Enneagram

Maarten Luther Alle schepselen zijn maskers van God en achter die maskers speelt een verborgen God het theater van de wereld.
Arthur Schopenhauer: Kranten zijn de secondewijzer van de geschiedenis.
Krishnamurti: En in die afstand, de verdeling tussen de ziener en het ding dat wordt gezien, in die verdeling ligt het gehele conflict van de mens.
Hoe meer we over 'de waarheid' praten of zelfs maar denken, hoe verder we die van ons wegduwen.
Geen enkele organisatie of georganiseerde religie kan de mens naar waarheid of naar zijn verlossing leiden.
Er bestaat geen pad naar de waarheid.
Je moet je eigen leraar en je eigen leerling zijn.
De tijd is nu,
de tijd omvat … het verleden,
de toekomst is nu.
Dus de dood is nu (kies: 'uitspraken').
Bewustzijn is de inhoud van het bewustzijn.
P. Krishna: De wanorde die we om ons heen zien in de maatschappij is een projectie van de wanorde die aanwezig is in het menselijk bewustzijn.
Fred Matser: De chaos in de wereld (‘om-geving’) is een reflectie van de wanorde in onze hoofden en harten (‘in-geving’).
Eckhart Tolle: Iedere handeling die vanuit het nu ontstaat, zal precies juist zijn.

Integrale visie (Authentiek leiderschap, Brein, 'Begrip en Onbegrip', Spiegelsymmetrie)

Wat we begrijpen noemen we wetenschap
Wat we niet begrijpen noemen we spiritualiteit

Het non-lokale bewustzijn biedt een handvat om beide met elkaar te verbinden.
Om de interacties tussen geest en materie te illustreren wordt van het 5D-concept en Ether-paradigma, van de Bewustzijnsschil gebruik gemaakt. Het zelfbewustzijn, het reflexief bewustzijn brengt als het ware verschillende aggregatieniveaus van het bewustzijn (communicatie) tot uitdrukking.
Skanda's: Ook wel genaamd de vijf groepen van hechten van 'ik' en de 'ander', dat wil zeggen van de ontwikkeling van ego: vorm, gevoel, perceptie, gewilde activiteit en bewustzijn. Geen mens kan bestaan zonder ook maar één van deze vijf, ze zijn er altijd.

In het rapport ‘E i V’ wordt met name gebruik gemaakt van de psychologische inzichten van Roberto Assagioli, Richard Bandler (NLP), Eric Berne, William James (Engelse versie), Stanislav Grof, Carl Jung, Timothy Leary, Abraham Maslow en Carl Rogers.

Roberto Assagioli laat met disidentificatie, net als Blavatsky met het meditatie-diagram, zien dat gedachten en gevoelens verschijnen en verdwijnen, maar we zijn niet onze gedachten en gevoelens. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord.

Bij schizofreniepatiënten is van verminderde connectiviteit sprake (zie ook: Biologische en Kunstmatige neurale netwerken, Connectionism vs. Computationalism debate, Artificial neural network, Cellular neural network en Langetermijngeheugen (neurale basis)).

Picasso:
Marco Iacoboni Het spiegelende brein (p. 221): In Vrees en beven stelde Kierkegaard dat ons bestaan alleen betekenis krijgt door onze authentieke engagement bij het eindige en tijdelijke, en dat dit engagement ons definieert. De neurale resonantie tussen het zelf en de ander die door spiegelneuronen mogelijk wordt gemaakt, is volgens mij de belichaming van zulk engagement. Onze neurobiologie, met andere woorden onze spiegelneuronen, verbindt ons met anderen. Spiegelneuronen belichamen de diepste manier waarop we met elkaar in relatie staan en elkaar begrijpen: ze tonen aan dat we gemaakt zijn voor empathie, en dat zou ons moeten inspireren invloed uit te oefenen op onze samenleving en onze wereld te verbeteren.

Het boek De Spiegel van de Tijd, het alternatief tijdbewustzijn brengt de verticale dimensie, de route die we in het leven kunnen bewandelen tot uitdrukking.

Waar licht is, is een schaduw; elke buitenkant heeft een binnenkant; elk hoogtepunt kent een dieptepunt;voor alles wat zichtbaar wordt, blijft er iets verborgen. Alle volkeren, samenlevingen hebben hun collectieve schaduwen. Je moet je eigen schaduw vinden, aanvaarden. Door je schaduw in het licht te zetten, besef je dat ieder van ons iets weg heeft van alle anderen, waardoor je meedogender en authentieker wordt. Licht werpen op je schaduw. Carl Jung: De schaduw is de optelsom van aspecten in jouw wezen, die je hebt ontkend, ondergewaardeerd en verworpen. Je schaduw is alles waarvan je volhoudt dat je niet bent. Jouw eigen schaduw bestaat uit alle eigenschappen die je ontkent, afwijst onderdrukt en verdringt; het vuil dat je onder het tapijt van je bewustzijn veegt. Alles wat je afwijst, om welke reden dan ook, wordt onderdeel van je schaduw. In feite bevat je schaduw ook potentieel positieve eigenschappen.

De instructies en mutaties die in een computer plaatsvinden simuleren besluitvormingsprocessen in de buitenwereld. Het zijn de interacties van de gebruiker met de computer die maken dat de computer een goede metafoor is voor kunstmatige intelligentie. Een computer kan uitstekend simuleren, maar niet innoveren. Het is het trekkermechanisme, de "nieuwe hersenpaden" die daarvoor zorgen. De kunstige matige intelligentie van een computer is een schaduw van de intelligentie van een mens. Een computer is verre van superieur aan wat een mens kan presteren. Bij een computer gaat het om kunstmatige selectie, bij een mens om natuurlijke selectie.

De Hermeneutische Cirkel (band van Möbius) symboliseert dat op deze wijze met het scheppingsproces in de hemel een verbinding ontstaat (5e dimensie).

Boek ‘I Ching’,Universele kompas, 5 aspecten:Morele kompas:GezichtspuntenPaul van Oyen,Het Enneagram'NU'':
OrakelI ChingLemniscaatReligieBrahmaWet van EenCirkel
HexagramIntegratie binnen - en buitenwereldVerticale asWetenschapVishnuWet van ZevenHexagram
TrigramBinnenwereldKwalitatieve as (+/-)NatuurShivaWet van DrieDriehoek
TrigramBuitenwereldKwantitatieve as (+/-)Politiek 

Wanneer we het model van het enneagram bekijken vallen een aantal aspecten op. Er is een cirkel, waarin een driehoek gevormd wordt door de punten 9-3-6. De overige punten 1-2-4-5-7-8 vormen een symmetrisch hexagram. Wat niet direct opvalt is dat, doordat de cirkel die eigenschap heeft, er een niet zichtbaar gemaakt middelpunt is. Daarmee kan het enneagram worden gezien als een symbool waarin de drie meest belangrijke kosmische wetten worden weergegeven:
- De Wet van Een, de impliciet aanwezige punt in het midden.
- De Wet van Drie, voorgesteld door de driehoek.
- De Wet van Zeven, voorgesteld door het hexagram.

De Nederlandse graficus Maurits Escher heeft de penrose-driehoek vaak toegepast in zijn werk.
Robbert Dijkgraaf, lid Innovatieplatform (NRC 27 december 2008: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter):
De mens is slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering . U kunt deze lus zo vaak doorlopen als u wilt, net zoals de monikken de eindeloze trap op- en aflopen in de bekende prent Klimmen en dalen van M.C. Escher – een prent die trouwens geïnspireerd was door het werk van Penrose en zijn vader.
Op het eerste hoekpunt van de driehoek staat de wetenschap. Deze is verbonden met het tweede hoekpunt waar de mens staat, de bedenker van vele nutteloze en nuttige zaken, waarvan de wetenschap er slechts één is. Op zijn beurt vormt de mens weer een verbintenis met het derde hoekpunt, de natuur, wederom als onderdeel van een groter geheel, want de natuur brengt naast de mens ontelbaar andere verschijningsvormen voort. Ten slotte wordt de natuur weer verbonden met de wetenschap, een terrein dat veel meer bestrijkt dan alleen de beschrijving van de fysieke werkelijkheid.

