Morele kompas en Kernkwadrant

Met effectieve daadkracht wordt bedoeld de juiste beslissingen nemen op het juiste moment en de juiste plaats, dus de goede dingen doen. Een beter resultaat zit vaak niet in harder werken, maar in gerichter werken.
Korzybski: The map is not the territory.

Kernkwadrant (Broederschap, Supersymmetrie, Spiegelsymmetrie)

Socrates: Ik weet dat ik niets weet.
Socrates: Het geheim van veranderen is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude maar op het realiseren van het nieuwe.
Hazrat Inayat Khan: Vreugde en verdriet zijn het licht en schaduw van het leven. Zonder licht en schaduw is geen enkel beeld duidelijk.

Om de snaartheorie (M-theorie) te beschrijven maakt Edward Witten van zowel spiegelsymmetrie als van supersymmetrie gebruik. Om de unificatietheorie te belichten past het rapport ‘E i V’ ook beide principes toe, maar belicht spiegelsymmetrie en supersymmetrie (complementariteit) vanuit een ander gezichtspunt. Dit gezichtspunt is gebaseerd op het Standaardmodel, de C-, P- en T-symmetry. De T-symmetry wordt door de eeuwige duur, het eeuwige nu, de absolute tijd tot uitdrukking gebracht.
De M van de M-theorie staat voor Magic, Mystery of Matrix. Het rapport ‘E i V’ heeft het liever over White Magic, Occultisme, het contrast van Black Magic. Om de spiegelsymmetrie en de supersymmetrie in het universum te symboliseren maakt het rapport ‘E i V’ gebruik van een pedagogisch denkmodel, het zogenaamde morele kompas. Het morele kompas is net als de M-theorie van Edward Witten een multidimensionaal verklaringsmodel. De 10 Dimensies van het morele kompas worden mede aan de hand van het Boek van de getallen verklaard. De tweede grondstelling (axioma) brengt de integratie van polariteiten, de complementaire polariteit tot uitdrukking.

H.P. Blavatsky Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 303,304):
De voornaamste moeilijkheid, die wetenschapsmensen ervan weerhoudt te geloven in goddelijke zowel als in natuurgeesten, is hun materialisme. De belangrijkste belemmering voor de spiritist, die hem belet daaraan te geloven, terwijl hij vasthoudt aan een blind geloof in de ‘geesten’ van de overledenen, is de algemene onwetendheid van hen allen, behalve van enkele occultisten en kabbalisten, over de ware essentie en aard van de stof. Het geloof of ongeloof in het bestaan rondom ons van andere bewuste wezens behalve de geesten van de doden, berust voornamelijk op het aanvaarden of verwerpen van de theorie van de eenheid van alles in de Natuur in haar uiteindelijke essentie. Voor het verkrijgen van meer helderheid in zijn denken over de occulte kosmogonie en voor de enige betrouwbare sleutel die hem bij zijn verdere studie kan leiden, is de onderzoeker afhankelijk van het juiste begrip van de oorspronkelijke evolutie van geest-materie en de werkelijke essentie ervan.
De nuchtere waarheid is, zoals zo-even werd uiteengezet, dat iedere zogenaamde ‘geest’ òf een
ontlichaamde òf een toekomstige mens is. Zoals allen, vanaf de hoogste Aartsengel (Dhyan-Chohan) tot de laatste bewuste ‘bouwer’ (de lagere klasse van geestelijke wezens), mensen zijn, die eeuwigheden geleden leefden, in andere manvantara’s op deze of op andere gebieden, zo zijn de lagere semi-intelligente en niet-intelligente elementalen allemaal toekomstige mensen.
305: Tijdens het grote mysterie en levensdrama, dat bekend staat als het manvantara, vertoont de werkelijke Kosmos overeenkomst met het voorwerp dat achter het witte scherm is geplaatst, waarop door de toverlantaarn de Chinese schimmen worden geworpen. De werkelijke figuren en dingen blijven onzichtbaar, terwijl ongeziene handen aan de touwtjes van de evolutie trekken. Mensen en dingen zijn dus slechts de weerkaatsingen op het witte doek van de werkelijkheden achter de valstrikken van mahamaya, of de grote illusie.
317: (xxvii.) ‘Het eerstgenoemde – het oorspronkelijke bestaan – dat in deze (bestaanstoestand het
ENE LEVEN kan worden genoemd, is, zoals is uitgelegd, een VLIES voor scheppende of vormende doeleinden. Het manifesteert zich in zeven toestanden, die met hun zevenvoudige onderverdelingen de NEGENENVEERTIG vuren vormen, die in de heilige boeken worden genoemd. . . .
318: (d) De mens geeft zij alles wat zij aan alle andere gemanifesteerde eenheden in de natuur schenkt; maar bovendien ontwikkelt zij in hem de weerspiegeling van al haar NEGENENVEERTIG VUREN. Elk van zijn zeven beginselen is een volle erfgenaam van en deelhebber aan de zeven beginselen van de ‘grote moeder’. De adem van haar eerste beginsel is zijn geest (atma). Haar tweede beginsel is BUDDHI (ziel). Wij noemen dit ten onrechte het zevende. Het derde voorziet hem (a) van de hersensubstantie op het stoffelijke gebied, en (b) van het DENKVERMOGEN [dat is de menselijke ziel – H.P.B.], dat die substantie volgens zijn organische vermogens bestuurt.

Door de secularisatie en de daarmee samenhangende ontzuiling zijn de verticale bindingen tussen de maatschappelijke lagen voor een belangrijk deel verloren gegaan. Naast het thema vierde macht verdient ook het fenomeen organisatiecultuur meer wetenschappelijke aandacht. Het universele mechanisme, het universele en eeuwige perpetuum mobile (projectiemechanisme van Carl Jung) dat Marjan Slob in haar column Vergeven bespreekt geldt ook voor de financiële sector. Arnon Grunberg heeft gelijk trauma's verdwijnen niet door vergelding, maar het verdwijnen berust op het balansmechanisme van de wederkerigheid, de Gulden Regel Wat gij wilt dat u geschiedt doe dat de ander.

Stelling: Alleen een interdisciplinaire grensoverschrijdende benadering, een integrale denktrant, de synthese van de alfa-, béta- en gammawetenschappen, het onderkennen van de twee kanten van één medaille brengt de Theorie van alles een stapje verder. De unificatietheorie kan niet worden uitgevonden want het is de status quo van de alfa-, béta- en gammawetenschappen. Kunst maakt het mogelijk, de 4e dimensie (4Ddenkraam), de synthese tussen de drie domeinen van de alfa-, béta- en gammawetenschappers weer te geven.

De in het onderzoeksrapport gebruikte kwadranten zijn op een eenvoudig schema gebaseerd. Om broederschap op basis van de natuurlijke kringloop (Essence, supra-mentale, Kwintessens, Ommekeer in het denken, Paradigmawisseling) in de wereld te bevorderen staan de vier vereisten op het Pad (Edele Achtvoudige Pad, HET NIEUWE WIEL en zijn PELGRIMSTOCHT 'Hoofdroute') uit het boek Aan de voeten van de Meester van Jiddu Krishnamurti centraal, namelijk:
-
Onderscheidingsvermogen (De zeven betekenissen van maya Richard Brooks Theosofia april 2001),
-
Begeerteloosheid (Zeven poorten),
-
Goed gedrag (Zeven chakra's),
-
Liefde (Agapae, De zeven liefdes John Algeo Theosofia augustus 2007),
Wat de meester mij over elk van deze heeft gezegd, zal ik trachten u mede te delen.

H.P. Blavatsky Geselecteerde artikelen deel 2: 1882 –1887
Vraag 5 (p. 245,246):
Over de mineraalmonade (minerale rijk)
Er zijn zeven natuurrijken. De eerste groep omvat drie graden van elementalen, of krachtcentra in wording – vanaf het eerste stadium van differentiatie van mulaprakriti tot de derde graad ervan – d.w.z. van volkomen onbewustheid tot semi-gewaarwording. De tweede of hogere groep omvat de natuurrijken van plant tot mens. Het mineralenrijk vormt dus het middelste of keerpunt in de graden van de ‘monadische essentie’, als men deze beschouwt als een evoluerende energie. Drie stadia aan de elementalenkant; het mineralenrijk; drie stadia aan de objectieve fysieke kant – dit zijn de zeven schakels van de evolutieketen. Een neerdalen van de geest in de stof, dat overeenkomt met een opgang in de fysieke evolutie; een wederopstijgen uit de diepste diepten van stoffelijkheid (het mineraal) naar haar vroegere toestand, met een daarmee gepaard gaand verdwijnen van concrete organismen – omhoog naar nirvana, het punt waar gedifferentieerde stof verdwijnt. Misschien kan een
eenvoudig schema ons helpen.

 

Wat zegt ons spiegelbeeld?
Om het principe van het kernkwadrant, de vier bij bij vier matrix, het in de mens ingebouwde 'en-en'/'of-of'-mechanisme (Alles divergeert en moet ook weer convergeren), dat het evenwicht hersteld te illustreren maken we gebruik van een voorbeeld uit het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties van Daniel Ofman. Kernkwaliteiten zijn bijzondere capaciteiten, uitingen van het zelf waar bezieling uit voorkomt. Het identificeren van de kernkwaliteiten (sterke kanten) leidt tot zelfkennis.In het onderstaande kwadrant rechts is daadkracht de kernkwaliteit. De valkuil wanneer de kernkwaliteit te ver doorschiet is drammerigheid. Valkuil, te veel van het goede. Achter de valkuil de kwaliteit geduld leren zien. Geduld is het positief tegenovergestelde van de valkuil. De kernkwaliteit daadkracht en de uitdaging geduld zijn complementair. Om te voorkomen dat men in zijn valkuil, de vervorming van de kenrkwaliteit terechtkomt is het raadzaam de uitdaging te ontwikkelen. De allergie is de negatief tegenovergestelde kwaliteit van de kernkwaliteit daadkracht. Waar men allergisch voor is bij een ander, is waarschijnlijk te veel van iets goeds dat men zelf juist het meeste nodig heeft. Dus een manager kan het meest (over zichzelf) leren van diegenen waar hij het moeilijkst mee om kan gaan. Dit wordt door het middelste kwadrant ('dubbelkwadrant') ’Binnenwereld in balans met Buitenwereld’ tot uitdrukking gebracht. De manager is in deze situatie met zijn 'spiegelbeeld', het alter ego in balans.

Geduld (Brief van de dag P. Daanen de Volkskrant 26 januari 2023, p. 29):
Jarenlang sjoemel je als landbouwsector - met medeweten en steun van de overheid – met de Europese mest¬regels. Zolang, dat het wel een ongeschreven grondrecht lijkt te zijn geworden.
Als Brussel dan eindelijk meedeelt, dat het
geduld nu toch echt op is en dat de regels moeten worden nageleefd, vallen LTO Nederland en ¬Agractie (blind voor hun eigen rol in het geheel) van hun stoel en eisen, dat de fraudeurs worden gecompenseerd. Na de Nederlandse vlag zetten ze nu dus ook de werkelijkheid op haar kop.

 

In het onderstaande overzicht zijn drie kwadranten (kernkwadranten) weergegeven. Voor het middelste dubbelkwadrant 'Ik en de Ander' wordt verwezen naar het kernkwadrant op p. 54 in het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties van Daniel Ofman.

KernkwadrantDanielOfmanBinnenwereld in balans met Buitenwereld,Binnenwereld in onbalans met Buitenwereld,
   Onderste kernkwadrant in balans met hethet maskerkwadrant, er ontstaat een
   spiegelbeeld (alter ego), de lemniscaat:tegennatuurlijke kringloop:
     7. Daadkracht<5. Drammerig
 te veel   | | te veel
4. Daadkracht>2. Drammerigheid4. Ingetogenheid>2. Passiviteit>6. Geduld4. Geduld>2. Passiviteit
| || |  | |
1. Passiviteit<3. Geduld1. Opdringerigheid<3. Initiatief  1. Drammerigheid<3. Daadkracht
 te veel       te veel

Het middelste ‘dubbelkwadrant’ 'Geduldige daadkracht' toont een evenwichtige krachtige persoonlijkheid.

