tijdgebonden effect teweeggebracht door die materiële natuur.
21) Dit wordt in het Sanskriet ook wel het Brahman genoemd. Het staat voor God, geest en de Absolute Waarheid, bestaat zowel van binnen als van buiten en vormt het geheel van de
kenner, het gekende en de kennis.
(20) De combinatie van de persoon en de materiële natuur22 moet je zien als zijnde zonder een oorsprong, en ook moet je de drie geaardheden23, tezamen met hun afgeleiden, zien als een tijdgebonden effect teweeggebracht door die materiële natuur.
22) Het onpersoonlijke van de materiële natuur, prakriti, en het persoonlijke van het mannelijk principe, de persoon, de
purusha, kan men niet los van elkaar zien, net zoals men licht en duister niet los van elkaar kan bezien. Tezamen vormen ze de fundamentele dualiteit van de werkelijkheid die men de grotere ziel noemt of het universele zelf van Brahman, God of het Absolute, dat alle elementen van de materie en de geest bevat die het zichtbare en kenbare uitmaken van alles wat er bestaat.
23) De drie geaardheden van de onwetendheid, de goedheid en de hartstocht, tamas, sattva en rajas, waarover al eerder gesproken werd in het Lied, worden ondersteund door de drie disciplines van de goddelijkheid van respectievelijk de vernietiging (persoon: Siva, werkelijkheid: Paramatma - de Superziel), de handhaving (persoon: Vishnu, werkelijkheid: Bhagavan - de Fortuinlijke) en schepping (persoon: Brahma, werkelijkheid: Brahman - de Absolute Waarheid), welke ieder respectievelijk de kenmerken dragen van de traagheid, de kennis en beweging.

De twee principes spiegelsymmetrie (Spiegelsfeer) en complementariteit staan in het rapport ‘E i V’ centraal (zie ook hoofdstuk 2). Het is mogelijk de spiegelsymmetrie aan de hand van het boek Het spiegelende brein van Marco Iacoboni te verklaren.
Marco Iacoboni boek Het spiegelende brein (p. 15): De ontdekking van spiegelneuronen voor de psychologie wel eens dezelfde betekenis kon hebben als de ontdekking van DNA voor de biologie.
Het boek van Iacoboni geeft een wetenschappelijke verklaring van de ziel bezien als een psyche of spiegel van het zelf (hogere Zelf).

Het rapport ‘E i V’ kiest voor de interdisciplinaire aanpak - de middenweg tussen de twee kanten van één medaille Geestkunde en Natuurkunde - de wisselwerking (wederkerigheid) tussen psychologie, sociologie, filosofie en ethiek of de synthese van wetenschap, religie en filosofie en kunst (Geestkunde - Zielkunde - Natuurkunde - Kunst). In het rapport ‘E I V’ staat religie in het bijzonder voor levenskunst, de moraal van het verhaal, te worden ingewijd in de oude mysteriën. Het zelf-bewustzijn, het reflexief bewustzijn, het projectiemechanisme (weerspiegeling, 'bewust en onbewust') leert dat we zowel waarnemer als deelnemer zijn. Het waargenomene duidt er op dat we allemaal deel uitmaken van de evolutie, de evolutionaire kringloop.

De kwintessens van het rapport 'E i V' is dat de tegenstelling aan elke crisis ten grondslag ligt. De eenheid der tegendelen ('sleutel-en-slot-mechanismen', 'complementaire eenheid en/of de monade') toont de essentie. Alle dingen hebben de monade als een gemeenschappelijke oorsprong in eindeloze vrede en harmonie. Alles in het leven is een onvrijwillig verbond tussen tegengestelde energieën, de schakel tussen Microkosmos en Macrokosmos. Een paradigmawisseling in het denken maakt het mogelijk tegenstellingen te overbruggen, dus het evenwicht te herstellen.

Hoe Geestkunde en Natuurkunde, 'Probleem en Oplossing' (complementaire polariteit), met elkaar samenhangen houdt de mensheid al millennia bezig. Het is het probleem van het ego, de Zielkunde, die beide met elkaar verbindt. Het zal duidelijk zijn om het universum te verklaren, met name de PvdA en D66, de natuurkunde als uitgangspunt hanteren.

Volledige synthese (Bevrijding) drukt volmaaktheid uit. Het Christendom spreekt over de wijsheid voor de volmaakten, het Boeddhisme heeft het over volmaakte geestelijke gezondheid, het Taoïsme over spirituele volmaaktheid en de Islam spreekt over de volmaakte . De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast (Nous) met de volmaaktheid van God in de hemel. We kunnen ook zeggen de schijntegenstellingen op aarde staan tegenover de harmonie in de hemel of de imperfecte mens staat tegenover de perfectie in de natuur. Het brengt de éne eeuwige en absolute waarheid tot uitdrukking. De aardse ziel staat tegenover de hemelse geest, het innerlijke bewustzijn van de geest-ziel (de twee in één), tegenover het non-lokale universele bewustzijn, het Akasha-veld. Het is het probleem van het ego, de Zielkunde, die het mogelijk maakt beide met elkaar te verbinden. Voor een toelichting zie BRES Mythen #333 mei/juni 2022, het artikel De mythe van het geloof van Jaap Hiddinga.

Gedachte-experiment op basis van de eerder genoemde vijf kenmerken, de persoonlijkheidsdimensies, de Big Five kunnen we zeggen: Jezus was een mystieke intellectueel, een rechtvaardige wijze, die met hart en ziel, met moed en bedachtzaamheid koos voor welzijn en welvaart van de mensheid.
Het zondebokmechanisme laat zien dat Jezus, 'hij die bevrijdt' een verlicht persoon was, die de egospelletjes van de elite door had. Het gedachte-experiment wordt op basis van de relatie tussen Geest en Lichaam, de Kwintessens toegelicht.
Het Ether-paradigma maakt het mogelijk dit op het 5D-concept gebaseerde gedachte-eperiment te onderbouwen.

Het is het Boeddhisme dat voor het gedachte-experiment een oplossing biedt, namelijk ‘Boeddhisten ontkennen de schepping en kunnen zich geen schepper voorstellen.Bram Moerland: Gnosis en Christusbewustzijn Wij hebben als mens twee naturen.
Er is hier een grote verwantschap met het boeddhistische begrip
'boeddha-natuur'. Elk mens, alle wezens en alle dingen hebben boeddhanatuur, leert het boeddhisme. Het spirituele pad van het boeddhisme heeft als doel het bewustzijn van de individuele mens te verenigen met zijn eigen boeddha-natuur, die tegelijk ook de boeddha-natuur is van de ganse werkelijkheid.
Precies zoals in het boeddhisme wordt verteld dat een mens die de
boeddha-natuur in zichzelf heeft gerealiseerd, tegelijkertijd ook de innerlijke vereniging met de boeddha-natuur van de ganse werkelijkheid zal ervaren, zo leert de gnostiek dat kennis van het zelf tegelijkertijd ook kennis van het Al is: Wie zichzelf kent, kent het Al.

Het rapport 'E i V' berust op het principe van de tegendelen, de ‘eenheid der tegendelen’ of met andere woorden (Complementariteit). Rudolf Steiner heeft er al op gewezen dat de Heilige Geest aan de aarde haar definitieve bestemming geeft. (psychomaterie) zijn twee tegendelen, die al bij de eerste openbaringen aan de profeet Mozes naar voren zijn gekomen. Volgens Dion Fortune is het etherisch dubbel (Antahkarana) de enige schakel, tussen geest en materie.

In de kern hangt 'Vrijheid en Ongelijkheid' met Rechtvaardigheid samen en heeft op tegenstellingen, tegendelen, het balansmechanisme betrekking, these antithese en synthese, dat zowel micro als macro van toepassing is. Maar dit was al door Vyâsadeva (Vyasa), auteur van de Bhagavad Gita onderkend. Prof. J.E. Stok wijst in zijn lezing op 30 november 1952 op virya, de vijfde sleutel van het balansmechanisme.

Bhagavat Gita
Dit leerdicht schaart men onder de “Upanishads”. Deze zogeheten woudboeken zijn door leerlingen opgetekend uit de mond van Yogi´s die in de Himalaya-wouden woonden. “Kurukshetra” (het land van de Kurus) staat symbool als de plek waar de Ziel zijn eeuwige strijd voert om tot expressie te komen.
Het
oplossen van de schijnbare paradox, de schijnbare tegenstelling, de eenheid der tegendelen van de overwinnaar (kurukshetra veld van de kennis, oxymoron) was al in de Bhagavad Gita bekend. Ronald Plasterk, maar ook Dick Swaab en Victor Lamme hebben een obsessieve focus op één kant van de medaille, terwijl Cees Dekker, Wim Couwenberg en Ken Wilber kiezen voor een integrale, holistische en interdisciplinaire aanpak.

Hoofdstuk XIII van de Bhagavad Gita heeft op de relatie tussen ‘Kshetra en Kshetrajna’, ’Kenner en Kenproduct’ (Kenproduct: Kennis, Wijsheid en Waarheid van het hogere Zelf) het leerproces betrekking. Het feedforward-feedback-mechanisme, de 4e Dimensie van onze psyche (brein) verandert deze Triade in een Tetrade. Door de verborgen 5e Dimensie, aan de Tetrade toe te voegen ontstaat een '5Ddenkraam, die de Kwintessens tot uitdrukking brengt.

Het verschijnsel symmetriebreking (spiegelsymmetrie en complementariteit) wordt overal in de natuur aangetroffen. Om de geheimen in de natuur af te leiden uit de kennis van de relaties in de symmetrieën staat bekend als de gauge theory.

De onbepaalde Tweeheid en het Ene-Goede
Voor Aristoteles is alles een samenstel uit vorm en materie, en in zijn visie zou deze Platonische leer begrepen moeten worden als:
De Ideeën hebben als 'materie' de Onbepaalde Tweeheid, en als 'vorm' Het Ene.

De 1e en 4e sleutel, de 1e en 4e dimensie weerspiegelen zich als het ware in elkaar waardoor de macrokosmos en de microkosmos met elkaar worden verbonden. De 5e sleutel (1 + 4) staat symbool voor het reflexieve bewustzijn, de wederkerigheid, de kwintessens. Chronische ziekten komen dikwijls voort uit een onbalans tussen genetische factoren en omgevingsfactoren.
De microkosmos en macrokosmos zijn door energiestructuren van de menselijke aura en de stertetraëdervormige energiestructuren (Jan Wicherink, boek Ontheemde Zielen Ontwaken p. 95) met elkaar verbonden.

