Ken Wilber en Daniel Ofman

Zenmeester Rinzai: Zolang iemand bij zijn oefeningen nog enig doel heeft, wordt hij weer door dit doel gebonden en kan uiteindelijk niet bereiken wat in feite zo gemakkelijk toegankelijk is.
Rob Ek: Wat je zoekt, blijkt er al die tijd al geweest te zijn.

Rob Ek: "Er is geen persoon die vrij kan zijn van angsten en verlangens, want de persoon bestaat uit de bedachte combinatie lichaam, voelen, denken. De persoon maakt deel uit van de duale wereld, dus bestaat uit louter tegenstellingen. De persoon, de zoeker, kan zijn ware aard niet zien.
Het is juist omgekeerd: de persoon wordt gekend door Bewustzijn. De hele spirituele zoektocht komt er op neer dat er een realisatie komt dat de persoon geen eigenstandigheid heeft, zelf niet het subject is, en dat het enige echt bestaande 'Ik' het onkenbare -maar o zo dichtbije- Zien zelf is".

Integrale visie (Sri Aurobindo, Integrale denktrant, 'Wereldbrein en Cybernetica', 'Innerlijk en Uiterlijk')

CORBETT'S AQAL CUBE (Joe Corbett):
The Dark AQAL
I think there is great merit in converting the AQAL square into an AQAL cube. But rather than reinventing the wheel, or the Kosmic Mandala, with a whole new and confusing set of terminology, we can leave the existing AQAL intact as it is and add a single z-axis designating the manifest and unmanifest realms. Thusly, four new quadrants are opened-up with matching terminology, only with the prefix of unmanifest body, unmanifest mind, unmanifest collective subjectivity (soul), and unmanifest collective objectivity (spirit). This new quadrant realm is not some fanciful extra that complicates and overwhelms the AQAL square with redundancy and confusion, but rather is vital in order to understand the underlying forces that help to generate and evolve the phenomena in the manifest AQAL square.

De hamvraag is hoe kijken we tegen de oerproducent van de grondstoffen aan?
Het boek Mystiek van Bruno Borchert (p. 168): Grote mystieken zoals Boeddha en Jezus gaven als leidraad aan: het egocentrische, hebzuchtige ‘ik’ prijsgeven, vrijkomen uit begeerte, arm van geest worden.
Het ik beleeft dan zijn diepste grond niet vanuit het ik zelf, maar vanuit de andere kant van deze grond: God.
169: In Krishna en de bhakti-yoga wordt oosterse mystiek menselijk warm, in het neoplatonisme wordt de werkelijheid een schaduw van het echt Werkelijke. De technische houding toont nu haar verderfelijke keerzijde in zover de mens zich hooghartig als centrum van de kosmos waar wil maken. Zonder de nodige eerbied. Echter, alleen maar harmonie, alleen maar respect voor de natuur, alleen maar rust, alleen maar orde in zichzelf, alleen maar zich invoegen in de grote kosmische weg, dit alles zou de welvaart onmogelijk maken, evenzeer als de inzet om armoede en onrecht op te heffen.

Het is mogelijk de Tetrade, de Tetraktis van Pythagoras, de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) en de vier oorzaken-leer van Aristoteles, met elkaar te verbinden. De tien categorieënleer van Aristoteles wordt in de publicatie Kwaliteitskundig kader toegelicht.

Pythagoras enAristoteles:  
1. Atman3. Suksma Sarira1. "wezen(lijk)-zijn" 
MonadeTriade7. bv. gezeten-zijn (positie)9. "doende-zijn" (actie)
4. Doeloorzaak ----2. Werkoorzaak5. "wààr?-zijn" (plaats)3. "hoedanig?-zijn" (kwaliteit)
|||| 
1. Stofoorzaak ----3. Vormoorzaak2. "hoe groot?-zijn" (kwantiteit)4. "met betrekking tot iets-zijn" (relatie)
TetradeDuade10. "ondergaande-zijn" (passie)8. bv. geschoeid-zijn (habitus)
4. Sthûla-sarira2. Karana Sarira 6. "wanneer?-zijn" (tijd); Snijpunt 2./3. en 4./5.

In het linker kwadrant is ook de indeling volgens Subba Row (Subba Row) opgenomen. Subba Row deelt de beginselen in de mens en de kosmos op gelijke wijze in. Dit komt overeen met de weerkaatsing van de microkosmos in de macrokosmos. In het rechter kwadrant is een poging ondernomen om de tien categorieënleer van Aristoteles schematisch weer te geven.

In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme harmonie creëert. Dit terugkoppelingsmechanisme heeft op de levenskunst, de zin van het leven betrekking. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel. Het ultieme ordeningsprincipe, de negentropie of het IBS (integraal besturingssysteem) van Ken Wilber is al millennia bekend.

KernkwadrantOfman:4Ddenkraam Ofman& Ken Wilber:MacrokwadrantKen Wilber
  HolosLogos (Welzijn)Akasha-kronieken
Creativethink >>>>GroupthinkSamenwerkingskrachtVoedingskrachtCultuur van waardenSociaal, Systeemtheorie
1. Daadkracht >>>>3. Drammerigheid4. Wij-kant ----2. Zij-kant4. Innerlijk/Collectief ----2. Collectief/Uiterlijk
||||||
4. Passiviteit <<<<2. Geduld1. Het-kant ----3. Ik-kant (x)1. Individueel/Uiterlijk ----3. Innerlijk/Individueel
Chaos <<<<ZelfreguleringVormkrachtBeeldkrachtGedragsmatigIntentioneel
  Mythos (Eros, Welvaart)Theos Meta-leren

(x) Daniel Ofman, boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties (p. 114, 183).
De Ik-kant, Het-kant en Wij-kant bij Daniel Ofman komen met de Ik-kant, Het-kant en Wij-kant in het model van Ken Wilber overeen (Ken Wilber, boek Een Beknopte Geschiedenis van Alles p. 137).

Daniel Ofman, aardse kringloop  
Invoer ----Verwerking ----Uitvoer ----Feedback
3. Ik-kant (x) -1. Het-kant -4. Wij-kant -2. Zij-kant
Beeldkracht -Vormkracht -Samenwerkingskracht -Voedingskracht
   
Ken Wilber, aardse kringloop:  
Innerlijk/Individueel -Uiterlijk/Individueel -Innerlijk/Collectief -Uiterlijk/Collectief
IntentioneelGedragCultureelSociaal systeem

De Integrale visie, het 5Ddenkraam verbindt de aardse met de hemelse, de natuurlijke kringloop (lemniscaat).

Alexander Zöllner:
C.G.Jung noemde die fase van ego-ontwikkeling het individuatieproces waarbij ‘anima’ en ‘animus’, de zogenaamde mannelijke en vrouwelijke aspecten van het menselijk bewustzijn, bijeen komen en integreren.
Wilber beschrijft die fase als de groei naar een ‘geïntegreerd zelf’.

1. Intentioneel (Individueel subjectief)
Wanneer we de aandacht naar binnen richten om de structuur van ego te onderzoeken is dat een intern en voor de buitenwereld onzichtbaar proces. De ander kan niet zien wat er bij mij van binnen gebeurt. De eerste dimensie van groei is dus intern, subjectief en individueel.

2. Gedrag (Individueel objectief)
Mijn inzichten en ervaringen krijgen pas echt betekenis als die tot uitdrukking komen in de objectieve, zichtbare wereld. Dit is de wereld van vorm, van gedrag en manieren van doen die een buitenstaander kan waarnemen. De tweede dimensie is daarom ook individueel, maar nu extern, zichtbaar en herkenbaar in gedrag.