     7. Daadkracht<5. Passiviteit
 te veel   | | te veel
4. Daadkracht>2. Drammerigheid4. Daadkracht>2. Drammerigheid>6. Geduld4. Geduld>2. Passiviteit
| || |  | |
1. Passiviteit<3. Geduld1. Passiviteit<3. Geduld  1. Drammerigheid<3. Daadkracht
 te veel       te veel

Men is allergisch voor een te veel van zijn uitdaging, in dit voorbeeld passiviteit. Het is een bron voor potentiële conflicten met de omgeving. Balans aanbrengen betekent denken in termen van 'en-en', ‘win-win’ situatie, de eenheid der tegendelen - these + antithese = synthese, niet 'of-of'. Een vorm van perfectie ontstaat wanneer beide eigenschappen in balans zijn. Het betekent dat je afhankelijk van de situatie de juiste verhouding tussen daadkracht en geduld toepast. Soms kan het nodig zijn dat je je daadkracht uitstelt, dat je geduld betracht bij het tonen van je daadkracht.

Je kunt het ook zo zeggen: tussen de extremen drammerigheid en passiviteit bevindt zich de kwaliteit geduldige daadkracht. Maar de schaduwzijde passiviteit-drammerigheid blijft wel bij ons, is impliciet aanwezig. De positieve - en de negatieve diagonaal maken beide deel uit van ons bewuste en onbewuste regelsysteem, de binnenwereld en buitenwereld. Positieve terugkoppeling versterkt de balans, terwijl negatieve terugkoppeling aan de onbelans bijdraagt.

Om je zwakke kanten expliciet te maken ga je een dialoog met je valkuil, je negatieve reacties aan. Je moet soms afdalen naar je diepste kern om je valkuil te kunnen ervaren. Vervolgens vindt de actieve ontwikkeling van de uitdaging plaats. Het kwadrant is een hulpmiddel om jezelf beter te leren kennen.

In het bovenstaande overzicht toont het middelste 'dubbelkwadrant' een creatielemniscaat, de binnenwereld en buitenwereld zijn met elkaar verbonden. Drammerigheid wordt onderkend en geduldige daadkracht komt centraal te staan. Een maskerkwadrant is een kwadrant dat aan de oppervlakte lijkt op een kernkwadrant, maar in realiteit precies het omgekeerde is. Het rechter kwadrant laat het maskerkwadrant zien.

Voor het middelste ‘dubbelkwadrant’ wordt naar het driehoekige diagram van Roberto Assagioli verwezen.

   5. Sereniteit<7. Daadkracht 
 te veel | |   te veel
4. Daadkracht>2. Drammerigheid6. Geduld>4a/b. Zachtheid>2. Drammerigheid4. Geduld>2. Passiviteit
| |  | || |
1. Passiviteit<3. Geduld  1. Passiviteit<3. Sereniteit1. Drammerigheid<3. Daadkracht
 te veel       te veel

Bijzonderheden over het kernkwadrant zijn te vinden op de website van Innerned.

Het is mogelijk de ‘Zevenvoudige samenstelling van de mens’ met behulp van een ‘dubbelkwadrant’ weer te geven.
H.P. Blavatsky: Geheime Leer Deel I Stanza 7 De voorvaderen van de mens op aarde (p. 269):

 

Denkfout De Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck heeft een reeks denkfouten in kaart gebracht die volgens hem depressies veroorzaken of in stand houden, waaronderarbitraire of willekeurige gevolgtrekking, absoluut dichotoom denken (zwart-witdenken) , catastrofaal denken of rampdenken, emotioneel redeneren, magisch denken of verzoeking van de goden, onderwaardering, onderschatting of overschatting, overgeneralisatie of overhaaste generalisatie, personalisatie en selectieve abstractie. Hij ontwikkelde de cognitieve therapie om patiënten te helpen dergelijke disfunctionele denkwijzen bij zichzelf op te sporen en op basis daarvan hun denken en gedrag aan te passen.
Een halo-effect is het verschijnsel waarbij de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit, bij de waarnemer de suggestie geeft dat andere kwaliteiten ook aanwezig zijn. De term is afgeleid van het Engelse woord halo, dat heiligenkrans betekent.
Bijvoorbeeld: een docent geeft wiskunde en fysica. Een bepaalde student heeft een zeer goed examen wiskunde afgelegd. Automatisch gaat de docent, wanneer diezelfde student bij het examen fysica een fout maakt, denken dat het een vergissing is en hij wel beter weet, terwijl bij een andere student het antwoord als fout zal worden ervaren.
Dit verschijnsel werd geformuleerd door de psycholoog Edward Thorndike in 1920. In 1975 werd door Clifford aangetoond dat fysiek aantrekkelijke personen intelligenter worden geschat.
Het tegenovergestelde van het halo-effect wordt het horn-effect genoemd.

====

Creatielemniscaat (Spiegelsymmetrie, 'Bewustzijnsstroom', Éne werkelijkheid)

Rekenkamer: Al deze partijen hebben een ‘natuurlijke neiging om te denken in grote oplossingen voor grote problemen’ en houden elkaar zo gevangen ‘in een spiraal van toenemende complexiteit’.

Dit is Donald Trump (A. lammers em. hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden Volkskrant 13 februari 2016 p. 21):
Wie Donald Trump nog steeds niet vermag te begrijpen, kan Nederland het best tweehonderd keer uitvergroten en naar de zoveelste herhaling van het Correspondents' Dinner kijken, waar iedereen - óók Peter Buwalda (V, 12 februari) - bij aanwezig was, behalve u en ik. De daardoor ontstane machteloze woede is mutatatis mutandis de brandstof van de tanks die Trump nu al maandenlang genadeloos over het Amerikaanse politiek landschap laat denderen.
In de aangerichte verwoesting schiet het onkruid van vooroordelen manshoog op en overwoekert binnen de kortste keren het gezonde verstand.
Maar alles beter dan een elite die zichzelf ostentatief in feestkledij bewierookt en andermans idiotie bij voortduring bespot. Een gesloten front van boze witte mannen en vrouwen maakt zich op voor het laatste wanhoopsoffensief.

Voetnoot Anti-Amerikanisme of Anti-Obamahaat gaat hand in hand met anti-Amerikanisme (Arnon Grunberg Amerikanisme Volkskrant 13 februari 2016):\\ 'Ik mis Barack Obama nu al', schreef David Brooks, eerst in The New York Times, op donderdag drukte de Volkskrant zijn column af. Ik heb nooit gedacht dat Obama toen hij in 2008 werd gekozen de verlosser was. Amerikaanse presidenten, Democraat of Republikein, vertonen meer continuïteit dan wordt aangenomen. Een expert vertelde me dat Nixon de meest linkse president van Amerika was in de afgelopen decennia. Dat zou kunnen kloppen.
Niettemin is het juist wat Brooks schrijft. Obama's beslissing om niet in te grijpen in Syrië was verstandig. Ja, Syrië is een catastrofe maar Amerikaanse troepen op Syrische bodem hadden de catastrofe alleen maar vergroot. Obamacare is waarschijnlijk beter dan geen Obamacare. Het economische beleid van Obama was goed, hooguit wat al te voorzichtig.
Obamahaat gaat dikwijls hand in hand met anti-Amerikanisme. In het Europese populisme zit een gevaarlijk anti-Amerikanisme verstopt.
Ook ik mis Barack Obama nu al.

Ik mis Barack Obama nu al (David Brooks de Volkskrant 11 februari 2016 p. 24):
Terwijl de voorverkiezingen voortrazen, raak ik bevangen door een vreemde sensatie: ik mis Barack Obama. Welnu, natuurlijk ben ik het oneens met veel van Obama's besluiten. En ik ben teleurgesteld in de aard van zijn presidentschap.
Maar tijdens deze campagne lijkt het alsof sprake is van een algehele neergang in de gedragsnormen. Veel tekenen van Obama's karakter en leiderschap, die wellicht te veel voor lief zijn genomen, ontbreken opeens of zijn heel schaars.
Mensen worden meer door hoop en kansen gemotiveerd om wijze keuzes te maken dan door angst, cynisme, haat en wanhoop. Anders dan veel van de huidige kandidaten appelleert Obama niet aan die passies.
Obama's temperament is niet altijd perfect geweest. Te vaak was hij minachtend, afwezig, rancuneus, insulair. Maar er sluipt nu een toon van lelijkheid in de wereld, terwijl democratieën op de terugtocht zijn, tribalisme in de lift zit, en wantrouwen en
[https://en.wikipedia.org/wiki/Autocracy[autocratieën]] een centrale plek opeisen.
Obama straalt een ethos van integriteit, humaniteit, goede manieren en elegantie uit die ik al begin te missen, en die we vermoed ik allemaal een beetje zullen missen, ongeacht wie hem vervangt.

Bedanken is de hoogste vorm van denken (David Brooks Volkskrant 30 juli 2015 p. 20):
Het kapitalisme wil dat we mensen beschouwen als wezens die hun eigen belang nastreven en hun eigen nut willen maximaliseren. Mensen met een dankbare aard staan veel meer open voor een geschenkeneconomie, waarin mensen niet alleen maar worden gemotiveerd door eigenbelang maar evenzeer door medeleven. In de geschenkeneconomie gaat het ook om de intentie. Wij zijn mensen dankbaar die proberen iets voor ons te doen, ook al lukt dat niet altijd. In de geschenkeneconomie is verbeeldingsvolle empathie belangrijk. Wij zijn dankbaar omdat iemand heeft laten zien dat hij meer om ons geeft dan we dachten.
Dankbaarheid is ook een maatschappelijk bindmiddel. In de kapitalistische economie moeten schulden worden terugbetaald aan de uitlener, maar wie dank verschuldigd is kan die ook terugbetalen aan een ander, ook al heeft die er geen aanspraak op. Zo veroorzaakt elke gunst een uitdijende kring die mensen samenbrengt in banden van genegenheid.
Dit herinnert ons eraan dat een samenleving niet alleen een op wederzijds voordeel gebaseerd contract is, maar ook een op natuurlijke sympathieën gebaseerde, organische verbinding die niet drijft op eigenbelang, maar op loyaliteit en dienstbaarheid.
Wij leven in een kapitalistische meritocratie die individualisme en nuttigheidsdenken, ambities en trots stimuleert, maar deze samenleving zou uiteenvallen als er niet ook een andere economie was, een waarin geschenken verwachtingen overtreffen en waarin ontoereikendheid wordt erkend en afhankelijkheid gekoesterd. Dankbaarheid is het vermogen om die andere, bijna magische economie te zien en te waarderen. G.K. Chesterton schreef dat 'bedanken de hoogste vorm van denken is en dankbaarheid gelijk staat aan geluk dat dubbel zo groot is omdat het ons verbaast'. Mensen met een dankbare aard beschouwen wel hun inspanningen als groots, maar niet zichzelf. Het leven overtreft niet hun dromen, maar wel op een prettige manier hun verwachtingen.

Vervang trots liever door dankbaarheid (Bob de Ruiter Volkskrant 5 augustus 2015 p. 20):
Het zou goed zijn als we, met columnist David Brooks, in de voetsporen treden van de Romeinen.
De column van David Brooks over dankbaarheid heb ik ervaren als een onverwachts cadeau. Daarmee is zijn stukje meteen onderdeel van de 'geschenkeneconomie' waar hij voor pleit. Brooks stelt voor de 'dankbare aard' te ontleden. Die bevordert namelijk een mentaliteit die als tegenwicht kan dienen voor de cultuur waarin het eigenbelang zo centraal staat. Oude Romeinen
Daarmee treedt Brooks in de voetsporen van de oude Romeinen. Als een Romeinse schrijver een mooi gedicht had geschreven, zei hij: 'Ja, Genius is langs gekomen.' En hij was blij en dankbaar voor de inspiratie die was komen aanwaaien.
Zulke bescheidenheid zou iedereen sieren. In de praktijk is het nog niet zo eenvoudig daarnaar te leven, maar de eerste stap kunnen we allemaal zetten en wel nu: het woord 'trots' schrappen uit onze woordenschat en in plaats daarvan 'dankbaarheid' bezigen.
Brooks schrijft: dankbaarheid voel je voor de inspanningen en intenties van anderen. Een focus op dankbaarheid suggereert een wereld waarin inspanningen, intenties en de ander belangrijker zijn dan (de eigen) talenten en resultaten. Stelt u zich zo'n wereld eens voor!