Wat betreft het gedachte-experiment vraagt Ionica Smeets (Volkskrant 14 maart 2020) zich af of er überhaupt wel juiste antwoorden bestaan.
'Guilty! Sluit haar op!' is analoog aan, lijkt verdacht veel op het
uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en 'wast zijn handen in onschuld' (Mattheüs 27:24).
Pontius Pilatus-syndroom, 'Wat wil het volk?' slaat op schuld afschuiven. Geert Drion ont-maskert het betoog, de drogreden van Edith Schippers 'Onze cultuur is de beste'. 'Onze cultuur is de beste' staat in schril contrast het democratische ideaal en dat onze democratische geest in een puberteitscrisis verkeert. Het rapport ‘E i V’ is door mijn belangstelling voor het fenomeen organisatiecultuur ontstaan. Gewenste cultuurveranderingen in een organisatie worden in een 5Ddenkraam geplaatst. Het is de spin-off (serendipiteit) van de zoektocht. Uiteindelijk draait het om de vraag: is het mogelijk de evolutie op aarde, de beschaving een stapje verder te brengen? Is het laagje vernis dat beschaving heet sinds de oudheid toegenomen? Het werkt contraproductief om de onzekerheid dat er iets mis is met onze cultuur te verhullen achter het verkondigen van het verdienmodel, het vrije marktevangelie van de VVD. De paradox is dat het economism van de VVD, het staatskapitalisme propageert.

De schijnbare paradox, de schijnbare tegenstelling brengt Plato met behulp van de allegorie van de wagenmenner naar voren.

Voor de theosofie geldt de Bhagavad Gita, het boek van de “kennis van vereniging”, om schijnbare tegenstellingen, de eenheid der tegendelen (paren van tegenstellingen) te verenigen. Maar vindt dat het Boeddhisme de dynamiek tussen mens en kosmos, 'Antropogenese (Hominisatie) en Kosmogenese', 'Mensbeeld en Wereldbeeld', 'Microkosmos en Macrokosmos', 'Binnenwereld en Buitenwereld', 'Open–closed' political spectrum nog beter naar voren brengt.

De beroemdste uitspraak van de legendarische strateeg Sun Tzu: Het toppunt van bekwaamheid is de vijand verslaan zonder te vechten.

De Bhagavad gita leert dat het al millennia bekend is oorlog te voeren zonder wapens. Hoe het dus mogelijk is om de vrede te bewaren. Maar een platte organisatiestructuur leidt niet automatisch tot een kwalitatief betere besluitvorming. Het leerproces op aarde was al bekend bij Socrates en Plato, maar ook al bij Zarathoustra en Vyâsadeva (Vyasa), auteur van de Bhagavad Gita (Tegenstellingen, 5D-concept en Ethisch reveil).

Het Oosten past al heel lang het gezichtspunt van Ylva Poelman (Trouw 9 juli 2021) toe. Voor auteurs in het Westen is het nog niet zo eenvoudig het klassieke meesterwerk uit India, de Bhagavat Gita te overtreffen.

Zonder te streven naar waarheid en rechtvaardigheid is een duurzame vrede niet mogelijk. Dus door waarheid en rechtvaardigheid centraal te plaatsen is een betere risicobeheersing mogelijk. De Bhagavad Gita beschrijft al hoe we onze hartstochten kunnen beheersen, de contouren van de unificatietheorie. Of met andere woorden de Bhagavad Gita laat al zien dat, de ‘Grondtoon van de waarheid’, de verborgen 5e dimensie, die aan de schepping, de Éne werkelijkheid ten grondslag ligt al millennia bekend is. Om in het universum de Éne werkelijkheid te illustreren wordt van de Hoofdroute gebruik gemaakt.

De geschiedenis leert dat de oplossing van de unificatietheorie, het levensmysterie al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Hoe selectief zijn we als waarnemer? Het rapport ‘E i V’ geeft een nieuw perspectief op een oud vraagstuk. Net als de Nieuwe levensrichting, het AOS-concept, BON, het Vierde Model of het Nieuwe Denken beoogt het rapport probleem en oplossing dichter bij elkaar te brengen. Het rapport ‘E i V’ borduurt voort op Waarheid is een land zonder paden van Krishnamurti en heeft op de ‘draad-ziel’ Sutratman, de verborgen 5e dimensie Axis mundi betrekking. De Axis mundis staat symbool voor één van de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede, die op de universele normen en waarden (natuurrecht, deugdethiek), die in alle culturen is terug te vinden, betrekking.

Uiteindelijk draait het om de vraag investeren we in wat ons bindt of in wat ons scheidt, in een ontspannen of een toenemende gespannen sfeer? Het herkennen van wisselwerkingen, patronen en reciprociteit biedt een opening naar een theorie van alles.

De top down & bottom up wederkerigheid komt in de organisatiecultuur tot uitdrukking. Er bestaat een duidelijke overeenkomst tussen de Big Five (persoonlijkheidsdimensies) van Willem Hofstee en de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede, boek Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen.

Het referentiekader, het 5Ddenkraam van de evolutionaire 'Bewustzijnsschil' en het gezichtspunt van de Unificatietheorie hebben vrijwel dezelfde uitkomst als het boek In Einsteins achtertuin van Amanda Gefter opgeleverd. Het 5Ddenkraam is op het oeroude ether-paradigma gebaseerd. Om integratie te bereiken draait het in het bijzonder om hoofdstuk 13 in de Bhagavad Gita. Maar is het wetenschappelijk bezien interessant dat door ‘trial and error’ bestuur het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden? Het rapport 'E i V' wil aantonen dat het wiel, de Eeuwige wederkeer van Friedrich Nietzsche al is uitgevonden en dat het wel nuttig kan zijn van de geschiedenis te leren. De hamvraag is hoe lang zal het nog duren, voordat de wetenschap, de Eeuwige wederkeer, evolutionaire kringloop algemeen erkent?

In het leven gaat het er om de mysterie taal beter te leren begrijpen. Dit is mogelijk door de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld te verbinden. Dit is al door het leerproces, de triade knower, knowing, and known of getal, getallen en getelden van Vyâsadeva onderkend.
Het
mysterie van het leven kan in een verhaal, in mysterietaal tot uitdrukking worden gebracht, maar niet in een laboratorium worden gemeten.

Geweldloosheid of mededogen: principiële afwijzing van alle niet-noodzakelijk geweld als middel om enig doel te bereiken. In het Sanskriet heet het ahimsâ, hetgeen staat voor geweldloosheid, niets verwonden, onschadelijk zijn, veiligheid en zekerheid. Als je iets doet dat én positief is voor jezelf, én voor elk ander, én voor de omringende wereld, dan ben je geweldloos bezig. Geweldloosheid is ook de "wet der liefde" leren beoefenen. Geweldloosheid is verder:
- geen ontplooiings-mogelijkheden onthouden, niet misbruiken, niet beschadigen (ook je tong leren beheersen), niet exploiteren, niet vervuilen, niet vernielen.
- psychologisch-structureel/fysiek geweld: niet verwonden, niet martelen, niet doden.
- niet de tradities en structuren van de samenleving aantasten; bescherming van het milieu (dieren, planten, mineralen; materie; kosmos). De mensheid leeft onder de schaduw van een reusachtige toename van de productie van
vernietigings-wapens. Een verspilling van jaarlijks 1500 miljard euro, geld dat anders gebruikt zou kunnen worden om de fundamentele behoeften van de mensheid te helpen lenigen. Zie ook de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Marcel Poorthuis en Joachim Duyndam (red.) Einde van de politiek? Over populisme, democratie en staatsgeweld (Erik Jansen Civis Mundi Digitaal #112 juli 2021):
Is er nog ruimte voor
liefde in de politiek?
In de laatste bijdragen wordt de vraag gesteld of “politieke theologie” nog mogelijk is, hetzij als onderdeel van het politieke gebeuren, bijv. in de vorm van een confessionele politieke partij, hetzij als individuele of gedeelde levensovertuiging en inspiratiebron, hetzij als object van verering en opoffering. Als we afzien van het ‘transcendente’ als goddelijke heilsgeschiedenis, wat is dan de rol van liefde, rechtvaardigheid, en vaderlandsliefde? Is juist niet liefde en zingeving hetgeen ons als mensen bindt, wat het ook de moeite waard maakt om tijd voor vrij te maken, en in het uiterste geval om je leven voor te geven?

James Doty heeft gelijk, in essentie, de kern draait het om ons levensverhaal. De relatie tussen Individueel en Collectief kan zowel door een mandala als een lemniscaat worden gesymboliseerd. De cirkel, de levenscirkel, de mandala symboliseert de eenheid tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de 'micro- en macrokosmos'. De lemniscaat verbindt de horizontale cirkel met de verticale cirkel en symboliseert de bewust of onbewust ervaren werkelijkheid. Het leven is een continu ervaringsproces, dat tracht knelpunten in de gewenste richting bij te sturen. Het leven laat zien hoe een crisis ontstaat, maar ook kan worden opgelost. We zijn het zelf die in het leven orde en wanorde creëren. Elk mens schrijft zijn eigen levensverhaal. Of met andere woorden ‘Het gaat om de moraal van ons levensverhaal’. Voor de gechiedenis van gemeenten, steden, provincies, landen, continenten en levensovertuigingen geldt een collectief verhaal. Het leven gaat over verhalen binnen verhalen, cirkels in cirkels of gesymboliseerd door concentrische cirkels.

Elk mensenleven vertelt een uniek levensverhaal. Door onze verhalen trekken we zelf grenzen tussen bijvoorbeeld licht en donker, , goed en kwaad, absoluut en relatief, de twee kanten van één medaille. Het ken uzelf is een oeroude manier om te achterhalen waar we in het leven voor gaan. Of met andere woorden ‘het gaat om de moraal van ons levensverhaal’.

