Creativethink en Groupthink

Blavatsky Deel III (p. 485, 526): Om Mani Padme Hoem, Ik ben het juweel in de lotus en daarin wil ik blijven.
Valentinus: Zelfkennis is Godskennis.
Michel de Montaigne: Elke mens draagt in zich het geheel van de menselijke conditie.
Thomas Hobbes: Wie in zichzelf kijkt, zal de gedachten en hartstochten van alle andere mensen kennen.
Niets wat stervelingen maken, kan onsterfelijk zijn.
Omraam Mikhaël Aïvanhov: Wat niet van binnenuit komt, is niet duurzaam.
Carl Jung: Tot persoonlijkheid kan niemand opvoeden, die dat zelf niet is.
Harry Nijhof Er zal een tijd komen dat de professionals die bottom up, met hun cliënten de problemen echt oplossen beter gewaardeerd zullen worden dan de politicals die zich met navelstaren bezig houden.

Tetrade (Blauwdruk: 'Complementariteit, Spiegelsymmetrie en Recursie')

Ervin Laszlo boek Kwantumshift in het wereldbrein
Hoofdstuk 12 Metafysische, theologische en ethische implicaties,
Twee domeinen van de werkelijkheid (p.118).
In het nieuwe concept vormen de twee domeinen van de werkelijkheid – het domein van de actuele entiteiten (het ‘ruimtetijddomein’) en het domein van het kosmisch plenum (het ‘velddomein’) - tezamen de werkelijkheid.

Het probleem waar we het over hebben is dat door individualisering en secularisering het collectieve waarden - en normenpatroon is versnipperd. Iedereen gaat voor zijn eigen ‘waarheid’. Het heeft betrekking op het cultuurrelativisme– wat jij wilt, het is jouw feestje. De door de overheid breed ingevoerde marktwerking heeft het probleem, het ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ ('Pad der Linkerhand’) alleen maar versterkt. Vroeger werd er door socialisten op gewezen dat de directeur het volk arm en de pastoor ze dom houdt. Nu is er ondanks de welvaart zelfs een grotere tweedeling tussen arm en rijk aan het ontstaan en wordt door de bestuurlijke elite gepredikt dat arbeidsvoorwaarden flexibeler, lees goedkoper moeten en houdt de emo-TV (algemene vertrossing) het volk dom. De door de politiek gestimuleerde marktwerking heeft een averechts effect, de 'valkuil van de schijnmarkt' opgeleverd. Voor de PvdA politici Jo Ritzen, Ronald Plasterk en Jeroen Dijsselbloem en Maria van der Hoeven van het CDA geldt penny wise pound foolish.

De paradox is dat in Nederland op het individuele vlak, ondanks de devaluatie van de diploma's, het gemiddelde opleidingsniveau is toegenomen, maar op het collectieve vlak (collectief onbewuste) lijkt het dat de dwaasheid eerder is toe dan afgenomen. De mede door de neoliberale agenda toenemende scoringsdrift in de maatschappij resulteert bij de verliezers in rancune en frustratie. Als reactie uiten de rancuneuzen hun ongenoegen op partijen als de PVV. Het uitblijven van de hoge verwachtingen vindt ook een uitweg via het stijgen van de depressiviteit in het Westen.

Met de kernbegrippen Non-lokaliteit, Complementariteit, Verstrengeling, Kwantumcoherentie, Onzekerheidsprincipe, Superpositie en IJktheorie uit met name de kwantummechanica is het mogelijk het verschijnsel non-dualiteit van het Akasha-veld te duiden. In de boeken van Ervin Laszlo worden deze begrippen uitgebreid besproken.

5D-concepten tonen het Hoe. De polariteit van ‘Goed en Kwaad’, het Wat zal immer een mysterie blijven. In de kern draait de beschaving om één medaille met twee kanten. Aan het ontcijferen van de éne werkelijkheid worden vele miljarden uitgegeven. De hamvraag is of het niet effectiever is miljarden te investeren in onderzoek dat gericht is op het behoud van het leven op aarde, dus om te voorkomen dat de vernietiging van biodiversiteit ongehinderd doorgaat, met de mogelijkheid van een klimaatcatestrofe in het verschiet. Of zou het ook niet beter zijn om een substantieel deel van de onnoemelijk vele miljarden omzet in de oorlogsindustrie (Iron triangle) voor het leven op aarde aan te wenden? Het monopolie van de ’marktfundamentalisten’ dient te worden doorbroken.Er is behoefte aan de wijsheid van een Salomonsoordeel.

De geschiedenis leert dat de oplossing van de unificatietheorie, het levensmysterie al millennia bekend is. Het hangt er alleen maar vanaf hoe je het probleem formuleert. Hoe selectief zijn we als waarnemer?

Het adagium live now pay later is de oorzaak van de ellende. Deze slogan was al zeer populair toen ik eind zestiger jaren in Canada werkte.
Zoals elke consultant probeert Maikel Batelaan een ingewikkelde situatie graag tot een twee-bij-twee-matrix terug te brengen. Er zijn twee crises: Een Bankencrisis en een Recessie. De VS en de rest van de wereld worden niet in gelijke mate getroffen.
7.Schaarste is de beste voedingsbodem voor innovatie. Er zijn in elke sector fundamentele ontwikkelingen die er aan zaten te komen die door de crisis zullen worden versneld. Bijvoorbeeld groene technologie, de energietransitie, de digitalisering van de media, veranderende klantvoorkeuren, nieuwe industriestructuren. Het is nu juist tijd volop te innoveren, zij het met beperkt budget. Dit is de tijd om vooronderstellingen uit het verleden te verwerpen en nieuwe formules uit te proberen. Maak gebruik van de vindingrijkheid die mensen in crisistijd altijd aan de dag leggen. Straks trekt de vraag weer aan en dan moet je er klaar voor zijn.