Ik mis Barack Obama nu al (David Brooks Volkskrant 11 februari 2016 p. 24):
Westerse interventie en confrontatie olie op het vuur? (Hans Feddema Civis Mundi 5 augustus 2015):
Het Westen dus. Moebarak, Bourguiba, Kaddafi en Assad zijn slechts enkele namen van door ons diplomatiek, militair en/of financieel gesteunde machthebbers. De gewelddadige IS-soennieten zijn dat in hun rancuneuse opstand tegen eigen machthebbers niet vergeten en vooral niet dat het ‘tweetal Busch jr. en Blair’ zo nodig onder valse voorwendselen Irak ‘tot democratie moesten bombarderen’, een bloedige interventie (in 2003) die al meteen Al-Kaida het land deed binnensluipen.
Erger was dat daardoor het machtsevenwicht in Irak tussen soennieten en sjiieten te gronde ging en de basis werd gelegd voor de exclusieve IS-staat en daarmee voor de impasse van nu. De VS en Engeland lijken naast de door het Westen lang gesteunde Arabische heersers zoals o.a. Assad., daar dus verantwoordelijk voor, zeker indirect. Nederland was niet betrokken bij de Brits-Amerikaanse inval in Irak in 2003, maar is helaas – mogelijk voor nog een jaar en dan ook in Syrie - onderdeel van de anti-IS-coalitie van nu. Een coalitie, die volgens de bekende Amerikaanse columnist David Brooks (N.Y.T.) in wezen een ‘absurde alliantie is met door Iran gesteunde sjiitische milities’.
Scheiding soennieten, sjiieten en Koerden?
Brooks bepleit als oplossing voor de sektarische oorlog van nu in het M.O. een verregaande decentralisatie in Irak tussen Koerden, sjiieten en soennieten, zo geen scheiding tussen hen. Op zich geen gekke gedachte – de Koerden hadden in Irak, dat ooit door de Britten wat kunstmatig in het leven is geroepen, al lang een eigen staat moeten hebben.
Maar zolang de IS-geest nog in de fles is en er, wat in wezen nu de westerse en/of VN-strategie zou moeten zijn, nog geen formule is gevonden hun greep op de soennieten te verbreken, lijkt dit zeker in Syrië nog even een utopie. Voor het Westen, vooral de VS en Engeland, is er nu de uitdaging zich strategisch en moreel achter de oren te krabben, hoe hun ‘Dikke ik’ op wereldniveau – Rutte kwam onlangs met dit beeld op binnenlands niveau – behoorlijk dunner te maken.

David Brooks (Interview Arie Elshout Volkskrant 28 december 2011)
De mens is minder rationeel dan we denken.We laten ons vaak onbewust leiden door intuïtie, door ‘de onderbuik’. Columnist David Brooks schreef er een boek over. De kredietcrisis, de eurocrisis, de verkiezingen in de VS, overal spelen die onderbuikgevoelens een grote rol. ‘Alles wat zich diep in ons binnenste bevindt, is moeilijk te sturen.’
Het leven en de wereld zijn niet als een klok, en de mens is niet een goddelijke klokkenmaker, Die met vaste hand en scherp oog alle radertjes volmaakt in elkaar laat overlopen. Het leven en de wereld zijn meer als een wolk, grillig en veranderlijk, en demens is een dier dat zich vaak onbewust laat leiden door het intuïtieve deel van zijn brein. David Brooks, columnist van The New York Times, schreef er dit jaar een bestseller over: The Social Animal. Het is een ontdekkingsreis naar dat gebied in ons hoofd, waar emoties, passies, instincten, vooroordelen, begeerten, genen en karakter de regie voeren. Hier bevinden zich de verborgen bronnen van de meeste van onze besluiten en veel van onze gedachten. Het kan impulsief en roekeloos zijn als een primitief beest.Maar anderzijds ligt er de wijsheid van eeuwen opgetast, is het goed in het maken van generalisaties en het leggen van creatieve verbanden, wat helpt bij het begrijpen van de wereld en het oplossen van de ingewikkeldste problemen.
Toch willen veel mensen niet worden gezien als pion van ons onbewuste brein. We horen niet graag dat we minder rationeel zijn dan we denken. ‘We zijn slecht in het praten over emotie, cultuur en karakter’.
Zijn sex drive en politieke ambitie twee kanten van een en dezelfde medaille?
‘Het draait allemaal om het menselijk contact. Wat politici doet verschillen van de meesten van ons is dat wij soms graag even alleen willen zijn. Politici niet. Zij willen zich de hele tijd omringen met mensen. Hoe intiemer, hoe beter.’
Hoe loopt dit af?
‘Het Europese project houdt op den duur geen stand. Dit jaar zijn we er achter gekomen dat je geen halfbakken Europa kunt hebben. Of het wordt een echt land, of je houdt afzonderlijke landen. En om een echt land te worden, duurt eeuwen. Zelfs in België, wat een soort van land is maar geen gemeenschappelijke taal heeft, zie je hoe moeilijk het was om tot een regering te komen. De euro moest landen tot elkaar brengen, maar in plaats daarvan is de vijandigheid – tussen Duitsers en Grieken, tussen Duitsers en Italianen – alleen aar groter geworden. En het is nog niet voorbij, want wanneer het effect van de bezuinigingen voelbaar wordt, zal de woede toenemen, zeker als het ook nog van buitenaf komt.’
Waar ging het fout? Al bij de Duitse kanselier Helmut Kohl en de Franse president François Mitterrand?
‘Zij dachten dat als je een instelling in het leven riep, dat je dan de samenleving kon veranderen. Zo werkt het niet. Midden in de Irak-oorlog vroeg ik iemand van de regering-Bush of ze zich niet hadden verkeken op de cultuur van Irak. Deze persoon antwoordde niet te geloven in cultuur. Als je de wetten verandert, verander je de maatschappij, van bovenaf. Dat is denk ik niet waar. Je kunt de samenleving alleen van onderop veranderen.’
Het bewuste, rationele deel van het brein schiet hier dus tekort?
‘Ja, het is zeer rationalistisch gedacht dat je dingen doelbewust kunt organiseren met wat regels. Maar alles wat zich diep in ons binnenste bevindt, is moeilijk te sturen.’

Daniel Ofman laat in zijn boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties zien hoe de creatielemniscaat, de vier perspectieven beeldkracht, de samenwerkingskracht, vormkracht en voedingskracht met elkaar verbindt. Een plaatje van de creatielemniscaat wordt getoond, wanneer we op zijn website kiezen voor Wat we doen.

De lemniscaat van Daniel Ofman toont het creatieproces, het laat zien hoe de Tetrade met de Triade, de ‘natuurlijke selectie’ wordt verbonden. Het heelal bestaat omdat we het kunnen waarnemen. Er moet een tegenstelling zijn tussen subject en object, anders kan niet van bewustwording worden gesproken. Op aarde vindt een emanatieproces plaats. Door het proces op aarde in omgekeerde volgorde te laten verlopen is het mogelijk het onderbewustzijn met de kennis van het hart te beïnvloeden, naar de Monade, het natuurlijke bewustzijn, de fase voor de dualistische ‘natuurlijke selectie’ terug te keren. Het integrale en ... en denken maakt een heerlijke, vreedzame wereld mogelijk.

Robert Coppenhagen Creatiedynamiek (4Ddenkraam), Geen Visie, geen verandering.

Daniel Ofman zegt over zijn drie Findhorn jaren: Terugblikkend zijn het de meest waardevolle jaren geweest wat betreft leerervaringen. Ik kan me nauwelijks een betere leerschool voorstellen dan die plaats in Schotland. De 'praktische mysticus' David Spangler was een van de medeoprichters van Findhorn (BRES nr. 263, David Spangler Het belangrijkste is de natuur liefhebben).

David Spangler Het begrip van de wetten van manifestatie
Citaten uit ´Manifestatie´ van David Spangler [Dit boek werd door David Spangler geschreven in een periode waarin Findhorn en zijn bewoners probeerden de aard van de manifestaties beter te begrijpen. The Law of Manifestation - 1975] David Spangler over Findhorn: “Findhorn is geen plek waar men zich terug kan trekken, verre van dat! Findhorn staat midden in de wereld. Het wijdt zich aan het dienen van de mensheid. Deze dienstbaarheid beweegt zich echter niet op het gebied van het lijden van de mens; er zijn al veel goede organisaties en centra die zich hierop toeleggen. Het is de taak van Findhorn om voor de mensheid een nieuwe visie te ontdekken en te demonstreren ; een visie van de goddelijke mogelijkheden die in ieder van ons aanwezig zijn. Het is een centrum van pioniers, dat werkt aan het vervullen van een spirituele honger en behoefte van de mens. Een behoefte aan nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe visies die positief zijn, constructief, verheffend en aantoonbaar praktisch doordat ze actief geleefd en bewezen zijn.”

Het nieuwe bewustzijn van Daniel Ofman is gebaseerd op overvloed en wederkerigheid. Geld is daarbij een manifestatie van levensenergie.

Het is zeker geen toeval dat Ervin Laszlo in zijn laatste boek WorldShift2012 schrijft:
118: Het universum zal zich openbaren als een eeuwig-evoluerende harmonie waaruit een nieuwe waarde zal voortkomen, namelijk tijd is kunst, in plaats van tijd is geld.

De middelmatigheid regeert. De zesjescultuur in Nederland is een afspiegeling van het regeringsbeleid. Je krijgt het management dat je verdient.
Wat betreft
Structure follows Strategy , ‘beleid, planning en uitvoering’, ‘Analyse Ontwerp Synthese’ van Alfred Chandler draait het in het rapport 'E i V' om de verborgen 5e dimensie Axis mundi.
Het rapport 'E i V' baseert de strategie op een pedagogisch leerproces, de status quo van de
alfa-, béta- en gammawetenschappen in het Westen en de zes darshana’s in het Oosten. Om de continuïteit van organisaties te waarborgen, de overlevingsstrategie survival of the fittest, het principe 'Structure follows Strategy' van de bewustzijnsevolutie toepassen. De organisatiestructuur wordt in met name bureaucratische organisaties te vaak een doel op zichzelf. De bekende 4e macht kan gewenste veranderingen tegenhouden. In bureaucratische organisaties staat veelal niet de klant, waar het feitelijk om moet draaien, maar het bouwen van koninkrijkjes, de symboolpolitiek van het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv Ego' centraal. Om het circuit van grijze muizen managers te doorbreken de projectorganisatie centraal plaatsen.

De Geheime Leer Deel I Stanza 6 Vervolg (p. 235):
Hoewel de arhan het verleden, het heden en de toekomst kan zien, is hij nog niet de hoogste ingewijde, want de adept zelf, de ingewijde kandidaat, wordt chela (leerling) van een hogere ingewijde. Nog drie hogere graden moeten worden veroverd door de arhan die de top van de ladder van arhatschap zou willen bereiken. Enkelen hebben deze al in ons huidige vijfde ras bereikt, maar de vermogens die nodig zijn voor het verkrijgen van deze hogere graden zullen in de gemiddelde asceet pas volledig worden ontwikkeld aan het einde van dit Wortelras en in het zesde en zevende. Er zullen dus altijd ingewijden en niet-ingewijden zijn, tot het einde van dit kleine manvantara, de tegenwoordige levenscyclus. De arhats van de ‘vuurnevel’ van de 7de rang zijn maar één stap verwijderd van de oorsprong van hun hiërarchie – de hoogste op aarde en van onze aardketen. Deze ‘oorsprong’ heeft een naam die alleen door een samenstel van een aantal woorden kan worden vertaald – ‘de altijd levende menselijke Waringin’. Men zegt dat dit ‘wonderlijke Wezen’ in het eerste deel van het derde tijdperk, vóór het scheiden van de geslachten tijdens het derde Ras uit een ‘verheven gebied’ is neergedaald.
De Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 296):
Er is geprobeerd het eerste van deze zeven hoofdstukken te schrijven en het is nu gereed. Hoe onvolledig en zwak de uiteenzetting ook is, deze is in ieder geval een benadering – in wiskundige zin – van de oudste grondslag van alle latere kosmogonieën. Het is een gewaagde poging om in een Europese taal het grootse panorama weer te geven van de periodiek steeds terugkerende wet – ingeprent in de ontvankelijke denkvermogens van de eerste rassen die bewustzijn bezaten, en wel door hen die dit bewustzijn vanuit het universele denkvermogen weerkaatsten, want geen enkele menselijke taal behalve het Sanskriet, dat de taal van de goden is, is ook maar enigszins voor die taak berekend. Ter wille van ons doel moet men echter de gebreken van dit boek vergeven.
Het voorgaande, noch wat er volgt, kan men als geheel ergens volledig aantreffen. Het wordt in geen enkele van de zes Indiase filosofische scholen geleerd, want het betreft hun synthese – de zevende school, dat is de occulte leer.