Het spiegelneuron geeft een wetenschappelijke onderbouwing van het projectiemechanisme van Carl Jung e.a. Zowel de Radboud Universiteit, de Universiteit Leiden als de Vrije Universiteit Amsterdam besteden aan het thema spiegelneuron serieus aandacht. De hamvraag is nu in hoeverre politici, maar dit geldt evenzeer voor burgers echt bereid zijn over hun eigen schaduw heen te stappen?

De chaos in het leven is vaak een gevolg van het feit dat de mens een vat vol tegenstrijdigheden is. De basis voor een evenwichter en consistenter geheel is zelfkennis. Het Ken Uzelve staat voor het Ene en het vele, voor ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Meditatie, stilte stelt ons in staat dichter bij de eigen kern te komen, te her-inneren. Het onderbewustzijn geeft op onze vragen antwoord. Het Ken uzelve is de sleutel tot ons hart. Het brengt ons in verbinding met de schepper.

Het licht zal je bevrijden
Als je anderen helpt, zul je geholpen worden, misschien morgen, misschien over duizend jaar, maar geholpen zul je worden. De natuur moet de schuld inlossen. Het is een wiskundige wet, en het hele leven is wiskunde. -- G.L. Gurdjieff

Richard Rohr & Andreas Ebert Het Enneagram:
'Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.' Een huizenhoog cliché, maar zoals zo vaak bevat het gezegde ook heel wat waarheid. Zelfkennis laat je immers toe beter te communiceren en sterkere relaties op te bouwen – en, nog iets dieper: je ware zijn te ontdekken. Al eeuwenlang helpt het enneagram mensen bij de zoektocht naar de sterktes en zwaktes van hun persoonlijkheid. Dit systeem, ontwikkeld door de woestijnvaders en herontdekt door de Soefi’s in de veertiende eeuw, drong ook tot in het Westen door, dankzij G. I. Gurdjieff. Deze klassieker over het enneagram is nu verkrijgbaar in een volledig nieuwe vormgeving. Op een zeer aanschouwelijke manier overlopen de auteurs de negen karaktertypes van de ziel. Stap voor stap word je zo begeleid op je tocht naar een betere kennis van jezelf én van anderen. De talrijke voorbeelden en illustraties maken dit boek tot het standaardwerk over het enneagram. Een aanrader dus!

We zijn ons er vaak niet van bewust dat we geconditioneerd zijn, doelstellingen vanuit ons verleden imiteren en zo blijven ronddraaien in de voortdurende kringloop waarin verleden, heden en toekomst zich blijven herhalen. Tegenover vaak op een tunnelvisie gebaseerd routinegedrag staat vrijheid.

Cultuuroverdracht (juiste) heeft op de imitatie van Plato, een 'intelligent ontwerp' op basis van Waarheid, Schoonheid en het Goede betrekking en niet op intimidatie. Plato zet de natuurfilosofie in zijn werk Timaeus uiteen.

Polariteiten en Complementariteiten (tegenstellingen en tegendelen) of zoals Jan Börger: het uitdrukt:
De Basis van alle cultuur is de ether, d.w.z. de eenheden voor zich gedacht en de eenheden in-een gedacht en dat tegelijkertijd.

Het is interessant om te zien hoe het enneagram met andere gezichtspunten wordt verbonden:

- Paul G. van Oyen boek Het Enneagram Routekaart Voor Gelukkig Zijn
- Paul G. van Oyen, boek Het Enneagram NU
- Daniel Ofman en Rita van der Weck-Capitein, boek De kernkwaliteiten van het Enneagram
- A. de Heer (kies: Kernkwaliteiten) Kernkwaliteiten en het Enneagram
- Joost van der Leij, boek ONBEPERKT JEZELF (Enneagram en NLP)
- Carl Jung en het enneagram
- Rob de Best en Wouter Hendrickx, boek Enneagram en Astrologie
- Henk Trimp, artikel Kernkwadrant, Enneagram en Transactionele Analyse
- Richard Rohr, Andreas Ebert, Het Enneagram (Binnenwereld en Buitenwereld)

Essentie Negen, Zes en Drie in het Enneagram (3.2.2.1.)
De creatiedriehoek: Het Enneagram kent de scheppingsdriehoek. Het centrum van de cirkel is de Eerste Oorzaak, daar waar alles betrekking op heeft. Dat centrum kan niet rechtstreeks worden waargenomen, de aanwezigheid kan maar alleen afgeleid worden uit de verschijnselen. Dan is er de eerste verschijning, of de eerste uitstroming, gerepresenteerd door de Negen. De Negen is de volledigheid waarbij op het moment van verschijnen onmiddellijk ook de Drie en de Zes te onderscheiden zijn. De Drie is daarbij de energie van stralen, van energie die naar buiten komt, de Zes is de energie van ontvangen, de energie die naar binnen gaat.
In zuivere vorm zijn de Drie en de Negen volledig complementair en samen de heelheid van de Negen.

In het enneagram staat de scheppingsdriehoek 9 - 3 - 6, de Triade en bij de levensboom de Tetrade centraal. Bij de Wet van Zeven gaat het echter om de dynamiek van de gemanifesteerde werkelijkheid, het hexagram, dat zowel de Triade als de Tetrade omvat. Creativethink biedt een handvat om de chaos in ons leven te helpen beheersen. De bijlage 'Triade en Tetrade' toont een historisch kader. Het raamwerk dient als achtergrond om de gebeurtenissen in het huidige tijdsgewricht te kunnen duiden.

De volgende plaatjes zijn van Freek van Leeuwen.

 

De in het onderstaande linker kwadrant weergegeven getallen corresponderen met de getallen in de kubus van Freek van Leeuwen. Het is echter ook mogelijk een verband te leggen tussen deze getallen en het enneagram.

Big Nine: Big Five:
  4. Veerkrachtig2. Zorgvuldigheid
3./7. Denken -1./8. WillenDenken -Intuïtie
||||
Gewaarworden -VoelenGewaarworden -Voelen
4./5. Waarnemen2./6. Voelen1. Emotionele flexibiliteit3. Vriendelijkheid
9. Bemiddelaar in het centrum 5. Openstaan voor ervaringenin het centrum
   
Big Five, Kwintessens:Big Seven: Big Nine:
Tetrade:  Geestkunde:
1. Emotionele stabiliteitStableNeuroticistic4. Ingekeerd waarnemen
   5. Uitgekeerd waarnemen
2. ZorgvuldigheidConscientiousImpulsive1. Ingekeerd willen
   8. Uitgekeerd willen
3. VriendelijkheidAgreeableDisagreeable6. Ingekeerd voelen
   2. Uitgekeerd voelen
4. Veerkrachtig, mate van ExtraversieExtravertIntrovert7. Ingekeerd denken
   3. Uitgekeerd denken
Big Three  
Triade  Scheppingsdriehoek
5. Openstaan voor ervaringenIntelligentUnintelligent9. Cognitief, Openheid
 CuriousConvential6. Ingekeerde voelen
 ActiveLethargic3. Uitgekeerde denken
   
Tegendeel TegenstellingGeestkunde:
Veerkrachtig (Spontaan en Geremd):  
7. DuidelijkheidLevensgenieter, OptimistScepticus, PessimistIngekeerd denken
3. WijsheidSuccesvolle Werker, PresteerderVerliezer, FantastUitgekeerd denken
   
Zorgvuldigheid (Verantwoordelijk enonverantwoordelijk): 
1. GeduldPerfectionist, HervormerRaddraaier, NeuroticusIngekeerd willen
8. DaadkrachtBaas, Leider, UitdagerExtremist, IntrigantUitgekeerd willen
   
Vriendelijkheid (Behulpzaam en Bazig):  
6. GehoorzaamheidTeamplayer, Loyalist, HuisvaderAnarchist, HuistiranIngekeerd voelen
2. SaamhorigheidHelper, IdealistActivist, OpportunistUitgekeerd voelen
   
