Deze filognostische presentatie is in aanbouw

Acht Domeinen - Interdisciplinair

P. Krishna: De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.
"Erst kommt das Fressen, dann die Moral".
Korzybski: The map is not the terrirory.
J.J. van der Leeuw: Het leven is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een mysterie dat moet worden ervaren.
 

Intelligent Design (Reciprociteit, 'Nature en Nurture', Mind-body dichotomy, Geest en Lichaam)

Wat (volwassenheid) en Hoe (middenweg)op aarde
De grondslag voor de reciprociteit tussen het
'Wat en Hoe' in de microkosmos en het 'Hoe en Wat' in de macrokosmos is de Eeuwige wederkeer van Nietszche.

Zelfbewustzijn is de waarneming van wat er in iemands eigen geest omgaat, als het besef van het eigen bestaan. Dit is een moeilijk te definiëren entiteit, waar intelligentie, het nemen van beslissingen, waarneming, bewustzijn en ik-besef zetelen. Er worden drie vormen van intelligentie onderscheiden, namelijk sociale intelligentie, emotionele intelligentie en creativiteit en wijsheid. Sekseverschillen:

  • Meisjes en vrouwen zijn in het voordeel op het gebied van gesproken en geschreven taal, en dus ook van het lezen. Eén van de verklaringen hiervoor wordt gezocht in het feit dat bij mannen de taalfuncties meestal alleen door de linker hemisfeer worden aangestuurd, en bij vrouwen door beide hemisferen. Voorzover in intelligentietests een beroep gedaan wordt op lezen en taalbegrip zijn meisjes en vrouwen daarbij dus in het voordeel. Daar staat weer tegenover dat jongens en mannen gemiddeld minder moeite blijken te hebben met het oplossen van in woorden opgestelde redeneersommen. Een eenvoudig voorbeeld: “Eva heeft twee snoepjes. Zij heeft één snoepje minder dan Anna. Hoeveel snoepjes heeft Anna?” Meer meisjes dan jongens worden door dat ‘minder’ in de war gebracht en antwoorden: één.
  • Jongens en mannen zijn beter in ruimtelijke oriëntatie. Als er dus in de intelligentiemetingen proefjes worden opgenomen waarbij dit een rol speelt halen zij doorgaans gemiddeld betere scores. Dit zou ook kunnen verklaren waarom zij gemiddeld beter zijn in het oplossen van taken met geometrische figuren. Maar op de bekende non-verbale test van Raven, de Raven Progressieve Matrijzen test (die vroeger onder meer bij de keuring van Nederlandse dienstplichtigen werd gebruikt) worden internationaal geen verschillen in gemiddelde prestaties van de seksen gevonden.

Het speelveld van de ziel manifesteert zich door het zelfbewustzijn. De ultieme blauwdruk van het leerproces (‘Avatar’, de oerbron) blijft in de schepping verborgen. Wel wordt persoonlijke informatie in het BOEK VAN HET LEVEN (het zichtbare Boek van de getallen), de Akasha-kronieken opgeslagen. Een mRNA-streng is een belangrijke bouwsteen van het leven die genetische informatie binnen cellen transporteert, het kan andere mRNA-moleculen knippen en kan zichzelf in elkaar vouwen. Een mRNA-streng bevat erfelijke informatie, maar het is ook in staat om die erfelijke receptuur te gebruiken. In elke cel van ons lichaam, en dat van andere levende wezens, bevindt zich een geweldig rijk archief.

Nobelprijzen worden uitgereikt voor het Hoe. Bij het Wat gaat het om de oerbron. Hoeveel hersencellen bevatten een eicel en een zaadcel?
Een gameet of geslachtscel is een haploïde cel die dient voor de seksuele reproductie. Seksuele reproductie (of: geslachtelijke voortplanting) is reproductie, waarbij kinderen de helft van het genetische materiaal van de ene ouder en de andere helft van het genetische materiaal van de andere ouder krijgen.
Jan Swammerdam was een van de eersten die bewees dat de mannelijke zaadcel de vrouwelijke eicel bevrucht.
Wanneer een eicel en een zaadcel van hetzelfde organisme samensmelten, vormen ze een zygote, een diploïde cel die tot een nieuw organisme uitgroeit, drager van DNA van beide ouders.

De anticonceptiepil, ook wel de pil, is de meest gebruikte methode van anticonceptie in de Lage Landen, waar deze in 1962 als Lyndiol door Organon, een onderdeel van MSD, werd geïntroduceerd. De scheikundige wetenschapper Max de Winter (1920-2012)[2] wordt gezien als de belangrijkste man achter de eerste wereldwijd succesvolle anticonceptiepil.

Er wordt wel gezegd dat de taaldominante hemisfeer verantwoordelijk is voor logisch en ruimtelijk denken, en de niet-taaldominante voor intuïtie en creativiteit. Hierover is de wetenschap het echter nog niet eens (zie verder lateraliteit).

Bewustzijn veroorzaakt de ineenstorting - Interpretatie van de kwantummechanica
De theorie waarbij beweerd wordt dat het bewustzijn de ineenstorting veroorzaakt is een speculatieve theorie waarbij waarnemen door een waarnemer met bewustzijn verantwoordelijk is voor de ineenstorting van de golffunctie. Het is een poging om de Vriend van Wigner paradox op te lossen door eenvoudigweg te zeggen dat de ineenstorting veroorzaakt wordt door de eerste waarnemer met bewustzijn. Aanhangers claimen dat dit geen herleving is van stofdualisme, omdat het bewustzijn en objecten verstrengeld zijn en niet als afzonderlijk beschouwd kunnen worden. De theorie kan beschouwd worden als een speculatief aanhangsel van bijna elke kwantumfysische theorie en de meeste fysici verwerpen het als niet-toetsbaar en het introduceren van onnodige zaken in de fysica.

Interpretations of quantum mechanics - von Neumann/Wigner interpretation: consciousness causes the collapse
Main article: Quantum mind/body problem
In his monumental treatise The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics, John von Neumann deeply analyzed the so-called measurement problem. He concluded that the entire physical universe could be made subject to the Schrödinger equation (the universal wave function). Since something "outside the calculation" was needed to collapse the wave function, von Neumann concluded that the collapse was caused by the consciousness of the experimenter.[21] This point of view was later more prominently expanded on by Eugene Wigner (see Quantum mind/body problem).

Sjoerd L. Bonting 'Intelligent Design' kritisch bezien
Regulatie van genactiviteit: Het feit dat 95% van de DNA-basevolgorde in het menselijke genoom overeenkomt met die van de chimpansee suggereert dat wij niet louter het product van onze genen zijn, maar van de interactie van onze genen met elkaar en met de omgeving. Grote evolutionaire veranderingen zijn niet het resultaat van wijzigingen in aantal en structuur van de genen, maar van veranderingen in genregulatie. Daarin functioneren hoxgenen (zie onder e), transcriptiefactoren en junk-DNA. De transcriptiefactoren coördineren de activiteit van de genen in de cel. Het zijn eiwitten, die bij binding aan een bepaald gen dit gen tot expressie brengen. Bakkersgist heeft 141 transcriptiefactoren, waarvan 106 zich binden op 2300 locaties in het genoom (37%). Zij vormen een complex netwerk, omdat één factor zich aan vele genen kan binden en vice versa. De mens heeft 1700 transcriptiefactoren. Het zgn. junk-DNA codeert niet voor eiwit en beslaat bij muis en mens ca. 38% van het genoom. Aanvankelijk dacht men dat het geen functie heeft (vandaar de naam), maar nu is het duidelijk dat het de activiteit van naburige genen kan beïnvloeden. Het fungeert als een reservoir van DNA-segmenten klaar-voor-gebruik in de evolutionaire experimenten van de natuur.

Gerrit Teule Is de mens intelligent? Zo ja, in welke mate dan?
Kleinheid: De kern, waar deze kracht uit voortkomt, moet in fysieke zin wel microscopisch klein zijn, want anders zou hij niet passen in een bacterie of in een virus, de kleinste levensvormen op deze aarde, zelfs toen er nog geen DNA was. En daar is het allemaal mee begonnen.
De grafiek waarop ik doel, is opgenomen in mijn boek Chaos en Liefde, de kern van geest, leven en evolutie. We zien erin een opklimmende lijn vanaf de mineralen naar de levende creaturen. Vanuit mijn persoonlijke ervaringen (en misschien ook wel een beetje gedreven door de traditie) heb ik het in de grafiek zo voorgesteld, dat in het algemeen vrouwen op de schaal van bewustzijnsomvang hoger scoren dan mannen. Dat is geen waardeoordeel, maar gewoon een veronderstelling die nog geverifieerd moet worden. Het komt ook voort uit mijn veronderstelling, dat vrouwen niet zoals zoveel Westerse mannen alleen maar 'in hun hoofd' leven (de rest is immers machinekamer?), maar dat ze heel vaak in hun leven ervaren dat er elders in hun geestlichaam op eigen kracht en met een eigen ritme dingen gebeuren, die wel veel intelligentie vereisen, maar waar hun (verbale) verstand weinig invloed op heeft. Bewustzijnsomvang tendeert meer naar het holisme, wat in principe ook een meer vrouwelijke levensvisie is, waarbij synthese een belangrijke rol speelt.
Daarnaast denk ik dat in onze huidige cultuur mannen iets beter scoren op de schaal van de bewustzijnsscherpte, vooral als het onderwerp niet te breed is. Dat hoeft geen compliment te zijn, gelet op de onzinnige specialisaties die mannen met deze kunde soms bereiken. Dat mannen daarom voor zichzelf de leidende rol in deze wereld opeisen, lijkt mij nogal dwaas en onterecht.