De Geheime Leer Deel II Stanza 12 Onze goddelijke leermeesters (p. 425):
Het is de symbolische weergave van de grote worsteling tussen de goddelijke wijsheid, nous, en haar aardse weerspiegeling, psuche, of tussen geest en ziel, in de hemel en op aarde. In de hemel, omdat de goddelijke MONADE zich vrijwillig daaruit had verbannen om, met incarnatie als doel, af te dalen naar een lager gebied en zo het dier van klei te veranderen in een onsterfelijke god. Want, zoals Eliphas Lévi ons zegt, ‘de engelen streven ernaar mensen te worden; want de volmaakte mens, de mens-god, staat zelfs boven de engelen’. Op aarde omdat de geest, zodra hij was neergedaald, verstrikt raakte in de kronkelingen van de stof.
De Geheime Leer Deel II hoofdstuk 22 De symboliek van de mysterienamen IAO en Jehova (p. 632/633):
De vier armen van het ‘x’, het schuine kruis, en van het ‘Hermetische’ kruis, die wijzen naar de vier hemelstreken, werden goed begrepen door de mystieke hindoes, brahmanen en boeddhisten, duizenden jaren voordat men er in Europa van had gehoord; en dat symbool werd en wordt overal in de wereld aangetroffen. Zij bogen de uiteinden van dat kruis om en maakten er hun swastika van, nu de wan van de boeddhistische Mongool23. Het betekent dat het ‘centrale punt’ niet is beperkt tot één individu, hoe volmaakt ook; dat het beginsel (god) in de mensheid is, en de mensheid, evenals de rest, in dit beginsel, zoals er waterdruppels in de oceaan zijn. De vier uiteinden wijzen naar de vier hemelstreken en verliezen zich dus in de oneindigheid.
23) De swastika is ongetwijfeld een van de oudste symbolen van de rassen uit de oudheid. In onze eeuw, zegt Kenneth R.H. Mackenzie (Royal Masonic Cyclopaedia), is zij (de swastika) ‘in de vorm van de hamer blijven voortbestaan’ in de vrijmetselarij. Onder de vele ‘betekenissen’ die de schrijver ervan geeft, vinden we echter niet de belangrijkste, die de vrijmetselaars klaarblijkelijk niet kennen.

Plato verdeelde de werkelijkheid in twee zijnssferen, materie en geest met als schakel de ziel. Het Antahkarana, nous legt de imaginaire verbinding tussen epithumia en thumos. Het zelfbewustzijn, dat meta-leren mogelijk maakt, kan als een recursiefproces worden opgevat. Het pentagram staat symbool voor zelfgelijkvormigheid, recursie.

Het Lectorium Rosicrucianum onderscheidt twee levensvelden: Oorspronkelijk Rijk: Dit Rijk der Hemelen bestaat sinds altijd in zijn volheid. Deze heilige oorspronkelijke Aarde is - zoals de microkosmoi die haar bewoonden - een geheel van zeven sferen die elkaar doordringen, en waarvan de zevende het dialectische aspect vertegenwoordigt van deze Zevengeest. Het maakt de krachten vrij die ten dienste staan van het volmaakte leven, dat zijn unieke en goddelijke uitdrukking slechts vindt in het geheel van de Zevengeest. Diegene die in zijn eigen microkosmos de zevenvoudige sleutel vindt opent zijn bewustzijn voor de waarneming van dit Rijk, dat "nader is dan handen en voeten".
en
Dialectiek (dialectische wereld): Ons huidige levensveld; alles manifesteert er zich als tegengestelde paren: duister en licht, vreugde en smart, leven en dood. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het ene lokt het andere uit. De basiswet van deze dialectische wereld is de voortdurende verandering en verbreking, bronnen van illusie en van lijden. De gnostici hebben deze wereld steeds voorgesteld als ongoddelijk, want geen enkele echte levensvorm kan zich openbaren zolang dit dialectische aspect, waarin de mens zich sedert de val van zijn bewustzijn in gedompeld heeft, geen harmonieuze verbinding hersteld heeft met de Oorspronkelijke Zevenvoudige Schepping (zie Oorspronkelijk Rijk). Dit is het harde ervaringsveld waarin de mens al zijn pogingen (sociaal, politiek, religieus, mystiek, occult, �) om dit Oorspronkelijke Rijk - waarvan hij de roep onbewust waarneemt - te imiteren onverbiddelijk verbroken worden. Zo kan hij in zichzelf het principe terugvinden van het absolute en volmaakte leven van de goddelijke Zevengeest, waartoe hij door zijn verduisterde bewustzijn uitgesloten werd.

’Neurogenese’ is de benaming voor het ontstaan van nieuwe neuronen (zenuwcellen) bij volwassen zoogdieren en vogels. Voor (bio)fotonen geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, synapsen, gedachten en gevoelens ze verschijnen en verdwijnen. Een neurotransmitter is een molecuul dat wordt gebruikt voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen ('neuronen') in het zenuwstelsel. De plek waar deze signaaloverdracht plaatsvindt heet een synaps. Een synaps is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

Materie en antiemateriedeeltjes zijn elkaars spiegelbeeld en verschijnen als het ware uit het niets.

Kringlopen hebben op het verschijnen en verdwijnen, de eeuwig durende cycli van het multiversum betrekking.

Jude Currivan boek Het 8e Chakra (p. 28):
Bruce Lipton en anderen hebben aangetoond dat niet de celkern, maar de celmembraan, de uiterste begrenzing van de cel en het enige orgaan dat alle organismen met elkaar gemeen hebben, het eigen 'brein' van de cel moet zijn.
Hoofdstuk 10 De reis van de zielenheld
169: Stap 6 - Wederkerigheid in liefde, respect en dankbaarheid
We moeten nu kiezen: blijven we deel uitmaken van het materialistische probleem of kunnen we deel hebben aan de integrale oplossing?
De paren van tegenstellingen ‘1 + 7’, ‘2 + 6’ en ‘3 + 5’ laten zien wat Jude Currivan in haar boek Het 8e Chakra (Dharmadhatu) beschrijft.

De Tetractys van Pythagoras is nog steeds een bruikbare metafoor om de éne werkelijkheid te duiden. De verticale as (Axis mundi, numineuze dimensie van Rudolf Otto) is al millennia bekend, er is niets nieuws onder de zon.

Theosofia nr. 6 december 2006 p. 229: Alleen een groeiend inzicht in de wetten van de natuur, die zijn voortgekomen uit de drie grondbeginselen van bestaan (immanentie, periodiciteit en transcendentie), kan bijdragen aan een integrale globalisering. In de mens komen de immanentie en de transcendentie van het goddelijke samen. De drie doeleinden van de TV worden door de Triade ‘Immanentie – Periodiciteit – Transcendentie’ tot uitdrukking gebracht. Of met andere woorden de drie doeleinden van de Theosofie worden door de drie grondstellingen onderbouwd.

De Theosofie steunt op de drie grondstellingen het onkenbare eerste beginsel, het tweede beginsel 'Periodiciteit' (law of one van Zaaien en Oogsten) en het derde beginsel van de 'Hiërarchieën'. De 1e, 2e en 3e grondstelling van de theosofie kunnen ook met Ruimte - Tijd - Materie (deeltjes) in verband worden gebracht.

De periodiciteit van eb en vloed, het getijde of getij is de verticale waterbeweging die optreedt onder invloed van de zwaartekracht van de maan en in mindere mate de zon en de andere planeten op de roterende aarde.

Om op langere termijn te overleven is het wenselijk dat we ons gedrag aanpassen. Het complementaire denken levert een morele bijdrage aan het overleven van het individu, de samenleving en het leven op aarde. Deze dimensie is echter al millennia bekend. De ‘Law of One’ heeft op het verschijnsel karma (zaaien en oogsten), de 2e grondstelling van de theosofie betrekking.

Zelfkennis, waarlijk begrip, speelt een belangrijke rol om terug te kunnen keren naar het pleroma (goddelijke volheid). Wie dat mist, wordt gedreven door driften die hij niet begrijpt. De ziel ('bewustzijnsstroom') heeft in zichzelf het vermogen tot bevrijding of beschadiging. Grote meesters van alle tijden zoals Jezus, Boedha, Mohammed, Krisnarmurti en vele mystici zijn nimmer verlossers maar begeleiders.
Waarheid is een land zonder paden van Krishnamurti heeft op de ‘draad-ziel’ Sutratman betrekking.

Het gaat om het Koninkrijk en niet om het ’eigen koninkrijkje’, de 'bv-Ego'.

====

Maskerkwadrant (Ont-maskeren, Schadwuw- en Lichtzijde, Geloof en Secularisme)

Maarten Luther Alle schepselen zijn maskers van God en achter die maskers speelt een verborgen God het theater van de wereld.
H.P. Blavatsky: Schaduw is datgene, wat het licht in staat stelt zich te openbaren, en het objectieve werkelijkheid schenkt. Daarom is schaduw niet iets kwaads, maar de noodzakelijke en onontbeerlijke aanvulling, die het Licht of het Goede volledig maakt: zij is op Aarde de schepper ervan.

Oog voor detail (Wieteke van Zeil Volkskrant Magazine 2 mei 2020 p. 56):
Je ziet het pas goed van dichtbij. Wieteke van Zeil over opmerkelijke en veelbetekenende bijzaken in de beeldende kunst. Deze week: het masker.
Het masker verhult en beschermt, en markeert de grens tussen persoonlijk en publiek. Dat kan twee kanten op werken. Bij de zorgwerkers van nu is het een enorm obstakel, niet alleen praktisch, ook emotioneel. Hoe troost je iemand in zijn laatste uren als je niet met je hele gezicht kunt spreken? Sommige artsen hebben foto’s van zichzelf op hun uniform geplakt, om patiënten enigszins gerust te stellen.
De Amerikaanse kunstenaar David Wojnarowicz maakte in de jaren zeventig een fotoserie van zijn leefomgeving, waarbij hij zijn vrienden steeds een masker van de Franse dichter Arthur Rimbaud (die van de uitspraak ‘Je est un autre’, ik is een ander) opdeed. Rimbaud in New York (1978-79) is een prachtig, verdrietig en vooral verloren verslag van het leven aan de randen van de grote stad New York. Rimbaud spuit heroïne en Rimbaud heeft seks, Rimbaud leunt nonchalant tegen de volgekalkte muren van een vies pakhuis. Enkele jaren later zou een groot deel van Wojnarowicz’ kring een dodelijk virus krijgen, ook hijzelf, iets waarvan politici ze hardop zelf de schuld gaven. Het is nog niet zo lang geleden dat in New York honderdduizend mensen aan een virus stierven waarover nog weinig bekend was (en het is ook nog niet voorbij, trouwens). New York is een van de wereldsteden die een trauma herleeft op dit moment. ‘Het verhaal van Wojnarowicz’ leven is nadrukkelijk een verhaal over maskers’, schrijft Olivia Laing in het prachtige boek The Lonely City. ‘Waarom je [maskers] nodig kunt hebben, waarom je ze zou kunnen wantrouwen, waarom ze noodzakelijk kunnen zijn voor overleving; en giftig, en ondraaglijk.’

Theodor W. Adorno Minima Moralia, recensie Arnon Grunberg.
In aforisme na aforisme, het ene vaak nog briljanter dan het andere, wrijft hij de lezer de impasse in en hij vergeet daarbij niet, vrijwel alle profeten en instituten - van wie de lezer nog heil verwacht - te ont-maskeren als handlangers van de verdinging. De journalistiek bijvoorbeeld geeft 'de begrijpelijkheid voor de dommen de hoogste prioriteit'.