3. Cultureel (Collectief subjectief)
Mijn ontwikkeling, de inzichten die ik opdoe, de waardering of afkeuring daarvoor, staan niet op zichzelf maar spelen zich af binnen een context. Ik maak deel uit van een cultuur met zijn eigen waarden, overtuigingen, manieren van doen, met zijn beperkingen en ruimte. De heersende cultuur is niet direct zichtbaar maar oefent niettemin grote invloed uit op mijn belevingswereld. De derde dimensie van groei is daarom de ontwikkeling van cultuur, de context waarbinnen ik mij ontwikkel en die op zijn beurt beïnvloed wordt door mijn ontwikkeling.

4. Collectief objectief (Sociaal systeem)
De vierde dimensie is die van de concrete objectief waarneembare omgevingsfactoren die mijn groei ondersteunen of belemmeren. Ik word er door beïnvloed maar de structuren die ontstaan zijn tevens een uitdrukking van mijn ontwikkeling. Dit is de dimensie waarin de cultuur zich zichtbaar uitdrukt in een bepaalde vorm van organisatie, van structuur of systeem. Het is de collectieve, objectief waarneembare en externe dimensie van de wijze waarop mijn omgeving georganiseerd is, en hoe ik die wil organiseren.

Vier richtingen
Bewustzijnsontwikkeling kan dus nooit een exclusief intern proces zijn. Alle vier dimensies maken hier deel van uit. Wie één of meerdere dimensies probeert uit te sluiten, loopt vroeg of laat vast. Mijn nieuw verworven inzichten zijn pas van belang als die een vertaling vinden in mijn gedrag, in mijn bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en van de structuren waarbinnen ik leef. Dit gegeven onderstreept nog eens dat bewustzijnsontwikkeling een bijdrage is aan maatschappelijke ontwikkeling.

Het model van integrale ontwikkeling is revolutionair in ten minste twee opzichten:
1. Objectief én Subjectief
Het model helpt om afstand te nemen van de ‘flatland’ visie als zou de objectieve wereld meer ‘waar’ zijn dan de subjectieve beleving daarvan. In dit model worden de subjectieve en objectieve wereld aan elkaar gelijkgesteld. De subjectieve wereld is niet ondergeschikt, niet slechts een persoonlijke inkleuring van iets wat ‘méér’ waar is. En andersom, de objectieve wereld is niet langer iets buiten mij, iets waar ik feitelijk niet echt mee verbonden ben. In dit model is de objectieve wereld en hoe ik die waarneem en waardeer, een rechtstreekse uitdrukking van mijn innerlijke, subjectieve beleving. Het model geeft aan dat er feitelijk niet zoiets bestaat als een innerlijke wereld die los staat van de zogenaamde buitenwereld. Er is maar één wereld en die kent vier dimensies die innig met elkaar verbonden zijn.

2. Ontwikkeling en groei kennen richting
De vier dimensies ontwikkelen zich allemaal van eenvoudig naar complex, van primitief naar verfijnd, van beperkt naar ruimer en omvattender. In overeenstemming met het gestelde ten aanzien van de ‘Great Chain of Being’, en het Spiral Dynamics model, keert hier het idee terug dat ontwikkeling niet willekeurig is maar richting kent, uit een aantal fasen bestaat, en zich beweegt in een steeds hogere mate van inzicht en overzicht, ofwel een toenemend niveau van bewustzijn.

Raymond Lull reikt met zijn Ars generalis ultima een methode aan waardoor het mogelijk wordt de éne werkelijkheid, in een flits, godsbeeld te ervaren. Raymond Lull gebruikt het uitgebreide model van Aristoteles, dat niet vier, maar tien categorieën toepast.

De symmetrische bouw van de natuur wordt door Blavatsky in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model “Macrokosmos = Microkosmos” van de esoterie weergegeven.

De getallensymboliek die in De Bijbel als schepping van Friedrich Weinreb naar voren komt sluit nauw op de symmetrische bouw van de natuur van Blavatsky aan (p. 85):
De Bijbel is niet gegeven als historie-bron, als verzameling van min of meer primitieve, min of meer acceptabele, min of meer soms indrukwekkende verhalen, hij geeft ons de mededeling, zoals een vader die aan zijn kinderen geeft, hoe de wereld is en waarom zij zo is en wat de zin ervan is en waarom zij bijzonder, onovertreffelijk goed is.
Wij zien dus uit dat verhaal van de 26 geslachten die het stempel dragen van de naam Here, het stempel 10 – 5 – 6 – 5, dat de naam Here iets heel speciaals is.
Het getal 26 komt nl. nog op een andere plaats op bijzondere wijze naar voren. De eerste letter, de aleph, de 1 dus, is in zijn vorm opgebouwd, - en ook dat is geen toeval, gezien de hele systematiek in het verhaal en in het woord, - uit 2 elkaar spiegelende jods’, uit twee elkaar spiegelende “tienen”, met als spiegel een “waw” een 6 dus.

Kirsten van Dijkhuizen- van Calck, (zoeken: Titel 'Sefer Jetsirah' auteur: Dijkhuizen) boek van de schepping Sefer Yetsirah (hoofdstuk 1:13):
‘In het mysterie van de 3 Moederletters Alef, Mêm, Sjien'. De 3 door G'd gekozen letters van Zijn Tetragrammeton lopen parallel met deze bovengenoemde Moederletters.
De as is bepaald door de neutrale letter Vav. Jod is these, Hêh is antithese en Vav is synthese. Omdat Vav synthese is, is dat het nulpunt. De richting is bepalend door je vast te houden aan de volgorde van de 2 letters Jod en Hêh. Dit is de positieve richting. Een voorbeeld: omhoog is JHV. Beneden is HJV; HJ is op de negatieve volgorde. De negatieve richtingen zijn: beneden, west en noord. De positieve richtingen zijn omhoog, oost en zuid.
Kortom:
Kether is de Oorzaak,
Malchoeth het Gevolg,
Chochmah is water,
Binah is Vuur en de resterende 6 Sefiroth zijn de 6 richtingen.

Een winkelhaak waarvan de lengten van de benen zich verhouden als 3 : 4 verwijst naar de stelling van Pythagoras, omdat men hiermee een driehoek kan construeren waarvan de zijden zich verhouden als 3 : 4 : 5 en is tevens het symbool van Gods liefde en de naastenliefde, maar verwijst ook naar de verhouding tussen God en de wiskunde als taal van de schepping. (Als dit je doet denken aan de veel latere vrijmetselaarssymbolen -winkelhaak en passer- is dit inderdaad evenmin toeval!)

Het Ether-paradigma en het 5D-concept worden naast elkaar gebruikt en passen in het 5Ddenkraam van de Bewustzijnsschil. Het Ether-paradigma heeft als vertrekpunt de materie, elektromagnetisme, de relatieve ether van René Meijer. Het 5D-concept belicht de 5e Dimensie vanuit een filosofisch perspectief. Het is net als met Geest en Lichaam, hemel en aarde, Zo boven, Zo beneden, top down en bottom up, deductief en inductief. Het zijn de twee complementaire kanten van een medaille, die beide de kwintessens tot uitdrukking brengen. Of met andere woorden het Ether-paradigma begint bij 4 en eindigt bij 5 en het 5D-concept begint bij 5 en eindigt bij 4.

De kwadranten zoals die boven zijn weergegeven komen niet met het onderstaande standaardkwadrant van Ken Wilber overeen. De kwadranten boven zijn op basis van het boek van de getallen, volgens de scheppingssystematiek Monade, Duade Triade en Tetrade van Pythagoras uitgewerkt.
Eduard Schuré geeft in zijn boek De grote Ingewijden (p. 217/223) een heldere beschrijving van de Monade, Duade, Triade en Tetrade.