Gerrit Teule: Gods bestaan ervaren vanuit een vijfde dimensie - Een antwoord aan Klaas Hendrikse (GAMMA juni 2008)
Het goddelijke onttrekt zich aan elke wetenschappelijke waarneming, maar niet aan het innerlijke schouwen, de meditatie, of, zo u wilt, bidden (siddhi's). Wie de eonische binnenkant (het bronbewustzijn) schouwt, ziet een glimp van het goddelijke.

In zijn boek Nulpunt Revolutie past Benjamin Adamah het griekse begrip aion toe.
Gerrit Teule werkt in zijn boek Wat Darwin niet kon weten de eonische hypothese van Jean Emile Charon uit.
Om de fenomenen aion en eon te duiden maken zowel Adamah als Teule van negentropie (negatieve entropie) die orde schept uit de chaos gebruik.
Wat betreft Quantum Electro Dynamics (QED) refereert Gerrit Teule met name aan de kernfysicus Lawrence Fagg.

Voelen en denken zijn complementair. Hermann Hesse plaatst in zijn boeken eros tegenover logos. Het vrouwelijke staat tegenover het mannelijke, het aardse tegenover het hemelse.
De vraag komt naar voren of daaruit mag worden afgeleid dat de man zich een goddelijk rol mag toeëigenen?
Immers volgens het Johannesevangelie (Joh. 1:14) “Het Woord is mens geworden...”.
De observatie van Gerrit Teule dat mannen daarom voor zichzelf de leidende rol in deze wereld opeisen, lijkt mij nogal dwaas en onterecht sluit hierop aan.

DNA is een molecule aanwezig in de celkern van alle dieren en planten. Deze molecule bestaat uit een miljarden-lange lineaire aaneenschakeling van verschillende bouwstenen in een welbepaalde volgorde die uniek is voor elk individu. Deze specifieke lettercombinatie, ook “Het Boek van het Leven” genoemd, bepaalt hoe de cellen , weefsels, organen, m.a.w. het ganse lichaam van een persoon worden gebouwd en kunnen functioneren. Een cruciale eigenschap van DNA is het feit dat een persoon de helft van zijn DNA heeft van zijn moeder en de andere helft van de vader. Dit gebeurt op het ogenblik van de bevruchting, wanneer de kernen van eicel en zaadcel versmelten. Zodoende vormt de DNA de onderliggende basis van alle erfelijke kenmerken. Het in het laboratorium bepalen van dit DNA-profiel, dat voor de helft bestaat uit moederlijke en voor de andere helft uit vaderlijke DNA bestaat, laat toe via de zogenaamde “DNA-test” met grote zekerheid te bewijzen of een man al dan niet de biologische vader is van een bepaald kind.

Wouter Tavernier De intelligentie van de toekomst: een praktische en filosofische reflectie over de grenzen en de toekomst van de machine
5.2 De natuur als schepper van intelligentie
Indien we ons tot doel stellen intelligente objecten te crëeren zoals mensen, dan kunnen we ons afvragen hoe we zelf ’ontworpen’ zijn. Dit brengt ons bij het oude proces van (genetische) evolutie. Het is duidelijk dat deze doorheen de geschiedenis talrijke variaties aan organismen heeft gecreëerd. Net zoals computerprogrammeurs code moeten schrijven voor hun programma’s, heeft de evolutie ook zijn mechaniek weten te programmeren in DNA-structuren. Informeel kunnen we zeggen dat deze structuren de organisatie van het leven coderen.

De instructies en mutaties die in een computer plaatsvinden simuleren besluitvormingsprocessen in de buitenwereld. Het zijn de interacties van de gebruiker met de computer die maken dat de computer een goede metafoor is voor kunstmatige intelligentie. Een computer kan uitstekend simuleren, maar niet innoveren. Het is het trekkermechanisme, de "nieuwe hersenpaden" die daarvoor zorgen. De kunstige matige intelligentie van een computer is een schaduw van de intelligentie van een mens. Een computer is verre van superieur aan wat een mens kan presteren. Bij een computer gaat het om kunstmatige selectie, bij een mens om natuurlijke selectie. Of met andere woorden kunstmatige selectie doen mensen bewust, de bevruchting, de natuurlijke selectie van eicel en zaadcel vindt daarentegen onbewust plaats. Al is het wel zo dat door kunstmatige inseminatie de mensheid het stokje van de kunstmatige selectie overneemt en vrij recent bij IVF zelfs van de natuurlijke selectie.

De éne werkelijkheid is dat de mens van de voortdurend scheppende evolutie onderdeel uitmaakt.
De mens is in staat zelf in deze evolutie in te grijpen. De gesignaleerde ziekte van lichamelijk en geestelijk lijden is alleen adequaat te genezen wanneer er meer 'artsen zonder grenzen' komen.

De caduceus (5e dimensie) is een mooi voorbeeld van de in – en uitspiralende torsiegolf in een vortexvorm.
De torus wordt als een multidimensionale vortex opgevat. De lemniscaat illustreert de draaikolk stuctuur van de vortex. Het Reflexief Bewustzijn brengt als ware verschillende aggregatieniveaus van Ether, van statisch tot zeer dynamisch tot uitdrukking. De lemniscaat, de eeuwige wederkeer, symboliseert de wisselwerking, de reflectie tussen de macrokosmos en microkosmos.

Het rapport 'E i V' heeft een structuur die rond negenenveertig constellaties (chakra's) is opgebouwd.

Een kaart is, zoals boven geciteerd nog niet het terrein. Voor DNA geldt hetzelfde als voor een organisatie Structure follows Strategy. Een organigram is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming. Een schema zegt weinig over hoe een organisatie daadwerkelijk functioneert. Uiteindelijk gaat het om de Strategy, de oerbron.

====

Darwinisme (Paren van tegenstellingen, Dichotome categorieën)

Licht
Dr.Fritz Albert Popp bewees dat de cellen van alles wat leeft bio-fotonen uitstralen ofwel elektronen. De aura, die met het Kilian-apparaat gefotografeerd kan worden bestaat uit een uitstraling van elektronen. In de reguliere geneeskunde is er ook iemand die er mee werkt. Het is de Nederlandse psychiater Ling Kan. Hij introduceerde in 1987 de auroscoop, een product van westerse technologie, waarmee hij aura’s en chakra’s zichtbaar maakt.

Voor (bio)fotonen geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, synapsen, gedachten en gevoelens ze verschijnen en verdwijnen.
Een synaps is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

De interacties tussen genen en eiwitten zijn verbluffend complex. Genen coderen voor eiwitten en eiwitten reguleren genen. Een genetisch en een biochemisch netwerk zijn in de celkern met elkaar verstrengeld.

Elizabeth Blackburn ('Chronische stress maakt je oud' Volkskrant 11 september 2010)
Je kunt telomeren verlengen met lifstyle interfenties, zoals een combinatie van gezond eten, lichaamsbeweging en meditatie. Het effect is soms heel sterk: hoe meer lichaamsbeweging, hoe meer effect.
In 2002 werd ze aangenomen als lid van de The President's Council on Bioethics, een groep die George Bush moest adviseren in Bio-ethiekkwesties. In februari 2004 werd ze uit deze groep ontslagen.

Wie als kind wordt mishandeld, wordt in zijn genen geraakt (Volkskrant 3 juli 2010)
Opvoeding kan een blijvende verandering teweegbrengen in de genen.
De vraag was en is of gedrag ontstaat door de samenstelling van iemands genen of door diens opvoeding. Het niet onverwachte antwoord is: door allebei. Genen zijn wezenlijk, en de omgeving verandert hun werking. Hoe dat precies gebeurt, zal waarschijnlijk de komende decennia duidelijk worden. Een van de schakels tussen genen en omgeving is de methylering van DNA (DNA methylation).
Hoogleraar pedagogische wetenschappen Rien van IJzendoorn van de Universiteit Leiden onderzoekt hoe kinderen aan hun opvoeder ‘gehecht’ raken en hoe eventueel daaruit voortkomende trauma’s worden verwerkt en hun gedrag beïnvloeden, ook op langere termijn.
Epigenetische veranderingen hebben na de conceptie plaats en beïnvloeden de activiteit van een gen of groepen genen.
Van IJzendoorn: ‘De omgeving veroorzaakt robuuste moleculaire veranderingen van het DNA in de hersenen. Die hebben invloed op de expressie van genen en de productie van eiwitten. Hier laat de methylering van het glucocorticoïd receptor-gen zien hoe een tekort schietende opvoeding wordt verankerd in de biologie en zo effect heeft op de lange termijn.'
De serotonine-transporter-gen, het transportmolecuul in de hersenen speelt een rol bij depressie en wordt beïnvloed door antidepressiva als Prozac.

Het EEG van patiënten met milde cognitieve stoornissen tijdens geheugenactivatie toonde een veranderde werking van de hersenen. Hun EEG liet tijdens de geheugentaak minder zogenaamde alfa-activiteit zien dan het EEG van ouderen zonder geheugenproblemen. (Alfa-activiteit treedt op bij een hersengolffrequentie van acht tot twaalf trillingen per seconde. Bij deze frequentie is de persoon in kwestie ontspannen en alert. Alfa-activiteit houdt verband met intelligentie, geheugenfuncties en prestaties.) Het rust-EEG liet geen verschillen zien tussen beide patiëntgroepen. Deze uitkomsten bevestigen Van der Hieles verwachting dat het EEG van patiënten met milde cognitieve stoornissen hersenveranderingen beter weergeeft tijdens geheugenactivatie dan wanneer het geheugen niet belast wordt.