Het voorbeeld laat zien dat in het spiegelbeeld van het kernkwadrant, het maskerkwadrant onze schaduwzijde ligt verscholen. Thuis zijn we zeer geduldig bij het opvoeden van de kinderen. Maar op het werk in de rol van manager tonen we veel daadkracht. Dit komt omdat men zich vaak onbewust, op het werk anders gedraagt dan thuis. Thuis toont men zijn authentieke persoonlijkheid, maar op het werk laat je het gedrag zien, dat van je wordt verwacht. Je conformeert je bewust of onbewust aan het gedrag van de organisatie, de organisatiecultuur. De filosofie achter het verhaal is dat wanneer een manager op het werk ook zijn authentieke kant laat zien er een betere werksfeer ontstaat gericht op gelijkwaardigheid en afstemming. Van onze schaduwzijde leren? Het gaat er om je innerlijk tegenbeeld te ontmoeten en er een creatieve relatie mee aan te gaan. Met onze vrije wil bepalen we de richting.

Wat betreft onze levensbeschouwing kan ook de vraag worden gesteld in hoeverre zijn we ons bewust van welke rollen spelen we in het leven?

Regelmatig houden we ons bezig met zaken, die als we het nuchter beschouwen ons niet veel verder brengen. Die wanneer we niet oppassen ons uit ons evenwicht brengen. Ja zelfs sterk in ons nadeel kunnen gaan werken. In het rapport wordt dit vraagstuk van verschillende kanten belicht. Het lijkt er zelfs op dat bij de verschillende levensovertuigingen de overeenkomsten sterker zijn dan de verschillen.

Niveau 8. Krachtsbewustzijn
Worden we onszelf bewust van onze maskers, dan kunnen we in ons innerlijk op zoek gaan naar wie we werkelijk zijn. Wanneer we er in slagen om alle illusies van het lagere zelf door te prikken, dan maken uiteindelijk contact met ons ware zelf. Dit ware zelf kunnen we ook ons Hogere Zelf noemen. Andere aanduidingen die daarvoor eveneens worden gehanteerd zijn essentie, ware natuur of karakter. Het contact met ons Hogere Zelf verloopt via onze intuïtie. Door steeds meer op onze intuïtie te leren vertrouwen ontwikkelen we ons krachtsbewustzijn en verloopt ons leven steeds harmonieuzer. We begrijpen vanuit dit bewustzijn dat al het uiterlijke een afspiegeling (of schaduw) is van het innerlijke. Het goede in ons leven (namelijk dat wat we wensen) neemt hierdoor steeds meer toe, en het kwade (dat wat we niet wensen) steeds verder af.

Het maskerkwadrant, het spiegelbeeld van het kernkwadrant brengt de schaduw in beeld. Het maskerkwadrant symboliseert de dubbelzinnigheid van ons (schijn)bewustzijn, de interactie tussen bovenbewustzijn en onderbewustzijn, tussen denken en voelen. Het gedrag, de wil tot handelen wordt veroorzaakt door de wisselwerking tussen een mengeling van bewuste en onbewuste krachten (Wederkerigheid). Het zelfbewustzijn vormt samen met het lichaam als het ware het raakpunt tussen het innerlijke universum en het universum.

Chögyam Trungpa boek De mythe van vrijheid en het pad van meditatie (p. 82):
Negatieve negativiteit slaat op de filosofieën en rationalisaties waarvan we ons bedienen om het vermijden van onze pijn te rechtvaardigen. We zouden graag doen alsof deze 'slecht' en 'onwelriekende' kanten van ons er niet zijn of dat ze er niet zouden moeten zijn, of juist wel. Negatieve negativiteit heeft dus een zelfrechtvaardigend gesloten karakter. Ze staat niet toe dat ook maar iets haar beschermende schaal doorboort, wat een eigenwijze manier is van proberen te doen alsof de dingen zijn zoals wij willen dat ze zijn, in plaats van zoals ze zijn.
Deze secundaire, beoordelende vorm van intelligentie van dubbele negativiteit is zeer behoedzaam en laf, maar ook frivool en emotioneel. Het belemmert de vereenzelviging met de energie en intelligentie van de oorspronkelijke negativiteit. Laten we daarom ophouden onszelf te rechtvaardigen en te proberen tegenover onszelf te bewijzen hoe goed we zijn.

F. van Raalten boek Filosofie in hoofdzinnen 2 (p. 17):
Wat Hegel onder dialectiek verstaat is gecompliceerder dan het simpele schema: these – antithese – synthese > these – antithese enz. In hun uiterlijke concreetheid zijn A en B totaal verschillend maar samen behoren zij begripsmatig tot een geheel: ze zijn beide een ding, een mens enz. Dat maakt hen identiek, zodat de relatie twee aspecten heeft identiteit/niet-identiteit, eenheid/veelheid of kwaliteit/kwantiteit. P. 19 Hegel wil de eenheid van de tegendelen evenals indertijd Heraclitus. Hij bereikt deze door de positiviteit (A == B) en de negativiteit (A =/= B) samen te nemen en op elkaar te laten inwerken etc. En omdat dit proces het wezen van alles uitmaakt, vertoont ook de beweging van de relatie deze zelfde structuur: de identiteit (A == B) en de niet-identiteit (A =/= B) heffen elkaar op. Dit betekent een negatie. Maar de hogere positie die daaruit ontstaat is tevens een negatie van de negatie en dat is het levensproces zelf met alle spanning, ongeluk en lijden die dat met zich meebrengt.

Filognosie: hoofdstuk De ideale integratie en haar schaduw.

Aad Fokker Volmaaktheid, Integratie (spreekbeurt gehouden 8-11-'98 voor de religieus-humanistische kring Modern Beraad, Den Haag))
Een door de psychologie onderkend psychisch mechanisme is de verdringing. Hier citeer ik een passage die ik tegenkwam in het geschrift "Filosofie van het numineuze" van de psycholoog drs P. Revis, dat voor een belangrijk deel aanknoopt bij de ideeën van C.G. Jung. "Het christelijke volmaaktheidsideaal vraagt van de mens een identificatie met het absoluut goede. Daardoor wordt het kwaad verdrongen naar het onbewuste. Sinds Freud weten we dat verdrongen bewustzijnsinhouden niet weggedrongen kunnen worden maar op een gevaarlijke manier verschuiven naar het onbewuste. Het christendom kent hier talloze voorbeelden van. Veel heiligen en asceten zijn levenslang gekweld door bekoringen van 'de duivel'. Deze bekoringen bleken vaak te bestaan uit seksuele fantasieën van een Hieronymus-Bosch-achtige omvang."
Als het ideaal van ethische volmaaktheid een illusie is, waar zal een mens zich in zijn streven dan op richten? Dat zou een streven naar volledigheid of naar heelheid kunnen zijn. Het goede en het kwade zijn geen aparte entiteiten - God en Duivel -, maar zijn met elkaar verweven, zoals tot uitdrukking gebracht wordt door het ying-yang-symbool. Jung heeft de notie van 'de schaduw' ingevoerd als het geheel van kwaliteiten van een mens die het daglicht niet kunnen verdragen. In wat Jung de individuatie noemt, leert het individu met zijn schaduw om te gaan. Wie zijn schaduw accepteert hoeft zich voor z'n schaduw niet te schamen, maar zal deze om zo te zeggen 'onder sim' weten te brengen. Dat kan een overwinning op jezelf betekenen. Daarmee bereikt je heelheid en raakt je persoonlijkheid geintegreerd. In de ethiek gaat het volgens Jung dus niet om het bereiken van volmaaktheid, maar van volledigheid.

====

Verborgen 5e dimensie (Kwintessens, Ken Uzelve)

Mattheüs 10-39: Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.

Roger Rundqvist Bezield leven
De menselijke heelheid is afhankelijk van in hoeverre we ons stevig weten te vestigen in de uiterlijke, tijdelijke én in de innerlijke, tijdloze werkelijkheid. Aan de hand van ervaringen uit zijn eigen leven en door zijn werk met mensen, alsmede in het licht van verschillende bronnen van oude wijsheid en moderne denkwijzen, wil de auteur laten zien hoe we waarachtig en veilig in onszelf thuis kunnen komen. We kunnen onze plaats in het eigen leven en in de samenleving vinden, wanneer we worden wie wij werkelijk zijn in verbondenheid met onze medemens, de Aarde en het alles verbindende Bewustzijn. Zo leven we bezield en in harmonie met onze levensopdracht en bestemming.

Het driehoekige diagram van Roberto Assagioli toont dat synthese via het dialectisch, het verticale bewustzijn plaats vindt.

In het driehoekige diagram van Roberto Assagioli komt de basiszijde met de negatieve as in het kernkwadrant van Ofman overeen, dezelfde tegenstellingen worden gepresenteerd.

Daniel Ofman toont de in het kernkwadrant verborgen 5e dimensie niet expliciet. De verborgen 5e dimensie zorgt voor de verbinding tussen binnen en buiten en vice versa. Elk kernkwadrant toont een cyclische beweging. Zelfs in elk kernkwadrant zit een lemniscaat verscholen.

De verticale as (Axis_mundi) door het centrum van het Ei van Assagioli symboliseert de door Maslow (Piramide van Maslow) genoemde Derde Weg in de psychologie. De humanistische psychologie van Maslow gaat er van uit dat je de mens niet moet reduceren tot een door driften bepaald wezen, dat net als een dier reageert. De mens moet je ook niet zien als een wezen dat zich alleen door externe factoren, belonen en straffen, laat motiveren. De natuur van ieder mens is er op gericht zijn talenten tot ontplooiing te brengen. Voor de humanistische psychologie staat het menselijk zijn centraal, is juist de subjectieve informatie relevant.

Wim de Lobel, De eeuwige generatie, hoofdstuk Blauwdruk (p. 28): Paul Davies, de Engelse hoogleraar in de theoretisch natuurkunde: ”materie en energie van nature een neiging hebben tot zelforganisatie.” Hoewel hij in abstracto het bestaan van God niet ontkent constateert hij wel, dat het creatieve heelal zijn eigen zelfbewustzijn organiseert.
Hoofdstuk Het innerlijke en het uiterlijke (p. 47): De mens als bewustzijnswezen beweegt zich zowel in een innerlijke als in een uiterlijke wereld van het bestaan. Ether gedacht als oergegeven het andere is van het electro-magnetisch veld, dat zich omzet tot spiraalnevel, tot sterrenhoop, tot zonnestelsel. In het zonnestelsel bevinden zich de planeten waarop mogelijkerwijs de organische evolutie van het plantenrijk, dierenrijk en mensenrijk plaatsvindt. De mens als laatste verschijnsel verheft zich van natuurwezen tot cultuurwezen. Hij voegt aan zijn natuurlijke levensgang een dimensie toe.

De Kwintessens brengt de ‘Eeuwige wederkeer’ (Perennial philosophy, Sanātana Dharma) tot uitdrukking. Het volgen van dharma heeft betrekking op het pad van het menselijke welzijn in de ruimste zin. Het Boeddhisme maakt in plaats van het Akasha-veld (ruimte) van het begrip Dharma (beweging) gebruik. De cybernetica biedt een perspectief om de chaos te beheersen. Het is mogelijk 4D (karma) met 3D te verbinden. Omgekeerd 3D (Dharma) bepaalt 4D.

====

Complementariteit (Geest en Lichaam, Geest en Ziel)

In het 5D-concept zijn de Unificatietheorie (evolutie van het leven, lees epigenetica) en de Snaartheorie, twee complementaire kanten van één medaille. Het is de ziel (psyche, reflexieve bewustzijn) of met andere woorden het projectiemechanisme, de spiegelsymmetrie die beide met elkaar verbindt.

McTaggart heeft duizenden mensen uit negentig landen bij haar onderzoek betrokken, ten einde het grootste geest-boven-materie-experiment uit te kunnen voeren dat ooit is uitgevoerd. Er zijn sinds 2007 negentien experimenten gedaan, variërend van het veranderen van de fundamentele eigenschappen van de bladeren van een plant, tot het doen ontkiemen van zaden en het twee keer zo snel als normaal laten groeien van de daaruit groeiende plantjes, van het veranderen van de structuur van water, tot het terugdringen van geweld. McTaggart en haar wereld-laboratorium hebben intentie gericht op wetenschappelijk bepaalde doelen, en gedemonstreerd dat gedachten tot verandering van materie kunnen leiden, dat 'geest werkelijk boven materie gaat'.

‘Het getal zeven’, zegt de Kabbala, ‘is het grote getal van de goddelijke Mysteriën’; het getal tien is dat van alle menselijke kennis (de decade van Pythagoras); 1000 is het getal tien tot de derde macht en daarom is het getal 7000 ook symbolisch.