De wijsheid van Pythagoras is met het esoterisch Boeddhisme verwant. De leer van Laozi en Confucius uit China is nauw met de filosofie van Pythagoras verweven. Het is namelijk ook op de drie kringlopen 'Scheppen, Behouden en Vernietigen' (Trimurti) gebaseerd. Dit komt ook naar voren wanneer de vijf-elementenleer van de Traditionele Chinese Geneeskunde met de boeddhistische invalshoek wordt vergeleken. Pythagorisme is de term die gebruik wordt om de esoterische en metafysische opvattingen van Pythagoras en diens volgelingen te benoemen.

Na het lezen van het artikel Autisme wereldreligies moet doorbroken in de Volkskrant van 18 oktober 2003 is met het verzamelen van informatie voor het rapport ‘E i V’ daadwerkelijk een begin gemaakt. De kwintessens die in het rapport ‘E i V’ naar voren komt wordt aan de hand van een zogenaamde 'Bewustzijnsschil' geïllustreerd. De schil is uit de vijf definities Ether-paradigma, Reflexief bewustzijn, Meta-leren (het Nieuwe leren), de Hermeneutische cirkel en de Unificatietheorie (zie onderstaande middelste kwadrant) samengesteld. De hierbij gevolgde denkwijze wordt door de publicatie Het transcenderen van de conceptueel-symbolische kode van Francis Heylighens weergegeven.

De samenstelling van de evolutionaire 'Bewustzijnsschil' of de matrixstructuur van het thema Eenheid in Verscheidenheid:

PythagorasKompaskwadrantFysicaUnificatietheorieEther-paradigmaReflexief bewustzijnMeta-leren   Metafysica, Hermeneutische cirkel
Monade (1 +7)1e DimensieLeegte, EnergieEther-paradigmaPersoonlijkheidTrias politicaGrenzen doorbreken SprekenMythos
Duade (2 + 6)2e DimensieRuimteReflexief bewustzijnCommunicatieDe Ander als spiegelDe Ander centraal LuisterenLogos
Triade (3 + 5)3e DimensieMaterieMeta-lerenCultuuroverdrachtCultuuroverdrachtVier edele waarheden SchrijvenTheos (Zenders)
Tetrade4e DimensieTijdHermeneutische cirkel5DdenkraamVierde machtHoofdroute LezenHolos (Ontvangers)

Francis Heylighen licht bewustzijn toe aan de hand van vijf gezichtspunten ‘Sensation, Awareness, Experience, Self-awareness en First-person experience’. Net als bij NLP wordt er van een metamodel (Meta-model, Metamodeling) gebruik gemaakt. Al zijn in dit kader ook de inzichten van Ned Herrmann, Carl Jung, David Kolb en Timothy Leary interessant.

Pythagoras enAristoteles:Unificatietheorie enBewustzijnsschil:Ervin laszlo enFrancis Heylighen:
MonadeTriade1. Zwaartekracht (M/V)3. Spiegelsymmetrie4. Self-awareness2. Awareness
4. Doeloorzaak ----2. Werkoorzaak4. Hermeneutische cirkel ----2. Reflexief bewustzijnHolos ---Logos
||||||
1. Stofoorzaak ----3. Vormoorzaak1. Ether-paradigma ---3. Meta-lerenMythos ---Theos
TetradeDuade4. Materiesymmetrie2. Tijdsymmetrie1. Sensation -3. Experience
    5e element First-personexperience

De kwintessens is de aanduiding voor dat waar het in wezen om gaat, het wezenlijke van een zaak of gebeurtenis, de kern van de zaak, het hart, het niet-materiële (oerstof). Het draait uiteindelijk om de 5e dimensie, de Dodecaëder van Plato. Deze dimensie brengt de Kwintessens, de ‘Eeuwige wederkeer’ (Perennial philosophy, Sanātana Dharma, de opwaartse - en neerwaartse spiraaldynamiek), de Eeuwige terugkeer van Friedrich Nietzsche tot uitdrukking.

Voor Alpha en Omega, die door een punt worden gesymboliseerd, is er maar een route.
Het is mogelijk de éne werkelijkheid vanuit een nieuw gezichtspunt te belichten. Het rapport 'E i V' wil aantonen dat de kwintessens van het verhaal echter gelijk blijft. De structuur van de eeuwige wederkeer impliceert een Droste-effect. Dit proces van zelfverwijzing heet recursie (chaostheorie).
Om de spiraalwerking te verklaren biedt, net als het boek Het spiegelende brein van Marco Iacoboni, de fractale zelfgelijkvormigheid een handvat.
Het is het zelfbewustzijn, het reflexieve bewustzijn dat mensen kenmerkt.
Reactie van Jules Ruis naar aanleiding van mijn vraag Is zelfgelijkvormigheid een eigenschap die zelfbewustzijn mogelijk maakt?
Jules Ruis veronderstelt dat het ontstaan van elementen in de natuur (net zo als dat pixeltje op het scherm) door bepaalde informatie wordt aangestuurd. De opgeslagen informatie heeft naar zijn mening iets met genen, memen en zelfbewustzijn te maken. Het samenspel van genen en memen noemt hij het speelveld van de ziel.

In het rapport 'E i V' worden kwadranten gebruikt om de samenhang, de eenheid van de grote verscheidenheid aan thema’s, te illustreren. De definitie Unificatietheorie bevat het algemene raamwerk, de definities 4, 5, 6, en 7 in het bovenstaande middelste kwadrant geven een verbijzondering, die ook weer met behulp van kwadranten worden verklaard. Elke definitie geeft een toelichting op meta-niveau, de kwintessens. De bewustzijnsschil bestaat uit de hiërarchie van 4 logische niveaus. Iedereen leeft, bewust of onbewust tegelijkertijd op de 4 niveaus. Het model gaat net als NLP er vanuit dat zaken van een niveau op de onderliggende niveaus doorwerken.

Het model van Robert Dilts bestaat uit de hiërarchie van 6 logische niveaus. Iedereen leeft, bewust of onbewust tegelijkertijd op de 6 niveaus. Het model gaat er vanuit dat zaken van een niveau op de onderliggende niveaus doorwerken. De kernvraag is op welk niveau is er een probleem?

Uiteindelijk draait alles om zes niveaus. In de Bijbel is de 7e dag een rustdag. Voor de zevende dag geldt these + antithese = synthese. God en Zoon staan diametraal tegenover elkaar, maar vormen met de Heilige Geest een drie-eenheid. In de Drie-eenheid God, Zoon en Heilige Geest (these + antithese = synthese) zit het eenheidsbewustzijn verborgen. De cirkel is rond.
Het mechanisme 'These + Antithese = Synthese' van Hegel biedt een handvat om het verticale bewustzijn te doorgronden.
Volgens Rinus Kiel heeft Hegel de deur geopend naar een volstrekt relativisme. Maar diametraal tegenover het volstrekt relativisme staat het volstrekt absolutisme.
Tegenover het aardse staat het hemelse, tegenover het relatieve staat het absolute, tegenover Chaos, Gaia en Eros staat het Goede, Ware en Schone, tegenover Asat staat Sat, tegenover Alpha staat Omega. De kwintessens houdt in dat tegenover een verstikkende deken van eenvormigheid de Eenheid in Verscheidenheid staat.

