Deze filognostische presentatie is in aanbouw

5. Psychologie

Plato: Mens ken jezelf, en als je jezelf kent, ken je het geheim van de goden en van het universum.
Seneca: Slavernij wordt aan weinigen opgelegd, talrijk zijn diegenen die zichzelf dagelijks tot slaaf maken.
Spinoza: Toch worden harten niet door wapenen, maar door Liefde en Edelmoedigheid overwonnen.
Voltaire: De rede zegt dat we het bestaan van God moeten aannemen, maar de waanzin wil Hem definiëren.
Goethe: Zo werk ik aan ‘t razende weefgetouw van de tijd, en weef een levend kleed voor de godheid.
Als jullie dat niet aanvoelen, zullen jullie het nooit snappen al doen jullie nog zo je best.
Julian Huxley: De mens is de evolutie, die zich van zichzelf bewust is geworden.
Escher: Vul niet uw leegte, maar leeg uw volte.
Sigmund Freud: Van fout naar fout ontdekt men de gehele waarheid.
Prof. Perkamentus (Harry Potter): Veel meer dan onze talenten, zijn het onze keuzes die bepalen wie we werkelijk zijn.

Zenuw-ether (Individualiteit, Zelforganisatie, Negentropie en Entropie, Cultuuroverdracht)

György Konrád: Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met zijn levensloop.

Debat over beschavingsideaal
Straks kunnen we ook supermensen maken (Peter Giesen de Volkskrant 22 mei 2010):
Michael Sandel en Nick Bostrom zijn twee van de veertien prominente sprekers op de Nexus-conferentie, vrijdag 11 juni 2010.
Met
Bostrom en Sandel botsen twee mensbeelden. Bostrom gelooft in de scheppende mens, die zich van andere dieren onderscheidt door zijn meesterschap over de natuur. Sandel erkent de menselijke creativiteit?, maar waarschuwt voor hubris, voor de hoogmoed van een mens die zijn beperkingen niet meer wil zien. Sandel: ‘De idee dat de mens de natuur moet beheersen om menselijk te zijn, is een valse idee van vrijheid. Meesterschap over de natuur is geen doel op zich. Meesterschap is goed om bijvoorbeeld ziekten te overwinnen. Maar het is niet noodzakelijkerwijs goed. De atoombom is ook een vorm van heerschappij over de natuur. We moeten kijken waar ons meesterschap toe leidt, of het in overeenstemming is met onze morele waarden’.

Engelien Scholtes, boek De verborgen dimensie in het werk van Jung en Pauli (p. 45):
We leven in een eigenaardige tijd. Het Christendom heeft zijn greep op de mensheid verloren. Er moet iets anders komen. Ik denk dat ik weet wat zal komen. Ik weet het heel precies. Maar ik zeg het niet aan niemand, want dan denken ze dat ik gek ben. (bron: H.B.G. Casimir)

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat het antwoord op deze vraag betrekking heeft op: “De evolutie blijkt doelgericht (telos, entelechie) en de mens is verantwoordelijk voor het verloop van dit proces” (Harry Ansems Kosmopolis, De denkende planeet).

Er is in het gehele heelal niets dat niet twee kanten heeft – de keerzijden van dezelfde medaille. Kwaad is een noodzaak in, en een van de dragers van het gemanifesteerde heelal. Het is nodig voor vooruitgang en evolutie, zoals de nacht nodig is om de dag voort te brengen, en de dood om leven voort te brengen – opdat de mens eeuwig mag leven (De Geheime Leer Deel II p. 438/439).
In de kern draait het om de oerbron (Sat en Asat).
Al is dan volgens Ilya Prigogine de evolutie onomkeerbaar er wordt van uitgegaan dat het mogelijk moet zijn door creativethink het zelforganiserende vermogen positief te beïnvloeden en de evolutie daarmee op een hoger plan te brengen.
In navolging van Spinoza zei Einstein ooit tegen De Gaulle dat we marionetten zijn zonder dit zelf te beseffen. Een tunnelvisie, hokjesgeest houdt in dat bestuurders marionetten van het systeem kunnen worden.

Verkorte versie van het thema Ilya Prigogine, Marcelo Gleiser en Teilhard de Chardin gepubliceerd in GAMMA juni 2011:
Interview met Ilya Prigogine7
Deze visie moet toch ook een diepgaande invloed hebben op ons gehele denken?
"Dat hoop ik. De westerse filosofie is een voortgaande discussie tussen Herakleitos' wereld van het worden en Parmenides' wereld van het zijn. Deze discussie, die zo'n 2500 jaar geleden is gestart, is nog steeds niet ten einde."
"De discussie draait om de vraag of er vaste en universele natuurwetten zijn of dat de natuur een wordingsproces zonder wetmatigheden is. Geen van beide is volgens mij waar."
Dus er bestaan geen universele natuurwetten?
"Dat hangt af van wat u onder universele wetten verstaat. U kunt ze net als Parmenides zien als symmetrisch met betrekking tot het verleden en de toekomst. Maar u kunt er ook iets anders onder verstaan, als u een wet ziet als tijdsgericht en mogelijkheden aanreikend, dan zit u bij Herakleitos. Bij Goethe, Schelling, Bergson, Whitehead en Heidegger zien we dit ook."
Prigogine concludeert samenvattend8
Ilya Prigogine zei in 1981 "Onze tijd wordt inderdaad gekenmerkt - en dat zal nog duidelijker blijken aan het einde van deze eeuw - door een zoeken naar eenheid-in-verscheidenheid. Een van degenen die het best de noodzaak inzag van dat zoeken naar een eenheid die verder reikt dan het domein van de wetenschap, was Teilhard de Chardin. Voor mij is de belangrijkste les van de twintigste eeuw dat de toekomst niet 'bestaat'. De toekomst wordt door ons 'gemaakt'. Een van de belangrijkste feiten van de twintigste eeuw is dat wij zelfs ideologisch niet meer geloven dat de toekomst 'bestaat' - en dat om talrijke redenen. We zijn ons bewust geworden dat de toekomst binnen in ons eigen innerlijk 'aanwezig' is!" Dit is al een ware evolutiesprong van 'waarheid' te noemen.16
16) Ilya Prigogine (1917-2003). In 1977 ontving hij de Nobelprijs scheikunde voor zijn bijdrage aan de irreversibele thermodynamica (de dynamica van onomkeerbare warmteprocessen). Van zijn werken noemen we: La Nouvelle Alliance (1979) - met Isabelle Stengers - Order out of Chaos (1984) - met Isabelle Stengers (Nederlandse vertaling Orde uit chaos, Uitgeverij Bert Bakker). De citaten zijn uit een Brussels TV-interview in 1981

Wim van den Dungen: Levenskracht (ongedifferentieerde Chaos)
Wim van den Dungen: Metafysisch kunnen we speculeren over de mogelijkheid van een 'force active' (Leibniz), of 'entelechie' (Driesch), 'élan vital' (Bergson), 'vitaal principe' (Hahnemann), 'creativity' (Whitehead), 'morfogenetisch veld' (Sheldrake), 'etherisch dubbel' (theosofie), 'ch'i' (taoïsme), 'prâna' (yoga) of 'vitale kracht'.
Het rapport E i V beoogt, net als de bewustzijnsfilosofie, aan het gezichtspunt van Ervin Laszlo een steentje bij te dragen. Dit aanvullende inzicht is niet alleen door E-learning tot stand gekomen, maar berust ook op het dualisme, tegenstellingen en de binaire code van machinetalen. Voor het delen van kennis is internet een uniek medium. In tegenstelling tot computers werken onze hersenen niet op basis van de digitale, binaire code maar op een analoge manier.

Wat in de innerlijke, hogere sferen plaatsvindt, vindt eveneens hier beneden op ons stoffelijke gebied en in de mensenwereld plaats. Omgekeerd vindt datgene wat hier op aarde en in onze mensenwereld plaats vindt, ook op grotere, meer subtiele en meer spirituele schaal plaats in de hogere, minder stoffelijke gebieden, waar de goden hun woonplaats hebben. Wij zijn letterlijk kinderen van de goden. Het is allemaal zo eenvoudig, mits we de fundamentele wet van alle studie in het occultisme in gedachten houden – de wet der analogie (G. De Purucker).

De psyche (reflexief bewustzijn) werkt als een spiegel. Het is deze spiegel die zorgt voor de golfbewegingen in de geschiedenis. Welke kant van de medaille, de aardse Tetrade (gemanifesteerde werkelijkheid) of de hemelse Triade (ongemanifesteerde werkelijkheid, goddelijke synthese), laten we overheersen? Alleen wanneer we ons meer met de Triade verbinden komt de beschaving een stapje verder. Meer opties zijn er niet en dat was al bij Pythagoras (De Gulden Verzen van Pythagoras) bekend.

Het centrum, de ziel is een weerspiegeling van de anima mundi, het universele denkvermogen, de grote wereldziel. Het centrale basisprincipe is mens ken uzelve. Van de zeven chakra's (p. 9) is de vierde het hartchakra. De auteurs van Genesis schreven middels de wijsheid van het hart en niet met de kennis van het verstand. Het evolutionaire denken verklaart de verschijningsvormen, het hoe van het leven, daarentegen het evolutionaire voelen de verschijningsinhoud, het wat. Bij de snaartheorie gaat het om de kennis van het verstand. Het gaat niet om Genesis of Darwin. Het gaat namelijk om beide gezichtspunten, de complementariteit.

Elke medaille heeft twee complementaire kanten, die door de spiegelsymmetrie, het projectiemechanisme tot uitdrukking wordt gebracht. De eenheid der tegendelen is het basisingrediënt in het rapport ‘E i V’. De eenheid der tegendelen brengt echter ook een tegenstelling tussen twee polen, de keerzijde tot uitdrukking. De éne werkelijkheid bestaat uit paren van tegenstellingen, ‘hemel en aarde’, ’evolutie en involutie’, 'onbewuste en bewuste', ‘collectieve en individuele' onbewuste. Het gaat er om in de menselijke geest zowel het bewuste als het onbewuste te overstijgen. Asymmetrie bestaat op aarde, maar niet bij God (Ain-Soph) in de hemel. Uiteindelijke kan het individuele bewustzijn de ware aard van het universele, kosmische, non-lokale bewustzijn niet kennen.