Te veel toezichthouders ('supertoezichthouder') houden zich met gebakken lucht bezig. Het is een open deur om te stellen dat het innovatieve boekhouden van de banken en specifieke producten als de aflossingsvrije hypotheek geen meerwaarde hebben opgeleverd. Creativethink heeft ook een keerzijde. De banken hebben jarenlang Sinterklaas gespeeld met het op het Angelsaksische populaire adagium live now pay later . De kredietcrisis is ontstaan doordat er jarenlang met het innovatieve instrument om geld uit geld te maken te veel geld in omloop is gebracht en daarmee een superzeepbel is gecreëerd. Het gaat er om dat de banksector zich op de het financieren van de reële economie concentreert.

Wim van Eyden Is er tussen de wereldculturen een nieuwe gespreksvorm noodzakelijk en mogelijk? (p. 38-49)
42) Het eerste deel van dit artikel behandelt de vraag of de noodzaak aanwezig is om te komen tot een discussiemodel, dat de huidige communicatie- of gespreksvormen vervangt. Zie GAMMA jrg. 6 nr. 5, p. 26-34
39: Libbrecht en ik hebben ons gedurende vele jaren - naast onze beroepsarbeid in oost en west en aanvankelijk onafhankelijk van elkaar - intensief verdiept in de vraag, hoe de gezochte dieptestructuur achteraf vanuit die (oppervlaktestructuren van) bestaande èn oude culturen kan worden gegenereerd. En bovendien, hoe het model kon worden verbeeld en - voor zover mogelijk en nodig - wetenschappelijk kon worden verantwoord. Gedurende dit post-hoc-onderzoek bleek dat zo'n dieptestructuur (hier verder ook wel Comparatief Model van Libbrecht genoemd) weleens de belangrijkste mogelijkheidsvoorwaarde zou kunnen zijn voor een nieuwe, zinvolle en mondiale communicatie- of gespreksvorm. En ook een conditio sine qua non voor een - in zowel natuurlijk, verstandelijk als emotioneel opzicht - zo evenwichtig en verantwoord mogelijk verloop van ontmoetings- en integratieprocessen waarin - het zij nogmaals gezegd - geen van de betrokken culturen mag overheersen.
44: De basisintuïtie van het comparatief model (CM) gaat namelijk uit van een continue uitwisseling van geëmaneerde kosmische, zo men wil, goddelijke energie E en de daaruit getransformeerde universele informatie I. Tezamen vormen zij het assenstelsel E x I van het basismodel. Vanuit dit basismodel werd vervolgens het CM structureel ontwikkeld. Na een maximale reductie (alles teruggebracht in een denkbeeldig plat vlak) gaf dit een assenkruis, bestaande uit de verticale energie-as E en loodrecht daarop een horizontale informatie-as I, die links van de E-as de kennisinformatie S >-< O betreft en rechts van de E-as de belevingsinformatie S = O. Zie Fig. B & C.

Wim van Eyden Is er tussen wereldculturen een nieuwe gespreksvorm noodzakelijk en mogelijk (GAMMA, jrg. 6 nr. oktober - 1999, p. 34):
6.3 Dit alles stelt ons voor de onontkoombare vraag, hoe het toch mogelijk is, dat er in zo'n cruciale fase in de cultuurgeschiedenis nergens ter wereld één universiteit, hogeschool, academie of wetenschappelijke instelling voor onderzoek en ontwikkeling, resp. één kerk of raad van kerken, één staat of groep van staten, één geestelijk of wereldlijk genootschap, één culturele instelling of beweging, kortom nergens een gezaghebbende instelling te vinden is, die zich deze brandende problematiek theoretisch en praktisch op authentieke wijze aantrekt, d.w.z. zonder hierin eigen belang na te streven.

Deze beide transcendente dimensies of functies komen voort uit de immanente ervaring S c O die spontaan ontspringt uit de energie-as E en die daarom hier ook wel wordings-as E wordt genoemd. Uitgangspunt blijft steeds: de energie-, wordings- of E-as. In neerwaartse of immanente (kijk)richting van de E-as spreken we van gebonden energie Eg en in opwaartse of transcendente (kijk)richting van vrije energie Ev (opwaartse - en neerwaartse spiraaldynamiek).

De vervormingen van 'Creativethink en Zelforganisatie' ('Zelfgenezend vermogen en Zelfrealisatie') zijn 'Groupthink en Chaos':

Kernkwadrant: 5D-concept:  Vier kwadranten:Ken Wilber
Negentropie (Kunst)   HolosLogos  
2. Creativethink >>>>4. Groupthink  SamenwerkingskrachtVoedingskrachtCultuur van waardenSociaal, Systeemtheorie
1. Daadkracht >>>>3. Drammerigheid  4. Wij-kant ----2. Zij-kant4. Innerlijk/Collectief ----2. Collectief/Uiterlijk
||  ||||
4. Passiviteit <<<<2. Geduld  1. Het-kant ----3. Ik-kant1. Individueel/Uiterlijk ----3. Innerlijk/Individueel
5. Chaos <<<<3. Zelforganisatie  VormkrachtBeeldkrachtGedragsmatigIntentioneel
Entropie   Mythos (Eros)Theos 

Creativethink maakt het mogelijk de ongeordendheid van een systeem, de entropie te verminderen. Aan de hand van het '5D-concept en Ether-paradigma', de kwintessens is het mogelijk de ommekeer tot uitdrukking te brengen.

Uitgangspunt is dat de horizontale cirkel in de wereldklok van Pauli de ‘huwelijksquaterniteit’, de relatie tussen 'Alchemist en Soror', tussen het eigen ego en de 'anderen' toont. De horizontale ordening is de werkelijkheid zoals wij deze in het aardse leven ervaren. Het eeuwige nu van de verticale ordening staat voor negentropie, het "zelf-organiserende principe" dat met synchroniciteit samenhangt. De cirkel, de mandala symboliseert de eenheid tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de 'micro- en macrokosmos'. De lemniscaat verbindt de horizontale cirkel met de verticale cirkel en symboliseert de bewust of onbewust ervaren werkelijkheid. Het leven is een continu ervaringsproces, dat tracht knelpunten in de gewenste richting bij te sturen. Het leven laat zien hoe een crisis ontstaat, maar ook kan worden opgelost. Elk mens schrijft zijn eigen levensverhaal. Of met andere woorden ‘het gaat om de moraal van ons levensverhaal’.