Is boerenkoolkoninkrijk een westers equivalent van een bananenrepubliek? (Peter de Waard Volkskrant 5 maart 2021 p. 23):
En het CPB meldde deze week dat de
miljardenrekening van de pandemie op het bordje komt van de volgende generatie. Nederland staat niet alleen. In omringende landen - Duitsland met Wirecard en het cum-ex schandaal en Frankrijk met Sarkozy - zouden een vrije val moeten maken op de ranglijst.
De
moraal en de ethiek lijken inmiddels zo ver weg dat bijna buitenlandse waarnemers zouden moeten worden gevraagd om 17 maart toezicht te houden op een eerlijk verloop van de verkiezingen.

Vedisch leven: Leefstijl, Preventie & Zelfheling (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #78 februari 2019)
De Veda’s zijn de oude Indiase overlevering. Ze betreffen het hele leven.
Vedisch leven is een omvangrijk praktisch boek, een soort holistische levenswetenschap, gebaseerd op de Vedische wetenschap, die berust op de kennis van het bewustzijn, dat beschouwd wordt als de bron van alle kennis. “Ken dat waardoor al het andere gekend wordt,” zeggen de Oepanishaden, de Indiase wijsheidsboeken, die tot de meest bekende Veda’s behoren, met de Bhagavad Gita. Daarnaast heeft de Ayur Veda, de Indiase gezondheidsleer enige bekendheid gekregen, onder meer door Maharishi Mahesh Yogi en Deepak Chopra in zijn voetspoor. Ayur Veda betekent weten(schap) van het leven. Het woord veda is verwant met ons woord weten. Een groot deel van het boek is gewijd aan deze gezondheidsleer en levenswetenschap. Het bestrijkt vele levensgebieden in een helder en uitvoerig betoog dat gericht is op praktische toepassingen. In India is deze geneeswijze naast de westerse geneeskunde gemeengoed.
Wijs en ethisch gedrag
Naast geweldloosheid noemen de Yogasoetra’s van Patanjali (II-29-32) de volgende ethische principes in de vorm van geboden en verboden (yama’s en niyama’s, beheersing en beteugeling): geen onwaarheid spreken, niet stelen, geen (vitale seksuele) energie verspillen (onkuisheid), niet van anderen profiteren (geen hebzucht), reinheid en zuiverheid, tevredenheid, discipline, studie en devotie. Het komt overeen met de bijbelse tien geboden.
In de epische geschriften, de
Mahabharata en het Ramayana, de Indiase Illias en Odyssee, en in oude verhalen (Purana’s) worden deze principes gedetailleerd weergegeven door exemplarische helden en wijzen. In oude tijden waren er filosoof-koningen, zoals bijv. keizer Ashoka (zie mijn artikel over moderniteit en spiritualiteit in nr 77).
De wijze Vidura geeft in het epos de
Mahabharata aan zijn koninklijke broer de volgende adviezen: “Het welzijn van de mensen beschouwen als persoonlijke verantwoordelijkheid… Het lijden van mensen die van hem afhankelijk zijn niet negeren… Eerlijk en toegankelijk zijn… Goed onderwijs en het overdragen van kennis stimuleren. Vooruitgang en deugdzaamheid bevorderen… Rijkdom niet misbruiken… Niet alleen de voorkeur geven aan een selectieve groep,” enz. (p 186). Dergelijke principes zijn nog steeds actueel voor onze leiders.

Commentaar en persoonlijke verwerking van de teksten van Dionysius (Piet Ransijn Civis Mundi Digitaal #61 juli 2018):
In zijn commentaar op de Bhagavad Gita de verheldert
Maharishi Mahesh Yogi rituelen (yagya’s) als bewustzijnsprocessen (1). Het gaat niet zozeer om de rituele handelingen zelf, maar om wat zich afspeelt in het bewustzijn. Uiteindelijk zijn rituelen gericht op het bewustzijn van de oorspronkelijke eenheid, zoals bij Dionysius. Dionysius kan zo volgens paus Benedictus een brug of middelaar kunnen zijn tussen christelijke en oosterse spiritualiteit (p 11), omdat hij inzag dat in diverse religies de werking van het Ene goddelijke zich kan onthullen.
In India heet die
eenheid brahman of atman, het Zelf dat in essentie brahman is. In de Indiase visie is het Ene transcendent, alomvattend bewustzijn, anders dan het menselijke ego-bewustzijn. De kwaliteiten, namen en werkingen van het Ene kunnen in termen van dit bewustzijn worden verhelderd.

De controverse tussen Pieter Omzigt en Mark Rutte laat zich verklaren aan de hand van het authentiek leiderschap van Reinier van Zutphen en het marktmechanisme van de VVD, dus tussen dienen en verdienen. De geschiedenis laat zien dat het oplossen van dit vraagstuk uiterst complex is.

In het 5Ddenkraam staat ‘Er is slechts eeuwig leven in het NUvan Trân-Thi-Kim-Diêu centraal.
De verticale verbinding van verleden en heden (Trân-Thi-Kim-Diêu Theosofia februari 2005):
We noemen dit element intelligentie.
Het is het verbindende principe, dat ook wel liefde genoemd wordt. Dit element kan niet gerealiseerd worden door het te willen hebben of door er over te praten en te redeneren (spraak en intellect), maar alleen door innerlijk de werkelijkheid daarvan te ervaren (bewustzijn en gevoeligheid) en door dit door zijn eigen leven uit te drukken. Dit leven volgens de leer wordt betrokkenheid genoemd. De leer van het hart is bedoeld voor zetetici.
Binnen het bewustzijn groeit het Universum. Binnen het bewustzijn groeien mensen. De twee innerlijke groeiprocessen bevorderen elkaar wederzijds en bloeien in een ontmoeting die men kent als het realiseren van Waarheid. Deze vindt plaats binnen de grote cirkel van de Tijd, die eigen is aan de manifestatie en toch buiten de tijd is: er is geen verleden, geen toekomst. Er is slechts eeuwig leven in het NU. Laat ieder lid een zeteticus zijn!

Entropie wordt in de tweede wet van de thermodynamica behandeld, maar kan niet los worden gezien van het begrip negentropy dat door Erwin Schrödinger in zijn boek What Is Life? voor het eerst is geïntroduceerd. De onderliggende oorzaken van de financieel economische crisis hangen samen met een absolute en eeuwige wet, de law of one Zaaien en Oogsten (KARMA). De theosofie gaat ervan uit dat er een rechtvaardigheidsmechanisme (zelfreinigend vermogen, wet van vergelding) in het universum zit ingebakken. De wet tot behoud van energie speelt in het oeuvre van Blavatsky een cruciale rol. Dit gezichtspunt sluit naadloos op de 'heuristische' besluitvorming in Besluitvorming Analyse en modelvorming (Marka nr. 94 1968) van William J. Gore (fig. 12 Eenvoudige matrix van ''besluit'-functies p. 179 en fig. 13 Matrix van functies van routine, adaptatie en vernieuwing p. 180) aan. Door de schijnwereld, de wereld van de illusies te ont-maskeren reikt het reflexief bewustzijn van H.P. Blavatsky tot in de hemel. Het navelstaren , de emotie-TV viert hoogtij. De TV wordt een poppenkast, waar theater hoogtij viert. De supersymmetrie (Opposites., See TWO, Twee) in het universum heeft tot gevolg dat om, zoals eerder in de geschiedenis, een omslagpunt, een transformatie te bereiken met het vlindereffect van Edward Lorenz serieus rekening wordt gehouden. Heuristiek maakt het mogelijk het fenomeen wederkerigheid beter te begrijpen.

De verticale integratie (Peter de Waard Volkskrant 28 april 2021 p. 23) heeft op de ‘Hoofdroute’ betrekking. Desintegratie, een gesloten lus, een loop ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten overheersen. De chaostheorie leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie. Leren is een groeiproces, een bewustwordingsproces.

De vijfde natuurkracht (fifth force), die fysici beogen te verklaren was al in de Bhagavad Gita bekend. Naast het Ether-paradigma worden verwante begrippen zoals Akasha-veld, Kwantumvacuüm, Nulpuntveld, Prana, levenskracht, Tetragrammaton,, Universeel Denkvermogen, anima mundi, kosmisch bewustzijn, universeel bewustzijn, wereldziel, Reiki, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, (Qi) Kundalini, psi-vermogens, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie gebruikt.

De Bhagavad Gita over liefde: “Geluk in de geaardheid hartstocht” (ressentiment, aandoening, pathos, 'geestesdrift of seksuele drift')
Het Nederlands woordenboek definieert
liefde als volgt:
1) warme genegenheid;
2) gevoel van welgezindheid, opofferingsgezindheid. Dit laatste komt voort uit de Christelijke godsdienst. In de bijbel staat in Korinthiers 13,13 dat de drie goddelijke deugden geloof, hoop en liefde zijn, maar dat liefde (
agape) de grootste van deze drie is. Ook onbaatzuchtige naastenliefde is volgens de bijbel een plicht van een echte Christen. De bijbel is een boek met grote invloed. Daarom haal ik ook de bijbelse definitie aan. Het is wel zo dat de naastenliefde uit de bijbel heel laat is ontdekt door de volgelingen. In de Middeleeuwen wisten de Europese Christenen immers niet wat naastenliefde voor andere vreemde volkeren en rassen betekende. Maar ja, de geschiedenis is feitelijk een onveranderlijke manifestatie van de menselijke geest.

Voor het balansmechanisme op aarde geldt nog steeds de ‘Hoofdroute’, het 'Goede - Ware - Schone' van Plato en het ‘Geloof, Hoop en Liefde’ volgens de Bhagavad Gita.

Bhagavad Gita
Hoofdstuk 2 De zaken op een rijtje zetten - vers 20:

(20) Derhalve, om het maar eens duidelijk te stellen: feitelijk begon je nooit met leven noch zal je er ooit mee ophouden te leven; je werd nimmer geboren, noch zal je ooit echt sterven. Evenzo reïncarneer je ook niet in dat opzicht; de ziel zoals die is, wordt nooit geboren, is eeuwig en constant. Hij is er vanaf de eerste dag van de schepping en hij houdt nooit op te bestaan als het lichaam zijn einde vindt.
Hoofdstuk 4 Het bewustzijn verenigen in het brengen van offers en in filognosie:
(7) O zoon van Bharata, waar en wanneer er ook maar een afname is van de rechtschapenheid en het onrecht overweegt, manifesteer ik mezelf op dat moment.
(8) Opdat zij die dorsten naar de waarheid een leven mogen hebben en de onverlaten een halt wordt toegeroepen, verschijn ik generatie na generatie ten tonele met de bedoeling de weg van de menselijke principes van de waarheid, de zuiverheid, de boete en het geweldloze mededogen opnieuw te vestigen.
(22) Tevreden met wat hij op zijn weg vindt is hij, vrij van afgunst, de materiële dualiteit ontstegen en is hij, dan stabiel in geval van falen en slagen, nimmer verstoord met wat hij ook doet.