De éne werkelijkheid laat zich door dichotomieën verklaren. Verbeeldingskracht, creativethink maakt het mogelijk de ongeordendheid van een systeem, de entropie te verminderen. Creativethink (zelfgenezend vermogen), geestelijke ordening staat tegenover chaos. Creativethink, leren in het kader van de geestelijke wereld, stelt zich open voor nieuwe ervaringen, voor creativiteit. Er wordt niet op oude patronen, conditioneringen en groupthink voortgeborduurd. Creatieve evolutie (creativethink) brengt de natuurlijke -, de beheers - en de vernietigende kringloop tot uitdrukking. Het darwinistisch evolutionisme is met deze kringloop verbonden. Het is mogelijk het verleden van twee kanten te belichten. De geschiedschrijving toont de geestelijke kant van de medaille en het darwinisme verklaart het aardwetenschappelijk archief.

De lus van Robbert Dijkgraaf kan met de merkwaardige lus van Douglas Hofstadter worden vergeleken. In het rapport ‘E i V’ wordt in plaats van lus het begrip lemniscaat, de oneindige kringloop (Blavatsky: de absolute eeuwige universele beweging of trilling, svabhavat, ‘de veranderlijke uitstraling van de onveranderlijke duisternis, die onbewust is in eeuwigheid’) gebruikt. Het mysterie blijft dus uiteindelijk bestaan. Blavatsky geeft een oplossingsrichting aan.

De Tetractys van Pythagoras is nog steeds een bruikbare metafoor om de éne werkelijkheid te duiden. De verticale as (Axis mundi, numineuze dimensie van Rudolf Otto) is al millennia bekend, er is niets nieuws onder de zon.
Plutarchus onderscheidt de lagere en hogere Tetraktis (Deel II p. 682), de aardse en hemelse Tetraktis (p. 688). Samen vormen deze de lemniscaat (Lorenz Attractor), die het aardse met het hemelse verbindt.

De lemniscaat (evolutionaire kringloop, slang het symbool van wijsheid, iteratie) laat zien dat de aardse kringloop van het kwaad (rechterpad) tegengesteld is aan de hemelse kringloop (linkerpad) van het goede. Want de ervaring van het kwade leidt tot een meer heldere kennis van het goede. Desintegratie, een loop ontstaat wanneer we bijvoorbeeld hokjesgeest laten overheersen. De chaostheorie leert dat het gedrag van de natuur daardoor onvoorspelbaar wordt. Is het dan niet logischer om te kiezen voor integratie? We moeten de regels van het spel beter leren spelen. Integratie, het creatief bezig zijn geeft energie en desintegratie kost energie. Leren is een groeiproces, een bewustwordingsproces'''. De bevindingen van het onderzoeksrapport 'E i V' borduren voort op:

Erwin Schrödinger knows that this statement is open to misconception and tries to clarify it. The main principle involved with "order-from-disorder" is the second law of thermodynamics, according to which entropy only increases. Schrödinger explains that living matter evades the decay to thermodynamical equilibrium by feeding on negative entropy.

Het ‘en-en’/‘of-of’-mechanisme, de tegenstelling tussen ‘Entropie en Negentropie’ kan met de tegenstelling tussen 'Sat-Asat' worden vergeleken. Sat is de onveranderlijke, de altijd aanwezige en eeuwige wortel (Oer-chaos, oerbron, oerstof), waaruit en waardoor alles voortkomt. Sat wordt geboren uit Asat, en Asat wordt voortgebracht door Sat. Het mechanisme ‘Sat-Asat' (Karma-Nemesis) brengt de eigenschap emergentie van de chaostheorie al tot uitdrukking.

De unificatietheorie impliceert dat er maar een 'hoofdroute' (hoofdstuk 7.4.1) is. Deze route sluit op de nieuwe levensrichting van Spinoza aan. De 'hoofdroute', het hoe wordt aan de hand van de 'bewustzijnsschil' geïllustreerd. Hoe deze schil tot stand is gekomen wordt in de bijlage Unificatietheorie, hoofdstuk 6. Integrale visie toegelicht.

John Algeo laat net als Hans Christian Andersen (De nieuwe kleren van de keizer) zien dat het mogelijk is de éne werkelijkheid aan de hand van sprookjes te duiden. Sprookjes, zei Tolkien, helpen ons bij het hervinden van de frisheid van de reactie van een kind op wat nieuw is.
Tolkien beschrijft in zijn Lord of the Rings het menselijke evolutieverhaal.

De levensstrategie survival of the fittest heeft op de menselijke natuur, dat wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben, 'goed en kwaad', de grondbeginselen van de ethiek die nooit veranderen betrekking. Het eindige universum staat tegenover de oneindige bewustzijnsevolutie ('individueel en collectief') van En-soph. Het zijn de ééndimensionale denkers die menen dat zij de wijsheid in pacht hebben. Er is sprake van een oud patroon, dat steeds weer terugkeert, alleen veranderen de acteurs in de loop van de tijd.

Het is mogelijk oude inzichten aan nieuwe inzichten te toetsen. Uiteindelijk blijkt dat er niets nieuws is onder de zon.

De eerste onderzoeker die zich diepgaand buigt over het thema van de mimese is de Franse letterkundige en cultuurfilosoof René Girard wil met zijn theorie nu juist aantonen dat mensen begeren wat ánderen begeren. Voor een verklaring van het lange tijd achterwege blijven van onderzoek naar imitatie wijst Girard op de betekenis van Plato’s opvattingen over de menselijke imitatie. Iedere menselijke begeerte mimetisch van aard is, en dus altijd bemiddeld (via de ander) tot stand komt. Deze driehoeksbegeerte werpt een nieuw en verhelderend licht op de menselijke betrekkingen van bewondering, rivaliteit en haat: willen wat de ander wil en begeren wat de ander begeert.

De geschiedenis leert dat personen als Socrates en Jezus Christus, die aan de kant van het volk staan, juist het slachtoffer worden van een politieke moord. Als het slecht gaat zoeken de ‘daders’ een ‘zondebok’. Om zelf buiten schot te blijven treedt het zondebokmechanisme in werking.

Mr H.A.J. Leeuwens (destijds directeur Van Ede & Partners) in Intermagazine november 1986: ‘Als het slecht gaat willen de 'politici' elkaar niet beschuldigen en dan treedt de mythe van het onschuldige lam in werking. Politieke dieren zitten in een netwerk van corruptie. Juist de enige die niet corrupt is wordt opgeofferd.

Het is het reflexief bewustzijn, het zelfbewustzijn dat een mens van een dier onderscheid. De uiterlijke werkelijkheid is een weerspiegeling van de innerlijke werkelijkheid. Zo weerspiegelt de diagonaal ‘Monade en Duade’ zich in de diagonaal ‘Triade en Tetrade’, de diagonaal ‘God -Zoon - Heilige Geest’ zich in de diagonaal ‘Lichaam - Ziel - Geest’. Op de verticale as staat tegenover de ziel de anima mundi, de kabbalistische ‘wereld van de archetypen’ (Svâbhâvat).

De psychologische zienswijze van Maslow brengt met zijn 'behoeften-hiërarchie' in kaart dat de mens eerst uit is op voedsel en veiligheid, vervolgens streeft naar zelfverwerkelijking en zich uiteindelijk richt op het spiritueel begrijpen van de werkelijkheid. Er is meer tussen hemel en aarde dan economische groei en beurskoersen.

====

Brein (Symmetrie - Gebroken symmetrie, Levensatoom - Atoom, Remslaap - Non-remslaap)

Robbert Dijkgraaf: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter (NRC 27 december 2008).

In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe probleem en oplossing met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie (drievoudige evolutie ‘Stoffelijk - Psychisch - Geestelijk’). Om op het vraagstuk van geestesstoornissen een antwoord te vinden draait het om de onderlinge verwevenheid van biologische, psychologische en sociale factoren.

Ik vlucht, dus ik ben (Ianthe Sahadat Volkskrant 18 januari 2021 p. V4-6):
Het lijkt in de lockdown onze enige optie: met hulp van games, boeken of de fantasie vluchten uit de grauwe werkelijkheid.
Van Dale houdt het op ‘het streven of zoeken (...) van een vlucht uit de dagelijkse werkelijkheid, uit de moeilijkheden van de eigen tijd of het eigen leven’.
Psychologen zien escapisme als een manier van omgaan met stress.
Goed, een vlucht dus, aldus de
psychologie, in een poging de dagelijkse boel de boel te laten. Maar heeft het ook effect?
Ontwikkelingspsycholoog Geert Verheijen promoveerde afgelopen jaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de samenhang tussen gamen en sociaal welzijn van adolescenten. Gamen is welhaast de ultieme variant van escapisme, aangezien de gamer een virtuele werkelijkheid betreedt waarin hijzelf de fictieve glansrol mag vertolken.
‘Het kan best gezond zijn, even vluchten, afleiding zoeken in een andere werkelijkheid’, zegt Verheijen.
‘Het kan je zelfs op andere ideeën brengen om problemen op te lossen. Het onderbewuste denken gaat namelijk door.’
Wat wel opviel: de jongeren die
escapisme noemden als reden om te gamen, hadden vaker een laag zelfbeeld en voelden zich eenzamer. ‘Psychologen zien escapisme als passieve manier van omgaan met stress’, zegt Verheijen. Actief is: de problemen die de stress veroorzaken aanpakken.
Maar wat nu als het
oplossen van een probleem buiten je macht ligt (corona, lockdowns, Trump)? Dan is het, zo blijkt, niet verstandig om daarop psychologisch te blijven herkauwen (de wetenschappelijke definitie van piekeren) en is jezelf afleiden van de bron van stress juist reuzegezond.