De wereldklok is gebaseerd op het uitsluitingsprincipe van Pauli, een kwantummechanisch principe dat stelt dat twee identieke fermionen niet dezelfde kwantumtoestand mogen bezetten.

Met Quantumbewustzijn wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de kwantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:
1.Inzicht in Bewustzijn, 2. Heartmath en 3. Neurofeedback.

De termen kwantummechanica en kwantumfysica worden soms verward. In het algemeen kan men zeggen dat kwantummechanica de onderliggende theorie is, en kwantumfysica de toepassing in de natuurkunde, net zoals kwantumchemie de toepassing in de scheikunde is. In de praktijk worden de beide termen nogal eens door elkaar gebruikt, echter met een vooral onder natuurwetenschappers sterke voorkeur voor kwantummechanica. De kwantummechanica is nauwelijks goed uit te leggen zonder uitgebreide voorbeelden. Die voorbeelden worden gewoonlijk aan de natuurkunde ontleend, waardoor het verschil tussen kwantummechanica en kwantumfysica in de (onderwijs)praktijk soms wat vervaagt.

Bewustzijn veroorzaakt de ineenstorting - Interpretatie van de kwantummechanica
De theorie waarbij beweerd wordt dat het bewustzijn de ineenstorting veroorzaakt is een speculatieve theorie waarbij waarnemen door een waarnemer met bewustzijn verantwoordelijk is voor de ineenstorting van de golffunctie. Het is een poging om de Vriend van Wigner paradox op te lossen door eenvoudigweg te zeggen dat de ineenstorting veroorzaakt wordt door de eerste waarnemer met bewustzijn. Aanhangers claimen dat dit geen herleving is van stofdualisme, omdat het bewustzijn en objecten verstrengeld zijn en niet als afzonderlijk beschouwd kunnen worden. De theorie kan beschouwd worden als een speculatief aanhangsel van bijna elke kwantumfysische theorie en de meeste fysici verwerpen het als niet-toetsbaar en het introduceren van onnodige zaken in de fysica.

In their controversial Orch-OR theory of consciousness, Roger Penrose and Stuart Hameroff postulate that microtubules in neurons conduct quantum-level manipulations of matter which produces consciousness, based partially on widely recorded observations of Gamma Synchrony that indicate that information may propagate through the brain much faster than a chemically mediated neural network would physically permit. Max Tegmark disputes the relevance of these observations, and the matter remains open to debate.

Wat is hartcoherentie?
Bij HeartMath staat het fenomeen ‘hartcoherentie’ centraal. Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Het hartritme, het verschil in intervallen tussen hartslagen, is het beginpunt van waaruit informatiestromen naar ons brein en het lichaam gaan. Is het ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande effecten. Het hartritme staat op haar beurt weer sterk onder invloed van gevoelens en emoties. Het hartritme kan door het individu beïnvloed worden. De HeartMath methode omvat technieken die dat bewerkstelligen.

Focussen op je hart, ademen door je hart en hartgevoel? Het klinkt misschien wat zweverig, maar deze drie stappen vormen de basis van een nieuwe methode ter voorkoming en genezing van hart- en vaatziekten: hartcoherentie.
Een coherent hart betekent niet meer en niet minder dan dat er harmonie is tussen hoofd en hart. En dat is dé manier om stressgevoelens de baas te blijven. En zoals u weet is stress een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten. Misschien nog wel veel groter dan we denken.

In geef me de 5 draait het om de Centrale Coherentie (CC). In het onderzoeksrapport 'E i V' staat de Coherence theory of truth centraal. ====

Creativethink ('Transcendentie en Immanentie', 'Materiële- en Immateriële wereld')

Arthur Schopenhauer: Eenieder leeft in een andere wereld, en deze valt verschillend uit, al naar gelang de verscheidenheid van het brein. In overeenstemming hiermee is de wereld arm, flauw en vlak of rijk, interessant en betekenisvol. Zelfs de verscheidenheid die lot, omstandigheden en omgeving in de wereld van eenieder voortbrengen, is van minder betekenis dan de verscheidenheid van het brein. Bovendien is de laatste door de hand van het toeval te veranderen, terwijl de eerste door de natuur onherroepelijk is vastgelegd.

Tegenstellingen komen op p. 47 in het boek Een vorm van beschaving van Klaas van Egmond aan de orde.

De psyche (ziel) van de mens als schakel tussen wetenschap (maatschappelijke cultuur) en natuur. Het draait niet alleen om de evolutietheorie van Darwin maar ook om de keerzijde die Gerrit Teule in zijn boek Wat Darwin niet kon weten belicht. De relatie tussen wetenschap en samenleving (het leven op aarde) is gebroken. De Goddelijke wijsheid, de spirituele dimensie maakt het mogelijk de gebroken symmetrie te stabiliseren.

Met de kernbegrippen Non-lokaliteit, Complementariteit, Verstrengeling, Kwantumcoherentie, Onzekerheidsprincipe, Indeterminisme, Superpositie en IJktheorie uit met name de kwantummechanica is het mogelijk het verschijnsel non-dualiteit 'non-lokaal en lokaal' ('Geest en Lichaam') van het Akasha-veld, de ‘spontane generatie’ te duiden. In de boeken van Ervin Laszlo worden deze begrippen uitgebreid besproken. Non-lokaliteit betekent dat er los van de afstand op elk moment verbondenheid is met het bewustzijn (filosofie van de geest) van anderen of met andere woorden vrijheid in verbondenheid.