Emotionele flexibiliteit (Onverstoorbaar enPaniekerig): 
4. ScheppingskrachtRomanticus, Artiest, IndividualistNihilist, Vernielal, DriftkopIngekeerd waarnemen
5. LevensvreugdeOnderzoeker, Observeerder, AltruïstCynicus, EgoïstUitgekeerd waarnemen
   
Openstaan voor ervaringen (Fantasierijken Bekrompen): 
9. LiefdeBemiddelaar, ConsulentSatan, Ruziemaker

Tobbende binnenvetters, Elsevier 15 november 2003:
In de visie van Kees van Lieshout, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de katholieke universiteit Nijmegen, wordt extraversie bepaald door de wijze waarop mensen worden geactiveerd. Er is een duidelijk verschil tussen introverte en extraverte types bij prikkels uit de omgeving. Van Lieshout brengt liever een ander onderscheid aan tussen overcontrolers, undercontrolers, en veerkrachtige individuen. De veerkrachtige houden het (gulden) midden tussen beide extremen. De biologische bepaaldheid van persoonlijke eigenschappen verklaart mede de verschillen tussen 'mannen en vrouwen' . Overcontrolers zijn relatief vaak vrouwen, undercontrolers relatief vaak mannen. De overcontrolers met hun introverte aanleg zullen zich overigens eerder bij een psychotherapeut melden dan hun tegenhangers. Undercontrolers hebben de neiging anderen als de oorzaak van problemen aan te wijzen. Zij gedragen zich in de ogen van hun medemens vaak ook nogal ongevoelig, bot, agressief, antisociaal. Overcontrolers zoeken het probleem eerder bij zichzelf. Zij zijn plichtsgetrouw, hechten veel waarde aan de verwachtingen van hun omgeving.

De esoterische website bevat een grote verscheidenheid aan kubusdoorsneden:

 

De drie dimensies maken het mogelijk om het bewustzijn eindeloos te verruimen, je blik te verbreden en te vernieuwen. Welke dimensie laten we in het leven een centrale rol spelen? De singulariteit van het oneindige bewustzijn is een inzicht dat op een andere manier de samenhang en de totaliteit weergeeft.

In het snijpunt van de drie assen, de alles samenvattende 9, het nulpunt (tzimtzum) vindt de synthese plaats (zie ook Sefer Yetzirah (Sefer Yetzirah, Kabbalah).
Voor het weergeven van de aardse werkelijkheid wordt de kubus van Freek van Leeuwen gebruikt.

Het centrum, dat geest en materie, de kwalitatieve - en de kwantitatieve as (immateriële - en de materiële as, geestelijke - en zintuiglijke wereld) verbindt kan met Akasha, Ether, Z.P.F. of nulpuntveld worden aangeduid. De drie assen worden voor het weergeven van drie aanzichten gebruikt.

Grote leraren zijn ’leiders’ die de mens in het centrum plaatsen, de dubbelzinnigheden, dubbele agenda’s doorzien en ontmaskeren. De geschiedenis leert dat grote leiders en denkers naar eenheid streven. Het zijn evenwichtskunstenaars, die de Gulden middenweg bewandelen en contrasterende eigenschappen verenigen. Grote leiders kijken naar een verschijnsel van verschillende kanten, denken grenzeloos, multidimensionaal en interdisciplinair en willen dingen aan de mensen geven die nopen tot nadenken.

Personen als Kim Peek, Leslie Lemke en Daniel Tammet met een savantsyndroom laten enerzijds zien waartoe een mens in staat is, anderzijds maakt het ook duidelijk wat voor desastreuze gevolgen een hersenbeschadiging kan hebben.

====

Meta-model (Morele kompas, Boek van de getallen, Een ‘hoofdroute’)

Walter Baets: Wie orde zaait zal chaos oogsten.

Momenteel bestaat het probleem dat langzamerhand elke monodiscipline zijn eigen werkelijkheid gaat creëren. Gelukkig biedt de schepping een mogelijkheid door schade en schande wijs te worden. In plaats van het lineaire denken dient aan het evolutionaire kringloop denken meer aandacht te worden besteed. Er bestaan meer opties om naar de wereld te kijken. Het rapport ‘E i V’ laat zien dat het uiteindelijk om het kringloopdenken (net als de mandala), de kwintessens draait. Het gaat er om te leren, de artificiële illusionaire geschapen twee-eenheid (Dualiteit), Geest en Lichaam, Religie en Wetenschap opnieuw met elkaar te verbinden. In de esoterie zijn geest en lichaam de twee toestanden van het ENE, dat noch geest noch stof is; beide zijn latent het absolute leven. Met name de interdisciplinaire benadering brengt de wetenschap een stapje verder. Biologen hebben zeker gelijk wanneer ze culturen vergelijken met plantaardige organismen, die opbloeien, rijpen, verwelken en tenslotte afsterven. De fase waarin Nederland zich bevindt begint al duidelijk minder fris te ruiken.

De geschiedenis laat een diversiteit aan innovatieve, interdisciplinaire grenswetenschappers zien.
Ammonius Saccas, Origenes, Helena Blavatsky, Spinoza, Schelling, Nietzsche, Teilhard de Chardin, Einstein, Jung en Wittgenstein zijn coryfeeën die zich hebben bewogen op het snijvlak van natuur en cultuur. Op dit snijvlak gaat het echter niet primair om wetenschap versus geloof, maar eerder om de samenhang en wisselwerking tussen natuur – en menswetenchappen. Deze kengebieden kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Het zijn twee verschillende, maar complementaire domeinen. Door beide als complementair te beschouwen ontstaat een completer zicht op de werkelijkheid. Het is wenselijk de tweespalt tussen de natuurwetenschappen en geesteswetenschappen te verkleinen. Vastgeroeste denkpatronen te doorbreken. Het domein van de materie met de energetische processen te combineren. Een ruimer denkmodel is nodig om op creatieve wijze de wereldvraagstukken op te pakken. Het zijn in het bijzonder de grenswetenschappers met een holistische visie die de samenleving een stapje verder brengen.

Ordening is het tegendeel van chaos. De hamvraag is dan hoe verander je chaos in harmonie?
In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe 'probleem en oplossing' van de culturele evolutie (cultuuroverdracht) met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie.

Economie is een sociale wetenschap (Nederland) of een gedragswetenschap (Vlaanderen) die zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten.
De kredietcrisis leert dat de kwantitatieve modellen van het CPB geen rekening houden dat een mens meer is dan een koel en calculerend wezen, maar zich vooral door emoties en angsten laat leiden. De basis van de economische ordening is op eenvoudige rekensommen gebaseerd. Wereldwijd is de invoer van alle landen gelijk aan de uitvoer van allen. Artificiële intelligentie leert echter dat het veel lastiger is om met de cruciale kwalitatieve parameters rekening te houden.

De dichotomieën worden met behulp van het fenomeen Complementariteit tot uitdrukking gebracht. De een bestaat bij gratie van de ander. Uiteindelijk kan er maar één waarheid, ‘De blijde boodschap’ zijn. Door de interacties ('these + antithese', dialectische filosofie van Hegel en Engels) tussen de 'alfa- en de bètawereld' kan synthese ontstaan. De gammawetenschappen (sociologie, economie en politicologie) zijn als het ware de schakel tussen de alfa- en bètawetenschappen. Zij nemen dus een tussenpositie in tussen alfa- en bèta-wetenschappen.

Door de interacties tussen de 'alfa- en de bètawereld' ('these + antithese') kan synthese ontstaan. De gammawetenschap is als het ware de schakel tussen de alfa- en bèta-wetenschappen.