'Potentieel asociale kleuter zit al in de beklaagdenbank' (OPINIE - Ron Berghmans/Dorothee Horstkötter/Guido de Wert Volkskrant 2011)
Onmiskenbaar maakt agressief en antisociaal gedrag van vooral jongeren veel slachtoffers en veroorzaakt dit veel maatschappelijk leed. Als inzicht in breinprocessen leidt tot het voorkomen of beperken hiervan, is dat zeker belangrijk. Onderzoekers stellen vaak dat met wetenschappelijk onderzoek een win-winsituatie te bereiken valt: betrokken jongeren kunnen een betere toekomst tegemoet zien, terwijl de maatschappij veiliger wordt.
Riskant
Met de erkenning dat het brein een rol speelt bij antisociaal gedrag blijft het van groot belang om tijdig ethische vragen bij deze ontwikkelingen te stellen en te zoeken naar manieren om hier zorgvuldig mee om te gaan. Helaas wordt de ethiek vrijwel geheel genegeerd in het betreffende NWO-onderzoeksprogramma. Dat is niet alleen jammer, maar ook riskant. De geschiedenis leert immers dat de ethiek te vaak als mosterd na de maaltijd van de wetenschap komt. Proactieve ethische reflectie is noodzakelijk voor een verantwoorde ontwikkeling van de wetenschap inzake brein, cognitie en antisociaal gedrag.
Wij zijn ons brein. Dat geldt ook voor jeugdige delinquenten. Dit mag echter niet tot voorbarige stigma's leiden.

'De nieuwe generatie twintigers: blije verliezers' (Pieter Hilhorst Volkskrant 22 november 2011)
Twintigers van nu zijn niet bang voor de crisis; ze leiden aan een blije zelfoverschatting. Onbegrijpelijk, gezien de gigantische onzekerheden over de toekoms.
Gezien deze gigantische onzekerheden is het blijmoedige optimisme van de jongeren eigenlijk onbegrijpelijk. Ik weet ook niet hoe je internationale markten kunt temmen of je invloed kunt uitoefenen in Europa. Maar ik geloof nog wel in de kracht van het collectief. Wie zich verenigt staat sterker. En ik geloof in noblesse oblige, in het idee dat getalenteerden een extra verantwoordelijkheid hebben voor de samenleving.

Hoe hersenziek zijn we nou eigenlijk? (Ron Berghmans Volkskrant 8 september 2011)
We worden warm gemaakt voor de metafoor van de hersenziekte als verklaring voor alle gedrag dat maar enigszins afwijkt.
Kijken we naar de geschiedenis, dan vinden er op dit vlak voortdurend verschuivingen plaats: hysterie en homoseksualiteit zijn van het toneel verdwenen, sociale fobie en posttraumatische stressstoornis zijn erop verschenen.\\ En de herziening van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) – zeg maar de bijbel van de moderne westerse psychiatrie – is een democratisch proces waarin men zelfs op de website voorstellen kan doen voor nieuwe psychische stoornissen. Zo wordt door de herzieners als nieuwe stoornis de ‘premenstruele dysfore stoornis’ voorgesteld.
Is het concept geestesstoornis al schimmig, nog problematischer is het om geestesstoornissen als hersenziekten te kwalificeren. Geestesstoornissen hangen samen met biologische, psychologische en sociale factoren die in onderlinge verwevenheid hun bijdrage leveren. En hoewel de biologische bijdrage een tijd lang taboe is geweest, lijkt deze zich onder invloed van de booming neurowetenschappen meer dan gerechtvaardigd is te revancheren.
Die ECNP lijkt mij vooral een verlengstuk van de farmaceutische industrie. Die heeft er immers alle belang bij dat we allemaal zoveel mogelijk pillen – dat wil zeggen psychofarmaca – slikken. De samenleving wordt inmiddels warm gemaakt voor de metafoor van de hersenziekte als verklaring voor alle gedrag dat maar enigszins afwijkt. Mijn advies: laat u niet gek maken! Maar waarschijnlijk bent u het al, en dan niet alleen ‘gek’, maar bovendien ‘hersenziek’.

De Nederlandse graficus Maurits Escher heeft de penrose-driehoek vaak toegepast in zijn werk.

Robbert Dijkgraaf (NRC 27 december 2008: De architectuur van ons brein bepaalt en beperkt de wetenschap - Er is geen wiskunde zonder de mens - daar kwam ik achter):
De mens is slechts een onmisbare schakel in de ultieme cirkelredenering . U kunt deze lus zo vaak doorlopen als u wilt, net zoals de monikken de eindeloze trap op- en aflopen in de bekende prent Klimmen en dalen van M.C. Escher – een prent die trouwens geïnspireerd was door het werk van Penrose en zijn vader.
Op het eerste hoekpunt van de driehoek staat de wetenschap. Deze is verbonden met het tweede hoekpunt waar de mens staat, de bedenker van vele nutteloze en nuttige zaken, waarvan de wetenschap er slechts één is. Op zijn beurt vormt de mens weer een verbintenis met het derde hoekpunt, de natuur, wederom als onderdeel van een groter geheel, want de natuur brengt naast de mens ontelbaar andere verschijningsvormen voort. Ten slotte wordt de natuur weer verbonden met de wetenschap, een terrein dat veel meer bestrijkt dan alleen de beschrijving van de fysieke werkelijkheid.

Spiritual Intelligence
Spiritual Intelligence is an innate human intelligence – but like any intelligence it must be developed. This means that we can describe it and measure it by looking at the skills or competencies that comprise Spiritual Intelligence.
Cindy Wigglesworth Why Spiritual Intelligence Is Essential to Mature Leadership:
'Het idee achter dit model is dat we ons als baby eerst focusseren op de beheersing van ons lichaam (FQ). Vervolgens gaan we onze taalkundige en conceptuele vaardigheden ontwikkelen ..., dit is ook belangrijk tijdens de schoolperiode (IQ). We ontwikkelen dan ook vroege vaardigheden met betrekking tot relaties. De echte EQ ontwikkeling komt vaak later uit feedback in onze werk- en leefrelaties. SQ komt aan de orde wanneer we beginnen te zoeken naar betekenis en ons bijvoorbeeld afvragen 'is dit nu alles?'. SQ en EQ zijn aan elkaar gerelateerd. Ik geloof dat we een basis met betrekking tot EQ moeten hebben om succesvol onze spirituele groei te kunnen starten. Een zekere mate van emotioneel zelfbewustzijn en empathie is een belangrijke basis. Wanneer onze spirituele groei zich ontvouwt (SQ), zal dat leiden tot een toename van de EQ vaardigheden, welke dan ook weer helpen de SQ vaardigheden te versteken.'

In het rapport Eenheid in Verscheidenheid worden de contouren geschetst hoe probleem en oplossing met elkaar samenhangen. De oplossing van het ééndimensionale marktdenken ‘u vraagt, wij draaien’ heeft een psychologische (Deel IV), een sociologische (Deel V) en een filosofische (Deel VI en VII) dimensie (drievoudige evolutie ‘Stoffelijk - Psychisch - Geestelijk’).

De evolutie (creativiteit en wijsheid) is coherent met materiesymmetrie (evolutiepsychologie, culturele psychologie), spiegelsymmetrie (emotionele intelligentie) en tijdymmetrie, evolutie identiteit (waarnemer van IQ, intelligentiemeting). Het element ether, de kwintessens brengt de heelheid, de energetische samenwerking op het emotionele, mentale en spirituele vlak tot uitdrukking.

Uitgangspunt is dat de voortschrijdende 'Creativiteit en Wijsheid' (Danah Zohar: spiritual intelligence, SQ, sociale intelligentie, cultuursociologie) een resultante is van intelligentie, die samenhangt met de stoffelijke evolutie (PQ), verstandelijke evolutie (IQ) en emotionele intelligentie (EQ). Een goede sociale antenne, sociale intelligtie heeft op SQ betrekking.

Huwelijksquaterniteit: Vier functies van depsyche:Antroposofie (x):
4. Alchemist ---- (b)2. Anima4. Denken ----2. Intuïtie4. Binnenwereld ----2. Buitenwereld
| (d)| (d)||||
1. Animus ---- (b)3. Soror1. Gewaarworden ----3. Voelen1. Buitenwereld ----3. Binnenwereld
(a) 3./4. Soror/Alchemist Voelen/Denken:bewuste asBinnenwereld
(c) 1./2. Animus/Anima Intuïtie/Gewaarworden:onbewuste asBuitenwereld
(x) Klik ‘lemniscaat’   Bovenpool versus Onderpool

Het begrip quaterniteit van Jung heeft op de metafoor kwadratuur van de cirkel, de 'steen der wijzen' betrekking.

Albert Einstein, Relativiteitstheorie, de eenheid van Massa, Tijd en Energie (Kracht, Beweging) - Ruimte - Tijd - Beweging (Standaardmodel).

Theorie van allesUnificatietheorie (x)Rapport Eenheid in Verscheidenheid 
Ruimte (Energie)Inertie (Tijd-as)1.Zwaartekracht (M/V)3. Spiegelsymmetrie
RelativiteitstheorieKompaskwadrant7. Hermeneutische cirkel (SQ) ----5. Reflexief bewustzijn (EQ)
||||
SnaartheorieQuantummechanica (Microkosmos)4.b Ether-paradigma ----6. Meta-leren
BewegingMaterie, Massa4.a Materiesymmetrie (PQ)2. Tijdsymmetrie (IQ)

x) Het 'Hoe en Wat', 'Ether-paradigma en Reflexief bewustzijn' staat tegenover 'Wat en Hoe', 'Hermeneutische cirkel en Meta-leren'.

Daniel Goleman (Stockton, 7 maart 1946) is een Amerikaans psycholoog. Hij introduceerde als eerste voor een breed publiek het begrip emotionele intelligentie'(EQ).

Cindy WigglesworthOnderzoeksrapport 'E i V', Intelligentie (Intelligent Design):Evolutie ('Evolutie en Involutie'):
SQ - Spiritual Intelligence'Creativiteit en Wijsheid'SQ - Spiritual intelligence (Danah Zohar, SI)
EQ - Emotional IntelligenceTijdymmetrie, evolutie van de identiteit (cultuursociologie)EQ - Emotionele intelligentie
IQ - Logical and verbalSpiegelsymmetrie (waarnemer van IQ, intelligentiemeting)IQ - Verstandelijke evolutie (Mentaal)
PQ - Physical IntelligenceMateriesymmetrie (evolutiepsychologie, culturele psychologie)PQ - Stoffelijke evolutie

De Hermeneutische Cirkel (band van Möbius) symboliseert dat op deze wijze met het scheppingsproces in de hemel een verbinding ontstaat (5e dimensie).