Het artikel Dualiteit in de evolutie: Wanneer deze twee triaden zich verenigen, werken de goden in chaos, de monaden in theos en de atomen in kosmos. Wanneer we iedere triade individueel beschouwen, zien we dat aan de spirituele zijde de goden door de monaden werken, en de monaden door de atomen, terwijl aan de materiële zijde, chaos in theos werkt en theos in kosmos. Het begripsvermogen van de mens verdeelt het gemanifesteerde universum in twee onderling afhankelijke delen: de zonzijde, de geestelijke of goddelijke zijde van de natuur; en de schaduwzijde, het voertuiglijke aspect. De triade van het licht bestaat uit Goden-Monaden-Atomen (De Geheime Leer deel I, p. 606, 675); en de voertuiglijke triade betaat uit Chaos-Theos-Kosmos (De Geheime Leer deel I, p. 373).

Schurés theorieën zijn ook terug te vinden in het veel minder toegankelijke boek The Secret Doctrine (1888) van de stichtster der theosofie, Helena Blavatsky. Een en ander gaat uiteindelijk terug op de oeroude principes van de Sankhya, één van de zes darshana’s of principes van de oude Indiase filosofie. Deze laatste leert dat ‘de essentie’ (god of Brahma) emaneert in twee krachten: prakriti oftewel materie, en shakti oftewel vuur. De essentie zelf trekt zich vervolgens terug.

Alle materie heeft drie fundamentele gunas of eigenschappen – Rajas (scheppend), Sattva (instandhoudend) en Tamas (vernietigend). Deze drie-eenheid is tevens te vinden in Brahma, Vishnoe en Shiva, echter goden zijn niet belangrijk in de Sankhya school.

Benedict Broere A + O + S (Analyse + Ontwerp + Synthese). Variatie en Omega. Variatie en Omega Over een filosofie voor een meer zinvolle en harmonieuze wereld, Shiva -- Brahma -- Vishnu.

De natuur (prakriti) heeft drie basishoedanigheden, of geaardheden, (de drie guna's: sattva, rajas, en tamas).
Canto 10 (3) S'rî S'uka zei: 'S'iva, die altijd verenigd is met zijn s'akti, wordt aanbeden in zijn drie manifeste guna-aspecten: de emotie [zijn sattva], de autoriteit [zijn rajas] en de traagheid [zijn tamas], en is aldus [de belichaming van] het drievoudige van het ego.
Vyâsadeva boek S'rîmad Bhâgavatam, Canto 7, Hoofdstuk 1:
(10) Als Hij het zo verlangt om materiële lichamen te scheppen voor de levende wezens manifesteert de Allerhoogste, Hij overwegend in Zijn eigen schepping, de geaardheid hartstocht; verlangend op te treden in verschillende gedaanten is Hij in de geaardheid goedheid en als de Beheerser er aan toe is de zaak af te ronden geeft Hij als zodanig aanzet tot de geaardheid der onwetendheid [zie: B.G. 9: 10].
Tekst 10:
Wanneer de Allerhoogste Godspersoon de verschillende soorten lichamen schept en elk levend wezen naargelang zijn aard en baatzuchtige activiteiten een bepaald lichaam toekent, reactiveert Hij de geaardheden der materiële natuur - sattva-guna, rajo-guna en tamo-guna. Dan gaat Hij, als Superziel, elk lichaam binnen en zet de geaardheden aan het werk: sattva-guna voor de instandhouding, rajo-guna voor de schepping en tamo-guna voor de vernietiging.
Fay van Ierlant De drie guna’s zijn: tamas van de wortel tam wat verstopping, uitputting, zonder beweging betekent; rajas van de wortel raòj wat verkleurd, rood worden betekent, in hoge activiteit; sattva van sat, staat van zijn, wat slaat op een toestand van evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke beginsel in dingen of toestanden wanneer vorm en energie in evenwicht trillen.
Bij de drie guna’s tamas (these) rajas (antithese) en sattva (synthese) draait het om het principe van de ‘eenheid der tegendelen’, het overbruggen van tegenstellingen, het principe van complementariteit dat al door Heraclitus naar voren is gebracht.

Peter Heehs, Sri Aurobindo, een korte biografie, 'The life divine’:
P. 173: Wat de huidige mensheid nodig heeft, is niet de definitieve overwinning van één ideologie op alle andere, maar een gemeenschappelijke menselijke inspanning gebaseerd op de harmonie van de verschillende wereldbeschouwingen. Een belangrijke stap in die richting zou de integratie zijn van de twee voornaamste wijzen waarop het bestaan kan worden gezien: de spiritualiteit bewaard in de religieuze tradities van het Oosten, en de praktische geest, zoals vertegenwoordigd door de politieke en economische stelsels van het Westen. Sri Aurobindo keek daarop vooruit toen hij in 1916 schreef: Het belangrijkste vraagstuk van deze tijd is of de toekomstige vooruitgang van de mensheid zal worden beheerst door de moderne economische en materialistische geest van het Westen, danwel door een nobeler pragmatisme, geleid, verheven en verlicht door spirituele cultuur en kennis…etc.

Het dragende principe van alle Zijn is het Zelf of de Geest. Zijn heeft drie aspecten (Drie-eenheid): trancendent (Hoogste Zijn, boven individu en kosmos, identiek met het essentiële Goddelijke wezen, het ruimteloze en tijdloze Absolute), kosmisch (Universele Zelf, de Geest zich manifesterend in oneindige zelfuitbreiding, de inwonende Geest, in alle wezens gelijk) en individueel (het ware Individuele Zelf, het essentiële individuele bewustzijn, onveranderlijk en vrij, niet aangetast door begeerte, ego en onwetendheid). Voor de hoogste spirituele waarneming onthult de Ene niet drie, maar één, zij worden drieënig.

Brahman (eeuwige, goddelijke Werkelijkheid, Absolute werkelijkheid) bestaat uit het passieve en actieve Brahman. Passieve Brahman is het besef van een of andere enige en opperste Realiteit. Sri Aurobindo zei dat, toen hij in het passieve Brahman overging, het besef van het zelf, van het ‘ik’ totaal verdween. Maar de waarheid is een eenheid die slechts binnen een synthetische visie kan worden gevat. Er bleef een kloof tussen het passieve en het actieve Brahman. De ‘kloof’ werd gedempt door de derde fundamentele realisatie, die van de opperste Werkelijkheid, met het statische en het dynamische Brahman als de twee aspecten ervan. De spirituele verandering bereikt haar hoogtepunt in een duurzaam stijgen van het lagere bewustzijn naar het hogere, gevolgd door een doeltreffende duurzame neerdaling van de hogere natuur in de lagere. Die ontdekking en dat tweevoudige proces vormden de vierde van de vier fundamentele verwezenlijkingen van zijn yoga.