Peter Fraser en Harry Massey Introductie in kwantum biologie
De kwantumtheorie heeft, sinds de ontdekking ervan in het begin van de twintigste eeuw, de kern gevormd van vele takken van wetenschap. Ondanks het feit dat kwantumprocessen de onderliggende factor van de hele chemie vormen, zijn onderzoekers pas zeer onlangs begonnen om naar de kwantumprocessen in de biologie en in het menselijk lichaam te zoeken.

Harry Massey en Peter Fraser DE ONDERSTE STEEN BOVEN Een revolutie in de preventieve gezondheidszorg
De ontdekking van de kaart van het Human Body Field en de ontwikkeling van het Nutri-Energetics Health System
Deel A - Introductie in de Energetische Geneeskunde
- Het verhaal van Harry Massey en het ontstaan van Nutri-Energetics Systems
- Informatietheorie en het Nulpunt Veld
- Voorbij de illusie van ruimte en tijd
- Hologrammen, interferentievelden en subtiele energiemassa
- Het ontdekken en beïnvloeden van het menselijke energieveld
Deel B - Kwantumbiologie: De eerste kaart van het Kwantumelektrodynamische Human Body Field
- Introductie tot de kwantumbiologie
- Het in kaart brengen van het Human Body Field
- Het meten van het kwantum-elektrodynamische Body Field
- Het NES model van het Body Field
- NES en andere geneeswijzen
Deel C - NES en het NES Professional SystemTM
- NES infoceuticals en beoordelingsoverzicht
- Slotopmerking van Harry Massey
- Getuigenissen van cliënten en therapeuten
60: Biofotonen zijn menselijke cellen die licht afscheiden. Professor Fritz-Albert Popp, vice-president van het International Institute of Biophysics is een pionier in het biofotonische onderzoek en heeft dit fenomeen al begin jaren 1970 experimenteel aangetoond.

Slotopmerkingen van Harry Massey (p. 137, 138):
Onze bedoeling met het NES gezondheidssysteem is een begin te maken met het verenigen van de traditionele theorieën van de allopathische geneeskunde, de fysica, en de biologie met alternatieve theorieën over de QED aspecten van het menselijk lichaam. We beschouwen dit boek als een eerste poging om discussie en verder onderzoek tussen de verschillende disciplines op gang te brengen zodat een compleet model van het menselijk functioneren kan worden verfijnd en verbeterd.
Maar onze belangstelling heeft nog een reden. Al jaren word ik diep bedroefd door wat ik om me heen zie: vaak slechte gezondheid, oorlog, armoede en de vernietiging van het milieu. In mijn somberste momenten komt het mij voor dat onze gezondheid en onze wereld op de lange termijn ten onder zullen gaan. Tijdens mijn meest opgewekte momenten zoek ik, net als velen van jullie die dit boek lezen, naar manieren om deze tendensen te keren, ook al voelen wij ons vaak te machteloos om iets te bereiken.
Waar komen deze problemen vandaan? Heel simpel, het ontbreekt de mensheid aan een algemeen besef van de onderlinge verbondenheid van alle dingen. Zoals in de eerdere hoofdstukken van dit boek al is gezegd, is de werkelijkheid niet zo simpel als de vierdimensionale wereld waarin we van dag tot dag leven en ademhalen.
Een complete verandering in het menselijk bewustzijn (en verantwoordelijkheid) kan alleen plaats vinden wanneer ieder van ons, als individu, bewuster en daardoor gezonder gaat leven. Het is u na het lezen van dit boek waarschijnlijk wel duidelijk dat er aanzienlijke gezondheidsvoordelen te behalen zijn door middel van het Nutri-Energetics gezondheidssysteem. Maar wellicht is het niet zo duidelijk (aangezien het niet in deze tekst is opgenomen) welke effecten dit op het bewustzijn kan hebben. Een hoger bewustzijn in termen van de kwantumbiologie is een optimaal Body Field, waarbij alle geestelijke, visuele, auditieve, emotionele en psychische vermogens op hun volledige sterkte werken. Het verhogen van de gezondheid van uw Body Field leidt tot een groter besef van je onderlinge verbondenheid met het Universum, dat, uiteraard, enorme implicaties op het gebied van gedrag heeft die aan ons allen ten goede komen.

Epigenetica (Epigenese) beweegt zich op het snijvlak tussen nature (aangeboren) en nurture (maakbare eigenschappen).
De term epigenetica duidt op de studie van omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern. Het is ook de studie van de processen die de zich ontplooiende ontwikkeling van een organisme beïnvloeden. In beide gevallen wordt bestudeerd hoe gen-regulerende informatie die niet in DNA-sequenties wordt uitgedrukt toch van de ene generatie (cellen of organismen) op de andere wordt overgedragen - dat wil zeggen (afgaand op het Griekse prefix), 'bijkomend bij' of 'supplementair aan' de genetische informatie die in het DNA gecodeerd zit.
Relatie tot de omgeving in ruimte en tijd:
Uit onderzoek is gebleken dat een hypothese die door de Britse professor Marcus Pembrey werd geopperd, als zouden omgevingstoestanden een invloed hebben op de overdraagbaarheid, inderdaad bevestigd wordt. Dit onderzoek gebeurde aan de hand van een Zweedse studie samen met professor Lars Olov Bygren die hem hierop gewezen had. Uit gegevens en cijfers van een ruim en compleet Zweeds bevolkingsregister kon worden aangetoond dat perioden van relatieve hongersnood bij een eerste generatie systematisch een significante uiting van diabetes bij de derde generatie tot gevolg had.

Eva Jablonka and Marion J. Lamb Evolution in Four Dimensions Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life
Ideas about heredity and evolution are undergoing a revolutionary change. New findings in molecular biology challenge the gene-centered version of Darwinian theory according to which adaptation occurs only through natural selection of chance DNA variations. In Evolution in Four Dimensions, Eva Jablonka and Marion Lamb argue that there is more to heredity than genes. They trace four "dimensions" in evolution—four inheritance systems that play a role in evolution: genetic, epigenetic (or non-DNA cellular transmission of traits), behavioral, and symbolic (transmission through language and other forms of symbolic communication). These systems, they argue, can all provide variations on which natural selection can act. Evolution in Four Dimensions offers a richer, more complex view of evolution than the gene-based, one-dimensional view held by many today. The new synthesis advanced by Jablonka and Lamb makes clear that induced and acquired changes also play a role in evolution.

Gebser's theory is that human consciousness is in transition, and that these transitions are "mutations" and not continuous. These jumps or transformations involve structural changes in both mind and body. There are a number of these levels:

  • 1 The archaic structure
  • 2 The magic structure
  • 3 The mythical structure
  • 4 The mental structure
  • 5 The integral stage

Volgens Ervin Laszlo is het kwantumvacuüm de oerbron van geest en materie. Het concept ‘in-formatie’ van David Bohm wordt gebruikt om de structuur, de relaties tussen beide te beschrijven. Het begrip ‘in-formatie’ licht Ervin Laszlo in zijn boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 67) toe. Sri Aurobindo: ‘Alles is bewustzijn (…). Op verschillende niveaus van zijn eigen manifestaties is dit universum een graduatie van bewustzijnsniveaus (p. 111)’.
David Bohm ziet alles als een geheel, waarin twee werkelijkheden bestaan: de geïmpliceerde (implicate) realiteit en de geëxpliciteerde (explicate) of ontvouwde (=zichtbare ) realiteit, die toch een zijn. Niet alleen is alles aan het veranderen, maar alles is flux. Wat wil zeggen, dat wat is, is het proces van worden zelf, terwijl alle objecten, gebeurtenissen, entiteiten, voorwaarden, structuren, etc. vormen zijn die vanuit dit proces kunnen worden geabstraheerd. Het is zoals het is. Verandering is niet tegen te houden, alles is aan het worden (the process of becoming) en de energie of bron komt altijd uit de onderliggende stroming (implicate reality) voort.

Ervin Laszlo Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 7):
Akasha belichaamt de eigenschappen van alle vijf de elementen: het is de baarmoeder waaruit alles wat wij met onze zintuigen waarnemen is voortgekomen en waarin uiteindelijk alles zal terugkeren. De Akasha-kroniek is de onvergankelijke registratie van al wat in heel het universum ooit is gebeurt of zich voltrekt.

In het Akasha-veld, combinatie van een aantal etherische energieën (Ether-paradigma) vormen ruimte, materie en tijd één drie-eenheid, die wel onderscheiden maar niet gescheiden kunnen worden.
Akasha: Een plaats tussen 'tijd en ruimte' (voorbij de illusie van Ruimte en Tijd), waarvoor namen als Kwantumvacuüm, Nulpuntveld, Prana, levenskracht, Tetragrammaton,, Universeel Denkvermogen, anima mundi, wereldziel, wereldgeest, eenheidsbewustzijn, De, ki, Chi, Kundalini, psi-vermogens, Akasha-veld, Zero Point Field (Z.P.F.), Aether, vril en tachyonenergie worden gebruikt.

Akasha-kronieken onderzoek van Rudolf Steiner. Akasha-kronieken: Alle gedachten en handelingen in de aura van de aarde/kosmos blijven eeuwig voortbestaan. Net als bijvoorbeeld een videofilm, beeld en geluid maar dan ook gevoel. De hele geschiedenis is voor een geestelijk hoogontwikkeld persoon aan gene zijde ‘op te roepen’. Dit is ‘daar’ een natuurlijk proces en alleen mogelijk voor iemand vanaf de vierde sfeer van licht aan gene zijde. Door ons aardse stoffelijk lichaam zijn we hier (gelukkig) grotendeels voor afgesloten. Dat is beter, want anders zou je erg beïnvloedt worden door al je vorige levens. Na de dood (je overgang) zie je jouw levensfilm van je afgelopen leven.

Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus 7:25-26
Het Aquarius Evangelie, dat gedeeltelijk aansluit bij de vier officiële en geschreven is door Levi Dowling, is bijzonder belangwekkend; niet alleen omdat het esoterische begrippen hanteert die vrijwel gemeengoed in onze samenleving zijn geworden, maar bovendien minutieus die voorvallen uit het leven van Jezus beschrijft, waarover de Evangeliën van het Nieuwe Testament van de Bijbel zwijgen. De bron van deze gegevens zijn volgens de auteur de Akasha Kronieken, het oer-geheugen, over de betekenis en werking waarvan Eliphas Levi, Helena Blavatsky en Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) uitvoerig hebben geschreven. Het boek Spirituele Kerst en het gelijknamige online-programma is gebaseerd op hoofdstukken uit het Aquarius Evangelie.

Herbert van Erkelens, publicatie JEZUS IN HET AQUARIUS EVANGELIE EN IN HERINNERINGEN VAN ESSENEN: Het Aquarius Evangelie is geschreven door de predikant/arts Levi Dowling (1844-1911) die vanuit de Akasha-kronieken het leven van Jezus heeft doorgegeven. Zijn evangelie is volgens de letters van het Hebreeuwse alfabet onderverdeeld in 22 hoofdstukken en is voor het eerst in het Engels gepubliceerd omstreeks 1907.

Peter Borger boek Terug naar de oorsprong of hoe de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt
In 2001 vertrok gepromoveerd bioloog dr. Peter Borger voor een studieverblijf naar Australië. De reis die daarop volgde was onvoorzien. Het veranderde niet alleen zijn leven, maar zou ook zijn kijk op de biologie voor altijd veranderen. Hij kwam tot de ontdekking dat de biologie zich niet gedraagt zoals hem was geleerd in de academia. Ze zit heel anders in elkaar dan Darwin 150 jaar geleden veronderstelde. In dit intrigerende boek leest u waarom en op welke manier de nieuwe biologie het tijdperk van Darwin beëindigt. U leert hoe levende systemen werkelijk functioneren en hoe organismen te begrijpen zijn als adapteerbare, ontworpen machines. Dit boek is een ‘must-read’ voor iedereen die wil meepraten in het evolutie-creatiedebat. Een ‘must-read’ voor iedereen die wil meepraten in het evolutie-creatiedebat. “Grote vinken en kleine vinken. Kleine vinken met grote snavels, grote vinken met kleine snavels. Gebogen snavels, stompe snavels, priemende snavels, kruisbeksnavels. Dit was de variatie die Darwin had waargenomen. Het was voorgeprogrammeerde variatie! Plotseling begreep ik het. Levende wezens waren uitgerust met een standaard bouwplan waarbinnen variatie werd gegenereerd door kleine genetische elementjes. Variatie was gewoon niets anders dan het standaard bouwplan dat anders tot expressie kwam door positie- en kwantiteitseffecten van dezelfde biologische informatie.”

Leo Haak Evolutie, en het Darwin fabeltje
Volgens Plato is de kennis van de Ideeën verloren gegaan op het moment waarop ons leven begon. Door de waarneming van de stoffelijke dingen wordt de ziel er echter toe gebracht zich deze vroeger verkregen kennis weer te herinneren. De hier geschetste leer heet de Ideeënleer van Plato.
DE OBJECTEN ZIJN slechts SCHADUWEN, projectie`s
Op deze wijze stelt Plato zich voor, dat de stoffelijke dingen van onze objectieve wereld niet meer zijn dan een afschaduwing, een beeld van de Ideeën, die de echte, absolute werkelijkheid vormen. Om de ideeën zelf te aanschouwen, moeten we ons ontdoen van de boeien die ons aan het stoffelijke binden. We moeten niet langer kijken naar de materiële voorwerpen, niet langer de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen als het belangrijkste beschouwen. We moeten en trachten het wezenlijke van de dingen te doorgronden.
De expressie van mijn ziel ligt in deze artikelen, mijn ziele-persoonlijkheid schrijft m.b.v. het brein deze artikelen. Mijn Persoonlijkheid moet een ieder maar opmaken uit alles wat ik reeds heb geschreven. Mijn ziele-persoonlijkheid woont thans in mijn stoffelijke vergankelijke lichaam. Het Zelf is de ziel plus een aantal ervaringen.
Uiteindelijk kan het brein, het Zelf ontdekkend, de persoonlijkheid van het Zelf worden .Men kan met het Zelf verzinken in de Ziel (Unio Mystica). De persoonlijkheid van de ziel is een fluctuerend/groeiend gegeven.

Complementair RNA heet Antisense RNA.

Het ontstaan van het nieuwe leven berust enerzijds op puur toeval (het lot), anderzijds op een bewuste daad. Tijdens de geboorte vindt de scheiding van twee lichamen plaats. Bij de geboorte wordt het Dharma verstoord en ontwaakt het aardse bewustzijn, de psyche. De dualiteit neemt bezit van het kind. Het bewustzijn uit zich eerst in een primitieve, dierlijke vorm, het oerbewustzijn. Bewustwording is een cyclisch proces, een oneindige spiraal die geen begin en geen eind kent; er is alleen het nu. Het nu bevat het verleden en draagt het zaad van de toekomst in zich.

Pierre Vinken: De emoties die wij onbewust aan het hart toekennen - liefde, betrokkenheid, bezieling, intimiteit - zijn nog dezelfde als die van eeuwen geleden. En mijn intuïtie zegt mij dat deze gevoelens van het hart van een hogere orde zijn dan de regels van het verstand.

De Geheime Leer Deel I, Stanza 5 Fohat: kind van zevenvoudige hiërarchieën (p. 141):
Fohat staat in nauw verband met het ‘ENE LEVEN’. Uit het Onbekende Ene, het oneindige GEHEEL, komt de gemanifesteerde ENE of de periodieke manvantarische godheid voort, en deze is het universele denkvermogen dat, gescheiden van zijn bron, de demiurg of de scheppende logos van de westerse kabbalisten is, en de Brahma met de vier gezichten van de hindoereligie. Als geheel en beschouwd vanuit het gezichtspunt van de gemanifesteerde goddelijke gedachte, geeft hij in de esoterische leer de menigten van de hogere scheppende Dhyan-Chohans weer. Tegelijk met de ontwikkeling van het universele denkvermogen manifesteert zich de verborgen wijsheid van Adi-Boeddha – de ene opperste en eeuwige – als Avalokiteshvara (of gemanifesteerde Isvara), die de Osiris van de Egyptenaren, de Ahura-Mazda van de Zoroastriërs, de hemelse mens van de Hermetische filosofen, de logos van de platonici en de atman van de aanhangers van de Vedanta is. De weerspiegeling van het universele denkvermogen, die de kosmische ideeënvorming en de bijbehorende intellectuele kracht is, wordt op het objectieve gebied de fohat van de boeddhistische esoterische filosoof. Dit geschiedt door de werking van de gemanifesteerde wijsheid of mahat, voorgesteld door deze talloze centra van geestelijke energie in de Kosmos. Terwijl fohat de zeven beginselen van akasa doorloopt, werkt hij in op de gemanifesteerde substantie of het Ene Element, zoals hierboven is uiteengezet. Door dit te differentiëren in verschillende energiecentra, stelt hij de wet van de kosmische evolutie in werking die, gehoorzamend aan de ideeënvorming van het universele denkvermogen, alle verschillende bestaanstoestanden in het gemanifesteerde zonnestelsel in het leven roept.
149: (a) Dit trekken van ‘spiraallijnen’ heeft betrekking op de evolutie van zowel de beginselen van de mens als die van de Natuur. Deze evolutie heeft geleidelijk plaats (zoals men zal zien in Deel II over ‘De oorsprong van de menselijke rassen’), evenals al het andere in de natuur. Hoewel volgens onze opvattingen het zesde beginsel in de mens (buddhi, de goddelijke ziel) alleen maar een adem is, is het toch iets stoffelijks vergeleken met de goddelijke ‘geest’ (atma), waarvan het de drager of het voertuig is. Fohat in zijn hoedanigheid van GODDELIJKE LIEFDE (Eros), het elektrische vermogen tot verwantschap en sympathie, wordt allegorisch weergegeven terwijl hij tracht de zuivere geest, de straal die onscheidbaar is van het ENE absolute, te verenigen met de ziel. Deze twee vormen in de mens de MONADE en in de Natuur de eerste schakel tussen het altijd onvoorwaardelijke en het gemanifesteerde. ‘De eerste is nu de tweede’ (wereld) – van de lipika’s – heeft betrekking op hetzelfde.
151: De wezenlijke eenheid van ieder bestanddeel van de samengestelde dingen in de Natuur van ster tot delfstoffenatoom, van de hoogste Dhyan-Chohan tot de kleinste infusoriën, in de meest ruime betekenis en toegepast, hetzij op de geestelijke, de verstandelijke, dan wel op de stoffelijke wereld – die eenheid is de enige fundamentele wet in de occulte wetenschap. ‘De godheid is onbegrensde en oneindige uitgebreidheid’, zegt een occult axioma; vandaar, zoals al werd opgemerkt, de naam Brahma.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 285):
Waar een atoom van stof is, een deeltje of een molecule, zelfs in de meest gasachtige toestand, daar is leven, hoe sluimerend en onbewust ook. ‘Alles wat de laya-toestand verlaat, wordt actief leven; het wordt in de maalstroom van de BEWEGING getrokken (het alchimistische oplosmiddel van het leven); geest en stof zijn de twee toestanden van het ENE, dat noch geest noch stof is; beide zijn latent het absolute leven.’ (Boek van Dzyan, Toel. III, par. 18). . . . ‘Geest is de eerste differentiatie van (en in) de RUIMTE, en stof de eerste differentiatie van geest. Wat noch geest noch stof is – dat is HET– de oorzaakloze OORZAAK van geest en stof, die de oorzaak van de Kosmos zijn. En DAT noemen wij het ENE LEVEN of de binnen-kosmische adem.’
Wij herhalen: gelijke oorzaken moeten gelijke gevolgen voortbrengen. Het absolute leven kan geen anorganisch atoom voortbrengen, hetzij enkelvoudig of samengesteld, en zelfs in laya is er leven, zoals een mens in een diepe cataleptische toestand – naar alle schijn een lijk – toch een levend wezen is. De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 5 Over de verborgen Godheid, haar symbolen en tekens (p. 388):
Met de woorden van de Zohar: ‘Het ondeelbare punt, dat geen grens heeft en tengevolge van zijn zuiverheid en glans niet kan worden begrepen, zette zich van buitenaf uit en vormde een schittering die het ondeelbare punt tot sluier diende’: maar ook deze laatste ‘was niet te zien als gevolg van zijn onmetelijke licht. Ook deze zette zich van buitenaf uit en deze uitzetting was zijn kleed. Zo kwam door een voortdurende opheffende (beweging) tenslotte de wereld tot bestaan’ (Zohar I, 20a). De geestelijke substantie die door het oneindige licht wordt uitgezonden, is de eerste sephira of shekinah: exoterisch omvat Sephira alle andere negen sephiroth. Esoterisch omvat zij er maar twee6, chochmah of wijsheid, ‘een mannelijk, actief vermogen, waarvan de goddelijke naam jah (יה) is’, en binah, een vrouwelijk, passief vermogen, intelligentie, weergegeven door de goddelijke naam Jehova (יהוה); deze twee vermogens vormen, met sephira als derde, de joodse drie-eenheid of de kroon, KETHER. Deze twee sephiroth, vader, abba en moeder, amona genoemd, zijn de duade of de tweeslachtige logos waaruit de andere zeven sephiroth voortkwamen. (Zie de Zohar.) Deze eerste joodse triade (sephira, chochmah en binah) is de trimurti van de hindoes.
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 16 Cyclische evolutie en karma (p. 704):
In de eerste twee Afdelingen hebben we aangetoond dat bij het eerste trillen van het opnieuw ontstaande leven, svabhavat, ‘de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid’, bij elke wedergeboorte van de Kosmos overgaat van een passieve toestand naar een van intense activiteit; dat het zich differentieert en dan door middel van die differentiatie begint te werken. Dit werk is KARMA.
De cyclussen zijn ook onderworpen aan de gevolgen die door deze activiteit ontstaan. ‘Het ene kosmische atoom wordt zeven atomen op het gebied van de stof, en elk wordt in een energiecentrum omgezet; datzelfde atoom wordt zeven stralen op het gebied van de geest, en de zeven scheppende natuurkrachten, die van de wortel-essentie uitstralen . . . volgen, de ene het rechter-, de andere het linkerpad, gescheiden tot het einde van de kalpa en toch nauw met elkaar verbonden. Wat verenigt ze? Karma.’ De atomen die uit het centrale punt zijn uitgestraald, emaneren op hun beurt nieuwe energiecentra, die onder de latente adem van fohat hun werk van binnen naar buiten beginnen en zich vermenigvuldigen tot andere kleinere centra.