Boek ‘I Ching’,Universele kompas, 5 aspecten:Kompaskwadrant:GezichtspuntenPaul van Oyen,Het EnneagramNU:
OrakelI ChingLemniscaatReligieBrahmaWet van EenCirkel
HexagramIntegratie binnen - en buitenwereldVerticale asWetenschapVishnuWet van ZevenHexagram
TrigramBinnenwereldKwalitatieve as (+/-)NatuurShivaWet van DrieDriehoek
TrigramBuitenwereldKwantitatieve as (+/-)Politiek 

’Neural network and Connectionism’, a neural network is an interconnected group of nodes, akin to the vast network of neurons in the human brain.

Je bent je connecties interview met Martijn van den Heuvel (Volkskrant 7 mei 2011)
Het menselijk brein kent ongeveer tien miljard neuronen, en elk neuron heeft gemiddeld tienduizend connecties. In totaal gaat het dan om 100 triljoen connecties; 100 keer zo veel als alle links op internet bij elkaar (Google's telling in 2008). Die in kaart brengen, kan op verschillende niveaus gebeuren.
Er zijn geen hersenaandoeningen waarbij het bewustzijn wordt uitgeschakeld. Ik verwacht daarom dat bewustzijn een eigenschap van een hogere orde is, die het resultaat is van van de totale activiteit in de verbindingspatronen, en niet iets wat je kunt aanwijzen in een of meerdere hersengebieden.

Herbert Fröhlich proposed a theory which is known as Fröhlich coherence.

Bert Overbeek Service, zit dat in onze hersenpan?
Sommige mensen denken dat vaardigheden, competenties en cognities te lokaliseren zijn in het brein. Servicegerichtheid bijvoorbeeld zou ergens in een vaste module in onze hersenpan zitten. Oordeelsvermogen ook. In werkelijkheid werken onze hersendelen nauw samen, en werken ze niet modulair.
Bij serviceverlening zijn er verschillende hersenprocessen tegelijk aan het werk: gezichtsherkenning, creativiteit, oplossingsvermogen, inlevingsvermogen, kennis van de situatie waarin iemand zit, kennis en interpretatie van regelgeving en zo zijn er nog wel een paar dingen te bedenken.
In onze hersenen zitten netwerken van hersencellen, die we neuronen en gliacellen noemen. Daarvan hebben we er honderden miljarden. Die neuronen zijn met elkaar verbonden door dendrieten en axonen, zeg maar elektriciteitpijpjes. In neuronen wordt namelijk een elektrisch signaal opgewekt dat via de dendrieten en axonen wordt overgedragen. De elektriciteit van hersencel naar hersencel heet een actiepotentiaal. Als dit aankomt op de plaats van bestemming komen er stoffen vrij. De zogenaamde neurotransmitters en neuromodulatoren. Hier is veel over te vertellen. Maar zo werkt het zo’n beetje. Talloze malen herhaalt zich het proces in onze hersenen van actiepotentiaaltjes tot neuronen.
Maar we weten nog erg weinig van de dingen die betrokken zijn bij competenties of cognities. Men wil uiteindelijk begrijpen hoe de chemie en structuur van onze gedachten en gevoelens er uit ziet in onze hersenen. Men wil de ‘mind’ kennen. En men wil weten hoe het brein werkt. Wat is aangeboren, wat is aangeleerd? Is wat is aangeleerd af te leren? En wat aangeboren is, is dat eventueel te veranderen?
Bij het werken aan aandachtspunten en beperkingen ga je er vanuit dat dingen te veranderen zijn in je persoonlijkheid. En dus in je hersenen. Dit is deels waar. Hersenen zijn plastisch. Wat je gebruikt blijft in tact, wat je niet meer gebruikt sterft af. Je hersenen vormen zich een beetje naar de dingen die je leert. Er is dus wel iets mogelijk. Maar er ligt ook iets vast.
Dus de mate waarin je dingen kunt aan- of afleren zijn niet onbegrensd. En bij de een weer anders dan bij de ander. Maar hoe het precies zit, weten we niet. Alles hangt af van en samen met de neuronetwerken en hoe die samenwerken. Het wachten is op inzichten in de manier waarop het brein werkt.

In essentie behandelt het rapport ‘E i V’ het mechanisme ‘en-en’/‘of-of’ (‘God en Darwin’/’God of Darwin’, ’Eenheid’/‘Gebroken symmetrie’, ‘Monade’/’Duade’, 'Emergentie'/'Decompositie' ('Emergence'/'Quantum decoherence'), de twee kanten van een medaille.

Vilayanur Ramachandran The Emerging Mind, The Emergent Universe, Exploring Emergence, (Blauwdruk).

Ramachandran boek Zo Werkt Ons Brein Echt (p. 26, recensie):
‘Ik vind het raar dat mensen zo vaak woorden als ‘alleen maar’ en ‘niets anders dan’ gebruiken als ze iets zeggen over onze afkomst. Mensen zijn apen. We zijn ook zoogdieren. We zijn gewervelde dieren. We zijn pappige, kloppende kolonies van tientallen biljoenen cellen. We zijn al die dingen, maar we zijn niet ‘alleen maar’ die dingen. We zijn ook iets unieks, iets zonder precedent, iets transcendents. We zijn iets nieuws onder de zon, met nog niet verkende en misschien wel onbegrensde mogelijkheden. We zijn de eerste en enige soort die zijn eigen lot in eigen hand kan nemen en het niet alleen maar in de handen van chemie en instinct hoeft te leggen.’
De mens met zijn bewustzijn is een zeer groot mysterie, mijmert Ramachandran. Het is wonderlijk: laat eens tot je doordringen dat ons brein gemaakt is van atomen die miljoenen jaren geleden gevormd zijn in sterren, en dat het universum zich nu met de komst van de mens bewust geworden is van zichzelf (!) In de natuur is een faseovergang niet zeldzaam. Het huis-, tuin- en keukenvoorbeeld is dat van water. Verhit het van 12 tot 13 graden en je hebt water, van 15 tot 16 graden en je hebt water, maar verhit het van 99 tot 100 graden en je hebt stoom. Een dergelijke overgang is kwalitatief, je krijgt iets geheel nieuws. Volgens Ramachandran hebben dergelijke overgangen ook een rol gespeeld bij het ontstaan van de mens:
‘150000 jaar geleden deed zich een explosieve ontwikkeling voor van bepaalde cruciale hersenstructuren waarvan de toevallige combinatie resulteerde in de mentale vermogens die ons zo bijzonder maken. (p.35)’
Ramachandran is beroemd geworden met zijn spiegelbox, een proefopstelling waarmee hij patienten die aan ernstige fantoompijn leden wist te genezen.
Dat het brein dol is op coherentie is een thema dat in het boek ruimschoots aan de orde komt: ‘Het brein verafschuwt interne onregelmatigheden. Het idee is globaal dat een gebrek aan coherentie, oftewel een mismatch tussen de outputs van modules in het brein vervreemding kan veroorzaken (p.286).’
Het boek eindigt dan ook met een theorie over de eenheid van het zelfbewustzijn. Het ik zou wel eens een 'middel' kunnen zijn om de veelheid van indrukken die het brein ontvangt tot een eenheid om te smeden.
Volgens Ramachandran vormt het 'ik' het middelpunt in een netwerk dat bestaat uit besef van het eigen lichaam, omgang met andere mensen en hun sociale normen & waarden, en besef van eigen functioneren. Met al deze 'lagen' (schillen) die onze identiteit bepalen kan iets mis zijn: je kunt het idee hebben dat je een verkeerd lichaam hebt, dat een bepaald lichaamsdeel niet van je zelf is, dat je niet bij de gemeenschap hoort (autisme), enz.
Ramachandran wordt erg geboeid door spiegelneuronen. Spiegelneuronen kunnen verklaren waarom de menselijke evolutie sprongen vertoont: als we eenmaal 'zien' wat een ander doet, dan kunnen wij dit zelf ook: het spiegelneuron is een brug tussen twee gescheiden geesten. Dit brengt Ramachandran er zelfs toe om een zekere religieuze betekenis aan deze neuronen toe te kennen: ze maken wederzijdse empathie mogelijk. Ramachandran spreekt daarom over 'Gandhi'-neuronen.
Zo flexibel is de mens: laat een nuchtere Amsterdammer sleutelen aan het brein en hij ziet alleen een machine, laat een man uit het verre India sleutelen aan het brein en hij ziet een universum. Beide neurologen kunnen boeiend schrijven over hun vak, dat staat vast. Maar Ramachandran schuwt de filosofische invalshoek niet en dat maakt hem, in mijn ogen, tot meer dan een wetenschapper alleen, ja, hij belichaamt eerder de ideale combinatie van wetenschapper en intellectueel.

Dick Swaab ziet de geest als het produkt van de honderd miljard hersencellen (neuronen) die we hebben. Die werken samen, die zijn verbonden, ieder hersencel heeft contact met zo’n duizend tot honderdduizend andere hersencellen. En die hele machine, die functioneert en geeft als product de geest. Het rapport ‘E i V’ gaat net als Ammonius en Poortman er vanuit dat de mens een immateriële ziel heeft. De hersencellen zijn een product van de geest.

De fundamentele eenheid komt tot uitdrukking in wat Teilhard de Chardin met Weltstoff en Blavatsky met wereldstof aanduidt.

In geef me de 5 draait het om de Centrale Coherentie (CC). In het onderzoeksrapport 'E i V' staat de Coherence theory of truth centraal.

Focussen op je hart, ademen door je hart en hartgevoel? Het klinkt misschien wat zweverig, maar deze drie stappen vormen de basis van een nieuwe methode ter voorkoming en genezing van hart- en vaatziekten: hartcoherentie.
Een coherent hart betekent niet meer en niet minder dan dat er harmonie is tussen hoofd en hart. En dat is dé manier om stressgevoelens de baas te blijven. En zoals u weet is stress een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten. Misschien nog wel veel groter dan we denken.

Wat is hartcoherentie?
Bij HeartMath staat het fenomeen ‘hartcoherentie’ centraal. Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Het hartritme, het verschil in intervallen tussen hartslagen, is het beginpunt van waaruit informatiestromen naar ons brein en het lichaam gaan. Is het ritme regelmatig dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande effecten. Het hartritme staat op haar beurt weer sterk onder invloed van gevoelens en emoties. Het hartritme kan door het individu beïnvloed worden. De HeartMath methode omvat technieken die dat bewerkstelligen.