Ook in de 21e eeuw blijft gelden dat de andere wang toekeren symbool staat voor het leren kijken vanuit het perspectief van de tegenstander. Dit wordt al in de Bhagavad Gita tot uitdrukking gebracht. Of met andere woorden al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.

Het zal duidelijk zijn dat het verdienmodel van banken (Sander van Walsum Volkskrant 13 juli 2020 (p. 16) voor het vraagstuk dat Maxim Februari (‘Intellect is allerminst zaligmakend’ Volkskrant 13 juli 2020 p. 12-13) signaleert geen oplossing biedt. In de woorden van Pepijn Brandon gaat het er in de 21e eeuw om hoe kunnen we zonder racisme en seksisme een duurzame samenleving creëren.

Anna Lemkow toont in haar boek Het Heelheidprincipe de 'Hoofdroute' (diagram op blz. 145), van 'Boven naar Beneden' de verbinding (religare) tussen elementaire deeltjes en biosfeer, de Axis Mundi tussen Aarde en Hemel, de Complementariteit. In het oude India was het geslachtsdeel, de fallus, Liṅga (Sanskriet), de Staf van Hermes het symbool van abstracte schepping, namelijk vruchtbaarheid. Het ontbrekende puzzelstukje was in de Bhagavad Gita al bekend. De inzichten van Rutger Bregman, Samuel Lee, Mathijs Bouman, Damiaan Denys en Stephen Sanders vullen elkaar aan, zijn interdisciplinair. In essentie gaat de moraal van het verhaal over de reiziger, de pelgrim.

De Bhagavad Gita leert al dat tat tvam asi het uiteindelijke doel van elk mens is, dus uit te vinden wie hij werkelijk is.

Dr. I.K. Taimni boek De Śiva-Sūtra De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren
De eerste Sutra in deel III is bijna gelijk aan de eerste Sutra in deel I. Het is verstandig om dan ook meteen even te kijken naar de eerste Sutra in deel II. Er volgt dan een mooie aanhaling uit de Katha Upanishad 1-2-20: Het Paramatma dat in het hart van het individuele Atma verblijft, is ijler dan het ijlste en groter dan het grootse. Alleen degenen die volledig vrij zijn van alle soorten begeerte en zorgen kunnen het aan zijn glorie her-kennen. Door middel van de teksten uit de Upanishaden kunnen we een beter inzicht krijgen in: DAT ben jij; jij bent DAT (Tat Tvam Asi). We zijn wezenlijk van dezelfde aard als het Allerhoogste...
Deel III heeft mij persoonlijk het meest getroffen. Daarin wordt onder andere over het Wezen van een Mahatma gesproken. Dit deel is minder abstract en daardoor toegankelijker. Er wordt gezegd dat de Meesters ons willen doen inzien dat we goddelijk zijn.
De mens, ieder mens, is goddelijk kan voor ons zeer inspirerend en toepasbaar zijn. Deze zin kan een echte mantra worden. Het innerlijk herhalen van deze mantra kan onze benadering van de ander veranderen, immers: hij/zij is in wezen goddelijk…

Door zelfrealisatie (Bhagavad Gita) is het mogelijk dat we op aarde niet meer als marionetten acteren. Hoofd, Hart en Onderbuik: Er moet hier onderscheid worden gemaakt tussen wat van het hoofd is (ratio, cultuur), wat van het hart is (gevoelens, intuïtie) en wat van de buik is (begeerten, verlangens, het primitieve beest). De stellingen laten zien hoe het mogelijk is een duurzame samenleving, goed rentmeesterschap te bereiken.

De zelfrealisatie, die in de Bhagavad Gita van Vyâsadeva tot uitdrukking wordt gebracht. Het sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken, een bewustwordingsproces aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken. Andere oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:

Volgens de telling van Pythagoras creëert de integratie van deze Dertien Domeinen het Veertiende Domein.

Deze verscheidenheid aan inzichten (insights-1, insights-2, insights-3) kunnen op verschillende manieren worden samengevat. De unificatietheorie beoogt de wederkerigheid tussen de 'Macrokosmos en Microkosmos', tussen de 'Spiegelsymmetrie van het bewustzijn en de schakel Zelf-bewustzijn', tussen de ongemanifesteerde 'Triade en de lagere gemanifesteerde Tetrade' en de samenhang tussen de ongemanifesteerde Ether-paradigma, Reflexief bewustzijn, Meta-leren en Hermeneutische cirkel te verklaren.

Ronald Plasterk zit niet in de evolutionaire kringloop flow, maar in de loop van het Pontius Pilatus-syndroom gevangen. Het zal duidelijk zijn dat Ronald Plasterk van de Thermodynamica weinig heeft begrepen. Voor een beter begrip van de thermodynamica, verwijs ik naar de chronologische lijst van 41 wetenschappers, die aan deze wetenschap inhoudelijk hebben bijgedragen. De ultieme samenzweringstheorie? (Peter de Waard Volkskrant 11 augustus 2020 p. 20) gaat over de Kwintessens, de wet van analogie. Of met andere woorden gaat over de Moraal van het Bijbelverhaal.

De oorlog van allen tegen allen (Max Pam Volkskrant 20 december 2017 p. 22):
Kort daarop dronk ik koffie met de viroloog Jaap Goudsmit en het gesprek kwam op De Waal. Tot mijn verrassing deelde Goudsmit diens opvattingen niet.
'Het kan zijn', zei hij, 'dat de mens en de aap voor 97 procent overeenkomen, maar dan gaat het mij om die 3 procent dat wij van elkaar verschillen. Die vind ik veel interessanter, daarin zit de kern van de zaak.'
Op dat moment ging mijn mobiel. Ik verontschuldigde me en nam op. Toen het gesprek was afgelopen, zei Jaap fijntjes: 'Ooit een aap gezien die een telefoon heeft uitgevonden?' In verwarring liep ik naar huis.
Eeuwenlang is de mens onder invloed van het christendom uitgeroepen tot de kroon op de schepping.
De eerste die over de kunst van het oorlogvoeren heeft geschreven, was de Chinees Sun Tzu, die leefde in de 4de eeuw voor Christus. Hij schreef:
'Oorlogvoeren is gebaseerd op misleiding. Daarom: wanneer krachtig, lijk machteloos. Wanneer actief, lijk inactief. Wanneer dichtbij, lijk ver weg. Wanneer ver weg, lijk dichtbij. Als ze een voordeel hebben, verleid hen. Als ze veilig zijn, wees voorbereid. Als ze sterk zijn, vermijd hen. Als ze nederig zijn, maak ze arrogant. Als ze rustig zijn, verstoor hun rust. Als ze verenigd zijn, verdeel ze. Als ze verward zijn, verpletter hen.'

Nationaal Comité zelf schuldig aan verwatering (Jan Kuitenbrouwer Volkskrant 4 mei 2017 p. 24):
Als iemand de dodenherdenking van 4 mei 'verwaterd' heeft, dan is het het Nationaal Comité zelf. Het doet denken aan de inflatie van het begrip 'held': belangenloze opoffering is geen vereiste meer, een voetbalmiljonair die zijn best doet, is tegenwoordig ook een 'held'.
Zij die hun leven gaven voor 'het goede', of zij die omkwamen door oorlogsgeweld, ongeacht de omstandigheden - beide categorieën zijn de moeite van het herdenken waard. Maar die laatste categorie achteloos opwaarderen tot de eerste, is de definitie van verwatering. Als elke Nederlandse oorlogsdode, of hij nu een Jodentransport saboteerde, een Javaans rijstdorp platbrandde of een bomalarm in de wind sloeg, wordt bijgezet als gevallene voor 'het goede', maken wij het ons nationale geweten wel érg makkelijk.
In die zin koesteren wij op 4 mei een morele maskerade.

De vraag komt naar voren in hoeverre de materiële wereld, de 'natheid van water' die Erik Verlinde onderzoekt de kloof tussen de immateriële wereld ‘De volledigheid is als water’ van Laozi zal overbruggen? Het rapport ‘E i V’ geeft een nieuw perspectief op een oud vraagstuk. Primair gaat het om de kwaliteit van het recept, de oplossingsrichting, of met andere woorden de Nieuwe levensrichting van Spinoza, het AOS-concept van Benedict Broere, het Vierde Model van Hans Vincent, Het Nieuwe Denken van Eric Fienig, de visie die Beter Onderwijs Nederland en het ‘Yin/Yang-symbool en de Vijf Fasen’ van het Taoïsme uitdraagt. Het onderzoeksrapport ‘E i V’ beoogt net als deze 'probleemgestuurde' modellen probleem en oplossing (Problem solving) dichter bij elkaar te brengen. We zitten in ons eigen wereldbeeld gevangen. Het outside the box-denken dient meer centraal te staan. We moeten niet steeds opnieuw de wal het schip laten keren, maar aan feedforward besturing meer aandacht besteden. Regeren is nog steeds vooruitzien.

Het Beweeg! van Jean-Pierre Geelen heeft op onze levensweg betrekking, een ommekeer in het denken, een paradigmawisseling, de Nieuwe levensrichting van Spinoza en op de 'Hoofdroute' in het rapport 'E i V'. Voor de 'Hoofdroute' is het niet nodig fysiek te bewegen. Het tijdschrift MANTRA herfst 2016 heeft als thema Levensweg. De essentie van Jungiaanse psychologie Word wie je bent en het thema anima en animus wordt door Karen Hamaker-Zondag in de publicatie De levensweg als voltrekking van een tijdbeeld besproken. In GAMMADELTA september 2016 wordt het boek De weg wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren van Michael Puett Christine Gross-Loh besproken. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.