De Geheime Leer Deel II, hoofdstuk 24 Het kruis en het Pythagorische tiental (p. 713): Wanneer men de scheikundige elementen volgens hun atoomgewicht in groepen rangschikt, zal men ontdekken dat ze een reeks vormen van groepen van zeven; het eerste, tweede, enz., lid van elke groep vertoont in al zijn eigenschappen een sterke analogie met het overeenkomstige lid van de volgende groep.
De Geheime Leer Deel II hoofdstuk 5 Organische evolutie en scheppende centra (p. 832):
Evenmin als de wetenschap, erkent de esoterische filosofie een ontwerp of een ‘speciale schepping’. Zij verwerpt elke bewering over iets ‘wonderbaarlijks’ en aanvaardt niets buiten de uniforme en onveranderlijke wetten van de Natuur. Maar zij verkondigt een cyclische wet, een dubbele stroom van kracht (of geest) en van stof die, uitgaande van het neutrale centrum van het Zijn, zich in zijn cyclische vooruitgang en onophoudelijke transformaties ontwikkelt. De oorspronkelijke kiem waaruit alle gewervelde levende wezens zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld, verschilt van de oorspronkelijke kiem waaruit het planten- en het dierenleven zich hebben ontwikkeld. Daarom zijn er bijwetten, waarvan de werking wordt bepaald door de omstandigheden waarin het materiaal waarop moet worden ingewerkt, wordt aangetroffen, en waarvan de wetenschap – vooral de fysiologie en antropologie – zich weinig bewust schijnt te zijn. De beoefenaars ervan spreken over die ‘oorspronkelijke kiem’, en beweren dat het boven elke twijfel staat dat het ‘ontwerp’ en de ‘ontwerper’, indien er een is, in het geval van de mens met de wonderbaarlijke bouw van zijn ledematen en vooral van zijn hand, ‘veel verder terug moeten worden geplaatst, en dat (het ontwerp) in feite in de oorspronkelijke kiem is besloten’, waaruit niet alleen alle gewervelde levende wezens, maar ‘waarschijnlijk alle leven, dierlijk en plantaardig, zich langzaam heeft ontwikkeld’.
833: Het zijn de ‘vele’ die voortkomen uit het ENE – de levende geestelijke kiemen of krachtcentra – elk in een zevenvoudige vorm, die de wet van de evolutie en van de langzame geleidelijke ontwikkeling eerst tevoorschijn roepen en haar dan de OORSPRONKELIJKE IMPULS geven.
De Geheime Leer Deel II, Organische evolutie en scheppende centra (p. 839):
Dit is in een bepaald opzicht het archetype van Goethe. Luister naar zijn woorden: ‘Dit zouden we hebben gewonnen . . . alle negen volmaakte organische wezens . . . (zijn) gevormd overeenkomstig een archetype, dat alleen in zijn bestendige delen meer of minder wisselt en zich bovendien dag na dag door middel van voortplanting vollediger maakt en transformeert.’ Dit is een schijnbaar onvolmaakte vooraankondiging van het occulte feit van de differentiatie van de soorten uit de oorspronkelijke astrale worteltypen. Wat de hele mankracht ter verdediging van de ‘natuurlijke selectie’, enz., ook zal bereiken, de fundamentele eenheid van het bouwplan blijft door alle latere wijzigingen praktisch onaangetast. De ‘eenheid van type’, die alle dieren- en mensenrijken in zekere zin gemeenschappelijk hebben, is niet, zoals Spencer en anderen schijnen te denken, een bewijs voor de bloedverwantschap van alle organische vormen, maar een getuige van de essentiële eenheid van het ‘grondplan’ dat de Natuur bij het vormgeven aan haar schepselen heeft gevolgd.

De Geheime Leer, Deel III, PSYCHISCH ZIEN (p. 601):
De wet van arbeidsvermogen ("Wet van behoud van energie") sluit in zich dat psychische beweging voortgebracht wordt door beweging. Daar psychische beweging slechts beweging is op het psychische gebied, een materieel gebied, heeft de psycholoog, die er niets dan stof in ziet gelijk.

Dick Swaab, die de geest ziet als het produkt van de honderd miljard hersencellen (neuronen) die we hebben, heeft zeker voor een deel gelijk. Wellicht kan de schade in de hersenen die bij Alzheimer patiënten tot geheugenverlies leidt op basis van psychische beweging worden verklaard. De aardse levenscyclus van het brein laat zien dat op oudere leeftijd verbindingen teruglopen.

Sjoerd Bonting: In discussie met Pim van Lommel (GAMMA juni 2008):
Swaab maakt nog een foutje door de ontcijfering van de genetische code aan Watson en Crick toe te schrijven. Dat was echter het werk van Nirenberg; de beide eerstgenoemde hadden eerder de structuur van het DNA bepaald.

G. de Purucker boek De Mens in de evolutie (p. 250): Karman en Wederbelichaming hebben juist betrekking op het karakter van de mens, op zijn skandha’s, dat wil zeggen, zijn psychologische, mentale, emotionele en fysieke eigenschappen.
Het fysieke - en emotionele lichaam, de mentale psyche en de monadische geest correleren met de vier typen toestanden van Ken Wilber.
Het element ether, de kwintessens brengt de energetische samenwerking op het fysiek, emotioneel, mentaal, en spiritueel vlak tot uitdrukking.

Gottfried de Purucker schrijft in zijn boek Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte, Deel I, Hoofdstuk 10:
Leibniz schijnt het filosofische begrip monade, zoals dit in zijn filosofie – in zijn monadologie – is uitgewerkt, te hebben overgenomen (althans ten dele) van de Vlaamse mysticus, Van Helmont. Deze Van Helmont had het echter ontleend aan Bruno, of misschien rechtstreeks, evenals Bruno, aan de neoplatonische filosofen. De grondgedachten van Bruno, van Van Helmont en Leibniz lijken veel op elkaar; ze vertonen ook overeenkomst met de leer over dit onderwerp van de esoterische wijsheid, de esoterische theosofie, maar alleen voor zover het gaat om het gemanifesteerde, omdat de monaden zelf, hun essentie, de ‘stilte en duisternis’ ingaan, zoals Pythagoras het zou hebben gezegd, wanneer de grote mahâpralaya of kosmische ontbinding begint.
We maken ons eigen lichaam, we vormen ons eigen leven, we bepalen ons eigen lot, en we zijn in geestelijk, moreel, intellectueel, psychisch en zelfs fysiek opzicht voor alles verantwoordelijk. Het is een manhaftige leer, die geen ruimte laat voor morele lafheid, geen ruimte om onze verantwoordelijkheid op de schouders van een ander te leggen – God, engel, mens of demon. We kunnen goden worden omdat we zelfs op dit ogenblik in de kiem, innerlijk, goden zijn. We beginnen onze evolutionaire reis als een niet-zelfbewuste godsvonk en keren, de grote cyclus van het mahâmanvantara volgend, tot onze oorspronkelijke bestaansbron terug als een zelfbewuste god.