’Neurogenese’ is de benaming voor het ontstaan van nieuwe neuronen (zenuwcellen) bij volwassen zoogdieren en vogels. Voor (bio)fotonen geldt hetzelfde als voor neutronen, moleculen, synapsen, gedachten en gevoelens ze verschijnen en verdwijnen. Een neurotransmitter is een molecuul dat wordt gebruikt voor de signaaloverdracht tussen zenuwcellen ('neuronen') in het zenuwstelsel. De plek waar deze signaaloverdracht plaatsvindt heet een synaps. Een synaps is een verbinding tussen twee neuronen waardoor een impuls kan worden overgedragen.

De retorische vraag van het kip-en-eiprobleem blijft ons boeien en is na ruim twee millennia nog steeds actueel. Net als Paul Dirac (Diraczee) en Sin-Itiro Tomonaga gaat het rapport ‘E i V’ er vanuit dat gedachten en gevoelens met de imaginaire 5e dimensie samenhangen.
Welk ijkpunt (ijktheorie), codering kiezen wij voor ons zelfbeeld, de Goddeloze dwaas of de rechtvaardige wijze?

Coherentie hangt met de Triade en Verstrengeling met de Tetrade samen.
Tegenover het gemanifesteerde universum, de Tetrade staat de verborgen, ongemanifesteerde zijde, de Triade.

In het rapport 'E i V' draait het niet alleen om de atoommassa, maar ook om de zeven (hoofd)elektronenschillen (Periodiek systeem/Elektronenconfiguratie), het factorgetal (factorelement) zeven.

Pythagoras heeft al onderkend dat: Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Een melodie is meer dan een verzameling losse tonen. Een levend wezen is meer dan een verzameling cellen. Een cel is meer dan een verzameling moleculen. Emergentie verwijst naar het geheel is meer dan de som van de delen.

Ervin Laszlo boek Het Akasha-veld, Verbinding en geheugen in kosmos en bewustzijn (p. 145):
De werking van het subtiele maar reële A-veld verklaart de non-lokaliteit van niet alleen de kleinst meetbare bestanddelen van het universum, maar ook die van de grootste waarneembare structuren ervan. Het verklaart de coherentie van levende organismen én hun coherentie met de omgeving waarin ze leven en evolueren.

Coherente golfjes hebben de eigenschap, dat ze met elkaar kunnen interfereren.

Ervin Laszlo boek Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld (p. 35):
De fysicus Erwin Schrödinger heeft erop gewezen dat elementaire deeltjes in de kwantumtoestand niet in een individueel gedefinieerde toestand verkeren, maar collectieve toestanden bezetten, en dat die toestanden altijd intrinsiek met elkaar ‘verstrengeld’ zijn.
boek Kosmische Visie Wetenschap en het Akasha-veld (p. 64):
Het A-veld verbindt alle stoffelijke systemen tot een coherent geheel. Dat betekent dat zuiver toeval – een worp met de dobbelstenen – in de evolutie geen fundamentele rol speelt, zoals Darwins theorie over lukrake mutaties, leidend tot het overleven van de sterkste, betoogde.
89: De stoffelijke wereld is een afspiegeling van energietrillingen van subtielere werelden die op hun beurt afspiegelingen zijn van nog subtielere energievelden. De schepping – en al wat later is komen te bestaan – is een neer- en buitenwaartse progressie vanuit de Oerbron.
124: De ontbrekende massa: Dit mondt uit in de bevinding dat slechts 4 procent van de materiële inhoud van het universum uit objecten van zichtbare materie bestaat, zoals spiraalnevels, sterren, planeten, interstellair stof en andere hemellichamen waarvan het bestaan met behulp van optische telescopen werd onthuld.
130: Niettemin leveren de verbluffend nauwkeurig op elkaar afgestemde wetten en kosmische constanten vooralsnog geen sluitende verklaring van de wijze waarop het universum zich uit het oerstralingsveld zou hebben ontwikkeld. Er zouden zich uit dit stralingsveld spiraalnevels hebben gevormd indien de temperatuur van het uitzettende universum was gedaald tot 3000 graden op de schaal van Kelvin.

In verband met de zichtbare en onzichtbare tijdruimten (eonische) spreekt Ervin Laszlo over De ontbrekende massa.

Kwantumbewustzijn
Clarifying the Tubulin bit/qubit - Defending the Penrose-Hameroff Orch OR Model (Quantum Biology)
Drs FC van Dongen Het Bewustzijn als Quantum-verschijnsel Een kritiek op de tijdsbeleving: Plato over de Grot en over de Tijd....
(Onzekerheidsprincipe van Heisenberg)
10: Wat echter voor onze beschrijving van het Bewustzijn en voor onze "Kritiek" op de tijdsbeleving van belang is, is dat er volgens het Penrose-Hameroff model een BEC speelt in de microtubuli van de cellen van ons Centraal, maar ook perifeer-zenuwstelseld en dit BEC zou het natuurkundige aspect van het Bewustzijn zijn. Men zou zelfs kunnen zeggen: Het BEC in uw microtubuli "ìs" uw Bewustzijn, hoewel dit wel een erg voorlopige definitie van het Bewustzijn is.

Harry Massey en Peter Fraser Introductie in kwantum biologie
De kwantumtheorie heeft, sinds de ontdekking ervan in het begin van de twintigste eeuw, de kern gevormd van vele takken van wetenschap. Ondanks het feit dat kwantumprocessen de onderliggende factor van de hele chemie vormen, zijn onderzoekers pas zeer onlangs begonnen om naar de kwantumprocessen in de biologie en in het menselijk lichaam te zoeken.

Harry Massey en Peter Fraser DE ONDERSTE STEEN BOVEN Een revolutie in de preventieve gezondheidszorg
De ontdekking van de kaart van het Human Body Field en de ontwikkeling van het Nutri-Energetics Health System
Deel A - Introductie in de Energetische Geneeskunde
- Het verhaal van Harry Massey en het ontstaan van Nutri-Energetics Systems
- Informatietheorie en het Nulpunt Veld
- Voorbij de illusie van ruimte en tijd
- Hologrammen, interferentievelden en subtiele energiemassa
- Het ontdekken en beïnvloeden van het menselijke energieveld
Deel B - Kwantumbiologie: De eerste kaart van het Kwantumelektrodynamische Human Body Field
- Introductie tot de kwantumbiologie
- Het in kaart brengen van het Human Body Field
- Het meten van het kwantum-elektrodynamische Body Field
- Het NES model van het Body Field
- NES en andere geneeswijzen
Deel C - NES en het NES Professional SystemTM
- NES infoceuticals en beoordelingsoverzicht
- Slotopmerking van Harry Massey
- Getuigenissen van cliënten en therapeuten

Met Quantumbewustzijn wordt o.a. gebruik gemaakt van de laatste inzichten van de quantumfysica m.b.t. hoe wij onze eigen werkelijkheid creëren. Stap voor stap krijg je inzicht in wie je werkelijk bent en kan een Quantum Leap gerealiseerd worden. Een Quantum Leap is een plotseling inzicht in en ervaring van Zijn en daarmee werkelijkheid. Quantumbewustzijn komt aan bod in de Peak Performance training die bestaat uit:
1.Inzicht in Bewustzijn, 2. Heartmath en 3. Neurofeedback.

Wat wil het brein?

Behoudswetten en bijbehorende symmetrieën beschrijven de transformaties tussen energie en materie.
Een positron (ook: positon) is het antideeltje van het elektron (foton + proton = elektron + positron + proton).

Een molecuul is opgebouwd uit atomen die in een vaste rangschikking van chemische bindingen met elkaar verbonden zijn. Een chemische stof is gedefinieerd door de atomen waaruit het molecuul bestaat en de onderlinge scheikundige verbindingen die tussen de atomen bestaan.

Trudy Dehue boek De depressie-epidemie - over de plicht het lot in eigen hand te nemen.
Hebben we het geluk in eigen hand? Een kritische blik naar de hulpverlening, de farmaceutische industrie en het maakbaarheidsidee.
Nederland hoort tot de meest welvarende, vrije en gelukkige landen. Dat constateren wetenschappelijk onderzoekers van het geluk. Maar tegelijk zijn anti-depressiva de meest geslikte medicijnen. Talloos zijn de andere therapieën, de zelfhulpboeken en de internetpagina's over depressiviteit. En deskundigen stellen dat depressie nog grotendeels onderbehandeld is.
Sinds de eeuwwisseling is er een angstaanjagende toename van kinderen en volwassenen die antidepressiva of Ritalin slikken. Omdat de diagnoses worden gesteld en de benamingen gegeven (als voorbeeld noemt ze ADHD), lijden ‘ineens’ veel meer mensen aan zo’n stoornis – ongeacht of nu erfelijke factoren, omstandigheden of de veranderende maatschappij de oorzaak daarvan zijn. Er is een etiket, dus de patiënt is ziek, dus moet hij worden behandeld. Zo maken we elkaar tot patiënt en accepteren niet dat iemand afwijkt.

Damiaan Denys De psychiatrie is in crisis omdat de mens het onmogelijke verlangt (Volkskrant 17 april 2010):
Er is kritiek op de biologische psychiatrie, op de waarde van het classificatiesysteem, op de invloed van de industrie, op de ongebreidelde toename van nieuwe aandoeningen. Er is niet alleen kritiek op het verlies aan betekenis (te veel brain en te weinig mind), maar ook op een te veel aan betekenis (te veel mind en te weinig brain).
De psychiatrie is te groot geworden en struikelt over haar onvermogen omdat ze een vraag in de schoot krijgt geworpen die ze niet kan beantwoorden. Een vraag die ze ook niet wil beantwoorden, die haar van buitenaf is opgelegd en wordt gevoed door drie illusies. De illusie dat de pschiatrie ons verlangen naar zekerheid, geluk en controle kan beantwoorden. Illusies die zich hebben vertaald in een ongewilde medicalisering, mediatisering en mechanisering van de psychiatrie.\\ De medicalisering, de mediatisering en de mechanisering zijn geen processen van de psychiatrie voor de maatschappij, maar van de maatschappij voor de psychiatrie. Ze vinden hun oorsprong in het moderne onbehagen, in de moderne mens die meer dan ooit de garantie opeist voor absolute zekerheid, geluk en controle. En die, omdat de grote religies, ideologische en filosofische systemen aan kracht hebben ingeboet, hiervoor een dwingend appél doet op een medische discipline die niet is toegerust voor dit probleem. De huidige crisis is niet gevolg van het onvermogen van de psychiatrie, maar van het onvermogen van de mens.