'DE ERFENIS VAN DE UTOPIE' Hans Achterhuis - DEEL 2 (GAMMA februari 1999, p. 14):
teilhardiaans denken
Een van de meest wezenlijke kenmerken van het teilhardiaanse denken is, dat men de ander serieus neemt. Immers, ook hij is bezig uit de veelheid van informatie, de ontzagwekkende complexiteit van onze wereld, datgene te selecteren en min of meer voor zichzelf te transformeren waarvan hij denkt er beter mee te kunnen overleven.
I. VARIATIE OP EEN THEMA Benedict M. Broere (p. 41):
Is de wereld de variatie op een universeel thema? Is er een Logos, een
Idee der ideeën? Is er een idee die als eenheid aan de basis ligt van de veelheid van ideeën uitgedrukt in de werkelijkheid? En mocht dit zo zijn, zijn al deze ideeën dan terug te voeren tot dit beginsel, zodat Heraclitus gelijk heeft met zijn: Eén uit alles en alles uit één? Verder: Is het eerder in artikelen door mij geponeerde AOS-principe mogelijk een goede kandidaat voor dit universeel variatieprincipe? En als dit zo zou zijn - wat men nooit zeker kan weten, maar wat wel steun kan vinden (vindt volgens mij) in de ervaring - wat is dan de betekenis ervan voor ons mensen en voor onze toekomst? Wat gaat het ons aan? Wat hebben we eraan?
41: AOS Het AOS-principe is een idee, thema of variatiebeginsel, bestaande uit:
A, analyse, ontleding, differentiatie, fragmentatie, demontage, destructie, ontbinding, divergentie, het vormen van
veelheid uit eenheid;
O, omega, schoonheid, kwaliteit, het goede, heel algemeen het product van analyse en synthese; en
S, synthese, opbouw, ontwikkeling, groei, integratie, convergentie, het vormen van
eenheid uit veelheid.

Benedict Broere Aos Concreet-II: Questio (p. 04-16)
Q: Ja maar al het religieuze kan toch een vorm van hallucinatie zijn, een vorm van zelfbedrog? En wat is dan die synthese? Is het voor jou èn evolutie èn God?
B: Ja zoiets. Je hebt het over hallucinatie. Laat ik het anders zeggen: dat ik een middenpositie inneem heeft vooral ook te maken met dat principe AOS, dat je kan zeggen: ik zie in de natuur inclusief het menselijk bewustzijn overal twee tegengestelde maar complementaire processen samenwerken in het tot bestaan brengen van natuur en bewustzijn (synthese-analyse, integratie-differentiatie, convergentie-divergentie, schepping-vernietiging, negentropie-entropie, enz.). Deze beide processen lijken essentieel te zijn daarin, en ze lijken ook ten grondslag te liggen aan die twee tegengestelde wereldbeelden, wetenschap en religie. Wat het logisch maakt te veronderstellen dat wetenschap en religie twee elkaar complementerende wereldbeelden zijn, die tezamen een adequater beeld van de werkelijkheid geven dan elk van beide apart.

Benedict Broere Het heelheidprincipe en de opkomst van een creatief wereldbeeld (p. 25-31):
Het Heelheidprincipe De kosmos openbaart zich in een nieuwe gedaante als een wonder van organische eenheid en continue creativiteit. Welke cultuur zal uit dit wereldbeeld geboren worden?
Max Wildiers: Het universum is niet minder dan de uitwerking van het plan van een allesvermogende God-Architect; het is eerder méér. Het is het resultaat van de interactie van myriaden creatieve gebeurtenissen, samengebonden van binnen uit en gericht op schoonheid en harmonie.

Benedict Broere Kunst en wereld - Over een nieuw boek van Max Wildiers (p. 50-53)
Max Wildiers vergelijkt het denken over de wereld in de 12e eeuw met ons denken. Zag men de wereld met Willem van Conches toen nog statisch als een geordende verzameling van dingen, thans ziet men haar - steunend op evolutieleer, relativiteitstheorie en quantumfysica - veeleer dynamisch in de gebeurtenissen, die door tijd-ruimtelijke relaties met elkaar zijn verbonden. Wildiers gaat uitvoerig in op de procesfilosofie van de Britse wiskundige Alfred North Whitehead, waarin de werkelijkheid als een scheppende voortgang ('creative advance') en God als de factor wordt voorgesteld, die de zelfcreativiteit en autonomie van de wereld handhaaft.

Wildiers laat ons in zijn hele beschouwing zien, dat wij op een trap van evolutie zijn beland, waarop de wereldbeschouwing van de middeleeuwen met zijn mystiek, van het moderne positivisme (dat het heil van de mensheid ophing aan de triomf van de wetenschap) en van het christendom niet langer tegenstrijdig, maar integendeel juist als elkaar aanvullend (complementair) kunnen worden gezien. Daarbij beperkt hij zich niet tot de thans overheersende Westerse cultuur, die gekenmerkt lijkt te zijn door de "passie van de macht" (blz.70), maar schenkt hij ook aandacht aan onderstromen, die vaak door Oosterse culturen worden gevoed. Met Karl Popper en Gibson Wilson wijst hij voorts op 'het paradigma van de schoonheid', dat 'het paradigma van de macht' lijkt af te lossen en op de toenemende belangstelling voor klassieke muziek, die dat zou kunnen bevestigen.

De Logos 'A.B.C Het Onkenbare' wordt in het Diagram I (Blavatsky, Deel III, p. 492 en de bovenste driehoek p. 592) weergegeven:

 H.P. Blavatsky: De Geheime Leer Deel I, Proloog (p. 46):
A. Geslachtsloze, Ongeopenbaarde Logos.(2.) De eerste manifestatie, de onpersoonlijke en in de filosofie de ongemanifesteerde logos
B. Potentiële wijsheid.(3.) Geest-stof, LEVEN, de ‘geest van het Heelal’, purusha en prakriti
C. Algemene ideatie (verbeeldingskracht).(4.) Kosmische verbeeldingskracht, MAHAT of intelligentie, de universele wereldziel

A., B. en C. hangen met de 1e, 2e en 3e Logos, de weerkaatsing van de Godheid (En-soph) samen.
De Geheime Leer Deel III (p. 621): De geest wordt als het ware door geestelijke zwaartekracht omlaag getrokken. Toen de leerlingen nader naar de oorzaak hiervan zochten, weerhield H.P.B. hen, terwijl zij hun slechts een wenk gaf over de drie Logoi.
1. Potentialiteit van denkvermogen (volstrekt denken).
2. Gedachte in kiem.
3. Ideatie (verbeeldingskracht) aan het werk.