Vandaar dat nogal wat theoretische natuurkundigen, waaronder een aantal Nobellaureaten natuurkunde, hun twijfels hebben over de status van de snarentheorie: is het wel meer dan fantastische wiskunde? Zo stelt Martinus Veltman (Nobelprijs natuurkunde 1999): “De snaartheorie is een religie en daarom irrelevant voor de wetenschap.”[3] Hij stelt ook dat de snaartheoretici “decennialang doorrommelen met een theorie die geen contact maakt met de werkelijkheid.” [4]

Lode Stevens Misschien nog vreemder is een versie van de Snaartheorie (superstringtheorie), de M-theorie.
In 1977 vatten de theoretische fysici alle kennis samen in het standaardmodel. Volgens dit model bestaat alle materie uit twee soorten deeltjes: quarks en leptonen. Daarnaast bevat het model nog krachtvoerende deeltjes. Er zijn zes quarks met wat wonderlijk aandoende namen up, down, charm, strange , top en bottom. Er zijn eveneens zes leptonen. Het bekendste is het elektron; daarnaast onderscheidt men nog de bosonen; het muon, het tauon, het elektronneutrino, het mounneutrino en het tauonneutrino. De quarks en leptonen worden gerangschikt in drie families. De drie families zijn kopieën van elkaar; ze verschillen alleen in massa. Gewone materie bestaat uitsluitend uit deeltjes van de lichtste familie. De andere deeltjes kunnen alleen in het laboratorium geproduceerd worden.
In de superstringtheorie, de M-theorie zijn elementaire deeltjes in feite golfachtige vibraties van uiterst dunne zogenaamde strings. Driedimensionale membranen (het ruimtelijk equivalent van een string) drijven hierin in de vijfde dimensie (tijd is de vierde dimensie). Parallele branen botsen (dit geeft een big bang) en drijven terug uit elkaar. Dit proces kan zich herhalen in een voortdurende cyclus van creatie en destructie. Maar laat ons wel wezen, alhoewel de superstringtheorie successen kent, die dan wel (nog) steeds louter theoretisch zijn, ontbreekt elk experimenteel bewijs.

De positieve as van het kernkwadrant, these + antithese = synthese, 1 + 1 = 3 is de trigger van het 'E i V' onderzoek geweest. Het duidt op het principe dat het geheel (kwantum) meer is dan de som der delen. Een foton is een voorbeeld van een kwantum.

====

Energie en Materie (Tijdsymmetrie, Materie-bewustzijn, 'Tetraktis en Tetragrammaton')

De vraag van Ervin Laszlo blijft actueel hoe heeft het universum zich kunnen ontwikkelen tot een toestand waarin de biologische evolutie überhaupt kon plaatsvinden? Het lijkt mogelijk een verband te leggen tussen het standaardmodel en de driehoek van Pythagoras. Het is een aanzet, niet om vanuit de natuurkunde, maar met name vanuit de geestkunde verschillende disciplines in één model samen te voegen. Het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de mensheid heeft zich niet op aarde maar in de geestelijke wereld afgespeeld. De relatie tussen geest (ongemanifesteerde, hogere Zelf) en lichaam, de ziel staat nog steeds centraal.

Het antwoord op de vraag van Ervin Laszlo ligt in het Swabhâva besloten. De godheid En Soph zonder eigenschappen, namelijk het universum zal er eeuwig zijn. De tegenwoordigheid van God in de schepping wordt wel Sjechinah (pleroma) genoemd.
H. Murdoch Theosofie en Wetenschap De weg die we te gaan hebben:
Het basisconcept van fysieke evolutie dat zich voltrekt door natuurlijke selectie kan niet ontkend worden, evenmin als het belang van onze genetische code. Zoals de vooraanstaande bioloog Richard Lewontin echter benadrukt, vormen genen niet de enige factor die onze blauwdruk bepaalt.
De vorm wordt, net als het trekkermechanisme al eerder heeft aangegeven, niet alleen door het DNA, maar ook door de geest gecreëerd.

Ervin Laszlo en Jude Currivan KOSMOS een integrale visie op de wereld, hoofdstuk 7 Coherentie, Membranen en breinen (p. 105):
Bruce Lipton is een van de biologen die pionierswerk verricht in het onderzoek naar het primaat van membranen in de vorming van biologisch leven.
p. 107: Hoewel de DNA-code ongewijzigd blijft, ontstaan er in sommige celtypen verschillen in de manier waarop genen zich tot expressie brengen. Deze verschillen worden overgedragen naar de cellen van nakomelingen, een verschijnsel waarvoor, de naam epigenetische overerving is ingevoerd. Organische coherentie
Al een van de eerste fasen in de evolutie van complexe levensvormen – de omzetting van de energie die van de zon naar de aarde stroomt en ons bekend is als fotosynthese – vereist een opmerkelijke vorm van coherentie bij bacteriën.
p. 109: Bekend is dat zenuwen overal in het menselijk lichaam energetisch (en uniform) zijn gepolariseerd: positief bij de inkomende vezel (de dendriet) en negatief bij de uitgaande vezel (het axon).

Biologische membranen vormen een belangrijke basis van het leven. Zo worden cellen omgeven door een celmembraan om ze bij elkaar te houden en af te scheiden van de buitenwereld. De bestudering van de wisselwerking van het membraan met de omgeving en het DNA en de genen wordt ‘epigenetica’ genoemd (PRANA nr. 171, Michael Fromfeld).

Arie Bos boek Hoe de stof de geest kreeg, De evolutie van het ik hoofdstuk Nieuwe neuronen (p. 285):
Het idee je raakt alleen maar hersencellen kwijt hield stevig stand tot in november 1988 de Zweed Peter Eriksson en de Amerikaan Fred H. Gage het nieuws publiceerden dat in de menselijke hippocampus, en wel in het gedeelte dat de gyrus dentatus heet, nieuwe neuronen ontstaan, ofwel ‘neurogenese’ voorkomt.

Recent onderzoek (Hersencellen groeien door lichaamsbeweging) heeft uitgewezen dat neurogenese zich ook voordoet bij volwassen individuen, onder meer in de hippocampus bij de mens en andere zoogdieren. We blijven ons leven lang nieuwe neuronen creëren.

Peter Eriksson was a frequently cited scientist who made ground-breaking research on the neurogenesis in hippocampus in the adult human brain. He showed that new brain cells are created throughout the whole human lifespan, and that the integration of the new brain cells to the brain depended on the stimuli that the environment offered, thus offering an insight that could enhance the treatment of neuro damaged patients.
He also showed the mechanism for neurogenesis, giving hope for a future cure to a range of neurological diseases, including Alzheimer's disease.
Fred "Rusty" Gage is a professor in the Laboratory of Genetics at the Salk Institute, and has concentrated on the adult central nervous system and the unexpected plasticity and adaptability that remains throughout the life of all mammals. His work may lead to methods of replacing brain tissue lost to stroke or Alzheimer’s disease and repairing spinal cords damaged by trauma.

Op dit gebied ontleende Democritus waarschijnlijk veel aan zijn leraar, maar Aristoteles schrijft de atoomtheorie (het atomisme) aan hem toe.

Een molecuul is opgebouwd uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische bindingen met elkaar verbonden zijn. Een chemische stof is gedefinieerd door de atomen waaruit het molecuul bestaat en de onderlinge scheikundige verbindingen die tussen de atomen bestaan.

De elektronen in de schillen met lage n-waarde worden de binnenelektronen genoemd. De buitenste elektronen, de valentie-elektronen, bepalen de chemische eigenschappen van het atoom.

Bouwstenen van het leven zijn DNA, celstructuren en enzymen (eiwitten). Een enzym maakt een chemische reactie in of buiten een cel mogelijk of versnelt deze zonder daarbij zelf verbruikt te worden of van samenstelling te veranderen. Stofwisseling, ook wel metabolisme genoemd (uit het Grieks: μεταβολισμός "metabolismos" = verandering of omzetting), is het geheel van biochemische processen die plaats vinden in cellen en organismen. Enzymen bespoedigen de processen om ons in leven te houden enorm.

James Dewey Watson (Chicago, 6 april 1928) is een Amerikaans bioloog/biochemicus die wereldfaam heeft verworven door zijn ontdekking, samen met Francis Crick en Maurice Wilkins, van de structuur van het DNA in 1953. Hiervoor kreeg hij in 1962 samen met Crick en Wilkins de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde.

Carl Woese (Syracuse (New York), 15 juli 1928) is een Amerikaanse microbioloog die bekend is vanwege het definiëren van de Archaea (oerbacteriën) als domein (rijk) van organismen in 1977. Daarnaast stelde hij de hypothese van een RNA-wereld op.
De genetische code van Nirenberg schrijft voor hoe mRNA wordt gelezen om een eiwit te vormen. In 2006 hebben Andrew Fire (VS) en Craig Mello (VS) de Nobelprijs gekregen voor het ontdekken dat genen stilgelegd kunnen worden (RNA-interferentie).