In het rapport ‘E i V’ staat niet de discussie ‘Geest of Stof’, Aristoteles' of 'Descartes, what’ s in a name centraal, maar de wederkerigheid (reciprociteit) tussen beide, het 'en-en' mechanisme, de kwintessens. Een mens verschilt fundamenteel van dieren in zijn verlangen zijn biologische natuur te overstijgen.

Voor Jung betekent eros de religieuze drift, voor Freud de seksuele drift. Alles heeft zijn tegenstelling, aardse begeerte inbegrepen.
Carl Jung legt een accent op de schaduwzijde en Roberto Assagioli op de verborgen keerzijde, de lichtzijde. In het rapport ‘E i V’ wordt een grote verscheidenheid aan aggregatieniveaus uitgewerkt. Een computer kan wel het denken, maar niet het voelen, de menselijke emoties simuleren.

Duidelijk is dat de hypothese met betrekking tot de frequenties van ons brein en de zintuigen veel discussie zal uitlokken. Het onderzoek 'E i V' beoogt aan de hand van het 5D-concept aan deze discussie een steentje bij te dragen.

Een zintuig is een gespecialiseerd orgaansysteem dat een organisme in staat stelt tot perceptie van bepaalde voor het zintuig specifieke stimuli.
In de non-remslaap laat het EEG langzame golfbewegingen zien met frequenties van 4-13 Hz en maken de ogen langzaam rollende bewegingen.
Slapen is een manier om leren beter te laten verlopen.
De bedenkers van de bioresonantie methode beweren dat ieder orgaan een specifieke elektromagnetische trillingsfrequenties heeft. Bij ziekte zouden deze trillingen verstoord zijn. De trillingen zouden vermoedelijk van elektromagnetische aard zijn[2].
Pseudowetenschappelijk taalgebruik
Een onderzoek uit 2004 van Professor Ernst, hoogleraar complementaire behandelvormen te Exeter, UK, (Bioresonance, a study of pseudo-scientific language, Ernst E. Complementary Medicine, Peninsula Medical School, Universities of Exeter and Plymouth,UK) stelt:
"Een duidelijk taalgebruik is een essentiële voorwaarde voor effectieve communicatie. Gebruikmakend van het voorbeeld resonantietherapie maakt dit artikel duidelijk hoe pseudowetenschappelijk taalgebruik ertoe kan leiden dat belangrijke kwesties verdoezeld worden. Men kan dit zien als een opzettelijke poging om onzin te presenteren als wetenschap. Omdat dit patiënten misleidt en zodoende hun gezondheid in gevaar kan brengen moeten er manieren gevonden worden om dit probleem te minimaliseren".

Authentiek gedrag (zelfrealisatie), ontstaat wanneer de bewuste, rationele en onbewuste, irrationele delen, gevoelens van de geest in harmonie met elkaar samenwerken. We kunnen leren boven onszelf uit te stijgen. De door de prefabcultuur overgedragen conditioneringen weer los te laten. Het draait uiteindelijk allemaal om authenticiteit en autonomie. In hoeverre zitten we zelf aan het stuur of laten we ons leiden door impulsen van buitenaf om aan bepaalde verwachtingen te voldoen? Wat vinden we zelf belangrijk? Het gaat om het varen van je eigen koers, je eigen geweten laten spreken.

De zevenvoudige hiërarchie van het bewustzijn (bewustzijnsniveaus, zintuigen, Wilber-Combs-rooster) zijn de schakel tussen lichaam en geest. Het reflexieve bewustzijn, het samenspel van de linker – en de rechterhersenhelft, is voor het creëren van balans verantwoordelijk.

Model van Sturing en Zelfsturing
Binnen een organisatie gaat het om de balans tussen sturing op de wijze van werken en zelfsturing door de professionals.

In de kern komt het neer op het trekkermechanisme ("nieuwe hersenpaden") van Prof. van Peursen
Om onze waarneming, leergedrag, opmerkzaamheid, logisch redeneren, herinneren, dromen te verklaren vergelijkt Prof. van Peursen in zijn boek Cultuur in stroomversnelling uit 1975 de werking van de hersenprocessen met het zogenaamde ‘trekkermechanisme’. Voor de professional gaat het primair om de dynamische interacties met de omgeving.

Een mens heeft een persoonlijkheid, bij een organisatie kan daarentegen van een cultuur worden gesproken. Net als een mens is een organisatie een levend organisme dat vreselijk kan blunderen.

De top down & bottom up wederkerigheid komt in de organisatiecultuur tot uitdrukking. Er bestaat een duidelijke overeenkomst tussen de Big Five (persoonlijkheidsdimensies) van Willem Hofstee en de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede, boek Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen.

De maatschappij waarin wij leven is niet alleen een reflectie van ons individuele bewustzijn, maar ook een manifestatie van ons collectieve bewustzijn (Universele bewustzijn). Alleen door het bewustzijn te transformeren, te bevrijden van hebzucht, van allerlei soorten illusies die het bewustzijn beheersen, is het mogelijk de crisissen in de maatschappij op te lossen. Voor een helder collectief bewustzijn is het wenselijk dat we leren de macht van het ego door het hogere Zelf te laten overnemen. De conditioneringen worden daardoor geleidelijk opgelost.

Het korte termijn denken prevaleert bij politici en bedrijven. Bij marktdenken gaat het niet om collectieve, maar om deeloplossingen. Het op de korte termijn gefixeerde marktdenken bevordert de graaicultuur. Het wordt tijd om het dilemma markt versus moraal te doorbreken. Er is niets nieuws onder de zon. Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid tot lijden en dood geleid. Het zijn in hoofdzaak de onschuldigen die van menselijk falen de prijs betalen. Zaken lopen mis wanneer de moraal buiten het verkoopverhaal wordt gehouden.

Een klassieke tegenstelling is dat de liberalen vinden dat de overheid het probleem is en de markt de oplossing en de socialisten vice versa. Door de kredietcrisis is deze controverse opnieuw aangezwendeld. Of zoals de discussie over dit thema tussen Jan Peter Balkenende en Wouter Bos laat zien ligt de oorzaak van de graaicultuur voor de een bij de menselijke hebzucht en voor de ander dat de financiële systemen niet deugen. De een denkt vanuit de markt, het individu, de ander vanuit de overheid het collectief. De waarheid ligt in het midden en heeft op het complementaire 'en-en' denken betrekking.

Jan Marijnissen In gesprek met Marcel van Dam
Idealiseer je het verleden niet te veel?
‘Nee, zeker niet. Maar ik wil terug naar de empathie die elk mens aangeboren is. We hebben in onze hersenen spiegelneuronen die ervoor zorgen dat als jij begint te lachen ik dat ongemerkt ook ga doen. De mensen waarover ik het heb, zien we niet meer, en daarom is ook de empathie verdwenen. Het gaat mij dus niet om ‘vroeger was het beter’, ik wil dat we die empathie weer een kans geven, op een hedendaagse manier.
De politiek is onder invloed van het neoliberalisme en de commercialisering overgestapt van een aanbodsysteem naar een vraaggestuurd systeem. Daarmee is ook het opvoedend karakter en het gezag van de politiek verdwenen. Er zijn geen politici meer die de mensen durven uit te leggen hoe het zit. Het is nu teveel ‘u vraagt, wij draaien’.

Een ding is duidelijk politici durven geen kleur meer te bekennen.

In naam van de vrijheid wordt in Amerika de democratie afgebroken.
Het gevoel voor vrijheid wordt door de retoriek rond het begrip 'veiligheid' overschaduwd. De babyboomers zijn de uitvinders van de individualisering. In hun enthousiasme hebben ze de sociale cohesie in de samenleving zeer ernstige schade berokkend. Politici in deze tijd zijn bang om impopulair te worden gevonden (Tony Judt, Volkskrant 6 juli 2008).

Hans van Keken: Kortom - ik zal u niet verder met details vermoeien - de markt is in werking gezet in de zorg, maar niemand lijkt echt te weten hoe een en ander gaat uitpakken voor de zorgvragers, de zorgverleners en de zorgverzekeraars. Die ongewisheid ten aanzien van zo iets belangrijks is mijns inziens zorgwekkend.

De top down & bottom up wederkerigheid komt in de organisatiecultuur c.q. het maatschappelijke klimaat tot uitdrukking.
Er bestaat een duidelijke overeenkomst tussen de Big Five (persoonlijkheidsdimensies) van Willem Hofstee en de vijf cultuurdimensies van Geert Hofstede, boek Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen.

Volgens het topmanagement verslechtert het vestigingsklimaat in Nederland wanneer de kritiek op de hoogte van hun salaris blijft aanhouden en de hypotheekaftrek voor topinkomens wordt beperkt. Geeft het dreigement van topbestuurders om het hoofdkantoor van hun bedrijf naar het buitenland te verplaatsen niet vooral aan dat voor deze mensen het belang van hun bedrijf volsterkt ondergeschikt is aan hun eigenbelang?