Het eigenlijke denken vindt plaats op het snijvlak, de schakel tussen de binnenwereld en de buitenwereld, tussen verleden en toekomst in het nu, tussen het individuele en het universele, dialectische bewustzijn, in de psyche de schakel tussen geest en lichaam. Wat kristallografie is op het materiële, zichtbare vlak is holografie op het geestelijke onzichtbare vlak. Maurits Escher is door de kristallografische kennis van zijn halfbroer Berend George Escher beïnvloed.

Max Pam heeft gelijk (Volkskrant 19 februari 2020 p. 20), dat de voordelen, die het communisme bood voor de kansarmen in de samenleving, deze voordelen worden nu in het dominante neoliberale Westerse systeem afgebroken.

In Nederland wordt neoliberalisme vooral geassocieerd met de verzakelijking van het openbaar bestuur onder het premierschap van Lubbers (1982-1994), maar de geschiedenis van de stroming in Nederland kan herleid worden tot de periode van de wederopbouw.[24] Al tijdens de Tweede Wereldoorlog had de commissie-Van Rhijn in opdracht van de regering in ballingschap een rapport opgesteld over de crisis en de opkomst van de NSB, met als conclusie dat deze laatste aan de economische onzekerheid te wijten was geweest, en dat een stelsel van sociale zekerheid moest worden opgetuigd om totalitaire tendensen voortaan de wind uit de zeilen te nemen. Dit advies werd ter harte genomen door de sociaaldemocraten, na de oorlog verenigd in de PvdA, en een factie binnen de christendemocratie, vooral de KVP (verenigd in de rood-roomse kabinetten). De Nederlandse economie werd een gemengde, met verregaande overheidssturing door het Centraal Planbureau.
De gestage teloorgang van de christen-democratie is een gevolg van, dat zowel de programma's van CDA als van PvdA de afgelopen decennia naar rechts zijn opgeschoven. De paradox is dat Patric van Schie van de VVD beweert dat het neoliberalisme een links spookbeeld is. Al is met name het eenzijdige gezichtspunt van de darwinist Ronald Plasterk verantwoordelijk voor de bestuurlijke chaos, die is ontstaan. Ronald Plasterk kiest voor platland, die Cees Dekker c.s. juist beogen te voorkomen.

De grootste misser van Bolkestein is de paarse coalitie, die hij tot stand bracht. Zowel de privatisering van zorg, onderwijs en sociale woningbouw in Nederland als de participatiesamenleving van de darwinist Plasterk heeft meer met de tijdgeest en politiek opportunisme, dan met wetenschap van doen. ‘Geprofessionaliseerd’ waar Plasterk het in het begin van zijn artikel 'De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen' in de Volkskrant van 20 september 2013 over heeft is een eufemisme voor het immorele gedrag van bestuurders in de publieke sector (semioverheid, quartaire sector) volgens de commissie-Halsema. De Jan Salie mentaliteit, waar Plasterk het in zijn column zondag 8 oktober 2006 over heeft gehad, kun je effectief veranderen door ondernemerschap te bevorderen en niet door wat hij stelt in zijn artikel van 20 september. De visie van de PvdA op ondernemerschap is desastreus voor Nederland. Uiteindelijk gaat het er om een visie te ontwikkelen die de eenzijdige gezichtspunten van de betrokken partijen kan overstijgen.

De technology driven wetenschap, de alomtegenwoordigheid van markten, lees atomisering creëert platland. Filosofie zorgt dat de auto op de goede weghelft blijft rijden, creëert balans, namelijk dat we ons aan de nieuwe tijdgeest aanpassen. Terwijl de alomtegenwoordigheid van religie, kosmisering, de Eeuwige wederkeer leert ons dat er niets nieuws is onder de zon. Spirituele leraren laten zich niet door een retorisch foefje misleiden.

Het zoekraken van de menselijke maat is volgens het onderzoeksrapport 'E i V' (De Kamer onderzoekt het falen van de bureaucratie, ‘Eenhoorn’ verliest aan kracht, Samenwerking en Schrappen voor de ideale universiteit - Volkskrant 12 februari 2020) een gevolg, dat de wetenschap vrijwel geen rekening houdt, dat de mensheid deel van de evolutionaire kringloop uitmaakt. Het boek De onzichtbare Maat De archeologie van goed en kwaad (Deel van het voorwoord) van Andreas Kinneging belicht de evolutionaire kringloop vanuit hetzelfde gezichtspunt.

In het rapport ‘E i V’ hebben deze dimensies op de interdisciplinaire aanpak betrekking. Uiteindelijk gaan alle disciplines een logisch, consistent en geïntegreerd geheel vormen. Of met andere woorden het gaat volgens de wiskundig en filosoof Johan van Benthem over de ‘smeerolie’ die mensen met elkaar verbindt (zie artikel Vonk van verstand in de bijlage Sir Edmund (p. 38-41) in de Volkskrant van 27 september 2014). Pythagoras was een van de eerste interdisciplinaire wetenschappers die het vakgebied muziekcognitie heeft verkend. Hoe goed kunnen we luisteren naar de stem van de ziel?

Summer course Visions of the occult: Introduction to Western Esotericism
History of Hermetic Philosophy is proud to present a Summer course in july 2020! Visions of the occult: Introduction to Western Esotericism See this page for more information.
Religious dimensions of nationalism:
Interdisciplinary perspectives 26-28 November 2020
The International Symposium Religious dimensions of nationalism:
Interdisciplinary perspectives, organized by the Center for Comparative Civilization and Spirituality Studies in collaboration with Joep Leersesen and Marco Pasi of the University of Amsterdam aims to bring together scholars from different disciplines who are interested in investigating this relationship between nationalism and religion.

Het bestaan van het Godsdeeltje in de ziel het goddelijke of een godsvonk (niet-zelfbewuste godsvonk, innerlijke god, kosmische verbinding) wordt al in de Bhagavad Gita van Vyasa onderkend.

De Triade, het Meta-leren en het Nieuwe evolutionair perspectief maken het mogelijk de éne werkelijkheid beter te leren begrijpen. De wetmatigheden in de Macrokosmos, het universum zijn in essentie analoog, gelden ook voor de Microkosmos van familie, gemeente of een land.

In essentie behandelt het rapport ‘E i V’ het ‘en-en’/‘of-of’-mechanisme (‘God en Darwin’/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('Emergence'/'Quantum decoherence'), ‘Monade’/’Duade’), de twee kanten van een medaille. Het is de ziel (psyche) die de twee kanten van een medaille met elkaar verbindt. Voor 'God en Darwin' kan ook gelezen worden 'Geloof en Rede'. Zowel Mozes Maimonides (1135 – 1204) als Raymond Lull (1232 – 1315) zijn wetenschappers, die zich al intensief hebben toegelegd op het schijnbaar onoplosbare conflict tussen geloof en wetenschappelijke kennis. Mozes Maimonides (BRES nr. 268 juni/juli 2011) in zijn boek Gids der verdoolden en Raymond Lull in zijn hoofdwerk Ars Generale Ultima.

De sleutel tot zelfbewust leven berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar weerspiegelen en in feite een eenheid vormen. De ‘of-of’ discussies zijn interessant om het ‘of-of’ te kunnen overstijgen en het ‘en – en’ (theïst en atheïst, Vrijheid en Onvrijheid en goed en kwaad) te benadrukken. Het maakt het Meta-leren mogelijk. Verbeeldingskracht (verbeeldingsvermogen) leert hoe de mens op dezelfde manier een schepper kan worden zoals God.

Het in de mens ingebouwde verborgen 'en-en'/'of-of'-mechanisme is het onderliggende idee dat voor het rubriceren van de gegevens in het rapport 'E i V' wordt gebruikt, dwarsverbanden tussen disciplines worden zichtbaar gemaakt. Het mechanisme kan als een crossover voor het creëren van de maatschappelijke orde worden gebruikt.

De ether definitie van Jan Börger representeert de basisbouwsteen, de complementariteit tussen 'Symmetrie en Gebroken symmetrie’, een scheurtje in de rand van de schepping, de asymmetrie (asymmetry) van Marcelo Gleiser, die door de 'positieve- en negatieve as' (‘en-en’/’of-of’ mechanisme) van het kernkwadrant van Daniel Ofman kan worden weergegeven. Tegenover het kernkwadrant staat het maskerkwadrant. Donald Trump c.s. maken bewust of onbewust van het maskerkwadrant gebruik en kunnen op deze manier voor relatief grote schommelingen op aarde zorgen.

Het ‘en-en’/’of-of’ mechanisme (Alles divergeert en moet ook weer convergeren) is een eenvoudig model van een complex verschijnsel dat door het kruis wordt gesymboliseerd. Het ’en-en’ staat voor de ‘aardse werkelijkheid’, de fysica in verbinding met de ‘hemelse werkelijkheid’, de metafysica (Fysica of metafysica?). Dus het aardse leven in relatie met het eeuwige leven. In de theosofie heet dit symbool monade of de twee in één, ook wel geest en ziel, of atma-buddhi. Het 'en-en'/‘of-of’ symboliseert de aardse werkelijkheid van ‘Individueel en Collectief’ (organisatie, land, werelddeel etc.). Het laat zien hoe de getallensymboliek van Pythagoras kan worden verklaard. Uitgangspunt in het rapport 'E i V' is dat op aarde ook geldt dat door het ‘en-en’-denken, het zoeken naar waarheid, het complementaire denken (dialectisch denken) centraal te plaatsen, het 'of-of' denken wordt doorbroken of met andere woorden wordt verkleind. Het is de randvoorwaarde van onze evolutie. Het is de in het universum ingebakken dualiteit (dichotomieën) die persoonlijke groei mogelijk maakt.

Het eigenlijke denken vindt plaats op het snijvlak, de schakel tussen de binnenwereld en de buitenwereld, tussen verleden en toekomst in het nu, tussen het individuele en het universele, dialectische bewustzijn, in de psyche de schakel tussen lichaam en geest. Wat kristallografie is op het materiële, zichtbare vlak is holografie op het geestelijke onzichtbare vlak. Maurits Escher is door de kristallografische kennis van zijn halfbroer Berend George Escher beïnvloed.