Creativethink maakt het mogelijk de ongeordendheid van een systeem, de entropie te verminderen. Creativethink (Zelfgenezend vermogen), geestelijke ordening staat tegenover chaos. Creativethink, leren in het kader van de geestelijke wereld, stelt zich open voor nieuwe ervaringen, voor creativiteit. Er wordt niet op oude patronen, conditioneringen en groupthink voortgeborduurd. Creatieve evolutie (creativethink) brengt de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop tot uitdrukking. Het darwinistisch evolutionisme is met deze kringloop verbonden. Het is mogelijk het verleden van twee kanten te belichten. De geschiedschrijving toont de geestelijke kant van de medaille en het darwinisme verklaart het aardwetenschappelijk archief.

Willem Mastenbroek Grenzen aan beter organiseren, Zelforganisatie en besturing als civilisatieprocessen:
En er is nog meer: Geert Mak ziet bepaalde uitwassen. Mak is historisch goed onderlegd en zijn feitenkennis in combinatie met enige journalistieke flair brengt hem tot de volgende diagnose (Mak, 2004): “We hebben nu te maken met een ‘new boys netwerk’. Het ‘old boys netwerk’ is aan het uiteenvallen. In dit netwerk ging misschien van alles mis maar exorbitante zelfverrijking uit de bedrijfskas was volstrekt not done. Niemand wilde doorgaan voor een graaiende parvenu”. Dat is volgens Mak snel aan het veranderen; hij schrijft: “Er is de afgelopen decennia binnen sommige leidinggevende kringen in de private en semi-publieke sector een mentaliteit ontstaan die sterk doet lijken aan de regenteske uitwassen van de achttiende eeuw. De beloning staat in geen enkele verhouding meer tot de feitelijke werkzaamheden en de bereikte resultaten. Falen wordt zelden of nooit meer gestraft. Met marktwerking heeft dit alle niets meer van doen. Bijna dagelijks maken de kranten melding van bestuurders die ondanks hun evidente mislukking wegkomen met handen vol goud.”
Waar gaat dit heen? Mak stelt: “We zien, voor onze ogen, zich een historische cultuurbreuk voltrekken, een ‘high trust society’ die in snel tempo bezig is te veranderen in een ‘low trust society’.

Willem Mastenbroek: Ondanks alle recente uitingen van hebzucht, machtsdenken, onverschilligheid, arrogantie en holle retoriek, is de drijfkracht van poen en prestige in ons deel van de wereld vergeleken met vroegere tijden stevig getemperd. Ruwe uitbuiting in droefgeestige fabriekshallen, corruptie, kinderarbeid tot in de mijnen toe, monopolistische wurging van klant en leverancier zijn bij ons teruggedrongen. Dit proces van economische civilisatie is al eeuwen aan de gang. Maar het is nooit rechtlijnig en eenduidig. De krachten naar bedenkelijke vormen van economische exploitatie, wanbeheer en zakkenvullerij blijven altijd onder ons.
De onderlinge concurrentie versterkt deze neiging. De onderlinge druk kan leiden tot het nemen van steeds grotere risico’s, tot lompe vormen van besturing en tot een onverschillige houding t.o.v. de werkvloer. “We moeten wel gegeven de concurrentie. Anderen doen het ook.” “En als het dan ook nog heel goed betaalt dan zijn we toch wel hardstikke gek als we niet meedoen.”
Zo ontstaan verschijnselen van decivilisatie, van graaierij, hebzucht en onverschilligheid. Ikonen van bestuurlijk gezag als commissaris Kok, Van der Hoeven, de Numico topman Bennink, bestuursvoorzitter Groenink en de RvC van ABNAmro hebben opvallend weinig gedaan om deze indruk te vermijden.
Organisaties worden in de tang genomen door twee processen die zich het duidelijkst afspelen aan de uiteinden van het maatschappelijk spectrum. Aan beide kanten spelen de krachten van verhuftering en spelbederf. Bij de extremen van het spectrum zijn zelfs sterke overeenkomsten te zien: Een grote voorliefde voor 'bling bling', opzichtig vertoon en gepats, graaien wat er te graaien valt. En een houding van “blame the other”: Wij kunnen er niets aan doen, het is de discriminatie, foute buren, iedereen doet er aan mee, de concurrentie, domme pech, de globalisering, de druk van de aandeelhouders.
Kortom: de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag wordt stevig afgewezen. Het kenmerk bij uitstek van de ware hufter!
De huidige crisis bestempelen we als een economische. Ik vind het ook een maatschappelijke- en sociale crisis; het betreft immers de manier waarop we met anderen om denken te kunnen gaan, niet alleen binnen organisaties maar net zo goed op straat, in het verkeer, in de buurt, overal. We zitten dichter op elkaar en we zijn afhankelijker van elkaar dan ooit maar ons gedrag laat daar vaak weinig van zien.

Met het 5D-concept en het Morele kompas wordt beoogd aan het oplossen van de wereldvraagstukken een steentje bij te dragen. Om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden wordt in het rapport ‘E i V’ van kwadranten gebruik gemaakt. Het laat op eenvoudige wijze de rode draad zien die de esoterische stromingen gemeenschappelijk hebben. Deze draad begint met de tegenstellingen. Aan elke crisis liggen tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen 'Politicals & Professionals', ten grondslag. De weg naar verbetering verloopt nu relatief langzaam omdat de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer. Het zelfreinigend vermogen is verloren gegaan. De brokkenpiloten die de poblemen hebben gecreëerd moeten zich nu als een ware Baron von Munchhausen aan hun eigen haren uit het moeras trekken. Door het privatiseren van het onderwijs, de wooncorporaties en de zorg heeft de overheid het stuur uit handen gegeven en dreigt de cash cow Nederland volledig te worden uitgemolken.

Uitgangspunt is dat een conjunctuurcyclus zich binnen de marges van het ‘kernkwadrant’ beweegt, daarentegen een grote schommeling zoals de kredietcrisis speelt zich binnen het ‘maskerkwadrant’ af. Het marktmechanisme faalt wanneer de individuele verantwoordelijkheid, de ethische drijfveren van zowel verkopers als kopers, van zowel overheid als burgers uit beeld verdwijnt. In hoeverre is de overheid zowel de oorzaak als de oplossing van het probleem? Een ding is zeker de overheid is te veel gefocussed op de korte in plaats van op de lange termijn. In hoeverre zijn we bereid van de ervaringen uit het verleden te leren?

Alleen het plaatsen van de wereldvraagstukken in de juiste context maakt het mogelijk probleem en oplossing dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor is het eerst nodig deze context te begrijpen. Aan de hand van het 5D-denkkader en symbolische beelden is het mogelijk te laten zien hoe verschillende concepten in de universele context met elkaar samenhangen. Cultuuroverdracht heeft op de imitatie van Plato betrekking en niet op verbale intimidatie.

Een probleem kun je alleen effectief oplossen door oorzaak en gevolg duidelijk met elkaar te verbinden en niet door wat in de politiek vaak gebeurt de kool en de geit te sparen. Topbestuurders vinden dat kritiek op hun functioneren het vertrouwen in het systeem negatief beïnvloedt. De kredietcrisis leert dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Er is een schijnwelvaart gecreëerd, die laat zien dat we te lang boven onze stand hebben geleefd. Door krediet in het systeem te pompen is een implosie door de overheid afgewend, met als gevolg een explosie van de begrotingstekorten. De crisis kan alleen worden opgelost door weer meer waarde aan het systeem toe te voegen. Is het juist niet zo dat de te lang volgehouden struisvogelpolitiek de problemen extra heeft versterkt?

De vraag die gesteld kan worden is in hoeverre hangen de veel besproken debacle’s Enron, Parmalat, Ahold, Shell, Betuwelijn en HSL, de vernieuwingen in het onderwijs (Het Nieuwe Leren) en de kredietcrisis - een gevolg van de uit de hand gelopen marktwerking - met de organisatiecultuur samen? Elk probleem heeft specifieke kenmerken, maar er kan ook van een generiek patroon worden gesproken. In bedrijven waar het misgaat wordt vaak het spel van de 'dubbele’, de verborgen agenda gespeeld.