H.P. Blavatsky Geheime Leer Deel I Proloog (p. 45):
Het zal dus duidelijk zijn dat de tegenstelling tussen deze twee aspecten van het Absolute essentieel is voor het bestaan van het ‘gemanifesteerde Heelal’. Zonder kosmische substantie zou de kosmische verbeeldingskracht zich niet kunnen manifesteren als individueel bewustzijn, omdat bewustzijn alleen door middel van een materieel voertuig te voorschijn komt als ‘ik ben ik’. Er is immers een stoffelijke grondslag nodig om een straal van het universele denkvermogen in een bepaald stadium van ingewikkeldheid ergens op te richten. Evenzo zou kosmische substantie zonder kosmische verbeeldingskracht een lege abstractie blijven en er zou geen bewustzijn uit voortkomen.
46: Zo is ons bewustzijn afkomstig van de geest of de kosmische verbeelding; de verschillende voertuigen waarin dat bewustzijn wordt geïndividualiseerd en tot zelf- of reflectief bewustzijn komt, zijn afkomstig van de kosmische substantie; terwijl fohat in zijn verscheidene manifestaties de geheimzinnige schakel vormt tussen denkvermogen en materie, het bezielende beginsel dat ieder atoom tot leven prikkelt.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 3. Het ontwaken van de kosmos (p. 104/105):
‘In het begin, voordat de moeder tot vader-moeder werd, bewoog de vurige draak alleen maar in de oneindigheden’ (het Boek van Sarparajni). De Aitareya Brahmana noemt de Aarde Sarparajni, ‘de slangenkoningin’ en ‘de moeder van alles wat beweegt’. Voordat onze bol (en ook het Heelal) eivormig werd, ‘bewoog en kronkelde een lange staart van kosmisch stof (of vuurnevel) als een slang in de Ruimte’. De ‘geest van God, die inwerkt op de Chaos’ werd door ieder volk gesymboliseerd in de vorm van een vurige slang, die vuur en licht uitblies op de oorspronkelijke wateren, totdat zij de kosmische stof had uitgebroed en deze de ronde vorm had laten aannemen van een slang met haar staart in de bek. Dit symboliseert niet alleen de eeuwigheid en de oneindigheid, maar ook de bolvorm van alle lichamen die in het Heelal uit die vuurnevel werden gevormd. Evenals de aarde en de mens, werpt het Heelal periodiek als een slang zijn oude huid af om na een rustperiode een nieuwe aan te nemen. Het beeld van de slang is beslist niet minder elegant of prozaïscher dan dat van de rups en de pop, waaruit de vlinder te voorschijn komt, het Griekse symbool van Psyche, de menselijke ziel. De ‘draak’ was ook het symbool van de logos bij de Egyptenaren, evenals bij de gnostici. In het ‘Boek van Hermes’ verschijnt Pymander, de oudste en meest geestelijke van de logoi van het westelijke continent, aan Hermes in de gedaante van een vurige draak van ‘licht, vuur en vlammen’. Pymander, de tot persoon geworden ‘goddelijke gedachte’, zegt: ‘Het licht ben ik, ik ben de nous (het verstand of Manu), ik ben uw god, en ik ben veel ouder dan het menselijke beginsel dat aan de schaduw (‘Duisternis’, of de verborgen godheid) ontkomt. Ik ben de kiem van de gedachte, het luisterrijke woord, de zoon van god. Alles in u wat zó ziet en hoort is het woord van de Meester, het is de gedachte (mahat), die God de Vader is15. De hemelse oceaan, de aether . . . is de adem van de vader, het levengevende beginsel, de moeder, de heilige geest, . . . want deze zijn niet gescheiden, en hun vereniging is het LEVEN.’
De Geheime Leer Deel I, Stanza 4 De zevenvoudige hiёrarchieёn (p. 125):
In de Anugita wordt een gesprek weergegeven (hfst. VI, 15) tussen een brahmaan en zijn vrouw over de oorsprong van de spraak en de occulte eigenschappen daarvan7. De vrouw vraagt hoe de spraak ontstond en wat er het eerst was, spraak of verstand. De brahmaan zegt haar dat de apana (bezielende adem) gaat heersen en het verstand – dat geen spraak of woorden begrijpt – in de toestand van apana brengt en zo het verstand opent. Dan vertelt hij haar een verhaal, een gesprek tussen de spraak en het verstand. ‘Beide gingen naar het Zelf van het Zijn (d.i. tot het individuele hogere Zelf, zoals Nilakantha denkt, of tot Prajapati, volgens de commentator Arjuna Misra) en vroegen hem hun twijfel weg te nemen en te beslissen, welk van de twee voorafging aan de ander en welk hoger stond. Hierop zei de heer: ‘Het verstand staat hoger.’ Maar de spraak antwoordde het Zelf van het Zijn en zei: ‘Ik voldoe werkelijk aan uw wensen’, waarmee zij bedoelde dat hij door te spreken, kreeg wat hij wenste. Daarop zei het Zelf haar weer, dat er twee verstanden zijn, het ‘beweeglijke’ en het ‘onbeweeglijke’. ‘Het onbeweeglijke is bij mij’, zei hij, ‘het beweeglijke ligt op uw terrein’ (d.i. van de spraak) op het gebied van de stof.
De Geheime Leer Deel I, Stanza 6. Vevolg (p. 223/224):
Wij citeren nu uit ons eerdere boek (Isis Ontsluierd, Deel I):
‘Dan verschijnt op het toneel van de schepping de geest3 (zogenaamd van de Aarde, of de ziel, Psyche, die de heilige Jacobus ‘duivels’ noemt), het lagere deel van de anima mundi of het astrale licht. (Zie het slot van deze sloka.) Bij de Nazareners en de gnostici was deze geest vrouwelijk. Omdat de geest van de Aarde bemerkte dat voor Fetahil4, de nieuwste mens (de laatste), de glans was ‘veranderd’, en dat daarvoor in de plaats ‘achteruitgang en schade’ kwamen, wekt zij Karabtanos5, ‘die razend en zonder begrip en oordeel’ was en zegt tot hem: ‘Sta op en zie, de glans (het licht) van de nieuwste mens (Fetahil) heeft gefaald (mensen voort te brengen of te scheppen), de vermindering van deze glans is zichtbaar. Sta op, kom met uw MOEDER (de Spiritus) en bevrijd u van de beperkingen die u binden, en die meer omvatten dan de hele wereld.’ Hierop volgt de vereniging van de razende en blinde stof, geleid door de aanduidingen van de geest (niet de goddelijke adem, maar de astrale geest, die door zijn tweevoudige natuur al door de stof is besmet). Nadat het aanbod van de MOEDER is aangenomen, vormt de Spiritus ‘zeven figuren’, en de zeven gesternten (planeten) die tevens de zeven hoofdzonden voorstellen, de nakomelingen van een astrale ziel die is gescheiden van haar goddelijke bron (geest) en van stof, de blinde demon van de wellust. Als hij dit ziet, strekt Fetahil zijn hand uit naar de afgrond van de stof en zegt: ‘Laat de Aarde bestaan, zoals ook de woonplaats van de machten heeft bestaan.’ Terwijl hij zijn hand in de chaos steekt, die door hem wordt verdicht, schept hij onze planeet6.’
226: In Deel II van Isis (blz. 183 e.v., Engelse uitgave) worden de filosofische stelsels van de gnostici en de oorspronkelijke joodse christenen, de Nazareners en de Ebionieten, uitvoerig beschouwd. Er blijkt uit, welke opvattingen in die dagen buiten de kring van de mozaïsche joden over Jehova werden gehuldigd. Hij werd door alle gnostici eerder met het kwade dan met het goede beginsel vereenzelvigd. Voor hen was hij Ilda-Baoth, ‘de zoon van de duisternis’, en zijn moeder, Sophia Achamoth, was de dochter van Sophia, de goddelijke wijsheid (de vrouwelijke heilige geest van de vroege christenen) – akasa15; terwijl Sophia Achamoth het lagere astrale licht of de ether verpersoonlijkt.
15) Het astrale licht staat in dezelfde betrekking tot akasa en anima mundi, als satan tot de godheid. Ze zijn een en hetzelfde, gezien vanuit twee standpunten: het geestelijke en het psychische – de bovenetherische of verbindende schakel tussen stof en zuivere geest – en het stoffelijke. Zie voor het verschil tussen nous, de hogere goddelijke wijsheid, en psyche, de lagere en aardse (Jacobus, iii, v. 15-17). Zie ook ‘Demon est Deus inversus’, in Afd. II van dit deel.
Geheime Leer Deel I Samenvatting (p. 301):
(6.) Het Heelal wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.
306: Wij houden ons aan Hermes en zijn ‘wijsheid’ in haar universele hoedanigheid; onze tegenstanders volgen Aristoteles, omdat zij, tegen de intuïtie en de ervaring van de eeuwen in, zich verbeelden dat de waarheid het exclusieve bezit is van de westerse wereld. Vandaar het verschil van opvatting. Zoals Hermes zegt: ‘Kennis verschilt veel van de zintuiglijke waarneming, want deze zintuiglijke waarneming betreft dingen die boven haar staan, maar kennis (gyi) betekent het einde van de zintuiglijke waarneming’ – d.w.z. van de illusie van ons fysieke brein en verstand; zo legt hij de nadruk op de tegenstelling tussen de moeizaam door middel van de zintuigen en het denkvermogen (manas) verworven kennis en de intuïtieve alwetendheid van de geestelijke goddelijke ziel – buddhi.
307: Zij die dit vereren, behoren dat te doen in de stilte en de geheiligde eenzaamheid van hun ziel4, terwijl ze hun geest tot enige bemiddelaar maken tussen hen en de universele geest, hun goede daden tot de enige priesters en hun zondige bedoelingen tot de enige zichtbare en objectieve offers aan de Tegenwoordigheid. (Zie Afdeling II, ‘Over de verborgen godheid’.)
4) ‘En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars . . . maar ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bidt tot uw Vader in het verborgene’ (Matth. VI). Onze vader is in ons ‘in het verborgene’, ons zevende beginsel, in de ‘binnenkamer’ waar de ziel wordt waargenomen. ‘Het koninkrijk der hemelen’ en van God ‘is binnenin ons’, zegt Jezus, niet buiten ons. Waarom zijn de christenen zo volkomen blind voor de duidelijke betekenis van de woorden van wijsheid, die zij zo graag mechanisch herhalen?
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 5 Over de verborgen Godheid, haar symbolen en tekens (p. 382):
In de Zohar is En-Soph ook het ene, en de oneindige Eenheid. Dit was bekend aan die enkele geleerde kerkvaders, die zich ervan bewust waren dat Jehova slechts een macht van de derde rang was en geen ‘hoogste’ God. Maar hoewel Irenaeus zich bitter over de gnostici beklaagt en zegt . . . ‘onze ketters beweren . . . dat propator alleen bekend is aan de eniggeboren zoon (die o.a. Brahmā is), dat wil zeggen aan de geest’ (nous), heeft hij nooit gezegd dat de joden hetzelfde deden in hun werkelijk geheime boeken. Valentinus, ‘de geleerdste kenner van de gnosis’, beweerde dat ‘er een volmaakte AION was die bestond vóór Bythos of Buthon (de eerste vader van de onpeilbare natuur, die de tweede logos is) en die Propator wordt genoemd’. AION ontspringt dus als een straal aan Ain-Soph (die niet schept) en AION schept, of liever door hem wordt alles geschapen of ontwikkeld. Want, zoals de volgelingen van Basilides leerden, ‘er was een hoogste god, Abraxax, door wie het denkvermogen werd geschapen’ (mahat in het Sanskriet, nous in het Grieks). ‘Uit het denkvermogen kwam logos, het woord, voort, uit het woord de voorzienigheid (of beter: het goddelijke licht), en daaruit vervolgens deugd en wijsheid in Vorsten, Machten, Engelen, enz.’.
384/385: Dit is zo duidelijk als de oude esoterische geheimhouding het kon maken. Het is even kabbalistisch als, maar minder versluierd dan de Zohar, waarin de mystieke namen of eigenschappen ook woorden zijn met vier, twaalf, tweeënveertig en zelfs tweeënzeventig lettergrepen! Het Viertal toont aan Marcus de WAARHEID in de gedaante van een naakte vrouw, en geeft alle ledematen van die figuur letters; het noemt haar hoofd Ω, haar hals Ψ, schouders en handen Γ en Χ, enz. Hierin kan men gemakkelijk de Sephira herkennen, waarbij de kroon (kether) of het hoofd nummer één krijgt; het brein of chochmah 2; het hart of de intelligentie (binah) 3; en waarbij de andere zeven sephiroth de ledematen van het lichaam voorstellen. De boom van de sephiroth is het Heelal, en dit wordt in het westen door Adam Kadmon voorgesteld, zoals Brahmā dat in India doet.
386: Daarom was de daaruit geboren kurios of logos bij de Grieken de ‘god, het denkvermogen’ (nous). ‘Koros (kurios) betekent de zuivere en onvermengde natuur van het verstand, dat wil zeggen wijsheid’, zegt Plato in Cratylus; en kurios is Mercurius, de goddelijke wijsheid en ‘mercurius is de Sol’ (zon) (Arnobius, vi, xii), van wie Thot-Hermes deze goddelijke wijsheid ontving.
De Geheime Leer Deel I hoofdstuk 11 Over elementen en atomen (p. 631):
Er staat: ‘Wat voor wezens er in deze wereld ook zijn, beweeglijke of onbeweeglijke, ze zijn de allereersten die zullen worden opgelost (bij pralaya); en daarna komt wat zich uit de elementen heeft ontwikkeld (waaruit het zichtbare Heelal is gevormd); en na de daarbij ontstane wezens, alle elementen. Zo is de trapsgewijze opklimming van de wezens. Goden, mensen, gandharva’s, piśācha’s, asura’s, rākshasa’s, allen zijn geschapen door svabhāva (prakriti, of plastische natuur), niet door daden en ook niet door een oorzaak’ – d.w.z. niet door enige fysieke oorzaak.