Filosofisch wordt de ziel bezien als een psyche of spiegel van het zelf bestaande uit rede, geest en verlangens.
De psyche is de schakel, het regelmechanisme tussen vier krachten, de vier domeinen Filosofie, Religie, Wetenschap en Kunst. In het rapport ‘E i V’ wordt de werking van de psyche aan de hand van het Reflexief Bewustzijn toegelicht. Ons bewustzijn slechts een deel van een veel groter bewustzijn. Het laat zien hoe alles in geest en stof met elkaar verbonden is. Hier ligt een aanknopingspunt met de boeken van Ervin Laszlo en het nieuwe gezichtspunt op de Unificatietheorie.

Ervin Laszlo schrijft in zijn boek Kwantumshift in het wereldbrein (p. 10):
Wij leven in een tijdsgewricht van bifurcatie waarin zich een fundamentele verandering in onze wereld voltrekt: een macroshift.
27: Bifurcatie doet zich onveranderlijk voor waar complexe systemen een onomkeerbare verandering ondergaan.
De evolutie van complexe biologische én maatschappelijke systemen verloopt via bifurcaties.

Het debat, de controverse tussen Wierd Duk en Joshua Livestro, is een hoofdthema in het onderzoeksrapport 'E i V'. Het is een thema dat de gemoederen, lees filosofie al millennia bezig houdt. De leugenaarsparadox, het Münchhausentrilemma, de Paradox van Epimenides, Third man argument van Plato? en ten slotte Harry Mulisch stelt voor deze bespiegelingen over Het Ene (dass in der Vielheit Einheit, in der Einheit Vielheit bestehen kannblack%), de These-antithese-synthese te zien als intuïties betreffende het moment vlak 'voor' de oerknal, waarop iets ontstaan is terwijl er niets was: dat punt dat dus niet bestond, maar, ogenblikkelijk ontploffend, toch weer wel bestond.7.
7) De Zuilen van Hercules, blz. 112-118.
Het is de
Bhagavad Gita die voor dit vraagstuk een oplossing aanreikt. Het laat zien dat zowel de Oosterse als de Westerse filosofie van het mechanisme These-antithese-synthese gebruik maakt.

Meditatietechnieken maken het mogelijk probleem en oplossing met elkaar te verbinden, de waarheid dichter te benaderen. Zowel het Hindoeisme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme maken gebruik van meditatie. Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen mediteren op het horizontale vlak, het mensenrijk en mediteren op het verticale vlak, het kosmische of Goddelijke rijk. Het zevende inzicht is de synthese van Hindoeisme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme. Het rapport 'E i V' baseert de strategie op een pedagogisch leerproces, de status quo van de alfa-, béta- en gammawetenschappen in het Westen en de zes darshana’s in het Oosten.

De belangrijkste Universele Wet is de Wet van Eén, die stelt dat alles in de kosmos met elkaar verbonden is.
De
‘Law of One’ heeft op het universele ordeningsprincipe karma, de 2e grondstelling betrekking.
Jan Wicherink (p. 194): Men zou kunnen beargumenteren dat de Oosterse spirituele tradities hun universele wijsheid niet bereikten via wetenschappelijke methoden, maar door esoterische principes zoals introspectieve meditatie. In een hogere staat van bewustzijn kregen ingewijden toegang tot de oerkennis die opgeslagen ligt in de Akasha-kronieken. Hoewel dit best waar zou kunnen zijn, geloof ik nog steeds dat er voldoende redenen bestaan om aan te nemen dat de oude vedische cultuur haar initiële wijsheid van eerdere beschavingen ontving.

Carl Jung schrijft in zijn ‘Psychologische typen’:‘Het lijden is gelegen in de spanning der tegendelen’ (enantiodromie). Niemand die de kerk en haar onthouding koppelt aan dit probleem. Het probleem van de tegenstellingen. Het snakken naar aanraking, bevrediging en tegelijkertijd het opstijgen uit het stof.

Het machogedrag 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' van Bush laat zien dat het mogelijk is dat je beslissingen neemt die zodanig uitpakken dat je het omgekeerde bereikt van datgene wat je graag zou willen bereiken, namelijk een suksesvol president. Bush is door zijn 'denktanks' op het verkeerde been gezet, hij is de marionet van het systeem geworden. In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken (Herman Lelieveldt Volkskrant 14 juni 2008).

Ten eerste leefde de regering van president George Bush ver boven haar stand. Ondanks de belastingverlaging gaf die regering elk jaar 8 procent meer uit, onder meer om de oorlog in Irak te financieren (interview Heleen Mees econome Volkskrant 23 augustus 2012).

Er is een ommekeer in het denken nodig. Het is wenselijk dat het ‘en-en’-denken, het complementaire denken, de interdisciplinaire aanpak, de integrale denktrant meer centraal komt te staan. Zorg voor het zelf, Westerse - en Oosterse levenslessen maken het mogelijk de Westerse - en Oosterse supermachten daadwerkelijk in evenwicht te houden. Het draait niet om Westerse of Oosterse suprematie, maar om de wederkerigheid, de complementariteit. De lemniscaat symboliseert dit transformatieproces. De vraag komt centraal te staan wat kunnen we van elkaar leren?

Verkorte versie van het thema Ilya Prigogine, Marcelo Gleiser en Teilhard de Chardin gepubliceerd in GAMMA juni 2011.
"Het belangrijkste is dat we de strikte scheiding tussen twee culturen kunnen overstijgen. De geschiedenis van de westerse filosofie is een ongelukkige geschiedenis die alleen maar tot dualisme of monisme heeft geleid. In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen."

Epistemologie, wetenschappelijke kennis ontstaat door de integratie (Gnosis) van knower, het proces van knowing en know. Het samenvallen van de triade correleert met de uitspraak van Robbert Dijkgraaf dat de mens slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering is.
De waarnemer en het waargenomene zijn uiteindelijk één en hetzelfde. Robbert Dijkgraaf duidt met de mens als schakel tussen wetenschap en natuur op het fenomeen van waarnemer en waargenomene. Net als Simon Vinkenoog plaatst hij de mens in de ultieme cirkelredenering centraal. De controverse zit als het ware in het universum ingebakken. De oplossing van het probleem, de complementariteit hangt met de Eeuwige wederkeer van 'Copernicus en Nietzsche', er is niets nieuws onder de zon samen.

Ook de manifesten van de atheïst Herman Philipse en de theïst Willem Ouweneel op Internet laten zien dat beide partijen diametraal tegenover elkaar staan. Veelzeggend is dat geen van beide al een doorslaggevend bewijs heeft gevonden.

Einstein's inzicht leidde tot het idee van het bestaan van verschillende vormen van ether die historisch terug te vinden zijn in de drie vormen van Vishnu, te weten Garbho- Kârano- en Kshirodakas'âyi Vishnu (Satvata Tantra), welke de drie representaties van de ether van de tijdruimte, de galactische ruimte en de gekromde ruimte van materiële objecten als planeten en sterren voor zich vormen. De eerste, de tijdruimtelijke ether, is expansief lineair, de tweede, de galactische, is contraherend, cyclisch en creatief, en staat bekend als 'Schepper', 'Iets' of de 'Kracht' en de derde, de planetaire of lokale ether, is electromagnetisch bepaald door de eigenschappen van het object in de ruimte en staat ook wel bekend als de radio-ether. Het inzicht van Lorentz wat betreft de ware tijd van de cyclische natuur met de ether helpt ter bevestiging van de filognostsche stelling dat als de klokketijd samenvalt met de ware tijd, dan de instabiliteit van de tijdervaring of de psychologische tijd ten einde is (zie ook de definitie van de tijd). Zo dienen Einstein en Lorentz filognostisch niet elkaars weerlegging, maar dienen ze, beiden voor de ether, ter ondersteuning van filognostisch verenigbare argumenten. Wat echter sneuvelt in dit debat is de constante lichtsnelheid in een vacuum.

Naast Ether worden verwante begrippen als Akasha-veld, Kwantumvacuüm, Nulpuntveld, Prana, levenskracht, Tetragrammaton,, Universeel Denkvermogen, anima mundi, kosmisch bewustzijn, universeel bewustzijn, wereldziel, Reiki, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, (Qi) Kundalini, psi-vermogens, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie gebruikt.

De Driehoek met punt naar boven (indigo-blauwe Manas) en de Driehoek met punt naar beneden (groene Manas ) vormen samen de dubbele driehoek, het dubbele schema. Het gaat om de complementaire polariteit, het antagonistisch (of-of) naar polair-dialectisch (en-en, p. 72 in Civis Mundi Jaarboek 2018. De synthese van Wetenschap, Religie en Filosofie van de Geestkunde (Anti-Darwinisme) staat diametraal tegenover het WTE-complex (p. 140, 187, 202 in Civis Mundi Jaarboek 2018 - WTK-complex) vanuit de Natuurkunde. In de kern gaat moderniteit over de synthese van Politiek, Sociologie, Cultuur, Filosofie, Secularisatie, Wetenschap, Kunst en Technologie, lees Broederschap.

't Hooft en Veltman maakten in hun rekenmodel van '3,999' gebruik. Het is aannemelijk dat het getal 3,999 met de relatieve tijd, de gebroken symmetrie in de materiële wereld, Een scheurtje in de rand van de schepping volgens Marcel Gleiser correspondeert. Door het Higgsdeeltje is de symmetrie in de ‘4 bij 4’ matrix van het standaardmodel van de deeltjesfysica verbroken. De symmetrie van het volmaakte vierkant is verbroken. De oplossing van de gebroken symmetrie hangt met de vorming en evolutie van zwarte gaten samen. Het heeft in het standaardmodel, de ‘C-, P- en T-symmetry’ volgens Martinus Veltkamp op de '4e Dimensie', op het fenomeen Zwaartekracht betrekking, oftewel Triade + Tetrade = 5e Dimensie. Wat betreft het Higgsdeeltje kan ook naar het boek The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? van Leon M. Lederman worden verwezen. Het magisch vierkant leert dat het volmaakte vierkant niet volledig symmetrisch is.

De paren van tegenstellingen ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ brengen de 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel' tot uitdrukking. Het Ene manifesteert zich als het vele door een proces van emanatie (emanationisme). De ‘8’ wordt door de lemniscaat weergegeven.

Het antahkarahna van de pelgrim op aarde staat in verbinding met kosmische energie (fohat) in de hemel (devachan). Mystici hebben beter begrepen dan politici, hoe de wereld, de éne werkelijkheid echt in elkaar zit. Maar de moraal van het verhaal is dat in elk mens schuilt ook een politicus. Het gaat er uiteindelijk om regisseur te worden van je eigen leven.