De beginselen van de filognosie worden met de beginselen van het bahai-geloof en de theosofie vergeleken:

      BlauwdrukEvolutieplan,
Filognosie:De Ether Bestaat!1e doorsnede:2e doorsnede:Bahá'í-geloof: Blavatsky:Deel I, p. 210:
RuimteI FeitenMethode en WetenschapReligieReligieGedachtegang 11e GrondstellingMonadisch
MaterieIII PrincipesPersoon en PolitiekWetenschapGeloofGedachtegang 23e GrondstellingStoffelijk
TijdII PersoonAnalyse en SpiritualiteitNatuurBewustzijnGedachtegang 32e GrondstellingVerstand, Ziel
   PolitiekSpiegelsGedachtegang 4Tetragrammaton

In het morele kompas staat de diagonaal 1./2. voor 'Persoon en Politiek', de diagonaal 3./4. voor 'Methode en Wetenschap' ('Ether-paradigma en 5D-concept') en de verticale as door het centrum voor 'Analyse en Spiritualiteit' (René Meijer boek De Ether Bestaat!).

VolheidSefirah (pleroma, Sjechinah)Richting GezichtspuntEther-paradigma
VerzakingChesed, Mededogen (Genade of Liefde)Omhoog SpiritualiteitVerticale asLemniscaat
SchoonheidThifereth, SchoonheidOmlaag AnalyseVerticale asIntegratie
MachtGevoerah, Oordeel (of Macht), GerechtigheidZuid WetenschapKwalitatieve asUiterlijk
KennisJesod, Fundament, GrondslagNoord MethodeKwalitatieve asInnerlijk
RijkdomNetsach, Victorie, OverwinningOost De PolitiekKwantitatieve asCollectief
RoemHod, Glorie, MajesteitWest De PersoonKwantitatieve asIndividueel

In het snijpunt van de kwantitatieve, de kwalitatieve en de verticale as, ofwel de as van resp. de Persoon, de Feiten en de Principes, vinden we de alles samenvattende 6 van de filognosie, het neutrale punt waar de synthese en de realisatie plaatsvindt.

Ramundus Lullus heeft een met het Morele kompas vergelijkbaar universeel model (lullistische tabel, p. 5 en 6) uitgewerkt. De kolom Relatieve principes bevat drie Triades 'Eenheid der tegendelen (Verschil) - Eendracht - Tweedracht (Tegenstrijdigheid)', 'Begin - Midden - Eind' en 'Superioriteit - Gelijkheid - Inferioriteit'. De kolom met Absolute principes bevat een link met negen Sephiroth van de levensboom. De rechter kolom noemt de aspecten wat, hoe, wanneer, wie en waarom, welke bij elk leer - cq. besluitvormingsproces relevant zijn.

Raymond Lull reikt echter al met zijn Ars generalis ultima een methode aan waardoor het mogelijk wordt de hele werkelijkheid, in een flits, godsbeeld te ervaren. Raymond Lull gebruikt het uitgebreide model van Aristoteles, dat niet vier, maar tien categorieën toepast.

De Geheime Leer Deel I, Stanza 4 De zevenvoudige hiërarchieën (p. 120/121):
‘De een uit het ei, de zes en de vijf’ geven het getal 1065, de waarde van de eerstgeborene (later de mannelijke en vrouwelijke Brahma-prajapati), die overeenkomt met respectievelijk de getallen 7 en 14 en 21. De prajapati’s zijn evenals de sephiroth, slechts zeven in aantal, met inbegrip van de samengestelde sephira van het drievoud waaruit zij ontstaan. Uit Hiranyagarbha of prajapati, de drie-eenheid (de oorspronkelijke vedische Trimurti: Agni, Vayu en Surya) ontstaan zo de andere zeven, of weer tien, als we de eerste drie, die in één bestaan, en één in drie, afzonderlijk houden. Alle zijn echter begrepen in dat ene ‘allerhoogste’ parama, dat guhya of ‘geheim’ wordt genoemd, en sarvatma, de ‘overziel’. ‘De zeven Heren van het Zijn liggen verborgen in sarvatma, zoals gedachten in één brein.’ Dat geldt ook voor de sephiroth. Hun aantal is òf zeven, als men van de bovenste triade af telt, met kether aan het hoofd, òf tien – exoterisch. In het Mahabharata zijn de prajapati’s 21 in aantal, of tien, zes en vijf (1065), drie keer zeven2.
2) In de Kabbala zijn dezelfde cijfers (1065) een waarde van Jehova(h), omdat de numerieke waarden van de drie letters die zijn naam vormen, jod, vau en twee keer he, respectievelijk zijn 10 (י), 6 (ו) en 5 (ה), of weer drie keer zeven, 21. ‘Tien is de moeder van de ziel, want leven en licht zijn daarin verenigd’, zegt Hermes. ‘Want het getal één is geboren uit de geest en het getal tien uit de stof (chaos, vrouwelijk); de eenheid heeft de tien gemaakt en de tien de eenheid’ ( Het Boek van de Sleutels). ‘Met behulp van de temura, de anagrammatische methode van de Kabbala, en de kennis van 1065 (21), kan men een alomvattende wetenschap verkrijgen over de Kosmos en zijn geheimen’ (Rabbi Yogel). De rabbi’s beschouwen de getallen 10, 6 en 5 als de heiligste van alle.

De symmetrische bouw van de natuur wordt door Blavatsky in Deel III (p. 591) besproken en door het ingenieuze, reflexieve model “Macrokosmos = Microkosmos” van de esoterie weergegeven.

De getallensymboliek die in De Bijbel als schepping van Friedrich Weinreb naar voren komt sluit nauw op de symmetrische bouw van de natuur van Blavatsky aan (p. 85):
De Bijbel is niet gegeven als historie-bron, als verzameling van min of meer primitieve, min of meer acceptabele, min of meer soms indrukwekkende verhalen, hij geeft ons de mededeling, zoals een vader die aan zijn kinderen geeft, hoe de wereld is en waarom zij zo is en wat de zin ervan is en waarom zij bijzonder, onovertreffelijk goed is.
Wij zien dus uit dat verhaal van de 26 geslachten die het stempel dragen van de naam Here, het stempel 10 – 5 – 6 – 5, dat de naam Here iets heel speciaals is.
Het getal 26 komt nl. nog op een andere plaats op bijzondere wijze naar voren. De eerste letter, de aleph, de 1 dus, is in zijn vorm opgebouwd, - en ook dat is geen toeval, gezien de hele systematiek in het verhaal en in het woord, - uit 2 elkaar spiegelende jods’, uit twee elkaar spiegelende “tienen”, met als spiegel een “waw” een 6 dus.

Kirsten van Dijkhuizen- van Calck, (zoeken: Titel 'Sefer Jetsirah' auteur: Dijkhuizen) boek van de schepping Sefer Yetsirah (hoofdstuk 1:13):
‘In het mysterie van de 3 Moederletters Alef, Mêm, Sjien'. De 3 door G'd gekozen letters van Zijn Tetragrammeton lopen parallel met deze bovengenoemde Moederletters.
De as is bepaald door de neutrale letter Vav. Jod is these, Hêh is antithese en Vav is synthese. Omdat Vav synthese is, is dat het nulpunt. De richting is bepalend door je vast te houden aan de volgorde van de 2 letters Jod en Hêh. Dit is de positieve richting. Een voorbeeld: omhoog is JHV. Beneden is HJV; HJ is op de negatieve volgorde. De negatieve richtingen zijn: beneden, west en noord. De positieve richtingen zijn omhoog, oost en zuid.
Kortom:
Kether is de Oorzaak,
Malchoeth het Gevolg,
Chochmah is water,
Binah is Vuur en de resterende 6 Sefiroth zijn de 6 richtingen.

2:6 all that is formed and all that is spoken: one Name
Alles wat geformeerd (in de wereld van Yetsiràh) en uitgesproken is: vanuit één Naam zou betekenen dat de ingewijde zou zien en weten dat alles wat geschapen is, niets meer is dan 1 Naam: de Tetragrammaton. En dat sluit perfect aan met Johannes 1:1-3 In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is er niets ontstaan. Misschien is dat wel de Naam van de Yeshua HaAdon. Openbaring 19:16 Op Zijn gewaad, op de hoogte van Zijn heup, stond deze naam geschreven: `de hoogste koning en de opperste Heer (Tetragrammaton)’.