Chaospunt
Simon Vinkenoog: Kies: 'WereldInBeweging' Sri Aurobindo

Universeel model, Kringloop:

Pythagoras:Boeddhisme (Samsara en Nirwana):Friedrich Nietzsche:Carl Jung:Sri Aurobindo:
1. Monade4. ‘Gulden Middenweg’, beëindigen van ‘lijden’ZarathustraArchetype (Unus Mundus)Opperste werkelijkheid
2. Duade3. Beëindiging van ‘lijden’ÜbermenschGroeiPassieve Brahman
3. Triade2. Ontstaan van ‘lijden’Wil tot macht‘Dubbele natuur’, aanpassingActieve Brahman
4. Tetrade1. Het ‘lijden’Eeuwige terugkeerEnantiodromie (Homeostase)‘Ik’, het zelf

De drie verenigende Logoi van de Esoterie:

Eenheid inVerscheidenheid Danielle AudoinTheosofie (1 - 2 - 3 - 4): 
Pythagoras 1e Logos, Monade3e Logos, TriadeRudolf SteinerAntroposofie: 
    1. Hogere Zelf3. Astrale lichaam (Hogere "ego", manas)
MonadeTriadeGod ----GeestGeestmens ----Geestzelf (omgevormd Astraallichaam)
||||||
TetradeDuade4. Lichaam ----ZoonFysiek lichaam ----Levensgeest (omgevormd Etherlichaam)
  Tetrade2e Logos, Duade4. Fysieke lichaam2. Lagere denken (Geestelijke ziel, buddhi)

In het oude Oude Testament verwijst het visioen van de profeet Ezechiël ook op de samenhang tussen de 4 elementen.
Letterlijk betekend Merkaba (merkava) lichtvoertuig of strijdwagen. De Merkaba duikt voor het eerst op in de Bijbel. In een nogal mystieke passage beschrijft de profeet Ezechiël een ontmoeting met God. Hij ziet vier wezens in een gouden gloed, elk met vier gezichten en vier vleugels. ‘Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer, als bliksemstralen.’ Elk van deze wezens heeft een wiel aan zijn voeten: ‘De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turkoois en ze hadden alle vier dezelfde vorm: ze leken op een wiel in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee zonder om te draaien.’ (Ezechiël 1:13b-14 en 16-17)

Volgens de Niewsbrief juni 2007 ziet de vergeestelijkte mens er als volgt uit:

Antroposofie  Theosofie
7. Geestmens als omgevormd Fysiek Lichaam1. Stoffelijk of Fysiek LichaamHogere wereldenGeestelijke wereld
6. Levensgeest als omgevormd Levenslichaam2. Ether- of LevenslichaamEtherische wereldMentale wereld
5. Geestzelf als omgevormd Astraallichaam3. Astraal LichaamAstrale wereldAstrale wereld
4. Ik als kern van de ziel Stoffelijke wereldFysieke wereld

In het onderstaande rechter kwadrant zijn de lagere gebieden samen met de hogere schematisch weergegeven. Het brengt de spiegelsymmetrie (4., 5./3., 6./2. en 7./1.) in de zevenvoudige samenstelling van de mens tot uitdrukking. De éne werkelijkheid heeft betrekking op de wederkerigheid tussen Zo binnen, zo buiten en Zo boven, zo beneden, die op basis van het zelfbewustzijn, het Reflexief Bewustzijn met behulp van de lemniscaat tot uitdrukking kan worden gebracht.

Joodse KabbalahTheosofie en Antroposofie Antroposofie Holistische fysiotherapie
        Mensenrijk Plantenrijk
Neshama Nephesh Tussenliggende   viertal:   4. Hogere wereld 2. Etherische wereld
4. Geest-2. Dierlijk-astrale Ziel5. Manas<7. Âtma  7./1.-5./3.
| || | Fysiek drietal :  | |
1. Voertuig-3. Ziel6. Buddhi>4. Kama>2. Linga-sarira4.-6./2.
Guph Ruah  | |1. Fysieke wereld 3. Astrale wereld 
     1. Sthûla-sarira<3. PrânaMineralenrijk Dierenrijk

Het bovenstaande middelste 'dubbelkwadrant' illustreert de 'Zevenvoudige samenstelling van de mens.

De titel van het boek het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong van Ervin Laszlo wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een kosmische visie op een oud vraagstuk (114/115):
De psychiater Stanislov Grof, die dergelijke toestanden bij duizenden patiënten heeft geïnduceerd, constateerde dat zelfs het bewustzijn van intensief getrainde psychologen – wanneer zij persoonlijk eenmaal ervaring met deze veranderende bewustzijnstoestanden hebben opgedaan – wordt verhoogd tot een bewustzijn dat de mechanistische, materialistische en fragmentarische kijk op de wereld van onze moderne tijd vervangt door een holistische en allesomvattende zienswijze.
Stanislav Grof Evidence for the Akashic Field from Modern Consciousness Research.

Ervin Laszlo boek Kwantumshift in het wereldbrein Inleiding De revolutie van de werkelijkheid (p. 10):
Wij leven in een tijdsgewricht van bifurcatie waarin zich een fundamentele verandering in onze wereld voltrekt: een macroshift.
Hoofdstuk 2 De dynamiek van de macroshift (p. 27):
Bifurcatie doet zich onveranderlijk voor waar complexe systemen een onomkeerbare verandering ondergaan.
Evolutie door bifurcatie
De evolutie van complexe biologische én maatschappelijke systemen verloopt via bifurcaties.

De Hermeneutische Cirkel (band van Möbius) symboliseert dat op deze wijze met het scheppingsproces in de hemel een verbinding ontstaat (5e dimensie).

Boek ‘I Ching’,Universele kompas, 5 aspecten:Kompaskwadrant:GezichtspuntenPaul van Oyen,Het EnneagramNU:
OrakelI ChingLemniscaatReligieBrahmaWet van EenCirkel
HexagramIntegratie binnen - en buitenwereldVerticale asWetenschapVishnuWet van ZevenHexagram
TrigramBinnenwereldKwalitatieve as (+/-)NatuurShivaWet van DrieDriehoek
TrigramBuitenwereldKwantitatieve as (+/-)Politiek 

De Nederlandse graficus Maurits Escher heeft de penrose-driehoek vaak toegepast in zijn werk.
Robbert Dijkgraaf, lid Innovatieplatform (NRC 27 december 2008: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter):
De mens is slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering . U kunt deze lus zo vaak doorlopen als u wilt, net zoals de monikken de eindeloze trap op- en aflopen in de bekende prent Klimmen en dalen van M.C. Escher – een prent die trouwens geïnspireerd was door het werk van Penrose en zijn vader.
Op het eerste hoekpunt van de driehoek staat de wetenschap. Deze is verbonden met het tweede hoekpunt waar de mens staat, de bedenker van vele nutteloze en nuttige zaken, waarvan de wetenschap er slechts één is. Op zijn beurt vormt de mens weer een verbintenis met het derde hoekpunt, de natuur, wederom als onderdeel van een groter geheel, want de natuur brengt naast de mens ontelbaar andere verschijningsvormen voort. Ten slotte wordt de natuur weer verbonden met de wetenschap, een terrein dat veel meer bestrijkt dan alleen de beschrijving van de fysieke werkelijkheid.

De Vierde , de Vijfde (belangengroepen) en de Zesde macht (Media) kunnen enerzijds aan de balans bijdragen anderzijds de balans verstoren. Aanvankelijk is in het onderstaande rechter kwadrant van deze indeling gebruik gemaakt. In de nieuwe indeling worden de media nu als vijfde macht en de adviesbureaus als zesde macht aangemerkt. In het rechter kwadrant worden de adviesbureaus en de belangengroepen tot de vijfde macht gerekend.

Wikipedia categorieën:  
UnificatietheorieDefinitiesTrias Politica en deMassamedia
4.b Techniek6. Mens en Maatschappij 
4.a Cultuur2. Natuur4.b Vierde hogere MachtZesde Macht, Zenders
4. Hermeneutische Cirkel ----2. Reflexief Bewustzijn4.a Vierde lagere Macht ----2. Uitvoerende macht
||||
1. Ether-paradigma ----3. Meta-leren1. Wetgevende macht ----3. Rechtsprekende macht
1. Persoon3. GechiedenisOntvangersVijfde Macht
7. Heelal5. Religie 
Snijpunt diagonalen: Wetenschap  

Bij de diagonalen 1./2. en 3./4. gaat het om het basisprincipe, de complementariteit, de wisselwerking tussen het wat en het hoe en vice versa tussen beide polen op één diagonaal, maar hetzelfde mechanisme bestaat ook weer tussen beide diagonalen etc. Hierbij kan men denken aan wat de Taoïsten de "10.000 dingen" noemen. Het gaat er om in de '10.000' dingen, in de complexe werkelijkheid het patroon in het geheel te herkennen.