Harun Yahya in zijn boek Het Bedrog van de Evolutieleer (HOOFDSTUK 13 Wat evolutionisten beweren en de feiten):
Noch de vergelijking om die uit de proteïnen gemaakt werden, noch die van rRNA's of genen bevestigden de vooronderstelling van de evolutietheorie.
Carl Woese, beroemd bioloog van de Universiteit van Illinois, heeft dit erover te zeggen:

"Er is geen consistent organisch fylogenie uit de vele individuele proteïne-fylogenies die tot dusver geproduceerd zijn, verschenen. Overal kunnen fylogenetische buitensporigheden gezien worden in de universele boom, van de wortel tot de belangrijkste takken en onder de verschillende (groepen) tot zelfs tot het uiterlijk van de belangrijkste groepen."182

Het feit dat de resultaten van de moleculaire vergelijking niet voor de evolutietheorie, maar eerder daartegen spreken, wordt ook toegegeven in een artikel met als titel "Is it time to uproot the tree of life?" gepubliceerd in het tijdschrift Science in 1999. Dit artikel door Elzibet Pennisi zegt, dat de genetische analyse en vergelijkingen die door de Darwinistische biologen zijn uitgevoerd om het licht over de 'levensboom' te laten schijnen, eigenlijk tot de tegenovergestelde resultaten leidden, en zegt dat: "de nieuwe gegevens vervuilen het evolutionistische plaatje"

Een jaar geleden dachten biologen die de nieuwe reeksen genomen van meer dan een dozijn micro-organismen bestudeerden dat deze gegevens wellicht de geaccepteerde belangrijkste levenslijnen van de vroegste geschiedenis zouden ondersteunen. Maar wat zij zagen, verbaasden hen. De vergelijking van de beschikbare genomen verhelderde het plaatje, hoe de belangrijkste groepen zich ontwikkeld hadden niet, het bracht het in verwarring. En nu met nog acht microbiale reeksen in de hand, wordt de situatie nog verwarrender.. Vele evolutionistische biologen hadden gedacht, dat zij ruwweg het begin van de drie koninkrijken van het leven zouden zien… toen de volledige DNA-reeksen de weg vrij maakten om andere soorten genen te vergelijken, verwachtten onderzoekers, dat zij deze details eenvoudig aan de boom konden toevoegen. Maar "niets is verder van de waarheid afgelegen" zegt Claire Fraser, hoofd van The institute for genomic research (TIGR) in Rockville, Maryland. In plaats daarvan hebben de vergelijkingen vele versies van de levensboom opgelevert die verschillen van de rRNA-boom en ook in tegenstrijd met elkaar zijn…"183

Schematic relationship between biochemistry, genetics, and molecular biology

Hoe meer onderzoek er gedaan wordt, des te meer het concept van de homologie terrein verliest. Vergelijkingen van proteïnen, rRNA's en genen laten zien dat schepsels die volgens de evolutietheorie nauw aan elkaar verwant zijn, eigenlijk totaal van elkaar verschillen. Een studie uit 1996 gebruikte 88 proteïnenreeksen en deelde de konijnen bij de primaten in, in plaats van knaagdieren; een analyse in 1998 van 13 genen in 10 diersoorten plaatste zeeëgels onder de chordata; een andere studie in 1998 gebaseerd op 12 proteïnen plaatste koeien dichter bij walvissen dan bij paarden. Moleculair bioloog Jonathan Well beschrijft de situatie:
"De inconsistenties in de bomen zijn op verschillende moleculen gebaseerd, en de vreemde bomen die het resultaat van een aantal moleculaire analyses zijn hebben nu de moleculaire fylogenie in een crisis gebracht."184

 

Nico Appelman Veranderingen in het DNA
Dr. Fox is een holistisch werker aan het Avalon Gezondheidscentrum in Californië. Zij heeft middels onderzoek bewezen dat verschillende mensen op dit moment al nieuwe strengen DNA ontwikkeld hebben. Volgens dokter Fox zijn er grote veranderingen gaande. Niet specifiek op dit moment, maar feitelijk al langer. Deze DNA-veranderingen spelen al zo’n kleine 20 jaar. Eigenlijk speelt dit al sinds de jaren 50 dankzij ontdekkingen van de al eerder genoemde genetici Watson en Crick. In 1995 werd hier op internationaal niveau (in het geheim) over gesproken op de Genenconferentie in Mexico-Stad. Door het werk van dr. Fox en collega-genetici is ontdekt dat er naast de gebruikelijke 2 strengen DNA nieuwe strengen en daarmee andere helixen gevormd worden. Verwacht wordt dat de mens 12 strengen zullen krijgen; 6 dubbele helixen. Deze ontwikkelingen worden nu nog publiekelijk geheim gehouden om geen angst te zaaien onder de grote massa. De conclusie van Dr. Fox is: “Hoe dan ook, mensen zijn aan het veranderen op celniveau.” Zij komt tot deze conclusie door onderzoek met verschillende kinderen van wie bewezen is dat zij 3 DNA-strengen hebben.
Deze kinderen blijken bijzondere gaven te hebben: ze zijn telepathisch en ze kunnen sommige voorwerpen verplaatsen puur door hun concentratie erop te richten. Verder hebben deze kinderen een verandering in hun bewustzijn: een hoger en ruimer bewustzijn.
Dr. Fox: “De aarde Gaia en iedereen die aanwezig is, is aan het groeien naar een hogere trilling. Veel kinderen die nu geboren worden, hebben lichamen die magnetisch lichter zijn.” Onze DNA-structuur en ons lichaam zijn dus aan het transformeren tot een lichter, maar ook gezonder lichaam. De aura’s, de gidsen of engelen die sommigen al kunnen zien, zijn voortekenen dat deze veranderingen al gaande zijn. Naar verluid zal er geen ziekte meer zijn.
Waar het hier eigenlijk over gaat, is een transformatie van de Derde Dimensie naar de Vijfde Dimensie. Door de verhoging van de trilling van de aarde komen we in een verhoogd spiritueel bewustzijn. Deze bewustzijnsverhoging heeft zijn invloed op zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als spiritueel vlak.

Het rapport ‘E i V’ gaat uit van het Holisme in de nieuwe biologie (p. 131) van het boek het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong van Ervin Laszlo: Het levende organisme laat zich niet reduceren tot de wisselwerking van zijn bestanddelen zonder dat de ‘kenbaar wordende eigenschappen’ – nota bene de karakteristieken die het tot een levend organisme bestempelen – verloren gaan.
Dit metafysische aspect wordt met name in het werk van Henri Bergson en de procesfilosofie van Alfred North Whitehead belicht.
Whitehead zegt van zijn eigen filosofie dat ze aansluit bij een spinozistische denkwijze.

Bij levensprocessen gaat het om natuurlijke selectie, om de door Richard Dawkins ingevoerde memen.
Richard Dawkins stelt dat het ontstaan van uiterst gecompliceerde levensprocessen (bijvoorbeeld een levende cel, het proces van de fotosynthese in planten) door ‘natuurlijke selectie’ kan worden verklaard.
We moeten er net als het antropisch principe van uitgaan dat de dingen zijn zoals ze zijn, het leven, het ontwerp is zoals het is. In dit kader is het interessant te verwijzen naar de 'De vier wie-vragen' Genen zijn niet belangrijker dan organismen (Richard Dawkins, NRC Handelsblad 22 mei 2004). De vierde vraag gaat over de zin van het leven, de waarde van ons gedrag om te overleven. Om de continuïteit van het leven op aarde voor de mensheid te waarborgen gaat het primair om de eenheid der tegendelen (kwalitatieve as), de hemelse triade en de natuurlijke selectie ('Survival of the fittest'). Het ‘ieder voor zich’ is een doodlopend spoor. De onvolmaaktheid van de mens op aarde staat in contrast met de volmaaktheid van God in de hemel.

'Survival of the fittest' wordt vaak verward met 'het recht van de sterkste'. Een organisme hoeft echter niet de 'sterkste' te zijn om betere overlevingskansen te hebben dan anderen. Een betere camouflage of beter vluchtgedrag kunnen overlevingskansen vergroten en er voor zorgen dat een organisme 'the fittest' is. Het dier dat het best is aangepast aan diens omgeving en daardoor de beste overlevingskansen heeft, is de 'fittest'.
Het betekent al helemaal niet dat de 'sterkste' het morele recht heeft te doen wat hij wil met de 'zwakkere' met de motivatie dat dat nu eenmaal zo werkt in de natuur.

Alle cellen in het menselijk lichaam zijn voortgekomen uit één cel (mitose en meiose), die zich vele miljarden keren heeft vermenigvuldigd. Tijdens die vermenigvuldiging worden voortdurend 'lees- en schrijffouten' in het DNA gemaakt.
Bij de celdeling vindt als eerste een verdubbeling van het DNA en daarna een deling van de celkern plaats. Pas daarna wordt de rest van de cel over de twee nieuw te vormen cellen verdeeld. Toont de celdeling een universeel patroon in de schepping?

Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen van nucleotiden, die samen zich buigen tot een dubbele helix.
Herbert van Erkelens, Ascensie:
Als het huidige DNA-model uit de wetenschap uitgaat van twee strengen die spiegelbeeldig om elkaar wentelen, dan ligt hierin de polaire dynamiek van Dualiteit gecodeerd. Dualiteit is het omgaan met de tegenstellingen, met het mannelijke yang en het vrouwelijke yin, met de Adam en met de Eva in ons, met het actieve beginsel van elektriciteit en het passieve beginsel van magnetisme.

Codon-zon, de codontabel in cirkelvorm:
Een mRNA-streng bestaat uit een opeenvolging van basen. Er zijn vier verschillende basen: Adenine (A), Guanine (G), Uracil (U) en Cytosine (C). Drie opeenvolgende basen vormen een codon of triplet. Een ribosoom kan de streng lezen en vertaalt elk codon in een aminozuur. Het aantal verschillende codons bedraagt 4 tot de macht 3, dus 64, ruim voldoende voor de twintig verschillende aminozuren.

András J. Pellionisz: The Principle of Recursive Genome Function.