3:4 Three Mothers, AMSh, in the Universe are air, water, fire
Drie Moeder, AMSh, in het Universum zijn lucht, water en vuur. In het spirituele aspect hebben in hoofdstuk 1 kunnen leren dat er m.b.t. de 4 originele Sefiroth in termen van Adem, water en vuur werd gesproken (zie 1:12 From these three He founded His dwelling). In fysieke termen kunnen we stellen dat water representatief staat voor materie. Vuur is energie en lucht is de ruimte waar materie en energie een wederzijdse inwerking op elkaar hebben. Lucht, water en vuur zijn tevens de 3 fysieke basiselementen. Terwijl vuur als ware de straling is van energie, staat water voor de absorptie van die energie. Ze zijn thesis en antithesis. Geven en nemen. Manifestaties van oorzaak en gevolg. Lucht is de transmissie van energie en is synthese. Hij verbindt deze 2.
Psychologische gezien zijn vuur en water Binah en Chochmah bewustzijn. Dit terwijl het brein zelf constant energie uitstraalt. Water, Chochmah bewustzijn, is de plek waar het brein spirituele energie kan opslurpen en lucht is de, Roeach HaKodesh (Heilige Geest), medium waardoor de spirituele energie wordt doorgegeven. Maar er is nog een 4 kracht: zwaartekracht. En zwaartekracht wordt gerepresenteerd door aarde. We hebben aarde niet aan de basiselementen kunnen toevoegen, omdat aarde uit de 3 basiselementen bestaat. Aarde staat representatief voor de 2e Hêh van de Tetragrammaton, wat weer een herhaling is van de 1e Hêh.

5:2 They extend continually until eternity of eternities
Constant breiden zij uit van eeuwig tot in der eeuwigheid. In het Hebreeuws is van eeuwig tot in der eeuwigheid Adey Ad. Dit gaat tijd en ruimte te boven, wat we in 1:5 hebben besproken. In Sefer Jetiràh 4:4 bespraken we de 6 primaire richtingen. Hier werd niet over grenslijnen gesproken. In dit hoofdstuk is het wel het geval, omdat het eigenlijk gaat om meditatiemethode die gericht is op de grenslijnen van ruimte. Door de meditatie te richten op de 12 grenslijnen en op de 12 uitspraken van de Tetragrammaton, hoopt men de stadium eeuwig tot in der eeuwigheid te bereiken, het uitstijgen van tijd en ruimte.
De Bahir zegt dat binnen in de 12 diagonalen de Boom des Levens te vinden is. De Boom des Levens waar de 10 Sefiroth zijn opgesteld die in connectie staan met de 22 Hebreeuwse Letters. De Boom is niet vanaf het begin in de 12 grenslijnen te vinden, dus vanaf het moment dat het zichtbaar werd aan het fysieke Universum. Het is alleen binnen in de grenslijnen wanneer zij bekeken worden vanaf het oneindige punt (zie 1:7 Their End is Imbedded in Their Beginning and Their Beginning in Their End). Het is dat punt die de grenslijnen 1 maakt.

5.10 He made them like a trough
Dezelfde 28 kampen zijn tevens gerelateerd met de 12 dierenriemtekens en de 42 letter Naam van G´d (zie Kabbalah: de Leersteling van de Kabbalah: De getallen, namen en de becijfering van G´d 3,2,2). De kampen kunnen we ook relateren met Jaweh Elohim Jaweh. In het Hebreeuws YHVH ELHYNU YHVH. De 28 tijden uit Prediker kan verdeeld worden in 2 groepen:

1. de goede tijden met de Tetragrammaton van G´d die dat vertegenwoordigt.
2. de slechte tijden met de kwaadaardige naam KUZU BMUKSZ KUZU.
Het komt er dan zo uit te zien:
ZaadY Ybarenk Ksterven
 h Hplantenw Urooien
Levenw Vgenezenz Zdoden
 h Hopbouwenw Uafbreken
Weeldea Ebewarenb Bwegdoen
 L Lzoekenm Mverliezen
Gunsth Hkussenw Uafwenden
 y Yliefdek Keenzaamheid
Wijsheidg Nzwijgens Sspreken
 w Unaaienz Zscheuren
Vredey Yvredek Koorlog
 h Hliefhebbenw Uhaten
Overheersingw Vdansenz Zrouwen
 h Hlachenw Uhuilen

Het Metamodel in Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een heuristische set van vragen met als doel informatie nauwkeuriger of concreter te maken door de grenzen van iemands wereldbeeld uit te dagen en uit te breiden. Niet geuite, verborgen informatie zou aldus volgens NLP naar buiten komen.

René Meijer: Zo vormen de vier elementaire deeltjes samen met de relatieve, dynamische ether dan een parallel voor de vier basiskrachten die de natuurkunde kent: de zwaartekracht (het graviton), de elektromagnetische kracht (de elektronen en protonen), de sterke kernkracht die alles bij elkaar houdt (het integron) en de zwakke kernkracht (het neutron dat steeds tot verstrooiing en verval leidt op den duur). In één adem gezegd: eerst is er de tijd, dan de werveling ervan en dan de opsplitsing ervan in de drie basisdeeltjes van de materie plus een holistisch integriteits-effect dat ook wel als het lokale etherdeeltje of integron te beschrijven is. De etherdeeltjes zijn steeds deel en geheel, zijn 'part and parcel', of holondeeltjes - naar het holon zoals het hongaarse multitalent Arhur Koestler (1905-1983) en meer recent de holist Ken Wilber het als een filosofisch begrip verdedigden.

Éne werkelijkheid, 'Ongemanifesteerd en Gemanifesteerd':

Ongemanifesteerd (Hogere Tetraktis) Triade:Gemanifesteerde (Lagere Tetraktis) Tetrade:
Synthese Hans Vincent en Frank Tipler:Esoterie:
- God = Scheppende Intelligentie,De Monade symboliseerde Eenheid, de staat van zijn vóór de schepping.
God representeert het ultieme verleden (Geheugen).
- Zoon = de materiële (aardse) werkelijkheid. De ZoonDe Duade symboliseerde de eerste beweging naar schepping;
vereenzelvigt met de singulariteit van de ultieme toekomst.de splitsing van de Monade in twee polariteiten.
- Heilige geest = evolutionaire krachten in het universum.De Triade symboliseerde de vereniging van de twee polariteiten
De Geest is de verbindende singulariteit tussen hetdoor een bemiddelende hoedanigheid, de Logos of het woord.
ultieme verleden en de ultieme toekomst.
 De Tetrade Vuur, Lucht, Water en Aarde

Het volmaakte getal 10 (1 + 2 + 3 + 4) wordt in de metafysische wereld verzinnebeeld door de 4 of de Tetraktys. Het laat zien dat er aan de wereld van de eeuwig wederkerende verschijnselen (Aldous Huxley: ‘perennial’, Friedrich Nietzsche: ‘ewige Wiederkehr’), een eeuwige natuurlijke ordening, een blauwdruk, het factorelement (x), een bepaalde natuurconstante? ten grondslag ligt. De Triade vormt de natuurlijke eenheid en de Tetrade vormt de natuurlijke selectie. Bij levensprocessen gaat het om de natuurlijke eenheid en de natuurlijke selectie, namelijk om de Weltstoff van Teilhard de Chardin, de memen van Richard Dawkins, de geest-substantie Swabhâva (Mind stuff) in de Theosofie.

(x) Het getal zeven, als een samenstelling van 3 en 4 (Triade en Tetrade), is dus het factorelement in elke oude religie, omdat het het factorelement in de natuur is. Zeven is het grondtal van het gemanifesteerde heelal (Purucker).
Het factorelement 7 staat symbool voor een natuurconstante.