Bij de Triade gaat het om drie krachten (guna’s), het 1 + 1 = 3, these + antithese = synthese. Het brengt de éne-werkelijkheid, de volmaaktheid van God tot uitdrukking. God is in de mens Jezus geïncarneerd. Bij de mens gaat het er om de innerlijke godsvonk tot bewustzijn te verheffen. Want het koninkrijk Gods is in ons.

====

Zelfregulering (Wederkerigheid, 'Idealisme en Materialisme', 'Beschaving en Barbarij')

Toekomstdromen of Gloort er hoop aan de groene horizon? (Tonie Mudde Volkskrant 23 januari 2016 bijlage Sir Edmund p. 4):
De wetenschap lost de CO2-problematiek vast wel op. Hoopt Henk Kamp.
Hier klinkt een techniekoptimist. Een man die denkt: ergens lopen een paar slimme koppen rond en die bedenken een oplossing, waarbij al dat gedoe met windmolens en zonnepanelen gepruts zal blijken.
Het aandeel duurzame energievoorziening in Nederland is nu een schamele 5,6 procent, waarmee we internationaal gezien een van de smerigste jongetjes van de klas zijn. Ondertussen wil Kamp geen concrete CO2-maatregelen nemen omdat er in de toekomst misschien iets slims wordt ontdekt. Maar wat als dat niet gebeurt?
Life is what happens to you, while you're busy making other plans, zong John Lennon.
Other plans. Niet no plans.

Minffulness (Anne Speckens hoogleraar psychiatrie Radboud universitair medisch centrum - Volkskrant 23 januari 2016 p. 25):
Mindfulness
Arnon Grunberg belooft ons minder stress en een positievere levensinstelling als we zijn voetnoot in de badkamer vijf keer hardop aan onszelf voorlezen (Voetnoot, 21 januari). De Portugese psycholoog Miguel Farias had namelijk in een interview in Vrij Nederland beweert dat het effect van mindfulness en placebo nagenoeg hetzelfde is.
In de laatste meta-analyse van 209 studies die over mindfulness verschenen is (Khoury et al., 2013), bleek dat mindfulness niet alleen effectiever is dan een wachtperiode (67 studies), maar ook dan actieve controlecondities waarin voor placebo gecontroleerd wordt (68 studies). Tot deze laatste behoren ook andere psychologische behandelingen als psycho-educatie of ontspanningstherapie.
Mindfulness bleek even effectief te zijn als cognitieve gedragstherapie (9 studies) en medicatie (3 studies).
Ik heb zijn oefening geprobeerd, maar vrees uit het resultaat te moeten concluderen dat ik nog minder talent voor meditatie heb dan Arnon Grunberg.

dag druktemaker of 'Drink je thee langzaam en eerbiedig' (Mirjam Bosgraaf Volkskrant 23 januari 2016 bijlage Sir Edmund p. 26-29):
Wat boeddhisme kan betekenen voor een mens met een volgestouwd leven, ontdekte journalist Mirjam Bosgraaf. Zes lessen voor de multitasker die het anders wil gaan doen.
1. Meditatie is champagne voor de geest
In het boeddhisme komt alles neer op meditatie. Het is het geheime wapen en het succesvolste exportproduct. Meditatie is flink in opmars onder niet-boeddhisten - misschien hebben we het hard nodig met onze stressvolle multitasklevens, waarin sociale media dag en nacht de aandacht gijzelen, en in een wereld waarin een angstig levensgevoel overheerst. Ongeveer iedereen in Hollywood mediteert, onder aanvoering van celebrityboeddhist Richard Gere. Maar ook veel Nederlanders doen het. De website zen.nl hield in 2014 een steekproef onder bijna 1.300 Nederlanders. Van hen zei 5 à 10 procent minstens een keer per week te mediteren. Al dan niet in lotushouding op een kussentje.

Het brein van de terrorist De ongemakkelijke waarheid over het terroristenbrein (Margreet Vermeulen Volkskrant 23 januari 2016 bijlage Sir Edmund p. 38-41):
Op zoek naar de wortels van het kwaad
Bommenleggers, koppensnellers, schutters die hun kalasjnikovs op terrasjes leegschieten - wie in staat is tot zulk bruut geweld, kan geen normaal mens zijn. Of toch? Wetenschappers ontrafelen een ongemakkelijke waarheid.
Wat bezezielt een ogenschijnlijk normale puber zijn studie af te breken en naar Syrië af te reizen om even later op te duiken als IS-beul in een bloederig propagandafilmpje? Het is een raadsel dat de wetenschap sinds de opkomst van IS met hernieuwde energie probeert op te lossen. In de hoop te voorspellen wie de potentiële terroristen zijn. Daar, maar ook hier - onder ons en onze kinderen. Wat leert de wetenschap over het brein van de terrorist?
Dezelfde vraag drong zich op na de Tweede Wereldoorlog over de psyche van nazi-kopstukken en bewakers in concentratiekampen. Welke mentale afwijkingen waren hier in het spel? Sadisme? Psychopathie? Schizofrenie? Jeugdtrauma's? De conclusie van die studies luidde al snel dat de sleutelfiguren in het Derde Rijk schrikbarend normaal waren. 'Iemand kan de walgelijkste dingen doen en toch van Mozart houden en een liefhebbende vader zijn', zegt Jacco Pekelder, historicus aan de Universiteit Utrecht. Het kwaad zit in iedereen, concludeerde de wetenschap.
Ondanks de intensieve speurtocht naar wortels van het kwaad staat de wetenschap met overwegend lege handen. Historicus Pekelder van de Universiteit Utrecht vindt dat de zoektocht de aandacht de verkeerde kant op stuurt. 'We moeten ons focussen op de vraag hoe we als samenleving zo effectief mogelijk reageren op extremistisch geweld. Terreur is bedoeld om angst te zaaien, groepen tegen elkaar op te zetten. Dat moeten we als samenleving niet laten gebeuren. Alleen dan beperk je de impact van het terrorisme tot een minimum.'
Een mooie theorie, vinden andere experts. Maar wel een theorie. In de praktijk zijn onverwachte dreigingen waar je geen invloed op hebt per definitie angstaanjagend. En de overheid kan en mag ook de kleinste kans om potentiële terroristen de pas af te snijden niet onbenut laten. Daarom gaat de zoektocht naar het brein van de terrorist onverdroten verder.