De beginselen van de filognosie worden met de beginselen van het bahai-geloof en de theosofie vergeleken:

      BlauwdrukEvolutieplan,
Filognosie:De Ether Bestaat!1e doorsnede:2e doorsnede:Bahá'í-geloof: Blavatsky:Deel I, p. 210:
RuimteI FeitenMethode en WetenschapReligieReligieGedachtegang 11e GrondstellingMonadisch
MaterieIII PrincipesPersoon en PolitiekWetenschapGeloofGedachtegang 23e GrondstellingStoffelijk
TijdII PersoonAnalyse en SpiritualiteitNatuurBewustzijnGedachtegang 32e GrondstellingVerstand, Ziel
   PolitiekSpiegelsGedachtegang 4Tetragrammaton

Het probleem waar we het over hebben is dat door individualisering en secularisering het collectieve waarden - en normenpatroon is versnipperd. Iedereen gaat voor zijn eigen ‘waarheid’. Het heeft betrekking op het cultuurrelativisme – wat jij wilt, het is jouw feestje. De door de overheid breed ingevoerde marktwerking heeft het probleem, het ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ ('Pad der Linkerhand’) alleen maar versterkt. Vroeger werd er door socialisten op gewezen dat de directeur houdt het volk arm en de pastoor houdt ze dom. Nu is er ondanks de welvaart zelfs een grotere tweedeling tussen arm en rijk aan het ontstaan en wordt door de bestuurlijke elite gepredikt dat arbeidsvoorwaarden flexibeler, lees goedkoper moeten en houdt de TV het volk dom.

Het ‘Pad der Linkerhand’, het ‘ieder voor zich’ laat zien dat de mens door het maken van verkeerde keuzes zelf verantwoordelijk is voor het kwaad. Het collectief onbewuste van Carl Jung geeft de feedback om bij te leren. Er is zeker een overeenkomst tussen Sven Kramer en het neoliberalisme, beide denken voor goud te gaan, maar plotseling staan ze met lege handen. We kennen het resultaat van een proces, maar niet het proces zelf. De processen die onze beslissingen, keuzes en voorkeuren bepalen spelen zich voor een belangrijk deel onbewust af.

In de politiek is de feedback te veel op opportunistische korte termijn belangen gericht. Het zijn mensen die aan de ’eeuwige wederkeer’ op basis van het kwalitatieve en/of kwantitatieve feedforward-feedback-mechanisme sturing geven. Het 5Ddenkraam legt de nadruk op feedforward besturing. Het is effectiever te voorkomen dan te genezen. Houden we ons bezig met creëren of nabootsen dat’s the question. De vraag blijft actueel kiezen we voor het eigen koninkrijkje, de 'bv-Ego' of het koninkrijk in de hemel, het hemelse rijk?

De natuurlijke ethiek van Spinoza hangt ongetwijfeld met de 4e dimensie, de co-reflectie van Teilhard, het projectiemechanisme van Jung en de weerspiegeling van Blavatsky samen.

Eerder heeft Ramundus Lullus een met het Kompaskwadrant vergelijkbaar universeel model (lullistische tabel, p. 5 en 6) uitgewerkt. De kolom Relatieve principes bevat drie Triades 'Eenheid der tegendelen (Verschil) - Eendracht - Tweedracht (Tegenstrijdigheid)', 'Begin - Midden - Eind' en 'Superioriteit - Gelijkheid - Inferioriteit'. De kolom met Absolute principes bevat een link met negen Sephiroth van de levensboom. De rechter kolom noemt de aspecten wat, hoe, wanneer, wie en waarom, welke bij elk leer - cq. besluitvormingsproces relevant zijn.
De theosofie gebruikt de matrix van 7 bij 7, met de skanda’s horizontaal en de zeven beginselen van de samenstelling van de mens verticaal.
De I Tjing kent het raamwerk van 8 bij 8, de 64 hexagrammen. Deze supersymmetrische systemen hebben gemeen dat ze zowel op micro - als op macroniveau levenscycli, transformatie -, bewustwordings -, leerprocessen in kaart brengen.
De ‘schematechiek’ van Ramon Lull laat zien er is niets nieuws onder de zon.

Rini Sips beschrijft in de samenvatting een proces dat voortvloeit uit een samenwerkingsovereenkomst die twee ruimte-tijdsystemen hebben gesloten. Dat proces zou gekarakteriseerd worden door een coördinatenstelsel, dat per definitie een eenmalige gebeurtenis beschrijft. Een coördinatenstelsel van een proces zou informatie bevatten die pertinent is voor de overeenkomst die het gesloten heeft met de wereld. Ik verwacht de capaciteiten aan te treffen die zijn gegeven om de functie te vervullen. De lijst van basiselementen omvat inmiddels:

  1. het punt in ruimte en tijd van het begin van de samenwerkingsovereenkomst;
  2. het eigen ruimte-tijdsysteem, de binnenwereld van het proces daar en toen en
  3. het ruimte-tijdsysteem, de buitenwereld van het proces daar en toen, waartussen de overeenkomst is gesloten.

Rini Sips: Zelfbeheersing, afhankelijk temidden van wisselende doelen
De drie onderdelen van dialectiek toegepast door het menselijk systeem zijn dus:
1) zoeken naar je evenwicht in een eindeloos beweeglijke en vaak verwarrende omgeving om je autonomie te bewaren,
2) speels uitdagend en uitgedaagd proberen om wederzijds waarden bloot te leggen voor het onderbouwen van respect, en
3) je ervaringen samenbrengen met kennis en inzicht om je eigen centrale punt, je waarheid, te vinden en je functie en het contract met het organisme waarvan je deel uitmaakt te bevestigen in verantwoordelijk naar je eigen waarheid handelen. Ik kan me haar werking nu ruimtelijk en op verschillende tijdschalen voorstellen.

Edgard Jarvis boek Het Basisproces. In het hoofdstuk Een visie op het heelal: laat Edgard Jarvis, net als 5D zien dat de zwaartekracht als stuwende kracht achter de eenheidsstreving zit. Ze is een van de factoren in de vorming van instrumenten die de densiteit van de energie doen toenemen. Ik citeer daarom enkele natuurkundige kenmerken van de zwaartekracht. Deze naam wordt voor hemellichamen gebruikt. Haar belangrijkste kosmische rollen:

- binding van planeten, sterren en melkwegstelsels
- in atomen uiterst zwak
- sterrenverbrijzelaar
- oneindig afstandbereik
- werkt in op alles (Materie en Energie)

====

Individueel en Collectief (Kompaskwadrant, Reciprociteit, Waarden en Normen)

James Scouller Three Levels of Leadership model How to Develop Your Leadership Presence, Knowhow and Skill
The model is intended as a practical tool for developing leaders’ leadership presence, knowhow and skill. It summarizes what leaders have to do, not only to bring leadership to their group or organization, but also to develop themselves technically and psychologically as leaders.
The three levels referred to in the model’s name are Public, Private and Personal leadership. The model is usually presented in diagram form as three concentric circles and four outwardly-directed arrows, with personal leadership in the center.