Gelukkig zijn we nu de fase van ontkenning dat er wat aan de hand is met het ecologische systeem gepasseerd. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de Chaostheorie de ontbrekende schakel is van de Algemene relativiteitstheorie. De chaostheorie beschrijft de verborgen ordening en complementeert de Unified field theory. Het laat zien hoe 'elektriciteit en magnetisme' in de Unified field theory kan worden ingepast. Anderzijds bevordert het een nieuwe bifurcatie, een kwantumshift in het wereldbrein volgens Ervin Lazlo. Praktisch komt het er op neer dat door bewustwording de publieke opinie verandert.

Gerrit Teule start zijn gezichtspunt vanuit de hardware. Het rapport ‘E i V’ vertrekt daarentegen ook vanuit de 'mentale software' (Geert Hofstede), het 5D-concept, namelijk de doelmatige ordening van de informatievoorziening.

====

'Wereldbrein en Cybernetica' (Non-lokaal bewustzijn, Universele bewustzijn, Sutratman)

Martin Heidegger: De filosofie is aan haar eind. En wie neemt nu de plaats van de filosofie in? De cybernetica. Of de vrome die zich openstelt? Maar dat is geen filosofie meer. Wat is het dan? Het andere denken noem ik het.’ Het andere denken laat echter wel de verbindende schakel zien voor het filosofische denken.
Peter principle: In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence.

De mystieke paradox is dat het Lam Gods, het ongemanifesteerde Zelf (Hogere Zelf), draagt of wegneemt de zonden van de wereld. Iets dat onbeweeglijk weerloos is, zelfs niet eens aanwezig, heeft tóch rechtstreeks invloed op wat is. Maar: wanneer het geëist wordt, ontstaat verdrukking. En doet Het zijn mond niet open: wanneer jij het enneagram wil doorgronden, is en blijft het onbegrijpelijk. Zo blijft het hek van het mystieke domein gesloten.

De natuurlijke ethiek van Spinoza hangt ongetwijfeld met de 4e dimensie, de co-reflectie van Teilhard, het projectiemechanisme van Jung en de weerspiegeling van Blavatsky samen.

Het adagium ‘u vraagt, wij draaien’ van veel politici staat diametraal tegenover de zienswijze van God. In vers 33 (p. 10) vinden we de juiste manier van omgaan met God en geld: Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Eufemistisch gesteld de op het principe ‘u vraagt, wij draaien’ gebaseerde oplossingen die politieke partijen de afgelopen decennia ten uitvoering hebben gebracht sluiten niet op de vraagstukken die in de maatschappij echt spelen aan. Voor het waarborgen van onze toekomst gaat het er niet om bevolkingsgroepen af te scheiden, maar juist om grenzen te doorbreken. Regeren is nog steeds vooruitzien. Dus verder kijken dan je navel, lees neus lang is. Er is bij politici duidelijk een gemis aan zelfreflectie.

Het probleem waar we het over hebben is dat door individualisering en secularisering het collectieve waarden - en normenpatroon is versnipperd. Iedereen gaat voor zijn eigen ‘waarheid’. Het heeft betrekking op het cultuurrelativisme – wat jij wilt, het is jouw feestje. De door de overheid breed ingevoerde marktwerking heeft het probleem, het ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’ ('Pad der Linkerhand’) alleen maar versterkt. Vroeger werd er door socialisten op gewezen dat de directeur houdt het volk arm en de pastoor houdt ze dom. Nu is er ondanks de welvaart zelfs een grotere tweedeling tussen arm en rijk aan het ontstaan en wordt door de bestuurlijke elite gepredikt dat arbeidsvoorwaarden flexibeler, lees goedkoper moeten en houdt de TV het volk dom.

Het ‘Pad der Linkerhand’, het ‘ieder voor zich’ laat zien dat de mens door het maken van verkeerde keuzes zelf verantwoordelijk is voor het kwaad. Het collectief onbewuste van Carl Jung geeft de feedback om bij te leren. Er is zeker een overeenkomst tussen Sven Kramer en het neoliberalisme, beide denken voor goud te gaan, maar plotseling staan ze met lege handen. We kennen het resultaat van een proces, maar niet het proces zelf. De processen die onze beslissingen, keuzes en voorkeuren bepalen spelen zich voor een belangrijk deel onbewust af.

In de politiek is de feedback te veel op opportunistische korte termijn belangen gericht. Het zijn mensen die aan de ’eeuwige wederkeer’ op basis van het kwalitatieve en/of kwantitatieve feedforward-feedback-mechanisme sturing geven. Het 5Ddenkraam legt de nadruk op feedforward besturing. Het is effectiever te voorkomen dan te genezen. Houden we ons bezig met creëren of nabootsen dat’s the question. De vraag blijft actueel kiezen we voor het eigen koninkrijkje, de 'bv Ego' of het koninkrijk in de hemel, het hemelse rijk?

Baruch de Spinoza: Toch kan de natuur niet worden weerstreefd en behoudt ze haar vaste en onveranderlijke orde.
De filognosie heeft het in deze context over het natuurlijke, ongeconditioneerde, authentieke bewustzijn.
Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen mentale processen (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen). Het is een onderwerp van studie in de moderne filosofie, psychologie en cognitieve neurowetenschap.

Authentiek gedrag (zelfrealisatie), ontstaat wanneer de bewuste, rationele en onbewuste, irrationele delen, gevoelens van de geest in harmonie met elkaar samenwerken. We kunnen leren boven onszelf uit te stijgen. De door de prefabcultuur overgedragen conditioneringen weer los te laten. Het draait uiteindelijk allemaal om authenticiteit en autonomie. In hoeverre zitten we zelf aan het stuur of laten we ons leiden door impulsen van buitenaf om aan bepaalde verwachtingen te voldoen? Wat vinden we zelf belangrijk? Het gaat om het varen van je eigen koers, je eigen geweten laten spreken.

Ben Goertzel Francis Heylighen Pioneer of the Global brain.
In 1996, Heylighen founded the "Global Brain Group", an international discussion forum that groups most of the scientists who have worked on the concept of emergent Internet intelligence. Together with his PhD student Johan Bollen, Heylighen was the first to propose algorithms that could turn the world-wide web into a self-organizing, learning network that exhibits collective intelligence, i.e. a Global brain.

Het globale brein is een speculatief concept in o.a. transhumanistische kringen, filosofie en mystiek ('sciencefiction'?), vergelijkbaar met (dan wel verwant aan) het concept van de noösfeer van respectievelijk Vladimir Vernadsky en Teilhard de Chardin, de Akasha-kronieken (waar o.a. Rudolf Steiner en Edgar Cayce te rade beweerden te gaan) en het "Akashic field" van de Hongaarse wetenschapsfilosoof Ervin László. Het begrip als zodanig werd in 1982 voor het eerst gebruikt door Peter Russell in zijn boek The Global Brain (video).

Peter Russell spreekt van het ontstaan van de Global Brain, en hij is daarbij overtuigd van een ‘acceleratie’ van deze ontwikkeling in onze 21e eeuw, o.a. mede gefaciliteerd door de informatietechnische eenwording. Hij voorspelt de geestelijke eenwording van de mensheid als ‘wereldbrein’: “Niet langer zullen we onszelf zien als geïsoleerde individuen; we zullen onszelf kennen als deelhebbend aan een snel integrerend mondiaal netwerk, zoals de zenuwcellen van een ontwakend wereldbrein.” Voorts “Het werkelijke probleem ligt niet in de fysieke beperkingen die ons worden opgelegd door de externe wereld maar in de beperkingen van onze eigen denkwijze.Teilhard de Chardin had het over het ontstaan van de Noösfeer, anderen over de Tweede Axiale Periode waar we – en nu dan met alle wereldburgers tezamen, als één geheel – in terecht gekomen zijn, weer anderen over het ontstaan van de Eerste Mondiale Wereldorde in de geschiedenis van de mensheid waarvan de Verenigde Naties en duizenden internationale organisaties de eerste tekenen vormen, etc, etc.

Het Global Consciousness Project is een van de belangrijkste huidige onderzoeksprojecten naar parapsychologie. Behorend tot Princeton, onderzoekt het project de theorie dat het menselijke bewustzijn een extern veld kan creëren dat niet detecteerbaar is met behulp van conventionele middelen.