N. Beintema De kracht schuilt in de wederkerigheid - Hoe genomics en maatschappij elkaar versterken (p. 33):
Vandaag staat de gedachtewisseling in het context van ‘wederkerigheid’ tussen wetenschap en samenleving en dat is, om met Hegel en Marx te spreken, terecht: via These (het primaat van de wetenschap) en Anti-these (het primaat van de samenleving) komen we tot Synthese (wederkerigheid of co-evolutie van wetenschap en samenleving).”

Voor de wederkerigheid geldt de op het Ho'oponopono principe gebaseerde stelregel: 'Datgene wat je in de wereld wilt veranderen, zou moeten veranderen in jezelf, en datgene wat je zou willen veranderen in jezelf moet veranderen in de wereld'.

Wim de Lobel, De eeuwige generatie
Hoofdstuk Blauwdruk (p. 28): Paul Davies, de Engelse hoogleraar in de theoretisch natuurkunde: ”materie en energie van nature een neiging hebben tot zelforganisatie.” Hoewel hij in abstracto het bestaan van God niet ontkent constateert hij wel, dat het creatieve heelal zijn eigen zelfbewustzijn organiseert.
Hoofdstuk Het innerlijke en het uiterlijke (p. 47): De mens als bewustzijnswezen beweegt zich zowel in een innerlijke als in een uiterlijke wereld van het bestaan. Ether gedacht als oergegeven het andere is van het electro-magnetisch veld, dat zich omzet tot spiraalnevel, tot sterrenhoop, tot zonnestelsel. In het zonnestelsel bevinden zich de planeten waarop mogelijkerwijs de organische evolutie van het plantenrijk, dierenrijk en mensenrijk plaatsvindt. De mens als laatste verschijnsel verheft zich van natuurwezen tot cultuurwezen. Hij voegt aan zijn natuurlijke levensgang een dimensie toe.

De levensboom, het boek der schepping heeft 32 paden en toont een kant van de medaille. De andere kant wordt door de boom van de kennis van goed en kwaad gerepresenteerd.

Het boek I Ching toont aan de hand van 64 hexagrammen de levenscycli van het universum, de wisselwerking tussen yang en yin, hemel en aarde schepping en vernietiging. Het boek I Ching laat beide kanten zien. De I Ching kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen.

De theosofie gebruikt de matrix van 7 bij 7, met de skandha's horizontaal en de zevenvoudige samenstelling van de mens verticaal. De skandha viññana bestaat op elk ervaringsniveau, het bewustzijn van materiële zaken, het lichaamsbewustzijn tot aan de meest heldere bewustzijnstoestand van de geest.

====

Groupthink (Spiegelsymmetrie, Ethica, Navelstaren)

Federalist Papers (1788/1961:322):
If angels were to govern men, neither internal or external controls on government would be necessary.
Peter principle: In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence.
Isaac Newton: Mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen.
Onno Ruding: Het vlees is nu eenmaal zwak.

Een variant op het peterprincipe is het sprookje De nieuwe kleren van de keizer van Hans Christian Andersen.

De overlevingsstrategie, survival of the fittest heeft op goed en kwaad, de grondbeginselen van de ethiek die nooit veranderen betrekking.
Van der Hoeven gaat met de onderwijswereld overleggen over cursussen ethiek bij managementopleidingen (Volkskrant 30 oktober 2009).

Marcel van Dam Waarheen gaan de ontheemde CDA-kiezers? (Volkskrant 23 september 2010):
Het CDA was geen belangenpartij, maar een beginselpartij, een middenpartij uit principe. Als de huidige poging een rechts minderheidskabinet te formeren slaagt, komt daar een eind aan en bekent het CDA zich tot een rechtse partij, die de belangen behartigt van mensen met een volle portefeuille die dat graag zo houden.
Wijffels
In een indrukwekkend optreden in Buitenhof trok CDA-prominent Herman Wijffels de voor het CDA logische conclusie: fuseren met de VVD. Wat de richtingenstrijd in het CDA zo bijzonder maakt, is dat de founding fathers van het CDA onverbloemd stelling nemen tegen het huidige partijestablishment en hun beginselen prioriteit geven boven hun loyaliteit. Voor mensen die horen willen, was de boodschap van Wijffels duidelijk: als Verhagen volhardt in zijn tunnelvisie voor samenwerking met VVD en PVV, houdt hij het in het CDA voor gezien. Het zou mij niet verbazen als andere prominenten hem zullen volgen.

CDA-prominent Herman Wijffels heeft harde kritiek geleverd op de partijleiding van het CDA. Hij verweet die en fractieleider Maxime Verhagen tunnelvisie en gaf aan dat "niet chique" is omgesprongen met mensen die veel voor de partij hebben betekend.
De oud-informateur die betrokken was bij de komst van het laatste kabinet Balkenende stelde in het programma Buitenhof dat bij het CDA "alles dat in de weg komt opzij wordt geschoven'', om ondanks de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen toch te kunnen regeren.