  • The first two levels – public and private leadership – are “outer” or “behavioral” levels. Scouller distinguished between the behaviors involved in influencing two or more people simultaneously (what he called “public leadership”) from the behavior needed to select and influence individuals one to one (which he called private leadership). He listed 34 distinct “public leadership” behaviors and a further 14 “private leadership” behaviors.
  • The third level – personal leadership – is an “inner” level and concerns a person’s leadership presence, knowhow, skills, beliefs, emotions and unconscious habits. "At its heart is the leader’s self-awareness, his progress toward self-mastery and technical competence, and his sense of connection with those around him. It's the inner core, the source, of a leader’s outer leadership effectiveness.” (Scouller, 2011).

Om het fenomeen bewustzijn te onderzoeken maakt Ken Wilber, net als Ervin Laszlo en Claude Lévi-Strauss, van de integrale theorie gebruik.

Ken Wilber boek Integrale visie: In het IBS (integraal besturingssysteem) vormen in je eigen bewustzijn de vijf elementen kwadranten, niveaus, toestanden, typen en lijnen een geïntegreerd geheel. p. 148: Waar bevindt zich de ultieme werkelijkheid?
Noch ‘ik’, noch ‘het’, noch ‘het/zij’ is uiteindelijk werkelijk, maar het almachtige ‘wij’ schept veeleer letterlijk alle werkelijkheid.
152: Volgens IBS (AKWAN) zijn alle kwadranten even fundamenteel; het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle vier samen en evolueren alle vier samen.

Thales beschouwde het water als het oer-element; Anaximenes de lucht; Heraclitus het vuur; de Eleaten de aarde. Empedocles was vooral de man die uit voorafgaande stelsels het beste trachtte te halen en tot een eenheid te verenigen. Hij stelde deze elementen gelijk aan elkaar, en komt zo tot de leer van de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur. Deze verschillen kwalitatief, zijn eeuwig, en kunnen zich in verschillende verhoudingen met elkaar verenigen om het aanschijn te geven aan de wereld om ons heen.

Voor bijzonderheden over de vijf elementen kwadranten, niveaus, toestanden, typen en lijnen wordt verwezen naar de website Integral Encyclopedia Wiki en de pagina AQAL (All Quadrants All Levels). Overzicht van kwadranten, niveaus, toestanden, typen en lijnen:

De vijf elementen kwadranten, niveaus, toestanden, typen en lijnen van Ken Wilber brengen de kwintessens, het universele patroon van het bewustzijn tot uitdrukking. De integrale visie, het 5Ddenkraam brengt samenhangend in kaart wat alle culturen – psychologisch, sociaal en spiritueel – met elkaar gemeenschappelijk hebben.

Integrale visiep. 98:Integrale visie p. 55, 143, 151, Vier kwadranten:Integrale visiep. 149:
CultureelSysteem-Non-dualistisch (God)Subtiel (Satan)ExtreemExtreme
managementmanagementCultuur van waardenSociaal, Systeemtheoriepostmodernismesysteemtheorie
4. Wij-kant ----2. Zij-kant4. Innerlijk/Collectief ----2. Collectief/Uiterlijk4. Wij-kant ----2. Zij-kant
||||||
1. Het-kant ----3. Ik-kant1. Individueel/Uiterlijk ----3. Innerlijk/Individueel1. Het-kant ----3. Ik-kant
Theorie XTheorie YGedragsmatigIntentioneelMaterieGeest
  Grof, NatuurCausaal, VormloosExtreem sciëntismeExtreem idealisme

Ken Wilber boek Integrale visie over niveaus (p. 31): alle ontwikkeling is omwikkeling.
112, 114, 143: In figuur 14 zijn niveaus of golven van bewustzijn weergegeven. De Zwitserse filosoof Jean Gebser sprak over de komst van een vierdimensionaal integraal bewustzijn dat zich uit de voorafgaande stadia van archaïsch, magisch en mythisch bewustzijn ontwikkelt (Ervin Laszlo).
157: Er is een Geest voor werkelijk elke golf van bewustzijn, omdat de Geest dat bewustzijn zelf is dat op de verschillende niveaus van zijn eigen ontwikkeling verschijnt, hetzelfde Bewustzijn dat sluimert in het mineraal, zich roert in de plant, beweegt in het dier, herleeft in de mens, en weer zichzelf wordt in de ontwaakte wijze.
142/143: Het "Wilber-Combs-rooster" geeft vier typen toestanden en zeven bewustzijnsniveaus weer.
217: Wanneer je IBS gebruikt, kun je er niet alleen honderden ‘software’programma’s op toepassen, maar al die programma’s kunnen nu ook met elkaar communiceren en van elkaar leren, waardoor een evolutionaire ontwikkeling in de richting van nog grotere dimensies van zijn en weten en doen wordt bevorderd.

In het rapport ‘E i V’ komen de zeven bewustzijnstoestanden in de bijlage Binnenwereld en Buitenwereld bij hoofdstuk 2.3 en de bijlage Homo sapiens (5D-concept) aan de orde.
Het fysieke - en het emotionele lichaam, de mentale psyche en de monadische geest correleren met de vier typen toestanden van Ken Wilber.
In het kader van de integraal-levenpraktijk-matrix (p. 170) bespreekt KenWilber de vier kernmodules, namelijk de lichaamsmodule, de intellectmodule, de schaduwmodule en de geestmodule. Deze vier kernmodules correleren met de vier typen toestanden in het "Wilber-Combs-rooster".
Ken Wilber gaat net als Ammonius en Poortman er vanuit dat de mens een immateriële ziel heeft.
Evolutie is een bewustwordingsproces (5e wijsheidssleutel).

Voor typen kan de indeling (gewaarworden, intuïtie, denken en voelen) van Carl Jung worden gebruikt. Het zijn de zeven zintuigen die binnen en buiten met elkaar verbinden.

Enkele belangrijke ontwikkelingslijnen versus bewustzijnsniveaus worden in een psychogram (Integrale visie p. 42 figuur 3 of p. 112 figuur 14) uitgebeeld. Het rapport ‘E i V’ maakt van het Kompaskwadrant gebruik om de samenhang tussen de individuele ontwikkeling en bewustzijnsniveaus te duiden.
Specifieke ontwikkelingslijnen kunnen met behulp van het kernkwadrant van Daniel Ofman in kaart worden gebracht.
Ken Wilber boek Integrale visie, p. 19: In een informatienetwerk is een besturingssysteem de infrastructuur die het mogelijk maakt dat verschillende softwareprogramma's functioneren. We gebruiken integraal besturingssysteem of IBS als een andere uitdrukking voor de integrale kaart.

In het rapport 'E i V' staat de integrale kaart, de holistische visie voor de hoofdontwikkelingslijn, de hoofdroute.
Net als Blavatsky, laat het rapport ‘E i V’ mede aan de hand van de Griekse oudheid (Griekse mythologie) zien dat er niets nieuws onder de zon is.
Ken Wilber gaat er ook vanuit dat er een universeel patroon (hoofdstuk 7.4.1) in de schepping zit verborgen.
De vraag komt daarom naar voren in hoeverre het commentaar van Frank Visser op de The Integral Vision ook op de Geheime leer van toepassing is?