Invloed van de geest op levende systemen
Onderzoek dat steeds meer terrein begint te winnen en in dit deel van de reeks over PK genoemd moet worden, is de zogeheten rechtstreekse invloed van de menselijke geest op levende systemen (Direct Mental influence on Living Systems), DMILS, (spreek uit ‘diemils’). We bespreken dit onderzoek hier kort en gaan er in deel 8 van de reeks (paranormale therapie) meer uitgebreid op in.
Wat onderzocht wordt is het effect dat je intentie, iets dat je wilt, iets mentaals, kan hebben op een ander mens. Die andere mens is het ‘levende systeem’. De ‘directe mentale invloed’ wordt uitgeoefend vanuit de ene kamer op het ‘levende systeem’ in de andere kamer. Of er sprake is van ‘directe mentale invloed’ wordt door middel van een huidweerstandsmeter aan het lichaam van het ‘levende systeem’ gemeten. Dat ‘levende systeem’ kan ook iets anders zijn dan een mens, bijvoorbeeld een preparaat of een plant.

In het boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn stelt Ervin Laszlo (p. 145): De werking van het subtiele maar reële A-veld verklaart de non-lokaliteit van niet alleen de kleinst meetbare bestanddelen van het universum, maar ook die van de grootste waarneembare structuren ervan. Het verklaart de coherentie van levende organismen én hun coherentie met de omgeving waarin ze leven en evolueren.

De titel van het boek het CHAOSPUNT de wereld op een tweesprong van Ervin Laszlo wordt als actueel thema gebruikt. Het biedt een kader voor het formuleren van een kosmische visie op een oud vraagstuk (114/115):
De psychiater Stanislov Grof, die dergelijke toestanden bij duizenden patiënten heeft geïnduceerd, constateerde dat zelfs het bewustzijn van intensief getrainde psychologen – wanneer zij persoonlijk eenmaal ervaring met deze veranderende bewustzijnstoestanden hebben opgedaan – wordt verhoogd tot een bewustzijn dat de mechanistische, materialistische en fragmentarische kijk op de wereld van onze moderne tijd vervangt door een holistische en allesomvattende zienswijze.
Stanislav Grof Evidence for the Akashic Field from Modern Consciousness Research.

Ervin Laszlo boek Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld (p. 50/51):
Als twee of meer torsiegolven op elkaar inwerken, integreert het daaruit voortvloeiende interferentiepatronen (interferentiepatronen) de informatie van alle deeltjes in het geheel. We kunnen eenvoudiger en zinvoller - zeggen dat de vortices informatie registreren over de toestand van de deeltjes waardoor ze werden gecreëerd, terwijl het interferentiepatroon de informatie registreert over het totaal van de deeltjes wier vortices elkaar hebben ontmoet.
105: Stanislav Grof stelde vast dat veel mensen in ingrijpend veranderde bewustzijnstoestanden een vorm van bewustzijn ervaren die dat van het universum zelf lijkt te zijn. Deze hoogst opmerkelijke veranderde toestand treedt op bij mensen die zich met hart en ziel wijden aan de taak om de ultieme gronden van al het bestaande te begrijpen.

Door je met het ’Goede, Ware en Schone’ te verbinden word je van de aardse wortels bevrijd.

Arie Bos Hersenen en bewustzijn (1) Arie Bos Hersenen en bewustzijn (2)

Hans Gerding Parapsychologie, Poltergeist, Geest en Materie

Psychokinese en poltergeist
Mensen die zich niet echt in de parapsychologie verdiept hebben, denken bij paranormale verschijnselen vaak aan spookhuizen. Bij doorvragen blijkt dat men denkt dat er in die spookhuizen geesten van overledenen ronddolen. Hoewel ze meestal onzichtbaar zijn, zouden we soms hun voetstappen kunnen horen, de geesten zouden ramen en deuren laten opengaan, en soms zelfs voorwerpen in beweging brengen. Er zijn mensen die dit soort verhalen voetstoots aannemen, er zijn mensen die het allemaal maar onzin vinden, en er zijn mensen die dit proberen te onderzoeken.
Inmiddels zijn er in de geschiedenis van de parapsychologie heel wat van die ‘spookhuizen’ onderzocht. Daarbij zijn bijzonder opzienbarende waarnemingen gedaan: klopgeluiden zijn gehoord, voorwerpen zijn ‘vanzelf’ verplaatst, stenen vliegen ‘vanzelf’ in het rond, vernielen huisraad en raken soms mensen. Onderzoekers spreken dan van ‘Poltergeist-verschijnselen’, en denken dat als er werkelijk onverklaarde fenomenen worden waargenomen, deze eerder te maken hebben met een onbekend menselijk vermogen (psychokinese) dan met geesten van overledenen die ‘rondspoken’.

Het mechanisme, het samenspel van de toevallige verschillen en natuurlijke selectie (‘Het toeval stelt voor, de natuurlijke selectie beslist’) wordt door de Heilige tetraktys van Pythagoras weergegeven. De getallensymboliek geeft net als het Panta rhei alles stroomt of alles is in beweging weer. De integratie van vier displines, de vier pijlers rekenkunde, sterrenkunde, meetkunde en muziek heet volgens de telling van Pythagors 5, de kwintessens. De getallen van Pythagoras brengen de harmonische relatie, een specifieke categorie van betrekkingen, Wet van harmonie, synthese tot uitdrukking, waarvan het geheel meer is dan de som van de delen. Goddelijke ordening op basis van het fenomeen 'Emergentie (definities van emergentie) en Decompositie'. Pythagoras geloofde in zielsverhuizing (reïncarnatie), hij was een cyberneticus (neurofeedback). De getallensymboliek van Pythagoras wordt als een metafoor gebruikt om 'probleem en oplossing' dichter bij elkaar te brengen.

De rubricering in het onderzoeksrapport ‘E i V’ is op de getallensymboliek van Pythagoras gebaseerd. Om de supersymmetrie in het universum te symboliseren maakt het rapport ‘E i V’ gebruik van een pedagogisch denkmodel. Dit model is gebaseerd op de supersymmetrie tussen geest en stof. De M-theorie van Edward Witten is net als het Morele kompas een multidimensionaal verklaringsmodel. De M van de M-theorie staat voor Magic, Mystery of Matrix. Het rapport ‘E i V’ heeft het liever over White Magic, Occultisme, het contrast van Black Magic.

De Triade, de triniteit vormt de natuurlijke eenheid en de Tetrade vormt de natuurlijke selectie. Bij levensprocessen gaat het om de memen van Richard Dawkins, met name om de natuurlijke selectie.

In de systeemleer staat de ‘4’ voor het terugkoppelingsmechanisme, dat op de invoer, de verwerking en de uitvoer volgt. De hemelse ‘1 2 3’ ontstaat wanneer de aardse ‘4’, het terugkoppelingsmechanisme harmonie creëert. Dit terugkoppelingsmechanisme heeft op de levenskunst, de zin van het leven betrekking. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. De driehoek van Pythagoras is nog steeds actueel. Het ultieme ordeningsprincipe, de negentropie is al millennia bekend.

De gemanifesteerde werkelijkheid is de tegenhanger van de ongemanifesteerde werkelijkheid. De systeembenadering wordt gebruikt om beide met elkaar te verbinden. De 4e dimensie tijd maakt het terugkoppelingsmechanisme mogelijk. Om van ervaring te kunnen leren is terugkoppeling nodig. Feedforward besturing staat voor meta-besturing. Zelfbewustzijn, reflectie is mogelijk omdat we vanuit een hoger abstractieniveau, het zogenaamde helicopterview ons innerlijk en de buitenwereld kunnen waarnemen. Zelfbewustzijn berust op het inzicht te beseffen dat beelden slechts ideeën zijn die zich in elkaar spiegelen en in feite een eenheid vormen. De 5e dimensie maakt van het open systeemdenken gebruik dat alles met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloedt.

====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige ||volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.