De crux van het rapport ‘E i V’ zit in de relatie tussen essentie (wezen) en existentie (bestaan), tussen het zondebokmechanisme, de Wet van analogie en het marktmechanisme of met andere woorden tussen heer en slaaf (politicals en professionals) respectievelijk tussen verkoper en koper. De waarheid over het zondebokmechanisme leert ons om te kijken vanuit het standpunt van de vervolgden in plaats van dat van de vervolgers.

De waarheid over het zondebokmechanisme leert ons om te kijken vanuit het standpunt van de vervolgden in plaats van dat van de vervolgers. Voor de wetenschap is het natuurlijk niet interessant dat er niets nieuws onder de zon is. Het hersenonderzoek heeft slechts op de 3e Dimensie betrekking. Er is in zoverre van een doorbraak sprake dat oude intuïtieve inzichten van een wetenschappelijk jasje worden voorzien.

Mr H.A.J. Leewens (destijds directeur Van Ede & Partners) in Intermagazine november 1986: ‘Als het slecht gaat willen de 'politici' elkaar niet beschuldigen en dan treedt de mythe van het onschuldige lam in werking. Politieke dieren zitten in een netwerk van corruptie. Juist de enige die niet corrupt is wordt opgeofferd.
Het verhaal van Adonis behoort tot de traditie van zoenoffers, vergelijkbaar met het verhaal van Pasen.
Zoenoffer: In het traditionele christendom wordt aangenomen dat Christus de plaats heeft ingenomen van de zondebok en tegelijk, in de rol van hogepriester en onschuldig zondeloos 'lam', zichzelf heeft
opgeofferd voor de zonde van de gehele mensheid. In de Rooms-Katholieke Kerk geldt de Mis ook als onbloedige hernieuwing van dit éne zoenoffer van Jezus Christus aan het kruis.

Zorgbestuurders massaal de laan uit (Volkskrant 24 juli 2008):
Gemiddeld zitten bestuurders van bijvoorbeeld ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, of verpleeghuizen drie jaar op hun post. Dat meldt NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg.
Sierk ter Horst doet via zijn adviesbureau MC3 aan conflictbemiddeling en hielp zeventien ontslagen zorgbestuurders met ‘rouwverwerking’ en het vinden van een nieuwe baan.
Volgens Ter Horst komt 80% van de ontslagen bestuurders snel weer aan het werk, juist door de hoge omloopsnelheid in de top van de zorg. Toch noemt hij de bestuurderscarrousel onwenselijk. ‘Er is bijna geen tijd om nieuw beleid uit te zetten. De concurrentiepositie van de zorginstellingen verzwakt. Uiteindelijk heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van de zorg.’

Er is te veel aandacht voor het 'eigen koninkrijkje', de 'bv Ego' en te weinig voor het grote geheel. Het lineaire, ééndimensionale marktdenken viert hoogtij. Het gaat om dienend leiderschap. Politici lijken in het bijzonder met het virus penny wise pound foolish besmet.

Groepsdenken (bewustzijnsvernauwing) kan tot gevolg hebben dat pas wordt opgetreden wanneer het duidelijk misloopt.

Hokjesgeest, een tunnelvisie, houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden. De core business van universiteiten, de kunst van het kennisdelen, wordt door Arnold Fellendans aan de hand van het verschijnsel hokjesgeest belicht.

De wetenschappelijke verklaring voor het verschijnsel van 'groupthink' berust op de visie van Irving Janis.

Een manier om belangentegenstellingen te verkleinen is in de Stoa, de zuilengalerij van Athene, met de oer-stoïzijn Zeno van Citium ontstaan.
De Stoïcijn streeft naar een goede verstandhouding met de evenmens, in wie ook de Logos, de oerkracht van het universum, leeft, hij verwerpt alle geweld, tegen zowel mens, als dier, als natuur. Hij voelt zich, als wereldburger (kosmo-politès), verheven boven alle grenzen van ras, geslacht, nationaliteit, stand, geaardheid, enzovoort.

Antigone (Sophokles): Antigone (Gr. Ἀντιγόνη) is een klassieke tragedie van de dichter/tragicus Sophokles over Antigone uit de Griekse mythologie. Het motto van het stuk: om gelukkig te worden moet je verstandig handelen (maar wat is verstandig handelen...) en de goden niet tarten (maar wat is de goden tarten...). Het centrale thema van het stuk: Het individuele geweten versus de staatswetten; de morele of goddelijke wetten versus de menselijke wetten.
Exodos
Op dat moment deed Haemon een poging om zijn vader te vermoorden en toen dat niet lukte, liet hij zichzelf in zijn eigen zwaard vallen.

Bekend is Narcissus die over zijn eigen spiegelbeeld gebogen stond en daarop verliefd werd en die tenslotte in het water verdronk.
Narcisme is een term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf (vaak het uiterlijk), egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Iemand die narcistisch gedrag vertoont, noemt men een narcist.
Het tegenovergestelde van egoïsme is altruïsme.

Floris Blom Een narcist als chef De resultaten van een onderzoek dat het Amerikaanse tijdschrift The Economist in augustus 2006 publiceerde, wijzen uit dat managers meer dan de gemiddelde mens een narcistische persoonlijkheid hebben. Dat is begrijpelijk. Je moet meer dan gemiddeld van jezelf overtuigd zijn om überhaupt een hogere leidinggevende functie te willen ambiëren. Een zekere mate van narcisme is niet ongezond; narcistische trekjes heeft ieder mens. Narcisme kan als stuwende kracht fungeren achter een mens en daarmee zijn/haar organisatie. Soms echter zijn de narcistische trekken uitvergroot aanwezig en vertoont de persoon in kwestie problematisch, dwingend-overheersend gedrag jegens zijn omgeving. Dan spreken we van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Wie (m/v) aan deze stoornis lijdt, beschouwt zichzelf als geniaal en superieur. Hij overdrijft zijn goede eigenschappen en prestaties. Hij is op zoek naar aandacht en bevestiging en hij wil gevreesd worden. Hij manipuleert en gebruikt anderen om zijn doel te bereiken. Hier komt bij dat hij een onderontwikkeld inlevingsvermogen heeft. Hij houdt geen rekening met de gevoelens, behoeften of opvattingen van anderen, voelt zich boven de wet verheven en ontsteekt in blinde woede bij tegenspraak of tegenwerking. Hij selecteert zijn naaste medewerkers vooral op het vermogen en de bereidheid om zijn hielen te likken en ja te knikken.