De Geheime Leer Deel II, Stanza 2 Zonder hulp faalt de natuur - Schepping van goddelijke wezens (p. 64/65):
Tenslotte nam Brahma zijn laatste vorm aan, doordrongen van de eigenschap van verdorvenheid, ‘en hieruit werden MENSEN voortgebracht, in wie verdorvenheid en hartstocht overheersen’. Nadat dit lichaam was afgeworpen, werd het de dageraad, of de morgenschemering – de schemering van de mensheid. Hier stelt Brahma esoterisch de pitri’s voor. Hij is collectief de pitar, ‘vader’.
De ware esoterische betekenis van deze allegorie moet nu worden verklaard. Brahma symboliseert hier persoonlijk de gezamenlijke scheppers van de wereld en van de mensen – het heelal met al zijn talloze voortbrengselen van beweeglijke en (schijnbaar) onbeweeglijke dingen6. Hij is collectief de prajapati’s, de Heren van het Zijn; en de vier lichamen typeren de vier klassen van scheppende machten of Dhyan-Chohans, beschreven in de Toelichting die direct volgt op Stanza VII in Deel I. De hele filosofie van de zogenaamde ‘schepping’ van goed en kwaad in deze wereld en van de hele cyclus van manvantarische gevolgen daarvan, berust op het juiste begrip van deze vier lichamen van Brahma.
6) Hetzelfde denkbeeld treft men aan in de eerste vier hoofdstukken van Genesis, met hun ‘Heer’ en ‘God’, die de Elohim en de androgyne Eloha zijn.
De Geheime Leer Deel II, Stanza 3. POGINGEN TOT HET SCHEPPEN VAN DE MENS (p. 92/93):
De duidelijke betekenis van deze twee allegorische en metafysische uitweidingen is eenvoudig deze: werelden en mensen werden afwisselend gevormd en vernietigd, onder de wet van de evolutie en uit vooraf bestaand materiaal, tot zowel de planeten als de mensen daarop, in ons geval onze aarde en haar dieren- en mensenrassen, werden wat zij nu in de tegenwoordige cyclus zijn: tegenovergestelde polaire krachten (complementaire polariteit), een evenwichtig samenstel van geest en stof, van het positieve en het negatieve, van het mannelijke en het vrouwelijke. Voordat de mens stoffelijk mannelijk en vrouwelijk kon worden, moest zijn prototype, de scheppende Elohim, zijn vorm op dit geslachtelijke gebied astraal ordenen. Dat wil zeggen, de atomen en de organische krachten, die neerdaalden naar het gebied van de gegeven differentiatie, moesten worden gerangschikt in de door de Natuur bedoelde orde, om altijd op vlekkeloze manier die wet uit te voeren, die de Kabbala het Evenwicht noemt, en waardoor alles wat bestaat in het tegenwoordige stadium van stoffelijkheid, in zijn uiteindelijke volmaaktheid als mannelijk en vrouwelijk bestaat. Chochmah, wijsheid, de mannelijke sephiroth, moest zich verspreiden in en door binah, de verstandelijke Natuur, of Begrip. Daarom moest het eerste menselijke Wortelras, geslachtloos en verstandeloos, worden vernietigd en ‘verborgen tot na enige tijd’; d.w.z. het eerste ras, in plaats van te sterven, verdween in het tweede ras, zoals bepaalde lagere levensvormen en planten in hun nageslacht verdwijnen. Het was een transformatie op grote schaal. Het eerste Wortelras werd het tweede, zonder het te verwekken of voort te brengen en zonder te sterven. ‘Zij gingen samen voorbij’, of zoals er staat geschreven: ‘En hij stierf en een ander regeerde in zijn plaats’ (Genesis xxvi, 31 e.v., Zohar, iii, 292a). Waarom? Omdat ‘de Heilige Stad nog niet was voorbereid’. En wat is de ‘Heilige Stad’? De Maquom (de geheime plaats of het heiligdom) op aarde: met andere woorden de menselijke moederschoot, de microkosmische kopie en weerspiegeling van de hemelse moederschoot, de vrouwelijke ruimte of oorspronkelijke Chaos, waarin de mannelijke geest de kiem van de zoon of het zichtbare Heelal bevrucht10. Daarom wordt in het gedeelte over ‘de emanatie van de mannelijke en vrouwelijke beginselen’ in de Zohar (ibid.) gezegd dat op deze aarde de WIJSHEID van de ‘Heilige Oude’ ‘alleen schittert in het mannelijke en het vrouwelijke’. ‘Chochmah, wijsheid, is de vader, en BINAH, begrip, is de moeder . . . en wanneer zij zich met elkaar verbinden, brengen zij de waarheid voort en stralen deze uit.
De Geheime Leer Deel II, Stanza 6. De evolutie van de 'zweetgeborenen' (p. 149/150):
In de Toleduth (geslachten) van Adam zal het vers ‘God schiep (bara, bracht voort) de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen’, indien men het esoterisch leest, de ware betekenis opleveren, namelijk: ‘De Elohim (goden) brachten uit zichzelf (door modificatie) de mens voort naar hun beeld . . . zij schiepen hem (de collectieve mensheid, of Adam), man en vrouw schiep hij (de collectieve godheid) hen6.’ Dit maakt het esoterische denkbeeld duidelijk. Het geslachtloze ras was hun eerste voortbrengsel, een modificatie van en uit henzelf, de zuivere geestelijke bestaansvormen; en dit was Adam alleen. Dan kwam het tweede Ras: Adam-Eva of Jod-Heva, onwerkzame androgynen; en tenslotte het derde, of de ‘zich scheidende hermafrodieten’, Kaïn en Abel, die het vierde, Seth-Enos, enz. voortbrengen. Dit derde, het laatste halfgeestelijke ras, was ook het laatste voertuig van de goddelijke en aangeboren wijsheid, die was ingeboren in de Henochs, de zieners van die mensheid. Het vierde, dat had geproefd van de vrucht van de Boom van goed en kwaad – wijsheid die al was verenigd met aardse en dus onzuivere intelligentie7 – moest als gevolg daarvan die wijsheid verkrijgen door inwijding en grote inspanning. En de vereniging van wijsheid en intelligentie, waarbij de eerste de laatste bestuurt, wordt in de Hermetische boeken genoemd ‘de God die de dubbele vruchtbaarheid van de twee geslachten bezit’. Mystiek gezien werd Jezus als mannelijk-vrouwelijk beschouwd. Zie ook in de orfische hymnen, die tijdens de mysteriën werden gezongen: ‘Zeus is een man, Zeus is een onsterfelijke maagd.’ De Egyptische Ammon was de godin Neïth, in zijn andere helft. Jupiter heeft vrouwenborsten, Venus heeft op sommige van haar beelden een baard, en Ila, de godin, is tevens Su-Dyumna, de god, als Vaivasvata’s nakomeling.
7) Zie de vereniging van chochmah, wijsheid, met binah, intelligentie of Jehova, de Demiurg, die in de Spreuken van Salomo, hfst. vii, verstand wordt genoemd. De wijsheid (de goddelijke occulte wijsheid) roept tot de mensen: ‘O! gij onnozelen, begrijpt de wijsheid; en gij dwazen, hebt een begrijpend hart.’ Het is geest en stof, de nous en de psyche; over de laatstgenoemde zegt Jacobus dat zij ‘aards, zinnelijk en duivels’ is.

<< vorige |volgende >>

Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof


Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 keer bekeken.