De 'Zevenvoudige samenstelling van de mens', ‘Het getal zeven’ is samengesteld uit een Tetrade (1 + 2 + 3 + 4) en een Triade (5 + 6 + 7). De Monade, Duade, Triade en Tetrade geven 'Ruimte en Tijd', het ruimte-tijd continuüm van het scheppingsverhaal, de Tetrade, de heilige Tetraktys van Pythagoras weer. De Monade, Duade en Triade samen geven de Logos, de Triade weer. Op het snijvlak van de Triade en de Tetrade bevindt zich de kwintessens.

Ervin Laszlo en Jude Currivan KOSMOS een integrale visie op de wereld, hoofdstuk Relativiteit, Yin en yang (p. 41): Op deze stromende drempel tussen licht en donker, tussen positief en negatief, voltrekt zich wat wij 'co-creativiteit' noemen.

Een bekend voorbeeld is enantiodromie van Carl Jung.
Om de complexe werkelijkheid aanschouwelijk te maken worden kwadranten gebruikt. De positieve as van het op het yin/yang-symbool gebaseerde kernkwadrant, these + antithese = synthese, 1 + 1 = 3 duidt op het principe dat het geheel meer is dan de som der delen.

Elke categorie, klasse of groep geeft een relatie weer, die met behulp van een kwadrant kan worden weergegeven.
Kwadranten (kernkwadranten) zijn een bruikbare tekentechniek om de complementariteit c.q. tegenstelling, die een relatie bevat te illustreren. Het brengt op eenvoudige wijze de in de schepping verborgen symmetrie in beeld. Het werken met de kwadranten biedt een optie de oorzaken en gevolgen van complexe vraagstukken beter te leren begrijpen. Diametraal tegenover de hokjesgeest, of wel groepsdenken, die de problemen veroorzaken staat de integrale denktrant, het 5D-concept. Er is in verband met de symmetrie in de schepping om de waarheid te achterhalen volgens Pythagoras geen complexe wiskunde nodig. Uiteindelijk draait het om de vraag investeren we in wat ons bindt, 'de boel bij elkaar houden' of in wat ons scheidt, in een ontspannen of een toenemende gespannen sfeer? Het herkennen van wisselwerkingen, patronen en reciprociteit biedt een opening naar een theorie van alles. Bij de theorie van alles gaat het om het inzicht in verborgen symmetrieën, de 5e dimensie.

In het kwadrant van Ofman vertegenwoordigt de negatieve as de gemanifesteerde werkelijkheid, de tegenstelling, het verdeeld-zijn op aarde, de identificatie met het afgescheiden bestaan en de positieve as de ongemanifesteerde werkelijkheid, het één-zijn, de complementariteit, de absolute waarheid in de hemel. Het principe van complementariteit dat al door Heraclitus naar voren is gebracht heeft op de ‘eenheid der tegendelen’ ('These + Antithese = Synthese') het overbruggen van tegenstellingen betrekking.

Eric Berne was een psychiater en grondlegger van de transactionele analyse.
Een transactie brengt in de transactionele analyse het principe van complementariteit tot uitdrukking.

Transactie: Een eenheid van sociale omgang (Aktie - Reactie)
In communicatie : A laat wat zien, horen, voelen = Transactionele Prikkel, B zal dan iets zeggen, doen, etc. = Transactionele Reactie.

TA is de onderzoek methode van deze ene (gehele) transactie ; Ik doe jou iets, en jij doet iets terug', EN de bepaling welk deel van het veelzijdig individu de boventoon voert'. Door middel van TA wordt tevens de informatie gerangschikt die is verkregen door deze transacties te analyseren en te ontleden in woorden die per definitie dezelfde betekenis hebben voor iedereen die die woorden gebruikt. Overeenstemming m.b.t. woorden en/of uitdrukkingen, samen met de overeengekomen betekenis, zijn een key' tot wederzijds begrip en communicatie.

 

====

Raymond Lull (Mystici)

Het rapport 'E i V' heeft een 7*7 structuur (negenenveertig). Deze structuur is gebaseerd op de zevenvoudige samenstelling van de mens en de zevenvoudige samenstelling van de planeten. Deze zevenvoudige structuur maakt onderdeel uit van de tienvoudige structuur van de microkosmos en macrokosmos. Eerder heeft Raymond Lull (1232/1233 - 1315/1316) in zijn hoofdwerk Ars Magna (‘de grote kunst’) of ook wel Ars Generale Ultima al van de tien categorieën van de aristotelische wijsheid gebruik gemaakt.

Raimundus vertelde hoe hij eens, toen hij zeer treurig was en ontmoedigd, een kluizenaar ontmoette. Deze vroeg hem waarom hij weende. Raimundus sprak over zijn leed en waarom zijn Ars Generalis, die hij uit de geestelijke wereld had ontvangen, zo weinig opgenomen en begrepen was.
De kluizenaar antwoordde daarop: ‘Raimundus, wees niet vertwijfeld maar juist blij dat God je deze kunst geschonken heeft. Ook al proef je nu de bitterheid, eens zal er een betere tijd komen. Er zullen metgezellen en helers komen die het werk kunnen begrijpen en daardoor de dwalingen in de wereld kunnen overwinnen. Zij zullen dan veel goeds doen’. In Raimundus leefde een groot verlangen dat er een tijd zou komen waarin het licht van de geest samen met de morele kracht van Christus een eenheid zou bewerkstelligen onder alle mensen, volkeren en geloofsovertuigingen op aarde.

Raymond Lull God, with your supreme perfection here begins The Ultimate General Art Blessed

 

MARY MEDIATRIX OF ALL GRACES
There are ten general predicates in human nature namely: (1) substance, (2) quantity (3) quality, (4) relation, (5) action, (6) passion, (7) habit, (8) situation, (9) time (10) place. The Holy Spirit exalted and proportioned, as it were, all ten predicates in Our Lady so that the Son of God could receive a very elevated nature in receiving his human corporeal substance with the said accidents from her. Who can ever comprehend, or write about, or talk about such a lofty proportion and exaltation?

Raymond Lull maakt van de categorieën van Aristoteles gebruik.
Het is mogelijk de Tetraktis, de driehoek (1 + 2 + 3 + 4 = 10) in het vierkant van Pythagoras en de categorieënleer van Aristoteles, met elkaar te verbinden. Categorieën van Aristoteles worden in de publicatie Kwaliteitskundig kader toegelicht.

Pythagoras enAristoteles:  
1. Atman3. Suksma Sarira1. "wezen(lijk)-zijn" 
Monade (Liefde)Triade (Begeerteloosheid)7. bv. gezeten-zijn (positie)9. "doende-zijn" (actie)
4. Doeloorzaak ----2. Werkoorzaak5. "wààr?-zijn" (plaats)3. "hoedanig?-zijn" (kwaliteit)
|||| 
1. Stofoorzaak ----3. Vormoorzaak2. "hoe groot?-zijn" (kwantiteit)4. "met betrekking tot iets-zijn" (relatie)
Tetrade (Onderscheidingsvermogen)Duade (Goed gedrag)10. "ondergaande-zijn" (passie)8. bv. geschoeid-zijn (habitus)
4. Sthûla-sarira2. Karana Sarira 6. "wanneer?-zijn" (tijd); Snijpunt 2./3. en 4./5.

INHOUDSOPGAVE

Ramundus Lullus of Ramon Llull is schrijver van bijna 300 werken over filosofie en theologie in het Latijns, Arabisch, en Catelaans. Zijn beroemdste werk is de Ars Generalis ofwel “Kunst der Kunsten”. Deze “Kunst der Kunsten” of “Grote Kunst” zoals de Ars Generalis ook genoemd wordt is een overkoepelend verklarend systeem gebaseerd op universele principes waarmee studie van het leven mogelijk is, de waarheid gevonden kan worden en het geloof in de universele God met de nodige retoriek gecommuniceerd kan worden. De techniek zou de beheerser ervan in staat stellen om in alle situaties argumenten ter beschikking te hebben. Llull maakte gebruik van een combinatie-systeem in de vorm van roterende concentrische ringen met elk een uit negen letters bestaand alfabet voor absolute principes, relatieve principes, onderwerpen en regels om alle kennis te combineren. Dit model was bedoeld om op mechanische wijze waarheid te genereren op een manier dat, op het moment dat iedereen akkoord was met de vooronderstellingen, de objectiviteit van de procedure iedereen zou dwingen de conclusies te accepteren. Nu wordt zijn ‘logische’ model ook beschouwd als het eerste computersysteem.

Ramundus Lullus heeft een met het Morele kompas vergelijkbaar universeel model (lullistische tabel, p. 5 en 6) uitgewerkt. De kolom Relatieve principes bevat drie Triades 'Eenheid der tegendelen (Verschil) - Eendracht - Tweedracht (Tegenstrijdigheid)', 'Begin - Midden - Eind' en 'Superioriteit - Gelijkheid - Inferioriteit'. De kolom met Absolute principes bevat een link met negen Sephiroth van de levensboom. De rechter kolom noemt de aspecten wat, hoe, wanneer, wie en waarom, welke bij elk leer - cq. besluitvormingsproces relevant zijn.

Herman De Ley FILOSOFIE ALS AMBACHT INLEIDING TOT DE SCHOLASTIEKE METHODE:
De ScG en ST zijn Thomas' bekendste werken; ze geven ons zijn "rijpe denken" (Copleston). Wat meer bepaald de ScG betreft, de eigenlijke titel ervan luidt: Liber de veritate catholicae fidei contra errores infidelium. Volgens de overlevering werd het werk - een uiteenzetting van de katholieke doctrine - geschreven op verzoek, ten einde diegenen te helpen die betrokken waren bij de missionering onder de Moren in Spanje(130). Toch gaat het om veel méér dan een 'handboek voor missionarissen'. De "gentielen" ("heidenen") die Thomas op het oog had, waren niet zozeer de gewone 'gelovige ongelovigen' als wel de intellectuele elites bij joden, moslims, heidenen en zelfs dissidente christenen der Oosterse kerken, wier visie doordrongen was van een naturalistische filosofie. Het opzet van het werk moet dus gezien worden in het licht van de intellectuele confrontatie tussen het christendom en de 'naturalistische' werkelijkheidsvisie, zoals geformuleerd in de Grieks-Arabische filosofie. Eén van de doeleinden van Thomas was hierbij: aantonen dat het christelijk geloof op een rationele basis berustte, en dat de principes van de filosofie niet noodzakelijk leidden tot een wereldvisie die het christendom impliciet of expliciet uitsloot.
130) Cf. de contacten en uitwisselingen die vanaf de 12de eeuw plaats vonden in het milieu van Toledo. Ook Raymundus Lullus (1235-1315), die een groot deel van zijn leven actief was geweest als missionaris, zou met zijn Ars Generalis een methode beogen te ontwikkelen waarmee het geloof begrijpelijk (en overtuigend) kon worden gemaakt voor ongelovigen.

====

Samenvatting (Professionals & Politicals, Vijf individuele - en collectieve dimensies)

In een van de sessies bij Van Ede & Partners werd het kernkwadrant van Daniel Ofman besproken. Het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties van Daniel Ofman over kernkwadranten en organisatiecultuur is bij mijn nieuwe interesse gebied 'E i V' een belangrijke leidraad geweest. In dit boek heeft Jaap Voigt een nawoord geschreven. Zowel Jaap Voigt in zijn nawoord als Hans Leeuwens in zijn sessie over Ondernemen met talenten stippen de kwintessens van het vraagstuk aan waar het in het rapport 'E i V' om draait.

De kernkwaliteit Creativethink (verbeeldingskracht, ideatie), geestelijke ordening staat tegenover chaos. Creativethink, leren in het kader van de geestelijke wereld, geestelijke gezondheid (zelfgenezend vermogen, lees zelfreinigend vermogen) stelt zich open voor nieuwe ervaringen, voor creativiteit. Er wordt niet op oude patronen, groupthink en conditioneringen voortgeborduurd. Creatieve evolutie brengt de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop tot uitdrukking. Het darwinistisch evolutionisme is met deze kringloop verbonden. Creativethink maakt het mogelijk de ongeordendheid van een systeem, de entropie te verminderen.