Stelling: De controverse tussen wetenschappers zal uiteindelijk een paradigmawisseling, een allesomvattend perspectief op de éne werkelijkheid tot gevolg hebben. De inzichten van Jan Willem Duyvendak en Ewald Engelen zijn niet strijdig met elkaar, maar vormen in positieve zin, een complementaire polariteit, met als perspectief het 'Goede - Ware - Schone', het leerproces van Plato. Maar het 'Goede - Ware - Schone' kent ook zijn tegenstellingen. Het gaat om het streven naar het Goede in plaats van het Kwade, Waarheid door het uitbannen van Onwaarheid en het is mogelijk het tegenovergestelde van Schoonheid, Rechtvaardigheid en Vrijheid door het creëren van harmonie te overbruggen, dus het evenwicht te herstellen. Om het eenzijdige wereldbeeld van politici te doorbreken bieden Ewald Engelen, Jan Willem Duyvendak, Ervin Laszlo, Herman Wijffels, Ken Wilber c.s een tegenwicht. Gelukkig zijn er wetenschappers als Bas van Bavel, Dirk Bezemer, Arnoud Boot, Bas Jacobs en Herman Wijffels, die Jeroen Dijsselbloem, het braafste jongetje uit de klas corrigeren.

In het kader van er is niets nieuws onder de zon, zie ook het werk van de mystici Raymond Lull (1232/1233 - 1315/1316) en Meister Eckhart (1260-1328), Jiddu Krishnamurti (1895-1986) en Teilhard de Chardin (1881-1955). Het boek Lof der zotheid van Erasmus (27 oktober 1466, 1467 of 1469(?) - 12 juli 1536) is een nieuwe versie van de De goddelijke komedie van Dante (14 mei en 13 juni 1265 – 13/14 september 1321).

Het morele kompas wordt ondergraven omdat in de woorden van Klaas Knot de financiële markten hun risicokompas kwijt zijn. DNB-president Klaas Knot heeft gelijk zowel wat betreft de kwantitatieve verruiming, geldcreatie, ex nihilo (uit het niets) in de EU als het voorstel om de maximale hypotheek die huizenkopers kunnen krijgen verder te laten dalen naar 90 procent van de koopsom. De kracht die aan geld ten grondslag ligt is namelijk het ruilvermogen, de wederkerigheid. Het TV programma Zwarte Zwanen toont het contrast, de kloof die er bestaat tussen de mensen die onze pensioenen beheren en de afnemers van de pensioenen. De paradox in het verhaal is dat helaas Lex Hoogduin, ex-kroonprins van Nout Wellink, de voorstander van de Big Bazooka het gelijk aan zijn kant heeft gekregen.

Jan Kuitenbrouwer heeft gelijk de bekende neoliberale vluchtheuvel genaamd ‘zelfregulering’ heeft volledig gefaald. Om de risicobeheersing in de financiële sector te verbeteren en onze politici voor falen te behoeden, is het niet effectiever dat we eerst in betrouwbare informatiesystemen investeren? De homo sapiens heeft een moreel kompas. Daarentegen is het voor de mensheid onmogelijk een robot, lees de wereldwijde ICT-infrastructuur een moreel kompas aan te leren. Alleen een gebruiker van ICT heeft een geweten. Primair gaat het om een cultuurverandering binnen het politieapparaat en niet om een goed huwelijk tussen ict en agenten te smeden. Wanneer Deep learning waarmaakt wat sommige experts beweren, waarom wordt deze kennis dan niet ingezet dat politici betere beslissingen kunnen nemen.

Of je nu theïst bent of atheïst dat is voor het Ether-paradigma minder relevant. De evolutie komt alleen een stapje verder wanneer aan de kwaliteit van het bestaan (de kwalitatieve as), het welzijn meer aandacht wordt besteed. Bij welvaart ligt te eenzijdig het accent op materiële zaken. In onze woorden betekent de tegenstelling tussen 'Theïst en Atheïst' slechts een contrast.

De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld, religie en wetenschap, 'Wat en Hoe; Hoe en Wat' met elkaar worden verbonden. Richard Dawkins is van dezelfde school als de wetenschappers Dick Swaab en Victor Lamme, die zich op een kant van de medaille fixeren. Juist de denkwijze van Richard Dawkins c.s. heeft tot gevolg dat politici zich tot marionetten van het systeem reduceren. De huidige tijdgeest vraagt om een nieuwe invulling van de getallenleer van Pythagoras. Er is behoefte aan een nieuw paradigma in de wetenschap in de geest van The Advancement of Learning van Francis Bacon of de natuurlijke theologie volgens Alfred North Whitehead (m.i.v. Henri Bergson, Jiddu Krishnamurt, Teilhard de Chardin, ea.).

De Geheime Leer Deel II, Edens slangen en draken (p. 243):
Zo weinig hebben de eerste christenen (door wie de joden van hun bijbel werden beroofd) de esoterische betekenis van de eerste vier hoofdstukken van Genesis begrepen, dat zij nooit bemerkten dat met deze ongehoorzaamheid niet alleen geen zonde werd bedoeld, maar dat de ‘slang’ in werkelijkheid ‘de Heer God’ zelf was, die evenals de Ophis, de logos of de drager van goddelijke, scheppende wijsheid, aan de mensheid leerde op hun beurt scheppers te worden29. Zij hebben nooit beseft dat het kruis zich heeft geëvolueerd uit de ‘boom en de slang’ en zo de verlossing van de mensheid werd. Hierdoor zou het het eerste fundamentele symbool van de Scheppende Oorzaak worden, toepasbaar op de meetkunde, op getallen, op de sterrenkunde, op maten en op dierlijke voortplanting. Volgens de Kabbala kwam de vloek over de mens bij het vormen van de vrouw30. De cirkel werd gescheiden van zijn middellijn.

Op welke bipolaire as leggen we in het leven het accent?
Tijdens de uiteenzetting over de samenstelling van de mens hebben we gesproken over een zeer belangrijke schakel midden in het mentale gebied, die als het ware een scheidslijn vormt tussen de persoonlijkheid en de individualiteit of het hogere Zelf.

In de ’bewustzijnsschil’ staan het ’Ether-paradigma en het Reflexief bewustzijn' diametraal tegenover elkaar en de interacties tussen de rechter- en linkerhersenhelft hebben op cultuuroverdracht betrekking.

Volgens het onderzoeksrapport 'E i V' is er geen sprake van een complot, maar van 'Spiegelsymmetrie en het Complementariteitsbeginsel'. Recursie staat voor de evolutionaire kringlopen in het universum. Om de in de kosmos verborgen repeterende patronen te ontdekken behoef je geen complotdenker te zijn. De chaostheorie leert hoe de spiegelsymmetrie, complementariteit en recursie integraal met elkaar zijn verbonden. In het onderzoeksrapport ‘E i V’ draait het om de verborgen 5e dimensie levensenergie (levenskracht, oerbron, levensbron, astraallichaam), de Kwintessens.

De cultuurfilosoof Peter Sloterdijk hanteert in zijn boek Sferen voortdurend het oxymoron. Een oxymoron is een speciaal geval van de paradox: daar is wel een zekere tegenspraak aanwezig, maar bij nadere beschouwing lost die tegenspraak zich op. Bij de oxymoron blijft de spanning van het betekenisverschil echter in stand.
De éne werkelijheid biedt een referentiekader aan zowel de boeken van Peter Sloterdijk als aan het boek Eindeloos Bewustzijn – Wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring van Pim van Lommel.

De twee kanten van een medaille weerspiegelen zich als het ware in elkaar, maar er is echter niet van een volledige (vol en ledig/leeg), maar van een gebroken symmetrie sprake. In een open, dynamisch systeem gaat het om een gebroken symmetrie (Broken symmetry). Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.
Symmetry and Symmetry Breaking (First published Thu Jul 24, 2003; substantive revision Wed Feb 13, 2008).
Bij fractals is er van een gebroken dimensie sprake.

Voor alsof het een wiel was in het midden van een wiel (Deel I, p. 157) of als het ware een wiel in het midden van een wiel was (Deel II p. 629) kan ook gelezen worden een kleine kringloop binnen een grote kringloop of de levenscyclus van een mens (menselijke natuur) binnen de levenscyclus van een universum (Het wiel van dharma). Op aarde vinden analoge energetische processen plaats (Wet van analogie: ‘Zo Boven zo Beneden’). Een elektronenschil (SCHILLEN) kan met de baan die een planeet beschrijft worden vergeleken. De Éne werkelijkheid maakt het mogelijk de in de kosmos verborgen repeterende patronen, van heel klein (atoom) tot heel groot (meta-universum) te duiden en de huidige tijdgeest te leren begrijpen.

Zowel in het boek van Miller als in de kunstwerken van Escher wordt het fenomeen recursie (zelfreferentie) tot uitdrukking gebracht.

Het fragment in het boek van Miller kan ook gelezen worden als een manier om de complexiteit van het recursieve karakter, het Droste-effect te duiden. De gelaagdheid in het boek wordt gecreëerd door verhalen in verhalen te vertellen. De mens speelt een verscheidenheid aan rollen in zijn leven. De theosofie veronderstelt dat de evolutie van de mens, de microkosmos, analoog is aan die van het Heelal, de macrokosmos.

Het iteratief/recursief proces legt de link naar de chaostheorie, lees systeemtheorie. De zelfgelijkvormigheid wordt door de spiegelsymmetrie tot uitdrukking gebracht.

Verbeeldingskracht (kosmisch bewustzijn, ideatie, actieve imaginatie van CarlJung), de kernkwaliteit creativethink - Ilya Prigogine heeft het over de ervaring van creativiteit - is het positief tegenovergestelde van chaos. Middels de ommekeer is het mogelijk ons met de natuurlijke kringloop (flow), te verbinden. We zijn medescheppers van iedere situatie die in ons leven ontstaat. Ieder initiatief, elk mens kan door het vlindereffect de zelfordening positief beïnvloeden. De chaostheorie leert dat alles met elkaar verbonden is en de onderzoeker niet af te scheiden is van het onderzoek. Alleen door dat wat is te accepteren komt de evolutie een stapje verder.
Het is de chaostheorie die zichtbaar maakt dat er in het universum een ordeningsprincipe ligt besloten. In de verkorte versie van het thema Ilya Prigogine, Marcelo Gleiser en Teilhard de Chardin gepubliceerd in GAMMA juni 2011 laat ik zien dat het primair draait om het universele (natuurlijke) ordeningsprincipe, het drievoudige evolutieplan (geestelijke, psychische en stoffelijke) van de schepping.