Het is wenselijk de vicieuze cirkel van het kip-en-eiprobleem (Lichaam-geestprobleem), het Hoe of Wat (of-of) denken te doorbreken. Dit kan komen doordat zij in een kringverhouding tot elkaar staan: zonder A kan B niet tot stand komen, maar zonder B ontstaat A niet. Zo is alles in tegenstellingen, een twee-eenheid onderverdeeld, zo zijn de genen ook weer in DNA en RNA verdeeld.

Dr. Saskia Bosman Biogeometrie, DNA, Vormvelden en Resonantie (Schumann resonantie).
Robert Becker beschrijft dat het frequentiespectrum van een EEG (dat rijk is aan alfagolven) als twee druppels water lijkt op het frequentiespectrum van de micropulsaties van het aardmagnetisch veld, die we kennen als de Schumann-resonantie. De Schumann-resonantie is de trilling van een elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer, de bovenste luchtlaag. De voornaamste en basisfrequentie van de Schumann-resonantie bedraagt 7,8 Hz. De overeenkomst met het Schumann-frequentiespectrum geldt ook voor het EEG van alle levende organismen, die hersenen hebben. Ik vermoed dat dit zelfs het basisspectrum van elektromagnetische trillingen is van alle levende cellen op Aarde, ook van planten. In de hersenen komen de alfagolven waarschijnlijk uit de diepte; de hersenstam, die in het verlengde ligt van ons ruggenmerg en waaraan de twee helften van de grote hersenen, de kleine hersenen, de hypofyse en de pijnappelklier (epifyse) vast zitten.

Sheldrake stelt dat er velden bestaan die zijn te vergelijken met gravitatie- en magnetische velden die van niet-materiële aard zijn, maar die niettemin invloed uitoefenen op de fysieke materie. Ze definiëren de vorm die zich in potentie kan manifesteren in de rangschikking van moleculen die het fysieke lichaam van planten, dieren, mineralen en zelfs astronomische structuren opbouwen, en op kleinere schaal in de inwendige structuren van atomen, enz. Deze velden zouden verantwoordelijk zijn voor of een beschrijving geven van het ontstaan van de karakteristieke vorm van embryo’s en andere zich ontwikkelende systemen.

Anna Lemkow: boek ‘Het Heelheid Principe’. Hoofdstuk 7 DE EVOLUTIETHEORIE EN HAAR ONTWIKKELING (p. 198):
Enkele jaren geleden bracht Rupert Sheldrake, een Britse plantkundige, een theorie naar voren van wat hij noemt: formatieve veroorzaking. Hij postuleert een verzameling complexe, onzichtbare velden, of ruimtelijke structuren, die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke vorm en organisatie van systemen op alle niveaus van complexiteit. “Deze velden ordenen de systemen waarmee ze verbonden zijn door gebeurtenissen te beïnvloeden die uit energetisch oogpunt indeterministisch of probabilistisch lijken te zijn; ze leggen gestructureerde beperkingen op aan de energetisch mogelijke resultaten van fysische processen.” Sheldrake’s hypothese gaat echter niet over het ontstaan van vormen, alleen over hun ontwikkeling als ze eenmaal verschenen zijn. Hij stelt een tweevoudig proces voor, waarbij de betreffende morfogenetische velden opgebouwd worden door wat er in tijd en ruimte gebeurt; ze zijn behulpzaam bij het vormen en bepalen van levende systemen in de wereld en, omgekeerd, oefenen deze een invloed uit op de velden.

N.A.A. Vogelesang, F.R.C. Morfische velden en resonantie
De aard van de morfische velden is vooralsnog onbekend. Sheldrake spreekt net als professor Wasserman over 'de alom tegenwoordige patronen in tijd en ruimte'. Elke cel bevat alle genetische informatie om uit te groeien tot een compleet organisme. De psycholoog Jung geloofde daarnaast nog dat de menselijke ervaringen, opgeslagen in het onbewuste van de mens, eveneens genetisch zouden worden doorgegeven. Maar, zegt Sheldrake, het principe dat hier aan ten grondslag ligt, ligt niet in de genen besloten maar in het morfische veld van het organisme. Evolutie is dus als het ware de invloed van deze morfische velden op de materie. Hoe meer individuen van een soort van organisme tot een morfisch veld behoren, des te krachtiger dit veld zal zijn.

Nexus De Ether
Langzaam maar zeker begint ons DNA echter onder invloed van de kosmos haar oorspronkelijke staat weer te herinneren. Geen twee strengen maar 12 strengen zou ons oorspronkelijke DNA bevatten. Dit is echter met geen enkele bewijs te onderbouwen. Is deze theorie misschien overdrachtelijk bedoeld? Hoe dan ook, het bewustzijn over wie wij zijn en welk doel wij hebben lijkt te veranderen. Meer en meer mensen vragen zich af wat ze zijn, waarom ze zijn en of hetgeen ze doen in het leven wel of niet het juiste is. Mensen zijn op zoek en dat is goed.

SisyPhus De MultiVersele Creatie door Negentropie in correlatie met de vier niveau's van de Ka-Ba-Lah.
Hoe kan ik dit nu in relatie zetten met de "zelforganisatie" van het DNA, dat wat de "Unieke Blauwdruk" van elk levend wezen maakt, dus ook de mens? Uit de godsdienstige overleveringen blijkt een gemeenschappelijk beeld te bestaan, dat "God" of "Goden" de Mens naar zijn beeld heeft gemaakt. Deze overlevering is niet zomaar fantasie, want als het "niet waar" was - dan zouden we het zelf moeten gaan verzinnen en waarom zouden we dat nou doen of laten doen: ten dele is het deceptie, met een "ongemanifesteerde waarheid": archief! Dus, die "goden" hebben wat weg van de mensen, de eigenschappen van die "goden" vinden we terug in de mensen! Dus, het kan zijn dat de "DNA-eigenschappen" van die "goden" terug te vinden zijn in de huidige samenstelling van de mens. Als we de esotherische literatuur goed volgen, blijkt dat "YHWH" de "oppergod" is en het "monotheïsme" afdwingt en dus geen "andere god" mag er aanbeden worden dan hem.
Wat ik weet over het RNA-descriptie/transcriptie, is dat er 64 = 4³ mogelijkheden van basen in het mRNA (m=messenger) van 20 aminozuurtypen gemaakt worden. De groepjes van 3 basen-tripletten worden codons genoemd. Wat wil dit zeggen? In de allereerste plaats kunnen we al zien, dat zodra we het DNA als een hologram beschouwen van A-C-G-T sequenties, dan kunnen we de A-C-G-T wellicht als de hoekpunten van een tetrahederon beschouwen. Lees mijn artikel de "FIBONNACI TRANSFORMATIE IN MULTIDIMENSIES" (ben er nog mee bezig, sorry) en we kunnen aan de hand van de generatieve [√2], formatieve [√3], re-generatieve principe [√5] in de vorming van de "Fibonnaci-spiraal" aan de hand van de Gulde Snede (we tekenen het in 2 dimensies.

Ayurveda: De centrale ayurvedische gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat, en zich pas na herhaald genegeerd te worden in het lichaam manifesteert. De ayurveda stelt dat het lichaam onverbiddelijk gehoorzaamt aan de geest. De geest wordt daarbij beschouwd als de regisseur van de energieën die het lichaam doen leven. Die energieën worden gezamenlijk aangeduid als de ziel. In het westen zijn we gewend om "gezond zijn" te meten in termen van bloeddruk, cholesterolgehalte, oog- en gehoorfunctie, nier- en leverfunctie, enzovoorts. Volgens de ayurveda is iemand pas gezond zodra de energie in lichaam èn geest in balans zijn. De energiecentra in het lichaam die bekend staan als chakra's dienen daartoe helemaal in balans te zijn. De ayurveda stelt dat alle energie - in de geest, in het lichaam, in de wereld om ons heen - drie karakteristieken heeft, die dosha's worden genoemd. De drie karakteristieken heten samen de tridosha. Alle energieën kennen deze karakteristieken: onze DNA-strengen, ons zenuwstelsel, onze passies, de seizoensbewegingen in ons klimaat en kosmische energieën in sterren. De ayurveda stelt dan ook "zo is de microkosmos, zo is de macrokosmos". De drie karakteristieken zijn: - De eerste karakteristiek is impulsenergie. Dit heet vata. Vata reguleert impulsen: beweging, verandering. Vata is merkbaar in zenuwstoornissen, hyperventilatie, maar ook in droge herfstwinden. Vata-verstoringen zijn gecorreleerd aan angst. - De tweede karakteristiek is vuurkracht. Dit heet pitta. Pitta zorgt voor vurigheid. Pitta is merkbaar in de spijsvertering, in hartstocht, heethoofdigheid, maar ook in vulkanen en in groepsgedrag op tropische dagen op het strand. - De derde karakteristiek is structuurkracht. Dit heet kapha. Kapha zorgt voor structuur en stevigheid. Kapha is merkbaar in berusting, bezitterigheid, depressies, maar ook tijdens een bewolkte, sombere winteravond.

Jan Wicherink (p. 97): Een ander voorbeeld is de geometrie van ons DNA. DNA heeft de geometrie van tien in elkaar gevlochten dodecaëders die langs de helix spiralen. Er zijn tien Phispiralen nodig om het bovenaanzicht van DNA te vormen. De basisgeometrie van DNA is dus die van een dodecaëder. Omdat Daniel Winter aanneemt dat het universum een gigantisch superhologram is en dat alles in het universum onderling met elkaar verbonden is door middel van Gulden snedegolven, meent hij ook dat DNA elektromagnetisch gekoppeld is aan het aardraster en de dierenriem middels fractal dodecaëder energievormen.

<< vorige ||volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.