Het kernkwadrant van Daniel Ofman is op het mechanisme van het Yin/Yang symbool gebaseerd. Daniel Ofman: Een maskerkwadrant is een kwadrant dat aan de oppervlakte lijkt op een kernkwadrant, maar in realiteit precies het omgekeerde is.

De medaille met twéé kanten, heeft een keerzijde, de dubbelganger (ferouer, alter-ego, maskerkwadrant). Het maskerkwadrant maakt het weloverwogen eigenbelang, het egoïsme zichtbaar en laat zien dat we in een loop (schizofrenie) terecht kunnen komen wanneer we niet meer met onze spirituele bron zijn verbonden. Helaas laten we ons in de politiek veelal door het maskerkwadrant regeren.

Met behulp van het maskerkwadrant, de tegennatuurlijke kringloop is het mogelijk ons van onze conditioneringen bewust te worden en onze vrijheid te herwinnen. We laten zien hoe het mogelijk is ons weer met de natuurlijke kringloop te verbinden. Bij het 'Ken uzelve' gaat het om het ik en de ander. Doorzie uw eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen. Het leert je regisseur te worden van je eigen leven.

Om levensovertuigingen in een bredere context te plaatsen kan het morele kompas worden gebruikt. Dit denkmodel vormt een schakel om de zienswijzen van Lao Zi, Heraclitus, Pythagoras, Plato, Jezus, Hegel, Spinoza, Blavatsky, Nietzsche, Jung, Assagioli, Goethe, Richard Wilhelm, Heidegger, Wittgenstein, Rudolf Steiner, Sri Aurobindo, Krishnamurti, Foucault, Habermas, Ken Wilber en Sacks te verbinden, een paradigmawisseling, een nieuwe visie op de werkelijkheid te scheppen.

Volgens het kernkwadrant werkt de politiek van de kost gaat voor de baat uit, eerst het zuur en dan het zoet van ex-premier Peter Balkenende effectief. De weg naar verbetering verloopt nu contraproductief omdat te veel politici, de brokkenpiloten elkaar de hand boven het hoofd houden en geen contact meer hebben met de werkvloer.

De obsessie van banken gericht op de hefboomwerking werkte eerst in hun voordeel, maar op dit moment duidelijk in hun nadeel. Voor 'Winst en Verlies' geldt de spreuk van Titus Maccius Plautus (254-184 v.Chr.) dat de kost gaat voor de baat uit. Voor een gezonde boekhouding dienen inkomsten en schulden in balans te zijn.
In hoeverre is het slim geweest het de kost gaat voor de baat uit volledig voor de new economy - zeepbel(casino)kapitalisme - het 'Angelsaksische model' live now pay later in te ruilen?

Een kleine cyclus speelt zich binnen het kernkwadrant af en een grote cyclus binnen het maskerkwadrant. Uitgangspunt is dat een conjunctuurcyclus zich binnen de marges van het ‘kernkwadrant’ beweegt, daarentegen een grote schommeling zoals de kredietcrisis speelt zich binnen het ‘maskerkwadrant’ af. Het marktmechanisme faalt wanneer de individuele verantwoordelijkheid, de ethische drijfveren van zowel verkopers als kopers, van zowel overheid als burgers uit beeld verdwijnt. In hoeverre is de overheid zowel de oorzaak als de oplossing van het probleem? Een ding is zeker de overheid is te veel gefocussed op de korte in plaats van op de lange termijn. In hoeverre zijn we bereid van de ervaringen uit het verleden te leren?

Kennis maakt ons in de war (interview met bestuurskundige Roel in ’t Veld Volkskrant 5 september 2009):
‘De meeste beleidsmakers, en trouwens ook de meeste wetenschappers, hebben een lineair beeld van de verhouding tussen kennis en beleidsvorming. Je zoekt uit hoe het zit en neemt vervolgens de juist maatregelen. Maar zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet. Kennis is maar één factor in beleidsvorming. En het gaat niet zozeer om waarheidsvinding, zoals in de wetenschap. De meeste vraagstukken op de politieke agenda’s van nu zijn kwaadaardig van aard, omdat noch over de waarden noch over de kennis overeenstemming bestaat. Dan is een speurtocht naar Het Ware nutteloos. Het gaat om het vinden van een maatschappelijk handelingsperspectief.’
‘De aard van de politiek en het politieke bedrijf verandert. De marketeers regeren, van de politiek tot de media. Beslissingen zijn ingegeven door overwegingen rond de kiezersgunst of van de kiezers.’
‘We zijn met zijn allen beter opgeleid dan ooit. Dat leidt ertoe dat het gezag van overheden niet meer vanzelfsprekend is, en dat is misschien maar goed ook. Maar het heeft ook een paradoxale kant. Naarmate er meer kennis in de samenleving zit, lijkt de hang naar simplificatie alleen maar toe te nemen. Kennis maakt ons ook in de war. De agenda’s in media en politiek worden bepaald door de onderbuik (Groupthink) van de populisten, terwijl we best weten dat de wereld ingewikkelder is dan dat. Dat is onrustbarend lijkt me.’
Tot slot stelt In ’t Veld: ‘Ik ben al sinds mijn 16e een seculiere hindoe. Het spectrum tussen goed en slecht is altijd interessanter dan de uiteinden.’

Marc Chavannes schrijver van het boek Niemand Regeert De Privatisering Van De Nederlandse Politiek is politiek columnist en blogger van NRC Handelsblad; daarnaast is hij hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een bundeling van artikelen die vanaf 2006 in NRC Handelsblad zijn verschenen. De meeste stukjes zijn bewerkt en samengevoegd ten behoeve van de lezer van dit boek; de oorspronkelijke data van de plaatsing in genoemde krant worden steeds genoemd. De omvang van de artikelen bedraagt drie a vier bladzijden; Ruben Oppenheimer leidde ze met kleurentekeningen in. Chavannes uit kritiek op alles wat in zijn ogen verkeerd gaat in Nederland. Dit is de werking van de vrije markt, de privatisering, de functionering van de democratie, de buitenlandse politiek, de moeilijkheden in het onderwijs en de aantasting van het priveleven. Hij pleit voor een doe-het-zelf-democratie. Met een gecombineerd personen- en zakenregister wordt het boek afgesloten. Hoewel de visies van Chavannes over het functioneren van het Nederlandse politieke bestuur enigszins subjectief zijn, geeft het boek een goed overzicht van de actuele problematiek. De uitgave is vooral bestemd voor goed geinformeerde, politiek geinteresseerden die waakzaam en kritisch willen blijven, maar bij lezen zich soms wanhopig zullen afvragen of verbeteringen wel mogelijk zijn.

Als gevolg van de eenzijdige focus (opwaartse causatie) zitten we duidelijk in een fase van degeneratie. Dit sluit aan op de recensie van Leo Klinkers (Civis Mundi 6 februari 2016) van het boek De ziekte van Europa en de herontdekking van het ideaal van Guy Verhofstadt en de opinie van Jan de Boer (Civis Mundi 6 februari 2016) De euforie voorbij........het klimaat is in Parijs niet gered.

Tussen de Oosterse en Westerse cultuur, aan de culturele diversiteit in de wereld ligt de lerende mens en de moraal van het verhaal ten grondslag. Op dit moment wordt het steeds duidelijker dat het naïeve geloof van politici in de mythe van de vrijemarktgedachte en het zelfregulerende vermogen van de financiële sector, onderwijs, zorg en woningcorporaties op illusies blijkt te berusten. Met behulp van het maskerkwadrant kunnen politieke machtsspelletjes worden verklaard. Te veel politici beperken zich tot het besturen van hun 'bv-Ego'. Mismanagement kan ook met het verschijnsel ‘schaap in wolfskleren’ worden geduid.

In 1994 was Daniel Ofman als organisatieadviseur bij de cultuuromslag van Hoogovens betrokken. Om de cultuurverandering bij Hoogovens te realiseren is ook de bedrijfsgoeroe Jan Westerbrink ingeschakeld. Eerder was Hoogovensbreed de kwaliteitscirkel Plan – Do - Check – Act van de lerende organisatie geïntroduceerd. De RvB wil wel, maar het is met name de haantjescultuur van het middenkader, de 4e macht die stevig op de rem trapt. Het fenomeen moral hazard spreekt voor zich. Het zijn de managers die hun eigen koninkrijkjes bestieren die een bedrijf in de problemen brengen. Managers met NPS werden niet gecorrigeerd. Geconcludeerd kan worden dat de afdeling bij Hoogovens die met psychologisch onderzoek was belast door het stockholmsyndroom was bevangen.

Geleidelijk is er op basis van het 4Ddenkraam, het kernkwadrant van Daniel Ofman een 5Ddenkraam, het morele kompas ontstaan. Aan de hand van het morele kompas worden vijf perspectieven, de levensboom, het hexagram, (Davidster), het kernkwadrant van Daniel Ofman, het enneagram en de vier macrokwadranten van Ken Wilber met elkaar verenigd. Het morele kompas is een hulpmiddel ten behoeve van de uiteindelijke synthese van de kennis, de zelfrealisatie (individualiteit) van de mens.

In het kernkwadrant van Daniel Ofman toont de positieve as 1./2., geduldige daadkracht (effectieve daadkracht), de 'eenheid der tegendelen'. Volledige balans duidt op volmaaktheid. De negatieve as 3./4. geeft een tegenstelling, een conflictueuze breuklijn aan. Geleidelijk is er op basis van het kernkwadrant van Daniel Ofman een nieuwe doorsnede, het morele kompas ontstaan. Aan het model van Ofman is een derde as (Derde weg), de verticale as toegevoegd. Door de verticale as, de 3e dimensie ontstaat een ruimtelijk model. Het morele kompas maakt het mogelijk de innerlijke bron van inspiratie, die zich op het snijpunt van de drie assen bevindt, te raadplegen.

De 'Derde weg', de De Axis Mundi heeft in het onderzoeksrapport 'E i V' op de relatie tussen 'Chaos - Gaia - Eros' en het Eeuwig 'Goede - Ware - Schone', op de synthese tussen 'vrouwelijk en mannelijke' energie (aantrekken en afstoten) betrekking.

De Axis Mundi symboliseert de wederkerigheid (enantiodromie) tussen hemel en aarde. Wederkerigheid verbindt het tijdelijke karakter van het leven op aarde met het eeuwige tijdloze van het leven, de eeuwige wederkeer in het universum. Wederkerigheid heeft, op de wisselwerking (enantiodromie), op de relatie tussen Geest en Lichaam (psychomaterie, 'Immateriële- en Materiële wereld'), op het spanningsveld 'Idealisme en Materialisme' betrekking.

Het doorbreken van oude rolpatronen betekent nog niet automatisch vooruitgang. Het kan ook zijn schaduwzijden hebben. Het is wenselijk inzicht in de Axis Mundi, de spirituele dimensie achter de uiterlijke schijn te verwerven.

Arthur Ringeling wrote or edited more than 15 books, more than 100 articles in books and periodicals and several reports on subjects such as instruments of public policy, policy theories, policy evaluation, administrative organization and culture and public decision making. He is the co-author of Openbaar Bestuur (Public Administration, fifth edition 1996), a most influential Dutch handbook on public administration. Another book is Het imago van de overheid (The Image of Government, 1993). He also was an invited speaker on innumerable congresses and symposia.

Tom van Oosterhout Walgen van de publieke sector
De bestuurskundige Ringeling heeft op mij altijd indruk gemaakt. Een boek schrijven met als titel Het imago van de overheid zonder ook maar met één woord op dat imago in te gaan, is een bijzondere prestatie. (1) Ringelings boek gaat niet over het imago, maar over de identiteit van de overheid. Als zodanig is het een redelijk uitgebreide uiteenzetting over wat de overheid nu precies is en doet. Interessant en lezenswaardig. Een absolute aanrader voor mensen die iets van de overheid willen leren begrijpen en die hun beeld (= imago) van de overheid zouden willen bijstellen. Toegegeven, het is mijn tekortkoming dat ik maar weinig publicaties ken die serieus werk maken van de analyse van het beeld dat mensen hebben van de overheid. Dat beeld inventariseren en vervolgens beschrijven, lijkt me ook niet eenvoudig. Je zou dan in feite van individu naar individu moeten rondvragen. En zelfs dan is er sprake van een momentopname.
Wat helpt is dat afgelopen weekend twee mensen zich in de krant expliciet over hun beeld van ‘de’ overheid hebben uitgelaten. Marc Chavannes in de NRC en Roel in ’t Veld in de Volkskrant.
Niemand regeert zegt de journalist Chavannes. Om ‘de’ Nederlandse overheid vervolgens te vereenzelvigen met het Kabinet Balkenende IV. Gisteren verscheen zelfs een heel boek van zijn hand dat dit thema nog eens lekker uitdiept. Met de ene oneliner na de andere laat hij zich negatief uit over de bestuurlijke kwaliteit van onze ministers. Ze krijgen niet echt persoonlijk de schuld, maar het zijn in zijn ogen ook niet de voorbeelden van daadkracht waar wij met zijn allen naar hunkeren.
Met “kennis maakt ons in de war” tapt In ’t Veld uit een heel ander vaatje. Hij heeft de beheerste uitstraling van de professor die weet wat wij van de overheid vinden.