Spiegelsymmetrie (Bespiegelingen) in de Microkosmos en Macrokosmos.
Om de complexe, éne werkelijkheid te leren begrijpen gaat het niet alleen om de immateriële en de materiële kant, de microkosmos en macrokosmos, maar met name om de relatie tussen beide, de zogenaamde 'bewustzijnsschil', een 5D-concept.
Het nu is met verleden en toekomst verbonden. De reflectie, de spiegelsymmetrie brengt het nu, de tijdsymmetrie tot uitdrukking.
Meer algemeen geformuleerd komt het complementariteitsprincipe door spiegelsymmetrie naar voren.
In het complementariteitsprincipe komt de Eeuwige wederkeer, de wet van ‘Wat je zaait zul je oogsten’ naar voren. Volgens een in de systeemleer bekende regel ‘Garbage in - garbage out’, voor de secularisatie ‘Zaaien en Oogsten’, is het voor het verkrijgen van de gewenste uitvoer nodig eerst de invoer te veranderen.

Het uitgangspunt van 5D is dat elke medaille twee kanten heeft, die niet los van elkaar staan maar via de psyche innig met elkaar zijn verbonden, elkaar completeren. Zo bestaat er subjectieve kennis en objectieve kennis, geesteswetenschappen en natuurwetenschappen, Antropisch principe en Evolutietheorie, Kerk en Staat, metafysica en fysica, cultuur en natuur, nurture en nature, psychosociale en biologische processen, elitecultuur en massacultuur (sentiment van de massa), geest en lichaam, hart en ziel, gevoel en begrip, actie en reactie, orde en chaos, schepping en vernietiging, Apollo en Dionysus, binnenwereld en buitenwereld, innerlijke universum en universum, microkosmos en macrokosmos, verstrooiingsindustrie en oorlogsindustrie, eigenlijkheid en oneigenlijkheid (Heidegger), verleden en toekomst, nu en eeuwige duur, eindigheid en oneindigheid, zaaien en oogsten, geboorte en sterfte. Elke aardse levenscyclus toont één opgaande en één neergaande lijn. Het leven bestaat uit allebei.

In het 5D-concept zijn de 'metafysica, het bovennatuurlijke en de fysica', 'geestkunde en natuurkunde', 'Bewustzijnsevolutie en Evolutietheorie', 'Unificatietheorie en Snaartheorie', twee complementaire kanten van één medaille. Het is het projectiemechanisme, de spiegelsymmetrie die beide met elkaar verbindt. Of met andere woorden door alleen beide kanten de ‘natuurwetenschappen + geesteswetenschappen’these + antithese = synthese - van de éne werkelijkheid te belichten komt de theorie van alles een stapje verder. Als we de zaken werkelijk willen veranderen dienen we aan het geestelijke kapitaal meer aandacht te besteden.

De eenheid en interpenetratie van tegengestelden
Overal waar we kijken in de natuur zien we tegengestelde tendensen dynamisch samenleven. Het is deze creatieve spanning die leven en beweging veroorzaakt. Dit werd reeds 2.500 jaar geleden begrepen door Heraclitus. Het is zelfs in embryonale vorm aanwezig in sommige oosterse godsdiensten, zoals in het idee van de ying en de yang in China en in het boeddhisme. De dialectiek treedt hier op in een mystieke vorm, die niettemin een intuïtie weerspiegelt van de werking van de natuur. De hindoegodsdienst bevat de kiem van een dialectisch idee, wanneer ze de Triade, de drie fasen van de schepping (Brahma), het behoud of orde (Vishnu) en vernietiging of wanorde (Shiva) naar voren brengt. In zijn interessante boek over de wiskunde van de chaos (Ian Stewart Does God Play Dice? The New Mathematics of Chaos) legt Ian Stewart uit dat het verschil tussen de goden Shiva (‘de Ongetemde’) en Vishnu niet de tegenstelling is tussen goed en kwaad, maar dat de twee principes van harmonie en disharmonie samen aan de basis liggen van heel het bestaan.

Gaan we voor wijsheid of de onderbuik van het volk? Om de complexe werkelijkheid te duiden wordt van kwadranten gebruik gemaakt. Kwadranten (kernkwadranten) zijn een bruikbare tekentechniek om schijntegenstellingen, paren van tegenstellingen, de relatie tussen Geest en Lichaam, Verleden en Toekomst, Leven en Dood weer te geven. De kleinschalige wereld van het individu wordt met de geschiedenis van het multiversum verbonden. Het brengt op eenvoudige wijze de in de schepping verborgen symmetrie in beeld. Het werken met de kwadranten biedt een optie de oorzaken en gevolgen van complexe vraagstukken beter te leren begrijpen. Diametraal tegenover de hokjesgeest, of wel groepsdenken, die de problemen veroorzaken staat de integrale denktrant, het 5D-concept.

‘De Draad van de Bewustzijnsvereniging’ - de Yogasoetra's van Patañjali - toont hoe paren van tegenstellingen (syzygieën) te verenigen. In tegenstelling tot de spirituele dimensie, de spirituele draad van Patanjali en de draad van Ariadna is voor een leek aan het casinokapitalime geen touw meer aan vast te knopen.

In de kern draait het om een structureel en goed vormgegeven ‘een-tweetje’ tussen twee polen (leraar en leerling). Aan het hoofdthema van de duade in de Bhagavad Gita, namelijk hoe paren van tegenstellingen te verenigen geeft Peter Sloterdijk in zijn trilogie 'Sferen' een nieuw jasje. Met zijn opmerking ‘Ik ben geen trainer. Ik ben een raadgever van de trainers, wat een heel andere functie is.’ brengt Peter Sloterdijk de relatie, het Meta-leren tussen ‘Leraar en Leerling’ in beeld.

Het 5Ddenkraam brengt de reciprociteit tot uitdrukking. In de bijlage Triade + Tetrade zijn belangrijke innovaties gerubriceerd die onze huidige maatschappij in sterke mate hebben gevormd. Het 5Ddenkraam heeft een 'hybride context' (Twee zijnssferen van Plato, 'Microkosmos en Macrokosmos' van H.P. Blavatsky, 'Twee religies' van Henri Bergson, 'Twee soorten ervaringen' van Ilya Prigogine, 'Twee domeinen' van Ervin Laszlo, Mikrosphärologie en Makrosphärologie van Peter Sloterdijk, ‘Wereldbeeld en Mensbeeld’ van Klaas van Egmond en de 'Kwantummechanica en Relativiteitstheorie') en biedt zowel een verfijning in etherische zin (verborgen dimensie) als een samenhangende toekomstvisie voor het bereiken van de éne werkelijkheid (Cosmic consciousness van Teilhard de Chardin).

Ín 1994 was Daniel Ofman als organisatieadviseur bij de cultuuromslag van Hoogovens betrokken. Eerder was Hoogovensbreed de kwaliteitscirkel Plan – Do - Check – Act van de lerende organisatie geïntroduceerd. Het zijn de managers die hun eigen koninkrijkjes bestieren die een bedrijf in de problemen brengen. Managers met NPS werden niet gecorrigeerd. Geconcludeerd kan worden dat de afdeling bij Hoogovens die met psychologisch onderzoek was belast door het stockholmsyndroom was bevangen.

In het kwadrant van Ofman vertegenwoordigt de negatieve as de gemanifesteerde werkelijkheid, de tegenstelling, het verdeeld-zijn op aarde, de identificatie met het afgescheiden bestaan en de positieve as de ongemanifesteerde werkelijkheid, het één-zijn, de complementariteit, de absolute waarheid in de hemel. Het basisprincipe van complementariteit dat al door Heraclitus naar voren is gebracht heeft op de ‘eenheid der tegendelen’ ('These + Antithese = Synthese', Hindoe-trimurti) het overbruggen van tegenstellingen betrekking.

De onderliggende oorzaken van de financieel economische crisis hangen samen met een absolute en eeuwige wet, de 'law of one' 'Zaaien en Oogsten' (KARMA).

Eerder heeft Gerrit Teule in zijn boek WDNKW de rode draad (chaostheorie) in de boeken van Ervin Laszlo toegelicht.
Zowel Klaas van Egmond in zijn boek Een vorm van beschaving (p. 55) als Gerrit Teule in het boek Wat Darwin niet kon weten (p. 133) maken van i (wortel -1), de imaginaire 5e dimensie gebruik.
De nieuwe bestaansdimensie in het boek Licht van de wereld van Benedictus XVI komt zowel met imaginaire 5e dimensie van Klaas van Egmond en Gerrit Teule als met de ‘verticale spanning’ van Peter Sloterdijk overeen.

Met zijn Warum es keine Weltformel gibt treedt Ernst Peter Fischer in de voetsporen van Marcelo Gleiser Blavatsky, Martinus Veltman, Machiel Karskens, Roger Penrose en Lee Smolin. Ernst Peter Fischer onderschrijft wat Ilya Prigogine al eerder over het panta rhei heeft gezegd.

Wellicht zal op termijn blijken dat Erik Verlinde’s ‘zwaartekracht-informatie’ (Volkskrant 12 december 2009 en 21 mei 2011) complementair is aan het concept ‘in-formatie’ van David Bohm. Ernst Peter Fischer stelt dat de hele wereld communicatie is.

Het Über-ich, ook het superego genoemd, functioneert in de theorieën van Sigmund Freud als een censurerende kracht t.o.v. het Es. Het ontstaat door een identificatieproces met de sanctionerende (= belonende en straffende) ouders. De ouderlijke attitudes en gedragsregels worden overgenomen (= introjectie), voornamelijk gedurende de fallische fase. Het Über-ich is dus het innerlijke, verbiedende aspect van de persoonlijkheid (= geweten).
In hoeverre is het Über-ich, Ich en Es een nieuwe doorsnede van het oude inzicht thumos, nous en epitumia van Plato?

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.