De basis van NPS wordt in de jeugd of vroege volwassenheid gelegd. Vaak wordt de oorzaak gezocht in misbruik of trauma's die veroorzaakt kunnen zijn door ouders, andere invloedrijke volwassenen of zelfs leeftijdsgenoten. In dit kader kan NPS worden gezien als een verdedigingsmechanisme dat op gevoelens van minderwaardigheid is gebaseerd.

Volgens Prof. dr. P.A.E. (Lisa) van de Bunt is een cultuurveranderingen doorvoeren geen sinecure:
3. In de politiek heerst een merkwaardig ongefundeerd optimisme over de maakbaarheid van organisaties. Van bovenaf de knop omzetten en de organisatie moet maar volgen. De organisatie als willoze marionet in handen van de politieke machthebbers. Voor iedereen die geen vreemdeling in Jeruzalem is: dit klopt niet met de werkelijkheid van alledag. Veranderingen binnen organisaties zijn over het algemeen al zeer weerbarstig. Dit geldt in nog heviger mate voor ambtelijke organisaties wegens de veelheid van procedures die er heersen, tegenstrijdigheden in de te volgen richting, gebrek aan heldere doelen, korte termijn denken en wegens de “cultuur” bij het zittende personeel. Er zijn de afgelopen twintig jaar ontelbare pogingen gedaan om verandering aan te brengen binnen ambtelijke organisaties met bedroevend weinig resultaten die op de korte termijn zijn gerealiseerd.

In een bureaucratie geldt, enigszins gechargeerd, wie werkt maakt fouten, wie geen fouten maakt maakt promotie. 'Carrièremanagers' maken geen fouten omdat ze ook geen enkele inbreng hebben gehad. Een kenmerk van personen met NPS is dat ze in grijze muizen gedrag excelleren. De cultuur in een organisatie dient zodanig te zijn dat managers met NPS op een gezonde manier, met humor worden gecorrigeerd.

De relatie tussen navel (buik) en hart (p. 15):

De bijlage van hoofdstuk 2.1.1 bevat twee modellen om de zevenvoudige samenstelling van de mens weer te geven, een van de Purucker en een van Pryse. De overeenkomst tussen beide modellen vormt de doorsnede ‘Voertuig, Dierlijk-astrale-Ziel, Ziel en Geest’ van de Joodse Kabbalah.
De viervoudige indeling van de Kabbalah geeft de zevenvoudige samenstelling van de mens compact weer. Het is de basisstructuur, die in het boek van Pryse ook wordt weergegeven als 'Genitaliën - Navel - Hart - Hoofd'. Pryse werkt in zijn vierkant ‘I – II – III – IV’ het vierkant van de Joodse Kabbalah zeer gedetailleerd uit.
Het zal niet nodig zijn te zeggen dat beide auteurs uitgaan van de aanwezigheid in de Natuur van het Ene eeuwige element, het onkenbare 1e Beginsel van de theosofie. De tien beginselen van de mens bestaan uit een hogere en lagere Triade en een viertal. De twee driehoeken, Triaden beelden het conflict tussen de geestelijke- en dierlijke principes uit. De twee Triaden en het viertal beelden de tien Sephiroth van de Levensboom uit.
De “staf” (p. 96) waarmede het goddelijke kind de volkeren zal hoeden, is natuurlijk de caduceus (11e dimensie) van Hermês, de voorbeeldige schaapherder van de zielen. In de oudere mythologie vindt men deze magische staf in de hand van Neb, de God van wijsheid en “de bewaarder van de scepter van kracht”.

Van elk van deze negenenveertig constellaties (sterrenbeelden) wordt gezegd, dat ze een principe, kracht of hoedanigheid in de mens zelve symboliseren; het gehele stelsel vormt een symbolisch wezen, een hemelse mens (Adem Kadmon of Tetragrammaton), uitgebeeld op de sterrenhemel.
Benjamin Adamah schrijft in zijn boek Nulpunt Revolutie over Adam Kadmon ons zuiver negentropische alter ego.

De éne werkelijkheid is dat het universum in het menselijke bewustzijn wordt weerspiegeld. De driehoek van Pythagoras en de categorieën van Aristoteles symboliseren al hoe de innerlijke wereld met de uiterlijke wereld, 'Wat en Hoe; Hoe en Wat' met elkaar worden verbonden.
De éne werkelijkheid, de reflecties van de metafysica op de werkelijkheid vormen een samenhangend symmetrisch geheel.

De éne werkelijkheid, de eeuwige wederkeer beweging drukt de eenheid uit. Teilhard de Chardin: Alles divergeert en moet ook weer convergeren, zich samensluiten.

Het bewustwordingsproces bestaat uit de wederkerigheid tussen het vrouwelijk en het mannelijk, tussen 'Chaos, Gaia en Eros' en het 'Goede, Ware en Schone', tussen materie en geest, tussen lagere en hogere Triade, tussen chaos en harmonie, tussen navel (Epithumia) en hart (Thumos), tussen begin en het einde, tussen Alpha en Omega.
De Goddelijke liefde (het Schone), Eros (thumos) zorgt voor het verbinden terwijl daarentegen de omgekeerde weerkaatsing van Eros (Epithumia) voor het scheiden zorgdraagt. De negatieve betekenis van Eros staat voor wellust, driftleven, epithumia.

 

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.