Als de persoonlijkheden (lagere manas of stoffelijke denkvermogens) uitsluitend door hun hogere alter ego’s zouden worden geïnspireerd en verlicht, dan zou er weinig onvolmaaktheid in de wereld zijn (H.P. Blavatsky Een toelichting op de De geheime leer: stanza’s I-IV p. 60).

Voor Jordan Milne van het boek Winning without losing gaat het erom dat iedereen zijn of haar eigen zuurstofmasker moet zien te vinden.

Martin Bjergegaard and Jordan Milne (personal development).

Het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties van Daniel Ofman over kernkwaliteiten is door Frank Visser geredigeerd. In het kader van personal development zijn de kernkwaliteiten van Daniel Ofman een veelgebruikt model. Het maakt het mogelijk de zelfkennis van een persoon te beschrijven en sluit bij de ommekeer, een paradigmawisseling in het denken aan. Er geldt van je hart geen moordkuil maken. Mogelijke oplossingen die de paradigmawisseling weergeven:

Daniel Ofman beoogt met zijn boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties de zelfkennis van de manager te verrijken.
P. 21: Een nieuw paradigma dat in deze tijd aan het opkomen is, gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en dat beweging normaal is. in dit paradigma wordt ieder individu gezien als mede-schepper van zijn huidige en toekomstige realiteit. De mens is zelf verantwoordelijk en er is geen plaats voor toeval, machteloosheid en zinloosheid. Motivatie komt van binnenuit en er is geen scheiding tussen binnen en buiten. De wereld is een geïntegreerd geheel, voortdurend in beweging, een stroom van elkaar wederzijds beïnvloedende gebeurtenissen (= paradigma B). Een manager zal vanuit dit paradigma eerder bezig zijn met het bundelen van energie dan deze trachten te beheersen.
P. 36: Motivatie is het gevolg van zelfkennis. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn.
P. 37: Vaardigheden zijn ’nurture’, gevoed en aangeleerd, kernkwaliteiten zijn ‘nature’, aangeboren en te ontwikkelen.

In het kernkwadrant van Ofman worden Tamas en Rajas door de negatieve as weergegeven.

Er is een ommekeer in het denken nodig. Het is wenselijk dat het ‘en-en’-denken, het complementaire denken tussen Oost en West, de interdisciplinaire aanpak, de integrale denktrant meer centraal komt te staan. Zorg voor het zelf, Westerse - en Oosterse levenslessen maken het mogelijk de Westerse - en Oosterse supermachten daadwerkelijk in evenwicht te houden. Het draait niet om Westerse of Oosterse suprematie, maar om de wederkerigheid, de complementariteit. De lemniscaat symboliseert dit transformatieproces. De vraag komt centraal te staan wat kunnen we van elkaar leren? Er is behoefte aan een nieuw paradigma, een ethisch réveil.

Het transformatieproces, het 5D-concept, het creërend vermogen berust op dynamische, universele krachten. Universele krachten zorgen voor balans. De lemniscaat, de band van Möbius verbindt de continu met elkaar afwisselende binnen - en buitenkant met elkaar. Wat binnen is wordt buiten en omgekeerd. De lemniscaat geeft aan dat we niet in een loop (Schizoîdie cq. Schizofrenie) zitten maar met de spirituele energie, de Triade zijn verbonden. Het onmogelijke wordt mogelijk.

Het rapport ‘E i V’ veronderstelt het zich eeuwig manifesteren van het verschijnsel bezieling in de kosmos. Het draait nog steeds om het aloude dualisme, het onderscheid tussen het bezielde (levende) en het onbezielde (levenloze), het SAT, het absoluut Zijn en Niet-zijn.

Net als Raymond Lull (1232/1233 - 1315/1316) en Thomas van Aquino (± 28 januari 1225 – 7 maart 1274) baseert Daniel Ofman in zijn boek het kernkwadrant op het idee dat is uitgewerkt in het boek Ethica Nicomachea van Aristoteles.

Een organisatie-veranderingsproces wordt in een lerende organisatie als een creatieproces beschouwd. Dit creatieproces laat zich als een lemniscaat beschrijven.

In het kwadrant van Ofman geeft de negatieve as de gemanifesteerde werkelijkheid, het verdeeld-zijn op aarde en de positieve as de ongemanifesteerde werkelijkheid, het één-zijn, de complementariteit in de hemel weer.

De beide assen weerspiegelen zich als het ware in elkaar, maar er is echter niet van een volledige, maar van een gebroken symmetrie sprake. In een open, dynamisch systeem gaat het om een gebroken symmetrie (Broken symmetry). Volledig gelijk duidt immers op een evenwichtstoestand.
Symmetry and Symmetry Breaking ('First published Thu Jul 24, 2003; substantive revision Wed Feb 13, 2008).

De twee basisprincipes spiegelsymmetrie (Spiegelsfeer) en complementariteit staan in het raport ‘E i V’ centraal (zie ook hoofdstuk 2). Het is mogelijk de spiegelsymmetrie aan de hand van het boek Het spiegelende brein van Marco Iacoboni te verklaren.

De negatieve as van het kernkwadrant toont de schaduw (asymmetrie) van de persona. Het maskerkwadrant brengt als het ware de asymmetrie van de asymmetrie (negatie van de negatie) in beeld. De persoon wordt in een dergelijke situatie volgens Ofman een gespleten persoon die een dubbelleven gaat leiden. Het façadegedrag verstoort het natuurlijke evenwicht, het is tegennatuurlijk. De symbolische orde wordt door de diabolische uitzichtloze wereld vervangen waaruit ontsnappen onmogelijk lijkt. Genezing is echter mogelijk wanneer de blokkade van de creatieve energie wordt opgeheven. René Meijer boek De Ether Bestaat Sectie III, Index van namen en begrippen (p. 197):
Schizoîdie (gespletenheid): de mentale staat van de innerlijke verdeeldheid. Het wordt beschouwd als de staat die voorafgaat aan de psychotische ontsporing waarin het individu uitloopt op een chaos van zelfreflectie. Eveneens gebruikt voor de moderne samenleving in oppositie tegen de natuur en zichzelf, bij tijden belandend in de chaos van oorlogvoering. Materialisme, met het ego van oppositie er eigen aan, vormt zo de voedingsbodem.

Primair draait het echter om de duade, de complementariteit. Een voorbeeld is een verkeerschaos die ontstaat indien het KNMI geen alarmering afgeeft, terwijl dat achteraf wel had gemoeten. In dit geval zijn ze de zondebok, maar dit geldt evenzo als ze onterecht een alarmering afgeven terwijl dat - weer achteraf – niet had gehoeven.

De kwadranten in het rapport 'E i V' maken op een andere manier duidelijk hoe probleem en oplossing met elkaar zijn verbonden. Het 5Ddenkraam bevat zowel een verfijning als een bredere context voor het 4Ddenkraam, het kernkwadrant van Daniel Ofman. Het kernkwadrant van Daniel Ofman toont de wisselwerking tussen twee polen, het brengt slechts één duade in beeld.

In 2007 is Corus, de combinatie van Hoogovens met British Steel, door Tata Steel Europe overgenomen. Het succes van de Tata Group is op eeuwenoude Indiase wijsheden gebaseerd (BRES nr. 278 maart/april 2013). De samenleving is niet slechts een van de stakeholders van het bedrijf, maar de samenleving is het enige doel van het bestaan van het bedrijf, was de filosofie van vader Tata. De Bhagavad Gita biedt inzichten die heel goed bij de huidige tijdgeest passen. Harvard docent Debashis Chatterjee vergelijkt in zijn boek Timeless Leadership de huidige directeuren van bedrijven met Arjuna, die zich geplaatst ziet tussen verschillende, soms conflicterende belangen. Iedere Indiër kent de aloude wijsheid dat in dergelijke complexe situaties alleen dan een oplossing is als de leider handelt zonder dat hij persoonlijke belangen in het vooruitzicht gesteld ziet. Onbaatzuchtig handelen, handelen uit een plichtbesef en de uitkomsten worden aan het Hogere overgelaten. Het omgekeerde, hebzucht, is momenteel de grote motor achter acties van leiders.

Aan de hand van de metafoor van het kwadrant is het mogelijk te laten hoe balans kan worden gecreëerd. De positieve as represeert de synthese, het 1 + 1 = 3, de eenheid der tegendelen, de Triade (Geest – Ziel – Lichaam, Ruimte – Materie – Tijd, de drie Logoi).

Het Morele kompas is op de levensboom en op twee andere modellen de Vijf Fasen van het Yin/Yang-symbool en het model van Ramundus Lullus gebaseerd. Het 5D-concept (Ether-paradigma) brengt de kwintessens tot uitdrukking brengen. Maar we moeten bedenken dat de wereld niet in één model is te vatten. Een model is slechts een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

Het Morele kompas is net als de M-theorie van Edward Witten een multidimensionaal verklaringsmodel en gaat van de hypothese van de eenheid van tegendelen uit.
Het principe van de antagonistische harmonie (-paren) is de allesomvattende basiswet en als zodanig te vatten onder het - uit de oud Griekse filosofie voortkomende - woord Logos. In de huidige wetenschapsterminologie is het de allesomvattende theorie, ook wel de M-theorie.

Volgens Heinrich Heine leverde Spinoza met zijn panentheïsme de oplossing voor de tegenstelling tussen geest en lichaam.

De complementariteit tussen geest en lichaam is vergelijkbaar met de relatie 'Golven en Deeltjes', 'Energie en Materie' (materiesymmetrie). Een bekend voorbeeld van de wisselwerking tussen 'Geest en Lichaam' is de enantiodromie van Carl Jung. Een foton is een voorbeeld van een kwantum.

Op basis van de vijf kenmerken, de persoonlijkheidsdimensies kunnen we zeggen: Jezus was een mystieke intellectueel, een rechtvaardige wijze, die met hart en ziel, met moed en bedachtzaamheid koos voor welzijn en welvaart van de mensheid.

Tegenover de kennis van het hart, de liefde staat een gebroken hart. De bewustzijnsevolutie heeft betrekking op zowel de symmetrie als de gebroken symmetrie (7 gemanifesteerde 'missing links'), die in de schepping zitten verborgen en de éne werkelijkheid, de oerbron tot uitdrukking brengen.

5D gaat er vanuit dat het leven aan het universele polariteitsprincipe is onderworpen. 5D laat het logische verband zien tussen de immateriële, geestelijke wereld en de materiële, aardse wereld. Het gaat er om geest en lichaam in balans te brengen.

Het 5D-concept licht een tipje van de sluier rond de verborgen blauwdruk op. Het opent een nieuwe kijk op de unificatietheorie. Een mysterieus, verenigend fundamenteel element als de 5e dimensie is, zijn we zelf of eigenlijk ook weer niet.

Om de interacties tussen geest en materie te illustreren wordt van het 'Ether-paradigma en 5D-concept' gebruik gemaakt. Het zelfbewustzijn, het reflexief bewustzijn brengt als het ware verschillende aggregatieniveaus van het bewustzijn (communicatie) tot uitdrukking.

De Theosofie steunt op de drie basisbeginselen het onkenbare eerste beginsel 'Leven', het tweede beginsel 'Periodiciteit' en het derde beginsel van de 'Hiërarchieën' TS.

Het is net als met het magisch vierkant dat vermoedelijk nooit zal worden gekraakt. ====

Zie ook:

Boeken:

Externe Links

<< vorige || volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.