Ken Wilber, boek Zonder grenzen: Als je de vraag wie ben ik beantwoordt, ben je bezig een mentale streep of grens te trekken door je totale ervaringsgebied. Alles wat aan deze kant van die grens ligt, voel je of noem je ‘zelf’, terwijl je alles wat aan de andere kant van die grens ligt als ‘niet-zelf’ noemt. Je identiteit hangt af waar je die grens trekt (‘of-of’). Bij de ervaringen van opperste eenheid bereidt de persoon de grens van zijn zelf-identiteit zodanig uit dat zij het gehele universum omvat. De grenslijn verdwijnt helemaal (‘en-en’).
Ken Wilber: De primaire grens (grote knal, godsdiensten) genoemd: de splitsing tussen de ziener en het geziene, de kenner en het gekende, het subject en het object. Bovendien moet deze eerste oorzaak niet worden toegeschreven aan een God die apart staat van ons zelf, want God is het ware zelf van alles dat bestaat.
Want op het moment dat de mens zijn zelf van de omgeving afscheidt, dan pas ontstaat die bewuste angst voor de dood. Rinzai toonde al aan, dat de Ware Mens eigenlijk iemands Ware Zelf is, iemands eenheidsbewustzijn. Wanneer iemand zich realiseert dat zijn fundamentele zelf het zelf van de kosmos is, is de schijnbare dood van individuele vormen niet alleen aanvaardbaar, maar gewild. En ik gaf mijn leven uit vrije wil.

Comhaire Ellen Moraliteit tussen vrijheid en determinisme. Een filosofisch onderzoek naar de causaliteit van altruïsme en egoïsme.
Onze emoties zijn lichaamstoestanden die via hun weergave in onze hersenen een beeld geven van wat er op dat moment relevant is voor ons. Onze emoties zijn de stuwkracht achter ons gedrag en ze zorgen ervoor dat ons gedrag aangepast is aan onze ervaringen – en dat is uiteindelijk onze kennis over wat een situatie bij ons teweegbrengt. Om tot zinvolle interactie te komen met de omgeving, werken onze hersenen op basis van voorstellingen van wat er kan gebeuren. Die voorstellingen vinden hun oorsprong in de zintuiglijke prikkels. Via een soort verwachtingssysteem - dat werkt gebruik makend van ons ‘emotioneel geheugen’ - worden aan die voorstellingen automatisch evaluatieve associaties gekoppeld. Zij geven de wenselijkheid weer van een verwachte gebeurtenis. Ook dit proces verloopt enerzijds via onbewuste, automatische systemen, waarbij ons limbisch systeem loopt, waardoor een preciezere plaatsing van de stimulus ontstaat in ons expliciete geheugen. Een meer verfijnde en genuanceerde reactie op een (interne en externe) situatie is dan mogelijk. Deze laatste soort respons zal gebaseerd zijn op onze bewuste herinneringen aan voorstellingen van onszelf – ons zelfconcept, ook wel zelfbeeld of identiteit genoemd - en van hoe onze omgeving ineen zit.

Non-dualistisch Wat is Advaya?
Tal van scholen en leraren van de genoemde oosterse bevrijdingswegen hebben als afzonderlijke groeperingen het Westen bereikt, ieder met een boodschap die ogenschijnlijk verschilt van die van de ander. Bij nauwkeurig onderzoek blijkt dat het bij een aantal van deze scholen in de kern om exact hetzelfde gaat, een universeel iets, ondanks de verschillende manieren van praten en kleden. Het exotische karakter kan verbloemen dat het om een universeel gegeven gaat.
De Stichting Advaya is opgericht om dit universele gegeven in het centrum van de aandacht te brengen, en de culturele randverschijnselen van de verschillende scholen naar de achtergrond te brengen.
Wat is dit universele gegeven, dit punt waarin een aantal van de genoemde scholen overeenstemmen? Dit gegeven is Non-dualiteit. Dit is het inzicht dat de werkelijkheid niet iets ‘buiten’ de mens is, en ook niet alleen maar ‘binnen’, maar ongescheiden, ‘niet-twee’. De ware aard van de mens is niet gescheiden van een hoger Beginsel, hoe dit verder ook wordt aangeduid. Het genoemde begrip ‘Zelf-realisatie’ betekent de verwezenlijking van deze ongescheidenheid, als eigen natuur.
Voor de oosterse bevrijdingswegen is het belangrijkste onderscheid dat er gemaakt kan worden dat tussen ‘de twee niveaus van werkelijkheid’: tussen het niveau van het tijdloze, onderscheidloze, altijd-aanwezige (de ‘Werkelijkheid’ met hoofdletter W), en het niveau van het zich-manifesterende, dat continu in verandering is, met geboorte, groei, verval en dood. Voor dit tweede niveau is een veelvoud van aanduidingen mogelijk, variërend van ‘totale illusie’ tot ‘tijdelijke werkelijkheid’.
De verhouding van leraar en leerling is tijdelijk. Als Non-dualiteit in iemand tot Werkelijkheid is geworden, is ieder verschil tussen leraar en leerling verzwolgen. Ieder verschil is dan opgelost, iedere dualiteit.
Waar het genoemde eerste niveau omschreven kan worden als een uitnodiging om terug te keren tot de eenvoud (die je bent), is het tweede niveau het beste aan te duiden als ‘het erkennen dat veelvoud zich aandient’. Erkennen dat je geconfronteerd wordt met een doorlopende stroom van indrukken, die (afwisselend aangeduid als ‘buitenwereld’ dan wel als ‘innerlijk’) allemaal een zekere realiteit hebben omdat ze zich in je manifesteren.
Mark Edwards An Alternative View on States Part 1: My Presumptuous Proposition – Part 2 Traditional and Modern Models of the Sleep States (Ramana Maharshi)

Ken Wilber boek DE INTEGRATIE VAN WETENSCHAP EN RELIGIE
Ken Wilber De integratie van wetenschap en religie: Zo kan de vraag gesteld worden of de tegengestelde werelden van wetenschap en religie met elkaar verzoend kunnen worden.
Ja, zegt Ken Wilber. Als we de verwondering als uitgangspunt nemen kan dat. Verwondering is de basis voor wetenschap en opent de poorten voor een zoektocht naar het goddelijke. In ‘De integratie van wetenschap en religie’ probeert Wilber de gemeenschappelijke grondslag te vinden voor wetenschappelijke disciplines en religieuze tradities. Voor diegenen die enige diepgang niet schuwen kan dit een blikverruimend boek zijn.

Chris Elzinga, Tot slot:
Helaas kan ik in het bestek van dit artikel niet dieper ingaan op Wilber's kosmologie, die in het teken staat van de "Keten van Zijn". Evenmin kan ik ingaan op zijn opvatting over holarchische opbouw en ontwikkeling van de werkelijkheid. Ik kan ook niet laten zien hoe hij parallellen trekt tussen bewustzijnsfases in het LinksBoven kwadrant en allerlei ontwikkelingsfases in de andere kwadranten (bv. in " Up from Eden " (1981)). Maar als afsluiting wil ik nog één ding noemen. Wat mij in Wilber's verhaal aantrekt is dat hij me een uitweg biedt uit cultuurpessimisme. Het "slechte nieuws" zoals hij dat noemt is er. Milieudegradatie, sociale onrechtvaardigheid, economische uitbuiting zijn er allemaal op grote schaal. Reductionisme in de wetenschap is nog volop aanwezig. Tegelijkertijd is er een proces gaande van verhoogd bewustzijn, waarmee mensen zich (ik mij, wij ons) de consequenties van dit slechte nieuws beginnen aan te trekken. De moderniteit wordt reflexief, zoals Ulrich Beck dat zegt. Internet bijvoorbeeld verkleint de afstand ten opzichte van lijdende mensen in ruimte en tijd enorm, waardoor het appèl dat van hen uitgaat versterkt op ons overkomt. In ons bestaan zijn aangrijpingspunten aanwezig om tot verbetering van de huidige situatie te komen. Daar kunnen we mee verder. We leven dus niet alleen in een chaotische, maar ook in een schitterende tijd.

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige ||volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.